Press "Enter" to skip to content

Tqdimat nec trtib edilmlidir Tqdimat fonunun rngi Diqqt

– Paxlalı fəsiləsinə aid məhsulların bişdiyi su vitmin və minerallarla zəngin olduğundan onu atmayın, yeməkdə istifadə etməyə çalışın.

Mhsullarda tqdimatın növlri

Məhsullarda olan vitaminləri necə qoruyub saxlayaq?

Məlumdur ki, bir çox qida məhsulları düzgün qaydada bişmədikdə demək olar bütün vitaminlərini itirir.

Bu isə gündəlik olaraq qəbul etdiyimiz yeməklərin vitaminsiz olduğuna gətirir. Nəzərə alsaq ki, bir çox insanlar gün ərzində təbii meyvə və tərəvəzləri yemirlər,o halda gün ərzində orqanizm lazımı vitamin və minerallardan məhrum olmuş olur. Bunun isə sağlamlıq üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bilərək, sizə, məhsullarda vitaminlərin necə qorunması haqda bir neçə qaydanı təqdim edirik:

– Məhsulları qaranlıq və sərin yerdə saxlayın.

– Meyvə, tərəvəz və göyərtini uzunmüddət suda saxlamayın.

– Məhsulları həm saxladıqda, həmçinin bişirmək üçün hazırladıqda günəş işığı altında saxlamayın.

– Öncədən məhsulları doğramayın, əti ətmaşınından yalnız bişirdiyiniz zaman çəkin.

– Ət və balığı falqaya bükərək sobada bişirdikdə onlarda daha çox vitamin saxlamış oluruq. Unutmayın mikrodalğalı soba xeyirli qidanın düşmənidir.

– Çalışın məhsulları qaynatmaq əvəzinə buxar maşınından istifadə edin.

– Ətin buzunu soyuducunun aşağı sektorunda və ya otaqda açmağa çalışın, onu suya qoymayın.

– Paxlalı fəsiləsinə aid məhsulların bişdiyi su vitmin və minerallarla zəngin olduğundan onu atmayın, yeməkdə istifadə etməyə çalışın.

– Tərəvəzləri suda bişirdikdə, onları artıq qaynayan suyun içinə atın və qapağı bağlı saxlayın. Belə halda daha az vitamin itimiş olurlar.

– Bişirilən yeməyi çox qarışdırmayın.

– Çalışın yeməkləri az porsiyada, yalnız təzə- təzə bişirin. Bişirilən yeməyi çox saxlamayın.

Sonda isə məsləhətimiz odur ki, gün ərzində qida rasionunuzda mümkün qədər çox təbii meyvə və tərəvəzlərə üstünlük verin.

Tqdimat nec trtib edilmlidir Tqdimat fonunun rngi Diqqt

Təqdimat fonunun rəngi Diqqət yetirin ki, mətnin şriftinin rəngi təqdimatın rənginə qarışmasın. Yaxşı fon – ağ va ya açıq fondur. Mətnin yaxşı rəngi – qara və ya tünd rəngdir. Təqdimat fonunun rəngi Diqqət yetirin ki, mətnin şriftinin rəngi təqdimatın rənginə qarışmasın. Yaxşı fon – ağ va ya açıq fondur. Mətnin yaxşı rəngi – qara və ya tünd rəngdir.

Mövzunun yerinə yetirildiyi yerin yuxarı təşkilatının adı Təqdim edilən mövzunun yerinə yetirildiyi yerin adı Mövzu: ______________ Müəllif: 2016 adı, soyadı və atasının adı iş yeri və vəzifəsi Əlaqə məlumatları:

Mündəricat 1 Giriş 2 Əsas hissə (adətən bir-neçə hissədən ibarət olur) 3 Nəticə 4 İstifadə edilmiş ədəbiyyat

GİRİŞ l Bu hissədə təqdim edilən mövzunun aktuallığı, məqsədi və qısa məzmunu təqdim edilir l Aşağıdakı suallara cavab verilməlidir: l – təqdimat nə barədədir? l – hansı məsələlər müzakirə ediləcək? l – hansı suala təqdimatda cavab axtarırsınız?

ƏSAS HİSSƏ (adətən bir-neçə hissədən ibarət olur) Bu hissədə təqdimatınızın əsas məqamları, yəni mövzunun strukturu, detalları, problemləri, tədqiqatı və s. barədə məlumat verilir.

Kifayətlilik göstəricisi (adam-gün) lkin hazırlıq kurslarında ilkin və yekun qiymətləndirmənin nəticələri (2013 -2015 -ci illərlə müqayisəli)

NƏTİCƏ l Burada aparılmış araşdırmaların mahiyyətindən irəli gələn nəticə və təkliflər göstərilməli, mümkün qədər qısa, konkret və aydın formada ifadə olunmalıdır.

Diqqətinizə görə minnətdarıq!

l. Təqdimatın hazırlanması qaydası

Slaydlar Hər bir slaydın başlığı olmalıdır! Slaydın başlığının şrifinin ölçüsünün 24 -dən yuxarı olması məqsədıuyğundur. l Adətən, slaydda 20 -40 söz olur. Maksimum 80 sözdən artıq olmamalıdır.

