Press "Enter" to skip to content

Mikologiya agavəli ibrahimov

Сотрудники кафедры проводят раздел «Микология и альгология» полевой общефакультетской практики для студентов 1 курса биологического факультета (Звенигородская биостанция), студентов 1 курса биотехнологического факультета (Пущино), студентов 2 курса факультета биоинженерии и биоинформатики (Беломорская биостанция), а также студентов 2 курса зоологических и ботанических кафедр биологического факультета во время зональной практики и практики на Беломорской биостанции.

Mikologiya i Fitopatologiya — Mycology and Phytopathology

Mycology and Phytopathology is a peer-reviewed international journal, with a high standing in the scientific world. The journal is subscripted in the bibliographic database Scopus.

Founded in January 1967 by the Academy of Sciences of the USSR, it is now published by the Biological Sciences Branch of the Russian Academy of Sciences (RAS).

The journal is devoted to all fields of fungal science, including fungal diseases of plants. It publishes original articles, reviews, discussions, bibliographies and descriptions of new methods.

Periodicity: 6 issues a year.

Publication languages: English, Russian.

Payment for publication: free of charge (excluding color illustrations).

Address of Publishing House:
Mikologiya i Fitopatologiya Editorial office
Mendeleevskaya Liniya 1, St Petersburg, Russia, 199034.
E-mail: journal.mif@mail.ru

Subscription:
In Russia the journal is distributed by the OAO ”Rospechat” Agency (subscription index – 70561)

Mikologiya agavəli ibrahimov

Biologiya emləri doktoru, professor

İş telefonu: +(99412) 539 10 91

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
12 dekabr 1938-cı ildə Azərbaycan respublikasi Saatlı rayonu Qaracalar kəndində anadan olub 1956-cı ildə Əlisoltanlı orta məktəbini bitiribdir 1965-cı ıldə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirib, həmin ildə ADU-nun aspirantı olmuşdur. 1968-cı ildən BDU-da çalışır. Ailəlidir. 3 övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1970 – “Pambiq bitkisinin kök ətrafı mikroflorasına bir sıra mikroelemenlərin təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • 1995 – “Zeytun bitkisinin mikobiotası” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını Moskva şəhərində Moskva Dövlət Universitetində müdafiə etmişdir.
 • 1965 – Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin mikrobiologiya kafedrasında aspirant
 • 1968 – laboratoriya müdiri və müəllim vəzifələrində çalışıb.
 • 1991-ci ildən 2011-ci ilə kimi biologiya fakütsənin dekanı vəzifəsində çalışmışdır.
 • Apardığı dərslər: Mikologiya (mühazirə), Alqologiya (mühazirə)
 • 230 məqalə, 1 monografiya, 7 dərslik müəllifidir
 • 10-dan artıq elmlər namizədi yetişdirib. – Dünyada ilk dəfə zeytunun mikobiotasını öyrənib.
 • ibtidai bitkilər və Mikologiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət prolemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konf­rans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan, «Tətbiqi biologiyanın problemləri » mövzusunda elmi konfrans
 • 2007, Odessa, “Biodiversity. Ekology. Adaptation. Evolution.” Materials of III International Young scientists conference
 • 2008, Bakı, Azərbaycan, « Biologiyada müasir problemlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2003, Armud bitksinin mikobiotası, BDU-nun xəbərləri, N3.
 • 2003, Микобиота некоторых плодовых растений западной части Большого Кавказа, Moskva pedagoji universitetinin xəsərləri, Təbiət elmləri seriyası, Moskva
 • Прикорневая и корневая микобиота хлопчатника, Moskva pedagoji universitetinin xəsərləri, Təbiət elmləri seriyası, Moskva
 • 2004, Болезни персиковых растений в Азербайджане, Журнал Микология и фитопатология, Санкт-Петербург, Т.38.
 • 2004, Botanika fənni üzrə program
 • 2004, Болезни персиковых растений в Азербайджане, Журнал Микология и фитопатология, Санкт-Петербург, Т.38.
 • 2004, Abşeron florasının nadir və rast gəlinən növləri göbələk xəstəlikləri, АМЕА Botanika institutu XXI cild, Bakı
 • 2004, Aran Qarabağın Sultanbud meşəsinin mikobiotası, BDU-nun xəbərləri, №1-2
 • 2004, Azərbaycan florasının bəzi nadir bitkiləru və məhv olma səbəbləri АМЕА xəbərləri №1-2, 2004
 • 2005, Qoz bitkisinin külləmə xəstəliyi, BDU «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2005, Zeytun bitkisinin paz xəstəliyi BDU «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2006, Azərbaycanda əncirin külləmə xəstəliyi, BDU-nun xəbərləri, N2, səh.50-53
 • 2006, Abşeronda yayılmış iydə bitkisinin mikobiotasının patogen nümayəndələri BDU-nun xəbərləri, N4, səh. 94-95
 • 2007, Əncir bitkisinin xəstəliyi АМЕА, Mikrobiologiya institutu, səh.62-64
 • 2007, Altıağac meşələrində palıd bitkisinin xəstəliyi АМЕА, Mikrobiologiya institutu, səh.94-95
 • 2008, The ability of Trichoderma harzianum isolates in controlling rapeseed Sclerotinia Rot in Comparison with the effects of Bacillus subtilis and benomyl fungicide, Res.J. of Biol.Sc., 3(8), p.856-859
 1. Biotexnologiyanın əsasları, Bakı, 1994
 2. Biotexnoloji, Ankara, 1995
 3. İbtidai bitkilər, Bakı Dövlət Universiteti, 1993
 4. Botanika, Bakı, 2004
 5. «Общая биология» 10 класса, Баку, 2005 (перевод)
 6. «Общая биология» 11 класса, Баку, 2005 (перевод)
 7. Mikologiya – Bakı Dövlət Universiteti, 2008

