Press "Enter" to skip to content

İşgüzar ünsiyyət: növləri, xüsusiyyətləri və ümumi səhvləri

Həmçinin hər bir işçidən gözlənilən şeylərin anlaşılmasını asanlaşdırır, həm də hər birinin üzləşməli olduğu həqiqətlərin anlaşılması. Həm də hər kəsin eyni istiqamətdə işləməsini və öz vəzifələrini yerinə yetirməyin yeni yollarını öyrənmələrini asanlaşdırır.

Marketinqin kommunikasiya sisteminin mahiyyəti və əsas elementləri

Müasir dövrdə marketinq konsepsiyasından istifadə edilməsi yalnız keyfıyyətli, istehlakçıların tələbinə uyğun gələn məhsul istehsal etməklə, ona istehlakçılara münasib qiymət müəyyənləşdirməklə kifayətlənmir, həm də istehsal edilən məhsula tələbat yaratmağı, məhsul satışını həvəsləndirməyi, bu məqsədlə öz istehlakçılarma zəruri informasiya ötürməyi, informasiyanı diqqətlə seçməyi, istehlakçılarla əks əlaqə yaratmağı tələb edir. Bütün bu kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi, onlardan irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi marketinqin kommunikasiya sisteminin yaradılmasını və həyata keçirilməsini zəruri edir.

Kommunikasiya dedikdə iki və ya daha çox subyekt arasında informasiya mübadiləsi prosesi başa düşülür. Kommunikasiyanın rolu ondan ibarətdir ki, o, daxili mühit sisteminin normal fəaliyyətini təmin etməklə yanaşı, həm də xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqə yaradılmasmı təmin edir.

Səmərəli kommunikasiya sisteminə nail olmaq üçün firma ixtisaslaşmış reklam şirkətlərinin, satışın həvəsləndirilməsi və birbaşa marketinq üzrə mütəxəssislərin xidmətlərindən istifadə edir. Firma bu məqsədlə, həmçinin ictimaiyyətlə əlaqənin gücləndirilməsi, Pablik Rileyşnz proqramlarından istifadə edilməsi üzrə tədbirləri də həyata keçirir. Firmalarm əksəriyyətini istehlakçılarla əlaqə yaratmaqdan daha çox kommunikasiya tədbirlərinə nə qədər vəsait xərcləmək və informasiya ötürülməsinin hansı üsullarını seçmək məsələləri maraqlandırır. Bu gün fırmalarm sərəncamında marketinq kommunikasiyasının kompleks sistemi mövcuddur. Həmin sistemin hansı səviyyədə yaradılmasından və istifadə edilməsindən həm kommunikasiya sisteminin səmərəliliyi, həm də ümumilikdə marketinq fəaliyyətinin nəticələri çox asılıdır. Marketinq fəaliyyətində qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaqda və məqsəd bazarlarında rəqabət mübarizəsində qalib gəlməkdə maarketinqin kommunikasiya sistemi olduqca mühüm rol oynayır və bu sistem fırmadaxili sistem hesab edilmir. Belə ki, kommunikasiya sistemi üzrə fəaliyyət firmadaxili fəaliyyətlə yanaşı, həm də firmanm məhsulunu satan vasitəçiləri, topdan və pərakəndə ticarət müəssisələrini əhatə edir. Firmalar öz vasitəçilərinə, ticarət heyətinə istehlakçılarla ünsiyyətdə olmağı, məlumat yaymağı və onlardan zəruri məlumatlar əldə etməyi öyrədirlər. Hər bir firma mürəkkəb marketinq əlaqələri sistemini yaradır və idarə edir, vasitəçilərlə, istehlakçılarla və müxtəlif istehlakçı auditoriyaları ilə əlaqə saxlayır. Vasitəçilər özləri də istehlakçılarla və müxtəlif ünsiyyət auditoriyaları ilə qarşılıqlı əlaqədə olurlar. İstehlakçılar isə öz növbəsində bir-biri ilə və digər ünsiyyət auditoriyaları ilə şifahi əlaqələr yaradırlar. Marketinqin kommunikasiya sistemi firma ilə vasitəçilər, istehlakçılar və digər ünsiyyət auditoriyaları arasında əks əlaqə yaradılmasını da nəzərdə tutur. F.Kotler marketinqin kommunikasiya sistemini sxem şəklində göstərmişdir. Bu sxemi aşağıdakı şəkildəki kimi vermək olar.

Marketinqin kommunikasiya sistemi istehlakçılara təsir vasitəsi kimi əsasən dörd elementi dörd istiqamətdə stimullaşdırma tədbirləri kompleksini özündə birləşdirir: reklam, satışın stimullaşdırılması, şəxsi satış, ictimaiyyətlə əlaqə. Lakin son dövrlərdə birbaşa maarketinq kommunikasiya sistemində olduqca mühüm rol oynamağa, beşinci element kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır

Reklam – hər hansı bir şəxsin sifarişi ilə firma, məhsul, xidmət və ideyalar haqqında, şəxsin iştirakı olmadan, zəruri məlumatların pullu yayım formasıdır. Bu gün reklamın aktuallığı heç bir şübhə doğurmur. Belə ki, o, bazar iqtisadiyyatının vacib elementi hesab edilir və onun inkişafında olduqca mühüm rol oynayır. Reklam marketinqin kommunikasiya sisteminin əsas elementlərindən biri olmaqla tələbin formalaşmasında və satışın artırılmasrnda güclü təsirə malikdir və bu baxımdan ona ayrıca bir bölmə kimi baxılır.

