Press "Enter" to skip to content

Tarixi abidələrin mühafizəsi və bərpası, mədəni irsimizin beynəlxalq aləmdə təbliği istiqamətində böyük işlər görülür

Ölkəmizdə də yaşı əsrləri və minillikləri əhatə edən tarixi abidələr mövcuddur. Azıx mağarasından tapılmış qədim insanın çənə sümüyü, Qobustanda aşkar edilmiş yaşayış məskənləri Azərbaycanda ən qədim dövrlərdən insanların məskunlaşdığını təsdiqləyir.

Dinin ilkin formaları: formalaşma amilləri, növləri və maraqlı faktlar

Müasir dünyada elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətləri bir neçə müstəqil istiqaməti təşkil edən müxtəlif inanclarla təəccüblü şəkildə birləşir. Dörd əsas dünya dinindən – Xristianlıq, İslam, Buddizm və Yəhudilikdən başqa, dünya əhalisi arasında başqa dinlərin saysız-hesabsız ardıcılları var. Bu məqalədə dinin hansı ilk formalarının müasir mənəvi mədəniyyətin formalaşması üçün əsas rol oynadığını öyrənməyə çalışacağıq.

Din dünyanı dərk etməyin xüsusi forması kimi

Dinin ilkin formasının adı ilə bağlı söhbətə başlamazdan əvvəl bu və ya digər şəkildə bütün dünya xalqlarının həyatına aid olan bu terminin mənası üzərində dayanaq. “Din” sözü latınca “birləşdirmək”, “bağlamaq” mənasını verən religare feilindəndir. Bu halda insanın həyatını idarə edən hansısa ali qüvvələrlə əlaqəsinin qurulması deməkdir.

Müasir tarixçilər əminliklə iddia edirlər ki, bəşəriyyət tarixi boyu dini bilməyən bir nəfər də olsun xalq olmayıb. O, həmişə fövqəltəbii qüvvələrə inanmağa əsaslanan dünyanı dərk etməyin xüsusi bir forması olmuşdur. Eyni zamanda, hər bir dinin ardıcılları özləri üçün müəyyən bir davranış növü, dini hərəkətlər və əxlaq normaları müəyyən etdilər. Onların yüksək güclərə mütəşəkkil ibadətləri dini icmaların və kilsələrin yaranmasına səbəb oldu.

Dini inancların mənşəyi

Dinin ilkin formalarının mənşəyi və onların elm aləmində sonrakı inkişaf yolları haqqında çoxlu mülahizələr söylənilmiş, irəli sürülmüş fərziyyələrin müəllifləri bəzən diametral şəkildə əks mövqelər tutmuşlar. Məsələn, bir sıra tədqiqatçılar, o cümlədən 19-cu əsrin görkəmli amerikalı filosofu U.Ceyms bu fikirdə idilər ki, dini inanclar anadangəlmədir və fövqəltəbii qüvvələrin fəaliyyətinə əsaslanır.

Eyni zamanda, onun Almaniyadan olan həmkarı L.Feyerbax bundan yarım əsr əvvəl allahlar dünyasını insanların özləri yaratdığını və onların real varlığının əksi olduğunu müdafiə edirdi. Avstriyalı psixoanalitik Z.Freyd dində bəzi şüursuz hərəkətlərin yaratdığı kütləvi nevroz görürdü. Və nəhayət, marksist fəlsəfənin tərəfdarları bildirirdilər ki, hər hansı bir inancın əsası təbiət hadisələrinin rasional izahını tapa bilməmək və onlarda fövqəltəbii qüvvələrin hərəkətini görmək cəhdidir.

Totemizm – dinin erkən forması

Tədqiqatçılar mistik fikirlərin insanlar arasında necə yarandığı ilə bağlı fikir ayrılığına malikdirlər. Lakin arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən məlumatlara görə, dinin erkən formaları və fövqəltəbii qüvvələrlə bağlı anlayışların meydana çıxması adətən eramızdan əvvəl 10-cu minilliyə aid edilir. NS. Həmin qədim dövr insanlarının inanclarını müəyyən dərəcədə konvensiya ilə bir neçə forma bölmək olar ki, onlardan biri (görünür, ilkin) totemizmdir.

Bu dini istiqaməti bildirən termin hind tayfalarından birinin nümayəndələri olan alqonkinlərin dilində “öz növü” mənasını verir, yəni müəyyən münasibətə işarə edir, bu halda müxtəlif heyvan və bitki formaları ilə, həmçinin ibadət obyekti olan və “totem” adlanan bəzi mifik varlıqlar kimi.

Totemizm formalarının müxtəlifliyi

Bir çox minilliklər əvvəl yaranan totemizm Mərkəzi Afrika, Avstraliya və Cənubi Amerikanın ayrı-ayrı tayfalarının nümayəndələri arasında qismən bu günə qədər qorunub saxlanılır. Onun ardıcılları fövqəltəbii gücləri təkcə konkret maddi obyektlərlə deyil, hətta külək, yağış, günəş, su, ildırım və s. kimi təbii hadisələrlə də bəxş edirlər.

Bununla belə, ən çox ibadət obyektləri heyvan və ya bitki dünyasının nümayəndələri, eləcə də onların ayrı-ayrı hissələri, məsələn, donuzun mədəsi, tısbağanın başı və ya qarğıdalı kökləridir. Çoxsaylı yığıncaqlarda müxtəlif əşyalara sitayişin müşahidə edilməsi qeyri-adi deyil. Məsələn, Şimali Amerikanın Ojibva qəbiləsinə 23 müstəqil qəbilə daxildir və onların hər birinin öz totemi var. Bəziləri ayıya qurban kəsərkən, digərləri sübhün ilk şüalarında şəfəq yuvası qarşısında baş əyir və ya dəflə rəqs edirlər.

Ətrafdakı dünyanın ilhamı

Dinin digər erkən forması totemizmə – əslində onun növlərindən biri olan animizmə çox oxşardır. Bu cərəyanın adı “ruh” və ya “ruh” mənasını verən latın animus sözündən gəlir. Tarixi də eramızdan əvvəl 10-cu minilliyə aid olan animizmin davamçıları. e., ətrafındakı bütün obyektləri və hətta təbiət hadisələrini canlı bir ruhla bəxş etdi. “Animizm” termini 20-ci əsrin əvvəllərində bədəndən ayrılmış ruhlara inamı, sözün müasir mənasında dinin yaranmasının başlanğıcını elan edən ingilis kulturoloqu Edvard Taflar tərəfindən yaradılmışdır.

