Press "Enter" to skip to content

Müxtəlif istehsalçıların televizorları Wi-Fi-a qoşulmur: səbəblər, həllər

LG TV WiFi-yə qoşulmursa, onda siz aşağıdakıları etməlisiniz: əsas menyuya keçin, ondan parametrlər bölməsinə keçin. Sonra cihaz dəstəyi ilə nişana keçin və tələb olunan məhsul məlumatını tapın. Orada Smart TV-nin MAC ünvanı ilə bağlı məlumatın düzgün göstərilib-göstərilmədiyini yoxlamalı olacaqsınız. Çox vaxt bu səbəbdən LG TV İnternetə və ya marşrutlaşdırıcıya qoşulmur. LG TV WiFi-yə qoşulmur – şəbəkəni görməyən Smart TV LV-ni təmir edin: https://youtu.be/TT0fQoJwzV0

Fərdi kompyuterin daxili qurğuları

Mağazada kompyuter alan zaman sistem blokunun əsas xarakteristikaları ilə təqdim olunan prays-vərəqə vasitəsilə tanış olmaq olar. Adətən onun tərkibində belə bir informasiya yazılır:

Intel Pentium 4 CPU 2,8/512 DDR (PC3200)/80Gb/GeForceFX 128/Combo

Bu informasiya yazıları sistem blokunun konfiqurasiyasını təsvir edir.

Intel Pentium 4 CPU 2,8 – takt tezliyi 2,8 GiqaHers (GHz) olan Intel Pentium 4 prosessorunu göstərir;

512 DDR (PC3200) – buraxma qabiliyyəti 3200 Mbit/san, tutumu 512 Mbayt olan DDR SDRAM tipli əməli yaddaşı göstərir;

80Gb – tutumu 80Gbayt olan sərt diski (vinçesteri) göstərir;

GeForceFX 128 – yaddaşının həcmi 128 Mbayt olan GeForceFX mikrosxem toplusuna əsaslanan videoplatanı göstərir;

Combo – CD-ROM və DVD disklərini oxumaq üçün disk qurğusunu göstərir, burada CD‑R və CD-RW disklərinə yazmaq da mümkün olur.

İndi isə sistem blokunun əsas hissələri ilə tanış olaq.

Sistem bloku

 • sistem platası (ana plata);
 • maqnit disklərində yaddaş qurğuları;
 • qida bloku (mənbəyi);
 • sistem səs cihazı və s.

Ana plata (Sistem platası)

 • Mikroprosessor;
 • Əməli yaddaş qurğusu;
 • BIOS;
 • Daimi yaddaş qurğusu(DYQ);
 • Şinlər;
 • Portlarbirləşdiricilər toplusu;
 • Slotlar;
 • Kontrollerlər;
 • İnteqrallaşdırılmış (daxildə quraşdırılmış) əlavə qurğular.

Mikroprosessor

Kompyuterin əsas hissəsi mikroprosessordur. Mikroprosessor bir neçə santimetr ölçüdə mikrosxem olub, kompyuterə daxil olan informasiyanın təhlilini, hesablanmasını, emalını və ötürülməsini təmin edir. Mikrosxemlər toplusunu çipset də adlandırırlar.

Mikroprosessor bəzən mərkəzi prosessor (CPU – Central Prosessor Unit – Mərkəzi Prosessor Modulu) da adlanır.

 
 • Prosessorun nüvəsi və ya əsas hissəsi buna əsas hesablama qurğusu deyilir. Məhz burada prosessora daxil olan bütün verilənlər üzərində emal prosesi yerinə yetirilir.
 • Soprosessor – ən mürəkkəb riyazi hesablamalar, o cümlədən “sürüşən nöqtəli” əməliyyatlar üçün əlavə blokdur. Qrafik və multimedialı proqramlarla işlədikdə aktiv olaraq, soprosessordan istifadə edilir.
 • Keş-yaddaş – bufer yaddaşı olub, verilənlər üçün yığıcı rolunu oynayır. Keş‑yaddaş mikroprosessorla əsas yaddaş arasında yerləşən, kiçik tutuma və yüksək işləmə sürətinə malik yaddaşdır. Bu yaddaş əməli yaddaşa müraciəti sürətləndirmək və bununla da kompyuterin məhsuldarlığını artırmaq üçün istifadə edilir. Kompyuterin yaddaşına müraciət zamanı verilənlər keş-yaddaşda axtarılır. Buna əsas səbəb odur ki, keş-yaddaşa verilənləri axtarmaq üçün edilən müraciətin müddəti, əməli yaddaşa edilən müraciətin müddətindən bir neçə dəfə azdır. Müasir prosessorlarda 2 tip keş-yaddaşdan istifadə olunur: 100 Kilobayta qədər tutuma malik olan ifrat cəld işləyən I səviyyəli keş-yaddaş və sürəti bir qədər az olan və tutumu 128 Kbaytdan 2 Mbayta qədər olan II səviyyəli keş‑yaddaş.
 • Verilənlər şini – informasiya magistralı olub, onun sayəsində prosessor kompyuterin digər qurğuları ilə verilənlər mübadiləsi apara bilir.

BIOS

Fərdi kompyuterin daimi yaddaşında kompyuter avadanlıqlarının işini yoxlayan (məlumatı ekrana çıxarmaqla), əməliyyat sisteminin yüklənməsini təmin edən proqramlar toplusu yerləşir. Həmin proqramlar toplusunun çox hissəsi müəyyən dərəcədə kompyuterdə daxiletmə-xaricetmə əməliyyatlarını yerinə yetirir. Ona görə də belə proqramları BIOS (Basic Input-Output System – Bazanın Giriş-Çıxış Sistemi) adlandırırlar. BIOS ayrıca mikrosxem şəklində hazırlanır.