Satışın stimullaşdınlması – real və potensial alıcıya fərdi və dolayısı yolla təsir etməklə müəssisənin məhsuluna tələbat yaratmaq və satışın həcmini artırmaq məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər kompleksidir.

Şəxsi satış-bir və ya bir neçə potensial alıcı ilə söhbət əsasında əmtəəni satmaq məqsədilə şifahi şəkildə təbliğat aparılması yolu ilə məhsulun satışının həyata keçirilməsidir.

Birbaşa marketinq – satıcılarla alıcılar arasında birbaşa münasibətlərin yaradılması, bu məqsədlə kommunikasiyanın müxtəlif vasitələrindən istifadə etməklə məhsul satışının həyata keçirilməsidir.

İctimaiyyətlə əlaqə- firma və onun məhsulu haqqında cəmiyyətdə müsbət rəyin formalaşmasını, xoşagəlməz şaiyələrin aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə istehlakçılarla, onların ayrı-ayrı qrupları ilə xoş münasibətlər yaradılmasını, bu məqsədlə görüşlər keçirilməsini, onlara zəruri məlumatların çatdırılmasını, digər müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Son dövrlərdə ictimaiyyətlə əlaqənin müasir konsepsiyası kimi «Pablik Rileyşnz» (P.R.) proqramı işlənib hazırlanmış və tətbiq olunmağa başlamışdır. Yerli və xarici ədəbiyyatlarda PR-ə verilən müxtəlif tərifləri və yanaşmaları ümumiləşdirərək, Aşağıdakı fıkri söyləmək olar. PR marketinq fəaliyyətinin effektliyini yüksəltmək məqsədilə, müəssisə ilə istehlakçılar və bütövlükdə cəmiyyət arasında işgüzar əlaqələrin yaradılmasını təmin edən mürəkkəb bir sistemdir. PR proqramı marketinq fəaliyyətində qarşıya qoyulan bəzi məsələlərin həllinə dair əhatəli təhlillərin aparılmasını, onların nəticələrinə uyğun olaraq müəssisə rəhbərlərinə əməli tövsiyələrinverilməsini, müəssisə ilə ictimaiyyət arasında xoş münasibətlərin yaradılmasını təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

Hər bir istehlakçı kateqoriyası özünəməxsus əlaqə üsullarmın tətbiq edilməsini, müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edir. Bütün bu tədbirlər kompleksinə televiziya reklamı ilə görünüş və səs, radio reklamla səs, yerüstü reklamla görünüş effekti verən reklam vasitələrini, habelə firma və məhsul haqqmda zəruri informasiyanın ötürülməsini təmin edən ixtisaslaşdırılmış sərgiləri, yarmarkaları, nümayişləri, kataloqları, mətbuat vasitəsi ilə reklam-informasiya məlumatlarının çatdırılmasını, plakatları, müsabiqələri, mükafatlar verilməsini, kuponlar paylanılmasını, presskonfranslar keçirilməsini aid etmək olar. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, əlaqə anlayışı bütün bu tədbirlərin, vasitə və üsulların çərçivəsindən kənara çıxır. Məhsulların xarici tərtibatı, onların qiyməti, qablaşdırma forması, satıcıların geyimi, davranışı və bu kimi digər əlamətlər alıcılara müəyyən məlumatlar verir. Mümkün qədər daha səmərəli əlaqələrə nail olmaq üçün firmanm yalnız kommunikasiya sistemini deyil, bütün marketinq kompleksini dərindən əlaqələndirmək lazım gəlir.

Marketinqin kommunikasiya sistemində iki əsas məsələnin ətraflı araşdırılması olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

1.Səmərəli əlaqələrin işlənib hazırlanması prosesi və onun əsas mərhələləri.
2. Stimullaşdırma kompleksinin yaradılması.

Marketinq üzrə mütəxəssislər əlaqələrin necə yaradılmasına və fəaliyyət göstərməsinə diqqətlə yanaşmalı, onu təhlil etməli, nəzarət altında saxlamalıdırlar.

Müəllif: A.S.Aşurov | “Marketinqin kommunikasiya sistemi” dərsliyindən

  • Teqlər:
  • Marketinq kommunikasiya sistemləri
  • , reklam
  • , PR

İşgüzar ünsiyyət: növləri, xüsusiyyətləri və ümumi səhvləri

Əmək bazarının böyük bir hissəsinin iş mühitinə əsaslanaraq qurulduğu bir cəmiyyətdə yaşayırıq. İstər böyük çoxmillətli, istər KOBİ, istər ailə müəssisələri, istərsə də ayrı-ayrı xidmətlər olsun, hamısı qüvvələrini birləşdirmək və ortaq bir hədəfə doğru getmək üçün hissələri yaşamaq üçün zəruri bir elementin təşkilat və əlaqələrdəki uyğunluq olduğunu nəzərə almalıdırlar.

Bu mənada bunu təsdiq edə bilərik Təşkilat olduqda iş ünsiyyəti əsas elementlərdən biridir, xüsusən də müəyyən bir mürəkkəbliyə sahibdirsə, düzgün işləyir və uyğunlaşa və yaşaya bilər. Və bu yazı boyunca bu cür ünsiyyətdən bəhs edəcəyik.

  • Əlaqədar məqalə: “İş və təşkilatların psixologiyası: gələcəyi olan bir peşə”

İşgüzar ünsiyyət nədir?

