Press "Enter" to skip to content

Uşaq Pulu Qeydiyyatı üçün Hansı Sənədlərə Ehtiyac Var

Uşaq müavinətləri 2 növə bölünür: 1, 5 və 3 yaşa qədər. Bundan əlavə, bir körpənin doğulması ilə əlaqəli sözdə birdəfəlik faydalar da var. Məsələn, Moskvada ümumiyyətlə gənc ailələr üçün birdəfəlik müavinətlə birlikdə verilən bir şəhər təzminatı ödənişi var. Belə bir təzminat almaq üçün valideynlərdən ən az biri bir moskvalı olmalıdır (və onun paytaxtda qeydiyyatı müddətinin əhəmiyyəti yoxdur).

Bütün dostlarımı fb-də necə dəvət edə bilərəm?

Xanım Fatimeyi-Zəhranın “Fədək” xütbəsi

Xanım Fatimeyi-Zəhranın “Fədək” xütbəsi

2018-02-18 7069

Xanım Fatimeyi-Zəhranın “Fədək” xütbəsi Şeyx Təbərsi özünün “Əl-ihticac” kitabında İmam Həsənin (Allahın salamı olsun ona) nəvəsi Abdullah ibn Həsəndən, o da öz atalarından belə nəql edir: “Əbu-Bəkr və Ömər Xanım Fatimənin (Allahın salamı olsun ona) Fədək bağını qəsb etdikdə, Həzrət Fatimə (Allahın salamı olsun ona) bundan xəbər tutdu. O, başını örtərək öz çadrasına büründü, xidmətçiləri və Bəni-Haşim qadınlarının bir neçəsi ilə birgə məscidə tərəf gəldi. Həzrət Zəhra (Allahın salamı olsun ona) ətəyi yerə sürtüləcək dərəcədə uzun paltar geymişdi. Yerişi sanki atası Peyğəmbərin (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə) yerişini xatırladırdı. Məscidə daxil olduqda Əbu-Bəkr mühacir və ənsardan bir dəstəsi ilə birgə oturmuşdu. Pərdə çəkdilər. Xanım Zəhra pərdənin arxasına keçib əyləşdi. Həzrət Zəhra (Allahın salamı olsun ona) bu vaxt yanıqlı bir ah çəkdi. Məsciddəkilər onun yanıqlı ahından təsirlənib ağladılar. Məclisdəki vəziyyət dəyişdi. Fatimə (Allahın salamı olsun ona) bir az sükut edib camaatın ağlamaq səsinin sakitləşməsini gözlədi. Sonra öz sözünə Allahı həmd və tərif etməklə və Peyğəmbərə salavat göndərməklə başladı. Bu vaxt camaat yenidən ağlamağa başladı. Onlar ağlayıb qurtarandan sonra Xanım yenidən danışmağa başladı. O buyurdu: “Allaha verdiyi nemətlərə görə həmd olsun, əta etdiklərinə görə ona şükr olsun. Təqdim etdiyi nemətlərə görə bütün təriflər ona məxsusdur. O, nemətləri heç bir səbəb olmadan ilk olaraq əta etmiş və onun nemətləri hər yeri əhatə etmişdir. Belə ki, onları saymaq, sonunu bilmək və onun miqdarını dərk etmək mümkün deyil. Allah yaratdıqlarını nemətlərin artması üçün şükr etməyə çağırıb və onlar üçün bunun müqabilində nemətləri artırıb. Onları şükr etməyə çağırmaqla verəcəyi nemətləri ikiqat edib. Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. O, təkdir. Heç bir şəriki yoxdur. Bu elə bir kəlimədir ki, ixlaslı olmağı onun əsası qərar verib və onu qəlblərdə yerləşdirib. Tovhidin dərkini təfəkkürlə açıq-aşkar edib. Gözlər onu görməkdə, dillər onu vəsf etməkdə, düşüncələr isə onun necəliyini dərk etməkdə acizdir. O, bütün mövcudatı onlardan əvvəl heç bir şey olmadan yaradıb. Bütün yaranmışları bənzədəcəyi bir nümunə olmadan xəlq edib. Öz iradə və qüdrəti ilə heç bir şeyə ehtiyacı olmadan və özü üçün fayda və mənfəət nəzərdə tutmadan varlıqları yaradıb, onları təsvir və tənzimləyən Allahın məqsədi öz hikmətini göstərmək, ona itaət