Press "Enter" to skip to content

İqtisadi doktrinalar: tarixi zəmin və xüsusiyyətlər

Bunlar bir varlığın və ya millətin iqtisadi mühitinin təhlili nəticəsində ortaya çıxan və iqtisadiyyatın inkişafına yönəlmiş strategiya və prosesləri tənzimləyən siyasəti formalaşdıran fikirlərdir.

NİZAMİ GƏNCƏVİnin iqtisadi fikirləri

Dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi Azərbaycanın iqtisadi fikrinin inkişafında önəmli yer tutur. Nizami Gəncəvi öz dövrünün ictimai-iqtisadi münasibətlərinə, ziddiyyətlərinə biganə qalmamış, öz əsərlərində iqtisadi baxışlarını əks etdirmişdir. Humanizm və demokratizm dahi mütəfəkkirin iqtisadi ideyalarının əsasını təşkil etmişdir.

Gəncəvi cəmiy­yə­tin ictimai-iqtisadi quruluşu, əmək, əmək bölgüsü, sərvət və onun mən­bələri, bölgü, istehlak, mübadilə, ticarət, qiymət, pul və s. məsələlər üzrə qiymət­li fikirlər irəli sürmüşdür.

Gəncəvinin əmək və sərvət haqqında yaratdığı təlimə görə, əmək maddi və mənəvi sərvətləri artıran əsas mənbədir. Nizami əməyin ancaq insana xas olan bir fəaliyyət olduğunu göstərir, insanın başqa canlılardan fərqini və üstünlüyünü onun əmək fəaliyyətində, çalışmağında görürdü. Əmək fəaliyyətinin səmərəliliyi əməyə stimul doğuran amillərdən asılıdır. O, əməyin yüksək nəticələr verməsi üçün hər şeydən əvvəl onun azad əmək olması, hər kəsin öz qabiliyyətinə görə işlə təmin olunması, əmək adamının daima öz bacarıq və ustalığını artırması ideyalarını irəli sürmüşdür. Əmək və əməkçi surətləri demək olar ki, onun bütün əsərlərinin baş­lıca qayəsini təşkil edir. Nizami tənbəlləri, ikiüzlüləri tənqid etmiş, halal zəhmətlə yaşayan sadə adamlara öz yüksək məhəbbətini bildirmişdir. Nizamiyə görə, sənətə, sənətkara, əkinçi əməyinə qayğı göstərilməsə, hər kəsin öz peşəsinə görə işləmək imkanı yaradılmasa, sərvət azalar, vergilər ödənilməz, xəzinə də boş qalar.

Əmək və peşə bölgüsünə mühüm əhəmiyyət verən Nizamiyə görə, əmək prosesi ictimai məna daşıyır, burada hər kəs həm özü üçün, həm də başqaları üçün çalışır, hər kəsin hamıdan, hamının isə hər kəsdən asılılığı mövcuddur. Onun fikrincə, hər cür çalışmaqda son məqsəd yemək və geyinməkdən başqa bir şey deyildir.

Gəncəvi yaşadığı cəmiyyətin ictimai ziddiyyətlərini dərindən qavramış, mövcud quruluşdakı ədalətsizliklərlə razılaşmamış, cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliyin aradan qaldırılması və cəmiyyətin yenidən qurulması üçün yollar axtarmışdır. Cəmiyyətin ədalət və təbii qanunlar əsasında qurulması və idarə edilməsi kimi həyati məsələlər onun əsərlərində əsas yer tutur.

Tələb və təklifin əmtəələrin bazar qiymətlərinə təsirini təsvir etməklə yanaşı, Gəncəvi alqı-satqı prosesində bərabərlik prinsipinin gözlənilməsini zəruri hesab edirdi. Vergi sistemi haqqındakı fikirlərində o dövrdə vergilərin çox olduğunu söyləyərək vergilərin miqdarı, növləri və toplama formaları haqqında müxtəlif fikirlər irəli sürmüşdür.

Gəncəvi daxili və xarici ticarət, onların inkişafı və aparılması qayda-qanunlarına dair qiymətli fikirlər söyləmişdir. O, tacirlərə, alqı-satqı ilə məşğul olanlara şəriət və ədalət qanunları ilə sövdələşməyi tövsiyə edirdi. Həm də onların hüquqlarının müdafiə olunmasını dövlət məmurlarının vəzifəsi hesab edirdi. O, ölkələr və xalqlar arasında ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini vacib sayırdı. Nizami ticarətdə, bazarda qiymətlərin ədalətli surətdə qoyulmasını tövsiyə edir, sələmçilik yolu ilə sərvət, pul toplamağı haram sayırdı.

