Press "Enter" to skip to content

Büyüme, Kalkınma ve iktisadi Dalgalanmalar

H.B. Allahverdiyev “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi”Bakı, 2002.

Mikroiqtisadiyyat Vs. Makroiqtisadiyyat

Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat iqtisadiyyatın tədqiqatının ən böyük bölmələrindəndir, burada mikro- fərdi bazarlar və istehlakçı qərarlarına dair hökumətin tənzimlənməsinin təsiri kimi kiçik iqtisadiyyat vahidlərinin müşahidəsinə aiddir və makro – “böyük şəkil” versiyasına aiddir. iqtisadiyyatın necə faiz dərəcələri müəyyən edildiyini və bəzi ölkələrin iqtisadiyyatlarının başqalarına nisbətən daha sürətli böyüməsi kimi.

Komediyaçı PJ O’Rourke’nin sözlərinə görə, “Mikroiqtisadiyyat iqtisadçıların xüsusilə səhv olduğunu düşünür, makroiqtisadiyyat isə iqtisadçıları ümumiyyətlə səhv edir. Yoxsa daha texniki olmaq üçün mikroekonomiya sizdə yoxdu və makroiqtisadiyyat hökumət xaricində pula aiddir. “

Bu məzəli müşahidə iqtisadçılara əyləncəli olsa da, təsviri dəqiqdir. Ancaq iqtisadi müzakirələrin hər iki sahəsinin daha yaxından izlənilməsi iqtisadi nəzəriyyə və tədqiqatın əsaslarını daha yaxşı başa düşməyi təmin edəcəkdir.

Mikroiqtisadi: fərdi bazarlar

Latın dili öyrənənlər bilirlər ki, “mikro” prefiksi “kiçik” deməkdir, buna görə də mikroekonomikanın kiçik iqtisadi vahidlərin öyrənilməsi təəccüblü olmamalıdır. Mikroiqtisadiyyat sahələri belə şeylərlə maraqlanır

  • istehlakçı qərarların qəbul edilməsi və kommunalın maksimallaşdırılması
  • firma istehsalı və mənfəətin maksimuma çatdırılması
  • fərdi bazar tənliyi
  • fərdi bazarlara dövlət tənzimlənməsinin təsiri
  • xarici təsirlər və digər bazar təsirləri

Digər bir deyişlə, mikroekonomiya məhsulların, elektronikanın və ya bütün işgücünün ümumi bazarlarından fərqli olaraq portağal bazarları, kabel televiziyası üçün bazar və ya ixtisaslı işçilər üçün bazar kimi fərdi bazarların davranışı ilə bağlıdır.

Mikroiqtisadiyyat yerli idarəetmə, biznes və şəxsi maliyyələşdirmə, spesifik səhm investisiya tədqiqatları və müəssisənin kapitalist səylərinə fərdi bazarın proqnozları üçün vacibdir.

Makroiqtisadiyyat: Böyük şəkil

Digər tərəfdən, makroiqtisadiyyat iqtisadiyyatın “böyük şəkil” versiyası kimi qəbul edilə bilər. Fərdi bazarları təhlil etmək əvəzinə, makroiqtisadiyyat iqtisadiyyatdakı ümumi istehsal və istehlaka, makroiqtisadiyyatların qaçırdığı ümumi statistikaya diqqət yetirir. Makroiqtisadçıların işinə dair bəzi mövzular daxildir

  • gəlir və satış vergiləri kimi ümumi vergilərin məhsul və qiymətlərə təsirləri
  • iqtisadi yüksəliş və aşağı düşmənin səbəbləri
  • pul və maliyyə siyasətinin iqtisadi sağlamlığa təsiri
  • faiz dərəcələrinin müəyyən edilməsi üçün təsiri və prosesi
  • bəzi iqtisadiyyatlar digər iqtisadiyyatlara nisbətən daha sürətli böyüməyə səbəb olur

İqtisadiyyatı bu səviyyədə öyrənmək üçün tədqiqatçılar müxtəlif məhsul və məhsulların ümumi məhsula nisbi hissələrini əks etdirən şəkildə birləşdirə bilməli olmalıdırlar. Bu, ümumiyyətlə, ümumi daxili məhsulun (ÜDM) konsepsiyası ilə həyata keçirilir və mallar və xidmətlər bazar qiymətləri ilə ağırlıqlandırılır.

Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat arasındakı əlaqələr

Mikroiqtisadiyyat və makroiqtisadiyyat arasında məcmu istehsal və istehlak səviyyələri arasında fərdi ev təsərrüfatları və firmaların seçimlərinin nəticəsidir və bəzi makroiqtisadi modellər bu əlaqəni açıq şəkildə “mikrofonasiya” adlandıraraq daxil edirlər.

Televiziyada və qəzetlərdə əhatə olunan iqtisadi mövzunun əksəriyyəti makroiqtisadi müxtəliflikdir, lakin iqtisadiyyatın yalnız iqtisadiyyatın inkişaf edəcəyi və Fed-in faiz dərəcələri ilə nə etdiyini anlamaqdan daha çox şey olduğunu xatırlamaq vacibdir, həm də yerli iqtisadiyyatları və mal və xidmətlərin xüsusi bazarlarını müşahidə etməkdir.

Bir çox iqtisadçı bir sahədə və ya digər sahədə ixtisaslaşsa da, hansı tədqiqatın davam etməsindən asılı olmayaraq, digər mikro və makro iqtisadi səviyyələrdə müəyyən tendensiyalar və şərtlərin nəticələrini anlamaq üçün digər istifadə olunmalıdır.

Büyüme, Kalkınma ve iktisadi Dalgalanmalar

Abel, A. B. ve Bernanke, B. S. (2001). Macroeconomics. The Addison Wesley Longman, 4th. Edition.

Arnold, L. G. (2002). Business Cycle Theory. Oxford University Press.

Bernanke, A. B. (2001). Macroeconomics. Pennsylvania: Addison Wesley Longman, 4

Dornbusch, R., Fischer, S. ve Startz R. (2004). Macroeconomics. 5. Edition: Mc Grow Hill Publication.

Knoop, T. A. (2004). Recessions and Depressions: Understanding Business Cycles, USA. Greenwood Publishing Group.

Krugman, P. ve Wells R. (2011). Makro İktisat. 2 Ed. Çev: F. Oğuz, M. Arslan, K. A. Akkemik ve K. Göksal, Ankara: Palme Yayıncılık.

Legrand, M. D. ve H. Hagemann. (2005). Business Cycles in Juglar and Schumpeter. Ninth Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought, (6). University of Stirling

Mankiw, N. G. (1994). Macroeconomics. ABD: Worth Pulishers Inc

Yıldırım, K., Karaman, D. ve Taşdemir, M. (2013). Makro Ekonomi. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Unay, C. (2001). Ekonomik Konjonktür. Bursa: Ekin Kitapevi Yayınları.

Snowdon B. ve Vane, H. (2012). Modern Makroekonomi Temelleri, Gelişimi ve Bugünü. Çeviri Editörü: Barış Kablamacı, Ankara: Efil Yayınevi.

Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical. New York: The McGraw-Hill Companies.

Schumpeter, J. A. (1927). The Explanation of the Business Cycle. Economica, 21, 286

Romer, D. (2006). Advanced Macroeconomics. Third Edition. New York: The McGrawHill Companies

Mitchell, W. C. (1913). Business Cycles. Berkeley: University of California Press..

Moore, H. L. (1914). Economic Cycles: Their Law and Cause. New York: MacMillan Coop.

Mankiw, N. G. (1989). Reel Business Cycles: A New Keynesian Perspective. Journal of Economic Perspectives, 79-90

Lucas, R. E. (1977). Understanding Business Cycles. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 5(

Legrand, M. D. ve H. Hagemann. (2005). Business Cycles in Juglar and Schumpeter. Ninth Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought, (6). University of Stirling.

Krugman, P. ve Wells R. (2011). Makro İktisat. 2 Ed. Çev: F. Oğuz, M. Arslan, K. A. Akkemik ve K. Göksal, Ankara: Palme Yayıncılık.