Məlumdur ki, əksər qədim dinlər (o cümlədən, animizm) antropomorfizm adlanan səciyyəvi xüsusiyyətlərdir – ətraf aləmin cisim və hadisələrinə insan xüsusiyyətlərini və xassələrini aid etmək meyli. Buna uyğun olaraq, onların hamısı təcəssüm etdirildi (personaj şəklində təqdim edildi) və öz iradəsi, eləcə də onu həyata keçirmək qabiliyyəti ilə bəxş edildi. Animizmin mühüm xüsusiyyəti ondan ibarət idi ki, ruhlar içində olduqları cisim və hadisələrə qarşı deyil, onlarla vahid bir bütöv idilər. Ehtimal olunurdu ki, bir cismin ruhu onun qabının dağılması ilə birlikdə məhv olur.

İnsan ruhu harda gizlənir?

Bu ilkin din forması insan ruhu konsepsiyasının əsasını qoydu, sonra o, uzun bir inkişaf yolu keçdi və əksər müasir inancların əsasına çevrildi. Bununla belə, uzaq əcdadlarımız üçün o, hələ ölməz deyildi və bədənin həyatının təbii proseslərində, məsələn, nəfəs almada təcəssüm olunurdu.

Bədənin müxtəlif orqanları insan ruhunun yaşayış yeri hesab olunurdu, lakin çox vaxt baş və ürək idi. Yalnız çox sonra, sahibi ilə birlikdə məhv olan bədən ruhu, insanın ölümündən sonra ya yeni sahibinə köçə (reinkarnasiya həyata keçirə), ya da axirətə gedə bilən müəyyən bir ölməz maddə anlayışı ilə əvəz olundu. .

Cansız cisimlərə sitayiş

İnsanlar arasında mistik fikirlərin mənşəyi haqqında söhbəti davam etdirərkən dinin başqa bir erkən formasını – fetişizmi xatırlamaq olmaz. Fransız dilindən bizə gələn bu termin altında cansız cisimlərə – fövqəltəbii xüsusiyyətlərə malik “fetişlərə” sitayişi başa düşmək adətdir. O, müqəddəslərin qalıqlarına, ikonalara və müxtəlif növ qalıqlara pərəstiş şəklində həyata keçirilərək qismən günümüzə qədər gəlib çatmışdır.

Obyektlərə sitayişlə bağlı olan bu erkən din formasının yuxarıda müzakirə etdiyimiz totemizm və animizmlə çoxlu ümumi cəhətləri var, çünki hər üç halda insanların taleyi müxtəlif obyektlərin tərkibində olan müəyyən qüvvələrin iradəsindən asılı olur. . Fetişizm anlayışı Avropa elminə 18-ci əsrin ortalarında holland tədqiqatçısı V.Bossman tərəfindən daxil edilmişdir, baxmayaraq ki, bu dini cərəyanın nümayəndələrinin ilk qeydləri üç əsr əvvəl meydana çıxmışdır və Qərbi Afrika sahillərinə səfər etmiş portuqal dənizçilərinə aiddir. .

Amuletlərin yaranması

Məlumdur ki, əvvəlcə insanın təxəyyülünə təsir edən hər hansı bir obyekt fetiş ola bilər: taxta parçası, qəribə bir daş və ya dəniz qabığı. Eyni rol bəzən heyvanların bədənlərinin ayrı-ayrı hissələrinə, məsələn, dişlərə, caynaqlara, qabırğalara və s. təyin edilirdi. Yalnız bir az sonra bu təbii “pirlərə” daşdan, sümükdən, süni ibadət obyektləri ilə birləşdi. ağac və emal üçün uyğun olan digər materiallar. Hər cür amuletlər və cazibələr belə ortaya çıxdı.

Müəyyən bir fetişdə olan möcüzəvi gücün səviyyəsi praktiki şəkildə müəyyən edilmişdir. Məsələn, bir gün ovçunun bəxti gətirsə, sehrli xüsusiyyətlər boynunda asılan canavar dişlərinə aid edilmişdir. Bir müddət sonra evə əliboş qayıtdısa, bu, onun amuletinin gücünü itirdiyini və yenisini əldə etməli olduğunu bildirir.

Bütlərdə tələyə düşmüş əcdadların ruhları

İbtidai cəmiyyətdə əcdadlara pərəstişin yayılması dinin ilkin formasının – fetişizmin sonrakı inkişafı üçün mühüm təkan oldu. Bəşəriyyət tarixinin bu mərhələsində dünya xalqlarının bir çoxunun dini həyatına vəfat etmiş qohumların ibadətini ehtiva edən ayinlər daxil olmuşdur. Müxtəlif bütlər geniş yayılmışdır – gildən, daşdan və ya ağacdan hazırlanmış ibtidai insan heykəlcikləri, ibtidai insanların fikrincə, hər birində ailə üzvlərindən birinin ruhu var idi.

Ümumiyyətlə qəbul edilir ki, dinin ilk formaları – totemizm, animizm və fetişizm bütün müasir inancların və bütövlükdə dünya mənəvi mədəniyyətinin sonradan qurulduğu təməldir. Əksər tədqiqatçıların fikrincə, müəyyən mərhələdə fəlsəfi fikrə təkan verən və sənətin inkişafına səbəb olan təbiətin fetişləşməsi olmuşdur.

Tanrılar və insanlar arasında vasitəçi

Yuxarıda qısaca təsvir edilən ilk din formaları ilə yanaşı, onların sonrakı inkişafının nəticəsi olan və yalnız kiçik dəyişikliklərə məruz qalaraq bu günə qədər gəlib çatan daha bir istiqaməti qeyd etmək lazımdır. Bu, elm adamlarının fikrincə, eramızdan əvvəl 6-5-ci minilliklərin qovşağında yaranan şamanizmdir. e., ibtidai kommunal sistemin inkişafı zamanı.

Şamanizmin əsas anlayışı ondan ibarətdir ki, insanlarla dünyanın taleyini idarə edən başqa dünya qüvvələri arasında fövqəltəbii enerjini istənilən istiqamətə yönəldə bilən vasitəçilər olmalıdır. Maraqlıdır ki, bu vasitəçi-şaman roluna namizədləri insanlar deyil, tayfa üzvlərindən hansının belə yüksək şərəfə layiq olduğunu təbii olaraq daha yaxşı bilən ruhların özləri seçiblər.

Seçilmiş birinin – ölən və ya həddindən artıq köhnəlmiş sələfinin yerini tutan başqa bir şamanın, sanki “yenidən yaradıldığı” və gələcəkdə ona birbaşa ünsiyyət qurmasına kömək edən möcüzəvi bir gücə sahib olduğuna inanılırdı. başqa dünyanın sakinləri və onun soydaşlarına kömək etmək üçün onları inandırmaq. Bu məqsədlə mütəmadi olaraq müəyyən ritual hərəkətlər edirdi. Bu vaxt, o, ruhların özləri ilə çox çətin bir əlaqəyə sahib idi, çünki onları istədiyi hərəkətləri etməyə məcbur edə bilmədi və yalnız mərhəmət istədi.