İşgüzar ünsiyyət, həm şirkətin müxtəlif şöbələri ya da vəzifələri arasında, həm də şirkətin çöldə olan ünsiyyətindən danışırıqsa, məlumat səyahətini həyata keçirmək üçün bir şirkət və ya bir hissəsi tərəfindən həyata keçirilən proseslərin məcmusu kimi başa düşülür.

Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumi bir qayda olaraq, bu cür rabitə məlumat vermək qabiliyyətini deyil, həm də onu qəbul etməyi də əhatə edir: qarşılıqlı məlumat mübadiləsi ilə üzləşirik.

Yaxşı işgüzar ünsiyyət, şirkətin bütün üzvlərinin motivasiyalı qala biləcəyini və hərəkətlərinin bilinə biləcəyini dəstəkləyir, həm işçilərin, həm də liderlərin eyni statusla bağlı qeyri-müəyyənliyini azaldır. Həm də qarşılıqlı əlaqəni asanlaşdırır və iş mühitini yaxşılaşdırırMəhsuldarlığı yaxşılaşdırmaq və hər hansı bir vəziyyətə daha optimal reaksiya verməyinizə imkan verməklə yanaşı.

Ümumi məqsədlər

İşgüzar ünsiyyətin məqsədləri asanlıqla başa düşülür. Daxili olaraq, bir tərəfdən, tutarlı bir təşkilatın istehsalına və fərqli şöbələri və ya işçiləri tərəfindən əldə edilən məlumat və nəticələrin paylaşılmasına, həmçinin şirkətin hədəflərini və korporativ vizyonunu yaratmağa və ötürməyə imkan verir.

Həmçinin hər bir işçidən gözlənilən şeylərin anlaşılmasını asanlaşdırır, həm də hər birinin üzləşməli olduğu həqiqətlərin anlaşılması. Həm də hər kəsin eyni istiqamətdə işləməsini və öz vəzifələrini yerinə yetirməyin yeni yollarını öyrənmələrini asanlaşdırır.

Xarici dünya ilə ünsiyyət səviyyəsində mühitlə əlaqə qurmaq və şirkətin özünün müsbət imicini yaratmaq, habelə hədəf auditoriyanı analiz etmək və ehtiyaclarını qiymətləndirmək üçün işgüzar ünsiyyət vacibdir. Bununla yanaşı, potensial müştəriləri cəlb etməyi və yaşadığımız dinamik və axıcı cəmiyyətə xas olan dəyişiklikləri qiymətləndirməyi, mümkün çətinlikləri gözləmək və qarşımıza çıxmaq və ətraf mühitə uyğunlaşmağı bacarmaq üçün təməl bir şey qiymətləndirməyimizə imkan verir.

Ünsiyyətin səmərəli olması üçün şirkətin özünün də bunun üçün təsirli kanallar yaratması, habelə hərəkətləri ilə məlumat ötürülməsini artırması, ünsiyyət qurmaq üçün vasitələr yaratması lazımdır. qeyri-müəyyənlik olmaması üçün fəal işləyir təşkilat daxilində istənilən və axtarılanlarla əlaqəli.

Həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi cəhətlər üzərində işləmək, müxtəlif işçilərin ehtiyac və düşüncələrini qiymətləndirmək də vacibdir. Empati həm də ünsiyyət mexanizmlərinin yaxşı tənzimlənməsi və planlaşdırılmasının yanında vacibdir.

  • Sizi maraqlandıra bilər: “Korporativ şəxsiyyət: bu nədir və təşkilatları necə müəyyənləşdirir”

Fərdi işgüzar ünsiyyət növləri

Bütün şirkətlər və təşkilatlar eyni şəkildə ünsiyyət qurmur və var işgüzar ünsiyyətin müxtəlif tipologiyaları və təsnifatları müxtəlif meyarlara əsaslanaraq.

1. Daxili və xarici

Birincisi, daxili və xarici rabitə arasındakı fərqi müəyyənləşdirən, birincisi, şirkətin özünün fərqli şöbələri və işçiləri arasında meydana gələn və ikincisi, vasitə ilə əlaqə qurmağı hədəfləyən bir əlaqədir.

2. İki yönlü və bir istiqamətli

Eynilə, göndərənlə alıcının qarşılıqlı əlaqədə olduğu və məlumat mübadiləsi aparan ən ümumi ikitərəfli ünsiyyətdən yalnız birinin olduğu məlumatı tapa bildiyimizdən, az və ya çox interaktiv səviyyədə işgüzar ünsiyyət üslubları tapa bilərik. mesaj göndərildi, ümumiyyətlə güc mövqelərindən, cavab vermək imkanı olmayan alıcıya.

3. Artan, enən və üfüqi

Bir təşkilatın daxili iş əlaqəsi daxilində, məlumatın başlandığı nöqtəyə və eyni ünsiyyəti göndərən ilə alıcı arasındakı mövqeyə görə üç əsas növü tapa bilərik. Kommunikativ hərəkət alıcının mövqeyindən daha yüksək bir mövqeyə sahib bir göndəricidən həyata keçirildikdə aşağı ünsiyyətdən danışırıq.

Rəisinə mesaj verən tabe olduğunda, yuxarı ünsiyyətdən danışardıq. Hər iki vəziyyətdə də bir növ şaquli rabitə, yəni bir ünsiyyət ilə qarşılaşırıq kommunikativ aktı qoruyan subyektlər bərabərsizlik münasibətinə sahibdirlər güc baxımından (aralarında bir iyerarxiya var).

Digər böyük ünsiyyət növü eyni mövqedə olan və iyerarxiya səviyyəsində olan şəxslər arasında qurulan üfüqi ünsiyyətdir.