Gəncəvinin iqtisadi fikir və ideyaları iqtisadi fikir tariximizi zənginləşdirən qiy­mətli töhfədir.

P.S. Nizami Gəncəvinin tam adı Əbu Məhəmməd Cəmaləddin İlyas ibn Yusif olmuşdur. Atası Yusif ibn Zəki dövlət işçisi, anası sülalə başçısının qızı olmuşdur. O, valideynlərini erkən itirmiş, dayısı Xoca Ömərin himayəsində qalmışdır. Dünya şöhrətli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri əsərlərini fars dilində yazmışdır. Ədəbi ləqəb kimi şair “Nizami” sözünü seçmişdir.

O, yaxşı təhsilli olmuş, tarix, etika, fəlsəfə, məntiq, ilahiyyat, astranomiya, kimya, fizika, tibb, botanika, riyaziyyat, Quran təfsiri, musiqi, təsviri sənət və s. elmlərə dərindən bələd olmuşdur.

Ömrü boyu Gəncədə yaşamış, hələ sağlığında böyük hörmət və izzət sahibi olmuş, dəfələrlə saraya dəvət edilsə də, dürüstlüyünü itirəcəyindən qorxduğu və azad yaradıcılıq tərəfdarı olduğu üçün saray şairi olmaqdan qətiyyətlə imtina etmiş, halal zəhməti ilə dolanmışdır.

Nizami üç dəfə evlənmişdir. İlk və ən sevimli həyat yoldaşı, ona Dərbənt hakimi tərəfindən kəniz kimi hədiyyə göndərilən qıpçaq qızı Afaq (Appaq) olmuşdur. Nizami onu azad edərək evlənmiş və onların Məhəmməd adlı övladı dünyaya gəlmişdir. Afaqın ölümündən sonra Nizami iki dəfə evlənmiş və sonrakı iki həyat yoldaşı da vaxtından əvvəl vəfat etmişdir. Deyilənlərə görə, şairin hər 3 həyat yoldaşının ölümü onun yeni epik poemasını tamamlaması ilə üst-üstə düşmüşdür ki, bu münasibətlə də Nizami yazmışdır: “İlahi, nəyə görə, mən hər poemaya görə bir həyat yoldaşı qurban verməliyəm?”.

Hazırladı: elmi işçi Gülnarə Fətəliyeva

İqtisadi doktrinalar: tarixi zəmin və xüsusiyyətlər

The iqtisadi doktrinalar Bunlar nəzəri cəhətdən daha əlverişli və cəmiyyətin inkişafına qoşulmaq üçün əlverişli olan texniki və etik prinsipləri birləşdirən yanaşmalardır.

Bunlar bir varlığın və ya millətin iqtisadi mühitinin təhlili nəticəsində ortaya çıxan və iqtisadiyyatın inkişafına yönəlmiş strategiya və prosesləri tənzimləyən siyasətləri formalaşdıran fikirlərdir.

İqtisadi siyasət insan iş perspektivi, rasional seçim modelləri, istehsal amillərinin yaradılması, fərdin ehtiyacları, bazar modelləri, marketinq, dövlətin iştirakı və digər aspektlər arasında iqtisadi planlaşdırma alətləri.

Sivilizasiyaların inkişafı və gücləndirilməsi böyük ölçüdə iqtisadiyyat anlayışının təkamül prosesi ilə müəyyən edilir: ehtiyaclarını mövcud məhsulları istehlak etməklə əhatə edən köçəri yırtıcıdan, iqtisadiyyatına səbəb olan insanın yerləşməsindən keçərək. ticarət, ticarətin ortaya çıxmasına qədər.

İndiki icraçı köhnə tacirin müasir fikri kimi tərcümə edilmişdir. İqtisadi sistemlər bu əməliyyat modellərindən inkişaf etmiş və uzun müddətdir ki, onları ayrı-ayrılıqda araşdırmaq və təhlil etmək problemi yaranmadığı qədər üzvi bir şəkildə meydana gəlmişdir.

Ümumi məlumat və tarix

Uzun müddət iqtisadiyyat fəlsəfə, hüquq və siyasət kimi digər elmlərin və fənlərin əlavəsi kimi qəbul edilirdi. Yalnız XVIII əsrə qədər mütəfəkkirlər tərəfindən müstəqil bir fikir sistemi kimi qəbul edilməyə başladı.

