Press "Enter" to skip to content

AzMİU-nun fh və hft kafedrası üzrə Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma

Metrologiya və Standartlaşdirma Mərkəzi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2002-ci il 30 dekabr 2632/ü nömrəli Əmri əsasında yaradılmışdır.

Standartlaşdırma

Standartlaşdırmanın elementləri o zaman meydana çıxmışdı ki, hələ bu barədə heç bir termin yox idi. Buna aşağıdakıları misal göstərmək olar: Misirdə fironlar piramidaların tikintisində 410x200x130 mm ölçüyə malik kərpiçlərdən istifadə etmələri, qədim Romada su çarxlarının katapultlarının (hərbi uçucu maşın) yaradılması zamanı mütənasib ədədlər metodunun tətbiqi, romalılar tərəfindən şəhərin su kəmərinin tikintisində müəyyən diametrlərə malik borulardan istifadə olunması, parçaların ölçülərinin keyfiyyət göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi və s. insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, standartlar ona toxunmasın. Standartlaşdırma həmişə insanlara yaşamaqda və işləməkdə kömək etmişdir.

Standartlaşdırmanın metodik əsaslarının vacib prinsiplərindən biri olan “nisbi ölçülər prinsipi belə baş parmetrə əsaslanır ki, maşının istənilən hissəsinin bütün ölçüləri öz aralarında bir sıra amillərdən irəli gələn asıllıqlarla bağlıdır. Bu prinsiplər ilk dəfə 4200 il bundan əvvəl qədim Misirdə inşaat texnikasında katapultun hazırlanmasında tətbiq edilmişdir. Standartlaşdırmaya əsaslanmış qurulmanı qeyd edirlər. İstifadə edilən daşlar dəqiq ölçülərə malikdir və bunsuz mühəndis fəaliyyəti sahəsində tarixçilər adətən qədim Misirdə piramidaların düzgün həndəsi formasını, onların uzun müddət saxlanılmasını təmin etmək mümkün olmazdı.

Vavilon qülləsinin hündürlüyü 90m-dir. Onun tikintisində 85 mln. dəqiq ölçülü bişmiş kərpiç istifadə edilmişdir. Piramidalardan fərqli olaraq burada bağlayıcı kimi asfaltdan istifadə edilmişdir. hündürlüyü 15 m olan qüllənin yuxarı mərtəbəsinə göy şirələnmiş kərpicdən üz çəkilmişdir ki, bunun da hazırlanması nəinki standart ölçülərin, həm də stabil resepturanın dürüst gözlənilməsinin nəticəsidir.

Müasir tarix hesabı ölkələrin çoxu üçün standartdır. Bir sıra ölkələrin öz tarix hesabı sistemi mövcuddur və onlar bu və ya digər ölkə miqyasında standartdır.

Əlverişli qiymətə lazımi keyfiyyətli mal əldə etmək, eləcə də, təhlükəsiz və komfortlu əmək hüquqlarını təmin edən, yerinə yetiriləsi məcburi və yaxud tövsiyə xarakteri daşıyan tələblərin, pozulmaların, qaydaların və xassələrin işlənib təyin edilməsinə yönələn fəaliyyətə standartlaşdırma deyilir.

Standartlaşdırmada məqsəd

Standarlaşdırmanın əsas məqsəd və vəzifəsi eyni məhsullar üçün vahid normanı müəyyən etməkdir.

Standartlaşdırma elmin, texnikanın və qabaqcıl təcrübənin nəticələrinə əsaslanaraq nəinki hazırki, həmçinin gələcək inkişafın əsasını təyin edir və

eləcə də elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı olaraq daim inkişaf edir. O, adətən qəbul olunmuş xarakteristikaların mexaniki yığımı deyil, optimal halların və nəticələrin

seçilməsi və işlənməsidir. Standartlaşdırma elmi-texniki və iqtisadi tərəqqinin sürətlənməsin təsir edən möhtəşəm vasitədir. O, elm və texnikanın nailiyyətlərinin istehsalatda geniş tətbiqi-ni təmin etməklə, maşın hissələrinin qarşılıqlı əvəz olunmasına zəmanət verir, xammal və materiallardan istifadəni yaxşılaşdırır, məhsulun keyfyyətinin ən yaxşı nümunələr səviyyəsində saxlanmasını təmin edir, istehsalatın xüsusiləşdirilməsinin inkişafında əsas rol oynayır.

