Press "Enter" to skip to content

Михаил Юрьевич Лермонтов Zəmanəmizin qəhrəmanı

O, çubuğunu doldurub bir qullab vurandan sonra nəql etməyə başladı.

Мixail Lermontov – Zəmanəmizin qəhrəmanı

Hər bir kitabda müqəddimə birinci və eyni zamanda sonuncu şeydir; bu, yaəsərin məqsədini izah etmək, ya da tənqidlərə qarşı bəraət qazanmaq və cavabvermək xidmətini görür. Lakin, çox zaman oxucular əxlaqi qayəyə və jurnalhücumlarına biganə olduqlarından, müqəddimələri oxumurlar. Təəssüf olsun ki,bu iş, xüsusilə bizdə belədir. Camaatımız hələ o qədər gənc və sadədildir ki, birtəmsilin sonunda əxlaqi nəticə görmədikdə, onun mənasını anlamır.Camaatımız zarafatı sezmir, kinayəni duymur; bir sözlə desək o, yaxşı tərbiyəedilməmişdir. Camaatımız hələ ləyaqətli bir cəmiyyətdə və ləyaqətli bir kitabdaaçıqdan-açığa söyüşə yer verilməyəcəyini, hal-hazırda ziyalıların daha iti vədemək olar ki, gözə görünməyən, bununla belə müdhiş bir alət ixtira etdiyini,bu alətin göyçək, ürəyəyatan sözlər altında amansız zərbələr endirdiyini bilmir.Camaatımız, bir-birinə düşmən iki saraya mənsub diplomat arasında gedəndanışığa qulaq asaraq, onların bir-birinə bəslədikləri qarşılıqlı dostluq xatirinəhər birinin öz hökümətini aldatdıqlarına inan əyalət adamına bənzəyir.Bu kitab hələ bu yaxınlarda, bəzi oxucuların və hətta jurnalların sözün tammənasında uğursuz etimadını qazandı. Bəziləri Zəmanəmizin Qəhrəmanı kimiəxlaqsız bir adamın onlar üçün örnək şəklində göstərilməsindən, doğrudan da,çox incidilər; bəziləri isə çox incə şəkildə qeyd etdilər ki, yazıçı özünün və öztanışlarının portretini çəkmişdir. Nə qədər köhnə və miskin bir zarafat! Nəetməli, görünür, Rusiya elə yaradılmışdır ki, belə mənasız şeylərdən başqa ondahər şey yeniləşir. Bizim əfsanəvi nağılların ən füsunkarının belə şəxsiyyətitəhqirə qəsd etmək töhmətindən yaxasını qurtara biləcəyi çətin işdir.

Aşağıdakı düyməyə vuraraq resursu yükləyə bilərsiniz.

Михаил Юрьевич Лермонтов
Zəmanəmizin qəhrəmanı

Hər kitabda müqəddimə birinci, eyni zamanda sonuncu amildir. Bu ya əsərin məqsədini izah etmək, ya da tənqidlərə qarşı özünə bəraət qazandırmaq niyyətini güdür. Ancaq, adətən, oxucular tənqidə biganə olduqlarından müqəddimələri oxumurlar. Təəssüflər olsun ki, bizdə xüsusilə belədir. Camaatımız o qədər sadədildir ki, bir təmsilin sonunda əxlaqi nəticə görməyəndə onun mənasını anlamır. Çoxları zarafatı sezmir, kinayəni duymur. Bir sözlə, cəmiyyət yaxşı tərbiyə olunmayıb.

Bu kitab bədbəxtlikdən elə bu yaxınlarda bəzi oxucuların, hətta tənqidçilərin diqqətini özünə cəlb etdi. Bəziləri Zəmanəmizin Qəhrəmanı kimi əxlaqsız bir adamın onlara örnək göstərilməsindən çox incidilər. Bəziləri isə incə şəkildə qeyd etdilər ki, yazıçı özünün və öz tanışlarının portretini çəkib… Nə qədər köhnə və miskin bir zarafat! Nə edəsən, görünür, Rusiya elə yaradılıb ki, onda hər şey yeniləşir, bircə bu mənasız şeylərdən başqa.

