Press "Enter" to skip to content

Layihə

[İlyas:] Sən görürsən ki, Qızıl Arslanın tabutu aralıqdan qaldırılmadan iraqlılar məmləkəti bölüşdürmək üçün layihə düzəldirlər. M.S.Ordubadi.

Перевод “Layihə” на русский

проект, проект — самые популярные переводы слова «Layihə» на русский. Пример переведенного предложения: Məqsədlər layihə kimidir — onları həyata keçirmək üçün zəhmət çəkmək lazımdır ↔ Цели — своего рода проекты. Чтобы воплотить их в жизнь, нужно потрудиться!

“Layihə” в словаре азербайджанский – русский

проект

noun masculine

Məqsədlər layihə kimidir — onları həyata keçirmək üçün zəhmət çəkmək lazımdır Цели — своего рода проекты. Чтобы воплотить их в жизнь, нужно потрудиться!

Показать алгоритмически созданные переводы

Автоматический перевод ” Layihə ” в русский

Glosbe Translate
Google Translate

Переводы с альтернативным написанием

“layihə” в словаре азербайджанский – русский

проект

noun masculine

Məqsədlər layihə kimidir — onları həyata keçirmək üçün zəhmət çəkmək lazımdır Цели — своего рода проекты. Чтобы воплотить их в жизнь, нужно потрудиться!

Фразы, похожие на «Layihə» с переводом на русский

файл проекта

Переводы «Layihə» на русский в контексте, память переводов

«Hər layihə üçün bir qrup təyin olunur.
«Каждой группе поручается перевести какой-то материал.
Layihə 2001-ci ildə tamamlandı».
Зал был построен в 2001 году».

2017-ci ildə layihə 600 mindən çox insanı birləşdirdi, Sankt-Peterburqda final tədbirlərində dünyanın 64 ölkəsindən 1000-dən çox uşaq və böyüklər iştirak edib.

В 2017 году проект объединил более 600 тысяч человек, на финальных мероприятиях в Санкт-Петербурге присутствовало более 1000 детей и взрослых из 64 стран мира.

WikiMatrix
Layihə ilə ciddi investorlar maraqlanır.
Проектом заинтересовались серьёзные инвесторы.
WikiMatrix
Layihə yaranarkən, “Sən indi nə edirsən?” sualına cavab vermək üzərində fikirləşilmişdi.

Откуда ты знаешь, может быть, Всевышний Аллах, зная о положении участников войны в Бадре, сказал так: «Делайте, как хотите.

WikiMatrix

Onlar belə işləri gələcəyi bəlli olmayan risk hesab edirlər, ancaq mənim gördüyüm işlər: Kickstarter-dəki layihə, küçələr, döydüyüm qapılar, Mən onları bir risk kimi görmürəm.

Они видят это как непредсказуемый риск, но то, что делала я — сайт Kickstarter, работа на улице, звонок в дверь незнакомцу — я не смотрю на это как на риск.

Germplasm Resources Information Network, qısaca GRIN) — Onlayn rejmində canlı orqanizmlər haqqında genetik və digər informasiyaları əks etdirən layihə.

Germplasm Resources Information Network (GRIN, возможный перевод — Информационная сеть генетических ресурсов) — информационный проект, предоставляющий генетическую и другую информацию о живых организмах в режиме онлайн.

WikiMatrix

ABŞ prezidenti Cimmi Karter 1978-ci ildə silahın hazırlanmasını dayandırıb, ancaq 1981-ci ilə layihə yenidən işlənilməyə başlanılıb.

В 1978 году президент США Джимми Картер приостановил разработку оружия, однако в 1981 году проект был возобновлен.

WikiMatrix

Ukraynada 2001-ci ildə 61 Padşahlıq Zalı, 2002-ci ildə isə, daha 76 Zal tikilmişdir. Demək olar ki, bu Zalların hamısı standart layihə üzrə tikilmişdir.

На Украине в 2001 году построен 61 Зал Царства, а в 2002 — еще 76, причем почти все они построены по типовым проектам.

Texnologiyaya maraq göstərirsinizsə və layihə sizə maraqlıdırsa, cəmiyyət ən böyük hədəfdir.
Но если вы заинтересованы в технологии и заинтересованы в проекте, сообщество — это очень важно.

Layihə çərçivəsində 1925-1927-ci illərdə inşa edilmiş və memar B. Barxin (1881-1969) rəhbərliyi altında inşa edilmiş və Sovet dövründə konstruktivizm ruhunda Moskvada tikilmiş ilk işgüzar binalarından biridir.

Оно построено в 1925—1927 годах по проекту и под руководством архитектора Г. Б. Бархина (1881—1969) и является одним из первых деловых зданий, возведённых в Москве в советский период в духе конструктивизма.