Standartlaşdırmanın nəticəsi konkret obyektlər üzrə normativ-texniki sənəd olan standartların yaradılmasıdır. Standartlar standartlaşdırma obyektlərinə norma, qayda və tələblər kompleksini qoyur. Standartlar maddi əşyalar (məhsul, etalon, maddi nümunələr və s), təşkilati-metodik və ümumtexniki xarakterli dair normalar, qaydalar və tələblər üçün işlənib hazırlanır.

Standartların müəyyən olunmuş sahələrdə tətbiqi məcburidir və ona riayət olunmaması qanun məcəlləsi ilə mühakimə olunur.

İSO1BEK –in rəhbərliyi normativ sənədlərin iki əsas tətbiq üsulunu tövsiyə edir.

 • uyğun sahədə bilavasitə istifadəsini (istehsalatda, sınaqlarda, sertifikatlaşdırmada və s.);
 • digər normativ sənədə daxil edilməsi.

Axırıncısı həmin normativ sənədin tam mətninin, yaxud onun bir hissəsinin digər normativ sənədə daxil olunmasını nəzərdə tutur. Həmin bu ikinci sənədin vasitəsilə o istehsalatda, təcrübədə və s. tətbiqi mümkün olur, yaxud daha bir normativ sənədə köçürülür. Məsələn, milli standarta daxil edilən beynəlxalq qayda (norma), bilavasitə müəssisədə tətbiq edilə bilər, yaxud həmin milli standarta olan qaydalar (normalar) müəssisə standartına daxil edilir.

,,Qəbul etmə” və ,,tətbiq” terminlərini bir- birindən ayırmaq lazımdır. Yuxarıda izah olunan tətbiqə aiddir. Qəbul etmə isə normativ sənədin müvafiq dövlət orqanı tərəfindən nəşr olunması nəzərdə tutur. Belə ki, beynəlxalq stan-dartın milli standarta daxil olunmasını milli normativ sənədin uyğun beynəlxalq standart əsasında nəşr olunması kimi qəbul etmək lazımdır. Beynəlxalq standartın tətbiqi birbaşa və dolayı ola bilər. Birbaşa tətbiq onun milli standartlaşdırılması sistemində qüvvədə olan normativ sənəddə qəbul olunması ilə əlaqədar deyil. Bu hal üçün beynəlxalq standart qəbul olunduğu şəkildə originalın , yaxud uyğun olanın dilində tətbiq edilir və ya standartınməzmunu təmamilə qorunur, cildində isə beynəlxalq normativ sənədin rekvi-zitləri ilə yanaşı milli standartın nömrəsi və şifri məcburi olaraq göstərilir.

Beynəlxalq standartın milli normativ sənədin daxilində uyğun sahədə istifadə olunması dolayı hesab edilir. Burada tam və qismən tətbiq variantları ola bilər, yəni başqa normativ sənədə beynəlxalq standartın məzmununun tam şəkildə, yaxud onun ayrı-ayrı müddəalarının (tələblərinin) daxil edilməsi ilə.

Standartlaşdırmanın mahiyyəti

Beləliklə, standartlaşdırmanın məqsədi real mövcud olan, planlaşdırılan və potensial məsələlərin həlli üçün təsbit edilmiş qaydaların, tələblərin, normaların geniş və çox-miqyaslı istifadə olunması vasitəsilə bu və ya digər sahədə qaydaya salınmanın optimal dərəcəsini əldə etməkdən ibarətdir.

Standartlaşdırmanın məqsədi ümumi və konkret ola bilər.

Stanlartlaşdırmanın konkret məqsədləri – fəaliyyətin müəyyən sahəsinə, malların və qulluqların istehsal sahələrinə, məhsulun bu və ya digər növünə, müəssə-yə və s. aiddir.

Standartlaşdırma iki anlayışla bağlıdır: – standartlaşdırma obyekti və standartlaşdırma sahəsi.

Bu və ya digər tələbləri, xarakteristikaları, parametrləri, qaydaları və s. işlənən məhsula, prosesə və ya qulluğa standartlaşdırma obyekti deyilir. Standartlaşdırma bütövlükdə obyektə, yaxud onun ayrı- ayrı xarakteristikalarına aid ola bilər.

Qarşılıqlı əlaqədə olan standartlaşdırma obyektləri toplusuna standartlaşdırma sahəsi deyilir.

