Press "Enter" to skip to content

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri

nın təşəkkülü üçün ilkin baza olmuşdur.

Metodiki Tövsiyə

Biz Hər zaman sizinləyik! Sualınız var? Dərsi qurmaqda çətinlik çəkirsiniz? İmkan tapıb kurslara gedə bilməmisiniz? İmtahana hazırlaşmaq üçün metodiki vəsaitlərə ehiyacınız var? Narahat olmağa dəyməz! Sullarınızla müraciət edə, bloqumuzdan yararlanaraq, çətinliklərinizi qismən aradan qaldıra bilərsiniz.

  • Əsas Səhifə
  • Bloqdan Istifadə Qaydası
  • Əlaqə

DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

29 Ekim 2015 Perşembe

Kitabxanalar və Lüğətlər

Paylaşıldı 11:11 by Leyla Bayramova
Gəncə – Kütləvi Kitabxana yanında İcma İnformasiya Resurs Mərkəzi
28 May adına uşaq kitabxanası
Kitab klubu
Elektron Kitabxana Şəbəkəsi
Elektron kitabxana
Demokratiya Evi

Prezident Kitabxanasının elektron kitabxanası, Azərbaycanın tarixinə, iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə dair əhəmiyyətli kitabların elektron versiyalarından ibarət kolleksiya. Kitablar, fotolar, virtual sərgi

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri

başlandı və belliklə məktəb (məscid ) kitabxanaları meydana gəlmişdir.

Şəhərlərdə mədəniyyət xeyli inkişaf etmiş, mədrəsələr yaranmışdır.

ərdədəki Cümə məscidində əlyazma materialları və kitablar toplanmışdı. Bu

ə eyni zamanda şəxsi kitabxanalar da var idi. Bu haqda ilk məlumatı

Ərəb şairi ƏbuTəmmaminin “Divan” kitabından alırıq.

əsrin ortalarında Azərbaycanda qüdrətli Atabəylər dövlətinin

yaranması elm və mədəniyyətin inkişafına böyük təkan verdi . Azərbaycanda

ər, şairlər, memarlar yetişdi. Elm sahəsində şərqdə böyük şöhrət

qazanmış İbn Əhməd Məkki əl-Bərdən, Bəhmənyar ibn Mərzban, Xətib

əbrizi və s. kimi şəxsiyyətlər yetişmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatı misilsiz

inkişaf etmiş, dünya şöhrəti qazanan şəxsiyyətlər yetişmişdir.

əsrlərdə Pir Hüseyin Şirvani, Qətran Təbrizi, Əbül – üla

əncəvi, Məshəti, Fələki Şirvani, Əfzələddin Xaqani, Mücirəddin Beyləqani,

əncəvi kimi dahi sənətkarlar və şairlər yaşayıb yaratmışlar .

ərbaycanda bu dövrdə kitabxana əsasən 3 istiqamətdə inkişaf edirdi:

ərəfindən təşkil edilən saray kitabxanaları

əscidlərin kitabxanaları və ya onların yanında təşkil olunmuş

əktəb və mədrəsə kitabxanaları

3. Böyük şairlərin, filosofların, alimlərin, feodalların və vəzirlərin şəxsi

ənbələrdən məlumdur ki, XI əsrdə Gəncədə zəngin saray

kitabxanası olmuşdur. Dahi Nizamidən öyrənirik ki, XII yüzillikdə Bərdədə də

əlyazmalar saxlanılan kitabxanalar var imiş. Tarixdən məlumdur ki, XII əsrin

II yarısında Şirvanşahlar sarayında böyük saray kitabxanası da mövcud

olmuşdur. Bu kitabxana əsasən Şirvan hakimi Məniçöhrün zamanında xeyli

əsrdə Azərbaycanın Hülaki dövlətinin tərkibinə qatılması və

monqolların islam dinini qəbul etməsi kitab və kitabxana işinin inkişafına

əsir göstərdi. Elm, mədəniyyət, ədəbiyyat güclü inkişaf etmiş Hülaki

arayı ətrafında toplanan ədiblər yeni əsərlər yaratmışlar.

ərbaycan xalqının böyük oğlu, böyük alim, ictimai xadim N. Tusinin

əhbərliyi ilə yaradılan (1259) Marağa Rəsədxanasının elmi şöhrəti bütün

dünyaya yayılmışdır. Rəsədxananın ətrafında böyük alimlər ordusu toplanmış

ə burada Şərqin ən inkişaf etmiş ölkələrindən alimlər fəaliyyət göstərmişlər .

əmmədbəyli öz tədqiqatında 20 nəfərdən artıq görkəmli alim Marağa

əsədxanasındasında işlədiyini demiş, onlar haqqında məlumat vermişdir.

Əməkdar elm xadimi, professor A. A Xələfov yazır ki, XIII əsrdə

ərbaycanda Şərqdə tayı – bərabəri olmayan, öz fondunun nadirliyinə və

ənginliyinə görə dünyanın ən böyük kitabxanaları ilə yarışa girə bilən Marağa

əsədxanasının Elmi Kitabxanası fəaliyyətə başlamışdır. Professor Xələfov

ərbaycanda kitabxana işinin tarixində öz

əqsədi, vəzifələri və yaranma tarixi dəqiq məlum olan ilk elmi kitabxanadır.

kitabxananın yaranması da 100-dən artıq elmi əsərin müəllifi olan N.

Tusinin adı ilə bağlıdır. Tusinin səyi nəticəsində rəsədxanada Şərqdə əsaslı

elmi kitabxana kimi m

əşhur olan və o dövrdə ağıla gəlməyən dərəcədə böyük

fonda malik olan bir kitabxa

na yaranmışdı. Kitabxanada 400 000 kitab

Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professoru Abuzər Alı

oğlu Xələfov çoxillik tədqiqatları əsasında göstərir ki, kitabxananın işinə Tusi

əhbərlik edirdi. Kitabxanada digər işlərlə yanaşı kitab üzü köçürən

əttatlar da fəaliyyət göstərirdilər ki, bu da xəttatlıq sənətinin inkişafında

böyük rol oynamışdır .Bu məsələlərlə bağlı pedoqoji elmlər namizədi , dosent

Knyaz Aslanın da tədqiqatları maraqlıdır.

ərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin banisi, professor A. A. Xələfov

ərbaycanda kitabxana işinin tarixi (ən qədim dövrlərdən XXI əsrin

əvvələrinə qədər )”kitabından məlum olur ki, XIII əsrin Iin yarısında Təbrizin

ərb səmtində Şəm adlı yerdə Arquniyyə adlı şəhər salınmış , böyük

ərbaycan alimi, dövlət xadimi, Qazan xanın vəziri Fəzlullah Rəşidəddin

ərəfindən burada öz fondunun zənginliyinə görə Marağa Rəsədxanası

Kitabxanasındansonra ikinci olan böyük bir elmi kitabxana yaradılmışdı.

əzlullah Rəşidəddin öz dövrünün görkəmli alimi kimi 60 mindən çox fondu

olan kitabxananın təşkilinə, onun ədəbiyyatla təşkil olunmasına,

əşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirirdi.

əsri əvvələrində Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması

ərbaycan tarixində mühüm rol oynayır. Bu dövlətin başında duran görkəmli

ət xadimi, şair Şah İsmayıl Xətai ölkədə kitabxana işinin inkişafına ciddi

fikir vermiş, bu sahə ilə bağlı ilk dövlət fərmanı vermişdir . Onun fərmanı ilə

Şərqin böyük rəssamı, kitabçılıq işinin dərin bilicisi Kəmaləddin Behzad

əbriz saray kitabxanasının rəisi təyin edilir.

ədqiqatçı Ə.Məmmədov göstərir ki, Şah İsmayıl Xətayi 1514-cü ildə

əlimlə başlanan müharibədən əvvəl Kəmaləddin Behzadın və xəttat

Mahmud Nişapurinin düşmən əlinə keçməsindən ehtiyyat edərək onların

salamat qalması üçün tədbir görmüşdür.

Akademik H.Araslı yazır ki, “ Hələ XVI əsrin əvvəllərindən siyasi

əaliyyətə başlayan Xətai Ağqoyunlu sarayının bütün mədəni irsinə sahib olub

əbrizdə öz sarayında və Ərdəbildə Şeyx Səfi məqbərəsində böyük

əşkil etməyə nail olmuşdur.”

Şah İsmayıl hakimiyyəti dövründə yaranmış kitabxanalardan biri də

onun Ərdəbildə babası Şeyx Səfinin tikdirdiyi Şeyx Səfi məqbərəsindəki

. Şah İsmayıldan başlayaraq bütün Səfəvi hökmdarları bu

ədiyyələr verirdi . Kitabxananın fondu vəqt hesabına

ənginləşmiş və dövrünün böyük kitabxanasına çevrilmişdir. Lakin çox

əəssüflər olsun ki , XIX əsrin əvvəllərində Rusiya – İran müharibəsi zamanı

Şeyx Səfi Kitabxanası ruslar tərəfindən Tiflisə , oradan da Rusiyaya

aparılmışdır. Həmin nadir kitablar bu gün də Rusiya kitabxanalarını,

əliklə , sonrakı tarixi dövrlərdə də hər zaman bu və ya digər şəkildə

kitabxanaların inkişafına qayğı göstərmiş, XIX əsrdən başlayaraq kitabxana

işinin təşkili prosesində mühüm dönüş yaranmışdır. Belə ki, bu dövrdə

ərbaycanın iqtisadi – ictimai və mədəni həyatında yeni bir dövr başlayır. Bu

ərbaycanda elmi – ədəbi və fəlsəfi fikrin sürətlə yeni istiqamətdə

inkişafı ilə səciyyələnir. Rus və Avropa ictimai fikri ilə əlaqə yaratmağa imkan

ərbaycan mədəniyyətinin qabaqcıl nümayəndəsi milli ənənələrin

əsasında yeni dövrün yeni ədəbiyyatını, elm və fəlsəfəsini meydana gətirirlər.

ə A. Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zərdabi

,Qasım Bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov, Ömər Faiq

ə, Rəşid bəy Əfəndiyev, Firudin bəy Köçərli, Nəriman Nərimanov

ə başqa şəxsiyyətlərxalqın ümummədəni və elmi inkişafında mühüm rol

oynadılar, gələcək inkişafımıza misilsiz töhvələr vermişlər .

əsrin II yarısından başlayaraq Bakıda neft sənayesinin sürətlə

inkişafı ilə əlaqədar olaraq bir sıra cəmiyyətlər və qabaqcıl ziyalıların təsiri

altında mədəni müəssisələrin təşkilinə başlandı.

ə Bakıda görkəmli yazıçı və dövlət xadimi Nəriman

ərimanov ilk ümumaçıq Azərbaycan kitabxana – qiraətxanasının əsasını

ənginləşdirmək üçün jurnallarla və digər nəşrlərlə təmin

ək üçün Nəriman Nərimanov və Əlisgəndər Cəfərov və b. Çox zəhmət

i tariximizin şanlı səhifəsinə qızıl hərflərlə yazıldı .

əqil Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti yarandı. 23 ay yaşamasına

baxmayaraq ADR az müdd

ətdə tarixi əhəmiyyətə malik işlər görə bilmişdir .

əqil ADR mədəniyyət və xalq maarifi sahəsində də lazimi tədbirlər

əyata keçirdi. Xalq maarifinin milliləşdirilməsi və inkişafı üçün nəşriyyat –

ərcümə komissiyası yaradılmış, mövcud məktəblər az bir zamanda

əşdirilmiş, yeni məktəblər açılmış, Türkiyədən müəllimlər dəvət

olunmuş, dövlət kitabxanaları üçün xeyli kitab alınmışdır.

1919 – 1920 – ci ill

ərin ictimai – siyasi vəziyyəti nə qədər ağır olsa da ,

ərbaycan dövləti kitab və kitabxana sahəsinin inkişafı üçün bütün

ə etməyəçalışmışdır. Kitab çap etmək məqsədilə ADR

əti Xalq Maarif Nazirliyi yanında “Təltif – Tərcümə – Əncümənin ” adlı

xüsusi bir komit

ə təşkil etmişdir. Həmin komitə 10 adda kitab tərtib edib

ə vermişdir . Nəşr olunan kitablar əsasən dərs vəsaitləri idi.