WikiMatrix
Bundan sonra daha iki layihə başladı: biri Tbilisidə, biri də Çiaturada (qərbi Gürcüstan).

Прошло совсем немного времени, и работа началась еще в двух местах — в Тбилиси, а также в Чиатуре, на западе Грузии.

Bruklindəki (Nyu-York) baş idarəmizdə yenicə yaradılmış Ümumdünya layihə-inşaat şöbəsi (ÜLİ) dünya miqyaslı tikinti və təmir-bərpa layihələri üzrə prioritetlərin müəyyən edilməsi və sürətləndirilməsində böyük zəhməti olub.

Недавно образованный всемирный проектно-строительный отдел (ВПСО), который находится в главном управлении в Бруклине (Нью-Йорк), определяет приоритетность проектов по строительству и реконструкции во всем мире и дает рекомендации, позволяющие ускорить работу.

Rəhbərlik Şurasının üzvü Entoni Moris bildirib ki, Uorvikdəki layihə bitəndən sonra hər kəs gəlib oranı ziyarət edə bilər.

Энтони Моррис сказал, что братья из Руководящего совета ждут не дождутся, когда строительство завершится и они смогут приветствовать в Уорвике братьев и сестер со всего мира, которые приедут на экскурсию.

LAYİHƏ

is. [ ər. ]
1. Tikiləcək, qurulacaq, yaradılacaq bir şeyin əvvəlcədən düşünülüb hazırlanmış, işlənmiş planı; proyekt. Tikintinin layihəsi. Maşının layihəsi. Körpünün layihəsi.

– Qara daşlarda qoyulacaq ilk kəşfiyyat buruqlarının layihəsi Moskvada təsdiq olunmuşdu. M.Hüseyn.
[Reyhan:] Təzə layihə haqqında səninlə danışmaq istəyirəm. İ.Əfəndiyev.
Tikintinin layihə və smetası dövlət tərəfindən təsdiq edilmişdir. M.Rzaquluzadə.

2. Hər hansı bir sənədin, qərarın və s.-nin əvvəlcədən yazılmış təxmini mətni. Qərarın layihəsini hazırlamaq. Nizamnamənin layihəsi. Müqavilənin layihəsi.
3. məc. Nəzərdə tutulmuş niyyət, fikir mənasında.

[İlyas:] Sən görürsən ki, Qızıl Arslanın tabutu aralıqdan qaldırılmadan iraqlılar məmləkəti bölüşdürmək üçün layihə düzəldirlər. M.S.Ordubadi.

Gəldiyevi belə bir tədbirə vadar eləyən o idi ki, şəxsən özü layihə düzəltmək niyyətində idi. Mir Cəlal.

[Həmzə] şəhərdə şəriki ilə bu planı həyata keçirmək üçün konkret layihə də hazırlamış( dı). Ə.Əbülhəsən.

Синонимы

  • LAYİHƏ LAYİHƏ [Nazir:] Bir müddətdir ki, onun layihəsi ilə məşğul idim (C.Bağır); PROYEKT Toğrul: Yaşar bizə dedi ki, proyekti yandırmışdır (C

layihə

1. разработанный план сооружения, постройки, изготовления или реконструкции чего-л. Elektrik stansiyasının layihəsi проект электростанции,yaşayış evinin layihəsi проект жилого дома, diplom işinin layihəsi проект дипломной работы, layihə üzərində işləmək работать над проектом, layihəyə əsasən согласно проекту, layihəsini vermək nəyin проектировать, спроектировать что, составить, разработать проект чего

2. предварительный, предположительный текст какого-л. документа, представляемый на обсуждение, утверждение. Qanun layihəsi проект закона (законопроект), nizamnamənin layihəsi проект устава, qərarın layihəsi проект постановления, qətnamənin layihəsi проект резолюции, müqavilənin layihəsi проект договора, layihənin müzakirəsi обсуждение проекта

3. перен. замысел, намерение, план. Layihə düzəltmək составить, наметить проект, layihəni həyata keçirmək осуществить проект

прил. проектный:
1. относящийся к проекту. Layihə işi проектное дело (работа)

2. занимающийся проектированием чего-л. Layihə institutu проектный институт, layihə idarəsi проектное учреждение, layihə qrupu проектная группа, layihə bürosu проектное бюро

3. предусмотренный, определяемый проектом. Layihə çertyojları проектные чертежи, layihə hesablamaları проектные расчёты, layihə gücü проектная мощность

сущ. от глаг. layihələmək, проектирование, проектировка

глаг. проектировать, спроектировать (разработать проект чего-л.). Çoxmərtəbəli binalar layihələmək проектировать многоэтажные здания

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.