Press "Enter" to skip to content

Kiçik Hüceyrəli Olmayan Ağciyər Xərçəngindən Beyin Şişlərini Müalicə Edin

Churchward’a göre, Mu ana kıtasında 50.000 yıl önce 64 milyon kişi yaşıyordu ve bu insanların sembolizme dayanan tek tanrılı bir dini vardı. Yazıtlarda geçen, sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır’a da taşınmış olan “Ra” sözcüğü güneş anlamına gelip, daire ile ifade edilen güneş sembolüyle tek tanrıyı simgelemede kullanılıyordu. Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında “Ra-Mu” adıyla ifade ediliyordu.

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri , Müəllimin peşə qabiliyyətləri.

Dar mənada “Müəllim” ərəbcədən tərcümədə “dərs keçən, tədris edən”, geniş mənada Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində məktəbdə hər hansı bir fəndən dərs deyən adam, nəsihət verən, öyüd verən, öyrədən, ağıl verən deməkdir. Müəllim – ilk növbədə insandır, bilikli, savadlı, tərbiyəli, uşaqları və peşəsini sevəndir, uşaqları, gəncləri xalqın, vətənin gələcəyi üçün hazırlayan vətənpərvərdir, vətəndaşdır, ictimai xadimdir.

“Yaxşı müəllim nə deməkdir” sualına V.A.Suxomlinski belə cavab verirdi: “O, ilk növbədə, uşaqları sevən insandır, onlarla ünsiyyətdən sevinc tapır, inanır ki, hər bir uşaq yaxşı insan ola bilər, uşaqlarla dostluq etməyi bacarır, uşaqların sevincini və kədərini ürəyinə sala bilir, uşağın qəlbini oxuyur və heç vaxt unutmur ki, özü də vaxtilə uşaq olub.

İkincisi, yaxşı müəllim tədris etdiyi fənnin elmini yaxşı bilir, ona vurğunluqla onun inkişaf üfüqlərini – yeni kəşfləri, tədqiqatları, nailiyyətləri izləyir, o elmin problemlərindən də xəbərdardır. Yaxşı müəllim orta məktəbin tədris proqramında nəzərdə tutulanlardan daha çox bilir. Dərin bilik, geniş dünyagörüş şagirdlər qarşısında elmin, biliyin, fənnin, tədris prosesinin cəzbedici qüvvəsini aça bilmək üçün vacibdir. Şagirdlər müəllimin simasında ağıllı, bilikli, düşüncəli, sənətinə vurğun bir insan görməlidirlər.

Üçüncüsü, yaxşı müəllim psixologiya və pedaqogika elmlərini bilən, tərbiyə haqqında elmləri bilmədən uşaqlarla işləməyin mümkünsüzlüyünü hiss və dərk edən insan olmalıdır.

Dördüncüsü, yaxşı müəllim öz peşəsinin ustası olmalıdır”. (V.A.Suxomlinski, İzbrannıye pedaqoqiçeskiye soçineniya, 3-cü cild, səh. 43, Moskva – 1980).

Müəllim gənc nəslin mənəvi aləminin memarı, cəmiyyətin etibar etdiyi şəxsdir. Cəmiyyət ən əziz, ən qiymətli sərvətini – uşaqları, öz ümidini, öz gələcəyini müəllimə etibar edir. Bununla sanki məktəbin, müəllimin məqsədi, vəzifəsi müəyyənləşdirilir – xalqın, dövlətin gələcəyini formalaşdırmaq, “Təhsil Haqqında” qanunda təsbit olunduğu kimi, “Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqın milli ənənələrinə və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirməkdir”.

Bəli, müəllimlik çox şərəfli peşədir – vəzifədir, şərəfli olduğu qədər də mürəkkəb, məsuliyyətli vəzifədir.

Bu barədə dahi Ü.Hacıbəyov belə yazırdı: “Müəllimlik vəzifəsi çox çətin və ən məsuliyyətli bir vəzifədir. Hər adam onun öhdəsindən gələ bilməz və hər bir adama müəllim deyib, uşaqları ona tapşırmaq böyük xətadır. Yalnız bir təlimdən başqa uşağın tərbiyəsi dəxi müəllimin öhdəsindədir. Uşaq dəxi qabili – tərbiyə bir şey olduğuna görə, onu nə tövr tərbiyə etsən, o cür də adam çıxar. Tərbiyə işində cüzi bir səhlənkarlıq uşağın gələcəyini pozub, evini yıxar.