Möhtərəm ağalar, Zəmanəmizin Qəhrəmanı, doğrudan da, bir portretdir, ancaq təkcə bir adamın portreti deyil. Bu, bizim bütün nəslimizin ən üzdə olan nöqsanlarını təcəssüm etdirən bir portretdir. Siz mənə yenə deyəcəksiniz ki, insan bu qədər səfeh olmaz. Mən də sizə deyirəm ki, əgər siz bütün faciəvi, romantik zalımların varlığına inanırsınızsa, Peçorinin həqiqi bir adam olduğuna niyə inanmırsınız? Siz bundan daha eybəcər uydurmalara heyran qaldığınız halda, bu adama nə üçün acımırsınız? Bəlkə, bu, Peçorində sizin arzu etdiyinizdən daha çox həqiqət olmasından irəli gəlir.

Deyəcəksiniz, əxlaq bundan bir şey qazanmır… Bağışlayın. Bəsdir insanlara şirin şeylər yedirtdiniz. Bu şirni onların mədəsini pozub. Onlara acı dərmanlar, acı həqiqətlər lazımdır. Amma elə zənn etməyin ki, bu kitabın müəllifi insan nöqsanlarını islah etmək kimi lovğa bir fikrə düşüb. Allah onu bu cahillikdən saxlasın! Müəllif ancaq bizim zəmanə adamının şəklini çəkməkdən zövq alıb. Həm sizin, həm də özünün bədbəxtliyindən o, belə adamlara tez-tez rast gəlib. Xəstəliyi göstərmək də yetərlidir, müalicəsini Tanrı bilər!

Poçt arabası ilə Tiflisdən gəlirdim. Kiçik bir çamadandan başqa, yüküm yox idi. Onun da yarısı Gürcüstan haqqında yol qeydlərim, xatirələrimlə dolu idi.

Mən Koyşaur vadisinə çatanda günəş artıq qarlı dağların ardında gizlənməyə başlamışdı. Arabaçım osetin idi. Gecə düşənədək Koyşaur dağına çata bilməkdən ötrü yorulmadan atları qovurdu. Arada var səsi ilə mahnı oxuyurdu. Aşağıda Araqva çayı gümüş bir sap kimi uzanır, ilan qabığı kimi parıldayırdı.

Qarşıda bizi çətin dağ aşırımı gözləyirdi. Arabanı mənzilə çatdırmaq üçün arabaya qoşulmuş bir neçə öküz kirələməli oldum. Çünki artıq payız gəlmişdi, dağ yolları sırsıra bağlamışdı.

Arxamızca başqa bir araba da gəlirdi. Ağzına qədər yüklü olan bu arabanı dörd öküz asanlıqla çəkirdi. Araba sahibi əlli yaşlarında bir adam idi. Epoletsiz[1 – epolet – bəzəkli paqon] zabit sürtükü[2 – sürtük – beli dar, uzunətəkli, ikibortlu kişi üst geyimi] geymiş, başına tüklü çərkəz papağı qoymuşdu. Kabardin çubuğu çəkə-çəkə arabasının arxasınca gedirdi.

Mən yaxınlaşıb salam verdim:

– Biz, deyəsən, sizinlə yol yoldaşıyıq.

O, dinmədən başı ilə təsdiq etdi.

– Yəqin, Stavropola gedirsiniz.

– Elədir ki, var… Hökumət əşyalarını aparıram.

– Burada çoxdanmı qulluq eləyirsiniz?

– Bəli, Aleksey Petroviçin vaxtından.

– Bəs indi nə işindəsiniz?

– İndi üçüncü xətt batalyonunda sayılıram. Bağışlayın, bəs siz?

Mən kim olduğumu söylədim.

Söhbətimiz bununla bitdi, dinməzcə yolumuza davam elədik. Stansiyaya hələ bir verst[3 – verst – 1.06 kilometrə bərabər rus uzunluq ölçüsü (metr üsuluna keçməzdən əvvəl işlənirdi)] qalmışdı. Ətraf o qədər sakit idi ki, milçək uçsa, səsi eşidilərdi. Qaranlıq göydə ulduzlar sayrışmağa başladı. Mənə elə gəldi ki, onlar bizim şimaldakı ulduzlardan daha ucadadır…

Təbiətin bu dərin yuxusu içərisində poçt arabasının cırıltısını, atların boyunlarındakı zınqırovların səsini eşidəndə adamı romantik əhval-ruhiyyə bürüyürdü.

