Press "Enter" to skip to content

Maliyyə kredit novruzova

Fransız iqtisadiyyatı dünya təsərrüfatında aparıcı rollardan birini oynayır. UDM-in ölçüsünə görə Fransa dün­ya­da stabil şəkildə dördüncü yeri tutur (alıcılıq qabiliy­yəti pari­tetinin nəzərə alınması şərti ilə ÜDM-in hesablan­masında beşinci yeri tutur). Ərazisinə və əha­lisinin sayına görə Fransa Avro­panın ən iri dövlət­lə­rindəndir. Ölkənin sahəsi (metro­po­li­ya və Korsika) 551 min kv. km, əhalisi 58 milyon nəfərdir. Onla­­rın 95%-i fran­sızlar, qalanları breton­lar, basklar, katal­o­nlar, alman­lar, əlcəzairlilər, italyan­lar, portuqaliyalılar, türk­lər­dir.

Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi

Avropa Birliyinin büdcəsi AB-yə üzv ölkələrin pul vəsaitlərinin dövlətlərarası mərkəzləşmiş fondunu ifadə edir və əsas maliyyə planı formasında çıxış edir. Bu plana uyğun olaraq Avropa Birliyinin vəsaitlərinin səfərbər edilməsi və xərclənməsi baş verir.

Birja terminləri

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 9 okyabr 2011, 15:17

Çox adam işgüzar xəbərlərdə edilən qeydləri biznes dilini bilmədikləri üçün başa düşmürlər. Öküz? Ayı? Dəvəquşu?! Bütün bu heyvanxananın pula nə aidiyyatı var? Bununla belə, onlar üçün yaxşı xəbərlər də var: Uoll-stritin söz ehtiyatı ancaq seçmə maliyyə kollecləri məzunlarının ixtiyarında deyil. Təəccüblüdür, lakin bu faktdır: bu dildə başa düşülməyən və sirli olan heç nə yoxdur. Bundan başqa, investbankirlər və brokerlərın hər biri uşaq bağçasından bildikləri sözlərdən tez-tez istifadə edirlər. Beləliklə, Uoll-stritin “mal-qara damında” istifadə olunan anlayışlar bunlardır. Onları öyrənmək heç bir əziyyət tələb etmir.

Forex (Foreks) valyuta bazarı haqqında

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 9 okyabr 2011, 15:16

Foreks bazarında azartlı oyunlar şəxsi maliyyə risklərini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Onun ümumiyyətlə, investisiya prosesi ilə və o cümlədən fond bazarı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. “Foreksçilərin” hakim tezisləri bunlardır: valyuta alverində hər kəs qazana bilər; daim dəyişən valyuta məzənnəsi hesabına gəlir əldə etmək olar. Mühüm əfsanələr dünya kimi qocamandır, lakin camaatı valeh etməkdə davam edirlər. Bu səbəbdən, Foreks haqqında müəyyən həcmdə məlumatlı olmaq faydalı olar.

Bunun üçün kitablar buraxılır, şayiələr yayılır, müvəffəqiyyətli olanların adları nümunə kimi deyilir və bəxtınızı sınamaq təklif edilir. Nəticədə sadəlövh vətəndaşlar investisiyalarla məşğul olmağı oyun oynamaqla qarışıq salırlar. Onun əsl siması vətəndaşlar üçün çəkilən gözəl şəkildən çox fərqlənir. “Foreksçılər” öz bizneslərinin əfsanələrlə əvəz edərək bizneslərinin real təfsilatını az açıqlayırlar.

6.2.2. Kanada bankı

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 29 avqust 2010, 17:12

Ölkənin mərkəzi bankı – Kanada bankı səhmdar müəssisə kimi 1934-cü ildə təsis edilmişdir. Onun səhm­lərinin sahib­ləri kommersiya bankları, onların qulluqçuları və xaricilər ola bilməzdi. Kanada Bankı 1935-ci ildə martın 11-də fəaliyyət göstərməyə başladı. Mərkəzi bank 1938-ci ildə şəx­si sahibkarların səhmlərinin hökumət tərəfindən alınması yolu ilə milliləşdirilmişdir. Kanada Bankı öz fəaliyyətinə görə par­lament qarşısında məsuliyyət daşıyır və yerinə yetirilən iş ba­rədə ona vaxtaşırı hesabat verir. Bundan başqa, mərkəzi bank hökumətin maliyyə agenti olur. Maliyyə nazirinin müa­v­ininin daxil olduğu Direktorlar şurasını hökumət təyin edir.