Məsələn: maşınqayırma sənayesi standartlaşdırma sahəsidir, ancaq maşınqayırmada standartlaşdırma obyektləri, texnoloji proseslər, mühərriklərin növləri, maşınların təhlükəsizliyi və ekoloji təmizliyi və s. ola bilər.

 • Стандартизация в России
 • Классификатор Государственных Стандартов (КГС, ГОСТ)
 • Аббревиатуры по стандартизации

Avqust 12, 2021
Ən son məqalələr

Əlaəddin Məhəmməd Xarəzmşah

Əlaəddin Turəli bəy

Əlaəddin Təkiş Xarəzmşah

Əlaəddövlə Bozqurd bəy Zülqədər

Əlbatti məscidi

Əlbistan

Əlbuta

Əlbu Sabah

Əlburz

Əlburz dağları

Ən çox oxunan

Kiçik ağ vağ

Kiçik ağdiş

Kiçik balinalar

Kiçik bel əzələsi

Kiçik böyük əsgər (film, 2010)

standartlaşdırma, mündəricat, nın, qısa, inkişaf, tarixi, məqsəd, nın, mahiyyəti, mənbənın, qısa, inkişaf, tarixi, redaktənın, elementləri, zaman, meydana, çıxmışdı, hələ, barədə, heç, termin, buna, aşağıdakıları, misal, göstərmək, olar, misirdə, fironlar, pir. Mundericat 1 Standartlasdirmanin qisa inkisaf tarixi 2 Standartlasdirmada meqsed 3 Standartlasdirmanin mahiyyeti 4 MenbeStandartlasdirmanin qisa inkisaf tarixi RedakteStandartlasdirmanin elementleri o zaman meydana cixmisdi ki hele bu barede hec bir termin yox idi Buna asagidakilari misal gostermek olar Misirde fironlar piramidalarin tikintisinde 410x200x130 mm olcuye malik kerpiclerden istifade etmeleri qedim Romada su carxlarinin katapultlarinin herbi ucucu masin yaradilmasi zamani mutenasib ededler metodunun tetbiqi romalilar terefinden seherin su kemerinin tikintisinde mueyyen diametrlere malik borulardan istifade olunmasi parcalarin olculerinin keyfiyyet gostericilerinin mueyyenlesdirilmesi ve s insan fealiyyetinin ele bir sahesi yoxdur ki standartlar ona toxunmasin Standartlasdirma hemise insanlara yasamaqda ve islemekde komek etmisdir Standartlasdirmanin metodik esaslarinin vacib prinsiplerinden biri olan nisbi olculer prinsipi bele bas parmetre esaslanir ki masinin istenilen hissesinin butun olculeri oz aralarinda bir sira amillerden ireli gelen asilliqlarla baglidir Bu prinsipler ilk defe 4200 il bundan evvel qedim Misirde insaat texnikasinda katapultun hazirlanmasinda tetbiq edilmisdir Standartlasdirmaya esaslanmis qurulmani qeyd edirler Istifade edilen daslar deqiq olculere malikdir ve bunsuz muhendis fealiyyeti sahesinde tarixciler adeten qedim Misirde piramidalarin duzgun hendesi formasini onlarin uzun muddet saxlanilmasini temin etmek mumkun olmazdi Vavilon qullesinin hundurluyu 90m dir Onun tikintisinde 85 mln deqiq olculu bismis kerpic istifade edilmisdir Piramidalardan ferqli olaraq burada baglayici kimi asfaltdan istifade edilmisdir hundurluyu 15 m olan qullenin yuxari mertebesine goy sirelenmis kerpicden uz cekilmisdir ki bunun da hazirlanmasi neinki standart olculerin hem de stabil resepturanin durust gozlenilmesinin neticesidir Muasir tarix hesabi olkelerin coxu ucun standartdir Bir sira olkelerin oz tarix hesabi sistemi movcuddur ve onlar bu ve ya diger olke miqyasinda standartdir Elverisli qiymete lazimi keyfiyyetli mal elde etmek elece de tehlukesiz ve komfortlu emek huquqlarini temin eden yerine yetirilesi mecburi ve yaxud tovsiye xarakteri dasiyan teleblerin pozulmalarin qaydalarin ve xasselerin islenib teyin edilmesine yonelen fealiyyete standartlasdirma deyilir Standartlasdirmada meqsed RedakteStandarlasdirmanin esas meqsed ve vezifesi eyni mehsullar ucun vahid normani mueyyen etmekdir Standartlasdirma elmin texnikanin ve qabaqcil tecrubenin neticelerine esaslanaraq neinki hazirki hemcinin gelecek inkisafin esasini teyin edir veelece de elmi texniki tereqqi ile bagli olaraq daim inkisaf edir O adeten qebul olunmus xarakteristikalarin mexaniki yigimi deyil optimal hallarin ve neticelerinsecilmesi ve islenmesidir Standartlasdirma elmi texniki ve iqtisadi tereqqinin suretlenmesin tesir eden mohtesem vasitedir O elm ve texnikanin nailiyyetlerinin istehsalatda genis tetbiqi ni temin etmekle masin