Bu ağır sənətə qədəm qoyan müəllim əfəndi bunların hamısını əvvəlcə mülahizəyə almalıdır. Müəllimliyi özü üçün Sibir əzabı bilən müəllim, yaxşıdır özünü bu sənətdən kənar etməklə, zəhmətdən və cavabdehlikdən qurtarsın, qəlbində tərbiyə və təlimə bir şövq və həvəs yoxsa, heç bu işə girməsin və bu sənəti əhl adamlara tərk ilə özünə başqa bir kəşhi – ruzi vasitəsi axtarsın”. (Ü.Hacıbəyov. Seçilmiş əsərləri, Bakı – 1985. səh.128-129).

Müəllimin peşə qabiliyyətləri.

Akademik qabiliyyət — geniş və dərin biliyə malik olmaqda, elmin son nailiyyətlərini öyrənməkdə və şagirdlərə çatdırmaqda ifadə olunur.

Didaktik qabiliyyət — bilikləri öyrətmə bacarığında, pedaqoji-metodik ustalığa yiyələnməkdə özünü göstərir.

Ünsiyyət (kommunikativ) qabiliyyəti — uşaqlarla, öz həmkarları ilə və valideynlərlə düzgün ünsiyyət yaratmaqda, demokratik ünsiyyət üslubunda, hər bir uşağa fərdi yanaşma bacarığında ifadə olunur.

Konstruktiv qabiliyyət — özünün və uşaqların (kollektivin) fəaliyyətini düzgün planlaşdırmaqda, çətinlikləri əvvəlcədən duyub, onları aradan qaldırmağa hazır olmaqda ifadə olunur.

İradi-emosional qabiliyyət — müəllimin özünü, hisslərini düzgün idarə etməkdə, mülayimlik və ciddiliyi uzlaşdırmaqda, səbirli olmaqda ifadə olunur.

Pedaqoji qabiliyyətlər — insana hazır verilmir; onları gündəlik fəaliyyətdə, gərgin əməklə qazanmaq olar.

Müəllimin şəxsi keyfiyyətləri:

1. Müəllim yüksək əqidə, məslək sahibi, müəllim — Vətəndaş olmalıdır. O, xalqın, Vətənin problemləri ilə yaşamalı, gəncliyi də bu ruhda yetişdirməlidir. Müəllimlik-vətənpərvərlik peşəsidir. Məhz müəllim uşaqları, gəncləri vətənə məhəbbət ruhunda tərbiyə edir, onları vətənin müdafiəsinə hazırlayır.

Almaniya kansleri O.Bismark Almaniyanın möhtəşəmliyini alman xalq müəllimi ilə bağlayırdı. Fransa-Prussiya müharibəsində Prussiyanın qələbəsini alman müəlliminin qələbəsi hesab edirdi: “Biz qələbə çaldıq ona görə ki, alman müəllimi fransız müəlliminə üstün gəldi”.

2. Müəllim yüksək mədəniyyətə və mənəviyyata malik olmalıdır. O, özündə zahiri və daxili mədəniyyəti, nəcib əxlaqi keyfiyyətləri (düzlük, ədalətlilik, xeyirxahlıq, humanizm, sadəlik və b.) cəmləşdirməlidir. Müəllim tərbiyə işinə özündən başlamalıdır, çünki özündə olmayan keyfiyyəti başqalarına vermək olmaz.

3. Müəllim dərin biliyə, erudisiyaya malik olmalıdır. Bilik müəllimin əsas silahıdır. Y.A.Komenski biliksiz müəllimi işıqsız lampaya, susuz bulağa bənzədirdi. Belə «müəllim» uşaqlara dərin bilik verə bilməz. Zəif müəllim zəif də şagird, tələbə yetişdirər.

4. Müəllim fənnini, peşəsini və uşaqları sevməlidir. L.N.Tolstoya görə, öz işini sevən müəllim yaxşı müəllimdir, bununla yanaşı uşaqları və fənnini sevən müəllim isə əla müəllimdir.