Fərdi kompyuterlərə xidmət göstərən proqramların işləməsi üçün cari tarix, saat, kompyuterin konfiqurasiyası haqqında müəyyən informasiya lazım olur. Bütün bu verilənlər CMOS-da saxlanılır. Bu ad onun hazırlanma texnologiyası ilə bağlıdır: Complementary Metal Oxide-Semiconductor (Metal-Oksid Yarımkeçirici Kristal). Bu mikrosxem fərdi kompyuterin konfiqurasiyasını, zamanı və tarixi yadda saxlamaq funksiyasını həyata keçirir.

Şinlər

Şin – kompyuterin ayrı-ayrı qurğuları arasında siqnalın ötürülməsini təmin edən informasiya magistralıdır. İnformasiya mikroprosessora şinlər vasitəsilə ötürülür. Həmçinin qurğuların ünvanlanması və idarə funksiyası da şinlər vasitəsilə yerinə yetirilir. Fərdi kompyuterə əlavə qurğuların (mouse, klaviatura, rəqəmli kamera və s.) USB lokal şinindən istifadə edilir.

Slotlar

Slot – sistem platasında əlavə plataları (əməli yaddaşı, modemi, videoplatanı və s.) qoşmaq üçün təyin olunan qurğudur. Buna misal olaraq PCI standartlı birləşdirici – slotları, AGP birləşdiricisini, əməli yaddaşı quraşdırmaq üçün istifadə edilən slotları göstərmək olar.

Portlar

Mikroprosessorun xarici qurğularla (printer, mouse və s.) informasiya mübadiləsini həyata keçirən yuvalara portlar deyilir. Portlar sistem blokunun arxa panelində yerləşir. Portların aşağıdakı növləri var:

25 kontaktlı birləşdiricili paralel port (LPT). Bu port vasitəsilə printer, skaner, həmçinin informasiyanı saxlayan və nəql edən xarici qurğular (yaddaş yığıcıları) kompyuterə qoşula bilərlər.

9 və 23 kontaktlı birləşdiricili ardıcıl portların (COM) sürəti bir qədər az olur. Ona görə də əvvəllər buraya cəld işləməyi çox da tələb olunmayan – maus və modem kimi qurğular qoşulurdular. Sonradan maus üçün PS/2 birləşdiricisi yaradıldı, COM portu isə yavaş işləyən modem üçün saxlanıldı. Vaxt gələcək ki, bu port sıradan çıxarılacaq və o, USB portu ilə əvəz olunacaqdır.

PS/2 portu. Bu portlardan maus və klaviaturanı qoşmaq üçün istifadə edilir.

USB (Universal Serial Bus) portu. 2000-ci illərdə yaranmış bu interfeys həmin onilliyin ən mühüm hadisəsi olmuşdur. Müasir kompyuterlərdə bu portların sayı 6-dan 8-ə qədər olur və bununla da digər portlardan istifadəyə son qoyulmuş olur. Bir USB portuna “sıra ilə” 127 qurğu qoşmaq mümkün olur. USB‑nin daha bir vacib keyfiyyəti vardır – bu interfeys kompyuteri yenidən yükləmədən, istənilən qurğunu qoşmağa imkan verir.

IEEE (FireWire). USB 2.0 ilə rəqabət aparan verilənləri yüksək sürətlə ötürə bilən bu kontroller xarici qurğuları kompyuterə qoşmaq üçün təyin olunmuşdur. Hal-hazırda ondan rəqəmli kameralara sahib olan şəxslər istifadə edirlər. 2003-cü ildən sonra buraxılan bütün platalarda bu interfeys olmalıdır.

Əməli yaddaş

Əməli yaddaş (ƏYQ, RAM) – emal edilən verilənlərin saxlanması üçün istifadə olunan mikrosxemlər toplusudur. Əməli yaddaşın daimi yaddaşdan fərqi ondan ibarətdir ki, burada informasiya daimi yox, müvəqqəti yadda saxlanılır. Kompyuteri şəbəkədən çıxaran kimi əməli yaddaşdakı informasiya itir.

Əməli yaddaş fiziki iş prinsipinə görə dinamik (DRAM)statik (SRAM) yaddaşa bölünür. Ən cəld işləyən yaddaş – statik yaddaş olub, ondan prosessorda keş-yaddaş kimi istifadə edilir. Statiki yaddaş informasiyanı, qida mənbəyi xarab olana qədər və ya xanaya yeni informasiya yazılana qədər saxlaya bilir. Lakin statik yaddaş defisit və baha olduğundan, yaddaşın digər tipindən – dinamiki DRAM-dan istifadə olunur. Bu yaddaş xanada saxlanan informasiyanın daima yenilənməsini tələb edir.

Kontroller

Kontroller (və ya nəzarət qurğusu) idarə qurğusu olub, giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir. Fərdi kompyuterlərdə istifadə olunan qurğuları kompyuterə qoşmaq üçün kontrollerdən istifadə edirlər. Bəzi qurğuların kontrollerləri fərdi kompyuterin ana platasının üzərində olur (klaviatura, mouse, printer və s.), bəzi qurğuların kontrollerləri isə ayrıca plata şəklində olur (monitor, sərt maqnit disk qurğusu və s.).

Səs platası

 • Başlanğıc səviyyəli universal platalar;
 • Yüksək kateqoriyalı multimedia plataları;
 • Peşəkar musiqiçilər üçün səs plataları.

Videoadapter

Videoadapter vasitəsilə qrafiki informasiya monitorun ekranına çıxarılır. Videoadapterlər məhz fərdi kompyuterlərin meydana gəlməsi ilə bir vaxtda yaranmışdır. Videoadapterin cəld işləməsi və imkanları videokontrollerdən asılıdır. Onun vasitəsilə videoyaddaşdan təsvirin alınması, onun tərkibinin regenerasiya edilməsi və mərkəzi prosessorun bütün sorğularının emal olunması təmin edilir.