4.2.3. Fransanın kredit-maliyyə sistemi

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 8 iyul 2010, 12:12

Fransanın kredit-maliyyə sisteminin fəaliyyəti 1984-cü ilin qanunu ilə tənzimlənir. O, üç səviyyədən ibarətdir: mər­kəzi bank (Fransa Bankı); kommersiya bankları; ixtisaslaşmış kredit-maliy­yə müəssisələri; investisiya, ipo­teka, xarici ticarət bank­la­rı, sığorta və maliyyə şirkətləri, pensiya fond­ları və başqa­la­rı.
Bank müəssisələri. Onlar kapital qoyuluşlarının kredit­ləş­məsində və maliyyələşməsində ixitisaslaşırlar. Fran­sız bank­la­rının payına ümumi milli məhsulun 4%-i düşür. Bu isə təq­ri­bən nəqliyyat, energetika və ya kənd təsərrüfatı kimi sahələrin xüsusi çəkisinə uyğun gəlir. AFR-də olduğu kimi, Fransada da bankları universal və ixtisaslaşmış bank­lara ayırmaq olar.

6.1. Kanada iqtisadiyyatının müasir vəziyyəti

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 3 iyul 2010, 01:53

Son dövrlər Kanada ABŞ-a, Yaponiyaya və AB ölkə­lərinə rəqabət təşkil edərək, dünya birliyindəki çə­kisini artırmışdır. Kanada federativ dövlətdir və onun tər­kibində 10 əyalət, 3 ərazi var. Ölkənin sahəsi 9976 min kvad­rat kilometr, əhalisi 25,7 milyon nəfərdir. Əhali əsa­sən ingilis əsilli kanada­lılardan (44%), fransız əsilli kana­dalılardan (28%) təşkil olunmuşdur. Yerli əhali hindular və eskimoslardır.

4.2.1. Fransada pul-kredit sisteminin təşəkkülü

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 16 iyun 2010, 17:14

Karolinqlərin islahatı nəticəsində qızıl solid gümüşün 1\20 funtuna bərabər olan gümüş solidlə əvəz olun­du. Qızıl solid isə xaricilərdən cərimələrin alın­ması üçün istifadə olunurdu. Böyük Kralın islahatı yalnız əsas pulun – dinarinin çəkisinin artmasına gətirib çıxardı. O, nə pul kəsmə­nin mərkəzləşməsinə, nə də dövlət sikkələrinin sərbəst hərəkə­tinə nail ola bilmədi. Böyük Kralın ölümündən 50 il sonra impe­riya normanların hü­cumuna məruz qalaraq dağıldı. Lakin Böyük Kral isla­hatının bir tərəfi öz əhəmiyyətini uzun müddət saxladı – funt pul vahidi kimi işləməyə başladı. Ancaq o dövrdə vahid sikkə­xana­nın olması mümkün deyildi, çünki tex­nikanın o vaxtkı səviyyəsi ilə bütün dövlətin pul təminatını mərkəzləşdirilmiş şəkildə həyata keçirmək olmazdı.
Ardı →

4.1. Fransanın makroiqtisadi vəziyyəti

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 14 iyun 2010, 22:31

Fransız iqtisadiyyatı dünya təsərrüfatında aparıcı rollardan birini oynayır. UDM-in ölçüsünə görə Fransa dün­ya­da stabil şəkildə dördüncü yeri tutur (alıcılıq qabiliy­yəti pari­tetinin nəzərə alınması şərti ilə ÜDM-in hesablan­masında beşinci yeri tutur). Ərazisinə və əha­lisinin sayına görə Fransa Avro­panın ən iri dövlət­lə­rindəndir. Ölkənin sahəsi (metro­po­li­ya və Korsika) 551 min kv. km, əhalisi 58 milyon nəfərdir. Onla­­rın 95%-i fran­sızlar, qalanları breton­lar, basklar, katal­o­nlar, alman­lar, əlcəzairlilər, italyan­lar, portuqaliyalılar, türk­lər­dir.

6.2.1. Kanada pul sisteiminin təşəkkül mərhələləri

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 14 iyun 2010, 22:25

Kanadanın pul sisteminin formalaşması və inkişafı ölkənin dövlət quruluşunun təkamül prosesinə paralel şəkildə həyata keçirdi. 1763-cü ilə kimi Kanada Fransanın müstəm­lə­kəsi idi və ölkəni fransız qubernatoru idarə edirdi. Məxsusi Kanada üçün 1670-ci ildən başlayaraq Fransada gümüş pul – sol kəsilirdi. Lakin sol gümüş pulu ticarət münasibətləri sistemində tələb oluna bilmir və onun üzərinə qoyulmuş missi­yanı yerinə yetirə bilmirdi. Kanadalılar «özgə» valyuta əvəzinə birbaşa mal müba­diləsinə daha çox üstünlük verirdilər. Həm də istənilən ticarətçinin «emitentləşdirilmiş» ödəniş vasitələri də soldan başqa dövriyyədə qala bilirdi.