Abel, Anrew B., Bernanke, Ben S.: Macroeconomics, 4th edition, Von Hoffmann Press, USA, 2001

Achuthan, Laksman, Banerji, Anirvan: Beating the Business Cycle, USA, 2004

Hansen, Alvin H.: Business Cyles and National Income, New York, 1951

Oğuz, Hacer: ‘‘Devresel Dalgalanma Teorileri ve Türk Ekonomisindeki Devresel Dalgalanmalar’’, Ankara, 1995

Parasız, İlker: Modern Konjonktür Teorileri, Bursa, 2006

Polat, Eralp: ‘‘Konjonktürel Dalgalanmalar ve Sermaye Piyasası İMKB Örneği’’, 2004

Ünay, Cafer: Ekonomik Konjonktür, Marmara Üniverversitesi Kütüphane Dökümantasyon Dairesi, Bursa, 1996, s. 88.

Abel, A., B.; Bernanke, B., S.: Macroeconomics, 4.bs, USA, Addison Wesley, 2001.

Eğilmez, Mahfi Makroekonomi: Türkiye’den Örneklerle, 2. Bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, 2010.

Dornbusch, R., Fischer,S.: Makroekonomi, Çev. Salih Ak, Mahir Fisunoğlu, Erhan Yıldırım, Refia Yıldırım, İstanbul, McGraw-Hill – Akademi, 1998.

Knoop, Todd A.: Recessions and Depressions: Understanding Business Cycles, London, Praeger Publisher, 2004.

Parasız, İ., Bildirici, M.: Modern Konjontür Teorileri, Bursa, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2006.

Paya, Merih: Makro İktisat, 2. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2001.

Schumpeter, Joseph A.: Business Cycles: a theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process, New York, Mc Graw-Hill Book Company Inc., V.1, 1939.

Snowdon, B., Vane, H. R.: Modern Macroeconomics: Its Origins, Developments and Current State, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 2005.

Ünsal, Erdal M.: Makro İktisat, 6. bs., Ankara, İmaj Yayınevi, 2005.

Zarnowitz, V.: Business Cycles: Theory, History, Indicators and Forecasting, Chicago, The University of Chicago Press, 1992.

ARNOLD, L., G.; Business Cycle Theory, Oxford University Press, New York,2002

KAZGAN, G.; İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 2008.

KÖSE, A, H., ŞENSES, F., YELDAN, E.; İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, İletişim Yayınları, 2003.

UNAY, Cafer; Ekonomik Konjonktür: Analiz, Teori, Tahmin, Ekin Kitabevi, Bursa, 1996.

Abel, A.B. ve Bernanke, B.S. (2008). Croushore D., Macroeconomics, 6th Ed., Pearson Addison Wesley, 284.

Altuğ, G.S. (2010). Business Cycles: Fact, Fallacy and Fantasy, Wold Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 8-10,16-18.

Ardıç, O. (2003). Makro İktisat, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 26-28

Artis, M., Marcellino, M. ve Proietti, T. (2004). “Dating Business Cycles: A Methodological Contribution with an Application to the Euro Area”, Oxford Bullettin of Economics & Statistics, Vol. 66, No.4, 537-565.

Felderer, B. ve Homburg, S. (2010). Makro İktisat ve Yeni Makro İktisat, (Çev: Osman Aydoğuş, N. Oğuzhan Altay), Efil Yayınevi, Ankara, 17

Allahverdiyev H.B., Qafarоv K.S., Əhmədоv Ə.M. Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi. Bakı «Nasir» nəşriyyatı, 2002, 447 s.

Babayev Ə.P. Iqtisadi nəzəriyyə, T.Vəliyevin, Ə.Babayevin, M.Meybullayevin ümumi redaktоrluğu ilə, dərslik. Bakı, Çaşıоğlu, 1999, s. 205

Mustafayev F.F.Keçid iqtisadiyyatında dövlət tənzimlənməsinin makroiqtisadi aspektləri. Bakı, Elm,2008, 537 s.