ərbaycan Xalq Cumhuriyyəti hökuməti ilk günlərdən başlayaraq

əyata keçirdiyi mədəni – maarif tədbirləri kitabxana işinin inkişafı üçün

əsaslı zəmin yaradır. Kitabxana iş bu dövrdə həyata keçirilən sosial – mədəni

ə maarifçilik işlərinin mühüm tərkib hissəsinə çevrilmişdir .

ərdə ADR –in kitabxana quruculuğu sahəsindəki ana

ətti yeni təşkil edilən və əvvəlcədən fəaliyyətdə olan təhsil ocaqlarında

kitabxanaların yaradılmasından ibarət idi .

in kitabxana işi sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər içərisində

ətin Bakı dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasının təşkili və

formalaşması ilə əlaqədar fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Universitet

ən, onun elmi kitabxanasının təşkili təxirə salınmaz vəzifələrdən biri

əli, Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində müsəlman şərqinin ilk ali

əhsil ocağı Bakı Dövlət Universitetinin yaranması həm də böyük

bir elmi kitabxananın yaranması ilə səciyyələndirilir .

ə əsaslı elmi kitabxananın yaradılmasını mütəşəkkil

ətdə həyata keçirmək üçün Xalq Maarif Nazirliyi Universitetin görkəmli

ərindən ibarət komissiya yaratdı. Komissiya öz fəaliyyətinə Universitetin

açılışından əvvəl başlanmışdı. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Kitabxana

komissiyası Universitet elmi kitabxanasının formalaşmasını bir neçə

ətdə aparırdı. Belə ki, Universitetin nəzdində Tibb fakultəsinin

olmasını nəzərə alaraq tibb kitabxanalarının Universitetə keçilməsini şəhər

ət orqanlarından xahiş etmişdi . Beləliklə , eyni zamanda bununla

elmi tibb kitabxanasının əsası qoyulmuşdur . Kitabxananın ilk oxucuları

arasında M.Ə.Rəsulzadə, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Tağı Şahbazi,

Əbdülrəhim bəy Haqverdiyev, Mirəsadulla Mirqasımov və digərləri

ərdə BDU-nun Elmi Kitabxanası artıq respublikada

əm aparıcı kitabxana , həm də elmi-metodiki mərkəz funksiyasını yerinə

ci il yanvarın 16-da BDU-nun kitabxanasında Xalq Maarif

Nazirliyyinin Kitabxana işçilərinin seminar müşavirəsinin təşkili haqqında

əlumat olduqca maraqlıdır . Burada 24 nəfər kitabxana işçisi iştirak etmiş,

ənin “kitabxanalarda kitablar necə yazılmalı”, Rzaquluzadənin

“Onluq klassifikasiya”, Heyd

ərlinin “Kitabxana işini necə aramalı”,

Ağalarovun “Kitabxanaların komplektləşdirilməsi” və s. mövzularda

əruzələri dinlənmiş və müzakirə edilmişdir. Bütün bunlar doğrudan da BDU

nun Elmi Kitabxanası Respublikada qabaqcıl kitabxana kimi bir çox

funksiyaları layiqincə yerinə yetirdiyini sübut edir .

əlum olduğu kimi 1920-ci ilin aprelin 28-də Bolşevik Rusiyası

ərbaycan Xalq Cumhuriyyətini devirdi . Azərbaycan ərazisində Azərbaycan

osialist Respublikası yaradıldı. Ümumiyyətlə, sovet cəmiyyətinin

yaradılmasında təhsil mühüm yer tuturdu. Savadlı adamlara çox ehtiyyac

duyulurdu . Ali t

əhsilın inkişaf etməsi də diqqət mərkəzində idi.

ən Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnistitutu, Azərbaycan

Politexnik İnistitutu, 1930-cu ildə Azərbaycan Tibb İnistitutu açıldı. 1934 -cü

ə Sənaye İnistitutu və Xalq Təsərrüfatı İnistitutları yaradıldı. Təbii ki

əmin İnistitutlar yaranarkən onların elmi kitabxanaları da formalaşmışdı.

əmizdə elmi kitabxanalar şəbəkəsinin mütəşəkkil surətdə formalaşması

əmin dövrlərdən başlayır.

Respublikamızın elmi kitabxanaları içərisində Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyyası (AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanası (MEK) xüsusi yerlərdən

birini tutur. Eyni zamanda AMEA-

nın nəzdində fəaliyyət göstərən çoxsaylı

ədqiqat inistitutlarının kitabxanaları elmi kitabxanalar şəbəkəsinin

əsasını təşkil edir .

nın tarixi XX əsrin 20 – ci illərdən başlamış 1923-cü ildə

ərbaycanı öyrənən cəmiyyət ” yaradılmış, bu cəmiyyət sonra Azərbaycan

ədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinə çevrilmişdir . Azərbaycan Tətqiq və Tətəbbö

əmiyyəti 1929-cu ildə yenidən təşkil edilərək Azərbaycan Dövlət Elmi –

ədqiqat İnistitutuna ( DETİ ) çevrildi.

ə Azərbaycan DETİ əsasında SSRİ Elmlər Akademiyası

Zaqafqaziya filialının Azərbaycan şöbəsi təşkil edildi. 1935-ci ilin oktyabrında

şöbə SSRİ Elmlər Akademiyyasının Azərbaycan Filialına çevrildi. SSRİ Xalq

komisarları sovetinin 1945-ci il 23 yanvar tarixli qərarı ilə filial Azərbaycan

ər Akademiyasına çevrildi .

1991 – ci ilin oktyabrinda Az

ərbaycan öz siyasi müstəqilliyini əldə

ən sonra Azərbaycan Elmlər Akademiyası Azərbaycan Milli Elmlər

kademiyası (AMEA ) adlandırıldı.

ərbaycan MEA MEK-sının tarixi – kitabxana Azərbaycanın

əmli ziyalıları N.Nərimanov, Ə.Haqverdiyev, T.Şahbazi, A.Zeynallı və b.

əşəbbüsü ilə 1923-cü ildə təşkil edilmiş “ Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö

əmiyyəti ”nin əsasında 1924-cü ildə yaradılmışdır . Cəmiyyətin nəzdində

əmli ədəbiyyatşünas – biblioqraf A.V.Baqrinin rəhbərliyi ilə təsis edilmiş

“Biblioqrafiya bürosu ” (1924) MEK-

nın təşəkkülü üçün ilkin baza olmuşdur.