5. Müəllim yüksək nüfuz sahibi və uşaqlara nümunə olmalıdır. Dərin bilik, mədənilik, mənəviyyat nümunəsi olan müəllimin nüfuzu da yüksək olur. Nüfuzu qazanmaq çətin, itirmək isə asandır: yersiz hərəkət, ədalətsiz münasibət, ehtiyatsız söz müəllimi nüfuzdan sala bilər. Buna görə də, hər bir müəllim sözlərinə və hərəkətlərinə məsuliyyətlə yanaşmalı, öz nüfuzunun keşiyində durmalıdır.

Müəllim sözü müqəddəs deyil, müqəddəs olan müəllimlikdir. Yəni müqəddəs olanlar öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirən insanlardır. Müəllim gənc nəslin formalaşmasında böyük rol oynayır. Uşaq ikən bizə qələm tutub yazmağı öyrədən, hər il keçdikcə öz bildiklərini bizimlə bölüşən dəyərli varlıqlardır müəllimlər.

Ümummilli Lider Heydər Əliyev müəllim əməyini yüksək qiymətləndirərək deyirdi: “Mən yer üzündə müəllimdən yüksək ad tanımıram. Hər birimizdə müəllimin hərarətli qəlbinin bir zərrəciyi vardır. Məhz müəllim doğma yurdumuzu sevməyi, hamının rifahı naminə vicdanla işləməyi müdrikliklə və səbirlə bizə öyrətmiş və öyrədir. Hər birimizin öz müəllimi vardır və biz bütün ömrümüz boyu onun xatirəsini hörmətlə, minnətdarlıqla qəlbimizdə yaşadırıq”.

Kiçik Hüceyrəli Olmayan Ağciyər Xərçəngindən Beyin Şişlərini Müalicə Edin

Kiçik Hüceyrəsiz Metastatik Ağciyər Xərçənginin Müalicəsinə dair Məqalələr

 • Kiçik Hüceyrəli Olmayan Ağciyər Xərçənginə Müalicələr
 • Asanlıq simptomları
 • Sümük ağrısını idarə edin
 • Beyin şişlərini müalicə edin
 • Qaraciyərə yayıldıqda
 • Klinik sınaqlar
 • Cərrahiyyə Seçim Olmadıqda

Kiçik hüceyrəli olmayan ağciyər xərçəngi (KHDAK) beyinə yayıldıysa, həkiminiz müalicənizi doğru etmək üçün əlavə qayğı göstərməlidir. Barmaqlarınızı çırpmaqdan adınızı xatırlamağa qədər etdiyiniz hər şeyi beyniniz idarə edir.

Beləliklə, əsas heç bir zərər vermədən beyin şişlərinin simptomlarını aradan qaldırmaqdır. İllərdir bu əməliyyat, radiasiya və ya hər ikisi deməkdir. Ancaq son zamanlarda kiçik hüceyrəli olmayan ağciyər xərçəngindən beyin şişləri olan insanların başqa bir seçimi var: hədəflənmiş terapiya.

Hansı müalicənin doğru olduğunu necə bilə bilərəm?

Siz və həkiminiz bu barədə danışacaqsınız. Nəzərə alacaqsınız:

 • Neçə şişiniz var
 • Beyində olduqları yer
 • Nə qədər böyükdürlər
 • Hansı simptomlara səbəb olurlar

Və başqa bir şey işə düşür: genləriniz. Bu böyükdür. Həkimlər NSCLC -ə səbəb ola biləcək genlərdəki bəzi dəyişiklikləri anladılar. Onlardan biri varsa, hədəfli müalicəyə başlamaq şansınız çoxdur. Əks təqdirdə cərrahiyyə və radiasiya əsas seçimdir.

Məqsədli Terapiya

Məqsədli müalicədə istifadə edilən dərmanlar, xərçəng hüceyrələrinin işində xüsusi dəyişikliklərə hücum edir. Beləliklə, sağlam hüceyrələri tək buraxmağa meyllidirlər ki, bu da yan təsirlərin azalması deməkdir.

Məlum NSCLC gen dəyişikliklərindən birinizə sahibsinizsə, xərçəngin harada yayıldığından asılı olmayaraq hədəfli dərmanlarla başlayacaqsınız. Və bu dərmanların bəziləri beyin şişlərinə kömək etdiyindən, əməliyyatdan və radiasiyadan qaça bilər və ya heç olmasa onları təxirə sala bilərsiniz.