Təsvirin ekrana şıxarılması üçün xüsusi rəqəm-analoq çeviricisi olan xüsusi mikrosxem – RAMDAC (Random Access Memory Digital-to Analog Converter) cavabdeh olur. Təsvirin ekranda aydın, lazımi rəngdə alınması məhz bu mikrosxemdən asılıdır.

Şəbəkə kartı

Şəbəkə kartı kompyuterin şəbəkəyə qoşulmasını təmin edir. Əgər firma və ya təşkilatda lokal şəbəkə varsa, şəbəkə kartı vasitəsilə kompyuterlər arasında informasiya mübadiləsi yaratmaq mümkündür.

Kuler

Prosessor barədə söhbət apardıqda daha bir elementi yada salmaq lazımdır. Bu element isə prosessor kristalının səthi üzərində yerləşdirilən xüsusi soyuducu – ventilyatorlardır ki, buna da “kuler” deyilir.

Qida bloku

Sistem blokunun daxilində yerləşən qida bloku fərdi kompyuteri tələb olunan gərginliklə mütəmadi olaraq qidalandırır.

Qida bloku metal qutu şəklində sistem blokunun arxa tərəfinə bərkidilir. Qida blokunda transformator, düzləndirici və sərinləşdirici qurğu yerləşdirilmişdir.

Qida blokundan çıxan naqillər dəsti müxtəlif qurğularla əlaqə yaratmaq üçündür.

Xarici yaddaş qurğuları

 1. Elastik (çevik) maqnit disklərdə toplanan informasiya;
 2. Sərt maqnit diskdə (vinçester) toplanan informasiya;
 3. Dəyişdirilə bilən maqnit disklərdə toplanan informasiya;
 4. Kompakt disklərlə iş üçün disk qurğuları;
 5. Strimmerlər və s.
 • Compact Flash;
 • MicroDrive sərt diski;
 • Secure/Digital (SD)/Multimedia Card (MMC);
 • xD (eXtreme Digital);
 • Memory Stick.
 1. CD-R (Compact Disc). Bu cür disklərə informasiya istifadəçi tərəfindən xüsusi yazı qurğusu (CD-Writer) ilə bir dəfə yazıla bilər. Yaddaşın həcmi ən azı 680 Mbayt olur. CD-ROM qurğusu ilə isə CD-diskdəki informasiyanı yalnız oxumaq olar.
 1. CD-RW (Compact Disc – Rewritable) disklər. Bu cür disklərə informasiya yazan istifadəçi tərəfindən çoxlu sayda yazılıb, silinə bilər.
 1. DVD disklər. Bu disklərin digər lazer disklərdən fərqi informasiyanın daha sıx yerləşdirilə bilməsindədir. Ən çox istifadə edilən DVD disklərin tutumu 4,38 Gbaytdır. Bu disklərin tutumu 15 Gbayta qədər ola bilər. DVD disklərin iki tipi var: DVD-R – yalnız informasiyanı oxumaq üçün, DVD-RW isə həm oxumaq, həm də yazmaq üçün istifadə edilir. Bu disklərin oxunması üçün xüsusi qurğudan (DVD-ROM) istifadə edilir, bu qurğu adətən CD-lərin oxunmasını da təmin edir.

Periferiya qurğuları

 • verilənləri daxil edən qurğular (giriş qurğuları) – klaviatura, skaner, rəqəmli kamera, mikrofon, qrafik planşet və s.;
 • verilənləri xaric edən qurğular (çıxış qurğuları) – printer, plotter (qrafik çəkən qurğu), səs gücləndirici, monitor və s.;
 • verilənləri saxlayan qurğular (xarici yadda saxlama qurğuları) – strimmer (informasiyanı maqnit lentinə yazan qurğu);
 • verilənləri mübadilə edən qurğular – modem
 • kursoru idarə edən qurğular – maus, coystik, sensor paneli və s.

Giriş qurğuları

Klaviatura

 1. Hərf-rəqəm düymələri. Bu düymələr çap makinası rolunu oynayırlar, hərf, rəqəm və bəzi simvolları kompyuterə daxil etmək üçündür:
 1. Funksional düymələr – F1, F2, …, F12. Bu düymələr klaviaturanın yuxarı hissəsində yerləşir. İstifadə olunan əməliyyat sistemlərindən və proqramlardan asılı olaraq bu düymələrin funksiyaları da dəyişir. Məsələn, demək olar ki, bütün proqramlarda F1 düyməsi həmin proqrama aid məlumat pəncərəsini açır.
 2. Kursoru idarə edən düymələr – proqramın işçi sahəsi üzrə kursoru idarə etmək üçün istifadə edilir. Bu düymələr aşağıdakılardır:
 1. Rəqəm klaviaturası – bu düymələrdən hesablama zamanı kalkulyator kimi istifadə edilir, yalnız NumLock düyməsi aktiv olan zaman rəqəmlərlə işləmək mümkündür. Adətən klaviaturanın sağ hissəsində yerləşir. Həmçinin bu düymələrdən hərfin kodunu bilərək, onu ALT düyməsini basılı saxlamaqla daxil etmək üçün istifadə etmək olar.
 2. Xüsusi düymələr