əmiyyətin ilk iclaslarının birində kitabxananın yaradılması haqqında qərar

əbul edilir və cəmiyyətin nəzdində elmi kitabxana fəaliyyətə başlayır . Elmi

ədqiqat işlərinin aparılması üçün zəruri olan informasiya bazası tədricən

formalaşmağa başlayır . 1926-cı ildə kitabxanada ilk oxu zalı istifadəyə verilir.

ə SSRİ EA Zaqafqaziya Filialının Azərbaycan bölməsi SSRİ EA-

nın Azərbaycan Filialına çevrildi . Bu dövrdən elmi işlərin artması Elmi-

ədqiqat inistitutları nəzdində də Xüsusi Elmi Kitabxanaların təşkil edilməsini

ən kitabxana özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm

qoyur. SSRİ EA-nın Azərbaycan filialı müstəqil Azərbaycan EA-sına çevrilir.

MEK-ya bütün Sovet m

əkanında çap olunmuş ədəbiyyatın pullu məcburi

əsini almaq səlahiyyəti verilir.

cı ildən etibarən kitabxana özünün beynəlxalq əlaqələrini

genişləndirir. O, dünyanın 50 ölkəsinin 570-dən çox elmi müəssisə və

kitabxanası ilə ədəbiyyatın mübadiləsini aparırdı.

MEK biblioqrafik n

əşriyyat fəaliyyətini də genişləndirir. 1964-cü ildə

ərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri ” seriyasından respublikanın

əmli alim və sənət adamlarının həyatına , elmi fəaliyyətinə həsr olunmuş

şəxsi biblioqrafik göstəricilər çap olunmağa başlanmışdır .

əvvələrində Akademiya şəhərciyinin yeni binasına

köçürülmüş kitabxananın açılışı oldu . MEK 1993-cü ildən İFLA-nın

əlxalq Kitabxana Assosiyasiyaları Federasiyasının üzvüdür . Azərbaycan

ı prezidentinin 4 yanvar 2003-cü il tarixli fərmanı ilə təstiq

olunmuş AMEA-nın nizamnaməsinin 5-ci maddəsinin 54-cü bəndinə əsasən

MEK elmi status almışdır . Kitabxanada bu yöndə əsaslı struktur dəyişiklikləri

olmuş, bilavasitə elmi tədqiqatlarla məşğul olan yeni şöbələr yaradılmışdır .

Texniki Kitabxanası – İkinci Dünya

əsindən sonrakı beşilliklər dövründə respublikamızda sənayenin

ətlə inkişafı nəticəsındə texniki ədəbiyyata olduqca böyük təlabat

yaranmışdır. Bu böyük təlabatı ödəmək üçün ayrı – ayrı nazirliklər, idarə və

əssisələr, fabrik və zavodlar texniki kitabxanalar təşkil edirdilər. Ayri – ayri

ənaye müəssisələri texniki kitabxanaları ştatla təmin edir, binalar ayırır və

kitab fondunu komplektl

əşdirmək üçün vəsaiti artırırdılar.

1967-ci ilin iyulunda Az

ərbaycan SSR Nazirlər Sovetinnin göstərişi ilə

ərbaycan Neft Sənayesi Nazirliyinin Mərkəzi Elmi-Texniki Kitabxanası

Kitabxanasına çevrildi və Azərbaycan SSR Nazirlər

Sovetinin Elm v

ə Texnika Komitəsinə verildi . Respublikadakı bütün texniki

kitabxana şəbəkəsinə metodik rəhbərlik bu kitabxanaya tapşırıldı. 1958-ci ildə

sına 62 elmi-texniki kitabxana daxil idi .

cı illər Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının fəaliyyətində

ərhələnin başlanğıcı oldu. 1966-cı il noyabrın 29-da SSRİ Nazirlər

texniki informasiyanın ümumi dövlət sistemi haqqında ” qərar

əbul etdi. Həmin dövrdən başlayaraq kitabxananın fəaliyyəti informasiya

ə inteqrasiya edilməyəbaşladı. 1969-cu ildə kitabxanada yaradılmış

Respublika Standartlar v

ə normativ Texniki Sənədlər Fondu böyük elmi

əsərrüfat əhəmiyyətə malik idi.

ərdə Respublika ETK-sı böyük inkişaf yolu

cı illərdə Elm və Texnika komitəsinə görkəmli alim, akademik

əcanzadənin rəhbərlik etməsi Elmi-Texniki kitabxananın

nkişafında böyük rol oynamışdır. Böyük alim, Azərbaycan Elminin

ərindən biri olan dünya şöhrətli akademik A.Mirzəcanzadə Respublika

ETK qocaman oxucusu, onun inki

şafı üçün mühüm tədbirlər həyata

ci il dekabrın 12-də Azərbaycan Elm və Texnika Komitəsinin

ərarı ilə 1930-cu ildən əsası qoyulmuş kitabxananın 70 illik yubileyinin

əsi barədə qəra verdi .

ə Elm və Texnika komitəsinin ləğv edilməsi ilə əlaqədar

ər Kabinetinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası

Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliliyinə

verildi . Kitabxananın işinə müsbət təsir göstərən bu qərar onun inkişafını

ətləndirdi və bu hal bu gün də davam etməkdədir .

Respublika Elmi Te

xniki Tibb Kitabxanası – 1940-cı ildə SSSRİ Xalq

Komisarları Sovetinin qərarı əsasında Respublika Elmi Tibb Kitabxanası təşkil

. Kitabxana işinə rəhbərlik Azərbaycan SSR Səhiyə Nazirliyi tərəfindən

əyata keçirilirdi. Kitabxana açılarkən onun fondunda 16552 nüsxə kitab var

əhiyyə Nazirliyi Kitabxananın işinə xüsusi qayğı ilə

yanaşırdı. 1943-cü ildə Azərbaycan Elmi Tibb Kitabxanasının yeni bina ilə

əmin olunması ona öz fəaliyyətini xeyli genişləndirmək imkanı verdi.

Kitabxana öz oxucularının təlabatını ödəmək üçün kitabxanalararası

ən də istifadə edir, Moskva, Tbilisi, Yerevan, Daşkənd və s .