etməyin zəruriliyini bildirmək, öz qüdrətini zahir etmək və bəndələri ona ibadət etməyə çağırmaqdan başqa bir şey deyildir. Daha sonra O, Ona itaət etməyə görə savab və Ona qarşı çıxmağa görə isə əzab qərar verdi. Bunu bəndələrini cəhənnəmdən uzaqlaşdırmaq və cənnətinə yaxınlaşdırmaq üçün etdi. Şəhadət verirəm ki, atam Muhəmməd ibn Abdullah Allahın qulu və Rəsuludur. Allah-təala onu elçi olaraq göndərməmişdən əvvəl (qeyb aləmində) seçmiş, onu digərlərindən ayırmamışdan əvvəl ucaltmış və onu peyğəmbər olaraq göndərməmişdən qabaq təmizləmişdir. O zaman yaranmışlar qeybdə gizlin və yox idilər. Böyük Allahın bütün işlərin aqibət və gedişatından xəbəri var idi. Onun elmi zamanın asayiş və fəsadını, eləcə də baş verən hadisələri əhatə edirdi. Allah-təala əmrinin tamamlanması və hökmlərinin həyata keçməsi üçün onu peyğəmbər olaraq göndərdi . O Həzrət (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə) peyğəmbərliyə seçiləndə bütün ümmətlər pərakəndə halda bir-birindən uzaq, bütpərəst idilər. Onlar Allahı tanıdıqları halda inkar edirdilər. Allah-təala atam Muhəmmədin (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə) vasitəsilə insanları cəhalət və qəflətdən ayıltdı. Allahın Rəsulu (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə) səbr və yenilməzliklə insanların hidayət və nicatı üçün çalışmış və onları günahdan qurtarmış və gözlərinin korluğunu aradan qaldırmışdır. Onları haqq dinə hidayət etmiş və doğru yola dəvət etmişdir. Sonra Allah şəfqətlə və onun öz ixtiyar və rəğbəti ilə onu öz dərgahına apardı. Muhəmməd (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə) dünya zəhmətləri və əziyyətlərindən qurtulub Allahın rəhmət dəryasında, seçilmiş mələklərin əhatəsində rahatlıqdadır. Allahın peyğəmbəri, vəhyini əmanət etdiyi, yaratdıqlarının ən üstünü və razı qaldığı şəxs olan atama Allahın salavat və salamı olsun.” Sonra Xanım Zəhra üzünü məclisdəkilərə tutub belə buyurdu: “Siz Allahın bəndələrisiniz. Siz onun hökmlərini, haram və halal buyurduqlarını icra edənlərsiniz. Siz Allahın göndərdiyi dinin və vəhyin daşıyıcısı və bu dini digər ümmətlərə çatdıranlarsınız. Bunu özünüzün haqqı hesab edirsiniz. Halbuki bu, Allahın sizin aranızda olan əhdidir. Bilin ki, Peyğəmbər sizin aranızda böyük bir əmanət qoyub. (Bu əmanət) Allahın danışan kitabı, doğru olan Quranıdır. Bu kitab Allahın nur və kəsərli dəlilidir. Bu kitabın dəlilləri açıq-aşkar, sirləri aydın, zahiri işıq saçandır. Onun arxasınca düşənlər onunla arzusuna çatır. Ona tabe olanları cənnətə aparır, ona qulaq asanları nicata (qurtuluşa) çatdırır. Bu kitabla Allahın nurani dəlillərini, geniş izah olunmuş vaciblərini, həzər olunmuş haramlarını bilmək olar. Onun bəyan etdikləri açıq-aşkar, dəlilləri kifayət edəcək həddədir. O kitabda əməl olunası çoxlu fəzilət, insanlara hədiyyə edilmiş rüxsətlər və şəriət hökmləri qeyd olunmuşdur. Allah imanı sizin şirkdən (Allaha şərik qoşmaqdan) paklanmağınız üçün, namazı təkəbbürlükdən uzaq olmağınız üçün, zəkatı nəfsinizi paklaşdırmaq və ruzinizi artırmaq üçün, orucu ixlasınızı möhkəmləndirmək üçün, həcci