Press "Enter" to skip to content

İllik planlaşdırma (2018-2019)

21. Dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin.

##num=9//level=1//sumtest=11//name=22 İnteqrasiya. Kimya fənni kurikulumunun inteqrativ xarakteri

A) İnteqrasiyada ifrata varmaq, fənlə bağlı mühüm bilik və bacarıqların tədrisindən yayındıra bilər.

B) Bütün fənlər uzrə təhsilin muxtəlif pillələrində inteqrasiyaya eyni dərəcədə əhəmiyyət verilməlidir.

C) Fənləri hansı model üzrə inteqrasiya etmək haqqında dərindən düşünmək və düzgün

qərarlar qəbul etmək lazımdır.

D) Fərqli inteqrasiya modelləri muxtəlif nəticəyə gətirib cıxarır.

E) Hamısı doğrudur.

3. Fəndaxili inteqrasiya hansı hissələrə ayrılır?

A) Yalnız mövzular arası

B) Kurslar arası

C) Yaxın, oxşar fənlər arası

D) Üfiqi və şaquli

E) Yalnız sinif daxili

4. Kimya fənni hansı fənlərlə daha sıx inteqrasiya edir.

A) Bütün fənlərlə

B) Yalnz təbiət elmıləri ilə

C) Fizika, riyaziyyat, biologiya və adəbiyyatla

D) Yalnız dəqiq elmlərlə

E) Təbiət və texniki fənlərlə

5. İnteqrasiyanın novləri hansılardır?

1 – Fəndaxili inteqrasiya

2 – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

3 – Fənlərarsı inteqrasiya

4 – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsi

5 – Fənlərüstü inteqrasiya

6. İnteqrasiyanın mahiyyəti nədir? Düzgün cavabları seçin

1 – Şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq

2 – İnteqrasiya şagirdlərin praktiki bacarıqlarının inkişafına kımək edir

3 – Şagirdləri inkişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və onları

4 – Təlim prosesini maraqlı edir

5 – İnteqrasiya tədris edilən fənlərin sayının artmasına səbəb olur

6 – İnteqrasiy təlim prosesini təkmilləşdirir

7 – Şagirdləri istehsalatda işləməyə həvəsləndirir

8 – İnteqrasiya fənlər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı dərinləşdirməyə xidmət

7. Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsiniə hansılar aiddir?

1 – İki fənni uyğunlaşdıraraq

2 – Fənnə əsaslanaraq

3 – Bacarıqların inteqrasiyası

4 – Layihələrə əsaslanaraq

5 – Sərbəst inteqrasiya

7– Bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

8– Digər şərtlərə əsaslanraq

8. İnteqrasiyanın səviyyələri hansılardır?

1 – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

2 – Fəndaxili inteqrasiya

3 – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsi

4 – Fənlərarası inteqrasiya

5 – Fənlərüstü inteqrasiya

9. Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanalrı ardıcıllıqla düzün

1 – Fənnə əsaslanaraq

2 – Digər şərtlərə əsaslanaraq

3 – Mövzuya əsaslanaraq

4 – Layihələrə əsaslanaraq

10. Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanların ardıcıllığı hansı

halda düzgün göstırilmişdir?

1 – Bacarıqların inteqrasiyası

2 – Sərbəst inteqrasiya

3 – Bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

4 – İki fənni uyğunlaşdıraraq

11. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanlar

II – Fənlərin birləşdirilərək inteqrasiya edilməsinə aid olanlar

1 – iki fənni uyğunlaşdıraraq

2 – mövzuya əsaslanaraq

3 – layihələrə əsaslanaraq

4 – bacarıqların inteqrasiyası

5 – fənnə əsaslanaraq

6 – sərbəst inteqrasiya

7 – digər şərtlərə əsaslanaraq

8 – bir fənn çərçivəsində inteqrasiya

A) I – 3, 4, 5, 7; II – 1, 2, 6, 8

B) I – 1, 4, 5, 7; II – 5, 6, 7, 8

C) I – 2, 3, 5, 7; II – 1, 4, 6, 8

D) I – 1, 4, 6, 8; II – 2, 3, 5, 7,

E) I – 5, 6, 7, 8; II – 1, 2, 3, 4,

12. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – İnteqrasiyanın növləri

II – İnteqrasiyanın səviyyələti

1 – fənlərin əlaqələndirilərək inteqrasiya edilməsi

2 – fənlərarası inteqrasiya

3 – fəndaxili interasiya

4 – fənlərin birləşdidilərək inteqrasiya edilməsi

5 – fənlərüstü inteqrasiya

A) I – 2, 3, 5; II – 1, 4

B) I – 1, 4; II – 2, 3, 5

C) I – 1, 3, 5; II – 2, 4

D) I – 1, 5; II – 2, 4

E) I – 2, 3; II – 1, 4, 5

13. “Dərsin ilk mərhələsidir, şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır, müxtəlif yollarla qurulur, fəaliyyətə sövqetmədir.” Söhbət müasir təlimin hansı mərhələsindən gedir?

C) Nəticə və ümumiləşdirmə

E) Ev tapşırıqlarının yoxlanılması

14. Motivasiya haqqında hansı fikir səhvdir?

A) Motivasiya – fəal dərsin vacib komponenti olub, təfəkkür prosesini hərəkətə gətirən və şagirdlərin idrak fəallığına təkan verən prosesdir.

B) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən vasitədir.

C) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.

D) Motivasiya – biliyin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.

E) Motivasiya – hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir.