Кафедра микологии и альгологии

Основные направления исследования кафедры связаны с изучением биоразнообразия, морфологии, цитологии, физиологии, биохимии и генетики грибов и водорослей.

Кафедра микологии и альгологии МГУ – единственное в России учебное заведение, осуществляющее направленную подготовку студентов, аспирантов и стажеров в области микологии и альгологии.

1902

Профессором Иваном Николаевичем Горожанкиным организована лаборатория низших растений при кафедре ботаники.

1918

Лаборатория низших растений преобразована в кафедру с тем же названием.

1978

Кафедра низших растений переименована в кафедру микологии и альгологии.

Заведующий кафедрой

Кураков Александр Васильевич

д.б.н., доцент

4 этаж, комн. 410, 414

Заведующие кафедрой с момента основания кафедры

Лев Иванович Курсанов

Михаил Владимирович Горленко

Профессор, ч лен-корреспондент АН СССР.

Юрий Таричанович Дьяков

Действительный член РАЕН, профессор.

Александр Васильевич Кураков

Кафедра выпускает ежегодно 4 – 10 студентов, обладающих подготовкой в области микологии и альгологии

Наши выпускники работают на ряде кафедр факультета (биоинженерии, микробиологии, молекулярной биологии), в научных и образовательных учреждениях России (ИБХ имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, ИНМИ им. С.Н. Виноградского, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова, ИФР им. К.А. Тимирязева, НИИНА им. Г.Ф. Гаузе и др.) и других стран (Вагенингенский университет, Нидерланды; Тюбингенский университет, Германия), а также в сфере производства и биотехнологии.

В коллективе
7 профессоров,
4 доцента,
1 старший преподаватель,
14 научных сотрудников

Видео-презентация

Обучение

Кафедральные курсы
Кафедральные практики

Кафедральные курсы

Сотрудники кафедры преподают общефакультетские курсы:

 • Микология и альгология (для студентов 1 курса биологического факультета и студентов 1 курса биотехнологического факультета),
 • Ботаника низших растений (для студентов 1 курса факультета биоинженерии и биоинформатики),
 • Разнообразие грибов и водорослей (для студентов 2 курса биологического факультета отделения экологии),

и ряд спецкурсов для студентов кафедры:

 • Альгология (Белякова Г.А., Георгиев А.А.),
 • Биологические основы промышленного культивирования макромицетов в пищевых и медицинских целях (Гарибова Л.В.),
 • Биология микоризных симбиозов (Воронина Е.Ю.),
 • Биология почвенных грибов и водорослей (Александрова А.В., Гололобова М.А.),
 • Биохимическая экология грибов (Сидорова И.И.),
 • Биохимия и физиология грибов и водорослей (Дунаевский Я.Е., Камзолкина О.В.),
 • Большой практикум по морфологии и систематике грибов и водорослей (Белякова Г.А., Георгиев А.А., Александрова А.В., Благовещенская Е.Ю., Воронина Е.Ю., Шнырева А.В.),
 • Вторичный метаболизм грибов (Сидорова И.И.),
 • Генетика грибов (Шнырева А.В.),
 • Грибные заболевания культурных растений (Благовещенская Е.Ю.),
 • Грибные симбиозы и эндофитизм у грибов (Благовещенская Е.Ю.),
 • Грибы в экосистемах (Сидорова И.И.),
 • История альгологии (Гололобова М.А.),
 • История микологии (Воронина Е.Ю.).
 • Лесная фитопатология (Дьяков М.Ю.),
 • Математические методы анализа данных в микологии и альгологии (Благовещенская Е.Ю.),
 • Методология и методика полевых исследований водорослей (Анисимова О.В.),
 • Методология и методика полевых исследований грибов (Воронина Е.Ю.),
 • Методы экспериментальной микологии (Благовещенская Е.Ю., Еланский С.Н.),
 • Микология (Сидорова И.И., Воронина Е.Ю.),
 • Микология. Систематика грибов (Гарибова Л.В.),
 • Молекулярная филогенетика грибов (Шнырева А.В.),
 • Морфология и систематика диатомовых водорослей (Анисимова О.В.),
 • Морфология, физиология, экология и систематика лихенизированных грибов (Гарибова Л.В.),
 • Основы микологии и альгологии (Гололобова М.А., Тарасов К.Л.),
 • Происхождение и филогения грибов и грибоподобных организмов (Гарибова Л.В.),
 • Стресс и дифференцировка у грибов (Белозерская Т.А.),
 • Техническая микология (Кураков А.В.),
 • Фитоиммунитет (Еланский С.Н.),
 • Фитопатология (Еланский С.Н.),
 • Цитология грибов и водорослей (Белякова Г.А., Камзолкина О.В.),
 • Эволюция, морфогенез и адаптации грибов и водорослей (Воронина Е.Ю., Гололобова М.А., Сидорова И.И.),
 • Экологическая биотехнология (Кураков А.В.),
 • Экологические группы грибов и подходы к их изучению (Воронина Е.Ю.),
 • Экология водорослей (Гололобова М.А.).

Кафедральные практики

Сотрудники кафедры проводят раздел «Микология и альгология» полевой общефакультетской практики для студентов 1 курса биологического факультета (Звенигородская биостанция), студентов 1 курса биотехнологического факультета (Пущино), студентов 2 курса факультета биоинженерии и биоинформатики (Беломорская биостанция), а также студентов 2 курса зоологических и ботанических кафедр биологического факультета во время зональной практики и практики на Беломорской биостанции.

Полевые практики для студентов кафедры предполагают ознакомление студентов с биоразнообразием водорослей и грибов средней полосы России (Тверской Центрально-лесной заповедник) и экологией лихенизированных грибов и морских планктонных водорослей и макрофитов Приполярья (Беломорская биостанция).

Наука

Направления научных исследований
Сотрудничество
Достижения
Литература

Направления научных исследований

 • «Экофизиология, цитология и генетика грибов как основа рационального природопользования и биотехнологий». Руководитель: д.б.н., профессор А.В. Кураков.
 • «Биологическое разнообразие и экология грибов и лишайников как основа рационального природопользования». Руководитель: д.б.н., вед.н.с. А.В. Александрова.
 • «Мониторинг альгофлоры отдельных регионов России как вклад в рациональное природопользование». Руководитель: к.б.н., ст.н.с. М.А. Гололобова.