dini ucaltmaq üçün, ədaləti qəlbləri tənzimləmək üçün, bizim itaətimizi ümmət içərisində nizam-intizam yaratmaq üçün, İmamətimizi təfriqədən amanda qalmaq üçün, cihadı İslamın izzətli olması, küfr və nifaq əhlinin isə zəlil olması üçün, səbirli olmağı savab qazanmağa kömək olması üçün, əmr be mərufu (digərlərini yaxşı iş görməyə dəvət etməyi) ümumi məsləhət üçün, valideynə yaxşılığı Allahın qəzəbindən qorunmaq üçün, qohumlarla əlaqə saxlamağı ömrü uzatmaq və sayı artırmaq üçün, qisası qan tökülmənin qarşısını almaq üçün, nəzrə vəfa etməyi Allahın rəhmətini cəlb etmək üçün, alverdə ölçüyə düzgün riayət etməyi alverin dəyərinin düşməsinin qarşısını almaq üçün (vacib olaraq) qərar verib. O, bəndəni pisliklərdən uzaqlaşdırmaq üçün şərab içməyi haram buyurmuş, lənətə (Allahın rəhmətindən uzaq olmağa) düçar olmamaq üçün (insanları) pak qadına zina böhtanı atmaqdan çəkindirmiş, paklığın qorunması üçün oğurluq etməyi qadağan etmişdir. Allah-təala Onun Rübubiyyətinə (hər şeyi idarə etməsinə) ixlasla (xalis şəkildə) inanmaqdan ötrü şirki (Allaha şərik qoşmağı) haram etmişdir. “Kamil surətdə təqva və pəhrizkarlığa riayət edin və ancaq müsəlman olaraq ölün.” [1] Allahın sizə əmr etdiyi və sizi çəkindirdiyi şeylərdə ona itaət edin. Bilin ki, “Allahdan bəndələri içərisində yalnız alimlər qorxar.” [2] Ey insanlar, bilin ki, mən Fatiməyəm, atam Muhəmməddir (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə). (Bu sözümü) əvvəldə və axırda (təkrar olaraq) deyirəm. Dediyim sözlərdə səhv söz demirəm. Etdiyim işlərdə həddimi aşmıram. “Sizə özünüzdən elə bir Elçi gəldi ki, sizin əziyyətə (məşəqqətə) düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizi çox istəyir, möminlərə qarşı şəfqətli, mərhəmətlidir!” [3] Əgər onun əsl-nəsəbinə baxsanız biləcəksiniz ki, Peyğəmbər sizin qadınlarınızdan hər hansısa birinin yox, məhz mənim atamdır. Sizin kişilərinizdən birinin deyil, məhz mənim əmim oğlunun (Əli ibn Əbutalibin) qardaşıdır. O (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə), nə gözəl nisbət verilən bir qohumdur. Mənim atam sizləri pis işlərdən çəkindirməklə, müşriklərə tərəf meyl etmədən, onların mərkəzlərini məhv edərək, nəfəs aldıqları yeri tutaraq və Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl moizə ilə çağıraraq Allahın risalətini çatdırdı. Atam bütləri sındırıb Haqq düşmənlərinin, inadkarların başını əzdi, onların birliyini aradan apardı və onlar geriyə üz çevirdilər. Beləliklə, gecənin zülməti sübhün açılmağı ilə aradan getdi, həqiqət aşkar oldu. Dinin başçısı danışdı, şeytanların səsi batdı, nifaq (ikiüzlülük) tərəfdarları yoxa çıxdı, küfr və ayrılıq düyünləri açıldı. Sizlər Allahın onlardan hər növ çirkinliyi apardığı və pak qərar verdiyi nurani və iffətli şəxslərin (Əhli-beytin) vasitəsi ilə tovhid kəlməsini dediniz. Halbuki bundan əvvəl atəş çuxurunun yanında içilən bir qurtum su və yeyilən bir tikədən artıq deyildiniz. Ayaqlar altında qalmış çirkli su içərək və iyrənc yeməklər yeyərək, xar və zəlil olmuşdunuz. Ətrafdakı insanların sizi aradan aparacağından qorxurdunuz. Allah-təala