– Sabah gözəl hava olacaq! – dedim.

Ştabs-kapitan bir kəlmə də cavab vermədən barmağı ilə qarşımızdakı uca dağı göstərdi.

– Bu, hansı dağdır? – deyə soruşdum.

– Qüd-Dağıdır. Baxın necə dumanlıdır. Gecəni burada qalmalıyıq, belə çovğunda dağı aşmaq mümkün olmayacaq.

Stansiyada qonaqlardan ötrü otaq olmadığından gecələmək üçün bizə his basmış bir daxma verdilər. Mən yol yoldaşımı çay içməyə dəvət etdim. Bu, Qafqaz səyahətimdə mənə yeganə zövq verən əşya idi. Mənim bir çuqun çaydanım vardı.

Daxma qaranlıq və basırıq idi. Bir yanda qoyunlar mələşir, o biri yanda köpək mırıldayırdı. İki dirək üzərində dayanan geniş daxma adamla dolu idi. Ortalıqda qalanmış ocaq çatırdayırdı. Damın bacasından küləyin içəri təpdiyi tüstüdən ətrafı görmək mümkün deyildi. Ocaq başında iki qarı, çoxlu uşaq və cır-cındır içərisində olan arıq bir gürcü əyləşmişdi. Çarə yox idi! Biz ocağın başında özümüzə yer elədik, çubuq çəkdik. Çox keçmədən çaydan səs eləməyə başladı.

Mat-mat üzümüzə baxan çirkli ev sahiblərinə işarə edib ştabs-kapitana:

– Nə yazıq adamlardır! – dedim.

– Çox axmaq xalqdır! – deyə o cavab verdi. – Bizim kabardinlər, ya çeçenlər lüt olsalar da, qoçaq xalqdır. Amma bunların heç silaha da rəğbətləri yoxdur, birində bir əməlli-başlı xəncərə rast gəlməzsən. Lap əsl osetindirlər!

– Siz Çeçenistanda çoxmu olmusunuz?

– Bəli, mən on il bir rota ilə Daş Keçid yaxınlığında bir qalada olmuşam. O yeri tanıyırsınız?

– Bu başkəsənlər bizi cana gətirmişdilər! Tanrıya şükür, indi dincdirlər. Vaxt olurdu, qala bürcündən yüz addım o yana çıxdınmı, görürdün, şeytan uşağı oturub səni güdür. Azca ehtiyatsızlıq eləsəydin, ya kəmənd boğazına keçər, ya da gülləyə tuş gələrdin. Amma qoçaqdırlar.

– Yəqin, başınız çox macəralar çəkib, – dedim.

– Necə çəkməsin?! Çəkib…

O, sol bığını eşməyə başladı, başını yerə dikib fikrə getdi. Bu arada çay qaynadı, çamadanımdan iki yol stəkanı çıxarıb çay süzdüm. O, çaydan bir qurtum alıb öz-özünə danışırmış kimi bir də “Çəkib”, – dedi.

– Çayınıza rom tökümmü? – dedim. – Ağ romum var. Tiflisdən gətirmişəm. Hava da soyuqdu.

– Xeyr, təşəkkür edirəm, içmirəm.

– Elə-belə. Tövbə etmişəm. Mən hələ podporuçik[4 – podporuçik – çar ordusunda hərbi rütbə] olanda bir gün yoldaşlarla yığışdıq, kefləndik. Gecə həyəcan siqnalı verildi, biz də kefli halda irəli çıxdıq. Aleksey Petroviç bundan xəbər tutanda payımızı verdi. O qədər hirsləndi ki, Allah göstərməsin, az qala, bizi tribunala vermişdi… Nə edəsən, görürsən bir il bir yerdə qalırsan, adam üzü görmürsən, azacıq da ki içdin, işin bitdi! Elə çərkəzləri götürün. Toyda, yasda azacıq buza[5 – buza – Bolqarıstan, Krım və Qafqazda yayılmış, buğda və ya arpa unundan hazırlanan zəif alkoqollu içki] içən kimi qırğın düşür. Mən bir dəfə güclə canımı qurtara bildim.

– Bu, necə olmuşdur?

O, çubuğunu doldurub bir qullab vurandan sonra nəql etməyə başladı.