şəhərlərin tibb kitabxanaları ilə əlaqə saxlayırdı. Müharibə dövründə

Respublika Elmi Tibb Kitabxanası olduğundan Tibb İnistitutunun və 4 elmi –

ədqiqat tibb inistitutunun kitabxanasına metodik köməklik göstərirdi .

Tibb Kitabxanası öz işini 60-cı illərdə daha da

genişləndirilmiş, ona ayrılmış yeni binada yeni oxu zalları açmağa müvəffəq

ərbaycan Kitabxana Kollektoru ilə yanaşı Moskva

kitabxana kollektorundan v

ə ittifaqın digər böyük şəhərlərindən kitablar alırdı.

əkcə 1960-cı ildə kitabxana bu yolla 4460 nüsxə qiymətli kitablar almağa

ərdə kitabxana uzun bir inkişaf yolu keçmiş, lakin

cı ildə kitabxananın binası alındığından uzun müddət öz fəaliyyətini

ələfov A.A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Dərsli, II hissə – Bakı: “ Bakı

əşriyyatı , 2007 . – 552 s.

ələfov A. A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi: Dərslik III hissə . – Bakı: “ Bakı

əşriyyatı , 2010 . – 432 s.

. İsmayılov X. İ. Kitabxana menecmentinin əsasları . – Bakı : 2005 . 199 s.

. İsmayılov X. İ. Kitabxanaların idarəedilməsini müasir problemləri : // Kitabxanaşünaslıq və

Bakı : 2009 . – № 1 . – s. 27- 39

. İsmayılov X. İ. Kitabxana işinin təşkili və idarəedilməsi : Dərslik. – Bakı : 2009. – 312 s.

СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ НАУЧНЫХ

БИБЛИОТЕК, МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ СЕТЕЙ

В этой статье рассказывается о развитии древних библиотек Азербайджана и о

состоянии научных библиотек Азербайджана, а также нашли своё отражение данные о

фондах, о библиотеках различных структур.

E. GULALIYEV

CREATION, DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI ACADEMIC LIBRARIES,

THE PLACE AND IMPORTANCE IN THE LIBRARY NETWORKS

In this article describes the development of the ancient Library of Azerbaijan and the

Azerbaijan state academic libraries, and also reflected data on funds, the libraries of various

Kitabxana resurslari

KİTABXANA RESURSLARI VƏ İNFORMASİYA AXTARIŞ SİSTEMLƏRİ KAFEDRASI ÜZRƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ HAQQINDA

B A K I – 2 0 16

Məlumdur ki, yaşadığımız yeni tipli cəmiyyət informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində formalaşan, elektron texniki vasitələrlə informasiyanın toplanması, saxlanması, ötürülməsi və yeni informasiya istehsalı proseslərinin geniş vüsət aldığı qlobal cəmiyyətdir. İnformasiya cəmiyyəti həmçinin bilik cəmiyyətidir. Bu cəmiyyət hər bir insanın, hər bir ünsürünün bilik almasını təmin edir, onlara informasiya mənbələrindən maneəsiz istifadə etmək və təcrübə qazanmaq üçün şərait yaradır.
Tarixi inkişaf prosesində altıncı ümumbəşəri informasiya inqilabının baş verməsi, başqa sözlə müasir informasiyalaşdırılmış cəmiyyətinin yaradılması,cəmiyyətin əsas kommunikasiya sistemlərindən biri olan kitabxana işinə, onun kompleks strukturuna və hərtərəfli fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərərək bu sahədə tamamilə yeni qlobal mahiyyət gətirmişdir. Əlaqədar ədəbiyyatdan göstərilir ki, müasir informasiya cəmiyyətinin yaranması ilə meydana çıxan qlobal dəyişikliklər məhz ən çox kitabxana işinə, kitabxana-biblioqrafiya və informasiya fəaliyyətinin ümumi srtuktur mexanizminə və onun optimal təşkilinə təsir göstərmişdir. Nəticədə müasir şəraitdə yeni, tamamilə qlobal və mürəkkəb struktura malik kitabxana və ən optimal meyarlar əsasında fəaliyyət göstərən kitabxana işi sistemi formalaşmışdır.
Cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət, tibb,təhsil və digər sahələrdə mövcud olan informasiya haqqında cəmiyyət üzvlərini məlumatlandırmaq , onların sorğularını cavablandırmaq,tələbatlarını ödəmək məqsədilə kitabxana-informasiya müəssisələrinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Hazırda bütün ölkələrdə heç bir şəxsin, qrupun, kolektivin, təşkilatın inkişafı getdikcə daha çox məlumatlı, bilikli olmaqdan, mövcud informasiyaları axtarmaq və istifadə etmək bacarıqlarından asılıdır. Hər hansı tədris, elmi, istehsalat və digər fəaliyyəti yüksək səviyyədə icra etmək üçün ilk növbədə əlaqədar informasiyaları toplamaq, əldə etmək, təhlil etmək mənimsəyərək istifadə etmək vacibdir.Bu informasiyalar müxtəlif mənbələrdən əldə edilir.
Bütün bunları nəzərə alaraq BDU-nun Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının üzvləri öz elmi –tədqiqat işlərini bu istiqamətdə yönəldərək 2015-2017-ci tədris ilində “Bakı şəhərində kitabxana-informasiya resursının yerləşdirilməsi və informasiya təminatının müasir problemləri. (Bakı şəhər MKS-lərinin iş təcrübəsi əsasında)” mövzu başlığı altında işləyirlər.
Tədqiqatın nəticləri isə elmi cəmiyyətə fakültədə nəşr edilən “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya “ adlı elmi-praktik jurnalda və digər elmi dövrü nəşrlərdə çap edilir.
Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının üzvlərinin elmi yaradıcılığının xarakterik cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, onlar öz tədqiqatlarının nəticələri barədə təkcə elmi hesabat yazmaq və ya elmi məqalə dərc etdirməklə kifayətlənmirlər. Bununla bərabər həm də gəldikləri elmi nəticələri öz tədris-pedaqoji fəaliyyətlərində, yaratdıqları tədris ədəbiyyatında tətbiq edirlər.
Elmi- tədqiqat fəaliyyətinin nəticələrinin ən çox tətbiq edildiyi sahə dərsliklər və dərs vəsaitlərinin, tədris- metodiki vəsaitlərin, proqramların yazılmasıdır.
Konkret məhsula gəldikdə isə hesabat dövründə Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının əməkdaşlarının aşağıdakı nəticələrini qeyd etmək yerinə düşərdi.