Muhəmmədin (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə) vasitəsi ilə sizi bu alçaqlıqlardan xilas etdi. O, min bir zəhmətlə və cəngavərlər, ərəb canavarları və kitab əhlinin azğınları ilə imtahana çəkildikdən sonra sizi azğınlıqdan qurtardı. Hər dəfə onlar döyüş tonqalını alovlandırdılar, lakin hər dəfə də Allah-təala bu alovları söndürdü. Nə zaman şeytan öz buynuzunu çıxardırdısa, yaxud müşriklərdən hansınınsa düşmənçilik və ədavət səbəbi ilə ağzı açılırdısa, o zaman Peyğəmbər qardaşını (Əli ibn Əbutalibi) həmin düşmənin üzərinə göndərirdi. O, döyüşə girib düşmənin qol-qanadını ayağı altında əzməmiş, müxaliflərin alov şölələrini öz qılıncı ilə yatırmamış meydandan geri dönməzdi. O, bütün əziyyətlərə Allaha xatir dözürdü. İlahi fərmanı yerinə yetirmək üçün hədsiz dərəcədə səy göstərirdi. O, Peyğəmbərə ən yaxın insan idi. Allah dostlarının seyyidi (başçısı) idi. O, yaxşı işləri yetirmək üçün daim tələsir, bu yolda çoxlu çalışır və daim səy göstəriridi. Allah yolunda gördüyü işlərdə heç bir danlaq edənin danlağı onu işindən saxlamırdı. Lakin siz həmin vaxt tam rahatlıqda idiniz. Əmin-amanlıq içində deyib-gülüb, istirahət edirdiniz. Elə həmişə bunu gözləyirdiniz ki, bizim ailəmizdə bədbəxt hadisələr baş versin. Siz düşmən səfləri ilə üz-üzə gələndə geriyə çəkilərək döyüş meydanından qaçırdınız. Elə ki, Allah-təala öz Peyğəmbəri üçün Peyğəmbərlərin yurdunu seçdi (onun canını aldı), sizin içinizdə gizlətdiyiniz münafiqlik (ikiüzlülük) aşkara çıxdı. Din paltarını əyninizdən çıxartdınız. İçinizdə gizlətdiyiniz azğınlıq danışmağa başladı. Cəmiyyətdə ən dəyərsiz olanlar ortaya çıxdı. Batil əhlinin başçıları öz pis səslərini ucaltdılar və sizin meydanda quyruqlarını tərpətməyə başladılar (öz işlərini gördülər). Şeytan öz yuvasından başını çıxardaraq sizləri səslədi və sizin onun dəvətini qəbul etdiyinizi və (ona) aldandığınızı gördü. Sonra sizi öz itaətinə çağırdı və sizin onun əmrlərinə itaət etdiyinizi müşahidə etdi. Sizi əsəbləşdirdi, siz də əsəbləşərək özünüzü itirdiniz. Sahibi olmadığınız dəvənin yüyənindən yapışdınız, içməyə haqqınız olmayan bulaqdan su içdiniz. [4] Peyğəmbərin vəfatı yaxın və (bu müsibətə görə) ürəyimiz yara olduğu halda, hələ bu yara sağalmamış və hələ Peyğəmbərin cənazəsi dəfn olunmamış, siz tələsərək layiq olmadığınız yerləri tutdunuz. Elə zənn etdiniz ki, guya bu tələskənlik fitnənin qarşısını almaqdan ötrüdür. “Bilin ki, onlar (özləri) fitnəyə düşdülər. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri bürüyəcəkdir!.” [5] Belə hərəkətlər sizdən uzaqdır. Bu (cinayət dolu) əməlləri necə edirsiz?! Haqdan necə üz çevirirsiz?! Bir halda ki, Quran sizin aranızdadır. Onun özü zahir, hökmləri aşkar, əlamətləri göz qamaşdıran, əmr və qadağaları aydındır. Siz o kitabı tərk etdiniz. (Bu əməlinizlə) Allah kəlamına etiraz edirsiniz? Yoxsa Tanrı hökmünün əksinəmi fətva verirsiniz? “Zülmkarlar üçün bu necə də pis bir mübadilədir.” [6] “Kim İslamdan başqa bir dinin ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar” [7] Siz bu fitnənin yatmasını, qarmaqarışıqlığın aradan