hisselerinin qarsiliqli evez olunmasina zemanet verir xammal ve materiallardan istifadeni yaxsilasdirir mehsulun keyfyyetinin en yaxsi numuneler seviyyesinde saxlanmasini temin edir istehsalatin xususilesdirilmesinin inkisafinda esas rol oynayir Standartlasdirmanin neticesi konkret obyektler uzre normativ texniki sened olan standartlarin yaradilmasidir Standartlar standartlasdirma obyektlerine norma qayda ve telebler kompleksini qoyur Standartlar maddi esyalar mehsul etalon maddi numuneler ve s teskilati metodik ve umumtexniki xarakterli dair normalar qaydalar ve telebler ucun islenib hazirlanir Standartlarin mueyyen olunmus sahelerde tetbiqi mecburidir ve ona riayet olunmamasi qanun mecellesi ile muhakime olunur ISO1BEK in rehberliyi normativ senedlerin iki esas tetbiq usulunu tovsiye edir uygun sahede bilavasite istifadesini istehsalatda sinaqlarda sertifikatlasdirmada ve s diger normativ senede daxil edilmesi Axirincisi hemin normativ senedin tam metninin yaxud onun bir hissesinin diger normativ senede daxil olunmasini nezerde tutur Hemin bu ikinci senedin vasitesile o istehsalatda tecrubede ve s tetbiqi mumkun olur yaxud daha bir normativ senede kocurulur Meselen milli standarta daxil edilen beynelxalq qayda norma bilavasite muessisede tetbiq edile biler yaxud hemin milli standarta olan qaydalar normalar muessise standartina daxil edilir Qebul etme ve tetbiq terminlerini bir birinden ayirmaq lazimdir Yuxarida izah olunan tetbiqe aiddir Qebul etme ise normativ senedin muvafiq dovlet orqani terefinden nesr olunmasi nezerde tutur Bele ki beynelxalq stan dartin milli standarta daxil olunmasini milli normativ senedin uygun beynelxalq standart esasinda nesr olunmasi kimi qebul etmek lazimdir Beynelxalq standartin tetbiqi birbasa ve dolayi ola biler Birbasa tetbiq onun milli standartlasdirilmasi sisteminde quvvede olan normativ senedde qebul olunmasi ile elaqedar deyil Bu hal ucun beynelxalq standart qebul olundugu sekilde originalin yaxud uygun olanin dilinde tetbiq edilir ve ya standartinmezmunu temamile qorunur cildinde ise beynelxalq normativ senedin rekvi zitleri ile yanasi milli standartin nomresi ve sifri mecburi olaraq gosterilir Beynelxalq standartin milli normativ senedin daxilinde uygun sahede istifade olunmasi dolayi hesab edilir Burada tam ve qismen tetbiq variantlari ola biler yeni basqa normativ senede beynelxalq standartin mezmununun tam sekilde yaxud onun ayri ayri muddealarinin teleblerinin daxil edilmesi ile Standartlasdirmanin mahiyyeti RedakteBelelikle standartlasdirmanin meqsedi real movcud olan planlasdirilan ve potensial meselelerin helli ucun tesbit edilmis qaydalarin teleblerin normalarin genis ve cox miqyasli istifade olunmasi vasitesile bu ve ya diger sahede qaydaya salinmanin optimal derecesini elde etmekden ibaretdir Standartlasdirmanin meqsedi umumi ve konkret ola biler Stanlartlasdirmanin konkret meqsedleri fealiyyetin mueyyen sahesine mallarin ve qulluqlarin istehsal sahelerine mehsulun bu ve ya diger novune muesse ye ve s aiddir Standartlasdirma iki anlayisla baglidir standartlasdirma obyekti ve standartlasdirma sahesi Bu ve ya diger telebleri xarakteristikalari parametrleri qaydalari ve s islenen mehsula prosese ve ya qulluga standartlasdirma obyekti deyilir Standartlasdirma butovlukde obyekte yaxud onun ayri ayri xarakteristikalarina aid ola biler Qarsiliqli elaqede olan standartlasdirma obyektleri toplusuna standartlasdirma sahesi deyilir Meselen masinqayirma senayesi standartlasdirma sahesidir ancaq masinqayirmada standartlasdirma obyektleri texnoloji prosesler muherriklerin novleri masinlarin tehlukesizliyi ve ekoloji temizliyi ve s ola biler Menbe RedakteStandartizaciya v Rossii Klassifikator Gosudarstvennyh Standartov KGS GOST Abbreviatury po standartizaciiMenbe https az wikipedia org w index php title Standartlasdirma amp oldid 4801386, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.