4. Rəsmi və qeyri-rəsmi

Nəhayət, qeyd etmək lazımdır ki, işgüzar ünsiyyətdə iki fərqli əlaqə kanalının mövcudluğunu tapa bilərik: rəsmi və qeyri-rəsmi. Birincisində, texniki cəhətlər və tapşırıqların özləri ilə əlaqəli olanlar ümumiyyətlə ağıl və şirkətin hədəfinə yönəlmiş hörmətli bir ünsiyyət növü olaraq həll edilir.

Qeyri-rəsmi ünsiyyətdə isə daha çevik və təbii rabitə qurulur, əsasən şəxsiyyətlərarası münasibətlərə yönəldilir və çox vaxt işin rifahına ən çox təsir edən biri olur. İkincisi, onu kimin həyata keçirdiyinə və iş yerini aşa biləcəyinə görə təşkilat tərəfindən nəzarət edilməsi çətin olduğundan çox fərqlənir.

Yaxşı ünsiyyət üçün mümkün təhdidlər

Səmərəli işgüzar ünsiyyəti qorumaq vacibdir, lakin bu asan deyil. Və ortaya çıxa biləcək vəziyyətlərdə yüksək səviyyəli bir dəyişkənliyin mövcudluğu olduğu kimi bir şirkətin rabitəsindəki anlaşılmazlıqlar, sui-istifadə və çətinliklər.

1. Tutarlılığın olmaması

Ünsiyyətin həqiqətən faydalı olmasına ən çox təsir edən amillərdən biri də göndərənin etibarlılığı və mesajı qəbul edənə göstərilən diqqətdir. Buna misal olaraq deyilənlərlə deyilənlər arasındakı uyğunsuzluğun mövcudluğu ola bilər. , emitentləri saxlamamaq verilmiş mesajlarla uyğun davranma üsulu.

İkincisi, hiyerarşik mövqelərindən asılı olmayaraq və ya hiyerarşinin eyni səviyyəsində olan bir yuxarı, tabe və ya birisi ilə danışsalar və şirkətin hər hansı bir işçisində baş verə bilər və hər iki mövzu üçün ciddi əks-səda doğurursa (vəziyyətə bağlı olaraq bitə bilər Təşkilat üçün də (insana daha aşağı səviyyədə inam yaratmaq və hətta təşkilat içində yüksək bir vəzifəyə sahib olmaq).

Eyni şəkildə və məsələn çox sayda departamenti olan iri şirkətlərdə, şirkət daxilində səlahiyyət və ya istinad göstəriciləri arasında fikir ayrılığı varsa Elə bir vəziyyət yarana bilər ki, işçi həqiqətən hansı rəhbərliyi izləyəcəyini bilmir, məyusluq və inamsızlıq yarada biləcək bir şey.

Eynilə, mesajların təfsir olunmasına çox diqqətli olmaq lazımdır, çünki ambivalensiyanın mövcudluğu fərqli şöbələrin və ya işçilərin əks şeyləri şərh etməsinə səbəb ola bilər. İşgüzar ünsiyyətin dəqiq bir quruluşa və daxili uyğunluğa zəmanət verməyə çalışdığı üçün fərqli şərhlərdə olan anlaşılmaz mesajlar mesaj alanlarla birlikdə qeyri-müəyyənlik və şübhələrə səbəb ola bilər.

2. Emosional əlaqənin olmaması

Başqa bir problem, ünsiyyətin meydana gəlməsində tapıla bilər. Məsələn, bəzi təşkilatlarda işçilərdə daha az öhdəlik və məhsuldarlıq yarada bilən, istifadəçilərdə maraqsızlıq və başqa alternativ axtarmağı bacaran bir duyğu səviyyəsində bir bağlılıq hissi yaratmaqda çətinlik ola bilər. Edilən hər şeyə dəyər vermək lazımdır, və olmayan şey də, əsasən ünsiyyətcildir.

Beləliklə, yalnız mesajın özü deyil, həm də ötürülmə üsulu da vacibdir: bir e-poçt eyni deyil və ya üz-üzə görüşmək və ya real bir əlaqə axtarışı ilə eyni duyğuları təklif edir.

3. Konteksti başa düşməmək

Buna da dəyər verilməlidir mövcud vəziyyətə və sosial tərəqqiyə uyğunlaşma, həmçinin vəziyyətin özünün xüsusiyyətləri. Məsələn, getdikcə qloballaşan bir cəmiyyətdə və yeni texnologiyaların eyni zamanda çox sayda insanla dərhal ünsiyyət qurmasına imkan yaradan şəbəkələrin gücünü nəzərə alan ünsiyyət siyasətlərini təhlil etmək və investisiya qoymaq lazım ola bilər. dünyanın digər bölgələrindən potensial müştərilərlə əlaqəni qiymətləndirməklə yanaşı, istədiyiniz məlumatları necə düzgün bir şəkildə ötürə biləcəyinizi.

Eynilə, bütövlükdə şirkətin vəziyyətini nəzərə almaq məcburiyyətində qaldıqlarından daha çox iş görməmək üçün şirkətin öz vəziyyətini qiymətləndirmək lazımdır.

Digər bir problem, yayımlanan mesajların məzmunu ola bilər: rabitə mövcud olsa da, ötürülməsi lazım olan məzmunu ötürməməsi və ya çatdırmaması mümkündür. Mümkündür ki, kifayət qədər əlavə aspektlərə diqqət yetirsin və məsələn, müəyyən bir mövqenin olması lazım olan oriyentasiya və ya hədəflərə məhəl qoymasın. və ya heç vaxt açıqlanmayan biliklərin mövcudluğunu kim qəbul edir.