Şəkərəliyev A.Ş. Dövlətin iqtisadi siyasəti: dayanıqlı və davamlı inkişafın təntənəsi, Bakı-2011, 542 s.

.«Базар игтисадиййатынын дювлят тянзимлянмяси» В.И.Кушлин

.A.Abdullayev “İqtisadiyyat və iqtisadi siyasət” Bakı, 2003

H.B. Allahverdiyev “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi”Bakı, 2002.

.M.T.Əliyev “Azərbaycan iqtisadiyyatınin formalaşması və inkişaf problemləri.” Bakı, 2001

İqtisadiyyatin dövlət tənzimlənməsinin əsaslari (metodiki vasitə) M.A.Əhmədov A.C.Hüseyn, Bakı 2011

Dövlətin iqtisadi siyasəti: realliqlar və perspektivlər, A.Ş. Şəkərəliyev, Bakı 2009

Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları, Bakı 2006

İqtisadi nəzəriyyə, dərslik (tərcümə)Moskva, 2008

İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi (dərslik) Bakı 2002

M.H.Meybullayev “İqtisadi nəzəriyyə”. Bakı 2001

M.H.Meybullayev “Makroiqtisadiyyata giriş”. Bakı 2011

O.Məmmədli, M.İsmayılov, F.İsmayılov “İqtisadi nəzəriyyə”. Bakı 2010

Р.Дорнбуш, С.Фишер “Макроэкономика”. Москва 1997

М.И.Плотницкий “Макроэкономика. Москва 2002

Q.R.Juravlyova. «İqtisadi nəzəriyyə. Makroiqtisadiyyat 1-2». Moskva, 2008.

A.Eren “ Makro iktisadiyyat” Bursa 1992

A.S. Bulatova. “Ekonomika” Moskva – 1997

. İqtisadi nəzəriyyə. Dərslik. Bakı, 2014

Kərimov E., Qasımov B. İqtisadi nəzəriyyə. Bakı, 2014.

Nəsrullayev F.A. İqtisadi nəzəriyyənin predmeti və metodologiyası. Bakı, 1997

Rasim Həsənov “İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika”, Bakı: “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı. (2014)

Vəliyev T.S. İqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamüлü. Bakı, 1999.

.Q.S.Əlləzov “İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı”. Bakı 2009

.«İqtisadi nəzəriyyə Makroiqtisadiyyat-1,2» Daşkov və К nəşriyyat – ticarət korporasiyası Moskva, 2008;

Dostları ilə paylaş:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

atakishiyev mikro ve makroiqtisadiyyat

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Íåôò Àêàäåìèéàñû Ì.Ú.Àòàêèøèéåâ, Ù.Ì.Àááàñîâ, Í.Ù.Àááàñîâà ÌÈÊÐÎ Âß ÌÀÊÐÎÈÃÒÈÑÀÄÈÉÉÀÒ Äÿðñëèê Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Íåôò Àêàäåìè- éàñû “Òÿäðèñèí äÿðñëèê, åëìè ìåòo- äèêè ÿäÿáèééàòëà òÿìèíè” êoìèññèéà- ñûíûí 06.03.2009-úó èë òàðèxëè 14 ñàéëû ãÿðàðû èëÿ äÿðñëèê êèìè òþâñèéÿ åäèëìèøäèð. Áàêû-2010