Çıxış qurğuları

Monitor

 • Elektron şüa borulu;
 • Maye-kristallı;
 • Plazma ekranlı.
 1. Ekranın diaqonalının ölçüsü dyümlə ölçülür. Əvvəllər ev kompyuterlərində 14 dyümlü monitorlardan istifadə edilirdi. Sonra onları 15 dyümlü və 17 dyümlü monitorlar əvəz etdi. 19 dyümlü və daha böyük diaqonallı monitorlardan istifadə edənlər də az deyildir.
 2. Ekranın mütənasibliyi. EŞB monitorlarında tərəflərin nisbəti (enin uzuna nisbəti) həmişə 4:3 olduğu halda, MK monitorlarda bu nisbət müxtəlif cür olur. MK monitorlarda əksər hallarda bu nisbət 16:9 olur. Bu da, belə bir enli ekranlı formatda DVD filmlərinə rahat baxmağa imkan verir. Standart proqramlarla işlədikdə isə ekran nisbətinin heç bir təsiri yoxdur.
 3. Ekran pikselinin qiyməti. Bu göstərici ekrandakı nöqtənin – pikselin ölçüsünün minimal qiymətini göstərir (bu qiymət millimetrin onda bir hissəsi ilə ölçülür). Bu parametr alınan təsvirin keyfiyyətinə bilavasitə təsir edir: bu nöqtə nə qədər böyük olarsa, təsvir də bir o qədər kobud alınar. MK monitorlarda bu kəmiyyət 0,28-0,29 mm olur.
 4. Seyrəklik qabiliyyəti (videorejim). Bu kəmiyyət vasitəsilə ekrana çıxarılan nöqtələrin (piksellərin) sayı təyin edilir. Aydındır ki, piksellərin sayı nə qədər çox olarsa, təsvir də bir o qədər keyfiyyətli alınacaq. Seyrəklik qabiliyyəti 2 kəmiyyəti təsvir edir: üfüqi və şaquli istiqamətdə nöqtələrin sayı. Bu kəmiyyət kompyuterdə rejimdən rejimə keçdikcə dəyişir:
  • 640×480 (14 dyümlü monitorlar üçün standart rejim)
  • 800×600 (15 dyümlü monitorlar üçün standart rejim)
  • 1024×768 (17 dyümlü monitorlar üçün standart rejim)
  • 1152×854 (19 dyümlü monitorlar üçün standart rejim)
  • 1280×1024 (20 dyümlü monitorlar üçün standart rejim)
  • 1600×1200 (21 dyümlü monitorlar üçün standart rejim)
 1. Açılışın maksimal tezliyi (Refresh Rate). Aydındır ki, açılış tezliyi nə qədər kiçik olarsa, monitorun ekranı insanın gözünü daha tez yorar. Bir qayda olaraq komfort şəkildə işləmək üçün açılışın tezliyi 85 Hz-dən aşağı olmamalıdır. Bu zaman ekrandakı təsvir bir saniyədə 85 dəfə yenilənəcəkdir. Daha aşağı tezlik görmə qabiliyyətini zəiflədə bilər. Bütün bu deyilənlər EŞB monitorlara aiddir. MK monitorlarda isə bir piksel digər piksellərdən asılı olmur və ayrıca idarə olunur. Ona görə də MK monitor üçün bu parametr 75 Hz olarsa, bu təhlükəsizdir.
 2. Videoplatanın tipi
 3. Rəngin dolğunluğu – ekrana eyni zamanda çıxarıla bilən rənglərin sayı ilə müəyyən olunur.

Printer

 • Matrisli tipli zərbəli printerlər;
 • Şırnaqlı printerlər;
 • Lazerli (səhifəlik) printerlər.
 • Ağ-qara printerlər;
 • Rəngli çap funksiyasına malik olan ağ-qara printerlər (bu modelə matrisli və şırnaqlı printerlərdə rast gəlinir);
 • Rəngli printerlər.

Plotter

Plotter mürəkkəb sxemlərin, qrafiklərin, keyfiyyətli rəngli təsvirlərin kağız üzərinə böyük dəqiqlik və yüksək sürətlə çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuş qurğudur. Ondan adətən konstruktor və layihə bürolarında, reklam işləri ilə məşğul olan təşkilatlarda istifadə olunur.

Akustik sistemlər (səsucaldıcılar)

Akustik sistemlər audioinformasiya ilə işi təmin edir. Buna səs ucaldıcıları, qulaqcıqları, mikrofonu aid etmək olar. Akustik sistemlər 2 cür olur: daxili və xarici.

Skaner

Kağız üzərindəki istənilən informasiyanın oxunub, kompyuterə daxil edilməsini təmin edir. Skaner fotoşəkil, rəsm, əl yazması, qəzet, jurnal, kitab və s. surətlərinin kompyuterdə təkrar istifadə edilməsinə imkan verir. Ən geniş yayılmış iki tip skaner mövcuddur: əl ilə işləyən (hand-held) və stolüstü (desktop).

Əl ilə işləyən skaner yığcam qurğu olub, kifayət qədər çevikdir və bir yerdən başqa yerə aparmaq nöqteyi-nəzərindən yararlıdır. Təsviri daxil etmək üçün skaneri təsvirin üzərində sürüşdürmək lazımdır. Skanerin mətni əhatə etdiyi eni 4 dyüm (10 sm) olur, uzunluğu isə proqram təminatı ilə məhdudlaşır.

Stolüstü skanerlərə çox vaxt səhifəlik, planşet və ya avtoskaner deyilir. Bu skaner vasitəsilə 8,5 x 11 və ya 8,5 x 14 dyüm ölçülü təsvirləri kompyuterə daxil etmək mümkündür.

Skanerin aktiv imkanları 1 dyümə düşən nöqtələrin sayı ilə (dpi – dot per inch) təyin olunur.

Bir qayda olaraq, təsvir obrazları kompyuterdə qrafiki fayl şəklində – TIFF (Tagged Image File Format) və ya PCX formatında saxlanılır.

Qrafiki planşet (digitayzer)

Skanerdə olduğu kimi, qrafik planşet də iki əsas parametrlə xarakterizə edilir: işçi sahənin ölçüsü və seyrəklik qabiliyyəti. Qrafik planetlə işləyən zaman nöqtəli təsvirlə deyil, ayrı-ayrı xətlərdən istfadə edildiyi üçün seyrəklik qabiliyyəti də nöqtələrlə deyil, bir dyümə düşən xətlərlə (lpi – line per inch) ifadə olunur.