AzMİU-nun “fh və hft” kafedrası üzrə “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma”

161. Beynəlxalq vahidlər sistemi hansı ildə yaradılıb?

162. Nəzarət edilə bilməyən fartorların təsiri nəticəsində ölçmə zamanı əmələ gələn xətalar necə adlanır?

163. Təsadüfi xətaların əmələ gəlmə səbəbləri?

 1. Vibrasiya
 2. Ölçmə metodu.
 3. İldırım çaxması.
 4. Ölçmə aparatının düzgün quraşdırılması.
 5. Dəqiq olmayan dərəcələnmə.

164. Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiymətindən kənaraçıxma dərəcəsi nədir?

165. Ölçmələrdən alınan nəticələrin cəminin bu nəticələrin sayına nisbəti nəyə deyilir?

 1. Alınan həqiqi qiyməti.
 2. Mütləq xəta.
 3. Alınan nisbi xəta.
 4. Kəmiyyətin orta qiyməti.
 5. Kəmiyyətin kiçik qiyməti.

166. Zaman fasiləsi nə deməkdir?

 1. Hadisənin baş vermə müddəti.
 2. Müxtəlif cisimlərin fəzada yerləşmə nizamlığıdır.
 3. Hadisələrin növbələşmə nizamlılığıdır.
 4. Təbiət hadisələrin istifadəsi.
 5. Fasilələri ölçmək üçün təkrarlanan təbiət hadisələr.

167. Məkan nədir?

 1. Müxtəlif cisimlərin fəzada yerləşmə nizamlığıdır.
 2. Hadisələrin növbələşmə nizamlılığıdır.
 3. Təbiət hadisələrin istifadəsi.
 4. Hadisənin baş vermə müddəti.
 5. Zaman fasilələrini ölçmək üçün təkrarlanan təbiət hadisələri.

168. Məkan anlayışının ölçü xarakteristikası.

 1. Uzunluq, zaman və həcmdir.
 2. Uzunluq, sahə və həcmdir.
 3. Uzunluq, sahə və zaman.
 4. Zaman, sahə və həcmdir.
 5. Kütlə, zaman və həcmdir.

169. Böyük məsafələri ölçmək üçün istifadə edilən üsul?

170. Kiçik məsafələri ölçmək üçün istifadə edilən üsul?

171. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı termometrlərə aid deyil?

172. Temperatur şkalasını ilk dəfə hansı alim hazırlanmışdır?

173. Selsi şkalası ilə 1- ci nöqtənin, suyun donma temperaturu nəyə uyğundur?

174. Selsi şkalası ilə 2–ci nöqtənin suyun qaynama temperaturu nəyə uyğundur?

175. Selsi şkalası ilə cisimlərin temperaturu necə ölçü nöqtəsinə əsasən təyin olunur?

176. SQS sisteminə əsasən uzunluq vahidi santimetr (sm) metrin hansı hissəsinə bərabərdir?

177. SQS sisteminə əsasən kütlə vahidi qram (q) kq-ın neçə hissəsinə bərabərdir?

178. SQS sisteminə əsasən Kelvin termodinamiki temperaturun neçə hissəsi kimi təyin edilib?

179. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı rəqslərin yazılması üçün istifadə olunmur?

180.Vahid zaman ərzində rəqslərin dövrlərinin sayını ifadə edən və periodun tərsi olan kəmiyyətə rəqslərin nəyi deyilir?