Ancaq beynin dərmanlarla müalicəsi əlavə bir problemlə gəlir. Qanınızdakı zərərli maddələrin beyninizə girməsinə mane olan bir qan-beyin baryeriniz var. Bir dərmanın işləməsi üçün o maneəni keçməlidir.

Həkimlər hələ də bunun üçün hansı dərmanların daha yaxşı olduğunu araşdırırlar. Crizotinib (Xalkori) kimi köhnə hədəflərdən bəziləri bu baryeri keçə bilmir. Ancaq ALK gen dəyişikliyinizdə istifadə edilən alectinib (Alecensa) kimi bəzi daha yeniləri ola bilər. Və nəticələr ümidverici oldu.

Hansı dərmanla başlamağınızdan asılı olmayaraq, necə işlədiyini yoxlamaq üçün müntəzəm MRT alacaqsınız.

Cərrahiyyə

Kəllə sümüyünüz sərt, beyniniz yumşaqdır. Bu şişlər böyüdükcə getmək üçün yalnız bir yer var: beyninizə basdırırlar. Həkimlər bunu kütləvi təsir adlandırırlar.

Çox təzyiqə səbəb olan bir şiş üçün ilk seçim cərrahiyyə ola bilər. Yalnız bir hissəsini çıxarmaq belə simptomlarınızı bir neçə saat ərzində aradan qaldıra bilər.

Ümumiyyətlə, cərrahiyyə ən məqsədəuyğundur:

 • Bir -iki şiş və ya bir -birinə yaxın olan bir neçə şişiniz var.
 • Semptomlarınızla şişin yerləşdiyi yer arasında aydın bir əlaqə var.
 • NSCLC sabitdir, buna görə hazırda pisləşmir.
 • Şişi çıxarmaq beyinə zərər verməyəcək.

Həkimlər əməliyyatı müxtəlif yollarla edə bilərlər. Bəziləri kameralarla idarə olunan kiçik alətlərdən istifadə edə bilər. Digərləri daha ənənəvi açıq əməliyyat edə bilərlər.

Radiasiya Terapiyası

Radiasiya xərçəng hüceyrələrini öldürmək üçün yüksək enerjili şüalardan istifadə edir. Beyin şişlərinə hücum etməyin iki əsas növü vardır:

Stereotaktik radiocərrahiyyə. Qamma bıçağı olaraq da adlandırılan həkimlər bəzən cərrahiyyə yolu ilə bir şişi etibarlı şəkildə çıxara bilmədikdə istifadə edirlər. Və yalnız bir neçə şişiniz olduqda daha çox rast gəlinir.

Davam etdi

Beynin müəyyən bir hissəsində yüksək dozada radiasiya alırsınız. Bu, sağlam beyin hüceyrələrini təhlükəsiz saxlayır. Neçə dozaya ehtiyacınız şişlərin ölçüsündən, yerindən və sayından asılıdır.

Bütün beyin radiasiya müalicəsi (WBRT). Daha çox yayılmış bir neçə şişiniz olduqda bu standart müalicədir. Adından da göründüyü kimi, bütün beyində radiasiya alırsınız.

Semptomlarınızın nə qədər pis olduğuna və hansı digər müalicələrə qərar verdiyinizə bağlı olaraq ümumiyyətlə 5-10 gün ərzində gündə bir dəfə ehtiyacınız var.

Həkimlər bəzən əməliyyatdan sonra WBRT və ya gamma bıçağından istifadə edərək şişlərin geri gəlməməsinə kömək edir.

Semptomları asanlaşdıran dərmanlar

Həkiminiz daha çox köməkçi rol oynayan bir neçə dərman da təklif edə bilər:

Steroidlər. Qısa müddətdə beyin şişlərinin müalicəsində ilk addımdırlar. Baş ağrısı və digər simptomları aradan qaldırmağa kömək edən şişkinliyi və təzyiqi azaldırlar.

Steroidlərin yan təsirləri, onlarda olduğunuz müddətdə və dozanın artması ilə daha da pisləşir. Bəzi ümumi problemlərə yuxu problemi, çox aclıq və əhval dəyişikliyi daxildir.