Adı “Bizim Time Qəhrəmanı” mənası. Xülasə və qəhrəmanları MY roman Lermontov

“Bizim Time Qəhrəmanı” – ən məşhur roman biri. Bu gün üçün, rus klassiklərinin həvəskarları arasında məşhurdur. Bu məhsul haqqında daha çox bilmək istəyirsinizsə, oxumaq.

Müəllif haqqında

Mihail Yurevich Lermontov – tanınmış yazıçı. O, 1814-dan 1841-ci yaşadı. photos baxdı kimi qeyri-adi gözəl kimi təsvir edilə bilməz. yazıçı və şair müasirləri, o göyçək idi ki, iddia etdi. Onun ölüm səbəbi ilə bir duel idi Nikolay Martınov. Michael, atası fərqli olaraq, o, təmin və müvafiq təhsil verə bilər nənə, təhsil alıb. O, həmişə atası ilə Michael təyinatlar qarşı olmuşdur. ciddi tərbiyə baxmayaraq, nənə çox onun kiçik Misha sevilən və ona bütün yaxşı vermək üçün cəhd.

Lermontov evdə təhsil alıb və iki il sonra Moskva School keçirdi. Sonra bilinməyən bir səbəblə o universitetdə təhsilini imtina etmək qərarına gəlib. Bir yazıçı kimi, Michael Shakespeare, Byron və Schiller yaradıcılığını sevdi. Mihail Yurevich Lermontov yalnız yaxşı şair, dramaturq, romançı, həm də gözəl rəssam. Bundan əlavə, o cümlədən riyaziyyat bilikli olunur.

Məşhur yazıçı bir neçə kobud və defiant xarakter daşıyırdı. Mixail yumor olduqca xüsusi mənada idi. O, başqaları üzərində tikanlı zarafat sevdi. o, özləri qarşı hörmətsiz davranış əziyyət vermədi o, Martınov ilə bir duel çünki onun ehtiraslı təbiəti və iti dil həyatını itirdi.

roman “Bizim Time A Qəhrəmanı” tarixindən

Mixail Lermontov ilk Qafqaza sürgün edildiyi roman yazmağa başladı. O, daha sonra glaavami ədəbi şah oldu keçid yazmaq üçün ilham idi. Müəllif ilkin belə mənalı bir şey olur nə haqqında düşünmürdüm. bütün roman keçid yazılı və yerli mətbuatda dərc olunub.

roman Xülasə

roman “Bizim Time A Hero” beş hissədən ibarətdir. Onların hər biri müəyyən bir zaman və yerdə baş verən hadisələri təsvir edir.

birinci hissəsi – “Bela”. Bu hissəsi Prince Dağlıq qızı adam oğurluğu və qətl deyir. ikinci hissəsi – “Maksim Maksimych”, – müəllif Vladiqafqazda həbs və Pechorin gündəliyindən kəşf izah edir. “Taman” adlı üçüncü hissəsi, üç kaçakçılarına hekayəsini izah və Pechorin cəhd. dördüncü Pechorin, sizin qeyrət təsəlli princess Mackey aşiq necə deyir. Bu bir dostu ilə mübahisə nəticələndi. beşinci ( “Fatalistdən”) oxucu taleyi outwitted edilə bilməz ki, öyrənir və baş hər şey From, baş verəcək.

zaman nədir?

roman “Bizim Time A Hero” vaxt rolu böyük əhəmiyyət kəsb edir. roman oxuduqdan sonra, biz insan həyatı bəzən tam vəziyyəti düzəltmək bilər neçə dəqiqə çox əhəmiyyətli olduğunu başa düşmək olar. Yaxud, məsələn, bir tələsik və tələsik nəticələr etmək heç vaxt ki. Bu əlaqələr Pechorin və Bela təhlil tərəfindən başa düşülə bilər.

ona cansıxıcı olmayacaq ilə onun aşiq qədər idi, çünki Pechorin, Bela düşündüm. Amma o ona çox soyuq idi. Pechorin qız qəlbində buz pozmaq və qarşılıqlı sevgi nail olmaq idi nə qərar, lakin Pechorin Bela boşa çıxdı bütün cəhdləri aşık. O, onu yorğun idi ki, həyata keçirilir və onun çəkisi hiss edir. Pechorin Bela üçün zail arzusu uğursuz qız həyatını başa gəlir. roman “Bizim Time A Hero” zaman rolu nədir? qəhrəmanı pisliklərin nəinki özü, həm də o köçürülüb olan cəmiyyət günahkardır. o Pechorin və kitabın müəllifi yaşadığı zamanlarda, istedadlı insanlar öz enerji bir yol tapmaq olmayan altında qanunları hakim oldu. Bu pis instinktlərdən inkişafına töhfə.

point bir roman daşıyır nədir?

