Press "Enter" to skip to content

Как создать сайт при помощи программы Microsoft Frontpage

Дәл осылай көптеген беттерге әртүрлі жұмыстар жасаймыз. Ал енді жасаған жұмыстарды Prtsc арқылы Microsoft Word беттеріне көшіріп аламыз.

FrontPage қолданбалы программасы

Microsoft FrontPage Microsoft Office қолданбалы программалар пакетінің құрамындағы Web-беттерді құрушы бағдарлама. FrontPage бағдарламасында әр түрлі тақырыптағы Web-беттерді құруға көмектесетін арнаулы шаблондар мен шеберлер жинақталған. Мәтінді форматтау үшін арнаулы динамикалық әсерлерді қолдануға болады. Бағдарламада кестелермен жұмыс, суреттерді, бейнелерді, дыбыстар мен видеоларды кірістіру жолдары да қарастырылған.

Стандартты жүктелу жолы: Пуск®Программы® MS Office®MS Office FrontРage 2003. Microsoft компаниясының өнімі болғандықтан жалпы көрінісі мәтіндік Word редакторына ұқсас. MS FrontPage 2003 бағдарламасы.

Жоғарғы бөлімде тақырыптар қатары, мәзірлер қатары, «Стандартты» және «Форматтау» құрал саймандар тақтасы орналасқан. Ағымды құжатқа үнсіздік бойынша деген атау беріледі.

Терезенің оң жақ бөлігінде бағдарлама жұмыс туралы анықтама алуға болатын тапсырмалар тақтасы орналасқан. Бұл терезені «Ctrl+F1» перенелер комбинациясын баса отырып жауып қоюға болады. Бағдарламада Web беттердің құрылымын көруге мүмкіндік беретін бірнеше тәсілдер бар:

3) Удаленный Web-узел;

7) Задачи. Осы тәсілдер бойынша көптеген жұмыстар жасап шығаруға болады.

Бағдарламада көптеген ғылыми жобалар, қысқаша мәліметтер, фондар, анимациялар қолдануға болады.

Бағдарламаның тағы бір ерекшелігі мұнда дыбыстық жазбалар мен видео жазбалар қолдануға мүмкіндік береді.

Ғылыми жұмыстар (анимация арқылы)

  1. Бағдарлама туралы:

Бағдарламада ең біріншіден , осы программа туралы анықтамалар, өз өмірбаяным, ғылыми зерттеу жұмыстары (информатика пәні нені зеттейді деген тақырыпта), көптеген дыбыстық жазбалар, және видеороликтер, қосымша әдебиеттер толық қамтылған. Әрине барлығы дерлік анимацияның көмегімен жүзеге асады. Алдымен жаңадан ашылған бетке фон қойып аламыз. Ол вставка→ресунок арқылы жасалады. Кез-келген фото-суреттерді жүктеп, кескіндер немесе жазбалар қойып аламыз. Жазбалар қоятын болсақ,

вставка→слой батырмаларын басып көк жақша ашып аламыз. Келесі кезекте ішіне көптеген жазулар немесе мәтіндер жазамыз. Содан алдын қойған фоннның кез келген бетіне түрлі қозғалыстағы анимация жақтаушаларын қойып аламыз. Жұмыс барысында жазылған мәтінді оңға, солға, жоғары немесе төмен жаққа қозғалыс жасап орналастыра аламыз. Оны қалай жасаймыз? Изменит→ стиль→текст таңдап алып, осы қосымша бөлімде керегінше сандармен жұмыс жасап, қалауынша өзгертіп отырамыз. Өзгертіп болғасын тексеру үшін просмотр таңдап алып аяқталмаған жұмысты тексере аламыз. Конструктор таңдап алып ары қарай жалғастырамыз. Осы жоба бойынша дыбыстық сілтемелер орналыстырамыз. Свойства страницы→изменить фоновый звук→обзор таңдап алып кез келген дыбыстық жазбаларды қоя аламыз. Және осы жолмен свойства страницы→изменить видеозаписи→обзор таңдап алып видеороликтер қойып аламыз. Ең бастысы мұнда гиперсілтемелер арқылы парақшаларды аша аламыз.