4. Təcrid və rabitə çatışmazlığı

Nəhayət, əvvəlkilərdən ekstrapolyasiya edilə bilən ən vacib problem, əsl ünsiyyətin olmamasıdır.

Ən bariz nümunə, durğunluq vəziyyətini və təşkilatın özündə baş verənləri başa düşməməyi yarada biləcək birtərəfli ünsiyyətin sabit və davamlı istifadəsidir. Xoşbəxtlikdən bu gün ən az istifadə olunur, çünki ən az səmərəli və faydalıdır.

Bu da mümkündür fərqli mövqelərin əlaqə qurmaq üçün lazımi mexanizmlərin olmaması fikirləri dinlənilsə belə, daha az geribildirim şansı var və ya hətta şirkətin müxtəlif hissələrinin bir-biri ilə təması yoxdur. Bu cür qarşılıqlı əlaqəni aktiv şəkildə stimullaşdırmaq lazımdır.

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya: kursun məqsəd və vəzifələri

İşgüzar kommunikasiya isə hər hansı bir ümumi işin uğurunu təmin edən, insanların müəyyən hədəflərə çatması üçün bir araya gəldikləri fəaliyyətdir.

İşgüzar kommunikasiya iş yoldaşları, rəhbər və tabeliyində olan işçilər, tərəfdaşlar və rəqiblər arasında baş verir. İşgüzar kommunikasiyanın tərkibinə məzmun, hədəf, vasitə, funksiya, forma daxildir.

Bir insanın özünü sosial varlıq, cəmiyyətin bir üzvü kimi hiss etməsi üçün ünsiyyət labüddür. Fərdin ailə içində, qohumlar arasında, məktəb və universitetlərdə, daha sonra iş həyatında qurduğu müxtəlif məzmunlu ünsiyyət onun şəxsiyyət kimi formalaşmasında, ətraf mühiti anlamasında, özünü ifadə etməsində mühüm rol oynayır və bu proses davamlı olaraq bütün həyat boyu işlək olmalıdır.

Müasir dövrümüzdə iş həyatının bütün sahələrində uğur qazanmaq üçün sağlam ünsiyyət qurmaq qaçılmaz şərtlərdən biridir. Məlumdur ki, iş həyatı bütün dünyada sosial mühit, sosial münasibətlər tələb edir. Sosial mühitə uyğunlaşmaq, sağlam ünsiyyət qurmaq istiqamətində bilik və bacarıqlar əldə etmək, bu bilik və bacarıqların tətbiqi yollarını öyrənmək müvəffəqiyyətə gedən yolda mühüm addımlardır.

Bu fənnin məqsədi tələbələrin işgüzar kommunikasiya sahəsində ünsiyyət və nitq səriştələrini formalaşdırmaq, şifahi və yazılı nitqdə Azərbaycan dilinin imkanlarından səmərəli istifadə etmək vərdişləri aşılamaqdan ibarətdir. Müasir dövrdə savadlı yazmaq bacarığı, gözəl danışmaq qabiliyyəti, müxtəlif tipli sənədləri tərtib etmək, elektron yazışmalar aparmaq səriştəsi, internet resurslarından istifadə hər bir insanın peşəkar-mədəni səviyyəsini müəyyənləşdirən mühüm amillərdən biridir.

Dünya iqtisadiyyatının qloballaşması, mədəniyyət və təhsili əhatə edən inteqrasiya prosesləri, gənc mütəxəssislərin hazırlanmasında yeni tələb və bacarıqlar diqtə edir. Bu yeni tələblər arasında reklam texnologiyalarını yazılı işgüzar ünsiyyətdə tətbiq etmək, bir komanda daxilində səmərəli işləmək, şifahi və yazılı mədəniyyətlərarası işgüzar ünsiyyət dilində milli və beynəlxalq xüsusiyyətləri nəzərə almaq bacarığı da mühüm yer tutur. “Azərbaycan dilində işgüzar və akedemik kommunikasiya” fənni məhz bu bacarıq və keyfiyyətlərin tələbələrə aşılanmasını əsas məqsəd kimi qarşıya qoyur.

Uğurlu münasibət yaratmaq üçün öncə ünsiyyətə mane olan məqamları müəyyənləşdirib aradan qaldırmaq və uğurlu ünsiyyətə kömək edəcək vasitələrdən istifadə imkanlarınızı artırmaq gərəkdir. Bu gün sakini olduğumuz real dünyada heç də bütün mesajlar birbaşa, açıq formada təqdim olunmur. Mesajları düzgün anlamaq üçün isə ilk növbədə mənsub olduğunuz cəmiyyətin ictimai-mədəni səviyyəsinə, etnik-əxlaqi normalarına, eləcə də iş ortamı qaydalarına hakim olmaq gərəkdir. Bu fənnin tədrisi zamanı sizə iş həyatınızda (hətta həyatınızın bütün istiqamıtlərtində) uğura imza atmaq üçün tələb olunan qaydalar və prosedurlar izah olunur. Bu qaydalara uyğun olaraq qurulacaq karyeranızda addım-addım irəliləmək üçün sizlərə verilən ipucları çətin və enişli-yoxuşlu iş həyatınızda köməyinizə çatacaq və nəticədə siz düzgün qurulan işgüzar münasibətlərin müvəffəqiyyətə aparacağını görəcəksiniz.