 1. motivasiyanın yığcamlığı – qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi,
 2. motivasiyanın məqsədəuyğunluğu
 3. motivasiya nəticəsində problemin və müxtəlif fərziyyələrin yaranmaması,
 4. onun hazırlanmasına müəllimin az vaxt və qüvvə sərf etməsi,
 5. uşaqlar tərəfindən orta çətinliklə dərk edilməsi
 1. a, b, d
 2. a, b
 3. Hamısını
 4. yalnız c
 5. heç birini
 1. şagirdlərin fəallaşdırılması
 2. sualların çətinliyi
 3. şagirlərə işlərinin nəticələrini eyni formada təqdim etmə yollarının öyrədilməsi
 4. əlavə təlim motivasiyasının yaradılmaması
 5. müəllimin vaxtına qənaət edilməməsi

A) Müxtəlif baxış nöqtə-lərindən qiymətləndir

D) Xəyalında canlandır.

E) Yadında saxla.

 1. Qrafik
 1. Tərtib et
 2. Model
 3. Proqnoz
 4. Yadında saxla
 1. Hafizəyə əsaslanan
 2. Təfəkkürə əsaslanan
 3. Əzbər xarakterli
 4. Düsturları olan
 5. Tənasüblü

A) Hafizəyə əsaslanan

B) Tənqidi təfəkkürə əsaslanan

C) Yaradıcı təfəkkürə əsaslanan

D) Məntiqi təfəkkürə əsaslanan

E) Yaddaşa əsaslanan

22. İş vərəqi nədir?

a. Şagirdlərin tədqiqat işini təşkil edən vasitədir

b. Kiçik qruplara verilən problemi əks etdirən vasitədir

c. Tapşırığın həllinin nəticələri əks olunan vasitədir.

##num=9//level=1//sumtest=11//name=38 Planlaşdırma. Kimyanın tədrisində təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

1. Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasının necə növü vardır?

2. Hansı illik planlaşdırmaya aid deyil

E) Tədris vahidi

3. Cari planlaşdırmada ən çox buraxılan səhv hansıdır?

A) Dərsdə reallaşdırılacaq alt – standartları müəyyənləşdirmək

B) Dərslikdəki materialı mənimsətmək.

C) İş vərəqlərini hazırlamaq.

D) Dərsin təlim nəticələrini müəyyənləşdirmək.

E) Dərsin təlim nəticələrinə uyğun tapşırıqlar hazırlamaq.

4. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil

5. Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

A) Tədris vahidi

E) Təlim usulları

6. Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

A) Tədqiqatın aparılması

B) Məzmun standartlarına əsasən tədris vahidi və mövzuları müəyyənləşdirmək.

C) İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.

D) Resurslar seçmək.

E) Qiymətləndirmə növlərini müəyyənləşdirmək

7. Müasir təhsildə illik planlaşdırmada əvvəlcə nə nəzərdən keçirilir?

A) Sinif üzrə standartlar

B) Tədris vahidlərinin ardıcıllığı

C) Təlim strategiyaları

E) Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü

8. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün kimya muəllimi hansı bacarıqlara malik

1 – Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını düzgün müəyyənləşdirmək

2 – Tədris vahidinə aid olan mövzuların həcmini müəyyənləşdirmək

3 – Tədqiqat xarakterli eksperiment aparmaq baçarığına

4 – Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə

5 – Məzmun ardıcıllığında sadədən mürəkkəbə getmək prinsipinə düzgün əməl

6 – Əlavə ədəbiyyatlardan istifadə etmək

7 – Mövzuların ardıcıllığında asandan çətinə doğru getməyi bacarmaq

8 – Kompütürdə işləməyi bacarmaq

9 – Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.

9. Kimya müəllimi tədris vahidlərinin (dərslər blokunun) və mövzuların ardıcıllığını planlaşdırarkən nələri nəzərə almalıdır?

1 – Fəndaxili inteqrasiyanı

2 – Xarici əks – əlaqənin yaradılması prinsipini

3 – Ardıcıllığın qurulması prinsipini

4 – Tədris vahidlərinin sayını

5 – Fənlərarası inteqrasiyanı

10. Cari plamlaşdırmada məzmunun müəyyənləşdirən zaman nələr edilir?

1 – İllik planlaşdırma nəzərdən keçirilir

2 – Dərslikdəki mövzulara nəzər salınır

3 – Tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

4 – Əlavə ədəbiyyatlar müəyyənləşdirilir

5 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

6 – Praktiki məşğələlərin sayı müəyyənləşdirilir

11. Cari planlaşdırmada məqsədlərin müəyyən olunması zamanı nələr edilir?

1 – Tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

2 – Müəllim tədris vahidi üçün planlaşdırılmış məzmun standartlarını nəzərdən

3 – İllik planlaşdırma nəzərdən keçirilir

4 – Məzmun standartlarının alt standartları nəzərdən keçirilir

5 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

12. Cari planlaşdırmada strategiyaların hazırlıanması zamanı nələr edilir?

1 – Məqsədlərin reallaşdırılmasına yararlı təlim forması seçilir

2 – İnteqrasiya imkanları müəyyən edilir

3 – Didaktik materiallar müəyyənləşdirilir

4 – Standartlar əsasında dərsin məqsədləri müəyyən olunur

5– Məqsədlərin reallaşmasına yararlı təlim üsulları seçilir

6 – Həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

13. Kimya dərslərində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün müəllim tədris

prosesinin hansı komponentlərini əsas götürməlidir?