Дәл осылай көптеген беттерге әртүрлі жұмыстар жасаймыз. Ал енді жасаған жұмыстарды Prtsc арқылы Microsoft Word беттеріне көшіріп аламыз.

Как создать сайт при помощи программы Microsoft Frontpage

Количество интернет-сайтов с каждым годом только растет. Пожалуй, первым языком для создания web-страниц стал HTML (HyperText Markup Language). С его помощью можно делать удобные и красивые сайты. Но изучить язык достаточно сложно, так что создание сайтов было практически недоступно непрофессионалам. Теперь существует множество программ, которые помогают обойти это препятствие. Среди них Microsoft Frontpage, входящая в пакет MS Office.

Статьи по теме:

  • Как создать сайт при помощи программы Microsoft Frontpage
  • Как создать торрент сайт с фильмами и зарабатывать на этом
  • Как сделать сайт о фильмах

Инструкция

Запустите программу. Сразу должна появиться новая (еще пустая) страница будущего сайта. Если этого не произошло, найдите вверху экрана в строке меню пункт «Файл» и нажмите на него левой кнопкой мыши. В выпадающем списке выберите подменю «Создать», а затем «Страница». Кроме того, можно нажать комбинацию клавиш «Ctrl+N».

При создании сайта с помощью программы Microsoft Frontpage воспользуйтесь шаблонами сайтов. Шаблон можно выбрать как на этапе создания страницы, так и позже.В целом работа с HTML-страницей ничем не отличается от создания и редактирования документа в программе Microsoft Word. Интерфейс программы ясный и понятный.Вы можете добавлять аудио- и видеофайлы, картинки. Делать ссылки на другие страницы будущего сайта. Регулировать размер иллюстраций и их месторасположение аналогично действиям в Microsoft Word.

Часто приходится редактировать уже созданные страницы. Для этого запустите программу. Выберите в меню «Файл» подменю «Открыть». Укажите путь к файлу, который необходимо отредактировать, и нажмите «Открыть».

Чтобы увидеть, как будущая web-страница будет выглядеть в браузере, воспользуйтесь вкладкой «Просмотр» в режиме редактирования. Также можно выбрать в пункте меню «Файл» подменю «Предварительный просмотр».

Для сохранения web-страницы выберите в меню «Файл» подменю «Сохранить как». Вводите название только латинскими буквами. Помните, что адрес страницы при ее загрузке в интернет будет иметь вид: http://ваш_сайт.ру/название_страницы.htm.

Кроме того, при создании web-страницы с помощью программы Microsoft Frontpage будет создана папка вида: название_страницы.files, в которой будут храниться все картинки, аудио- и видеофайлы, размещенные на сайте.

Глава 1. Введение в программу FrontPage

Для запуска программы FrontPage выполните следующие дей- ствия: 1. Нажмите кнопку Пуск и выберите из открывшегося главно- го меню команду Программы. 2. В открывшимся списке выполните команду Microsoft FrontPage. Запустится программа FrontPage, и на экране откроется ее главное окно (рис. 1.1).

1.2. Главное окно программы

На рис. 1.1 показано главное окно Microsoft FrontPage, каким вы его увидите сразу после запуска программы. Оно содержит за- головок, меню, панели инструментов, панель режимов работы и ра- бочую область программы. Рассмотрим назначение элементов главного окна. Стандартная панель инструментов FrontPage В программе FrontPage имеется много самых разнообразных панелей инструментов, содержащих набор кнопок, который зави- сит от назначения данной панели. Если вы переходите в какой-либо режим работы, в главном окне программы появляется необходимая панель инструментов. Например, при переходе в режим просмотра и создания отчетов о Web-узле загружается панель Отчеты, а при работе с графически- ми изображениями — Рисунки. В том случае, если панель инстру- ментов отсутствует на экране, для ее отображения используется команда Панели инструментов из меню Вид, при выборе которой появляется меню, содержащее список всех панелей программы FrontPage, представленный в табл. 1.1. Рис. 1.1. Главное окно программы FrontPage