Hər hansı əcnəbi dili öyrənməyin nə qədər çətin və uzun bir proses olduğu hamıya məlumdur. Bunun üşün xeyli vaxt sərf edərək səylə çalışmaq lazımdır. Lakin dünyada hamı üçün əlçatan və anlaşılan bir ünsiyyət forması da var ki, bu da jest və mimikaların dilidir. Bəzən onu işarə və yaxud bədən dili adlandırırlar. Fənnin tədrisi prosesində müasir işgüzar kommunikativ proseslərin mühüm atributu olan jest və mimikaları tələbələrə öyrədilməsi, gələcək iş həyatlarında jest və mimikalardan istifadə yollarınının aşılanması da nəzərdə tutulur.

“Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya” fənni dil və nitq, nitqdə Azərbaycan ədəbi dil normalarından düzgün istifadə qaydaları, mədəni nitqə verilən tələblər, nitq etiketləri və s. məsələləri də əhatə edir,eləcə də dövlət dili statusu ilə bağlı Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf tarixi haqqında ümumi məlumat verilir.B undan əlavə, bu fənn tələbələrə elmi əsərlərin – məqalə, tezis, annotasiya, dissertasiyaların hazırlanması qaydalarını, auditoriya qarşısında çıxış etməyin sirlərini, hər hansı bir nitqi hazırlama texnikasını öyrədəcək. Bir sözlə, fənnin tədrisi müddətində ünsiyyətin ən sadə ünsürlərindən başlayaraq akademik kommunikasiyaya qədər önəmli sahələri əhatə edən müxtəlif nəzəri və təcrübi biliklərin tələbələrə aşılanması nəzərdə tutulur.

2) Hər bir millətin varlığının əsas şərtlərindən və göstəricilərindən biri, qürur mənbəyi onun ana dilidir. Dil hər bir xalqın varlığının yeganə təminatçısı kimi onun milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanılmasında, inkişaf etdirilməsində, əsrlərdən-əsrlərə, nəsillərdən-nəsillərə ötürülməsində mühüm rol oynayır.

Azərbaycan dili də əsrlərdir ki, xalqımızın milli-mənəvi varlığını, mövcudluğunu qoruyub saxlayır. Təsadüfi deyi1 ki, ana dilimiz də dövlət rəmzlərimiz olan himn, gerb, bayraq kimi, hər bir azərbaycanlı üçün müqəddəsdir, əzizdir. Xalqımızın əbədiyaşarlığına xidmət edən ana dilimiz qədim tarixi olan, min illərin müxtəlif burulğanlarından alnıaçıq, üzüağ çıxaraq müasir dövrə gəlib çatmış ən bövük mənəvi sərvətimizdir.

Tarix boyu başı min cür bəlalar çəkmiş Azərbaycan xalqı zaman-zaman repressiyalarla üzləşsə də, müxtəlif dövrlərdə istilalara, təzyiqlərə məruz qalsa da, ruhunun, həyatının təzahürü olan bu müqəddəs sərvətimizi qoruyub saxlayıb. Babalarımız öz qrammatik quruluşuna görə mükəmməl, leksik tərkibi ilə zəngin, fonetik ahəngi baxımından musiqi kimi səslənən dilimizi yaşadaraq, mükəmməl dil səviyyəsinə qaldıra biliblər.

Əcdadlarımızın bizə miras qoyub getdiyi bayatılarımızdan, laylalarımızdan, nağıllarımızdan, dastanlarımızdan, qədim abidələrimizdən tutmuş İ.Həsənoglu, İ.Nəsimi, Ş.İ.Xətai, M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.F.Axundzadə, C.Məmmədquluzadə, S.Vurgun kimi dühaların zəngin söz irsi ilə bizə gəlib çıxan ana dilimiz ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra əsas milli atributlardan biri kimi özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.

Azərbaycan dilinin inkişaf etdirilməsində, dövlət dili statusu qazanmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olmuşdur. Ulu öndər bu sahədə özünün şəxsi nümunəsi ilə dəyərli bir örnək yaratmışdır. Ana dilinin tətbiq və fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi, milli dilimizdə olan ədəbi-bədii irsin qorunması həqiqi xalq lideri Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti dövründə çox diqqət yetirdiyi sahələrdən olmuşdur.

Sovet hakimiyyəti dövründə, xüsusən də XX əsrin 20-ci, 30-cu, 40-cı, 50-ci, hətta 60-cı illərində əhalisinin əksəriyyətinin azərbaycanlılardan ibarət olmasına baxmayaraq, respublikamızda Azərbaycan dili deyil, rus dili hakim mövqedə idi. Ana dilimizin inkişaf etdirilməsi və zənginləşdirilməsi hakim dövlət siyasətinə uyğun deyildi. Heydər Əliyevin 1969-cu ildə respublika rəhbərliyinə gəlişi isə ölkə həyatının bütün sahələrində ciddi dönüş yaratdığı kimi, Azərbaycan dilinə rəsmi münasibəti də əsaslı şəkildə dəyişdirdi. O, Azərbaycan dilinin dövlət orqanlarında fəaliyyət dairəsini genişləndirməyə başladı.