Sonra cəmiyyətlərin xüsusiyyətlərinə və onların qaynaqlarına əsaslanan, dövlətlərin maliyyələrini gücləndirəcək iqtisadi sistemlərin qurulmasına yönəlmiş siyasətlərini dəstəkləyən iqtisadi nəzəriyyələrə əsaslanan fərqli doktrinalar meydana gəldi.

Bu şəkildə onların irəliləmələrini birləşdirmək mümkün idi və bu səbəbdən fərdin əsas ehtiyaclarını ödəməsinə və həyat keyfiyyətinə sahib olmasına icazə verildi.

İqtisadi doktrinalar mütəfəkkirlərin cəmiyyətlərin inkişaf dinamikasına cavabı olaraq ortaya çıxdı.

Yaşlılıq

Bu dövrdə iqtisadiyyatla bağlı fikirlər sadə və çox təməl idi. Sınaq məhkəmə iddiasını təmin etmək üçün varlıqlara çatmağın ən yaxşı yolunu müəyyənləşdirməyə yönəldilər.

O anın müəlliflərini nəzərə alsaq, mətn bizdə var Respublika Platon, iqtisadi həqiqətin ideal şəhərdə necə təsəvvür edildiyi barədə etibarlı bir fikir təklif edir. Bununla birlikdə, əsərləri ilə iqtisadi düşüncəyə dair irəliləyən addımlar Aristoteles idi Siyasət Y Nicomachean etikası.

Aristotel və digər mütəfəkkirlər məhsul mübadiləsi ilə qanuni ticarət arasında yalnız mənfəət əldə etmək istəyən fərqlər yaratdılar. Bu mövzular iqtisadi elmin əsasını qoydu.

Bu filosof iqtisadiyyatı bir şəxsiyyətin ehtiyaclarını ödəmək üçün mənbələrin idarə edilməsi və istifadəsi məqsədi daşıyan bir elm olaraq təyin etdi.

Əsrlər boyu yaşanan məskunlaşmalardan, müharibələrdən və gəzməkdən sonra bir çox sivilizasiyalar ticarət mübadilələri və marşrutların kəşf edilməsi yolu ilə daxili və xarici əlaqələr quran cəmiyyətlərə birləşdi, bu da qida məhsulları və mallarına və xidmətlərinə çatmalarına imkan verdi. onlar təməl və ibtidai idi.

İqtisadi doktrinaların yaranmasına səbəb olan cəhətlər

-Zənginlə kasıb arasında nəzərəçarpacaq bir fərq var idi.

-Bir çox insan mülkiyyət fikrini rədd etdi.

-Həyat və cəmiyyət mərhəmət və ədalət ideyasına tabe olmalıdır.

-İstifadə və sələmçiliyə son qoymaq vacib idi.

Cəmiyyətlərin tarixi təkamülü, hər bir insan qrupunun iqtisadi problemlərini təsirli və təsirli şəkildə həll etmə mexanizmlərini təşkil etməli və müəyyənləşdirməli olduqlarını açıq şəkildə göstərdi.

Sonra iqtisadi mübadilə sisteminə yeni bir yanaşma verən və iqtisadi nəzəriyyə və metodların əsasını qoyan mütəşəkkil bir şəkildə sosial-iqtisadi strukturların inkişafına imkan verən iqtisadi sistemlər meydana çıxdı.

Bu nəzəriyyələr fərdlərin qaynaqlarına və sosial-mədəni xüsusiyyətlərinə görə yayılmışdır və insanın təkamülünün bir əlaməti olaraq qəbul edilə bilər.

Orta əsrlər

Bu dövrdə iqtisadiyyat düşüncəsinin sxolastik fəlsəfədə və feodalizmin inkişafında əsasları var idi. Saint Thomas Aquinas kimi bəzi mütəfəkkirlər başqaları arasında qiymət və mənfəət, mənfəət və sələmçilik mövzusunda yeni fikir və konsepsiyalar təqdim etdilər.

Mütəfəkkir və riyaziyyatçı Nicolás Oresme ticarəti qanuni bir qazanc mənbəyi hesab edir və valyutanın saxtalaşdırılmasını pisləyir.