getməsini gözləmədiniz. Tələsərək yel vurub fitnə közünü daha da alovlandırmağa, yaranı daha da dərinləşdirməyə, şeytanın dəvətini qəbul edib yolunuzu azmağa, haqq dininin nurunu söndürməyə və Peyğəmbərin hökm və sünnəsini boğmağa başladınız. Əsassız bəhanələrlə öz çirkin məqsədlərinizi icra etdiniz. Həqiqətdə isə Peyğəmbərin Əhli-beytinə və övladlarına xəyanət və zülm edirdiniz. Sizin etdiyiniz zülmlərə bədəni bıçaqla kəsilmiş və bətninə nizə batırılmış şəxs kimi səbr edirik. Siz indi belə güman edirsiz ki, biz (Peyğəmbərin) heç bir irsinə sahib deyilik? “Onlar cahiliyyət dövrünün hökmünümü istəyirlər? Yəqin sahibi olan bir camaat üçün Allahdan daha yaxşı hökm verə bilən kimdir?” [8] (Mənim Peyğəmbərin qızı olmağımı və onun irsinə sahib olduğumu) bilmirsinizmi? Bəli bilirsiz. Çünki mənim Peyğəmbərin qızı olmağım gün kimi aydındır. Ey müsəlmanlar, heç rəvadırmı, mənim öz irsim əlimdən alınsın? Ey Əbu Quhafənin oğlu (Əbu Bəkr), Allahın kitabına əsasən sən öz atandan irs apara bilərsən, lakin mənim atam özündən sonra irs qoya bilməz? Bu işinlə Allah və Rəsuluna qarşı çox qəribə və pis bir iş gördün (onlara iftira atdın). Qəsdən Allahın kitabını tərk edib, onu kənara atdınız? Halbuki Allah-təala buyurur: “Süleyman Davuddan irs apardı.” [9] Yəhya ibn Zəkəriyyadan xəbər verdikdə Zəkəriyyanın dilindən buyurur: “Mənə öz dərgahından bir canişin bəxş et ki, mənim və Yəqub ailəsinin varisi olsun.” [10] Başqa yerdə Allah-təala buyurur: “Qohumlar Allahın kitabında (irs, varislik baxımından) birbirinə daha yaxındırlar.” [11] Allah-təala yenə də belə buyurur: “Allah övladlarınız haqqında sizə tövsiyə edərək buyurur ki, oğula iki qız hissəsi qədər pay düşür.” [12] Başqa bir ayədə buyurur: “(Sizin hər birinizi ölüm haqlayan zaman) Qoyub gedəcəyiniz maldan valideynlərinizə, yaxın qohumlarınıza verilməsi üçün ədalət üzrə vəsiyyət etməyiniz zəruridir. Müttəqilərə (bu) vacibdir.” [13] Siz mənim heç bir payımın olmadığını, atamla mənim heç bir qohumluq əlaqəmin olmamasını və atamın irsinin mənə çatmadığını güman edirsiniz. Məgər Allah-təala Quranda olan bu ayələri sizə məxsus edib və atam Muhəmmədi (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə) bu ayələrin hökmündən kənarda saxlayıb? Yoxsa demək istəyirsiniz ki, iki dinin əhli bir-birindən (kafir mömindən) irs aparmır? Məgər Mən və Atam bir dinin əhli deyilikmi? Yoxsa siz Quran ayələrinin ümumi və xüsusi hökmlərini Atam və əmim Oğlundan daha yaxşı bilirsiniz? (Sonra Əbu-bəkrə xitab edərək buyurdu: ) Bu gün istədiyini et. Fədəki məndən bütünlüklə al. Qiyamət günü (etdiklərinin cəzasını) görəcəksən. Allahın (aramızda) hakimlik etməsi, Muhəmmədin (Allahın salavatı və salamı olsun ona və onun ailəsinə) bizim rəhbərimiz olması və Qiyamət gününün (səninlə) görüşəcəyimiz gün olması nə qədər də gözəldir. Qiyamət günü batil əhli xəsarətə uğrayacaqdır. Peşman olduğunuzda dediklərinizin sizə heç bir faydası olmayacaqdır. “Hər bir xəbərin müəyyən bir vaxtı vardır.” [14] “O zaman rüsvayedici əzabın kimə gələcəyini və kimin əbədi əzaba düçar olacağını biləcəksiniz!” [15]