Şamanizm haqqında maraqlı faktlar

Şamanizm dinin bu günə qədər gəlib çatmış ən erkən formasıdır.Onun ardıcıllarına dünyanın hər yerində rast gəlmək olar, baxmayaraq ki, hər bölgənin özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, Cənubi Amerika şamanları (machi) əsasən müxtəlif ciddi xəstəliklərin müalicəsində ixtisaslaşır və hər il ictimai ayinlər zamanı əzabları sağaldırlar.

“bara” adlanan Boliviya şamanları, hətta futbol matçlarının nəticələri və prezident seçkiləri ilə bağlı gələcəyi proqnozlaşdırmaqda çox müvəffəq olur və heyrətamiz dəqiqliklə proqnozlar verirlər.

Cənubi Koreyada şamanizm yalnız qadınların səlahiyyətindədir. Yalnız onlar ruhlara bir yanaşma tapıb onlardan istədiklərini ala bildiklərinə inanılır. Bununla belə, bu fəaliyyət hüququ miras qalır və yalnız məhdud sayda Koreyalı qadınların payına düşür.

Tarixi abidələrin mühafizəsi və bərpası, mədəni irsimizin beynəlxalq aləmdə təbliği istiqamətində böyük işlər görülür

Abidələr və tarixi yerlərimiz öz görkəmləri ilə xalqımızın zəngin tarixini bir daha əyani nümayiş etdirir. Bizə hər an kimliyimizi, nəyə qadir olduğumuzu xatırladır, vətən sevgisi və ona sadiqlik hisslərini aşılayır.

Ölkəmizdə də yaşı əsrləri və minillikləri əhatə edən tarixi abidələr mövcuddur. Azıx mağarasından tapılmış qədim insanın çənə sümüyü, Qobustanda aşkar edilmiş yaşayış məskənləri Azərbaycanda ən qədim dövrlərdən insanların məskunlaşdığını təsdiqləyir.

Tarixi abidələrin bərpası və qorunmasına xüsusi diqqət göstərmiş, bu işlərə dövlət dəstəyini əsirgəməmiş ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu ənənəni bu gün Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva ölkə daxilində və xaricində böyük işlər həyata keçirilməklə davam etdirir. Son illər ölkəmizdə tarixi abidələrin bərpası və qorunması istiqamətində bir sıra layihələr icra olunub.

Artıq beş ildir ki, dövlət başçısının müvafiq Fərmanı ilə mədəni irsimizin qorunması, inkişafı və təbliğinə bilavasitə cavabdeh olan dövlət qurumu – Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti yaradılıb. Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti mədəni irsin qorunması, “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq və “Qala” Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarının əraziləri istisna olmaqla, dövlət mühafizəsində olan daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin istifadəsi, bərpası, rekonstruksiyası, konservasiyası və yenidən qurulması sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır. Ötən müddət ərzində Dövlət Xidməti ölkəmizdə bir sıra tarixi abidələrin bərpa və konservasiyasını həyata keçirib, hazırda bu istiqamətdə görülən işlər davam etdirilir.

Dövlət Xidmətindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, bu gün tarixi və mədəni irsimizə dövlətimizin başçısı tərəfindən böyük diqqət göstərilir, problemlər yerindəcə həll olunur.

Ölkə başçısının böyük diqqət və qayğısı sayəsində Azərbaycanda tarixi abidələrin tədqiqi, mühafizəsi və bərpası, mədəniyyət nümunələrinin beynəlxalq aləmdə təbliği istiqamətində böyük işlər görülür. Bütün bunlar isə Azərbaycanın qlobal dünyaya öz maddi və mənəvi mədəniyyəti ilə birgə inteqrasiyasını təmin edir.

Bakı, Naxçıvan, Şəki, Şamaxı, Quba, Qəbələ, Gəncə, Bərdə, bir sözlə Azərbaycanın dörd bir yanında yerləşən tarixi binalar, qalalar, dini məbədlər və digər mədəni irs nümunələrimizin bərpası istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında mədəni irsin qorunması və səmərəli idarə edilməsi ölkənin strateji inkişaf istiqamətlərindən biri kimi qeyd olunur. Bu Konsepsiyanı həyata keçirmək və milli mədəni irsin qorunmasını təmin etmək məqsədilə Prezident İlham Əliyevin müvafiq Fərmanı ilə “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilib.

Bu müddət ərzində Dövlət Proqramının icrası məqsədilə milli pasportların və xəritələrin hazırlanması, normativ bazanın gücləndirilməsi, abidələrin təbliği istiqamətində bir sıra işlər həyata keçirilir.

Təkcə ötən il ərzində Şamaxının Dəmirçi kəndində XVII əsr məscidi bərpa və Dəmirçi-Lahıc yolunda nekropolun və qala divarlarının konservasiyası başa çatdırılıb, Şəkidə Bəxtiyar Vahabzadənin ev-muzeyində yenidənqurma, Bakıda Azərbaycan Milli İncəsənət muzeyi, Bərdədə “Allah-Allah” türbəsi, Şuşa Dövlət Dram Teatrında bərpa işləri aparılıb.

Arxeoloji irsin qorunması sahəsində də il ərzində tarixi ərazilərdə 30-dan çox elmi ekspedisiya fəaliyyət göstərib. Yerli mütəxəssislərlə yanaşı, əcnəbi alimlər də arxeoloji qazıntılarda iştirak ediblər.

Abidələrin və tarixi yerlərin dağıdılması xalqın, millətin varlığının məhvi deməkdir. Hazırda dünyada baş verən siyasi proseslər nəticəsində minlərlə abidə məhv olmaq təhlükəsindədir. Abidələr və tarixi yerlərin məhv olmaq təhlükəsi ölkəmizdən də yan ötməyib. Torpaqlarımızın 20 faizini işğal etmiş Ermənistanın hərbi birləşmələri milli mədəniyyət abidələrimizi qəddarcasına dağıdıblar. Erməni terrorçuları tərəfindən zəbt olunmuş qədim Azərbaycan torpaqları olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlarda 13 dünya əhəmiyyətli – 6 memarlıq və 7 arxeoloji, 292 ölkə, 330 yerli əhəmiyyətli memarlıq, arxeoloji, bağ, park, monumental və xatirə abidələri, sənət nümunələri qalıb. Həmçinin bu ərazilərdə 40 mindən artıq əşyanın toplandığı 22 muzey, yüzlərlə mədəni-maarif müəssisələri də düşmən tapdağı altındadır.