Сотрудничество

 • Ботанический институт им. В.Л. Комарова (Санкт-Петербург)
 • Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (Москва)
 • Институт биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г. К. Скрябина (Пущино)
 • Институт изыскания новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе (Москва)
 • Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского (Москва)
 • Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (Москва)
 • Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева (Москва)
 • Национальная академия микологии (Москва)
 • Российско-Вьетнамский научно-исследовательский и технологический центр
 • Биотехнологическая компания «Соликсант» (Москва)
 • Биотехнологическая компания «Школа грибоводства» (Россия)
 • Университет г. Вагенинген (Нидерланды)
 • Университет г. Тюбинген (Германия)
 • Университет г. Хельсинки (Финляндия)

Научные и образовательные достижения

1973 Дьяков Ю.Т. Предложена новая гипотеза фитоиммунитета – взаимная индукция, впоследствии экспериментально подтверждённая за рубежом.
1981 – 1987 Поединок Н.Л.,
Долгова А.В.,
Дьяков Ю.Т.
Впервые обнаружены гетерокариоз, парасексуальный процесс и вегетативная несовместимость у возбудителей фитофтороза и черной корневой гнили и исследована роль этих явлений в структуре популяций возбудителей важных болезней растений.
1988 Шнырева А.В.,
Дружинина И.С.,
Дьяков Ю.Т.
Выявлены интерстерильные группы (биологические виды) внутри морфологического комплекса широко распространённого культивируемого съедобного гриба Pleurotus ostreatus.
1990 – 2000 Дьяков Ю.Т.,
Деревягина М.К.,
Долгова А.В.
Разработан новый метод анализа частот резистентных к фунгицидам клонов в популяциях грибов, вошедший в рекомендации РАСХН.
1992 – 2006 Белякова Г.А.,
Богданов Ю.Ф.,
Волкова В.Н.,
Грубе Е.Т.,
Дьяков Ю.Т.,
Каллак П.,
Камзолкина О.В.,
Козлова М.В.,
Коломиец О.Л.,
Мажейка И.С.,
Можина И.А.,
Панчева Е.В.,
Сафрай А.И.,
Фиреал М.
Впервые проведено кариотипирование культивируемого съедобного гриба шампиньона двуспорового, разработан метод накопления гомокариотических клонов, значительно ускоряющий процессы гибридизации в селекции, установлены аномалии мейоза и место мейоза у гомоталличных штаммов, создана коллекция диких штаммов для проведения гибридизации с европейскими сортами
1997 Дружинина И.С.,
Инсарова И.Д.,
Шнырева А.В.,
Дьяков Ю.Т.,
Политов Д.В.,
Алтухов Ю.П.
Разработан метод генетического анализа базидиомицетов без скрещиваний с помощью гаплоидных пеллетов, облегчающий изучение наследования хозяйственно важных признаков съедобных грибов.
1997 – 2008 Великанов Л.Л.,
Сидорова И.И.,
Александрова А.В.,
Воронина Е.Ю.
Установлена определяющая регуляторная роль и механизмы влияния мицелия агарикоидных базидиомицетов в отношении структуры почвенной микробиоты лесных почв, выявлены качественные и количественные закономерности распределения почвенных бактерий и микромицетов.
2000 – по н.в. сотрудниками кафедры существенно переработаны существующие и добавлены новые кафедральные спецкурсы, касающиеся систематики, морфологии, цитологии, биохимии и физиологии, генетики и экологии грибов, водорослей и грибоподобных организмов, а также методов их изучения.
2000 – по н.в. Биланенко Е.Н.,
Георгиева М.А.,
Бондаренко С.А.
Выявлены и исследованы грибы уникальных местообитаний – содовых солончаков, создана и применяется для исследования адаптаций эукариотных организмов к фактору внешнего рН коллекция штаммов грибов-экстремофилов.
2001 – по н.в. Шнырева А.В.,
Сизова Т.П.,
Брагина М.П.,
Викторов А.Н.,
Дьяков Ю.Т.,
Александрова А.В.
Установлено многолетнее существование микромицетов в условиях космических станций, проводится изучение особенностей их физиологии и адаптации к условиям космоса, а также способности вызывать коррозию с глубоким разрушением поверхности.
2001 – по н.в. Александрова А.В.,
Биланенко Е.Н.,
Воронина Е.Ю.,
Георгиев А.А.,
Георгиева М.Л.,
Гололобова М.А.,
Дьяков М.Ю.,
Чудаев Д.А.
Описано около 30 новых для науки таксонов грибов и водорослей, обнаруженных не только в тропических, ранее не изученных регионах, но и в средней полосе России.
2005 – по н.в. Благовещенская Е.Ю.,
Дьяков Ю.Т.,
Костенко Н.Ю.,
Попкова Е.Г.
Исследовано распространение и видовой состав эндофитных грибов злаков, создана единственная в стране коллекция эндофитов, изучаются физиологические аспекты взаимоотношений между грибами и растениями-хозяевами.
2010 – по н.в. Еланский С.Н.,
Кокаева Л.Ю.,
Белосохов А.Ф.
На базе созданной коллекции культур фитопатогенов паслёновых и полученных из них последовательностей нуклеотидов проведена разработка тест систем для экспресс-диагностики грибов-патогенов сельскохозяйственных культур.
2011 – по н.в. Александрова А.В.,
Калашникова К.А.,
Алдобаева И.И.
Изучение биоразнообразия, структуры сообществ и биологической активности почвенных грибов-микромицетов различных растительных сообществ Вьетнама.