DAVAMI NÖVBƏTİ SƏHİFƏDƏ

[1] Ali-İmran, 102

[4] Öz əməllərinizin düzgünlük və ədalətini əldən verərək başqalarının hüququna təcavüz etdiniz.

Uşaq Pulu Qeydiyyatı üçün Hansı Sənədlərə Ehtiyac Var

Video: Uşaq Pulu Qeydiyyatı üçün Hansı Sənədlərə Ehtiyac Var

Video: UŞAQ PULU ONLİNE QEYDİYYATI 2023, Bilər
2023 Müəllif: Sophia Winter | [email protected] . Son dəyişdirildi: 2023-05-24 12:32

Uşaqlı bütün valideynlər uşaq pulu almaq hüququna malikdirlər. Ancaq bir çoxu dövlətdən təzminat almaq hüququna sahib olduqlarına əmin olmadıqları üçün sadəcə sosial təminat orqanlarına müraciət etmirlər. Digərləri bu yardımı vermək üçün toplanmalı olan sənədlərin böyük siyahısından qorxurlar. Bununla birlikdə, müavinət üçün müraciət etməlisiniz. Və bütün sənədlərin çatdırılmasına diqqətlə hazırlaşsanız, bu prosedur sizin üçün uzun və ağrılı olmayacaq. Uşaq pulu qeydiyyatı üçün hansı sənədlərə ehtiyac var

Təlimat

Addım 1

Uşaq müavinətləri 2 növə bölünür: 1, 5 və 3 yaşa qədər. Bundan əlavə, bir körpənin doğulması ilə əlaqəli sözdə birdəfəlik faydalar da var. Məsələn, Moskvada ümumiyyətlə gənc ailələr üçün birdəfəlik müavinətlə birlikdə verilən bir şəhər təzminatı ödənişi var. Belə bir təzminat almaq üçün valideynlərdən ən az biri bir moskvalı olmalıdır (və onun paytaxtda qeydiyyatı müddətinin əhəmiyyəti yoxdur).

Addım 2

Moskvanın gənc ailələri üçün müavinət, bir uşağın doğulması üçün minimum minimum əmək haqqı 5, ikinci doğuş üçün 7, üçüncüsü üçün 10-dur. Bu müavinəti almaq üçün hər iki valideynin uşağın doğulduğu anda 30 yaşından çox olmamalıdır.

Addım 3

Bu cür təzminat üçün rayonunuzun sosial müdafiə şöbəsinə müraciət edə bilərsiniz. Bunu etmək üçün bir sıra sənədlər toplamaq lazımdır: hər iki valideynin pasportları, qeyd dəftərxanasından xüsusi təyin olunmuş formada bir arayış, bir uşağın doğum şəhadətnaməsi, nikah şəhadətnaməsi və bank hesabı məlumatları.