Bu baxımdan Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününün təsis olunması böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu əlamətdar gün Tarixi Yerlər və Abidələrin Mühafizəsi Şurasının (İCOMOS) təklifi üzrə UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunub. Məqsəd insanların diqqətini abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına yönəltməkdir.

Bu əlamətdar gün Azərbaycanda da geniş qeyd olunur. Hər il bu tarixdə qoruqlarda, tarixi məkanlarda abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasının təbliği məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər, sərgilər təşkil olunur.

Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmiz bir sıra əhəmiyyətli beynəlxalq və regional təşkilatlarla əməkdaşlıq siyasətini həyata keçirir. Dünya səviyyəli mütəxəssislərin, texniki yardımların, kadrların hazırlanması, qlobal elmi layihələrdə iştirak etmək məqsədilə 1992-ci ildə Azərbaycan dövləti UNESCO ilə əməkdaşlığa başlayıb.

Azərbaycan artıq beynəlxalq səviyyədə mədəniyyətlərarası dialoqun mərkəzinə və təşkilatçısına çevrilib. Bu baxımdan son illər dövlətimizin nüfuzlu beynəlxalq konfranslara ev sahibliyi etməsi təsadüfi deyildir. Elə yaxın günlərdə UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası Bakı şəhərində keçiriləcək.

Azərbaycanın bir sıra maddi və qeyri-maddi mədəni irs nümunələri UNESCO-nun Ümumdünya İrs və Qeyri-maddi irs üzrə reprezentativ siyahılarına daxil edilib. 2000-ci ildə İçərişəhər Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı ilə birlikdə, 2007-ci ildə isə Qobustan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğu UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilib. Hazırda digər tarixi yerlər və abidələrimizin də bu siyahıya daxil edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir.

Göründüyü kimi, aparılan işlərin nəticəsi olaraq zəngin mədəni irsimiz Azərbaycanın vizit kartına çevrilib.

Ölkəmizin zəngin mədəni irsinin təbliği, milli memarlıq və bərpaçılıq sənətinin təşviqi, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması sahəsində fəaliyyətin dəstəklənməsi və stimullaşdırılması məqsədilə 2013-cü ildən etibarən Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Milli irs mükafatı” təsis edilib. Bu mükafat mədəni irsimizin təbliği, milli memarlıq və bərpaçılıq sənətinin təşviqi, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması sahəsində fərqlənmiş şəxslərə və təşkilatlara təqdim olunur.

Abidələr xalqın daş yaddaşıdır. Onları qorumaq, abad saxlamaq və gələcək nəsillərə ötürmək bizim hər birimizin vətəndaşlıq borcumuzdur.

Mədəniyyətin funksiyaları

Geniş mənada mədəniyyət , yəni onun hər iki təzahür formaları – maddi və mənəvi mədəniyyət məkan və zaman çərçivəsində insanları birləşdirərək dünyanın təkmilləşdirilməsinə doğru yönəldilir. Bu mənada mədəniyyətin ən vacid vəzifəsini insanları vahid bəşəriyyət timsalında birləşdirərək konkret ictimai funksiyaların reallaşdırılmasını təmin etmək təşkil edirdi. Tarixi inkişaf prosesində mədəniyyətin bir sıra funksiyaları formalaşmışdır: ətraf aləmə uyğunlaşma funksiyası; dərketmə funksiyası, informativ funksiya, kommunikativ funksiya, requlyativ funksiya, insan qruplarının inteqrasiyası funksiyası, sosiallaşma funksiyası. Bu funksiyaların hər birinin qısa şərhə ehtiyacı olduğundan onların hər biri üzərində dayanaq.

Mündəricat

 • 1 Mədəniyyətin funksiyaları
  • 1.1 Mühitə uyğunlaşma funksiyası
  • 1.2 Dərketmə
  • 1.3 İnformativ funksiya
  • 1.4 Kommunikativ funksiya
  • 1.5 Requlyativ (və ya normativ) funksiya
  • 1.6 Aksioloji (qiymətləndirici) funksiya
  • 1.7 Sosiallaşdırma (humanistləşmə) funksiyası

  Mədəniyyətin funksiyaları

  Mühitə uyğunlaşma funksiyası

  Mühitə uyğunlaşma funksiyası – ən qədim funksiyalardan hesab edilərək iki mühüm şəraiti – təbii (təbiət) və sosial şəraitə uyğunlaşmanı nəzərdə tutur. Əgər ən qədim əcdadlarımız üçün heyvan dərisi, od mədəniyyətin qədim, ilkin nümunələri hesab edilirdisə, müasirlərimiz üçün bunu kosmik libaslar, məsələn, skafandr və ya dərin su üçün nəzərdə tutulan batiskado əvəz edir. Bütün bunlar son məqamda insanın təbiətə, mühitə uyğunlaşması funksiyasını yerinə yetirir. Lakin qeyd edildiyi kimi, insan təkcə təbiətin deyil, həm də cəmiyyətin üzvüdür. Burada isə, mədəniyyət çərçivəsində uyğunlaşma vasitələri hazırlanır: dövlət qərar və strukturlarından başlamış müdafiə və hücuma hazırlıq alətlərinin mövcudluğuna qədər – hər şey insanın mənafe və uyğunlaşmasına aid edilir. cəmiyyətdə uyğunlaşmanın mütləqləşdirilməsi «sosial darvinizm» doktrinasının əsasını qoymuşdur.

  Dərketmə

  Dərketmə (qnoseoloji) funksiyası -öz təzahürünü elmdə, elmi axtarışlarda tapır. Bu özünü müasir elmitexniki tərəqqidə daha qabarıq təzahür etdirir. Bu funksiya ikili istiqamətə malikdir: bir tərəfdən, biliklərin sistemləşdirilməsi, təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunlarının açılmasına yönəldilibsə, digər tərəfdən, insanın özü-özünü dərketməsinə yönəldilir. Göründüyü kimi, birinci istiqamət ikincisini daha da üstələyib. İnsan öz qəlbi və ruhunun kəşfindən çox, dünya və cəmiyyətin qanunlarını, onu əhatə edən aləmin sirlərini kəşf edə bilmişdir. Özümüz haqqında bir çox şeyləri bilmirik: məsələn, ekstrasenslərin müəmmalı xüsusiyyətləri; cadugərlik və magiyanın mövcudluq sirləri, telepatiya hadisəsinin izah edilə bilməməsi, telekinez (məsafə çərçivəsində fikirlərin ötürülməsi), gələcəyi görə bilməyi və digər insan potensiyasının açılmamış sirləri hələ bizlər üçün maraq doğurur. Bütün bunlar bir neçə illər məkanımızda dilə gətirilməyən problemlər olmuşdur. İnsanın özündə möcüzə gizlətmədiyi həmişə təlqin olmuşdur. Lakin, əslində insan öz sirli daxili aləmi ilə maraq dairəsindədir. Əgər elə olmasaydı insan əsərləri ilə dünya sivilizasiyasına möhtəşəm sənət nümunələri bəxş etməzdi.

