Press "Enter" to skip to content

Antropologiyaning ma nosi

Jamiyat, inson va uning xulq-atvori haqida mulohaza yuritish, buyuk faylasuflar, xususan, tarix va antropologiyaning otasi deb hisoblangan yunon Gerodot fikri orqali Klassik antik davrdan o’zgacha xususiyatlarga ega.

«Этот день в истории». Что произошло 16 февраля, праздники, факты, люди

Ежедневные выпуски передачи «Этот день в истории» объединяют самые важные события, которые произошли в разных странах.

Сегодня, 16 февраля, в России празднуют День разведки ВМФ. В 1938 году вопросы военно-морской разведки перешли в ведение Разведывательного отдела Наркомата Военно-морского флота. В наши дни его функции выполняет Разведывательное управление Главного штаба ВМФ. Его сотрудники выполняют задачи по сбору информации о местах дислокации, вооружении и численном составе противника.

Кроме того, свой профессиональный праздник сегодня отмечают архивисты российского Министерства энергетики. Народный комиссариат электростанций и электропромышленности СССР, впоследствии преобразованный в Министерство энергетики, был создан 24 января 1939 года. Для нужд Наркомата был выделен отдельный архив, который «перешел по наследству» Минэнерго. За период с 1939 года до настоящего времени в архиве Минэнерго России хранится более 10 миллионов листов документов.

16 февраля — особенный день для антропологов. Всемирный день антропологии отмечают специалисты, занимающиеся изучением человека, особенностями его происхождения и развития. Антропология находится на пересечении гуманитарных, социальных и естественных наук. Праздник придумала в 2015 году Американская антропологическая ассоциация.

Antropologiyaning ma’nosi

Antropologiya a ijtimoiy fan ning barcha jihatlarini o’rganishga bag’ishlangan Inson tabiati. Bu so’zlardan tashkil topgan yunoncha atamadir antroplar, “odam” yoki “inson” nimani anglatadi va logotiplar, bu “bilim” yoki “ilm” degan ma’noni anglatadi.

Antropologiya inson hodisalarini o’rganadi, shuning uchun u asl va qadimiy jamiyatlarni ham, hozirgi zamonlarni ham hisobga oladi. Ushbu fan inson turlarining rivojlanishi, etnik xilma-xilligi, madaniy xilma-xilligi, ijtimoiy urf-odatlari, e’tiqodlari, transformatsiya jarayonlari va boshqalarni hisobga oladi.

Antropologik tadqiqotlar tarix davomida mavjud bo’lgan va mavjud bo’lgan madaniy xilma-xillikni namoyish etadi, bu turli xil e’tiqod va madaniyatlarga hurmat va bag’rikenglikni rivojlantirishga yordam berdi.

Ijtimoiy fan sifatida antropologiya integratsiyasiga ochiq turli xil fanlar biologik, ijtimoiy va madaniy o’lchovlarni aks ettirishga harakat qiladigan. Uning asosiy yo’nalishlari:

  • Jismoniy yoki biologik antropologiya: evolyutsion istiqbol va turlarning atrof muhitga moslashishini hisobga olgan holda insonning genetik va biologik jihatlarini o’rganadi. Ushbu fan doirasida genetik antropologiya, sud antropologiyasi, paleoantropologiya va boshqalarni ajratish mumkin.
  • Ijtimoiy antropologiya, madaniy antropologiya yoki etnologiya: insonning jamiyatdagi xatti-harakatlarini, ijtimoiy va siyosiy tashkilotni, ijtimoiy munosabatlar va ijtimoiy institutlarni tahlil qiladi. Shuningdek, u vaqt va makondagi madaniyatlarni, urf-odatlarni, afsonalarni, qadriyatlarni, e’tiqodlarni, marosimlarni, dinni va tilni o’rganadi. Shahar antropologiyasi, qarindoshlik, falsafa yoki din kabi sohalar paydo bo’ladi. Shuningdek, ba’zi mualliflar ushbu toifaga arxeologiyani kiritadilar.
  • Lingvistik antropologiya: ramziy vakillik tizimlari sifatida inson tillarini o’rganish va tushunishga qaratilgan.

Antropologiyaning kelib chiqishi

Jamiyat, inson va uning xulq-atvori haqida mulohaza yuritish, buyuk faylasuflar, xususan, tarix va antropologiyaning otasi deb hisoblangan yunon Gerodot fikri orqali Klassik antik davrdan o’zgacha xususiyatlarga ega.

Sayohatchilar, missionerlar va savdogarlarning Kolumbus va butun dunyo bo’ylab boshqa sayohatchilarning sayohatlaridan keyin topilgan erlarning mahalliy aholisi odatlari haqidagi hikoyalarini ham fon sifatida ko’rsatish mumkin.

18-asrdan boshlab ma’rifatparvarlik harakati tashvishlari tufayli ham fanlarni, ham gumanitar fanlarni o’rganish targ’ib qilindi va ularda ijtimoiy va madaniy sohadagi tadqiqotlar keng maydonga aylana boshladi. Shu nuqtai nazardan, insonning ahvoliga oid munozaralar antropologik tadqiqotlarni rivojlantirish uchun juda muhim edi.