Ərəb iqtisadçısı İbn Xəldun da öz növbəsində dəyər və iş, qiymət və tələb, sosial element kimi sərvət və dövlətin iqtisadi inkişafın mərkəzi quruluşu rolu haqqında anlayışlar və dəyərli təkliflər təqdim etdi.

Eyni zamanda sosial xərclər və vergilər, onların bölgüsü və dövlət tərəfindən tənzimləmələrinin aspektləri təhlil edildi.

Müasir dövrdə insanın, cəmiyyətlərin və planetin taleyini ölçüsünü dəyişdirən fikirlər və iqtisadi nəzəriyyələr ortaya çıxdı.

Əsas iqtisadi təlimlər və onların xüsusiyyətləri

İqtisadi doktrinalar, dövrün mütəfəkkirlərinin ticarət fenomeni ətrafındakı cəmiyyətlərin davranışlarına bir cavab olaraq ortaya çıxdı, eyni zamanda xalqların iqtisadi inkişafına xas olan bütün fəaliyyətləri mütəşəkkil bir sistem daxilində əhatə etmə zərurəti.

Böyük nəzəriyyəçilər, cəmiyyətlərin iqtisadi hərəkətini xüsusiyyətlərinə və qaynaqlarına görə yönləndirəcək fikirlərin, bu cür fəaliyyətin obyekti hesab etdiklərinə uyğun təşkilat formaları təklif edərək bu şəkildə müzakirə etdilər.

Burada tarixin ən görkəmli iqtisadi nəzəriyyələrini təsvir edirik:

Merkantilist doktrinası

Avropada XV əsrdə ortaya çıxdı. Monarxiya dövlətlərini gücləndirmək və ticarət burjua sinfini zənginləşdirmək fikri üzərində dayanırdı. Bu şəkildə dövlət iqtisadi siyasətin aparılmasında müvafiq rol oynadı.

Seçilmiş nümayəndələr

-Juan Bautista Colbert.

Fiziokratik təlim

Bu doktrina on səkkizinci əsrdə feodal, merkantilist fikirlər və iqtisadi burjuaziyanın qanunları kimi əvvəlki yanaşmalara qarşı çıxdı.

İqtisadi liberalizm anlayışını müəyyənləşdirdi və dövrün ən yaxşı dövlətlərinin mənafelərini qorumağa çalışdı.

Seçilmiş nümayəndələr

Klassik doktrina

Sənaye İnqilabı çərçivəsində meydana gəldi və Ticarət doktrinasının yanında Fiziokratik doktrinanın fikirlərinin anaxronizmasına qarşı çıxdı. İşi bir sərvət mənbəyi olaraq təklif etdi və onun bölünməsinin məhsuldarlığı artıracağına əmin oldu.

Bazarın özünütənzimləməsini və qiymət metodu sayəsində qaynaqların səmərəli bölgüsünü elan etdi.

Eynilə, malların siniflər arasında bölünməsini təklif etdi: işçi, kapitalist və torpaq sahibi. Xüsusi sahibkarlığın bir millətin iqtisadi həyatını bəslədiyi nəzəriyyəsini də müdafiə etdi.

Seçilmiş nümayəndələr

-Jean Batiste de.

Sosialist doktrinası

19-cu əsrin ortalarında, kapitalizm Avropada özünü təsdiqlədiyi və iki sosial təbəqəni açıq şəkildə göstərdiyi zaman ortaya çıxdı: kapitalist və proletariat.

Təklifləri işçi sinfinin istismar və səfalət vəziyyəti barədə bir izahat vermək məqsədi daşıyırdı.

İşi işçilər arasında bölüşdürülməsi lazım olan bir dəyər istehsalçısı kimi tanıdı. Ayrıca, zülm edən təbəqənin mənimsədiyi sərvəti istehsal edən istismar olunan işçi sinifinin olduğunu və xüsusi mülk anlayışı səbəbiylə sahiblərini səfalət içində buraxdığını iddia etdi.

Xüsusi mülkiyyəti boğmaqla sinif ziddiyyətinin yox olacağını və istehsal vasitələri daxilində ictimai mülkiyyətin meydana çıxacağını iddia etdi.

Seçilmiş nümayəndələr

-José Carlos Mariátegui.

Neoklasik məktəb

Avropa və Şimali Amerika Sənaye İnqilabının ikinci nəşrində meydana gəldi. Elmi sosializmin başlanğıcını tənzimləməyə çalışdı və iqtisadi liberalizmi davamlı tarazlığın əlaməti kimi qarşıladı.