Post on 28-Nov-2014

Documents

.. , .. , .. MIK RO VO MAK RO IQ TI SA DIY YAT – , o – o – 06.03.2009- x 14 . -2010 6.1-13 : – , – – , . oo .. – – , . oo .. . oo .. , . o, .. o, .. oo o : . , o , 2010- 508 . o o o o o . O, -o o . , o, , ox , o . ox o o o , – o o . x – , – o . – o o . o o – o x – x o – . o . , , .0601000000651 07 2010 M – – ( ) .. , .. , .. , 2010 . 1. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.1. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.1. , . . . . . . . . . . . . . . 242.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.4. . . . . . . . 402.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 573.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623.6. . . . . . 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7134.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744.4. . . . . . . . . . . . . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825. . . . 835.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936. . . . . . . . . . . . . . . . 946.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016.4. . . . . . . . . . . . . . . 1076.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167. . . . . . . . . . . . . . . 1177.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1217.3. . . . . . . . . . . . . . 1267.4. . . . . . . 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1388.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1398.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1438.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1519. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529.1. – . . . . . . 1529.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17110.1. , . . . . . . . . . . . . . 17110.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17310.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17510.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18511. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18611.1. . . . . . . . . . . 18611.2. . . . . . . . . . . . . . . 19011.3. . . . . . . . . . . 19311.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20112.1. . . . . 20112.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20512.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20812.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213513. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21413.1. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21413.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21913.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22113.4. . . . . . . . . . . . . . . . 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23014. – . . . . . . . . . . . . . . . . 23114.1. . . . . . . . . . . . . . 23114.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24015. , . . . . . . . . . . . 24115.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24115.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 . o 16. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25116.1. o . o o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21516.2. x o . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25717. . . . . . . . . . . . . . . . 25817.1. ( x ) .. 25817.2. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26317.3. , . . . . . . . 26517.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27218. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27318.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27318.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27618.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28218.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29219. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29319.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29319.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29619.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29919.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31320. – . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31420.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31420.2. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31620.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32120.4. , . . . . . . 32420.5. . . . . . . . . . . . 32720.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33121. : , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332721.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33221.2. . . . . . 33921.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34021.4. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34321.5. , . . . . . . . . . . 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34822. . . . . . . . . . . . . . . . 34922.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34922.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35322.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35622.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36222.5. . . . . . . . 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36923. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37023.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37023.2. . . . . . . . . . . . . . . . . 37323.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37723.