Shunga qaramay, Antropologiya o’ziga xos o’rganish sohasi sifatida 19-asrning ikkinchi yarmidan kelib chiqqan xuddi sotsiologiya singari. Bu va boshqa gumanistik tadqiqot yo’nalishlaridan shunisi bilan ajralib turdiki, shu paytgacha antropologiya G’arb jamiyatiga madaniy jihatdan begona, “oddiy” yoki “ibtidoiy” hisoblangan jamiyatlarni tekshirishga qaratilgan edi.

Antropologiya o’zining birinchi bosqichi davomida Darvinning inson turlari evolyutsiyasi haqidagi nazariyalari bilan bog’liq bo’lgan ijtimoiy evolyutsionizmning kuchli ta’sirida bo’lgan. Ushbu g’oya, shuningdek, ijtimoiy-madaniy hodisalarni o’rganish uchun umumiy qonun sifatida qo’llanishga harakat qildi. Bundan tashqari, 19-asr mustamlakachilik va imperializmning rivojlanishi bilan ajralib turdi. Shuning uchun antropologiya o’zining dastlabki yillarida “etnosentrik” istiqbolga ega bo’lishi ajablanarli emas.

Ammo 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab modernizatsiya jarayonlari olis jamiyatlarga ham etib kelganida antropologiya barcha madaniyatlarni, shu jumladan zamonaviylarni ham o’rganishni boshladi.

Darhaqiqat, 20-asrdan boshlab antropologiya “zamonaviy” antropologiya mustahkamlangunga qadar uning yondashuvlari, usullari va maqsadlari o’zgargan o’zgarish jarayonini boshladi. Shu ma’noda, Klod Levi-Strauss, eng zo’r, bu o’zgarishlarning asosiy omillaridan biri bo’lgan deb hisoblanadi.

Levi-Strauss ijtimoiy fanlarda strukturalizmning otasi edi. Bundan tashqari, u o’zining ittifoq nazariyasini ishlab chiqish, inson haqidagi bilimlarning aqliy jarayonlarini o’rganish va afsonalarni tarkibiy tahlili tufayli sezilarli ta’sir ko’rsatdi.

Shuningdek qarang: Strukturalizm.

Всемирный день антропологии

Если вы знаете антрополога, не забудьте отправить ему открытку или поздравление в третий четверг февраля, потому что это дата Всемирного дня антропологии. Этот удивительный праздник отмечается антропологическими ассоциациями и учебными заведениями по всему миру.

Антропология – это дисциплина, которая занимается научным изучением человечества. Она стоит на пересечении гуманитарных, социальных и естественных наук, потому что антропология включает в себя несколько областей изучения, включая биологию человека, человеческое поведение, лингвистику, культуру и общество.

Антропология — относительно новая дисциплина . В то время как некоторые работы, написанные древнегреческими, древнеримскими и средневековыми учеными, могут рассматриваться как почти антропологические или протоантропологические, современная антропология начала появляться в эпоху Просвещения. Один из первых крупных антропологических трактатов – «Антропология с прагматической точки зрения» – был написан немецким философом Иммануилом Кантом и опубликован в 1798 году.

Современная антропология делится на множество ветвей и субдисциплин в зависимости от области изучения и применения. К ним относятся социальная антропология, культурная антропология, лингвистическая антропология, биологическая (физическая) антропология, экономическая антропология, прикладная антропология, медицинская антропология, политическая антропология, археологическая антропология, юридическая антропология, экологическая антропология, цифровая антропология, городская антропология, антропология религии и многие другие.

Социальную антропологию и культурную антропологию иногда объединяют под общим термином социокультурная антропология . Археологическая антропология считается отраслью антропологии в Северной Америке и Азии, тогда как в Европе она рассматривается как отдельная дисциплина или классифицируется как часть истории, палеонтологии или географии.

Всемирный день антропологии был учрежден в 2015 году Американской антропологической ассоциацией (ААА) — базирующейся в США организацией ученых и практиков в области антропологии. Первоначально названный Национальным днем ​​антропологии, в следующем году праздник стал международным, потому что ААА считала, что антропология важна для всего мира, а не только для одной страны.

В рамках празднования Всемирного дня антропологии ААА и другие антропологические организации со всего мира, а также школы, университеты, музеи и другие заинтересованные стороны организуют публичные лекции, семинары и вебинары , дискуссии, беседы, встречи с известными антропологами, семинары, презентации, дни открытых дверей и другие мероприятия и мероприятия , направленные на ознакомление широкой аудитории с антропологией и ее важностью.

Отметить Всемирный день антропологии можно, участвуя в ближайшем к вам мероприятии или присоединившись к виртуальному мероприятию, узнавая больше об антропологии самостоятельно, прочитав книгу или посмотрев документальный фильм об известных антропологах, поздравив знакомых антропологов и опубликовав информацию о празднике на социальные сети с хэштегами #WorldAnthropologyDay, #AnthropologyDay и #AnthroDay .

Напомнить о празднике в Календарь Google

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.