Hər bir şəxs buna görə də bütün müxtəlif üçün roman mənası baxımından öz nöqtəsi var və. nöqtəsinə kimsə üçün digər point taleyi outwit bilməz ki, biz, nəticələrə tullanmaq lazımdır. adı “Bizim Time Qəhrəmanı” mənası bütün eyni ola bilməz. Biri roman əsas xarakter rəğbət bürümüş etməyib. Və kimsə bu xarakter yaxın olacaq.

başlığı “Bizim Time Qəhrəmanı” mənası nədir? roman əlləri bütöv bir dövrü barədə taleyi şəxsin kompleks şəxsiyyəti haqqında deyir. iş bir çox dözmək idi qəhrəman, çətin taleyi təsvir. Amma bütün sonra, o, getmək mümkün idi, güclü və bütöv qalır. başlığı “Bizim Time Qəhrəmanı” mənası asan nə əks etdirən roman adı dəyəri mənası ilə üst-üstə düşür ki, başa düşmək. düşünmək belə çox mövzu var, çünki bu roman deyil hər kəs başa düşmək olar.

Roma

tələsik hərəkət – roman, müəllif bütün insanlar arasında təcili problemini qaldırır. roman “Bizim Time A Hero” və onların əsas instinktlərdən məğlub və bunu planlaşdırılır nə zaman pondered olmayan simvol problem. Nəticədə, bu cür Bela ölüm kimi dəhşətli şeylər var idi. Pechorin sevgi qarşılıqlı olub, qız oğurlamaq əvvəl iki dəfə düşünmək idi. Belə ki, səhlənkarlıq Pechorina günahsız qadın çünki öldü. Amma indi Vulitch fərqli ölümü ilə. Burada ölüm əsas səbəb taleyi idi və heç bir proqnozlaşdırmaq və qarşısını almaq bilər. Biz həmişə dəhşətli bir şey nəsib şey mane ola bilər, lakin biz yalnız bizdən asılıdır bizim əlimizdə, nə mane ola bilər.

bir roman üçün mövzu nə idi?

roman mövzusu qədər adı “Bizim Time Qəhrəmanı” mənası kimi problem ilə bağlıdır. roman mövzusu qəhrəman bütün gözəl tərəflərin açıqlanması kimi xidmət etmişdir. müəllif vəzifəsi bütün davam edən fəaliyyəti tam fərqli bir tərəfi təqdim etmək, əsas xarakter mahiyyətini aşkar zamanı təqdim olunub. Bu dəqiq roman “Bizim Time A Qəhrəmanı” mövzusudur. oxu prosesində oxucu tədricən qəhrəman ilə tanış tamamilə yeni tərəfi ilə öyrənmək və ən yaxşı keyfiyyətləri ilə tanış olmalıdır.

mahiyyəti nədir?

roman “Bizim Time A Qəhrəmanı” mahiyyəti bir qədər fərqli idi. oxucu roman əsas xarakter belə “səhv”, lakin kifayət qədər ağlabatan və müsbət xarakter deyil ki, başa düşmək olar.

Mihail Yurevich Lermontov hətta xaricdə bu gün böyüklər arasında, həm də gənclər arasında yalnız məşhur olan bir roman, yazı ideyası sövq, və bir qeyd və ya qeydlər yazmaq etməyib. Əlbəttə ki, roman mürəkkəb və confusing görünə bilər, lakin bu şah bu qiymətli vaxt vermək dəyər. Bu xatırlayaraq dəyər ki, əsas ideya ilə tune roman “Bizim Time A Qəhrəmanı” adının mənası. Bu roman oxuduqdan sonra, daha çox bilirik, və bəlkə sizin dünyagörüşü dəyişir. Bu roman yaşlı nəslin və kiçik nümayəndələri kimi faydalı olacaq.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.