Qiymət quruluşu və mikroiqtisadi analiz tezisini açıqladı. Riyaziyyatı iqtisadi işlərə də gətirdi və zəif rəqabət nəzəriyyəsini təklif etdi.

Seçilmiş nümayəndələr

Keynes məktəbi

1929-cu il kapitalist böhranı nəticəsində meydana gəldi. Bazarın kapitalist inhisarçılığının məhsulu olan xroniki işsizliyi və iqtisadiyyatın süqutunu makroiqtisadi baxımdan həll etməyə çalışdı.

Makroiqtisadi nəzəriyyəni və effektiv tələbi yaratdı. Dövlətin iqtisadi proseslərdə iştirakını öz üzərinə götürdü və büdcə siyasətindən böhranlar zamanı investisiya azalmasını həll etmək üçün bir vasitə kimi istifadə etdi.

Seçilmiş nümayəndə

-John Maynard Keynes

Monetarist məktəbi

Onun postulatları iqtisadi tədbirlərin əhali üzərindəki təsirini qısa müddətdə az əhəmiyyət kəsb edən bir dəyişkən olaraq düşündü, çünki bunların uzunmüddətli faydaları gətirəcəkləri sosial müavinətlər hesabına kompensasiya ediləcəkdir.

Onun əsas nəzəriyyəsi inflyasiyanın pul fenomeninin sərt bir pul siyasəti çərçivəsində həll yolları yaratması lazım olduğunu düşünür.

Dövlətin sərbəst bazar iqtisadiyyatında iştirakının məhdudlaşdırılmasını qətiliklə təklif edir. Eynilə, dövlət aparatı yenidən qurulduqdan sonra dövlət xərclərinin azaldılmasını təklif edir və inflyasiyanın pul kütləsinə nəzarət etməklə tənzimlənə biləcəyini təsdiqləyir.

Seçilmiş nümayəndələr

İstinadlar

 1. Bortesi, L. Luis “İqtisadi doktrinaların əsasları və qaydaları” Araşdırma Qapısında. 5 Noyabr 2019 tarixində Araşdırma Gate-dən alındı: researchgate.net
 2. Los Andes Universidadında “İqtisadi Doktrina Tarixi”. 6 aprel 2019-cu il tarixində Universidad de Los Andes-də əldə edildi: webdelprofesor.ula.ve
 3. İnvestisiya və maliyyə sahəsindəki “Ticarətlə əlaqəli hər şeyi bilməlisiniz”. 6 Aprel 2019 tarixində İnvestisiya və Maliyyə: Finanzas.com saytında alındı
 4. Vikipediyada, pulsuz ensiklopediyada “İqtisadi düşüncə tarixi”. 7 aprel 2019-cu il tarixində pulsuz ensiklopediya olan Wikipedia-dan alındı: es.wikipedia.org
 5. Correa, F. Yeni İqtisadiyyat Araşdırmalarında “Çili iqtisadiyyat məktəblərində üstünlük təşkil edən təlimlər”. 7 aprel 2019-cu ildə Estudios Nueva Economía: Estudiosnuevaeconomia.cl saytından alındı

İqtisadi doktrinalar: tarixi məlumat və xüsusiyyətlər

The iqtisadi doktrinalar Cəmiyyətin inkişafına qoşulmaq üçün nəzəri cəhətdən daha əlverişli və əlverişli olan texniki və etik prinsipləri birləşdirən yanaşmalardır.

Bunlar bir varlığın və ya millətin iqtisadi mühitinin təhlili nəticəsində ortaya çıxan və iqtisadiyyatın inkişafına yönəlmiş strategiya və prosesləri tənzimləyən siyasəti formalaşdıran fikirlərdir.

İqtisadi doktrinalar bir ölkənin iqtisadiyyatı sahəsindəki hərəkətləri idarə edən siyasəti formalaşdırır. Mənbə: pixabay.com

İqtisadi siyasət insan iş perspektivi, rasional seçim modelləri, istehsal amillərinin yaradılması, fərdin ehtiyacları, bazar modelləri, marketinq, dövlətin iştirakı və iqtisadi planlaşdırma ilə bağlı düşüncələrin məhsulu olan fəlsəfi fikirlərə əsaslanır. alətlər, digər aspektlər arasında.