Web-kamera

Web-kamera vasitəsilə İnternetə videotəsvirlər çıxarılır. Bu zaman ötürülən təsvirin seyrəklik dərəcəsi 640×480 olur. Bu qurğu Microsoft NetMeeting adlı səs və videomüraciət proqram təminatı ilə işləyir. Son illərdə istehsal edilən Web-kameraların əksəriyyəti kompyuterə USB portu vasitəsilə qoşulur və əlavə qida mənbəyi tələb etmir.

Strimmer

Strimmer (stream – uzun lent) informasiyanı maqnit lentinə yazan xüsusi imkanlı maqnitofondur. Strimmerin kasetləri böyük tutuma (120Mbayt – 5Gbayt) malikdir.

Kursoru idarə edən qurğular

Fərdi kompyuterlərlə işləyərkən klaviaturaya alternativ olan xüsusi manipulyatorlardan istifadə edirlər. Bunlara coystik, işıqlı qələm, sensor paneli, maus və s. aiddir.

Maus (manipulyator)

Maus – hamar səth üzərində hərəkət etdirildikdə, kursorun da ekranda həmin istiqamətdə hərəkətini təmin edən, üzərində iki, ya üç düymə olan qurğudur. Maus və trekbol vasitəsilə informasiya kompyuterə daxil edilir. Sol düymə əmrləri vermək, sağ düymə isə kontekst menyunu açmaq üçün istifadə olunur.

Trekbol

Maus ideyası özünün bir sıra müsbət xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, müəyyən çətinliklər də törədir. Onu stol üzərində hərəkət etdirdikdə kabeli nəyəsə ilişir və s. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün trekbol adlanan qurğu kəşf edilmişdir. Bu halda maus tərsinə çevrilir və mausun özü hərəkət etmir, biz yalnız barmağımızla kürəni hərəkət etdiririk. Trekbollar mausa nisbətən daha baha olur və əsasən tətbiqi qrafiki işlərdə, avtomatlaşdırılmış layihə sistemlərində geniş tətbiq edilir.

Sensor paneli (Taçpad)

İdarə qurğularından biri də ən çox noutbuklarda istifadə olunan sensor paneli və ya taçpaddır (ing. touchpad – sensor sahə).

Sensor panelindən barmağı qurğunun səthində hərəkət etdirməklə kursorun ekranda hərəkətini təmin etmək üçün istifadə olunur.

Rabitə qurğuları və verilənlərin ötürülməsi

Modem

 1. İlk fərdi kompyuterin yaranma tarixi 1977-ci il hesab olunur. Məhz bu ildə iki amerikalı alim – S.Vozyak və S.Jobs öz fərdi kompyuterlərini yaratdılar və onu Apple adlandırdılar. IBM firması isə ilk fərdi kompyuterini 1981-ci ildə yaratdı (IBM PC) və ondan sonra bütün dünyada bu kompyuterlərdən geniş istifadə edilməyə başlandı. Hal-hazırda bütün dünyada istifadə edilən kompyuterlərin 80%-i IBM platforması ilə istehsal edilən kompyuterlərdir
 • CON FON NEYMANA GORE KOMPYUTERLERIN ARXIEKTURASI ASAGIDAKILARDAN IBARETDIR.
 • SISTEM BLOKU(CASE)
 • MONITOR(DISPLAY)
 • KLAVIATURA(KEYBOARD)
  • ANA PLATA(MOTHER BOARD)
  • HDD-HARD DISK, ESAS,DAIMI,VINCESTER YADDAS
  • RAM-OPERATIV,MUVEQQETI,EMELI YADDAS
  • PROSESSOR(CPU)
  • CD/DVD COMBO, DISKOVODLAR
  • VIDEO YADDAS (VGA)
  • DAXILI XARICI QOSULMA YERLERI
  • ISE SALMA DUYMELERI
  • QIDA BLOKU-
  • DAXIL ETME QURGULARI. INFORMASIYANI KOMPYUTERE DAXIL ETMEK UCUN ISTIFADE OLUNUR. ASAGIDAKILARDIR.
   1. KLAVIATURA
   2. MAUS
   3. SKANER
   4. REQEMLI KAMERA
   5. MIKROFONLAR
   6. QRAFIK PLANSET
  1. PRINTER
  2. MONITOR
  3. SESGUCLENDIRICI DINAMIKLER
  4. PLOTTER
  1. FLESKARTLAR
  2. CARDREADER
  3. CD/DVD DISKLER
  4. FLOPPY DISKLER
   • DAXILI VE XARICI QOSULMA YERLERI.
  • Matrisli tipli zərbəli printerlər; murekkeble isleyir.
  • Şırnaqlı printerlər; matris tipli zerbesiz printerler-murekkeble isleyir
  • Lazerli (səhifəlik) printerlər. Toz hisselerile isleyir.

  Kompüterin əlavə(periferiya) qurğuları.

   • İstifadəçi üçün rahat interfeysə malik olan , dialoq rejimində işləyən proqramlar (menyu, köməkçi və s.)
   • Fərdilik
   • Böyük həcmdə olan məlumatın sürətli emalı
   • Təmirin asanlığı və yüksək keyfiyyətliliyi
   • Periferiya qurğularından istifadə etmək imkanları
   • Bütün sferaları əhatə edən proqram təminatı
   • Şəbəkələrə birləşdirilmək imkanı

   Müxtəlif istehsalçıların televizorları Wi-Fi-a qoşulmur: səbəblər, həllər

   Müasir televizor cihazlarının bir çox sahibləri televizor Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmadıqda problemlərlə üzləşirlər. Bu funksiyanın dəstəyi olmadan müasir Smart TV-nin üstünlükləri itirilir. Tam performansa qayıtmaq üçün hansı tədbirlərin görüləcəyini bilməlisiniz.