181. Tezliyin vahidi nə qəbul edilmişdir?

182. Tikintidə nəzarətin obyekti nə ola bilər?

 1. Məhsul və texnoloji proses.
 2. Məhsul və istehsal xassələri.
 3. Texnoloji proses və ya istehsal xassələri.
 4. Yola salma və quraşdırma.
 5. İstehsal xərcləri.

183. İlkin nəzarət keyfiyyətcə ancaq hiss orqanları tərəfindən qəbul olunan nəzarət?

184. Ancaq görmə orqanları vasitəsi ilə yerinə yetirilən nəzarət?

185. Kripton 86 atomunun və səviyyələri arasındakı keçidə uyğun gələn vakuumdakı şüalanmanın 1650763,73 dalğa uzunluğuna bərabər olan uzunluq nəyə deyilir?

186. Bu ölçü vahidi Paris yaxınlığındakı Beynəlxalq ölçü və çəki bürosunda saxlanılan platin-iridium xəlitəsindən hazırlanmış silindrin kütləsinə bərabərdir (h=39 mm, d=39 mm) və nəyə deyilir?

187. Sezium-133-atomunun əsas halındakı incəquruluşlu iki enerji səviyyəsi arasında keçid zamanı şüalanmanın rezonans tezliyinə uyğun 9192631770 rəqsin baş verməsi üçün tələb olunan zaman intervalına bərabərdir və nəyə deyilir?

188. Suyun üçlük nöqtəsinin termodinamik temperaturunun 1/273,16 hissəsinə bərabərdir və nəyə deyilir?

189. Kütləsi 0,012 kq olan karbon-12 izotopunda atomların sayı qədər struktur elementləri olan sistemdəki maddə miqdarıdır və nəyə deyilir?

190. BS sistemində sürət kəmiyyətinin ölçü vahidi nədir?

191. SQS sistemlərində sürət kəmiyyətinin ölçü vahidi nədir?

192. BS sistemində təcilin ölçü vahidi nədir?

193. SQS sistemlərində təcilin ölçü vahidi nədir?

194. BS sistemində qüvvənin ölçü vahidi nədir?

195. SQS sistemində qüvvənin ölçü vahidi nədir?

196. SQS sistemində kütlənin ölçü vahidi nədir?

197. BS sistemində təzyiqin ölçü vahidi nədir?

198. SQS sistemində təzyiqin ölçü vahidi nədir?

199. BS sistemində uzunluğun ölçü vahidi nədir?

200.Ölçmə nəticəsi nədir?

 1. Fiziki kəmiyyətin ölçmə yolu ilə təyin edilən qiyməti.
 2. Fiziki kəmiyyətin müşahidə yolu ilə təyin edilən qiyməti.
 3. Fiziki kəmiyyətin eksperiment yolu ilə təyin edilən qiyməti.
 4. Fiziki kəmiyyətin nəzəri təyin edilən qiyməti.
 5. Fiziki kəmiyyətin analitik üsulla təyin edilən qiyməti.

201.Fiziki kəmiyyətin əsl qiyməti nədir ?

 1. Obyektin müvafiq xassəsini həm keyfiyyətcə, həm də kəmiyyətcə ideal əks etdirən qiymət.
 2. Obyektin müvafiq xassəsini keyfiyyətcə ideal əks etdirən qiymət.
 3. Obyektin müvafiq xassəsini kəmiyyətcə ideal əks etdirən qiymət.
 4. Obyektin xassəsinin təcrübi yolla həm keyfiyyətcə, həm də kəmiyyətcə ideal əks etdirən qiymət.
 5. Obyektin xassəsinin analitik yolla həm keyfiyyətcə, həm də kəmiyyətcə ideal əks etdirən qiymət.

202.Fiziki kəmiyyətin həqiqi qiyməti nədir?

 1. Fiziki kəmiyyətin eksperiment yolu ilə tapılan və əsl qiymətə yaxınlaşan qiyməti.
 2. Fiziki kəmiyyətin təcrübi yolla tapılan qiyməti.
 3. Fiziki kəmiyyətin əsl qiyməti.
 4. Fiziki kəmiyyətin analitik yolla tapılan və əsl qiymətə yaxınlaşan qiyməti.
 5. Fiziki kəmiyyətin həm təcrübi, həm də analitik tapılan və əsl qiymətə yaxınlaşan qiyməti.