Slaydlar * Əsas mətnin şriftinin optimal ölçüsü 24 -28 arası olmalıdır * Daha az əhəmiyyət kəsb edən materialın (əlavələr və qeydlər) şriftinin ölçüsü 20 -24 arası olmalıdır * 20 ölçülü şriftlə yazılmış materialdan təqdimatda istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmir * Böyük həcmli xırda yazılmış mətndən istifadə etməyin. Mətni xırda hissələrə bölün. Ekrandan 3 -4 metr aralanın, əgər mətn çətin oxunursa, şrifti böyüdün. Əgər mətn bir slayda yerləşmirsə, onu hissələrə bölün (əsas odur ki, təqdimat məzmunlu və oxunaqlı olsun). Mətn və slaydlar eyni tərtibatda olmalıdır. Tünd ştiftdən, kursivdən və rəngli şriftlərdən çox istifadə etməyin.

l Slaydlar l Slayd sadə olmalıdır. Auditoriyanın onu dərk etməsi üçün cəmi 50 saniyəyə yaxın vaxtı olur l Mətni sadə tərtib edin. Auditoriyanın hamısı eyni səviyyədə qavramır. l Danışmayacağınız məsələləri slayda daxil etməyin

l Şrftlər l l Mətni tam salayda daxil etməyin. Qısa cümlələrdən və frazalardan istifadə edin. l Sözləri sətirdən-sətirə keçirməyin. l İki şriftdən artıq istifadə etməyin (biri başlıq üçün və digəri mətn üçün). l Başlıq və mətn üçün eyni ölçülü şriftdən istifadə etməyin.

Şriftlər l l Əsas mətn və başlıqlqr üçün dekorativ, əlyazması, komik və dıgər oxşar sriftlərdən istifadə etməyin. l Sxemlərdə və dioqramlardakı şriftlər əsas mətnin şriftləri ilə eyni olmalıdır. l Şrifti elə seçmək lazımdır ki, slaydda mətn 10 -15 sətirdən çox olmasın. l Məna kəsb edən mətndə rəngli və ya yarımtünd şriftdən istifadə etmək olar.

l. Rənglər l Rənglərdən səliqə ilə istifadə edin. Rənglərin dəyişdirilməsi üçün sizdə səbəb olmalıdır. l Ağ fonda açıq rənglərdən istifadə etməyin. l Slayd açıq fonda olarsa tünd, gözəçarpan rənglərdən istifadə edin. l Kontrast rənglərdən istifadə edin.

l. Rənglər l Normal mətn ağ fonda qara rəngdə və ya ona oxşar tünd rəngdə olmalıdır. l Kölgələr dəqiqliyi və informasiyanın qavranılmasını azaldır. l Tünd fonda açıq rəngli mətn işıqlı auditoriyada problem yarada bilər.

l. Qrafika l Əgər imkan varsa, hər slayda şəkil qoyun. Vizuallaşdırma auditoriyaya çox kömək edir. l Şəkilləri mətnin solunda yerləşdirin. Biz soldan sağa oxuyuruq, buna görə də əvvəlcə sola baxırıq. l Qrafik də əsas mətn kimi eyni şriftlə tərtib olunmalıdır.

l. Qrafika l. Fotoşəkillər tam rəngli ola bilər, diaqramlar, sxemlər, qrafiklər mətnin rənglərinə uyğun olmalıdır (məsələn, qara rəngdə adi xətlər, qırmızı rəngdə müəyyən hissə, yaşıl rəngdə misallar, göy rəngdə struktur və s. ).

Animasiya l Animasiya elementlərindən ehtiyatla istifadə edin. Ümumiyyətlə, təlim prosesində animasiyalardan geniş istifadə edilməsi tövsiyə olunmur. l Mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi təqdirdə və təlim metoduna uyğun gəldiyi halda, animasiyadan az miqdarda, dinləyicilərin diqqətini yayındırmayacaq dərəcədə istifadə oluna bilər.

Leyla Bayramova

DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

31 Temmuz 2017 Pazartesi

Təqdimat necə olmalıdır?

Paylaşıldı on 14:18 by Leyla Bayramova
«T ə qdimat» sözü ə r ə b m ə n sə li olub, “t ə qdim” sözünd ə ndir. “T ə qdim” sözü ə r ə b

dilind ə çoxm ə nalıdır: 1) ir ə li sürm ə k, ir ə li ç ə km ə k; 2) bir sə xsin hüzuruna bir s eyi, bir

n ə f ə ri g ə tirm ə k; 3) bir adamı ba s qasının hüzuruna çıxararaq onları görü s dürm ə k, tanı s

T ə qdimat r ə smi s ə n ə d olaraq a s a g ı v ə zif ə li sə xsin yuxarı v ə zif ə li sə xs qar s ısında

h ə r hansı bir m ə s ə l ə ni qaldırması, ir ə li sürm ə si, xahi s eim ə si z ə rur ə tind ə yazılır.

T ə qdimat ə riz ə v ə t ə l ə bnam ə deyil. T ə qdimat ə riz ə d ə n yuxarı, t ə l ə bnam ə d ə n a s a g ıda

dayanan bir xahi s nam ə dir. M ə s ə l ə n, bir n ə f ə rin mükafata, t ə qaüd ə , v ə zif ə y ə t ə qdim

edilm ə si. T ə qdimat yalnız xo s niyy ə tl ə r üçün yazılmır. Eyni zamanda, h ə r hansı bir

s ə b ə bd ə n i s çi yuxarı qurumun r ə hb ə ri qar s ısında m ə s ə l ə qaldırır – t ə qdimat yazır. C ə za

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.