   1. Niyə televizor Wi-Fi vasitəsilə şəbəkəni görməyə bilər – ilk növbədə nə edilməlidir
   2. Android TV WiFi-yə qoşulmur – səbəblər və həll
   3. Tizen OS WiFi-yə qoşulmayacaq – səbəblər və həll
   4. Apple TV-nin WiFi-yə qoşulmaması – səbəbləri və həlli
   5. Müxtəlif istehsalçıların televizorlarında problemlər
   6. LG TV Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmayacaq
   7. Dexp TV simsiz şəbəkəni görmür
   8. bbk tv wifiya qoşulmur
   9. Sony TV simsiz əlaqə görmür
   10. Samsung televizoru wifi şəbəkəsinə qoşulmur
   11. Xiaomi TV şəbəkəni görmür

   Niyə televizor Wi-Fi vasitəsilə şəbəkəni görməyə bilər – ilk növbədə nə edilməlidir

   Ağıllı televizorun wi-fi-yə qoşulmaması problemi olduqca yaygındır. Belə bir vəziyyət yaranarsa, o zaman istifadəçi İnternetə qoşula bilməz, smart funksionallığın bütün xüsusiyyətlərindən yararlana bilməz. Daxili wi-fi modulundan istifadə edərək simsiz əlaqənin qeyri-mümkün olmasının bir neçə əsas səbəbi var. Yeni televizor modellərində istehsalçılar bu interfeysin mövcudluğunu təmin etdilər. Bununla belə, televizorun simsiz şəbəkə vasitəsilə İnternetə qoşulmaması baş verə bilər. Funksiyaları geri qaytarmaq və televizorun əyləncə və əyləncə xüsusiyyətlərindən tam istifadə etmək üçün problemi mümkün qədər tez həll etmək vacibdir. Televiziya simsiz İnternetə qoşulmursa, əvvəlcə problemi bir neçə yolla həll edə bilərsiniz:

   1. Televizoru söndürün və sonra yenidən yandırın .
   2. Routeri yenidən başladın .
   3. Əl ilə qoşun . Bunu etmək üçün menyudakı əlaqə parametrlərində əl ilə konfiqurasiya rejimini seçin. Sonra yerli diapazona uyğun gələn istənilən IP ünvanını daxil edin. Ən ümumi nümunə 255.255.255.0-dır. Bundan sonra, “Gateway” xəttində, parametrləri daxil etmək üçün birbaşa istifadə olunan marşrutlaşdırıcının IP ünvanını göstərməlisiniz.

   Menyu belə görünür:
   Siz kompüterdən istifadə edərək alt şəbəkə maskasını və şluzunu yoxlaya bilərsiniz. Problemi həll etməyin başqa bir yolu DNS serverlərində problemlərin aradan qaldırılmasıdır. Samsung brendi altında istehsal olunan televizorlar üçün istifadə olunur. Müvafiq ünvanlar seçilir və sonra müvafiq sahəyə daxil edilir. Bəzən bağlanmanın səbəbi simsiz modulun uğursuzluğudur. Siz fərqli simsiz əlaqə metodundan istifadə etməklə problemi həll edə bilərsiniz. WPS istifadə edərək qoşulmağa cəhd edə bilərsiniz. Bu texnologiya sürətli əlaqə rejimini aktivləşdirməyə imkan verir. Bunu TV parametrlərində axtarmaq lazımdır. Növbəti addım seçilmiş əlaqə rejimini birbaşa marşrutlaşdırıcının özündə aktivləşdirməkdir. Problemi həll etməyin ən asan üsullarından biri bütün quraşdırılmış parametrləri yenidən qurmaqdır (zavod parametrlərinə qayıt). Bu hərəkəti həyata keçirmək üçün parametrlər menyusuna getmək, orada parametrlər və ya diaqnostika ilə əlaqəli elementi seçmək lazımdır (istehsalçıdan asılı olaraq). Nəzərə almaq lazımdır ki, zavod parametrlərinə sıfırlama seçimini seçərkən, televizor yalnız standart (ən əsas) şəbəkə parametrlərini deyil, həm də şəkil, səs və enerji qənaət parametrlərini qaytaracaq. Smart TV sahibləri tərəfindən edilən şəxsi dəyişikliklər yadda saxlanmayacaq.

   Vacibdir! Parametrləri sıfırlamadan əvvəl, İnternetə aid olmayan əsas parametrlərin dəyərlərini yenidən yazmaq tövsiyə olunur.

   Televiziya ekranındakı menyu səhifəsinin nümunəsi:
   Cihazın simsiz əlaqəyə qoşulmasını dayandırmasının bir sıra texniki səbəbləri də var. Bu, marşrutlaşdırıcının nasazlığı ilə əlaqədar ola bilər. Başqa bir seçim də var – marşrutlaşdırıcıdan zəif bir siqnal. Bu halda, cihazların hər birinin televizora daha yaxın yerləşdirilməsi tövsiyə olunur. Mümkünsə, marşrutlaşdırıcını və marşrutlaşdırıcını yollarında başqa obyektlər və ya divarlar olmaması üçün yerləşdirməlisiniz. Sonra siqnalın və qəbulun keyfiyyəti artacaq. 90% hallarda problem sonradan yox olur.

   Vacibdir! Mümkünsə, giriş nöqtəsini bir təpədə quraşdırmaq daha yaxşıdır. Sonra siqnal susmayacaq.