Böyük ölçüdə sivilizasiyaların inkişafı və güclənməsi iqtisadiyyat anlayışının təkamül prosesi ilə müəyyən edilir: ehtiyaclarını mövcud məhsulları istehlak edərək təmin edən köçəri yırtıcıdan istehsal iqtisadiyyatına səbəb olan insanların məskunlaşması yolu ilə. , ticarətin yaranmasına qədər.

Mövcud icraçı, köhnə tacirin müasir ideyası olaraq tərcümə edildi. İqtisadi sistemlər həmin əməliyyat modellərindən irəli getdi və uzun müddət elə bir üzvi şəkildə meydana gəldi ki, onları ayrıca öyrənmək və təhlil etmək heç bir narahatlıq yaratmadı.

 • 1 Tarix və tarix
  • 1.1 Qədim dövr
  • 1.2 İqtisadi doktrinaların yaranmasına səbəb olan aspektlər
  • 1.3 Orta əsrlər
  • 2.1 Merkantilist doktrina
  • 2.2 Fiziokratik doktrina
  • 2.3 Klassik doktrina
  • 2.4 Sosialist doktrinası
  • 2.5 Neoklassik məktəb
  • 2.6 Keynes məktəbi
  • 2.7 Monetarist məktəbi

  Tarix və arxa plan

  Uzun müddət iqtisadiyyat fəlsəfə, hüquq və siyasət kimi digər elmlərin və fənlərin əlavəsi hesab olunurdu. Yalnız XVIII əsrə qədər mütəfəkkirlər tərəfindən müstəqil bir fikir sistemi olaraq qəbul edilməyə başladı.

  Daha sonra cəmiyyətlərin xüsusiyyətlərinə və onların qaynaqlarına əsaslanan iqtisadi nəzəriyyələrə əsaslanaraq fərqli dövlətlərin maliyyələrini gücləndirəcək iqtisadi sistemlər qurmağa yönəlmiş dövlət siyasətini dəstəkləyərək ortaya çıxdı.

  Bu yolla irəliləyişlərini möhkəmləndirmək mümkün idi və buna görə də fərdin əsas ehtiyaclarını ödəməsinə və həyat keyfiyyətinə sahib olmasına icazə verildi.

  İqtisadi doktrinalar cəmiyyətlərin inkişaf dinamikasına mütəfəkkirlərin cavabı olaraq ortaya çıxdı.

  Qocalıq

  Bu zaman iqtisadiyyat haqqında fikirlər sadə və çox sadə idi. Sinif hərəkəti iddiasını təmin etmək üçün aktivlərə daxil olmağın ən yaxşı yolunu müəyyənləşdirməyə diqqət etdilər.

  O anın müəlliflərini düşünsək, bu mətnə ​​sahibik Cümhuriyyət Platon, iqtisadi həqiqətin ideal şəhərdə necə təsəvvür edildiyinə dair etibarlı bir fikir irəli sürür. Ancaq əsərləri ilə iqtisadi düşüncə baxımından irəliyə addım atan Aristotel idi SiyasətNikomaxiya etikası.

  Aristotel və digər mütəfəkkirlər, məhsul mübadiləsi üçün qanuni ticarətlə qeyri -qanuni arasında fərq qoymuşdular ki, bu da yalnız qazanc əldə etmək idi. Bu mövzular iqtisad elminin əsasını qoydu.

  Bu filosof iqtisadiyyatı, fərdin ehtiyaclarını ödəmək üçün resursların idarə edilməsi və istifadəsi olan bir elm olaraq təyin etdi.

  Əsrlər boyu davam edən məskunlaşmalardan, müharibələrdən və gəzintilərdən sonra, bir çox sivilizasiyalar özlərini kommersiya mübadiləsi vasitəsi ilə daxili və xarici əlaqələr quran və qida məhsullarına, mal və xidmətlərə çıxış əldə etməyə imkan verən marşrutlar kəşf edən cəmiyyətlərə təşkil etdilər.

  İqtisadi doktrinaların yaranmasına səbəb olan aspektlər

  -Zənginlə kasıb arasında ciddi fərq var idi.

  -Çox insan mülkiyyət fikrini rədd etdi.

  -Həyat və cəmiyyət mərhəmət və ədalət düşüncəsinə tabe olmalıdır.

  -Sui -qəsdə və sələmə son qoyulması vacib idi.

  Cəmiyyətlərin tarixi təkamülü, hər bir insan qrupunun iqtisadi problemlərini səmərəli və səmərəli şəkildə həll etmə mexanizmlərini təşkil etməli olduğunu müəyyənləşdirdi.