Панель инстру ментов Назначение
Стандартная Стандартная панель инструментов, располагается по умолчанию в главном окне
Форматирование Панель форматирования; содержит кнопки, позволяющие форматировать данные
Эффекты DHTML Создает на Web-странице динамические HTML-эффекты
Рисование Панель инструментов, предназначенная для рисования
Переход Панель, предназначенная для работы в режиме Переходы
Рисунки Панель инструментов, предназначенная для работы с изображениями
Размещение Содержит кнопки, позволяющие позиционировать объек- ты
Отчеты Панель инструментов, позволяющая задавать типы фор- мируемых отчетов по Web-узлу
Стиль Панель инструментов, предназначенная для задания сти- ля оформления
Таблицы Содержит кнопки, позволяющие создавать и модифици- ровать таблицы
Область задач Отображает в окне программы FrontPage панель Созда- ние веб-страницы или узла, содержащую список команд, используемых для открытия существующих страниц и Web-узлов и создания новых

Таблица 1.1. Панели инструментов программы FrontPage WordArt Панель инструментов для работы с коллекцией WordArt Для отображения на экране списка панелей инструментов также достаточно установить курсор на любую находящуюся в главном окне панель инструментов и нажать правую кнопку мыши. Стандартная панель инструментов программы FrontPage ис- пользуется во всех режимах (рис. 1.2). Рис. 1.2. Стандартная панель инструментов Назначение большинства кнопок данной панели инструментов совпадает с другими программами Office. Меню Рассмотрение назначения команд меню будет описано далее по мере рассмотрения режимов, в которых они используются. Большинство команд меню Файл и Правка вам знакомы, если вы работали с другими приложения Windows. В меню Вид содержит команды (табл. 1.2), управляющие режимами работы программы FrontPage, а также отображением в главном окне панелей Пред– ставления, Область переходов, Список папок и панелей инстру- ментов.

Команда Описание
Страница Переводит программу FrontPage в режим просмотра и ре- дактирования страниц
Папки Переводит программу в режим работы с папками Web-узла
Отчеты Переводит программу FrontPage в режим просмотра отче- тов по Web-узлу
Способ перехода Переводит программу в режим работы со структурой Web- узла
Гиперссылки Переводит программу в режим, при котором в рабочей об- ласти программы FrontPage можно просмотреть все ссылки Web-узла
Задачи Переводит программу FrontPage в режим просмотра задач
Панель пред ставлений Управляет отображением панели Представления в главном окне FrontPage

Таблица 1.2. Команды меню Вид

Список папок Управляет отображением панели Список папок в главном окне FrontPage
Область перехо дов Управляет отображением панели Область переходов в главном окне FrontPage
Область задач Управляет отображением панели Создание веб-страницы или узла, содержащей список команд, ис- пользуемых для открытия существующих страниц и Web- узлов и создания новых
Показать теги Управляет отображением HTML-тегов на вкладке Обыч- ный для элементов Web-страницы
Панели инстру ментов Открывает список всех панелей инструментов FrontPage, позволяя разместить или удалить панель инструментов в главном окне программы

Контекстное меню Программа FrontPage (помимо основного меню) предоставля- ет контекстное меню, состав команд которого зависит от текущего режима работы. Для получения доступа к контекстному меню дос- таточно установить курсор на объект, с которым вы в данный мо- мент работаете, и нажать правую кнопку мыши. Панель режимов работы FrontPage предлагает 6 режимов просмотра и создания Web- узла. Для перехода в тот или иной режим предназначена распола- гаемая с левой стороны главного окна FrontPage панель Представ– ления, содержащая 6 кнопок. Назначение кнопок данной панели описано в табл. 1.3.

Кнопка Название Назначение
Страница Просмотр и редактирование страниц; в данном режиме в рабочей области программы FrontPage можно созда- вать новые и редактировать существующие Web- страницы
Папки Просмотр структуры папок создаваемого Web-узла
Отчеты Просмотр отчетов; этот режим предназначен для фор- мирования и просмотра отчетов о Web-узле
Переходы Проектирование структуры Web-узла; эта структура в дальнейшем используется при создании панелей ссылок

Таблица 1.3. Кнопки панели режимов работы

Гипер ссылки Просмотр гиперссылок Web-узла
Задачи Режим формирования и просмотра задач, которые мож- но использовать при создании Web-узла

Для перехода в один из режимов работы, помимо кнопок на панели Представления, можно использовать одноименные коман- ды меню Вид.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.