  İnformativ funksiya

  İnformativ funksiya – tarixi varisliyin və sosial təcrübənin ötürülməsinə xidmət edir. Bəşəriyyətin mədəniyyətdən başqa mənəvi sərvətləri ötürən və geniş yayan digər bir sahəsi yoxdur. Mədəniyyət nə genetik, nə də bioloji yolla ötürülür. Mədəniyyət öz təbiətinə görə tarixi mahiyyət kəsb edir. Onun bu günü keçmişə əsaslanaraq gələcəyi formalaşdırır. Məhz mədəniyyətin köməkliyi ilə sosial təcrübə bir nəsildən digərinə ötürülür. Əgər söhbət ayrıca tarixi dövr və mərhələdən gedirsə onda mədəniyyət vasitəsilə informasiya hər hansı bir ölkədən digərinə, bir xalqdan başqasına çatdırılır. Məhz bu xüsusiyyətinə görə mədəniyyəti bəşəriyyətin «qeyri-genetik yaddaş»ı adlandırmaq olar. İnformasiyanın məkan və zaman çərçivəsində ötürülməsi kanalı təkcə mənəvi mədəniyyətlə deyil, həm də maddi mədəniyyətlə izah edilir.

  Kommunikativ funksiya

  Kommunikativ funksiya – bilavasitə informativ funksiya ilə qarşılıqlı əlaqədədir. İnsanın bütün fəaliyyət istiqamətlərini (istehsal, ideoloji, siyasi, dini və s.) söz müşayiət edir. Dilin özü mədəniyyətin məhsulu olub, insanlar arasında hərtərəfli münasibətlər yaradaraq, həm də bu və ya digər mədəniyyətin vasitəçisi rolunu oynayır. Ünsiyyət prosesi həm incəsənətin spesifik dili ilə (musiqi, rəqs, kino, teatr və s), həm də elmin dili ilə (riyazi rəmzlər, kimyəvi formullar və s.) həyata keçirilir. Əgər tarixin müxtəlif çağlarında ünsiyyət vasitəsi kimi nəsildən-nəslə, insandan-insana şifahi, qrafik formada işarə sistemləri ötürülürdüsə, müasir dövrdə yeni nəqliyyat vasitələrinin, texnika, kütləvi informasiya vasitələrinin (mətbuat, radio, televiziya, kino, audio və video yazılar, internet) inkişafı nəticəsində informasiyaların ötürülməsində yüksək irəliləyişlər əldə edilmişdir. Texniki vasitələr bir tərəfdən ünsiyyəti genişləndirirsə, digər tərəfdən onu mərükkəbləşdirir, çətinləşdirir. Bu, ilk növbədə insanların maddi və ya mənəvi dəyərlərlə canlı ünsiyyətin qurulması şəraiti ilə izah edilir. Məsələn, muzey əşyası ilə tanış olmaq üçün tamaşaçının ekspozisiya zalına getməsi o qədər də vacib deyil. Ona tamaşaçı həm televiziya, həm də video çəkilişi ilə tamaşa edə bilər. Musiqiyə qulaq asmaq üçün konsert və ya filarmoniyaya getmək vacib deyil, ona maqnitofon və ya kasetlərdə qulaq asmaq mümkündür. Beləliklə, kommunikativ imkanların genişlənməsi mədəniyyətlərin milli xüsusiyyətlərinin kölgədə qalması və vahid ümumbəşəri sivilizasiyanın formalaşmasının təminatçısıdır.

  Requlyativ (və ya normativ) funksiya

  Requlyativ (və ya normativ) funksiya – bu cəmiyyətin bütün insanlara tələb və normalar sistemi ilə yanaşılmaısnı bildirir. Yəni insanların bütün fəaliyyət sahələrində – əmək, məişət, qruplararası münasibətlərdə və s. cəmiyyət insanlar üzərində bir sıra tələb və normalar qoyur ki, bu da çox vaxt mədəniyyətlə tənzimlənir. Mədəniyyətin köməkliyi ilə insan və ya insan qruplarının davranışı cəmiyyətin onların üzərinə qoyduğu norma və prinsiplərə uyğunlaşdırılır. Bu funksiya əxlaq və hüquq kimi normativ sistemlərlə möhkəmləndirilir. Beləliklə, mədəniyyət insanın gündəlik fəaliyyətini də tənzimləyir. Mədəniyyətin requlyativ funksiyası əxlaqın müxtəlif sahələri nəticəsində həyata keçirilir: bunlardan ən aliləri əxlaqi, mənəvi dəyərlərdir. Bunlar da, yəni əxlaqi dəyərlər tarixin gedişində dəyişərək xalqdan-xalqa ötürülür. Dünya inkişaf etdikcə əxlaq normaları qarşılıqlı zənginləşir və daha da ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb etməyə başlayır. Yəni insanlar indi daha aydın surətdə dərk etməyə başlamışlar ki, hamı bir gəminin sərnişinləri olub, baş verən neqativ hadisələrə qarşı mübarizə apara bilirlər. Əxlaq normalarının əsas tənzimləyicisi kimi, hələ ən qədimlərdən kilsə, müsəlmançılığın tarixindən başlayaraq isə, islam, Qurani-Kərim, məscidlər olmuşdur. Bunların hər birindəki müddəa və göstəricilər ümumbəşəri xarakter kəsb edirdi. Mədəniyyətin requlyativ funksiyasını ifadə edən əsas səviyyələrdən birini də, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, hüquq normaları təşkil edir. Əgər əxlaq normaları özünü dini mətn və sənədlərdə, ədəbiyyatlarda təzahür etdirirsə, hüquq normaları konstitusiya və qanunlarda təsbit olunur. Bu cəhətinə görə, həmin normalar təkcə əxlaqi, mənəvi mahiyyət deyil, həm də hüquqi əhəmiyyət və məzmun kəsb edir. Ona görə də, müxtəlif xalqların hüquq normalarındakı fərq əxlaqi normalardakı dərslərdən xeyli müqayisə olunacaq səviyyə kəsb edir ki, bu da ilk növbədə, hər bir millətin, xalqın konkret tarixi, temperamenti ilə izah olunur. Mədəniyyətin normativ tərəfini əks etdirən digər səviyyələrdən birini də adət və ənənələr təşkil edir. Adət həyatın müxtəlif sahələrində və şəraitində nəsildən-nəslə ötürülən normaların möhkəm və davamlı davranış sistemidir. Müəyyən nümunəvi forma kəsb edərək adətlər daha davamlı və konservativ xarakterə malik olub, əsrlərdən əsrlərə ötürülür. Mərasim və ənənələr isə daha çox dini məzmun kəsb edir. Bu, dindarların kilsə, məscid və ya digər xüsusi ayinlərin kollektiv şəkildə simvolik fəaliyyətləridir. Bütün bunlarla yanaşı, mədəniyyətin requlyativ funksiyası məişətdə, təbiətdə, digər insanlarla münasibətlərdə öz normalarını müəyyənləşdirir.