203.Ölçmə prinsipi nədir?

 1. Ölçmənin əsaslandığı fiziki hadisələrin toplusu.
 2. Ölçmə vasitələrinin istifadə olunma qaydalarının məcmusudur.
 3. Ölçmənin nəticəsidir.
 4. Ölçmənin dəqiqliyidir.
 5. Ölçmənin xətasıdır.

204.Ölçmə üsulu nədir?

 1. Ölçmə prinsip və vasitələrinin istifadə olunma qaydalarının məcmusu.
 2. Ölçmənin əsaslandığı fiziki hadisələrin toplusu.
 3. Ölçmənin aparılma dəqiqliyi, ölçmə prinsip və vasitələrinin istifadə olunma qaydalarının məcmusu.
 4. Ölçmə vasitəsi.
 5. Ölçmənin aparıldığı şərait, ölçmə prinsip və vasitələrinin istifadə olunma qaydalarının məcmusu.

205.Kəmiyyətcə dəqiqlik nədir?

 1. Modul üzrə götürülən nisbi xətanin tərs qiyməti.
 2. Nisbi xətanin qiyməti.
 3. Nisbi xətanin tərs qiyməti.
 4. Nisbi xətanin əks qiyməti və modul üzrə götürülən nisbi xətanin tərs qiyməti.
 5. Nisbi xətanin əsl qiyməti.

206. Təzahür xarakterinə görə sistematik xətalar hansılardır?

 1. Sabit və dəyişən xətalar.
 2. Alət xətası.
 3. Qurğu xətası.
 4. Kobud xətalar.
 5. Gözlənilən sabit və dəyişən xətalar.

207. Dəyişən xətalar hansılardır?

 1. Proqressiv, periodik və mürəkkəb qanun üzrə dəyişən xəta.
 2. Mütləq, nisbi, proqressiv, periodik və mürəkkəb qanun üzrə dəyişən xəta.
 3. Additiv və multiplikativ xətalar.
 4. Mütləq , nisbi və multiplikativ xətalar.
 5. Mütləq , nisbi, gətirilmiş, proqressiv, periodik və mürəkkəb qanun üzrə dəyişən xəta.

208. İşıq şiddətinin vahidi hansıdır?

209. MKQSS sistemində qüvvə vahidi 1kQ (kiloqram qüvvə) neçə Nyutona bərabərdir?

210.Maye və ya qaz axınının daraldıcı qurğudan axması zamanı hansı hadisə baş verir?

211.Metrologiyada qazların nəmliyini öyrənən bölmə hansıdır?

212. Təhlükəli istehsalat obyekti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

 1. Sənaye təhlükəsizliyi qanununda təhlükəli obyektlərin siyahısında göstərilən bir və ya bir neçə təhlükəli cəhətlərə malik olan müəssisə, onun sexi və ya hər hansı bir sahəsi nəzərdə tutulur.
 2. Yanğına və partlayışa qarşı təhlükəli olan sexlər nəzərdə tutulur.
 3. Ətraf mühitin təsirlərinə qarşı təhlükəli olan obyektlər, sənaye təhlükəsizliyi qanununda təhlükəli obyektlərin siyahısında göstərilən bir və ya bir neçə təhlükəli cəhətlərə malik olan müəssisə, onun sexi və ya hər hansı bir sahəsi nəzərdə tutulur.
 4. Kimyəvi təsirlərə qarşı təhlükəli olan obyektlər nəzərdə tutulur.
 5. Radiasiya şüalanması baxımından təhlükəli olan obyektlər, sənaye təhlükəsizliyi qanununda təhlükəli obyektlərin siyahısında göstərilən bir və ya bir neçə təhlükəli cəhətlərə malik olan müəssisə, onun sexi və ya hər hansı bir sahəsi nəzərdə tutulur.

213. Texniki qurğular və təhlükəli istehsalat avadanlıqları necə sertifikatlaşdırılır?

 1. Sənaye təhlükəsizliyi tələblərinə və müəyyən qaydalara uyğun olaraq.
 2. Partlayışa və yanğına qarşı təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olaraq.
 3. Partlayışa qarşı təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olaraq.
 4. Ətraf mühitin təsirlərinə qarşı tələblərinə uyğun olaraq.
 5. Radiasiya şüalanması baxımından təhlükısizlik tələblərinə uyğun olaraq.