1 – Kimya təliminin köməkçi formalarını

2 – Tədrisin məqsədini

3 – Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini

4 – Kimya tədrisi prosesinin məzmununu

5 – Təlimin üsul, priyom və vasitələrini

7 – Tədrisi (kimya müəlliminin fəaliyyətini)

8 – Didaktik materialın həcmini

9 – Öyrənməni (kimyanı öyrənən şagirdlərin) fəaliyyətini

14. Tədrisin inkişafetdirici funksiyasını həyata keçirmək üçün hansı üsullardan

1 – Şagirdlərə yüksək bilik vemək

2 – Dərsdə və sinifdənxaric tədbirlərdə tərbiyəvi işləri pedaqoji baxımdan düzgün

3 – Dərsdə məntiqi və eksperimental məsələlər həll etdirmək

4 – Uşaqları yaradıcı əmək prosesinə qoşmaq

5 – Şagirdlərin təxəyyülünü və digər qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək

6 – Dərsdə əldə edilən bilikləri müntəzəm olaraq təkrarlatmaq

15. Müəllimin təşkilatçılıq fəaliyyətinə nələr daxildir?

1 – Şagirdlər arasında, müəllimlə şagirdlər arasında ünsiyyət yaratmaq

2 – Problem xarakterli suallardan, yaradıcı tapşırıqlardan istifadə etməklə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin maksimum aktivləşməsinə fəaliyyət göstərmək

3 – Şagirdlər üzərində müşahidə aparmaq

4 – Şagirdləri müxtəlif fəaliyyət növlərinə və ictimai işlərə cəlb etmək

5 – Təlim – tərbiyə materiallarını şagirdlərin bilik və yaş səviyyələırinə , həmçinin

dərsin məqsədində qarşıya qoyulmuş vəzifələrə uyğun şəkildə seçə bilməsi

6 – Şagirdlər arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq

7 – Kütləvi siyasi tədbirlərdə, hökumətin qərar və göstərişlərini geniş xalq kütləsi

içərisində yaymaqda fəal iştirak eymək

8 – Şagirdlərin dərsdənkənar vaxtlarını və işlərini düzgün planlaşdırmaq

16. Şagirdlərin kimya elminin əsaslarmı mənimsəməkdən ibarət olan öyrənmə

prosesinin quruluşuna hansı elementlər daxildir?

1 – Kimyaya aid maksimum bilik əldə etməsi

2 – Müəllimdən və təlim vasitələrindən verilən kimyəvi informasiyaları qavraması

3 – Kimyaya aid bilikləri əzbərləməsi və yaddaşa köçürməsi

4 – Kimyanın əsaslarının tədrisi ilə əlaqədar materialın məzmununu dərk etməsi və

onu yaradıcı tətbiq etməsi

5 – Kimyaya aid bilikləri müntəzəm olaraq təkrarlaması və əzbərləməsi

6 – Fənnin məzmununu mənimsəməsi, tədris – idrak probleminin həlli üçün kimyəvi

bilik və bacarıqları tətbiq etməsi

7 – Kimyəvi informasiyaları şifahi və terminoloji ifadə etməyi bacarması

8 – Kimyəvi biliklərin ardıcıllığını müəyyən etməsi

17. Kimya müəlliminin dərsə hazırlaşması hansı yollarla həyata keçirilməlidir?

1 – Müəllim özünün ümumi elmi, siyasi, pedaqoji, psixoloji və metodik hazırlığını

daim artırmağa çalışmalı

2 – Müəllim öz üzərində müntəzəm surətdə məqsədyönlü şəkildə ciddi işləməli

3 – Kimya müəllimi şagirdlərin tərbiyəsi ilə ciddi məşğul olmalı

4 – Şagirdlərin ev tapşırıqlarını dəqiqliklə yoxlamalı

5 – Kimya fənninin əhatə etdiyi didaktik materiallar üzərində sistematik və ardıcıl

6 – Şagirdlərin biliklərinin qiymətləndirilməsində obyektiv olmalı

7 – Kimya dərslərinin təşkili və keçirilməsinə aid dövlət proqramı (kutikulumu) ,