1. Vətəndaş cəmiyyətində multikultural inkişaf X.İ.İsmayılov Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan Beynəlxalq konfransın proqramı 29 aprel 2016.
2. Kitabxana dizaynının yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti X.İ.İsmayılov Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.13-19.
3. Müəllim və alim ömrünün müdrik pilləsi X.İ.İsmayılov Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.184-194.
4. Nizami və Xətai rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya təminatı A.M.Əliyev Kitabxana az.2016, №1.-s.32-40.
5. İnformasiya texnologiyaları: A.M.Əliyev Dil və ədəbiyyat.-Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.-2016.- №1.-s248-251.
6. 9. Bakı şəhər Nizami və Xətai rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti:
A.M.Əliyev //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
7. “Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries”
S.A.Xələfova THOMSON REUTERS və SCOPUS-un genişləndirilmiş siyahısında indekslənən Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences jurnalında .-vol. 10, № 1, 2016, p. 118-124.
8 11. “Organization of work with electronic resources in libraries” S.A.Xələfova 2016, buraxılış 107 (№4), с.159-161.
9 “Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources” S.A.Xələfova (2016, buraxılış 106 (№3), с.147-149);
10. “Müdriklik mücəssəməsi (Prof. A.Xələfov-85)” S.A.Xələfova “Kitаb¬xa¬naşünаslıq və informasiya” elmi-nəzəri və praktiki jurnalın xüsusi yubileyi münasibətilə.- №2.-s.40-41
11 Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də kataloqlaşdırma işinin təşkili S.M.Mustafayeva Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2016.-№1. s.52-63.
12 Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı (qısaldılmış variantı) metodik vəsait.-
S.M.Mustafayeva BDU nəşriyyatı, 2016.-114s.
13 Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də sənəd-informasiya resurslarının analtik-sintetik işlənməsində yeniliklərin tətbiqi.
S.M.Mustafayeva Tezis.-Respublika Elmi konfrans.-Bakı, 16 dekabr .-2016.
14 Bakı şəhər Nizami və Xətai rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti: R.Ə.Qardaşov //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
15 Ali Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında Abuzər Xələfov faktoru R.Ə.Qardaşov //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.46-48.
16 Azərbaycan Respublikasında kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafının əsas strateji hədəfləri R.Ə.Qardaşov Tezis:“Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya” Beynəlxalq elmi konfrans. Bakı,15 noyabr 2016-cı il.
17 Müasir dünyada kitabxana-informasiya sferasının inkişaf meylləri
Z.T.Rzayeva //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi nəzəri jurnal.-2016.- №1.(38)-s.81-87.
18. “Dəyərli ziyalı, görkəmli alim: Z.T.Rzayeva //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.42-44.

Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının üzvlərinin elmi fəaliyyətində «Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri» elmi dərnəyinin üzvü olan tələbələrin elmi yaradıcılığına rəh¬bər¬lik də mühüm yer tutur. Bu yolla kafedra üzvləri ən istedadlı tələbələri üzə çıxa¬rır, onların zamanın tələblərinə cavab verən mütəxəssis və tədqiqatçı kimi püxtə¬ləşməsinə nail olurlar. Eyni zamanda Rzayeva Zahidə Tofiq qızı dosent adı ilə mükafatlandırılmışdır.
Kafedranın 2016-cı il üçün elmi-tədqiqat fəaliyyəti plana uyğun şəkildə həyata keçirilmişdir. Kafedranın beşillik elmi-tədqiqat fəaliyyətinin əsas problem istiqaməti «Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya resurslarının formalaşdırılması, yerləşdirilməsi və səmərəli istifadəsinin aktual problemləri» adlanır.
Bu mövzu ilə əlaqədar 6 iş ka¬fed¬ra üzvləri arasında bölünmüşdür və bununla illik tədqiqat mövzusu bütün¬lükdə əhatə edilmişdir.

2. STRUKTUR VƏ ŞTAT CƏDVƏLİ
2016-cı ildə Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasında 8 nəfərdən ibarət professor-müəllim və laborant-texniki işçi heyəti fəaliyyət göstərir. Bunlardan 1 nəfəri tarix elmləri doktoru, professor, 3 nəfəri dosent , 2 nəfəri baş müəllim, 1 nəfəri laboratoriya müdiri, 1 nəfər baş laborant. Kafedranın nəzdində 1987-ci ildən «Kitabxana fondu və kataloqlar» laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Onun müdiri Səfurə Cəlal qızı Hacıyevadır.

3.AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTI YANINDA ELMIN INKIŞAF FONDU ILƏ ƏLAQƏLƏR
4.AMEA ILƏ ELMI ƏLAQƏLƏR
5.KAFEDRADA APARILAN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ, ADI, SAYI, QISA ANNOTASİYASI VƏ YERİNƏ YETİRİLMƏSİ.
Hesabat ilində Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının əməkdaşları planda nəzərdə tutulmuş «Azərbaycanda kitabxana fondlarının formalaşmasının və sənədlərin kataloqlaşdırılmasının tarixi, nəzəri əsasları və informasiya texnologiyalarının tətbiqi məsələləri» istiqamətində elmi tədqiqat işini müasir dövrdə kitabxanaşünaslıq elminin qarşısında duran əsas vəzifələrlə əlaqələndirmiş, araşdırdıqları mövzunu elmi cəhətdən düzgün əsaslandırmış, tədqiqatın qısaca olaraq aşağıdakı annotasiyalarını ümumiləşdirmişlər:

1.Prof. X.İ.İsmayılov
İŞ “Bakı şəhər MKS-lərinin informasiya ehtiyatlarının strukturu, yerləşdirilməsi və səmərəli istifadə problemləri”.
Elmi tədqiqat işində əsas məqsədi 2016-cı ildə Elmi-tədqiqat işinin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri Bakı Şəhər MKS-lərinin informasiya ehtiyatlarının strukturundan, sənəd-informasiya resurslarının tərkibindən, səmərəli istifadəsindən və formalaşması problemlərindən bəhs edilir və yerləşdirilməsi problemlərindən bəhs edilir.
2.dos. A.M.Əliyev
İŞ: «Bakı şəhər Nizami və Xətai rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resurslarının formalaşması və onlardan istifadənin müasir vəziyyəti”.
Elmi tədqiqat işininin qarşısında duran əsas məsələ Nizami və Xətai rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resurslarının fondun formalaşması və kataloqlaşdırılması problemlərini təhlil etmək və onun müasir vəziyyətini şərh etməkdir.
3. Dos. S.A.Xələfova
İŞ: « Bakı şəhər MKS-də kitabxana- informasiya resurslarının inkişafında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi və bu istiqamətdəki problemlər”
Rəqəmli kitabxanaların tətbiqi ilə kitabxana informasiya infrantrukturunun inkişafı kitabxana işinin modelləşdirilməsinin zəruri edir. Bu baxımdan Bakı şəhər MKS-də kitabxana informasiya resurslarının informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi əsasında formalaşması inkişafı və onlardan səmərəli istifadənin təşkili məsələlərinin öyrənilməsi və bu istiqamətdəki problemlərin araşdırılaraq aradan qaldırılmasına yardım edəcəkdir.
4.B/m. S.M.Mustafayeva
İŞ:”Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də sənəd-informasiya
resurslarının analtik- sintetik işlənməsində yeni texnologiyaların tətbiqi”.
Elmi-tədqiqat işində Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də biblioqrafik təsvirə
dair Azərbaycan Dövlət Milli standartının tətbiqindən, sənəd -informasiya resurslarının
təsnifləşdirilməsində tətbiq edilən təsnifat sistemlərinin texnologiyasının səciyyələndiril
məsindən bəhs edilir.
5. baş müəllim R.Ə.Qardaşov.
İŞ: « Bakı Şəhər Suraxanı rayonu kütləvi kitabxanaların yerləşdirilməsi və onların informasiya resurslarından səmərəli istifadənin problemləri
Elmi işin əsas məqsədi Tədqiqat işinin qarşısında duran əsas məsələ Suraxanı rayon MKS-lərində sənəd-informasiya resursları fondun formalaşdırılması və kataloqlaşdırılması problemlərini təhlil etmək və onun müasir vəziyyətini şərh erməkdir.
6.Müəllim Z.T.Rzayeva
İŞ:”Bakı Şəhər Yasamal və Səbayıl rayonu kütləvi kitabxanaların yerləşdirilməsi
və onların informasiya resurslarından səmərəli istifadənin problemləri”
Elmi-tədqiqat işində Bakı Şəhər Yasamal və Səbayıl rayonu kütləvi kitabxanaların infrastrukturunun çox aspektli təhlilindən, informasiya resurslarının quruluşundan və onların yerləşdirilməsinə təsir edən amilləri təhlil edib ümumləşdirməkdən ibarətdir.

6. DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI (dərc olunmuş elmi işlər (məqalə, tezis), monoqrafiyalar (annotasiyası), dərslik və dərs vəsaitləri haqqında məlumat (kitablar da əlavə olunmaqla)