  Aksioloji (qiymətləndirici) funksiya

  Aksioloji (qiymətləndirici) funksiya – mədəniyyətin bu funksiyası insanların hələ Sokrat tərəfindən verilmiş «xeyir nədədir?» sualının cavabının tapılmasında təzahür edir. Bəşər tarixində bütün zəka sahibləri bizi əhatə edən «faydalı» və «zərərli» olanların təsnifatının verilməsinə çalışmışlar. Praktiki fəaliyyət prosesində insan intellekti vasitəsilə dəyərlərin təsnifatı verilmiş və qiymətləndirilmişdir. Təcrübə zənginləşdikcə bir çox dəyərlər nəzərdən keçirilmiş, bəziləri sıradan çıxmış, yeniləri meydana gəlmişdir. Müxtəlif xalqlarda «xeyir», «şər» anlayışları özünü müxtəlif dəyərlərdə təzahür etdirdi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq insan bütün zamanlarda nəyin xeyirli və zərərli olduğunu həmişə anlamışdır. İnsan qruplarının inteqrasiyası funksiyası, dünyəvi, bəşəri sivilizasiyaların zənginliyinin yaradılmasına xidmət edən milli mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməyə xidmətini nəzərdə tutur. Mədəniyyət millətlərin differensiasiyasının mühüm amili olmaqla yanaşı, həm də insan qruplarının birləşməsi, zənginləşməsi meyarı kimi də çıxış edir. Millətlərarası mübadilə prosesi inkarı – inkar kimi dialektik qanunun müddəalarına uyğun müxtəlif tarixi dövr və mərhələlərin, xalq və millətlərin qarşılıqlı əlaqəsini yaratmaqla, onların «simfonik» vəhdətini formalaşdırır. Dediklərimizin ən mühüm sübutlarından biri müasir mədəniyyətin nəhəng elmi-texniki tərəqqisinin təzahürüdür.

  Sosiallaşdırma (humanistləşmə) funksiyası

  Sosiallaşdırma (humanistləşmə) funksiyası – mədəniyyətin müəyyən şəxsiyyət tipinin formalaşdırılması ilə izah edilir. Bu formalaşma cəmiyyətin maraqlarına uyğundur. Orta əsrlərdə bu tip cəngavər, sosializm quruluşunda isə, kommunizm qurucusu sayılan fəal mübariz idi. Bundan belə bir nəticə çıxır ki, mahiyyətcə bu funksiya cəmiyyətin yeganə və əsas vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Beləliklə, cəmiyyət insanı bioloji varlıqdan şüurlu, ağıllı ictimai adama çevirir. Ona görə də insanın sosiallaşması prosesi fərd tərəfindən müəyyən edilən bilik, norma və dəyərlərin mənimsənilməsini praktiki fəaliyyətdə tətbiqini nəzərdə tutulur. Ona görə də mədəniyyətin humanistləşmə funksiyası iki mühüm proseslə müşayiət olunur: sosiallaşma prosesi (yəni ictimai münasibətlərin mənimsənilməsi) və fərdiləşmə prosesi (yəni bu münasibətlərin fərdi formada, təkrarolunmaz şəkildə mənimsənilməsi). İctimai inkişafda ideal vəziyyət kollektiv və şəxslər, fərdlər arasında mütənasibliyin mövcudluğu ilə izah edilir. Beləliklə, cəmiyyətdə mədəniyyətin yuxarıda sadalanan funksiyaları şərti məzmun kəsb etsə də, hər halda onları məhdudlaşdırmaq və ya nəzərə almamaq da qeyri-mümkündür. Belə ki, onlar bir-birilə sıx vəhdət təşkil edərək vahid bir prosesin əsas meyarları rolunu oynayırlar.

  • M.J.Manafova, N.T.Əfəndiyeva, S.A.Şahhüseynova. “Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi”. Ali məktəblər üçün dərslik. (Əlavə olunmuş və redaktə edilmiş ikinci nəşri)