Davam etdi

Nöbet əleyhinə dərmanlar. Beyninizdəki şişlərin nöbetə səbəb olması vacibdir. Bu dərmanlar onları saxlamağa kömək edə bilər.

Yan təsirlər hansı dərmanı qəbul etdiyinizə bağlıdır. Bunlara mədə bulanması və qusma, yuxu hissi, başgicəllənmə və yaddaş problemləri daxil ola bilər.

Atlantis ve Mu Kıtaları: Kayıp mı? Efsane mi?

Mu kıtası hakkında ilk bilgiler James Churchward’a dayanıyor. İngiliz vatandaşı olan Churchward, “asker, araştırmacı, kaşif, balık uzmanı, maden bilimcisi, tarihçi” olarak tanımlanıyor ama onu ön plana çıkaran kaşif özelliği ve özellikle de Mu kıtası hakkındaki çalışmaları.

Churchward, 1883’de Hindistan’da bulunuyor ve manastırları dolaşıyor. Batı Tibet’teki bir manastırda “Büyük Rahipler Kardeşliği” nin önde gelen üyelerinden biri olarak çalışan baş rahip Rishi, Churchward’a 15 bin yıl önce yazılmış “Naacal Tabletleri”ni gösteriyor. Churchward, rahiplerin yardımıyla Naga-Maya dilini öğreniyor ve yıllar süren bir çalışmayla bu tabletleri çözümlemeyi başarıyor.

Naacal çözümlemelerini 5 kitapta toplayan James Churchward, Kayıp Kıta Mu İnsanın Anavatanı (1926), Kayıp Kıta Mu (1931), Mu’nun Çocukları (1931), Mu’nun Kozmik Güçleri (1933) ve Mu’nun Kutsal Sembolleri (1935) adlı kitaplarını peş peşe yayınlıyor. Churchward, değişik kanıt ve ipuçları bulduğu 20 farklı ülkede yoğunlaştırdığı araştırmalarını 50 yıl boyunca sürdürüyor.

Churchward’un çalışmalarıyla dikkatleri çeken kayıp kıta Mu’nun yeri, Büyük Okyanus’ta Asya kıtasıyla Amerika kıtası arasında ve neredeyse Avustralya’dan birkaç misli büyüklükte gösteriliyor. Mu kıtasının kuzeyinde Hawaii, güneyinde Fiji ve Paskalya Adaları yer alıyor, kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan büyük bir kıta olduğu ileri sürülüyor. Günümüzde Polinezya, Mikronezya, Melanezya, Fiji ve Hawaii takımadalarını oluşturan adaların da muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçaları olduğu düşünülüyor.

Churchward’a göre, Mu ana kıtasında 50.000 yıl önce 64 milyon kişi yaşıyordu ve bu insanların sembolizme dayanan tek tanrılı bir dini vardı. Yazıtlarda geçen, sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır’a da taşınmış olan “Ra” sözcüğü güneş anlamına gelip, daire ile ifade edilen güneş sembolüyle tek tanrıyı simgelemede kullanılıyordu. Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında “Ra-Mu” adıyla ifade ediliyordu.

Churchward’un çözümlemelerinde, teknolojik olarak çok gelişmiş olan Mu uygarlığının 70.000 yıl önce diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başladığı, bu kolonilerin en bilinenlerinin Hindistan, Babil, Pers, Mısır ve Maya kolonileri olduğu ileri sürülüyor. En büyük koloninin ise başkenti günümüzde Gobi Çölü’nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu olduğu belirtiliyor. Churchward, Çin’in Xian şehrine 100 km uzaklıktaki Qin Ling Shan dağlarında 400 piramidin bulunduğunu ileri sürerek, bunların Büyük Uygur İmparatorluğu’na ait olduğunu iddia ediyor.

Böylece, Uygur İmparatorluğu’nun Mu uygarlığıyla ilintisini gösteren yazıtlar sonuçta Türk kökenini de Mu kıtasına dayandırmış oluyordu- ki bu konu Atatürk’ün de dikkatini çekmiş ve bir ekip tarafından araştırılmış.