214. Təhlükəli istehsal obyektlərinin layihə sənədlərində nəzərdə tutulmuş bütün dəyişikliklər necə həyata keçirilməlidir?

 1. Sənaye təhlükəsizliyi ekstertizasından keçməli və xüsusi cavabdeh orqanlarla razılaşdırılmalıdır.
 2. Sənaye təhlükəsizliyi ekstertizasından keçməli və müəssisə rəhbəri ilə razılaşdırılmalıdır.
 3. Sex və sahə rəhbərləri ilə razılaşdırılmalıdır.
 4. Sənaye təhlükəsizliyi ekstertizasından keçməli və baş mühəndislə razılaşdırılmalıdır.
 5. Baş mexaniklə razılaşdırılmalıdır.
  1. Təhlükəli istehsalat obyektlərində layihə sənədlərini işləyib hazırlayan təşkilatlar nəyi mütləq nəzərdən qaçırmamalıdır?
  1. Tikinti prosesinin genişləndirilməsini və yenidən qurma işlərinə yeni texnikanın cəlb oluna biləcəyini.
  2. Qəzaların baş verə biləcəyi ehtimalını.
  3. Obyektin sönülmə ehtimalını.
  4. Obyektdə yanğın baş vermə ehtimalını, tikinti prosesinin genişləndirilməsini və yenidən qurma işlərinə yeni texnikanın cəlb oluna biləcəyini.
  5. Obyektə partlayışın olacağı ehtimalını, tikinti prosesinin genişləndirilməsini və yenidən qurma işlərinə yeni texnikanın cəlb oluna biləcəyini.
   1. Təhlükəli istehsal obyektində çalışan bütün işçilər nələri bilməlidirlər?

   Metrologiya və Standartlaşdırma Mərkəzi

   Metrologiya və Standartlaşdirma Mərkəzi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 2002-ci il 30 dekabr 2632/ü nömrəli Əmri əsasında yaradılmışdır.

   Mərkəzin əsas vəzifəsi Nazirliyin fəaliyyət sahələrində istifadə olunan öıçü cihazlarının mütəmadi olaraq attestasiyasının keçirilməsi, yoxlanılması, etalon cihazlarla tutuşdurulması və eləcə də təmiri, yeni alınmış etalon cihazların Azərbaycan Respubıikasının Dövlət reyestirinə salınmasından ibarətdir.

   Mərkəz, regional hidrometeorologiya müəssisələrinin stansiyalarında quraşdırılmış Avtomat stansiyaların kolibrasiyası (təzyiq, temperatur və rütubət) işlərini həyata keçirir.

   Mərkəzdə dörd şöbə fəaliyyət göstərir: Metrologiya və standartlaşdırma şöbəsı, Ölçü, yoxlama və kalibrlənmə laboratoriyası, Təmir-quraşdirma şöbəsi və Təcürbə-sınaq emalatxanası.

   Metrologiya və standartlaşdırma şöbəsi – Milli Hidrometeorologiya Departamenti, Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti, Milli Geoloji Kışfiyyat Xidmətı və Xəzər kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsinin texniki-metroloji pasportlarının ilbəil yenilənməsini təmin edir, yeni alınmiş cihaz və avadanliqların pasportlarını Azərbaycan dılınə tərcümə edir, istifadə olunan etalon cihazları Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət komitəsində hər il yoxlamadan keçirir, İSO-nun qəbul etdiyi yeni standartları internet vasitəslə izləyir və lazım olduqda onları tərcümə edərək istifadə edir.Yeni qəbul edilmiş qaydalarla bütün regional müəssələr internet vasitəci ilə məlumatlandirir.

   Ölçü, Yoxlama və Kalibrlənmə laboratoriyası – Milli Hidrometeorologiya Departamenti Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamenti, Milli Geoloji Kışfiyyat xidmətı və Xəzər Kompleks Ekoloji Monitorinq İdarəsində istifadə olunan cihaz və avadanlıqların (təzyiq, temperatur, rütubət, yağıntı) etalon cıhazlar vasitəsi ilə yoxlanılmasını təmin edir, səhadətnamələrin və bildirişlərin verilməsi işlərini yerinə yetirir.

   Təmir-quraşdirma şöbəsi – Nazirliyin qurumlarında təmirə ehtiyaci olan bəzi cihaz və avadanlıqların təmiri və quraşdirılması işlərini icra edir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.