9.4. AB-də vergi harmonizasiyası

 • Xarici ölkələrin maliyyə-kredit sistemi
 • 31 may 2010, 11:43

Avropa Birliyində vahid vergi sistemi mövcud deyil. AB büdcəsinə daxil olan büdcə ödənişləri (onların arasında ƏDV ayırmalarını, ümumi gömrük tarifini göstərmək olar) vahid vergi siyasəti və vergi sistemi barədə danışmağa imkan vermir. Bununla bərabər, regionda iştirakçı ölkələrin vergi sistemlərinin harmo­ni­zasiya prosesi, bütün inteqrasiya birli­yin­də vergi qoymanın vahid prinsiplərinin, üsul və qay­da­la­rının mər­hələli şəkildə yaradılması prosesi aktiv şəkildə həyata keçirilir. Ümumilikdə, vergi harmonizasiyası dedikdə, milli vergi sistemlərinin və onların baza elementlərinin razı­laş­dırıl­ması və unifikasiyası yolu ilə həyata keçirilən dövlət­lərarası vergi siyasətinin strategiyasını başa düş­mək lazımdır.

Maliyyə kredit novruzova

Qarşıdan gələn novruz bayramı münasibətilə banklar bayram kampaniyaları elan ediblər. Müştərilər bu kampaniyalardan faydalanaraq daha aşağı xərclə kredit ala və kart əldə edə bilərlər.

Banker.az həmin kampaniyalar barədə məlumatları təqdim edir.

ABB-də hər kəs üçün 11.9%-lə yaz kredit kampaniyasına start verilib. Belə ki, 35 000 manatadək olan nağd pul kreditini əmək haqqını hansı bankın kartı ilə almasından asılı olmayaraq rəsmi gəlirə malik hər bir müştəri ABB-dən cəmi 11.9%-lə, 0% komissiya ilə əldə edə bilər. Kreditin maksimal müddəti 60 ayadəkdir. Kampaniya 15 aprelədək davam edəcək. Onlayn sifariş: https://bit.ly/3KpDY7U

TamKart-dan Bahar Kampaniyası – Martın 1-dən aprelin 10-a qədər yeni TamKart kredit kartı əldə edən müştərilər nağdsız ödənişləri zamanı 30 manatadək hədiyyə qazanacaqlar. Kampaniya şərtləri belədir. Kampaniya bütün növ TamKart kredit kartı əldə edən müştərilərə şamil olunacaq; Qazanılan hədiyyələr kampaniya bitdikdən sonra 14 iş günü ərzində müştərilərin hesabına əlavə olunacaq; Kampaniya müddətində aktiv TamKart kredit kartını yenisi ilə əvəz edən müştərilər kampaniyaya aid edilmir; Kommunal ödənişlər, mobil operator ödənişləri, vergi/gömrük, dövlət və sığorta ödənişləri, maliyyə institutlarına ödənişlər, kredit ödənişləri, KartTransfer, Unique cash, Quasi cash ödənişləri və nağdlaşdırma əməliyyatları kampaniya şərtlərinə aid edilmir; Ləğv edilmiş ödənişlər kampaniyada nəzərə alınmayacaq. Ətraflı: https://abb-bank.az/az/ferdi/kampaniyalar/tamkart-dan-bahar-kampaniyasi

TamKartdanNovruz müjdəsi” – Kampaniya çərçivəsində 31 mart tarixinədək şirniyyat mağazaları, kafe-restoranmarketlərdə alış-veriş edən TamKart kredit kart sahibləri 20 AZN və üzəri hər ödənişdə 2 AZN keşbek qazanacaqlar. Kampaniya müddətində bir TamKart sahibi maksimum 50 AZN keşbek əldə edə bilər. Təklif bütün TamKart kredit kartı sahiblərinə şamil olunur.Kampaniyadan yararlanmaq üçün ABB mobile “Sənə özəl”-də “Qoşul” düyməsini kliklə. Ətraflı: https://abb-bank.az/az/ferdi/kampaniyalar/tamkartdan-novruz-mujdesi

AccessBank yeni depozit kampaniyasına start verib. Kampaniya müddəti ərzində bankda manatla yeni depozit yerləşdirən müştərilər illik 11%-dək gəlir əldə edəcəklər. Müddətli depozit ilə 50 manatdan başlayan istənilən məbləği 6 aydan 24 ayadək müddətə banka yerləşdirmək olar. Üstəlik, faizləri həm hər ay, həm də müddətin sonunda əldə etmək mümkündür. Ətraflı: https://www.accessbank.az/az/private/deposits/timed/

AFB Bank yazın gəlişi münasibətilə “AFB Bankda ilk kreditin” adlı yeni kampaniyasını elan edib. 15 aprelə qədər davam edəcək kampaniya müddətində AFB Bank-dan ilk dəfə nağd pul krediti alan müştərilər üçün komissiya 0% təşkil edəcək. Həmçinin, kampaniya ərzində illik faiz dərəcəsi 12.99%-dan başlayaraq 3-48 aylıq müddətə kredit sifariş etmək mümkündür. Hər kəs, dövlət və neft, özəl sektorda işləyənlər, eləcə də təqaüdçüsifarişçilər bu təkl ifdən faydalana bilər. Ətraflı: www.afb.az