Bu konuda, Mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere görevlendirilen Tahsin Mayatepek’in, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti Başkanı İbrahim Necmi Dilmen’le yazışmalarından sonra Atatürk’e raporlar gönderdiği biliniyor. Bu raporlardan 7-13 no’lu rapora kadar ulaşılabilmiş olup, Turan Dursun’un da 1978 yılında 14. rapora ulaştığını açıklayarak yazdığı bir inceleme yazısı mevcut.

İzleri ancak farklı kolonilerde bulunan yazıt ve tabletlerle sürülebilen Mu uygarlığının Amerika’dan Mısır’a, Orta Asya’dan Mezopatamya’ya kadar yayılmış olduğu düşünülüyor. Kıta dışındaki uygarlıklarda bulunan kitabelerde belirtildiğine göre Mu kıtası, 12.000 yıl önce bir deprem, tsunami veya tufan sonucunda yok olmuş.

James Churchward, mineralog-arkeolog Dr. William Niven’in 1921-23 yıllarında Meksika’daki Theotihuacan Palenk Piramidi’nde ortaya çıkardığı ve günümüzde Mexico Müzesi’nde bulunan 2600 tablet ve piramit duvarlarına kazınmış yazılar üzerinde yaptığı çalışmalarda piramidin duvarına kazınmış yazıda Mu’nun batışının “6 Kaan yılı Zak ayı II Maluk günü başlayan korkunç yer sarsıntısı, 13 Şuen’e kadar devam etti. Mu kıtası felakete kurban gitti. Mu ülkesi iki kere kalktıktan sonra bir gece çöktü, üstünü sular kapladı. Toprak birkaç defa havaya kalktı ve oturdu. Felaket, 64 Milyon insanın ölümüne sebep oldu” ibareleriyle tasvir edildiğini belirtiyor. Mu kıtasından Çin’e ve çevre adalara kaçanların bıraktıkları kitabelerde de benzer batış ve kaçış ifadeleri yer alıyor. Bu yazılı kayalarda yapılan C14 karbon testleri bunları 14 bin yıl önceye tarihlendiriliyor.

British Museum’da bulunan eski bir Maya kitabı olan “Troano El Yazması”, Madrid Ulusal Müzesi’nde bulunan Maya kitabı olan “Cortesianus Kodeksi”, Paul Schlieman tarafından Tibet’te bir Budist tapınağında bulunan“Lhassa Belgesi”, Yucatan’da (Meksika) Uxmal Tapınağı’ndaki yazıtlar, Meksiko şehrinin 96 km güneybatısında yer alan Xochicalo Piramiti yazıtları ve Perezianus ve Dresden verileri Churchward’un yararlandığı ve tezini desteklediğini ileri sürdüğü kaynaklar.

Kitabe, tablet veya duvarlarda bulunan yazıtlar, Churchward’ın en tartışmasız kanıtları olarak kabul edildi ama sonuçta bunların birer anlatı olması, bu anlatıyı destekleyecek bilimsel verilerin bulunmayışı, bilim çevrelerince yeterli görülmedi.

Daha sonra arkeolog Egisto Roggero, D’Espiard de Cologne ve Hans Santesson konuyla ilgilenen önemli araştırmacılar oldular. Ancak veriler jeolojik olarak desteklenemedi. Çünkü, levha tektoniği çalışmaları Büyük Okyanusun tabanında batmış bir kıtayı kanıtlayacak bulguyu vermedi.

İleri sürülen çeşitli belge ve bulgulara rağmen arkeolojik olarak da yaygın bir kabul görmeyen Mu kıtası, günümüzde de bir efsane olarak kalmaya devam ediyor. Ancak bu durum, araştırmaların büyük bir heyecanla devam etmesine engel olamıyor.