Addım 4

Ayrıca, gənc valideynlər birdəfəlik federal müavinətə etibar edə bilərlər. Onlardan birinin iş yerində ödənilir. Ana işləmirsə, ata asanlıqla əldə edə bilər. Ananın sadəcə analıq məzuniyyətində olduğu bir vəziyyətdə, bu ödəmənin qəbzini mühasibat şöbəsində qeyd edə bilər. Bunu etmək üçün, ikinci bir həyat yoldaşının işindən bu cür müavinətin ona verilmədiyi barədə müvafiq bir açıqlama və bir arayış gətirməlisiniz.

Addım 5

Bundan əlavə, gənc ailələr də müəyyən bir yaşa çatana qədər aylıq uşaq müavinəti almaq hüququna malikdirlər. Ana işləyirsə və analıq məzuniyyətindədirsə, yalnız iş yerində bir ifadə yazmalı və qeyd şöbəsindən bir arayış gətirməlidir. Bu vəziyyətdə, işəgötürən, uşaq 1, 5, sonra 3 yaşına çatana qədər uşaq baxımı pulunu ödəyəcəkdir.

Addım 6

Əgər ana işsiz qalıbsa və ya prinsipcə işə götürülməyibsə, o zaman yenidən yaşayış yeri üzrə sosial müdafiə şöbəsinə müavinət almaq üçün birbaşa yolu var. Bütün lazımi sənədləri özünüzlə götürün. Bunlar valideynlərin pasportlarının və onların surətlərinin, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin və surətinin, diplomun və ya şəhadətnamənin surəti (əvvəllər işləyən insanlar üçün – iş dəftəri), iş yerindən ananın olmadığı bir arayışdır. bu təşkilatda qeydiyyatdan keçmiş və müavinət almamış, atanın iş yerindən müəyyən edilmiş formada bir valideynlik məzuniyyətindən istifadə etmədiyi və müvafiq ödəniş ala bilmədiyi, uşağın göstərilən yaşayış yerində qeydiyyatı haqqında bir arayış, müavinət alacağınız bank hesabının surəti.

Addım 7

Bir il yarımadək uşağa qulluq üçün aylıq müavinətin təyin edilməsi üçün (müraciət uşağın doğulduğu gündən iki ildən gec olmayaraq təqib edildikdə təyin edilir) sənədlər paketi təqdim edilməlidir sosial müdafiəyə. Buraya daxildir: – hər iki valideynin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər və onların surətləri; – bütün uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri və surətləri; – nikah haqqında şəhadətnamə və onun surəti (əgər nikah pozulursa, boşanma haqqında şəhadətnamə verilir, əgər varsa, atalığın təsbit edilməsi barədə şəhadətnamə); – subay analar üçün 25 nömrəli forma; – uşağın (uşaqların) yaşayış yerində qeydiyyat şəhadətnaməsi və surəti; – iş kitabının əsli və surəti (işsizlər üçün); – iş dəftərindən çıxarış, hərbi bilet və ya son iş yeri (xidmət) haqqında müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş (işçilər üçün); – müavinətin təyin edilmədiyi və valideynlik məzuniyyətində olmadığı barədə digər valideynin iş (xidmət, təhsil) yerindən arayış; – müraciət edənə işsizlik müavinətinin ödənilməməsi barədə məşğulluq mərkəzindən arayış (uşaq doğulduğu gündən); – digər valideynin yaşayış yeri üzrə sosial təminat orqanlarının uşaqlara qulluq müavinətinin almaması barədə arayışı (başqa bölgədə qeydiyyatdan keçmiş valideyn üçün); – təhsil sertifikatı (valideyn tələbədirsə); – əmanət kitabı və ya hesab məlumatları. Fərdi sahibkarlar, yuxarıdakı sənədlərə əlavə olaraq, bir USRR sertifikatı və surətini əlavə etməlidirlər. Valideynləri, qəyyumları, övladlığa götürənləri, övladlığa götürənləri əvəz edən şəxs yuxarıdakı şəhadətnaməyə və uşağa qəyyumluq təsis edilməsi barədə qərarından çıxarışı (qanuni qüvvəyə minmiş övladlığa götürmə haqqında qərarın surəti, uşağın (uşaqların) himayəyə verilməsinə dair müqavilə).