   Simsiz şəbəkəyə qoşulduqda və ya sonradan onu ayırarkən çətinliklərin səbəbi səhv marşrutlaşdırıcı parametrləri ola bilər. Dəyişmək üçün bu cihazın idarəetmə panelinə daxil olmalısınız. Sonra orada “DHCP” adlı bir sekme tapın. Bundan sonra, eyni adlı serverin aktiv olub olmadığını yoxlamaq lazımdır (qarşısında bir işarə olmalıdır). Heç bir əlaqə yoxdursa, daxil edilməni göstərməlisiniz və sonra düzgün işləməsini yoxlayın. Bundan sonra saxlanılır. Sonrakı gücləndirmələr marşrutlaşdırıcını avtomatik olaraq televizora qoşacaqdır. İstifadəçi Smart TV-dən istifadə etməklə bütün funksiyalardan istifadə edə və internetə daxil ola biləcək. Tövsiyə nömrəsi 2: cihaz (router) menyusunda “Təhlükəsizlik” sekmesini yoxlamaq lazımdır. Xüsusiyyət: MAC ünvanı ilə müştəri filtrləməsi aktivdirsə, deaktiv edilməlidir. Bu istehsalçıların cihazları üçün, ASUS, TP-Link, D-Link, Huawei kimi xüsusiyyətlər ağ siyahıya MAC ünvanını əlavə etmək qabiliyyətidir. Üstünlük ondan ibarətdir ki, bu siyahıya daxil olan bütün qurğular növbəti dəfə işə salındıqda marşrutlaşdırıcı tərəfindən bloklanmayacaq. Bu o deməkdir ki, televizor artıq wifi ilə əlaqəni kəsməyəcək. TP-Link marşrutlaşdırıcısının nümunəsində bu belə görünür:
   Problemi həll etməyin başqa bir yolu televizorun proqram təminatını yeniləməkdir (burada cihazın modelini nəzərə almaq vacibdir). Müasir Smart TV üçün quraşdırılmış proqram təminatının müntəzəm və vaxtında yeniləmələrə ehtiyacı var. Bu edilmədikdə, müxtəlif növ səhvlər görünə bilər, bunlardan biri televizorun özünü simsiz əlaqədən ayırmaqdır.

   Televiziya wi-fi marşrutlaşdırıcısına qoşulmursa, ilk növbədə İnternet bağlantısını yoxlamaq, sonra proqram təminatına baxmaq və yalnız bundan sonra problemin digər mümkün variantlarını axtarmaq tövsiyə olunur.

   Başqa bir vacib xüsusiyyəti nəzərə almaq lazımdır – proqram təminatının işində səhvlər tədricən toplana bilər. Nəticədə, Smart TV istifadəçiləri texnologiyadan istifadə edərkən, o cümlədən simsiz rabitədən ayrılmada çətinliklərlə üzləşirlər. Mövcud televizor markasını nəzərə almaq lazımdır. Bu, proshivka yeniləmələrinin və digər texniki dəyişikliklərin onlara müxtəlif yollarla edilməsi ilə bağlıdır. Metodlar aşağıdakı kimi ola bilər:

   • Fərqli simsiz şəbəkədən istifadə.
   • İnternet kabeli vasitəsilə.
   • Xarici disklərdən istifadə (sabit disk və ya flash sürücü).

   WiFi Smart TV-də işləmirsə, cihazların yenidən başlaması kömək etmirsə, yuxarıdakı seçimlərin qalan hissəsi proqram təminatının yeni versiyasını yükləmək üçün istifadə olunur. Əməliyyatın təfərrüatlarını TV menyusunda tapa bilərsiniz (bunlar “Yardım”, “Dəstək” və ya “Yardım Mərkəzi” bölmələri ola bilər). Fərqlər televizorun marka və modelindən asılıdır. Proqramın cari və yeni versiyaları da müvafiq menyu bölməsində ekranda göstərilir.

   Yeniləmələr üzərində işləyərkən cihazları söndürə bilməyəcəyinizi xatırlamalısınız. Bağlantı uğursuz olarsa, yeniləmə tamamlanmayacaq. Əlavə səhvlər də ola bilər ki, bu da televizorun işinə mənfi təsir göstərəcək. Üçüncü tərəfin proqram təminatından istifadə etmək də tövsiyə edilmir. Onları quraşdırsanız, Smart TV üçün zəmanət xidmətini itirə bilərsiniz.

   Problemdən qurtulmağın başqa bir yolu simsiz adapteri xarici ilə əvəz etməkdir. Bu üsulu seçərkən, radio modulu uğursuz olarsa, işləməyəcəyini unutmayın. Xarici cihazı birləşdirməyə cəhd edə bilərsiniz, çünki bu halda səhvlər yox ola bilər. Televizora qoşulduqdan dərhal sonra işə başlayır. Bunun üçün USB portundan istifadə edilməlidir. Əksər hallarda, aşağıdakı üsullardan birini istifadə edərək əlaqə problemini həll edə bilərsiniz. Bağlantı görünmürsə, atelye ilə əlaqə saxlamalısınız.

   Android TV WiFi-yə qoşulmur – səbəblər və həll

   Cihaz Android-də işə salındıqda istifadəçinin İnternet bağlantısının olmadığı bir yazı gördüyü vəziyyət olduqca tez-tez baş verir. Buna görə çoxları səbəbləri və həll yollarını artıq bilirlər. Buna görə də, çox vaxt bu problem provayderin tərəfində işlə bağlı ola bilər. İnternet provayderində problem olmadığı təqdirdə həll yolları:

   1. Routerin yenidən işə salınması.
   2. Routerin yenidən işə salınması.
   3. Bütün mövcud əlaqələr yoxlanılır.
   4. Bütün naqillərin və kabellərin çıxışa qoşulması və strukturun bütövlüyünün yoxlanılması.

   Siz həmçinin İnternet bağlantınızı kəsib yenidən qoşmalısınız.

   Tizen OS WiFi-yə qoşulmayacaq – səbəblər və həll

   Əsas səbəb proqramın nasazlığı ola bilər. Düzəltmək üçün siz həmçinin bütün cihazları yenidən başlatmalısınız. Bu kömək etmirsə, yeniləmə tələb olunur. Bunu TV menyusunda edə bilərsiniz.

   Apple TV-nin WiFi-yə qoşulmaması – səbəbləri və həlli

   Apple TV evinizdəki Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmazsa, problemin səbəbi aşağıdakılar ola bilər:

   1. Əsas menyuda parol daxil edilərkən xəta baş verdi.
   2. Hər bir əlaqə üçün identifikasiya prosesi tələb olunur (tələblər birbaşa İnternet provayderləri tərəfindən irəli sürülür).
   3. Settop qutusu ictimai şəbəkəyə qoşulub və Apple TV tərəfindən təmin edilən serverlərə daxil ola bilmir.