Konuyla ilgili en popüler tartışma 2015 yılında Japonya’nın Okinawa adasi yakinlarindaki Yonaguni açiklarinda 1986 yılında deniz dibinde keşfedilen piramit benzeri kayalıklar hakkında yapıldı. Ryukyu Üniversitesi’nde deniz jeolojisi araştırmacısı olan Maasaki Kimura bu kayaların açılarını, stratejik olarak yerleştirilmiş muntazam deliklerini, estetik üçgenlerini ve üstünde Kaida alfabesine benzeyen oymaları kanıt olarak göstererek buranın bir anıt mezar olduğunu, bu yapı içinde bir piramit, kaleler, yollar, anıtlar ve bir stadyumun da tespit edilebilir durumda olduğunu ileri sürdü. Boston Üniversitesi’nden Profesör Robert Schoch ise “Temel jeoloji ve tarihsel jeoloji; özellikle çok sayıda fay ve tektonik aktivitelerin bulunduğu alanlarda kumtaşlarının düzlemler boyunca kırılma eğiliminde olup size fazlasıyla düz kenarlar verir” ifadesiyle, litolojik özelliklerle, yapısal jeoloji faktörlerinin böylesi bir görüntüyü sağlayabileceğini belirtti ve Kimura’nın kurguladığı geometriyle, şehir kurgusuna karşı çıktı.

Mu Uygarlığının bir kolonisi olduğu ileri sürülen Atlantis kıtası için söylenceler de benzer nitelikte. Atlantis’e ilk olarak Platon’un Timaeus ve Critias kitaplarında rastlanıyor. Platon’a göre Atlantis, M.Ö.9500’de Batı Avrupa ve Afrika’nın birçok kısmını fethetmiş ve neredeyse Atina’yı da fethedecekken, bir gecede okyanusa batmış bir uygarlık.

Atlantis hikayesinin çıkışı Mısırlı bir keşişle başlıyor. Mısırlı keşiş Sonchis hikayeyi ünlü Yunan şairi Solon’a, Solon Dropides’e, Dropides de torunu olan Atinalı devlet adamı Kritias’a anlatıyor. Kritias, Sokrates’in evindeki bir felsefe sohbetinde bu hikayeden bahsediyor. Ve, Atlantis’le ilgili araştırmalar o günden itibaren başlıyor.

Çözümlenmiş Naacal Tabletleri’ndeki anlatımlarda, Mısır hiyerogliflerinde, papirüslerde, Maya yazıtlarında, efsane ve ilahilerde de sık sık Atlantis değinmesiyle karşılaşılıyor. Örneğin, Saint Petesburg (Rusya) Müzesi’nde bulunan bilinen en eski papirüslerden birinde, Firavun Set’in bir grup araştırmacıyı Atlantik Okyanusu’na gönderdiği, bu grubun görevinin Mısırlılara bilgeliği getiren ataların anavatanlarını araştırmak olduğu yazılı. Heinrich Schliemann tarafından Troia’da (Çanakkale)’da bulunmuş “Baykuşlu Vazo” ve “Kuş Sfenksi” üzerinde yer alan “Atlantis Kralı Kronos’tan” yazılı ithaf yazıları da tartışmasız arkeolojik kanıtlar olarak gösteriliyor.

Bu verilerin hep birlikte incelenmesi, Atlantis kıtasında yaşayan toplumun çok gelişmiş bir uygarlık seviyesine sahip olduğunu işaret ediyor. Bazı yazıtlar, bu toplumda devler, cüceler ve çeşitli insanımsıların hep birlikte yaşadığını ifade ediyor.

Teosofik Cemiyeti’nin kurucularından Madam Helena Petrova Blavatsky ise yorumlamalarını Gizli Doktrin (1988) adlı kitabında Atlantis kıtasında yaşayan toplumda Mu asıllı Rmoahaller, Tlavatliler, Toltekler, Turanlılar (Türklerin ataları), Samiler, Akadlar ve Moğollar olarak 7 alt ırk belirleyecek kadar ilerletiyor.

Eski çalışmalarda Atlantik okyanusunun ortasında gösterilen Atlantis kıtası, son yıllarda gelişen teknolojinin kullanılmasıyla farklı yorumlarla farklı coğrafyalarda konumlandırılıyor. Bunlardan en ilginç olanı, Robert Sarmast’ın efsane ve mitlerde ifade edilen 50 farklı fiziksel işareti kullanarak yoğunlaştığı Kıbrıs yayı ve Doğu Akdeniz kıyıları (Levantine havzası). Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) haritaları ve veritabanlarından faydalanan Sarmast bu verileri yeterli bulmayınca, Jeofizikçi John K. Hall’den bir Rus petrol gemisinin 1980 yılında Doğu Akdeniz deniz tabanından topladığı dijital verileri de alıyor. Tüm verileri birleştirerek bölgenin 3 boyutlu haritalarını ve batimetrik (derinlik) haritalarını çıkartan Sarmast’a göre Atlantis kıtası, Doğu Akdeniz’de (Levantine havzası) bugünkü Kıbrıs’la Suriye’nin arasında yer alıyor. Bugünkü Kıbrıs, batan Atlantis kıtasının en üst noktasını oluşturuyor.