2012 после длительного перерыва кафедрой возобновлена традиция проведения регулярных учебно-научных микологических школ-конференций на базе Звенигородской биостанции МГУ, включающих сессии докладов ведущих-специалистов-микологов, семинары, круглые столы, а также миологические экскурсии и мастер-классы по идентификации грибов и грибоподобных организмов.

Литература

 1. Ботаническая латынь / Прохоров В.П. М.: Академия, 2004, 2017.
 2. Введение в генетику грибов / Дьяков Ю.Т., Шнырева А.В., Сергеев А.Ю. М.: Академия, 2005.
 3. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы / Барсукова Т.Н., Белякова Г.А., Прохоров В.П., Тарасов К.Л. М.: Академия, 2005.
 4. Ботаника в 4 томах. Т. 1, 2. Водоросли и грибы / Белякова Г.А., Дьяков Ю.Т., Тарасов К.Л. М.: Академия, 2006.
 5. Краткий определитель родов водорослей. Учебное пособие / Анисимова О. В., Гололобова М. А. Москва, 2006.
 6. Основы микологии / Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006.
 7. Comprehensive and Molecular Phytopathology / Yu T. Dyakov, V.G. Dzhavakhia, T. Korpela, eds. Elsevier, Amsterdam, 2007.
 8. Ботаника: Курс альгологии и микологии: Учебник / Под ред. Ю.Т. Дьякова. М.: Издательство МГУ, 2007.
 9. Красная книга Московской области, 2-е изд. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. Разделы: лишайники (Т.Ю. Толпышева), грибы (И.И. Сидорова, Л.В. Гарибова).
 10. Учебный определитель лишайников Средней России. Учебно-методическое пособие / Мучник Е.А., Инсарова И.Д., Казакова М.В. Рязань: Ряз. гос. Ун-т им. С.А.Есенина, 2011.
 11. Фундаментальная фитопатология / Багирова С.Ф., Джавахия В.Г., Дьяков Ю.Т., Озерецковская О.Л., Проворов Н.А., Тихонович И.А., Щербакова Л.А. М.: КРАСАНД, 2012.
 12. Занимательная микология / Дьяков Ю.Т. М.: Книжный дом «Либриком», 2013.
 13. Фитопатогенные микромицеты: Учебный определитель / Благовещенская Е.Ю. М.: Ленанд, 2015.
 14. Учебное пособие по морским водорослям и лихенизированным грибам (лишайникам) для летней практики студентов на Беломорской биологической станции / Толпышева Т.Ю., Тарасов К.Л. . М.: Издательство МГУ, 2014.
 15. Биология грибной клетки / Камзолкина О.В., Дунаевский Я.Е. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015.
 16. Диатомовые водоросли озера Глубокого (Московская область) / Чудаев Д.А., Гололобова М.А. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016.
 17. Общая фитопатология. Учебное пособие для академического бакалавриата / Дьяков Ю.Т., Еланский С.Н. М.: Юрайт, 2016.
 18. Фитоиммунитет: учебник / Дьяков Ю.Т. М.: ИНФРА-М, 2016.
 19. Микологические исследования: Основы лабораторной техники / Благовещенская Е. Ю. М.: Ленанд, 2017.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.