1. Prof. X.İ.İsmayılov
1.Vətəndaş cəmiyyətində multikultural inkişaf. // Mədəni müxtəliflik: Dünya və Azərbaycan Beynəlxalq konfransın proqramı 29 aprel 2016.
2.Kitabxana dizaynının yaranması, inkişafı və müasir vəziyyəti//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.13-19.
3.Müəllim və alim ömrünün müdrik pilləsi//Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.184-194.
2.Dos.A.Əliyev.
4. Nizami və Xətai rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya təminatı “Kitabxana az.2016, №1.-s.32-40.
5. İnformasiya texnologiyaları: Dil və ədəbiyyat.-Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal.-2016.- №1.-s248-251.
6. Bakı şəhər Nizami və Xətai rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
3.Müəl. S.A.Xələfova
7.”Creation of Electronic Catalogue and Resources in Azerbaijani Libraries” THOMSON REUTERS və SCOPUS-un genişləndirilmiş siyahısında indekslənən Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences jurnalında .-vol. 10, № 1, 2016, p. 118-124.
8. “Organization of work with electronic resources in libraries” 2016, buraxılış 107 (№4), с.159-161
9. “Contemporary practice of organizing the work of child libraries with electronic information resources” (2016, buraxılış 106 (№3), с.147-149);
10.”Müdriklik mücəssəməsi (Prof. A.Xələfov-85)” “Kitаbxanaşünаslıq və informasiya” elmi-nəzəri və praktiki jurnalın xüsusi yubileyi münasibətilə.- №2.-s.40-41
4.b/m. S.M.Mustafayeva
11.Bakı şəhəri Nizami və Binəqədi rayon MKS-lərində kataloqlaşdırma işinin təşkili //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.-2016, .-№1.s.52-63.
12.Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı (qısaldılmış variantı) metodik vəsait.-BDU nəşriyyatı, 2016.-114s.
13. Bakı şəhər Nəsimi və Binəqədi rayon MKS-də sənəd-informasiya resurslarının analtik-sintetik işlənməsində yeniliklərin tətbiqi.Tezis.-Respublika Elmi konfrans.-Bakı, 16 dekabr .-2016.
5.Baş.müəl. R.Ə.Qardaşov.
14.Bakı şəhər Nizami və Xətai rayon MKS-də fondun sənəd-informasiya resurslarının formalaşmasının əsas istiqamətləri və müasir vəziyyəti: //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri metodik və təcrübi jurnal.B, 2016,-№1.(38) -s.32-52.
15.Ali Kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafında Abuzər Xələfov faktoru//Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.46-48.
16.Azərbaycan Respublikasında kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafının əsas strateji hədəfləri.-“Kitabxana-informasiya fəaliyyəti və fənnlərarası inteqrasiya” Beynəlxalq elmi konfrans.Bakı,15 noyabr 2016-cı il.
6.Dosent.Z.T.Rzayeva
17.Müasir dünyada kitabxana-informasiya sferasının inkişaf meylləri //Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi nəzəri jurnal.-2016.- №1.(38)-s.81-87.
18. “Dəyərli ziyalı, görkəmli alim: //Kitabxanaşünaslıq və informasiya.-elmi nəzəri jurnal.-2016.- №2.(20)-s.42-44.
7.XARİCİ DÖVLƏTLƏRİN TƏHSİL VƏ ELMİ MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLƏR
7.1.Elmi-texniki əməkdaşlıq
7.2.Beynəlxalq konfranslarda, konqreslərdə və simpoziumlarda iştirak
7.3.Beynəlxalq proqramlar üzrə təkliflər; alınmış qrantlar haqqında məlumat
7.4.Xaricdə çap edilmiş məqalələr (ottisklər əlavə olunmalıdır)
7.5.İmpakt-faktoru olan jurnallarda çıxan məqalələr haqqında məlumat
7.6.Kafedranın xarici dissertantı olan Dadaşhi Mitra Asad qızı dissertasiya işi müdafiə edilmişdir.
8. ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏTBİQİ
8.1.Dövlət və özəl strukturlarda tətbiq olunmuş elmi nəticələr;
8.2.Təhsildə elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin və informasiya texnologiyasının tətbiqi. Elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyi
8.3. İstehsalatda tətbiq üçün hazır olan işlər haqqında məlumat
9. PATENT VƏ İNFORMASİYA İŞLƏRİ.
10. DÖVLƏT PROQRAMLARININ ICRASI
10.1. “Azərbaycan Respublikasında 2009-2016-cı illərdə elmin inkişafı üzrə Milli strategiya”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət proqramı
10.2. “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət proqramı”
10.3. “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət proqramı”
11.ETİ, ETM-DƏ KEÇİRİLMİŞ ELMİ KONFRANSLARIN, SEMİNARLARIN, SİMPOZİUMLARIN XARAKTERİSTİKASI
Hesabat ilində magistratura pilləsində əyani şöbədə təhsil alan Məhəmmədli Daşqın Heydər oğlu 2014/2016-cı tədris ilində Kitabxanaçılıq-informasiya fakultəsində keçirilən «Müasir dövrdə kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq məsələləri» mövzusunda keçirilən elmi konfransda “Bakı Dövlət Universiteti kitabxanasının elektron kataloqu: yaranması və müasir vəziyyəti” mövzusu ilə çıxış etmişdir.
Hal-hazırda kafedra üzrə magistratura pilləsində əyani şöbədə I kurs – 2 nəfər, II kursda 1 nəfər magistr təhsil alır.
12.FAKÜLTƏDƏ ELMİ VƏ ELMİ-PEDAQOJİ KADRLARIN HAZIRLAN-MASI
Kafedrada 1 dissertant, 2 doktorantımız var.
Dissertantlar:
1.Cabbarova Aynur Xəlil qızı
Mövzu: “Müstəqillik illərində Azərbaycanda neft sənayesi üzrə kitabxana-informasiya resursları:İnkişafı və perespektivləri”(elmi rəhbər: prof. X.İ.İsmayılov)
2.Məmmədova Vəfa Malikheydər qızı
Mövzu: « Akademik mühütdə informasiya fəaliyyətinin təşkilinin metodikası və metodologiyası (ADA universiteti kitabxana və informasiya xidməti şöbəsinin iş təcrübəsi» (elmi rəhbər: prof. X.İ.İsmayılov)
3.Səfərova Aygün Kamran qızı
Mövzu:Müasir informasiya mühütdə AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında elmi işçilərə informasiya xidmətinin vəziyyət və inkişaf modeli.
2016/2017-ci tədris ilində Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının “Sənəd resursları» ixtisası üzrə təhsil alan magistrantlar, onların mövzuları və elmi rəhbərləri haqqında məlumat belədir.
1.Əhmədov Elçin Arif oğlu
“Təhlükəsizlik və inaventarizasiya texnologiyalarının müasir kitabxana mühütində tətbiqi mexanizimləri”.
2.Nağıyev Nurlan Qəzənfər oğlu
“ADA Universitetində texniki kitabişlə prosesində və məlumat informasiya sisteminin
yaradılmasında müasir problemləri”.
ll kurs əyani
1.Qasımova Rüfanə Mətləb qızı
“Baki şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemlərində məlumat axtarış sisteminin yaradılması”.(Elmi rəhbər.e/n.Ş.Hüseynova)
13.DİSSERTASİYA MÜDAFİƏSİ VƏ DİSSERTASİYA ŞURALARIN FƏALİYYƏTİ.
14. 2016-cı ildə hansı avadanlıqların alınmasına ehtiyac duyulur (adı, lınacaq avadanlıqların sayı, təxmini qiyməti, manatla)
Kafedranın müəllimlərindən Rzayeva Zahidə Tofiq qızı t.ü.f.d dosent vəzifəsini almış. Qardaşov Rəşad Əhmədxan oğlu isə t.ü.f.dok.adlı diplomla təltif olunmuşdur.

15.ƏSAS TƏKLIFLƏR VƏ NƏTICƏLƏR
Kafedra qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri istər ölkə, istərsə də xaricdə müvafiq informasiya mərkəzləri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi, boloniya prosesinə uyğun olaraq kafedra fənlərinin fənlərinin metodik təminatının yaxşılaşdırılması, kafedra üzrə kadr potensialının orta yaş həddinin 50 – dən yuxarı olmasını nəzərə alıb kafedranın yeni, cavan kadrlarla təminatının yaxşılaşdırması, kafedrada mövcud olan nəzəri seminarların işinin canlandırılması və seminarlara aparıcı mütəxəssislərin cəlb edilməsi praktikasının tətbiq edilməsi, kafedra üzrə tələbə elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsinin qaldırılmasıdır.
Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrası üzrə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri bi¬¬lavasitə kitabxanaçılıq təhsili üzrə bakalavr və magistr pilləsi üzrə tədris prosesinin tək-milləşməsinə, elmi cəhətdən yeniləşməsinə yönəlir. Digər tərəfdən, alınan ən mühüm nə¬ticələr ölkənin ən iri informasiya mərkəzlərinin müvafiq sahə üzrə fəaliyyətlərinin yax¬şılaşmasına kömək məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına tövsiyə şəklində təq¬dim olunur.
Elmi-tədqiqat işləri nəticəsində əldə edilən müddəalar belə bir qərara gəlməyə imkan ve¬rir ki, ölkə miqyasında kitabxana-informasiya fəaliyyətin kompleks inkişafını təmin etmək məq¬sə¬dilə müvafiq icra hakimiyyəti səviyyəsində biblioqrafik fəaliyyətin inkişafına dair uzun¬müddətli perspektiv planın işlənib hazırlansın.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.