  Noyabr 17, 2021
  Ən son məqalələr

  Xüsusi:map/12/39.15194/45.44167/az

  Xüsusi:map/12/39.15361/46.64722/az

  Xüsusi:map/12/39.16667/44.26667/az

  Xüsusi:map/12/39.17955611/45.69619389/az

  Xüsusi:map/12/39.17333/45.89028/az

  Xüsusi:map/12/39.19441389/45.69685889/az

  Xüsusi:map/12/39.19/45.70639/az

  Xüsusi:map/12/39.2/46.5/az

  Xüsusi:map/12/39.205/45.90028/az

  Xüsusi:map/12/39.21667/44.76667/az

  Ən çox oxunan

  scandinavia

  scapula – posterior view2

  scarface-tigershark

  schchara

  scheme human hand bones – no text

  mədəniyyətin, funksiyaları, məqaləni, vikiləşdirmək, lazımdır, lütfən, məqaləni, ümumvikipediya, redaktə, qaydalarına, uyğun, şəkildə, tərtib, edin, geniş, mənada, mədəniyyət, yəni, onun, hər, təzahür, formaları, maddi, mənəvi, mədəniyyət, məkan, zaman, çərçiv. Bu meqaleni vikilesdirmek lazimdir Lutfen meqaleni umumvikipediya ve redakte qaydalarina uygun sekilde tertib edin Genis menada medeniyyet yeni onun her iki tezahur formalari maddi ve menevi medeniyyet mekan ve zaman cercivesinde insanlari birlesdirerek dunyanin tekmillesdirilmesine dogru yoneldilir Bu menada medeniyyetin en vacid vezifesini insanlari vahid beseriyyet timsalinda birlesdirerek konkret ictimai funksiyalarin reallasdirilmasini temin etmek teskil edirdi Tarixi inkisaf prosesinde medeniyyetin bir sira funksiyalari formalasmisdir etraf aleme uygunlasma funksiyasi derketme funksiyasi informativ funksiya kommunikativ funksiya requlyativ funksiya insan qruplarinin inteqrasiyasi funksiyasi sosiallasma funksiyasi Bu funksiyalarin her birinin qisa serhe ehtiyaci oldugundan onlarin her biri uzerinde dayanaq Mundericat 1 Medeniyyetin funksiyalari 1 1 Muhite uygunlasma funksiyasi 1 2 Derketme 1 3 Informativ funksiya 1 4 Kommunikativ funksiya 1 5 Requlyativ ve ya normativ funksiya 1 6 Aksioloji qiymetlendirici funksiya 1 7 Sosiallasdirma humanistlesme funksiyasi 2 MenbeMedeniyyetin funksiyalari RedakteMuhite uygunlasma funksiyasi Redakte Muhite uygunlasma funksiyasi en qedim funksiyalardan hesab edilerek iki muhum seraiti tebii tebiet ve sosial seraite uygunlasmani nezerde tutur Eger en qedim ecdadlarimiz ucun heyvan derisi od medeniyyetin qedim ilkin numuneleri hesab edilirdise muasirlerimiz ucun bunu kosmik libaslar meselen skafandr ve ya derin su ucun nezerde tutulan batiskado evez edir Butun bunlar son meqamda insanin tebiete muhite uygunlasmasi funksiyasini yerine yetirir Lakin qeyd edildiyi kimi insan tekce tebietin deyil hem de cemiyyetin uzvudur Burada ise medeniyyet cercivesinde uygunlasma vasiteleri hazirlanir dovlet qerar ve strukturlarindan baslamis mudafie ve hucuma hazirliq aletlerinin movcudluguna qeder her sey insanin menafe ve uygunlasmasina aid edilir cemiyyetde uygunlasmanin mutleqlesdirilmesi sosial darvinizm doktrinasinin esasini qoymusdur Derketme Redakte Derketme qnoseoloji funksiyasi oz tezahurunu elmde elmi axtarislarda tapir Bu ozunu muasir elmitexniki tereqqide daha qabariq tezahur etdirir Bu funksiya ikili istiqamete malikdir bir terefden biliklerin sistemlesdirilmesi tebiet ve cemiyyetin inkisaf qanunlarinin acilmasina yoneldilibse diger terefden insanin ozu ozunu derketmesine yoneldilir Gorunduyu kimi birinci istiqamet ikincisini daha da usteleyib Insan oz qelbi ve ruhunun kesfinden cox dunya ve cemiyyetin qanunlarini onu ehate eden alemin sirlerini kesf ede bilmisdir Ozumuz haqqinda bir cox seyleri bilmirik meselen ekstrasenslerin muemmali xususiyyetleri cadugerlik ve magiyanin movcudluq sirleri telepatiya hadisesinin izah edile bilmemesi telekinez mesafe cercivesinde fikirlerin oturulmesi geleceyi gore bilmeyi ve diger insan potensiyasinin acilmamis sirleri hele bizler ucun maraq dogurur Butun bunlar bir nece iller mekanimizda dile getirilmeyen problemler olmusdur Insanin ozunde mocuze gizletmediyi hemise telqin olmusdur Lakin eslinde insan oz sirli daxili alemi ile maraq dairesindedir Eger ele olmasaydi insan eserleri ile dunya sivilizasiyasina mohtesem senet numuneleri bexs etmezdi Informativ funksiya Redakte Informativ funksiya tarixi varisliyin ve sosial tecrubenin oturulmesine xidmet edir Beseriyyetin medeniyyetden basqa menevi servetleri oturen ve genis yayan diger bir sahesi yoxdur Medeniyyet ne genetik ne de bioloji yolla oturulur Medeniyyet oz tebietine gore tarixi mahiyyet kesb edir Onun bu gunu kecmise esaslanaraq geleceyi formalasdirir Mehz medeniyyetin komekliyi ile sosial tecrube bir nesilden digerine oturulur Eger sohbet ayrica tarixi dovr ve merheleden gedirse onda medeniyyet vasitesile informasiya her hansi bir olkeden digerine bir xalqdan basqasina catdirilir Mehz bu xususiyyetine gore medeniyyeti beseriyyetin qeyri genetik yaddas i adlandirmaq olar Informasiyanin mekan ve zaman cercivesinde oturulmesi kanali tekce menevi medeniyyetle deyil hem de maddi medeniyyetle izah edilir Kommunikativ funksiya Redakte Kommunikativ funksiya bilavasite informativ funksiya ile qarsiliqli elaqededir Insanin butun fealiyyet istiqametlerini istehsal ideoloji siyasi dini ve s soz musayiet edir Dilin ozu medeniyyetin mehsulu olub insanlar arasinda herterefli munasibetler yaradaraq hem de bu ve ya diger medeniyyetin vasitecisi rolunu oynayir Unsiyyet prosesi hem incesenetin spesifik dili ile musiqi reqs kino teatr ve s hem de elmin dili ile riyazi remzler kimyevi formullar ve s heyata kecirilir Eger tarixin muxtelif caglarinda unsiyyet vasitesi kimi nesilden nesle insandan insana sifahi qrafik formada isare sistemleri oturulurduse muasir dovrde yeni neqliyyat vasitelerinin texnika kutlevi informasiya vasitelerinin metbuat radio televiziya kino audio ve video yazilar internet inkisafi neticesinde informasiyalarin oturulmesinde yuksek irelileyisler elde edilmisdir Texniki vasiteler bir terefden unsiyyeti genislendirirse diger terefden onu merukkeblesdirir cetinlesdirir Bu ilk novbede insanlarin maddi ve ya menevi deyerlerle canli unsiyyetin qurulmasi seraiti ile izah edilir Meselen muzey esyasi ile tanis olmaq ucun tamasacinin ekspozisiya zalina getmesi o qeder de vacib deyil Ona tamasaci