Respublika rəhbərliyinə gəlişinin ilk aylarında “Kommunist” (indiki “Xalq qəzeti”) qəzetinin, Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU-nun) 50 illik yubileyləri münasibəti ilə keçirilən təntənəli yığıncaqlarda ana dilində çıxış etməsi ilə о dövrdəki daha bir sərt qaydanı sındıran Heydər Əliyevin həmin çıxışı о zaman respublikada böyük rezonans doğurmuşdu. Bu münasibətlə onu təbrik edənlərə isə belə deyirdi: “Burada bir qeyri-adilik yoxdur, nahaq təəccüb edirsiniz. Bu, mənim ana dilimdir və ana dilində çıxış etmək elə böyük bir qəhrəmanlıq da deyildir. Ana dilini bilməmək, ana dilini qiymətləndirməmək isə, şübhəsiz ki, xalq qarşısında qəbahətdir”.

Ötən əsrin 70-ci illərinin ortalarında yazıçıların biri ona “Yoldaş Əliyev, Siz azərbaycanca nə gözəl danışırsınız” deyəndə, Heydər Əliyev gülümsəyərək belə cavab vermişdi: “Sən niyə mənim rusca gözəl danışmağıma deyil, azərbaycanca danışmağıma təəccüb edirsən? Bu dil mənim ana dilimdir, mən bu dili bilməliyəm! Eləcə də hamımız”. Respublikanın birinci şəxsinin dilindən səslənən bu sözlər ana dilinə uzun müddətdən bəri davam edən soyuq münasibətə son qoydu. Heydər Əliyev hesab edirdi ki, Azərbaycanın milli ruhunun yüksəlişinə təkan verən şərtlərdən biri xalqın balalarının ana dilində tərbiyələndirilməsi və təhsil almasıdır. Bu prosesin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 1969-1982-ci illərdə respublikanın şəhərlərində, kənd və qəsəbələrində yüzlərlə uşaq bağçası və məktəb tikilib, istifadəyə verilmişdi. Ali məktəblərin sayı 12-dən 17-yə, bunlarda təhsil alan tələbələrin sayı isə 70 min nəfərdən 100 min nəfərə çatmışdı.

Ulu öndərimiz deyirdi: “İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də ulu babalardan miras qalan bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir”. Bu gün müstəqil ölkəmizin rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir və heç kəsə sirr deyil ki, bu məsələ birbaşa ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

XX əsrin 70-ci illərinin ortalarından SSRİ-nin tərkibində olan müttəfiq respublikaların ictimai-siyasi həyatında bir canlanma, yeni ab-hava yaranmışdı və yerli dil məsələsi yenidən gündəmə gəldi. O vaxtlar milli dillər sıxışdırılır, rus dilinin hüdudlarının genişləndirilməsi üçün inzibati tədbirlər həyata keçirilirdi. SSRİ məkanında “vahid dil” siyasəti təbliğ olunurdu və bu məqamda kiminsə ana dili məsələsinin təbliği ilə məşğul olması çox riskli bir iş idi. Yerlərdə ana dili məsələsini gündəmə gətirənlər təhlükə ilə qarşılaşa, hətta ağır cəzalandırıla bilərdilər. Ancaq bu çətinliklərə baxmayaraq, о dövrdə Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev bu məsələdə güzəştə getmir, qətiyyətlə öz mövqeyini ortaya qoyurdu.

1977-ci ilin dekabrında SSRİ Konstitusiyasının qəbulundan sonra müttəfiq respublikaların Konstitusiya layihəsi ümumxalq müzakirəsinə verildi. Digər müttəfıq respublikalarda olduğu kimi, Azərbaycan SSR-in Konstitusiya layihəsində də dövlət dili ədalətli əksini tapmamışdı, yəni Azərbaycan dilinin hansı status daşıması ilə bağlı məsələ açıq qalırdı. 1978-ci ilin yazında respublikada layihənin ümumxalq müzakirəsi keçirilsə də, kommunist ideologiyasının hakim olduğu bir vaxtda bu müzakirələr, əsasən, formal xarakter daşıyırdı. Xalqımız üçün taleyüklü bu məsələnin həllində də Heydər Əliyev cəsarəti, Heydər Əliyev qətiyyəti öz sözünü dedi – Azərbaycan Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət statusu aldı.

Bu gün hər bir Azərbaycan vətəndaşı böyük minnətdarlıq hissi ilə etiraf edir ki, sovet imperiyası dövründə Azərbaycan dilinə dövlət statusunun verilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və onun xalq qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri kimi tariximizin qızıl səhifəsini təşkil edir. Bu, həm də gələcək müstəqil dövlətçiliyin milli atributlarından birinin o dövrdə qorunması demək idi. Bu cəsarətli addımdan sonra ulu öndərin bilavasitə rəhbərliyi ilə Azərbaycan dilinin inkişafı və qorunması sahəsində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirildi. O zaman Heydər Əliyev deyirdi: “Dil xalqın böyük sərvətidir. Ədəbi dilin tərəqqisi olmadan mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyildir”.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra qısa müddətdə hakimiyyətdə olan AXC – Müsavat hakimiyyətinin dil sahəsində yeritdiyi səriştəsiz siyasət də ölkəmizin müstəqilliyinə təhlükə törədirdi. 1992-ci ilin dekabrında “Dövlət dili haqqında” Qanun qəbul edərək Azərbaycanda dövlət dilinin “türk dili” olması barədə qərar qəbul edilməsi, orta məktəblərdəki ana dili dərsliklərinin “türk dili” adlı dərsliklərlə əvəzlənməsi kökündən yanlış bir addım idi.

1993-cü ildə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev əvvəllər olduğu kimi, Azərbaycan dilinin dövlət səviyyəsində geniş tətbiqi və inkişaf etdirilməsi məsələsınə xüsusı önəm verərək bu sahədə bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirdi. 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası hazırlanarkən dövlət dilinin necə adlandırılması ilə bağlı müxtəlif təkliflər olsa da, müzakirələrin məntiqi nəticəsi kimi, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin Azərbaycan dili olması ümumxalq səsverməsi (referendum) yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyanın 21-ci maddəsində öz əksini tapdı.