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38523.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39124. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39224.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39224.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39524.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404825. : , . . . . . . . . . . . 40525.1. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40525.2. , . . . . . . . . . . . 40725.3. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41225.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41625.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42025.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42926. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43026.1. o . . . . . . . . . . . . . . . . . 43026.2. o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43226.3. .oo o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45027. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45127.1 x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45127.2 o . . . . . . . . . . . . . . . . 45227.3 . . . . . . . . . . . . . . . 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 . . . . . . . . . . . . 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5059I. BOL MO. Mik ro iq ti sa diy yat1. o 1.1. , , .1.2. .1.3. – . .1.1. , , . – . , , -, . – : . – . : – ? ( ), ? ( – ) ? ( ) – , . – , – – – . , – , , – .10 . , – . – , – , , . . , , – . . – . , – . , . , – . – – . , – , . . , . – . – , . – – . – . , -11 . – , , . , – – . – . – , -. , – . – . -, , , – , .. . ( , , .) , , .. , . – . , , . . – , , , – . -12 , . – , , , – . , – . – . – , – . – . , , . , , . – , , – . . , , – , , , – . , , . – , – . , – . . – , – . . – , , – , . , 13 , , – . . , . . . , – , , . , – , . , – , , . , , – , . , , – .1.2. . , – , , . – . , – . ?14 , – . , — . – , , – . . , ( – ) . . , – – . – . . , – . . , – . . , , . . , – . – , – . , – – . – : 15 1.1. . – . , – – . – – – – . . 1.2. . – . , – . , – . – . ,16(2-1) (2-1) . , . . – – . , – . , – – . – – . – – . , . – . , – – . – , – . , . , .1.3. . . – . – 17 – – . :- – – – . , – – . . , . , . – – – , . – -, – . – – . – . – . , , – , – . -18 , – . – , – . . – . 1.3. . , . : – . – , , – . – . , . – . – . , – .19 : – . – . – . – – . , : . . , -. – . , – , – . – , – . , – , – . (), . – – , -, . – . ( ) , . , – ( ) . – — 20 . , – . , – ( ) – , – . . – – . , – – , -. – – . – , – . – . – – , , : , , , . , ( – ) , , – , . , . – . – , – . – – . – 21 . , , – . – , . – . , – , – . – – , . – , – . – , . 22 1. 2. .3. 4. 232. , 2.1. , 2.2. . 2.3. . 2.4. . .2.5. 2.1. , . – . – – . – – – . . ( , – ) . ( ) – . – , , , , – – . , , . . – , , , – . . , -24 . :- ;- – ;- ;- ;- . , . ( , , , ..) . : ; ; . , , . , , – . – , . , – , – . . , – , . , , , , , . – , – , , , -25 , , – . – , , -, . . , . , ( ) . – . : – ;- ;- ;- ;- . – , , , – , , , , , .. . , , . , – , , , . , , .. . – , . , , , . , – , – . – – -26 . . , -. , . . . – . , . , -. . -. , , – , , – – . – . . , . , . — , , – . . , – – – , – . – . , – . – . – . , 27 . . – . – . . – . , . – . :- – – ;- , – – . , – – .- – ; ;- , . , 70- , , , – .- , – . – , , – , .- -. , – , .. .28- , – , – . , , – .. . – ox , – . , – , – , – , – . :- – ;- – . – ;- ( , ) ;- . , 1948- . – , 1960- ;- ( , , , ..);- , . .. , – – ;29- ;- -, ;- – . , – . , , . – , – .2.2. . . – . – (, ) – . . – , , , ( ) . , , – . – , – . () . = (, . , , W, , , ) – ; – ;. – – ;30 – ;W – ; – ; – ; – .. – – . , – , – . . – , , . :1. , – ;2. , – ; . . – . 2.1 (), ( ),0 151 122 93 64 35 031 , , . – . – – , . – . , . , – – . . 2.1. . – – . – . , – . . – – . ( ) – . – .32 – . 2.2. . 1- 2- . . – , – -. (1) . – – , – . , ( – ) . , – :- ;- ;- ;33- . . – . – , . – , – . , , , – . , . , . , , – – . – – . , . , . – -. – -. . -, . , . , – . -34 , . -, . , , . , , . – . , , . , . , , , . – . , – , . – , , . – , – . . , – . . – . , – – , -35 . , , . . – . , – , – . , – . , . – , , . , . , – . , , – .2.3. . . – . – (, ) . – , – – . – , – . 36 () . = (, . , , , ) – ; – ;. – ( – ); – ; – ; – – . . , , . . . , . – . , – . 2.2. (), (),0 01 02 33 64 95 126 1537 , . – . 2.3. . () . . . – . – . . , . – . -. , , . , . – 38 . , . – – , . – . , . , . . -. – . , . . – – . ( ) – . , . , , – . . , – . -39 . , – , – . , – . – , – .2.4. . . – . – – . ( 2.1, 2.2) . 2.3. , 0 15 0 15 1 12 0 12 2 9 3 6 3 6 6 0 4 3 9 -6 5 0 12 -12 6 0 15 -15 40 2.4. , . 2.4- , – . – . . (*)- , – (*) – , . , – (=* ==*). – . , – – . 2.5 : 2.5. .41 (1) (*) – , QD’ , QS’- . , QS’ > QD’. , D QS’=QS’- QD’ . , , – . , – . – . – (QD’) – , 11 . , . (1) (*) ( 2.6), QD’, – QS’ . 2.6. . . (QD’>QS’). , (D) D= QD’- QS’ . .42 , . na, – (DQD’= 0) . , – 11 . , QS’- – . , – : , – – . – , , – , , , .. . : ? , 11 ( 2.7) 2.7. .43 1 . (*) , 1 ( ) DQS . – – , . . – , . . – , – . – . , – . – , . – . – , – . – -: ( ) ( ) . . . . , – , – .2.5. . – . . – , – ( ) -44 . . – – . ? – , : . – . . ? , – . – . , . ( – 2.8) 2.8. . – ; – . . ? 1 – . (>*), *- – . – , 45 . , – ( ) . ? – . () – ( -). — . , (-) , . , – . , – , : [*- (-)] , – (-*) . *B (-) * – . – . , – , . , – . – , , – , . – . , . , – . – . : – ( ) ( ) . 46(1>*) , (‘) , (

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.