Atlantis ve Mu kıtalarının yok oluşuyla ilgili kayda değer üç teori ileri sürülmüş. Karbon testlerine göre bu kıtaların 12.000 yıl önce şiddetli bir deprem ve depremin neden olduğu tsunami sonucunda batarak yok olduğu konuyla ilgilenen her kesimden araştırıcının ortak fikri. Teorilerden biri, çok büyük bir meteorun dünya ekseninde sapmaya yol açacak bir şiddetle Mu kıtasına çarptığını ileri sürüyor. Bu teoriye göre Mu kıtasından bu kadar az belirti kalmasının nedeni de meteor çarpması sonucunda Pasifik çukurunun oluşması. Bu teori, diğer kıtaların bu çarpmadan etkilenmeyişlerine bir yorum getiremediği gibi jeolojik olarak da desteklenmiyor. James Churchward diğer teorisinde ise bu kıtaların batışını jeolojik nedenlere bağlayarak, Atlantis ve Mu kıtalarının denizden yükselmelerine bu kıtaların altında bulunan büyük gaz kütlelerinin sebep olduğunu, bu gazların zamanla bazı zayıf noktalardan yeryüzüne çıkarak içinde bulundukları ceplerin boşalmasına ve bu nedenle ceplerin üzerinde yer alan kıtaların batmasına yol açtığını ileri sürüyor. Jeolojik verileri eksik olan bu teori, kıtaların batmasını dayandırdığı olayın birbirinden hayli uzakta olan iki kıtada birden aynı anda ya da çok kısa aralıklarla nasıl gerçekleştiğini açıklayamıyor.

Bazı Tibet, Maya, Hindu belgeleri, söylencelerinde ve Tevrat gibi din kitaplarında ve mitoslarla karışmış efsanelerde ise bu iki uygarlık arasında savaş çıktığı, bu savaşta bugün bile erişilemeyen düzeyde üstün silahların kullanıldığı, bu üstün silahların bir sıcaklık şokuna yol açtığı, böylece büyük depremlerin ve dev dalgaların (tsunami) oluştuğu ve bu kıtaların karşılıklı olarak aynı anda batarak yok olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca, Mu ve Atlantis halklarının Tanrıya ortak koşma, azgınlık, sapıklık, üstün genetik ve tıp çalışmalarıyla doğa olaylarının işleyişine karışmak ve teknolojiyi kötüye kullanmak gibi sebeplerle cezalandırıldığına ilişkin kabuller de mevcut.

Kaynaklar

Allen, J., 2006, (Çev. Tayanç, D.), Bilinmeyenler Ansiklopedisi, Gün Yayıncılık, 144s.

Churchward, J., 1931, The Lost Continent of Mu, (Çev.,Tornay,P.) 2015, Kayıp Kıta Mu, Omega yayınevi, 400s.

Churchward, J., 1931, The Children of Mu, (Çev. Tornay,P.,2013) Batık Kıta Mu’nun Çocukları, Omega yayınevi, 280s.

Churchward, J., 1933, The Sacred Symbols of Mu, (Çev.Özdal,E.), Kayıp kıta Mu’nun kutsal Sembolleri, 2015, Omega yayınevi, 288s.

Meydan,S., 2009, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu, İnkilap Kitapevi, 240s.

Sarmast, R, 2006, (Çev.Türe,S.), Atlantisin keşfi/Atlantis Kıbrıs Açıklarında mı?, Kozmik Kitaplar Yayınevi, 240 s.

Sarmast,R., 2011, (Çev.Türe,S.), Kayıp Cennet, Atlantis, Neden Kitap Yayınevi, 240s.

Şenoğlu, K., 2006, Mayatepek Raporları Türk Tarih Tezi ve Mu Kıtası, Kaynak yayınları, 238s.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.