Azər Türk Bank 31 mart tarixinədək davam edəcək kampaniya çərçivəsində 30 000 manatadək olan nağd pul kreditini , 12.5%-dən başlayan illik faiz dərəcəsiylə və 0% komissiya ilə təklif edir. Ətraflı:atb.az/kredit

Bank of Baku-ya müraciət edənlər Bahar kampaniyası çərçivəsində 30.000 AZN-dək Nağd Pul Kreditini min.12,5%-lə əldə edəcəklər. Belə ki, kampaniya çərçivəsində kredit əldə edən müştərilər 5000 AZN kredit üçün ayda 205 yox, 125 AZN; 10.000 AZN kredit üçün ayda 355 yox, 245 AZN; 15.000 AZN üçün isə 550 AZN əvəzinə 375 AZN ödəyə biləcəklər. Onlayn müraciət üçün link: bit.ly/3yvlWdo

Biznesinizə dəstək lazımdır?

15 ildir ki, kiçik sahibkaram. Biznesimin ilk illərində maddi sıxıntılar ilə üzləşirdim. Bu illərdə mənə yerli Avropa bankı olan “AccessBank” kömək etdi . Bankın köməkliyi ilə müştərilərə təklif etdiyim xidmətlərin sayını artırdım. Həmçinin yeni avadanlıqlar aldım. Kiçik sahibkarlara məsləhətim odur ki, biznes fəaliyyətinə başlayarkən “AccessBank”la başlasınlar. Çünki bu bank kiçik və orta sahibkarların dəstəkçisidir.

Razi Mirzəyev

15 ildir ki, “AccessBank”ın müştərisiyəm. Bu illər ərzində dəfələrlə Bankdan kredit götürüb kiçik biznesimi inkişaf etdirmişəm. Çox sevinirəm ki, bizim ölkədə də kiçik biznesi düşünən, ona dəstək olan bank var.

Elman Eyyubov

“AccessBank”dan aldığım kredit sayəsində təsərrüfatımı qurmuşam. Hər zaman kredit lazım olduqda bu Banka müraciət etmişəm. Sayələrində indi geniş təsərrüfatım var. Hamıya tövsiyə edirəm. Vəsait almağa çəkinməyin. Alın, yaradın, inkişaf edin.

Həsənov Ədələt

Hər kəs biznesə başlayanda sağlam tərəfdaş arzusunda olur. Mən bu tərəfdaş qismində “AccessBank”ı seçmişəm və yanılmamışam. İllərdir Bankın təklif etdiyi kreditlər sayəsində biznesimi inkişaf etdirirəm. Hər kəsə bu bankı məsləhət görürəm.

Bəhram Hüseynzadə

Su filtrlərinin satışı və kirayəsi ilə məşğul oluram. Bir neçə ildir ki, “AccessBank” ilə işləyirəm. Çox gözəl Bankdır, çox qısa müddətdə kredit verir. Mən hər bir vətəndaşımızı “AccessBank” ilə əməkdaşlığa çağırıram. “AccessBank”, təşəkkürlər!

Ramin Məmmədov

Mən uzun illərdir ki, oksigen balonlarının satışı ilə məşğul oluram. 15 ildir mənə biznesimdə “AccessBank” dəstək olur. Kreditə ehtiyac duyduqda hər zaman rahatlıqla Banka müraciət edirəm və biznesimi daha da inkişaf etdirirəm. Sevinirəm ki, belə dayanıqlı və etibarlı tərəfdaşım var.

Cavid Rzayev

Artıq 14 ildir ki, “AccessBank” ilə əməkdaşlıq edirəm. Bu illər ərzində dəfələrlə Bankdan kredit almışam və hər zaman xidmətlərindən razı qalmışam. Ümid edirəm ki, əməkdaşlığımız daimi olacaq. “AccessBank”a, əməkdaşlarına bol-bol uğurlar diləyirəm.

Xəzər Rzayev

“AccessBank”dan aldığımız kredit vasitəsilə yeni avadanlıqlar əldə etmişik. Bu avadanlıqlar sayəsində mebel istehsalı biznesimizi inkişaf etdiririk. Məhsullarımızın keyfiyyəti də günü-gündən artır. Bizə bu imkanı yaratdığı üçün “AccessBank”a təşəkkürümüzü bildiririk.

Elə indi, onlayn biznes krediti sifariş edin!

Sualınız var?
Nömrənizi və sizə uyğun vaxtı qeyd edin, əlaqə saxlayaq!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.