  Daha sonra ticarət mübadiləsinə yeni bir yanaşma verən və iqtisadi nəzəriyyə və metodların əsasını qoyan sosial-iqtisadi quruluşların mütəşəkkil şəkildə inkişafına imkan verən sözdə iqtisadi sistemlər meydana gəldi.

  Bu nəzəriyyələr fərdlərin qaynaqlarına və sosial-mədəni xüsusiyyətlərinə görə yayılmışdır və insanın təkamülünün əlaməti olaraq qəbul edilə bilər.

  Orta əsrlər

  Bu dövrdə iqtisadiyyat düşüncəsinin sxolastik fəlsəfədə və feodalizmin inkişafında əsasları vardı. Müqəddəs Tomas Aquinas kimi bəzi mütəfəkkirlər, qiymət və mənfəət, mənfəət və sələm haqqında digər fikirlər və anlayışlar təqdim etdilər.

  Mütəfəkkir və riyaziyyatçı Nikolas Oresme ticarəti qanuni qazanc mənbəyi hesab edir və pulun saxtalaşdırılmasını pisləyirdi.

  Öz növbəsində, ərəb iqtisadçısı İbn Xəldun dəyər və iş, qiymət və tələb, zənginlik sosial element və dövlətin iqtisadi inkişafın mərkəzi quruluşu kimi rolu ilə bağlı dəyərli anlayışlar və təkliflər təqdim etdi.

  Sosial xərclər və vergilər, onların bölgüsü və dövlət tərəfindən tənzimlənməsi aspektləri də təhlil edildi.

  Müasir Çağda, insanın, cəmiyyətlərin və planetin taleyini dəyişdirən iqtisadi fikirlər və nəzəriyyələr ortaya çıxdı.

  Əsas iqtisadi doktrinalar və onların xüsusiyyətləri

  İqtisadi doktrinalar, o dövrün mütəfəkkirlərinin cəmiyyətlərin kommersiya fenomeni ətrafında davranışlarına, həm də millətlərin iqtisadi inkişafına xas olan bütün fəaliyyətləri mütəşəkkil bir sistemə daxil etmək ehtiyacına cavab olaraq ortaya çıxdı.

  Böyük nəzəriyyəçilər, cəmiyyətlərin iqtisadi hərəkətini xüsusiyyətlərinə və qaynaqlarına görə yönləndirəcək fikirlərin necə olacağını, bu cür fəaliyyətin obyekti hesab etdiklərinə uyğun olaraq təşkilatlanma formaları təklif etmələrini müzakirə etdilər.

  Burada tarixin ən görkəmli iqtisadi nəzəriyyələrini təsvir edirik:

  Merkantilist təlim

  XV əsrdə Avropada ortaya çıxdı. O, monarxiya dövlətlərini gücləndirmək və ticarət burjua sinfini zənginləşdirmək fikrinə diqqət yetirirdi. Bu yolla dövlət iqtisadi siyasətin aparılmasında müvafiq rol oynadı.

  Seçilmiş Nümayəndələr

  -Juan Bautista Colbert.

  Fiziokratik doktrina

  Bu doktrina XVIII əsrdə feodal, merkantilist fikirlər və iqtisadi burjuaziya qanunları kimi əvvəlki yanaşmalara zidd olaraq ortaya çıxdı.

  İqtisadi liberalizm anlayışını açıqladı və dövrün fiefdomslarının maraqlarını qorumağa çalışdı.

  Seçilmiş Nümayəndələr

  Klassik doktrina

  Sənaye İnqilabı çərçivəsində yarandı və Fiziokratik doktrinanın ideyalarının anaxronizminə qarşı çıxdı, həm də ticarət doktrinasına. Sərvət mənbəyi olaraq işi təklif etdi və onun bölünməsinin məhsuldarlığı artıracağına əmin oldu.

  Qiymət metodu sayəsində bazarın özünü tənzimləməsini və resursların səmərəli bölgüsünü elan etdi.

  Eyni şəkildə malların siniflər arasında bölünməsini təklif etdi: fəhlə, kapitalist və torpaq sahibi. Şəxsi sahibkarlığın bir millətin iqtisadi həyatını bəslədiyi nəzəriyyəsini də müdafiə etdi.

  Seçilmiş Nümayəndələr

  -Jean Batiste Say.