dərsliklər, elmi – kütləvi və metodik ədəbiyyatlar ilə yaxından tanış olmalı

18. Müasir təhsildə hansı planlaşdırmadan istifadə edilir? Düzgün cavabları seçin

19. Perspektiv planlaşdırma hansı ardıcıllıqla aparılır?

1 – Tədris vahidləri müəyyən edilir

2 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

3 – Sinif üzrə standartlar nəzərdən keçirilir

4 – Resurslar seçilir

5 – İnteqrasiya imkanları müəyyənləşdirilir

6 – Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

7 – Qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

8 – Təlim strategiyaları müəyyən edilir

A) 3, 1, 2, 6, 8, 5, 4, 7

B) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5

C) 2, 6, 7, 1, 8, 4, 5, 3

D) 7, 2, 1 , 4, 3, 5, 6, 8

E) 4, 2, 1, 3, 8, 7, 6, 5

20. Cari planlaşdırmanın aparılması ardıcıllığı hansı halda düzgündür?

1 – Standartlara əsasən məqsədlər müəyyən olunur

2 – Dərsin planı hazırlanır

3 – İllik planlaşdırmadan istifadə edərək məzmun müəyyənləşdirir

4 – Qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

5 – İnteqrasiya imkanları müəyyən edilir

6 – Resurslar seçilir

7 – Strategiya hazırlanır

A) 3, 1, 7, 5, 6, 4, 2

B) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3

C) 1, 3, 5, 6, 7, 4, 2

D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

E) 2, 3, 4, 6, 7, 5, 1

21. Dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Dərsin məqsədləri

2 – Təlim üsulları

4 – Sinifdə iş forması

5 – Dərsin mərhələlərinin gedişinin təsviri

6 – İstifadə ediləcək resurslar

7 – Dərsin mövzusu

A) 3, 5, 7, 6, 1, 2, 4

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 5, 6, 4, 2, 1, 7, 3

D) 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5

E) 1, 2, 7, 6, 3, 4, 5

22. Perspektiv planlaşdırma sxeminin ardıcıllığını müəyyən edin.

2 – Tədris vahidi

A) 7, 5, 3, 4, 1, 8, 2, 6

B) 2, 8, 1, 4, 3, 6, 5, 7

C) 2, 7, 8, 6, 1, 3, 5, 4

D) 1, 4, 8, 6, 2, 3, 7, 5

E) 6, 8, 2, 3, 5, 4, 7, 1

23. Müasir təhsildə illik planlaşdırılmada ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Tədris vahidləri müəyyən edilir