Addım 8

Əgər ana işsiz qalıbsa və ya prinsipcə işə götürülməyibsə, o zaman yenidən yaşayış yeri üzrə sosial müdafiə şöbəsinə müavinət almaq üçün birbaşa yolu var. Bütün lazımi sənədləri özünüzlə götürün. Bunlar valideynlərin pasportlarının və onların surətlərinin, uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin və surətinin, diplomun və ya şəhadətnamənin surəti (əvvəllər işləyən insanlar üçün – iş dəftəri), iş yerindən ananın olmadığı bir arayışdır. bu təşkilatda qeydiyyatdan keçmiş və müavinət almamış, atanın iş yerindən müəyyən edilmiş formada bir valideynlik məzuniyyətindən istifadə etmədiyi və müvafiq ödəniş ala bilmədiyi, uşağın göstərilən yaşayış yerində qeydiyyatı haqqında bir arayış, müavinət alacağınız bank hesabının surəti.

Addım 9

Uşaq 1,5 yaşına çatdıqda, ananın yenidən üç yaşına qədər bir uşağa qulluq üçün ödəmələr vermək üçün yenidən müavinət almaq üçün müraciət etmək üçün bütün prosedurdan keçməsi lazımdır. Faydaların miqdarı hər il indeksləşdirilir.

Facebook-da bütün dostları necə dəvət etmək olar

Bu, Google Chrome brauzerində internet üçün Facebook-da yaratdığınız tədbirə dostlarınızı 500-ə qədər (bu üsulla icazə verilən dəvətlərin maksimum sayı) dəvət etməyi sizə öyrədəcək. 2017-ci ilin fevral ayından etibarən bunu yalnız masaüstündən edə bilərsiniz.

addım

2-ci hissənin 1-ci hissəsi: Bütün Dostları Facebook Genişləndirilməsinə Dəvət Quraşdırmaq

 1. açıq Facebook-da bütün dostları dəvət edin Google Chrome-da genişləndirmə. Artırmanı quraşdırmaq üçün Chrome-a daxil olmalısınız.
  • Brauzer pəncərəsinin yuxarı sağ küncündə ilk ilkin və ya Google+ profil şəkliniz əvəzinə siluet işarəsi görürsünüzsə, ikona və sonra üzərinə klikləyin. Daxil ol.

2-ci hissə: Facebook-da dostları dəvət etmək

 • Yalnız dəvət olunmuş qonaqlar şəxsi tədbirlərə baxa bilər.
 • İctimai tədbirlər Facebook-da hər kəs üçün açıqdır və dəvətnamələrdən istifadə etmir.
 • Siz həmçinin bu səhifənin altındakı qutuyu işarələməklə dostlarınızın dostlarınızı dəvət etməsinə icazə verə bilərsiniz.
 • “Bütün dostlar” siyahınız üçün “hamısını seçin” funksiyası yoxdur.
 • Artırma siyahınızda olan bütün dostları (500-ə qədər) seçir.
 • Facebook hazırda dəvətlərin sayını məhdudlaşdırır Spamın qarşısını almaq üçün 500-ə qədər hadisə.

İcma sualları və cavabları

Məsləhətlər

 • Gələcəkdə siz yeni yaratdığınız hadisənin dublikatını çıxara və bütün dostlarınızı ayrı-ayrılıqda seçməkdən qaçmaq üçün sadəcə təfərrüatları redaktə edə bilərsiniz.

Xəbərdarlıqlar

 • Bu üsul yalnız Chrome brauzerindən istifadə edərək İnternet üçün Facebook-da işləyir.
 • Bütün dostları seçə biləcəyini iddia edən kodlar və ya genişləndirmələrdən istifadə etməyin. Bütün kodlar Facebook tərəfindən düzəldilib ki, onlar artıq işləmir və uzantılar tez-tez zərərli proqramlarla gəlir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.