  Sosialist doktrinası

  19 -cu əsrin ortalarında, kapitalizmin Avropada özünü qurduğu zaman, iki sosial təbəqəni açıq şəkildə göstərdi: kapitalist və proletariat.

  Onun təklifləri fəhlə sinfinin istismarı və bədbəxtliyi haqqında bir izahat vermək məqsədi daşıyırdı.

  O, işi fəhlələr arasında bölüşdürülməli olan dəyər yaradıcısı kimi tanıdı. O, zülm edən sinifin mənimsədiyi sərvəti əmələ gətirən istismar olunan işçi sinfi olduğunu, xüsusi mülkiyyət anlayışı səbəbiylə sahibsiz qaldığını iddia etdi.

  Şəxsi mülkiyyəti sıxışdırmaqla sinif antaqonizminin yox olacağını, istehsal vasitələri daxilində ictimai mülkiyyətə səbəb olacağını iddia etdi.

  Seçilmiş Nümayəndələr

  -Joze Carlos Mariategui.

  Neoklassik məktəb

  Avropa və Şimali Amerika Sənaye İnqilabının ikinci nəşrində ortaya çıxdı. Elmi sosializmin təməlini düzəltməyə çalışdı və iqtisadi liberalizmi daimi tarazlığın əlaməti olaraq qarşıladı.

  Qiymət quruluşu və mikroiqtisadiyyat təhlili tezisini elan etdi. İqtisadi öyrənməyə riyaziyyatı da daxil etdi və zəif rəqabət nəzəriyyəsini irəli sürdü.

  Seçilmiş Nümayəndələr

  Keynes məktəbi

  1929 -cu il kapitalist böhranı nəticəsində yarandı. Xroniki işsizliyi və iqtisadiyyatın çöküşünü bazarın kapitalist inhisarçılığının məhsulu olan makroiqtisadi baxımdan həll etməyə çalışdı.

  O, makroiqtisadi nəzəriyyəni və səmərəli tələbi yaratdı. Dövlətin iqtisadi prosesdə iştirakını öz üzərinə götürdü və böhranlar zamanı investisiyaların azalmasını həll etmək üçün maliyyə siyasətindən istifadə etdi.

  Seçilmiş Nümayəndə

  -John Maynard Keynes

  Monetarist məktəbi

  Onun postulatları iqtisadi tədbirlərin əhali üzərində təsirini qısa müddətdə az əhəmiyyət kəsb edən bir dəyişiklik kimi təsəvvür edirdi, çünki bunların uzunmüddətli faydaları gətirdikləri sosial nizamın faydaları ilə kompensasiya ediləcəkdi.

  Onun əsas nəzəriyyəsi, inflyasiyanın pul fenomeninin sərt bir pul siyasəti çərçivəsində həll yolları yaratmalı olduğunu düşünür.

  Dövlətin sərbəst bazar iqtisadiyyatında iştirakını məhdudlaşdırmağı təklif edir. Eyni şəkildə, dövlət aparatının yenidən qurulmasından sonra dövlət xərclərinin azaldılmasını təklif edir və pul təklifinə nəzarət etməklə inflyasiyanın tənzimlənə biləcəyini təsdiqləyir.

  Seçilmiş Nümayəndələr

  İstinadlar

  1. Bortesi, L. Luis Araşdırma Qapısında “İqtisadi doktrinaların prinsipləri və qaydaları”. Araşdırma Qapısından 5 Aprel 2019 tarixində alındı: Researchgate.net
  2. Universidad de Los Andes -də “İqtisadi Doktrinaların Tarixi”. 6 Aprel 2019 tarixində Universidad de Los Andes -də əldə edildi: webdelprofesor.ula.ve
  3. “Ticarətçilik haqqında bilmək lazım olan hər şey” İnvestisiya və maliyyə. İnvestisiya və Maliyyə 6 Aprel 2019 tarixində əldə edildi: Finanzas.com
  4. Pulsuz ensiklopediya olan Vikipediyada “İqtisadi düşüncənin tarixi”. 7 aprel 2019 tarixində Vikipediyadan, pulsuz ensiklopediyadan alındı: es.wikipedia.org
  5. Correa, F. Yeni İqtisadiyyat Araşdırmalarında “Çilinin iqtisadiyyat məktəblərində üstünlük təşkil edən doktrinalar”. 7 Aprel 2019 tarixində Estudios Nueva Economía’dan alındı: Estudiosnuevaeconomia.cl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.