2 – Tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

3 – Sinif üzrə standartlar nəzərdən keçirilir

4 – Tədris vahidlərinin ardıcıllığı müəyyənləşdirilir

5 – Təlim strategiyaları müəyyən edilir

6 – Resurslar seçilir

24. Müasir təhsildə cari planlaşdırmada ardıcıllığı müəyyən edin

1 – Strategiya hazırlanır

2 – Standartlar əsasında məqsədlər müəyyən olunur

3 – Məzmun müəyyənləşdirilir

4 – Qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

5 – Resuslar seçilir

6 – Dərsin planı hazırlanr

25. Müasir dərsin planının tərtibi ardıcıllığını müəyyən edin

1 – Təlim üsulları

2 – Dərsin məqsədləri

4 – Dərsin mövzusu

5 – Dərsin mərhələlərlə gedişinin təsviri

6 – İstifadə ediləcək resurslar

7 – Sinifdə iş formaları

A) 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5

B) 3, 5, 4, 6, 2, 7, 1

C) 4, 2, 3, 7, 1, 5, 6

D) 1, 7, 2, 6, 5, 3, 4

E) 2, 1, 5, 4, 6, 3, 7

26. Kimya müəllimi dərsə hansı ardıcıllıqla hazırlaşmalıdır?

1 – həm dərslikdə olan, həm də əlavə materialları dərindən öyrənməli

2 – dərsin mövzusunu, məqsədini, necə təşkil edəcəyini müəyyənləşdirməlidir

3 – təcrübələri əvvəlcədən diqqətlə yoxlamalı və onları nümayiş etdirmək üçün

4 – keçən dərsin nəticələrini təhlil etməli

5 – dərsə müvafiq demonstrasiya və ya illüstrasiya materialını, laborator

təcrübələrini və praktik məşğələ üçün lazım olan materialı hazırlamalı

27. Uyğunluğu müəyyən edin.

I – Perspektiv planlaşdırmada nələr edilir

II – Cari planlaşdırmada nələr edilir

1 – məzmun müəyyənləşdirilir

2 – standartlar nəzərdən keçirilir

3 – tədris vahidləri müəyyən edilir

4 – dərsin planı hazırlanır

5 – tədris vahidləri üzrə vaxt bölgüsü aparılır

6 – məqsədlər müəyyən olunur

7 – qiymətləndirmə texnologiyası seçilir

8 – qiymətləndirmənin üsulları və meyarları müəyyənləşdirilir

A) I – 2, 3, 5, 7; II – 1, 4, 6, 8

B) I – 1, 4, 6, 8; II – 2, 3, 5, 7

C) I – 2, 3, 6, 8; II – 1, 4, 5, 7

D) I – 4, 5, 6, 8; II – 1, 2, 3, 7

E) I – 3, 4, 5, 6; II – 1, 2, 7, 8

28. Kimya müəlliminin həyata keçirdiyi təlim prosesinin istiqamətləri ilə onlara aid

olanlar arasında uyğuluğu müəyyən edin

I – Şagirdlərin idrak prosesləri

II – Şagirdlərin şəxsiyyətinin inkişafı

2 – sosial – psixoloji

4 – emosional – iradi

A) I – 2, 4; II – 1, 3

B) I – 2, 4; II – 1, 3, 5, 6

C) I – 5, 6; II – 1, 2, 3, 4

D) I – 1, 3, 5, 6; II – 2, 4

E) I – 3, 2, 4; II – 1, 5, 6

I – Strategiyaların hazırlanması zamanı nələrə baxılır

II – Məzmunun müəyyənləşdirilməsi zamanı nələrə baxılır

1 – illik planlaşdırma

2 – didaktik materiallar

3 – həftəlik tədris vahidi

4 – təlim üsulları

5 – təlim forması

6 – dərsin mövzusu

A) I – 2, 3, 6: II – 1, 4, 5

B) I – 1, 3, 6; II – 2, 4, 5

C) I – 2, 4, 5; II – 1, 3, 6

D) I – 4, 5; II – 2, 3, 6

E) I – 2, 6; II – 1, 4, 5

30. Uyğunluğu müəyyən edin

I – Məzmun müəyyənləşdirilən zaman

II – Məqsədlərin müəyyən olunması zamanı

III – Strategiyaların hazırlanması zamanı

1 – məqsədlərin reallaşmasına yararlı təlim forması və üsulları seçilir

2 – illik planlaşdırılma nəzərdən keçirilir

3 – müəllim tədris vahidi üçün planlaşdırılmış məzmun standartlarını və onun alt

standartlarını nəzərdən keçirir

4 – həftəlik tədris vahidi nəzərdən keçirilir

5 – strategiyaların həyata keçirilməsi üçün uyğun didaktik materiallar

6 – tematik plana əsasən dərsin mövzusu seçilir

A) I – 2, 4, 6; II – 3; III – 1, 5

B) I – 1, 5; II – 2, 4; III – 3, 6

C) I – 2, 5; II – 3, 4, 6; III – 1

D) I – 3; II – 6; III – 4

E) I – 1; II – 5; III – 2

31. Kimya müəlliminin funksiya və vəzifələri ilə onlara aid olanlar arasında

uyğunluğu müəyyən edin.

1 – şagirdlər və şagirdlərlə müəllim arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaq

2 – elmi – dünyagörüş

3 – ideya – siyasi əqidə

4 – hafizənin, təxəyyülün inkişafı

5 – kimya elmi və sənayesinə, kimya proqramında müəyyən edilmiş mövzulara aid

6 – müəllimin əməli fəaliyyəfi

7 – ünsiyyət yaratmaq

A) I – 5; II – 2, 3; III – 4; IV – 6, V – 1, 7

B) I – 4; II – 5; III – 2; IV – 1, 7; V – 6

C) I – 2; II – 6; III – 1; IV – 3; V – 4

D) I – 7; II – 1; III – 6; IV – 2; V – 3

E) I – 3, 7; II – 6; III – 2, 4; V – 5

32. Kimya fənn kurikulumunda neçə cür planlaşma vardır?

33. Perspektiv planlaşmada hansı nəzərdə tutulmayıb

C) Alt standartlar

D) Dərsin mərhələləri

34. Cari planlaşmanın həyata keçirilmə alqoritmini göstərin?

A) Alt standart, inteqrasiya, təlim məqsədi, mövzu, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

B) Əsas standart, alt standart, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

C) Məzmun xətti, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

D) Alt standart, təlim məqsədi, mövzu, inteqrasiya, təlim forması, təlim üsulu, resrslar, dərsin mərhələləri.

E) Alt standart, təlim məqsədi, inteqrasiya, mövzu, təlim üsulu, təlim forması, resrslar, dərsin mərhələləri.

35. Cari planlaşma nümunəsində nəzrdə tutulan dərsin mərhələlərinin alqoritmini müəyyən edin.

A) Tədqiqatın aparılması, motvasiya, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə.

B) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, yaradıcı tətbiqetmə, ümumiləşmə və nəticə, refleksiya və qiymətləndirmə.

C) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə, ev tapşırığı.

D) Motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, refleksiya və qiymətləndirmə, yaradıcı tətbiqetmə.

E) Ev tapşırığının yoxlanılması, motvasiya, tədqiqatın aparılması, məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi, ümumiləşmə və nəticə, yaradıcı tətbiqetmə, refleksiya və qiymətləndirmə.

  1. mövzuların sadədən mürəkkəbə
  2. vaxt bölgüsü aparmaq
  3. dərsin mərhələlərinin alqoritminə diqqət etmək
  4. məntiqi ardıcıllığını nəzərə almaq
  5. mövzuları bölmək və ya birləşdirmək
  1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq və əlavə resurslar seçmək.
  2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
  3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
  4. Dərsliyə əsasən dərslikdəki tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
  5. Mövzulara görə məqsədyönlü vaxt bölgüsü aparmaq.

  38. Planlaşma apararkən müəllim nəyi əsas tutmaya bilər.

  A) Fəal dərsin mərhələlərini

  B) Məktəbin maddi-texniki bazasına, yerləşdiyi coğrafi şəraitə, sinfin səviyyəsinə uyğun illik planlaşdırma aparır və ya mövcud planlaşdırmanı məktəbin maddi-texniki bazasına, yerləşdiyi coğrafi şəraitə, sinfin səviyyəsinə uyğunlaşdırır;

  C) Dərsin təlim məqsədlərinə nail olmaq üçün müvafiq forma və üsulları, təlim tapşırıqlarını müəyyənləşdirir;

  D) Dərsin təlim məqsədlərinə müvafiq qiymətləndirmə meyar və vasitələrini tərtib edir;

  E) Gündəlik dərs planı nümunəsi tərtib edir və hazırladığı nümunəvi dərsi nümayiş etdirir.

  İllik planlaşdırma (2018-2019)

  Hörmətli müəllimlər!
  Azərbaycan tarixi və Ümumi tarixdən bütün siniflər üzrə (V-XI siniflər) illik planlaşdırmanı təqdim edirəm. İrad və təkliflərinizi gözləyirəm. Yeni təhsil fəaliyyətimiz mübarək olsun!

  Yükləmək ücün qeydiyyatdan keçin!
  Yükləmək ücün qeydiyyatdan keçin!

  Oxşar xəbərlər

  Formativ qiymətləndirmə-2

  Müzakirə

  6-cı sinif Qədim dünya tarixi (Perspektiv planlaşdırma)

  Rəylərin sayı:.

  Məlumat Hörmətli qonaq, sizin qeydiyyatınız olmadığı üçün siz rəy yaza bilməzsiniz.Xahiş edirik qeydiyyatdan keçin.

