Press "Enter" to skip to content

Kurikulumun mənası

Yaratmaq üçün Tərcümeyi hal və ya ümumiləşdirir aşağıdakı elementlər nəzərə alınmalıdır:

KURİKULUM NƏDİR ?

KurikuliumKurikulum nədir? Kurikulum mənşəcə latın sözü olub lüğəti mənası “yol”, “istiqamət”, “kurs”, “elm” deməkdir. Təhsil kurikulumları xarakterinə görə iki yerə ayrılır. Onlardan birincisi fənyönümlü, ikincisi isə şəxsiyyətyönümlü kurikulum adlanır. Fənyönümlü kurikulumlar məzmun etibarilə elm sahəsini, onun mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə bilavasitə bu anlayışların mənimsənilməsinə istiqamətləndirilir. Belə kurikulumların keyfiyyətində biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır. Bütün praktik bacarıqların yerinə yetirilməsində məqsəd biliklərin möhkəmliyini, davamlılığını artırmağa xidmət göstərməkdən ibarət olur. Praktik əhəmiyyət daşıyan bacarıq, vərdiş və qabiliyyətlər arxa plana keçir, fənnin elmi potensialı artır, məlumatlıq səviyyəsi çoxalır. Şagirdlər özlərinə praktik cəhətdən lazım olmayan fundamental bilikləri öyrənmək məcburiyyətində qalırlar. Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar bilavasitə həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük verilməsi ilə fərqlənir. Bu kurikuluma görə, insanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vərdişlər əhatə edilir, onun əqli fəaliyyətlə bağlı qabiliyyətlərinin formalaşması ön plana çəkilir. Tələb olunan bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına imkan yaradan minimum biliklərin həcmi müəyyənləşdirilir. Bu biliklər minimum təlim məqsədlərinə çatmaq üçün vasitə kimi nəzərdə tutur.
Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar inteqrativ məzmunu ilə seçilir. Oradakıfənlərin adlandırılmasında, məzmunun müəyyənləşdirilməsində şəxsiyyətin formalaşması üçün əhəmiyyət kəsb edən və bilavasitə insanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür. Kurikulumun nəzəri problemlərindən biri onun növlərinə görə təsnif olunmuşdur. Bu məsələdən bəhs edən ailmlərin fikrincə, kurikulumların növləri barədə yekdil fikir yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, kurikulumları təsnif edərkən ona müxtəlif prinsiplərlə yanaşılır: ya xarakterlərinə, ya təyinatına ya da məzmun və strukturuna görə münasibət bildirirlər. Bütün məqamlarda elə kurikulumlar vardır ki, onlar ümumi ölkə səviyyəsində qəbul olunmaqla geniş miqyasda tətbiq edilir. Mahiyyət etibarı ilə belə kurikulumlar milli xarakter daşıyır. Ona görə də Milli Kurikulum adlanır. Ayrı-ayrı fənlərin bütövlükdə xüsusiyyətlərini əhatə edən kurikulumlar isə fənn kurikulumları kimi tanınır və dəyərləndirilir. Kurikulum təhsilin son məqsədini, məqsədlərə çatmaq üçün yolları, bu yolların səmərəliliyini yoxlamaq üsullarını özündə birləşdirən, bir sözlə, təhsil prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli və məqsədyönlü təşkilinə hərtərəfli imkan yaradan konseptual sənəddir. .

Bunu paylaş:

Bunu bəyən:

Bəyən Yüklənir.

Published by minfakt

AMİ Zaqatala filialının tarix-coğrafiya fakültəsində oxuyur. minfakt tərəfindən yazılmış bütün yazılara bax

İyul 4, 2015

Cavab qoy Cavabı ləğv et

axtar

kateqoriya

 • AMİ Zaqatala filialı
 • Ana dili
 • Ümumi
 • Bürclər
 • Cebr
 • Coğrafiya
  • Azərbaycan coğrafiyası
  • Coğrafiyanın tədrisi metodikası
  • Landşaftşünaslıq
  • Materiklər coğrafiyası
  • Meteorologiya
  • Okeanların fiziki coğrafiyası
  • Regionların soial-iqtisadi coğrafiyası
  • Toponimika
  • Yerşünaslıq
  • İqtisadi coğrafiya
  • Artistlər
  • Bilirsinizmi .
  • Mahnı sözləri
  • Şəxsiyyətlər
  • Arxeologiya
  • Asiya tarixi
  • Azərbaycan tarixi
  • Konstitusiya
  • Mənbəşünaslıq
  • Qafqaz xalqlarının tarixi
  • Türk xalqlarının tarixi

  Kurikulumun mənası

  İstifadə olunur xülasə istinad etmək dəsti bilik və təcrübə, iş və akademik, bir fərdin sahibi olduğu, bu halda buna deyilir Tərcümeyi hal, yenisinin tövsiyə etdiyi kimi vurğusuz və italiklə yazılmalıdır İspan dilinin yazılışı İspan Krallığı Akademiyasının (2010), çünki bu bir Latinizmdir.