Ana dilinin inkişafina xüsusi diqqət yetirən ulu öndər Heydər Əliyev 2001-ci il iyunun 18-də “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman imzaladı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət Dil Komissiyasının yaradılmasını da nəzərdə tutan bu fərman Azərbaycan dilinin inkişafı və tətbiqi sahəsinin genişlənməsinə böyük imkanlar açdı.

Dilimizin böyük hamisi və sadiq keşikçisi olan ümummilli liderimiz 2001-ci il avqustun 9-da “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” yeni bir fərman da imzaladı. Həmin fərmanda deyilir: “Hər il avqust ayının 1-i Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilsin”.

Bu fərman bütün sahələrdə Azərbaycan dilinin daha mükəmməl səviyyədə tətbiq olunması işini daha da sürətləndirdi, bundan sonra bütün yazılı sənədləşmələr latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə aparıldı.

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana, onun sosial-mədəni, elmi-intellektual, iqtisadi, siyasi inkişafına, milli-mənəvi intibahına həsr olunan, xalqımızın tarixində bütöv mərhələ təşkil edən fenomenal fəaliyyətində milli dil siyasəti həmişə həlledici yer tuturdu. Ümummilli liderimiz böyük qürur hissi ilə deyirdi: “Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir. Şübhəsiz ki, musiqi də, ədəbiyyat da, ayrı-ayrı tarixi abidələr də millətin milliliyini təsdiq edir. Amma millətin milliliyini ən birinci təsdiq edən onun dilidir. Əgər Azərbaycan dili olmasa, Azərbaycan dilində ədəbiyyat da olmaz. Azərbaycan dili olmasa, Azərbaycan dilində mahnılar olmaz, musiqi olmaz. Bunların hamısı bir-birinə bağlıdır. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi yaşaması, möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi də bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Bu, təkcə dil məsələsi deyil, həm də azərbaycançılıq məsələsidir”.

Bütün sahələrdə ulu öndərin siyasətini ləyaqətlə davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin ana dilinin dövlət dili kimi işləkliyi üçün göstərdiyi siyasi, milli iradə, gördüyü məqsədyönlü işlər də Azərbaycan dilinin geniş şəkildə tətbiqinə və beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun yüksəlməsinə xidmət edir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin 2004-cü il yanvarın 12-də imzaladığı “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”, 2004-cü il yanvarın 14-də “Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında”, eləcə də, 2007-ci il dekabrın 30-da “Dünya ədəbiyyatının görkəmlı nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” sərəncamları ana dilinin həyatımızın bütün sahələrində işləkliyini gerçəkləşdirmişdir.

Bu baxımdan ölkə Prezidentinin 9 aprel 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı” Azərbaycan dilinə olan dövlət qayğısının növbəti nümunəsidir.

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin bu gün apardığı uğurlu dil siyasəti ulu öndərimizin vaxtilə söylədiyi bu dahiyanə mülahizələrdən qaynaqlanır: “Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm”.

Bu gün Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı diplomatiya aləminə yol açması, dünyanın ən mötəbər tribunalarından eşidilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin formalaşdırdığı dil siyasəti ilə baglıdır. Ölkə Prezidenti İlham Əliyev bu siyasəti uğurla davam etdirir. Bütün bunlar ana dilimizin qorunması və zənginləşdirilməsi işinin mötəbər siyasi-hüquqi təminatıdır.

3)
4) Nitqin düzgünlüyü . Nitqin düzgünlüyü eyni dərəcədə onun forması və məzmununa hesablanmış anlayışdır, yəni formaca və məzmunca düzgün qurulmuş nitqdir. Nitqin bu keyfiyyəti olmasa, nitq ünsiyyətinin dəqiqlik, məntiqlilik, uyarlıq kimi kommunikativ keyfiyyətləri pozular. Düzgün nitq həmişə ədəbi dil normaları çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Nitqin düzgünlüyü nitq-dil əlaqəsi əsasında anlaşılır. Nitqin düzgünlüyü onun qarşılıqlı anlaşılmasını, birliyini təmin edir.

Nitqin bu keyfiyyətindən bəhs olunarkən çox zaman göstərilir ki, düzgünlük həm yazılı, həm də sifahinitqdə qrammatik qaydalara əməl etməkdir. Düzgün nitqə yiyələnmək üçün təkcə qrammatik qaydalara riayət etmək azdır, ədəbi dilin digər normaları da nəzərdə saxlanılmalıdır. İlk növbədə cümlələr məntiqi cəhətdən düzgün qurulmalı, dilin fonetik, leksik və qrammatik normaları pozulmamalıdır.

Nitqin düzgünlüyü üçün baslıca şərtlərdən biri ifadə edilən fikrin reallıqla bağlılığı, gerçəkliyin hadisə və predmetlərini olduğu şəkildə əks etdirməsidir. Reallıqdan uzaq, ona söykənməyən nitq hansı mövzuda olursa-olsun maraqsızdır, təsirsizdir, sönükdür.

Deməli, nitqin düzgünlüyü dedikdə cümlələrin qrammatik cəhətdən düzgün qurulması, sözlərin yerli-yerində işlədilməsi, fikrin aydın, dəqiq, məntiqi ardıcıllıqla və ədəbi tələffüz normalarına uyğun ifadə olunması başa düşülür.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.