  « Mart 2023 »
  Be Ça Ç Ca C Ş B
  1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31

  Populyar xəbərlər

  Qədim Yunanıstan haqqında interaktiv oyunlar

  9-04-2020, 18:42

  5-cilər üçün daha bir MİLYONÇU

  7-04-2020, 18:18

  DUEL (Online oyun)

  6-01-2020, 21:51

  6-cı siniflər üçün Milyonçu

  23-11-2019, 22:20

  7-ci siniflər üçün “Milyonçu”

  21-11-2019, 18:51

  6-cı siniflər üçün Milyonçu

  6-11-2019, 09:16

  5-ci lər üçün Milyonçu

  24-10-2019, 21:18

  8-ci siniflər üçün “Milyonçu”

  21-10-2019, 22:16

  5-cilər üçün yeni “Milyonçu”

  27-02-2018, 22:13

  İbtidai cəmiyyət (interaktiv oyun)

  9-11-2017, 22:35

  Xronologiya (Online-oyun)

  3-11-2017, 23:59

  Prometanda interaktiv tapşırıqlar

  5-08-2017, 20:41

  İnteraktiv tapşırıqlar

  9-07-2017, 21:03

  Milyonçu (6-cı sinif)

  15-03-2017, 20:02

  İnteraktiv oyun (6-cı sinif)

  30-10-2016, 21:57

  Qədim Azərbaycan (İnt-Oyun)

  4-10-2016, 07:13

  Sayta daxil ol

  Kopspekt.az 0

  26 06 2020

  Təbliğat və Maarifləndirmə 0

  28 05 2020

  AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİNİN YARADILMASI TARİXİNDƏN 0

  28 05 2020

  Respublika gününüz qutlu olsun! 0

  19 05 2020

  ONLİNE dərs (5) 0

  14 05 2020

  Qədim Roma (Online dərs) 0

  11 05 2020

  5-cilərlə ONLİNE dərs (İstiqlalımızın bərpası) 0

  5-cilərlə ONLİNE dərs (DİRÇƏLİŞ) 0

  30 04 2020

  6-cı siniflərlə ONLİNE dərs 1

  29 04 2020

  İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ VƏ SSRİ 0

  27 04 2020

  5-cilərlə ONLİNE dərs 0

  23 04 2020

  Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü” (Video dərs) 0

  19 04 2020

  Ərəb işğalına qarşı mübarizə (Video dərs) 0

  17 04 2020

  Xaç yürüşləri (Video dərs) 0

  16 04 2020

  6-cı siniflər üçün dərs 0

  12 04 2020

  Пособие для абитуриентов 0

  12 04 2020

  5-cilər üçün ONLİNE dərs 0

  10 04 2020

  7-cilər üçün PULSUZ ONLİNE -DƏRS 0

  Yazdı → Revan777
  Xəbər → Böyük Summativ qiymətləndirmə V sinif Həyat .
  Yazdı → ivaferJed
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → dadaviame
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → ivaferJed
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → dadaviame
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → ivaferJed
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → dadaviame
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → ivaferJed
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → dadaviame
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → ivaferJed
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → dadaviame
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → ivaferJed
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → Dating_Roovareria
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → dadaviame
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar
  Yazdı → maiaa
  Xəbər → Prometanda interaktiv tapşırıqlar

  Video

  5-cilərlə ONLİNE dərs

  27-04-2020, 20:30

  Yunan şəhər-dövlətlərinin tənəzzülü” (Video dərs)

  23-04-2020, 20:20

  Ərəb işğalına qarşı mübarizə (Video dərs)

  19-04-2020, 21:53

  Xaç yürüşləri (Video dərs)

  17-04-2020, 17:20

  Ağqoyunlu dövləti (Video-dərs)

  31-03-2020, 07:41

  Azərbaycan Orta və Üst Paleolit dövründə (Video-dərs)

  5-08-2019, 12:31

  Atropatena video dərs(

  17-05-2019, 02:15

  Marketinq (Video dərs)

  2-05-2019, 20:39

  “Azadlıq hərəkatının yeni mərhələsi”

  13-04-2019, 19:34

  XIX əsrdə Azərbaycanda Milli mətbuat. (Video dərs)

  11-04-2019, 21:42

  Qədim Şumer

  7-02-2019, 19:17

  Assur dövləti

  4-01-2019, 23:25

  Əziz istifadəçilər ! Tarix.info saytı sizi tarixin maraqlı dünyasına səyahətə aparacaqdır. Bu saytda siz Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrini izləyəcəksiniz. Dünya tarixinin şəxsiyyətləri, üsyanları, dövlətləri və s. haqqında geniş məlumat toplayacasınız. Saytda müəllimlər, şagirdlər və tarixlə maraqlanan hər kəs üçün əlavə məlumatlar toplanılıb. Testlər, yeni dərs modelləri, təqdimatlar, əyləncəli oyunlar, video-audio dərslər və s. Bildiyiniz kimi tarix fənni müxtəlif mənbələr əsasında öyrənilir. Odur ki, verilən xəbərlərdə mübahisə doğuracaq məqamlara rast gələ bilərsiniz. Bunu isə verilmiş xəbərin müəllifi ilə məsləhətləşmək lazımdır. Saytda yerləşdirilən xəbərlərə və şərhlərə görə yalnız müəlliflər məsuliyyət daşıyır. Tarixi gözünlər gör.