  Kurikulum sözü Latın dilindən gəlir xülasə, hərfi mənada ‘kiçik irq’ deməkdir. Latın dilində çoxluğu tədris proqramıdır. Digər tərəfdən Kastilianizasiya edilmiş istifadə “tədris planı” sözünün və dolayısı ilə çoxlu “tədris proqramının”.

  Bir tədris proqramı olaraq təhsil planı və ya proqramı tədris prosesi zamanı istifadə olunan məzmunu, texnika və metodologiyaları qurmaq və əsaslandırmaq üçün bir məktəb və ya universitet olsun, bir təhsil müəssisəsi tərəfindən izlənilir.

  Tərcümeyi hal

  Tərcümeyi hal (‘Mənasını verən Latınca sözhəyat karyerası‘, Həm də tez-tez qısaldılır: CV. və ya CV) şəxsi xarakterli məlumatlar toplayan sənəd (bioqrafik məlumatlar, yaşayış yeri), təhsil və təlim (akademik, peşə) və əmək (təcrübə, bacarıq və bilik), bir fərdin həyatı boyu qazandığı, bir təqdimat və ya bir iş üçün müraciət etmək üçün xidmət etmək məqsədi ilə.

  Bir necə Tərcümeyi hal

  A-nın ən yaxın hədəfi Tərcümeyi hal edir nail olmaqüçün iş müsahibəsiBu səbəbdən, işəgötürənin marağına səbəb olmaq üçün ifadələrinin rəsmi və mümkün qədər sadələşdirilmiş və uyğun olması təklif olunur. Tədris proqramının iki modeli var:

  • Tərcümeyi hal Avropa modeli və ya Europass modeli: CV modelidir. formatı sərbəst mövcud olan istifadə olunan standart onlayn. Peşəkar səriştələri, iş təcrübələrini, bacarıqlarını və danışılan dilləri müəyyənləşdirin. Bir Tərcümeyi hal təsvir olunan səriştələrin bilik səviyyələrinin öz-özünə qiymətləndirildiyi yerlərdə daha rəsmi.
  • Tərcümeyi hal Amerika / Kanada modeli və ya Xülasə edir: Buna ‘xülasə tərcümeyi-hal‘, Yəni iki səhifədən çox olmamalıdır. CV-nin ən vacib xüsusiyyəti onun hər zaman a ilə müşayiət olunmasıdır təqdimat məktubu və ya həvəsləndirici məktub (qapaq məktubu). Bu, namizəddən şirkətə verilən məlumatları fərdiləşdirir, yumşaq bacarıqları və şirkətə nə üçün müraciət etdiklərini vurğulayır. Xüsusi bir formatı yoxdur, buna görə məlumatın təşkili a xronoloji və ya funksional.

  Yaratmaq üçün Tərcümeyi hal və ya ümumiləşdirir aşağıdakı elementlər nəzərə alınmalıdır:

  • Başlıq: Ad, peşə və təcrübə.
  • Şəxsi məlumatlar: Sizi harada tapa biləcəkləri. Ümumiyyətlə, platforma kimi istifadə edildikdə e-poçt adresiniz, hücrə nömrəniz və peşəkar səhifəniz göstərilir. Əlaqələndirildi.
  • Məqsəd: Niyə qaçırsınız və niyə seçilməlisiniz.
  • Peşəkar təcrübə: Xronoloji və ya funksional ola bilər.
  • Akademik Hazırlıq: Ümumiyyətlə, ən sonuncusu ən qədiminə qədər təsvir olunur.
  • Dillər: Danışılan və yazılan səviyyəni təyin etməlisiniz (aşağı, orta və ya yüksək səviyyə).
  • Bacarıqları: işləmə kimi digər xüsusi bacarıqları ofisvə s.

  Yaratmaq üçün Tərcümeyi hal təcrübəsiz tövsiyə olunur səyləri bir məktub yaratmağa yönəldin o şirkət üçün niyə yaxşı bir seçim olduğunu göstərən motivasiya məktubu, sözügedən şirkətə və şirkətə aid olmaq istəyinin motivasiyası əlavə dəyərlər iş üçün şəxsin.