   Bütün bu problemləri aradan qaldırmaq çətin deyil. Bunu etmək üçün əlaqəyə tam olaraq nəyin mane olduğunu öyrənməlisiniz. Problem paroldadırsa, təsdiqləmə düyməsini basmazdan əvvəl onu yenidən daxil etmək və simvolları yoxlamaq kifayətdir.

   Vacibdir! Bu istehsalçının digər cihazları simsiz əlaqəyə qoşulduqda və İnternetdə sabit işləyirsə, smartfon və ya planşetinizdə göstərilən parametrlərdən istifadə edərək pristavkanı konfiqurasiya etməlisiniz. Məsələn, noutbuk Wi-Fi vasitəsilə televizora qoşulmursa, əvvəlcə sistemdəki elementlərin hər birinin işini ardıcıl olaraq yoxlamaq lazımdır.

   Müxtəlif istehsalçıların televizorlarında problemlər

   LG TV Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmayacaq

   LG TV WiFi-yə qoşulmursa, onda siz aşağıdakıları etməlisiniz: əsas menyuya keçin, ondan parametrlər bölməsinə keçin. Sonra cihaz dəstəyi ilə nişana keçin və tələb olunan məhsul məlumatını tapın. Orada Smart TV-nin MAC ünvanı ilə bağlı məlumatın düzgün göstərilib-göstərilmədiyini yoxlamalı olacaqsınız. Çox vaxt bu səbəbdən LG TV İnternetə və ya marşrutlaşdırıcıya qoşulmur. LG TV WiFi-yə qoşulmur – şəbəkəni görməyən Smart TV LV-ni təmir edin: https://youtu.be/TT0fQoJwzV0

   Dexp TV simsiz şəbəkəni görmür

   Dexp TV Wi-Fi-a qoşulmursa, lakin naqillərin və marşrutlaşdırıcının vəziyyəti normaldırsa, Smart TV-nin əsas menyusunda aşağıdakı hərəkətləri yerinə yetirməlisiniz:

   1. Simsiz şəbəkə elementini seçin.
   2. Açılan pəncərədə parolu daxil edin (onu yoxlayın və cihazda yadda saxlayın).
   3. Parametrlərə keçin (Smart TV menyusu).
   4. Şəbəkə və ya İnternet və Wi-Fi bölməsinə klikləyin.
   5. Wi-Fi-ı aktivləşdirin (əgər o artıq aktivdirsə, onu söndürün və yenidən aktivləşdirin).
   6. “Şəbəkə əlavə et” alt menyusuna keçin.
   7. Aktiv şəbəkələri gözləyin (mövcud seçimlərin siyahısı avtomatik olaraq görünəcək).

   Sonra siyahıdan simsiz şəbəkənizin adını seçməlisiniz. Bundan sonra parolu standart şəkildə daxil etməli və yadda saxlamalısınız. Təsdiq etməzdən əvvəl heç bir səhv olmadığından əmin olmalısınız, çünki növbəti dəfə cihaza qoşulduğunuz zaman menyuda təqdim olunan və saxlanılan məlumatlar rəhbər tutulacaq. Nəzərə almaq lazımdır ki, televizor marşrutlaşdırıcıdan uzaqda yerləşə bilər. Bu səbəbdən də əlaqə problemləri yarana bilər. Tez-tez fasilələr tez-tez simsiz mənbənin, məsələn, növbəti otaqda yerləşməsi ilə dəqiq əlaqələndirilir. Nəticədə, Smart TV istifadəçisi şəkil donması və görüntünün kəkələməsi ilə qarşılaşa bilər.

   Bir televizor quraşdırarkən, marşrutlaşdırıcıdan məsafə və otaqdakı divarların qalınlığı kimi parametrləri nəzərə almaq tövsiyə olunur.

   bbk tv wifiya qoşulmur

   Əgər BBK TV wifi şəbəkəsinə qoşulmursa, onda siz WPS metodunu sınaya bilərsiniz. İstifadəçinin marşrutlaşdırıcıda avtorizasiya girişi və şifrəsi varsa uyğundur (bütün modellər bu texnologiyanı dəstəkləmir). Sonra bir sıra hərəkətləri yerinə yetirməli olacaqsınız: WPS düyməsini basıb saxlayın (10 saniyəyə qədər). Nəticədə müvafiq göstərici yanmalıdır. Bundan sonra texnologiyanı birbaşa televizorda aktivləşdirə bilərsiniz. Başlamaq üçün cihazların sinxronizasiyasını gözləmək lazımdır. Bəzən əlavə WPS-PIN tələb olunur. Onu istifadə etdiyiniz marşrutlaşdırıcının interfeysində görmək olar.

   Sony TV simsiz əlaqə görmür

   Sony TV-nin Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmaması halında siz vaxt və tarix parametrlərinin aktual olub-olmadığını yoxlamalı olacaqsınız. Sonra (hər şey düzgündürsə), avtomatik yeniləmələri söndürmək tövsiyə olunur. Sonra əsas menyuya qayıtmalı və pultdan istifadə edərək televizoru söndürməlisiniz. Sonra 2-3 dəqiqədən sonra yenidən yandırın.

   Samsung televizoru wifi şəbəkəsinə qoşulmur

   Samsung Smart TV simsiz şəbəkəyə qoşula bilmədikdə, əsas menyuda “Dəstək” bölməsinə keçməlisiniz.
   Orada “Samsung ilə əlaqə saxlayın” maddəsini seçin, “Aşağı ox” və “Simsiz MAC” düyməsini basın. Sonra məlumatları daxil edin, yoxlayın və yadda saxlayın.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.