  TARIX.INFO TARIXI GÖZÜNLƏ GÖR © 2010-2017

  Ədəbiyyat müəllimi, sən bir günəşsən

  Kurikulum tələbləri ilə işləyən fənn müəllimlərinə kömək məqsədi ilə belə bir bloqun yaradılmasını qarşımıza məqsəd qoyuruq. Burada müəllimlərə metodik dəstək verilməsi, onlarla müəyyən müzakirələrin açılması bir hədəf kimi götürülür.

  Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

  MÜƏLLİMİN TƏLİM FƏALİYYƏTİNİN PLANLAŞDIRILMASI

  Planlaşdırma müəllimin tədris-metodiki işinin aynasıdır. Onun düzgün elmi-metodiki və pedaqoji-psixoloji tərtibi qaydaları vardır. Hazırda bu vəzifəni orta məktəb müəllimləri üçün tərtib olunan metodik vəsaitlər yerinə yetirir. Həmin vəsaitlərdə proqram materiallarının tədrisi ardıcıllığı, ayrılan saatlar, dərslərdə reallaşdırılacaq alt-standartlar, təlim üsulları, qiymətləndirmə növləri, dərsdə istifadə olunacaq iş formaları, mövzunun tədrisində fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya, resurslar və b. məsələlər geniş şəkildə əks olunmuşdur. Həmin vəsait də Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunduğuna görə buradakı planlaşdırmada düzəlişin aparılmasını yalnız məktəb ədəbiyyat metodşurasının qərarı ilə həyata keçirmək olar.

  Amma bu məsələdə ədəbiyyat müəllim də müəyyən bilik və bacarıqlara sahib olmalıdır. O, planlaşdırmada standartların, inteqrasiya imkanlarının, qiymətləndirmə məsələlərinin dəqiqləşdirilməsi işini həyata keçirə bilər. Təqdim olunan standartlar qrupunda, inteqrasiya məsələlərində, resurslarda əlavələr və dəyişikliklər apara bilər.

  Təlimin, təhsilin, ədəbiyyat tədrisinin qarşısına qoyulan vəzifələrin uğurlu həlli planlaşdırmanın düzgün elmi-metodiki əsaslarla tərtibindən keçir.

  Bunu nəzər alaraq biz aşağıda müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasından və bu işin əsas xüsusiyyətlərindən danışmaq istəyirik.

  Xatırladaq ki, ənənəvi metodikalarımız planlaşdırmanın 3 növündən söhbət açırdı. Buraya illik, yarımillik və gündəlik plan daxil idi. Onların adları kimi məzmunları da fərqli idi. Qeyd edək ki, illik planlaşdırma nə qədər səmərəli olsa da, ənənəvi kursda müəllimlər onun tərtibindən qaçır, onu artıq bir iş hesab edirdilər. Müəllimlər üçün işlək vəziyyətdə olanı isə yarımillik (buna təqvim-tematik plan deyilirdi) və gündəlik planlar idi. Ənənəvi kurs öz ömrünü başa vurduğundan o planlar daha işləmir və onlar tarixi-metodik əhəmiyyət daşıyırlar. Ona görə də diqqətinizi daha çox yeni kursda istifadə olunan planlara yönəldəcəyik.

  Yeni kurs planlaşdırmanın iki növündən – perspektiv(illik)cari planlaşdırmadan(gündəlik) istifadə edir. Burada yarımillik planlaşdırmanın (təqvim-tematik planın) adı çəkilmir. Hazırda illik planlaşdırma tədris prosesi ilə bağlı məsələləri tam şəkildə əhatə etdiyindən köhnəyə ehtiyac qalmır.

  Yeni kursda müəllimlərə illik planın iki variantı təklif olunmuşdur. Biz orta məktəbin müəllim üçün vəsaitlərində bu planlaşdırmanın bölmələrinə bir qədər sərbəst yanaşmaları da görürük. Onları da qəbul etmək olar. Amma qaydalara uyğun gələn illik planlaşdırma aşağıdakı şablonlara uyğun gələnləri hesab olunmalıdır.

  İllik planlaşdırma ( I variant)
  Tədris vahidi [1]
  Standartlar
  İnteqrasiya
  Resurslar(təchizat)
  Qiymətləndirmə

  Qeyd: Bu cür planlar orta məktəbin ədəbiyyat müəllimləri üçün hazırlanmış müəllim üçün metodik vəsaitlərdə vardır. Onlara internetdə http://www.trims.edu.az səhifəsindən baxa bilərsiniz.

  İllik planlaşdırma (II variant).
  (Təqvim planın kurikulum əsasında nümunəsi) [2]
  Tarix(həftələrlə)
  h ü m hadis ələr
  Tədris vahidinin adı
  vzular
  Tədris vahidi ü zr ə reallaş d ı r ılan standartlar
  vzular ü zr ə reallaş d ı r ı lan standartlar
  Strategiyalar
  Fərdi yanaş ma
  Qiymətləndirmənin ü sul v ə vasitələri
  Tədris vahidi üçü n ayr ı lm ış vaxt
  Hər mö vzu üçü n ayr ı lm ış vaxt
  Resurslar

  Həmin səhifədə bütün siniflər üçün ədəbiyyat dərsliklərinə və müəllimlər üçün vəsaitlər yerləşdirilmişdir.