hem televiziya hem de video cekilisi ile tamasa ede biler Musiqiye qulaq asmaq ucun konsert ve ya filarmoniyaya getmek vacib deyil ona maqnitofon ve ya kasetlerde qulaq asmaq mumkundur Belelikle kommunikativ imkanlarin genislenmesi medeniyyetlerin milli xususiyyetlerinin kolgede qalmasi ve vahid umumbeseri sivilizasiyanin formalasmasinin teminatcisidir Requlyativ ve ya normativ funksiya Redakte Requlyativ ve ya normativ funksiya bu cemiyyetin butun insanlara teleb ve normalar sistemi ile yanasilmaisni bildirir Yeni insanlarin butun fealiyyet sahelerinde emek meiset qruplararasi munasibetlerde ve s cemiyyet insanlar uzerinde bir sira teleb ve normalar qoyur ki bu da cox vaxt medeniyyetle tenzimlenir Medeniyyetin komekliyi ile insan ve ya insan qruplarinin davranisi cemiyyetin onlarin uzerine qoydugu norma ve prinsiplere uygunlasdirilir Bu funksiya exlaq ve huquq kimi normativ sistemlerle mohkemlendirilir Belelikle medeniyyet insanin gundelik fealiyyetini de tenzimleyir Medeniyyetin requlyativ funksiyasi exlaqin muxtelif saheleri neticesinde heyata kecirilir bunlardan en alileri exlaqi menevi deyerlerdir Bunlar da yeni exlaqi deyerler tarixin gedisinde deyiserek xalqdan xalqa oturulur Dunya inkisaf etdikce exlaq normalari qarsiliqli zenginlesir ve daha da umumbeseri ehemiyyet kesb etmeye baslayir Yeni insanlar indi daha aydin suretde derk etmeye baslamislar ki hami bir geminin sernisinleri olub bas veren neqativ hadiselere qarsi mubarize apara bilirler Exlaq normalarinin esas tenzimleyicisi kimi hele en qedimlerden kilse muselmanciligin tarixinden baslayaraq ise islam Qurani Kerim mescidler olmusdur Bunlarin her birindeki muddea ve gostericiler umumbeseri xarakter kesb edirdi Medeniyyetin requlyativ funksiyasini ifade eden esas seviyyelerden birini de yuxarida qeyd olundugu kimi huquq normalari teskil edir Eger exlaq normalari ozunu dini metn ve senedlerde edebiyyatlarda tezahur etdirirse huquq normalari konstitusiya ve qanunlarda tesbit olunur Bu cehetine gore hemin normalar tekce exlaqi menevi mahiyyet deyil hem de huquqi ehemiyyet ve mezmun kesb edir Ona gore de muxtelif xalqlarin huquq normalarindaki ferq exlaqi normalardaki derslerden xeyli muqayise olunacaq seviyye kesb edir ki bu da ilk novbede her bir milletin xalqin konkret tarixi temperamenti ile izah olunur Medeniyyetin normativ terefini eks etdiren diger seviyyelerden birini de adet ve eneneler teskil edir Adet heyatin muxtelif sahelerinde ve seraitinde nesilden nesle oturulen normalarin mohkem ve davamli davranis sistemidir Mueyyen numunevi forma kesb ederek adetler daha davamli ve konservativ xaraktere malik olub esrlerden esrlere oturulur Merasim ve eneneler ise daha cox dini mezmun kesb edir Bu dindarlarin kilse mescid ve ya diger xususi ayinlerin kollektiv sekilde simvolik fealiyyetleridir Butun bunlarla yanasi medeniyyetin requlyativ funksiyasi meisetde tebietde diger insanlarla munasibetlerde oz normalarini mueyyenlesdirir Aksioloji qiymetlendirici funksiya Redakte Aksioloji qiymetlendirici funksiya medeniyyetin bu funksiyasi insanlarin hele Sokrat terefinden verilmis xeyir nededir sualinin cavabinin tapilmasinda tezahur edir Beser tarixinde butun zeka sahibleri bizi ehate eden faydali ve zererli olanlarin tesnifatinin verilmesine calismislar Praktiki fealiyyet prosesinde insan intellekti vasitesile deyerlerin tesnifati verilmis ve qiymetlendirilmisdir Tecrube zenginlesdikce bir cox deyerler nezerden kecirilmis bezileri siradan cixmis yenileri meydana gelmisdir Muxtelif xalqlarda xeyir ser anlayislari ozunu muxtelif deyerlerde tezahur etdirdi Lakin butun bunlara baxmayaraq insan butun zamanlarda neyin xeyirli ve zererli oldugunu hemise anlamisdir Insan qruplarinin inteqrasiyasi funksiyasi dunyevi beseri sivilizasiyalarin zenginliyinin yaradilmasina xidmet eden milli medeniyyetlerin qarsiliqli zenginlesmeye xidmetini nezerde tutur Medeniyyet milletlerin differensiasiyasinin muhum amili olmaqla yanasi hem de insan qruplarinin birlesmesi zenginlesmesi meyari kimi de cixis edir Milletlerarasi mubadile prosesi inkari inkar kimi dialektik qanunun muddealarina uygun muxtelif tarixi dovr ve merhelelerin xalq ve milletlerin qarsiliqli elaqesini yaratmaqla onlarin simfonik vehdetini formalasdirir Dediklerimizin en muhum subutlarindan biri muasir medeniyyetin neheng elmi texniki tereqqisinin tezahurudur Sosiallasdirma humanistlesme funksiyasi Redakte Sosiallasdirma humanistlesme funksiyasi medeniyyetin mueyyen sexsiyyet tipinin formalasdirilmasi ile izah edilir Bu formalasma cemiyyetin maraqlarina uygundur Orta esrlerde bu tip cengaver sosializm qurulusunda ise kommunizm qurucusu sayilan feal mubariz idi Bundan bele bir netice cixir ki mahiyyetce bu funksiya cemiyyetin yegane ve esas vezifelerinin yerine yetirilmesine xidmet edir Belelikle cemiyyet insani bioloji varliqdan suurlu agilli ictimai adama cevirir Ona gore de insanin sosiallasmasi prosesi ferd terefinden mueyyen edilen bilik norma ve deyerlerin menimsenilmesini praktiki fealiyyetde tetbiqini nezerde tutulur Ona gore de medeniyyetin humanistlesme funksiyasi iki muhum prosesle musayiet olunur sosiallasma prosesi yeni ictimai munasibetlerin menimsenilmesi ve ferdilesme prosesi yeni bu munasibetlerin ferdi formada tekrarolunmaz sekilde menimsenilmesi Ictimai inkisafda ideal veziyyet kollektiv ve sexsler ferdler arasinda mutenasibliyin movcudlugu ile izah edilir Belelikle cemiyyetde medeniyyetin yuxarida sadalanan funksiyalari serti mezmun kesb etse de her halda onlari mehdudlasdirmaq ve ya nezere almamaq da qeyri mumkundur Bele ki onlar bir birile six vehdet teskil ederek vahid bir prosesin esas meyarlari rolunu oynayirlar Menbe RedakteM J Manafova N T Efendiyeva S A Sahhuseynova Medeniyyet tarixi ve nezeriyyesi Ali mektebler ucun derslik Elave olunmus ve redakte edilmis ikinci nesri Menbe https az wikipedia org w index php title Medeniyyetin funksiyalari amp oldid 2866994, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

  ne axtarsan burda

  en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.