  Təhsildə kurikulum

  Kimi Təhsil sahəsində xülasə biz deyirik bir təhsil müəssisəsinin proqramlarının və ya tədris planlarının hazırlandığı konsepsiya, tədris-öyrənmə prosesində tətbiq olunacaq məzmunu, materialları, hədəfləri, üsulları və metodikalarını, eləcə də qiymətləndirilmə üsullarını qurmaq, əsaslandırmaq, müəyyənləşdirmək və proyektləşdirmək – hamısı qəbul edilmiş pedaqoji fəlsəfə çərçivəsində bəhs olunan qurum tərəfindən və müəyyən bir bilik və aşılanan dəyərlərə sahib bir növ sosial fərdin formalaşmasına və təhsilinə yönəldilmişdir.

  Bu mənada xülasə yol almaq rəsmi ilə əlaqəli bütün aspektlər təhsil prosesi və aşağıdakı suallara cavab verir: necə, nə vaxt və nəyi öyrətmək lazımdır? Bunu necə və nə vaxt öyrətmək? Və necə, nə vaxt və nəyi qiymətləndirmək? Bu səbəbdən xülasə biri kimi işləyir pedaqoji tənzimləmə vasitəsi, mədəni, sosial və siyasi kontekstlə sıx əlaqədə olmaqdan əlavə.

  Gizli tərcümeyi-hal

  The gizli və ya gizli davam qarşı tərəf kimi yaranan bir anlayışdır rəsmi və ya açıq bir tərcümeyi-halvə bunlara aiddir rəsmi olaraq məktəb proqramında göstərilməyən təlimlər, lakin təhsil müəssisəsində qurulan sosial münasibətlərdə kortəbii olaraq ortaya çıxan qaydaların, adətlərin, inancların, tətbiqlərin və dillərin bir hissəsidir. Gizli tərcümeyi-hal gizli şəkildə çatdırılır, yazılmadığından və ya rəsmiləşdirilmədiyindən və yaşadığımız sosial və mədəni mühitin dəyərlərini, davranışlarını və münasibətlərini əks etdirir. Bu mənada özünü təhsil müəssisəsinin quruluşunda və fəaliyyətində göstərir və bu səbəbdən də təlim prosesinin çox vacib və çox təsirli bir hissəsini təşkil edir.

  Metodiki Tövsiyə

  Biz Hər zaman sizinləyik! Sualınız var? Dərsi qurmaqda çətinlik çəkirsiniz? İmkan tapıb kurslara gedə bilməmisiniz? İmtahana hazırlaşmaq üçün metodiki vəsaitlərə ehiyacınız var? Narahat olmağa dəyməz! Sullarınızla müraciət edə, bloqumuzdan yararlanaraq, çətinliklərinizi qismən aradan qaldıra bilərsiniz.

  • Əsas Səhifə
  • Bloqdan Istifadə Qaydası
  • Əlaqə

  DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

  1 Kasım 2015 Pazar

  Kurikulum nədir?

  Paylaşıldı 10:16 by Leyla Bayramova

  Kurikulum mənşəcə latın sözü olub, lüğəti mənası yol, istiqamət, kurs, elm, deməkdir.
  Kurikulum- təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə əks etdirən konseptual sənəddir.
  Təhsil kurikulumları xarakterinə görə 2 yerə ayrılır. Onlardan birincisi fənnyönümlü, ikincisi isə şəxsiyyətyönümlü kurikulum adlanır.
  Fənyönümlü kurikulumlar birbaşa məzmun etibari ilə elm sahəsini, əhatə etməklə bilavasitə bu anlayışların mənimsənilməsinə istiqamətlənir.
  Fənnyönümlü kurikulumda şagirdlər onlara lazımsız olan fundamental bilikləri də öyrənmək məcburiyyətində qalırlar ki, hansı ki, bu biliklər praktik əhəmiyyət daşımır. Fənyönümlü kurikulumda praktik əhəmiyyətli bacarıq və qabiliyyətlər arxa plana keçir. Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlarda isə həyati bacarıq və vərdişlərə üstünlük verilir. Bu kurikulumlara görə insanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq praktik bacarıq və vərdişlər əhatə edilir. Şagirdin əqli fəaliyyəti ilə bağlı qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ön plana çəkilir. Şəxsiyyətyönümlü kurikulumlar inteqrativ məzmunu ilə seçilir.
  Bütün məqamlarda elə kurikulumlar vardır ki, onlar ölkə səviyyəsində qəbul edilir, geniş miqyasda tətbiq olunmaqla milli xarakter daşıyır. Ayrı-ayrı fənlərin bütövlükdə xüsusiyyətlərini əhatə edən kurikulumlar fənn kurikulumları kimi qiymətləndirilir. Ümumitəhsil pilləsinin dövlət standartları və kurikulumları 5 il müddətinə qüvvədə olur.

  Paylaşıldı Fənn Kurikulumu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.