  Planlaşdırma həyata keçiriləndə proqram materiallın xüsusiyyətinə, şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə və elmi-metodik, pedaqoji-psixoloji amillərə diqqət yetirilməlidir. Dərsliklər, müəllim üçün metodik vəsaitlər bu amilləri nəzərə alırmı? Mövzular üçün alt- standartlar seçiləndə “Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri”, “Şifahi nitq”, “Yazılı nitq” məzmun xətlərindən seçimlər düzgün edilmişdirmi, fəndaxili əlaqələr gözlənilmişdirmi, təklif olunan alt-standartları, onların miqdarını, təlim-tərbiyə və inkişaf vəzifələrini yerinə yetirməsini yetərli saymaq olarmı, təlim materialının xarakteri imkan verərsə, təqdim olunan alt-standartları dəyişdirmək, çoxaltmaq və ya azaltmaq mümkündürmü, summativlər, sinifdənxaric oxu dərslərinin təşkili, layihələrin təqdimi məsələlərində simmetriyalar gözlənilmişdirmi suallarına ədəbiyyat müəllimi cavab tapmağı bacarmalıdır.

  Adətən illik planlaşdırmada bu nöqtələrdə səhvlər, nöqsanlar, təhriflər özünü göstərir. Müəllim planlaşdırmada həmin nöqsanları görməli və onları metodşuranın dəstəyi ilə aradan qaldırmağı bacarmalıdır. Bəzən müəllimlərə qadağalar qoyulur ki, bir dərsdə uzağı 3- 4 standart reallaşdırıla bilər, çox olmaz. Bu tamamilə zərərli və elmi-metodik baxımından olduqca yanlış yanaşmadır. Belə ki, əgər proqram materialının xarakteri imkan verirsə, onu süni şəkildə azaltmaq və ya artırmaq olmaz. Məsələn, əsərin məzmunu üzərində iş dərslərində “Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri” məzmun xəttindən 1.1. əsas standartının dörd (1.1.1-dən 1.1.5.-ə qədər də seçilə bilər. O baxır keçilən əsərə), şifahi və yazılı nitq məzmun xətlərinin hərəsindən isə bir və ya iki alt-standart (minimum 6 alt-standart) seçilə bilər.

  Gündəlik planlar isə müəllimin birbaşa dərsə hazırlığı prosesini əks etdirən ən işlək sənəddir. Müəllimin dərsdə gördüyü işlərin məzmunu bu sənəddə əks olunur. həmin sənəd illik planda mövzunun tədrisi üçün nəzərdə tutulan işlərin necə yerinə yetirilməsi vəziyyətini əks etdirir. Müəllim üçün vəsaitlərdə proqram materiallarının tədrisinə dair tövsiyələr də verilmiş, dərs icmalları da təqdim olunmuşdur. Hər bir gənc müəllim unutmamalıdır ki, verilmiş mülahizələr, təqdim olunmuş icmallar rəsmi göstəriş deyildir, tövsiyə xarakteri daşıyır.

  Məktəb təcrübəsi gündəlik planın iki növünü tanıyır: geniş plan – buna dərsin icmalı deyilir və qısa plan.

  Geniş plan titul səhifəsindən, dərsin planındandərsin gedişi bölmələrindən ibarətdir. Dərsin planı dedikdə burada dərsin mövzusu, məqsədi, dərsdə istifadə olunan üsullar, təchizat məsələləri və dərsin mərhələləri üzrə təxmini vaxt bölgüsünü nəzərdə tutulur. Dərsin gedişi dedikdə isə həmin mərhələlərin hər birində görülən işlərə dair geniş qeydlərin aparılması başa düşülməlidir.

  Qısa planda isə dərsin mərhələlərini əks etdirən təxmini vaxt bölgüsü, dərsin gedişatının geniş təsviri nəzərdə tutulmur. Burada dərsin mərhələlərinə dair əsas tezislər qeyd olunur, hər bir mərhələnin məzmunu plan şəklində, əlavə şərhlər verilmədən hazırlanır.

  Təcrübəli müəllimlər qısa gündəlik plandan istifadə edirlər.
  Gündəlik plan nümunəsi –(1)

  Fəal(interaktiv) dərsin texnoloji xəritəsi.

  Cədvələ diqqətlə baxın. O belə doldurulmalıdır: Yuxarıdakı rəngli sütunda başlıqların altında uyğun cavablar qeyd olunmalıdır. “Standartlarda” dərsdə reallaşdırılacaq alt-standartların rəqəmləri(kodları), “Mövzu”nun altında keçiləcək dərsin mövzusu, “İnteqrasiya”da fənlərarası inteqrasiya- fənnin adı və alt-standartı (tarix: 1.2.1, musiqi: 2.1.2 və s.), “Texnikalar”da dərsdə istifadə olunacaq üsullar, “İş forması”nda fərdi, cütlərlə, kiçik və ya böyük qruplarla iş formalarından uyğun gələnləri, “Resurslar”da dərsin gedişatına xidmət edən əyani vasitələr, sxemlər, cədvəllər, video çarxlar, kitablar, kliplər və s. qeyd olunur.

  Dərsin təlim nəticələrində alt-standartların açıqlamaları qeyd olunur.

  “Motivasiya”nın qarşısında nümayiş etdiriləcək vəsaitin adı və yönəldici suallar, “Tədqiqat sualı”nın qarşısında uyğun suallar( iki sualın verilməsini tövsiyə etmişdik. Bu sualların tərtibində də məzmun və təhlil suallarının fərqləndirilməsini xatırlayın), “Tədqiqatın aparılması” qrafasının qarşısında qrupların sayını və onlara təqdim olunacaq tapşırıqları, digər mərhələlərin də qarşısında uyğun olan işləri qeyd etmək lazımdır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.