Press "Enter" to skip to content

Milli əxlaq və ailə etikası

A.N. Abbasov Azərbaycan Maarif Nazirliyinin (hazırda Təhsil Nazirliyi) “Qabaqcıl maarif işçisi” döş nişanına və fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür. [2]

Akif Abbasov

Akif Nurağa oğlu Abbasov (28 may 1950, Əli Bayramlı, Azərbaycan SSR, SSRİ) — Azərbaycan pedaqoqu [1] , yazıçı, tərcüməçi, 2002-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü (2000), pedaqoji elmlər doktoru (1995), professor (2004), əməkdar müəllim (2012), Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (2009).

Mündəricat

 • 1 Həyatı
 • 2 Kitabları
  • 2.1 Elmi əsərləri
  • 2.2 Ali və orta məktəblər üçün proqramlar
  • 2.3 Ümumtəhsil, orta ixtisas, ali məktəblər və xüsusi məktəblər üçün dərslik və dərs vəsaitləri
  • 2.4 Bədii əsərləri
  • 2.5 Bədii tərcümələri

  Akif Abbasov 1950-ci il mayın 28-də Əli Bayramlı (indiki Şirvan) şəhərində anadan olmuşdur.

  Burada Nəriman Nərimanov adına 2 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra “İşıq” şəhər qəzeti redaksiyasında müxbir işləmişdir (1967-1968). M.F. Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun ingilis və Azərbaycan dilləri fakültəsində təhsil almışdır (1968-1973). [1] [2] Təyinatı Sabirabad rayonuna verilmiş, rayonun Şıxsalahlı və Qaragünə kənd orta məktəblərində ingilis dili müəllimi işləmişdir (1973-1975) [1] .

  Müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun (hazırda Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu) tərbiyənin ümumi problemləri şöbəsinə kiçik elmi işçi vəzifəsinə qəbul olunmuşdur (1975) [3] . Sonralar elmi işçi, baş elmi işçi, şöbə müdiri vəzifələrində işləmişdir (1975-2001). [1] [2] 2001-ci ildən həmin institutun elmi katibidir.

  Namizədlik (1987) və doktorluq dissertasiyaları (1995) müdafiə etmişdir. Tədqiqatları təlim və tərbiyə prosesinin optimallaşdırılmasına, didaktikanın müasir problemlərinə və s.-ə həsr olunmuşdur. [1] Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyasında (indiki Bakı Qızlar Universiteti) elmi işlər üzrə prorektor olmuşdur (1992-1998) [2] . Azərbaycan, rus və ingilis dillərində nəşr edilən “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” elmi-nəzəri və metodik jurnalın redaktoru olmuşdur (2000-2006). [2] Hazırda Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun “Elmi əsərlər”inin baş redaktoru, Bakı Qızlar Universitetinin “Elmi əsərlər”inin redaktorudur.

  Ədəbi-pedaqoji fəaliyyətə 1966-cı ildən başlamışdır. İlk mətbu yazısı Əli Bayramlı şəhərində çıxan “İşıq” qəzetində dərc olunmuşdur (1966). Bundan sonra dövri mətbuatda vaxtaşırı bədii və elmi-kütləvi əsərlərlə çıxış etmişdir. Rus və ingilis dillərindən tərcümələri “Dünya”, “Bağban” almanaxlarında, müxtəlif qəzet və jurnallarda çap edilmiş, kitab və kitabçalar kimi işıq üzü görmüşdür. Ümumtəhsil, orta ixtisas və ali məktəblər, eyni zamanda xüsusi məktəblər üçün 15-dən artıq dərslik və dərs vəsaitinin, həmçinin bir sıra fənn proqramının və elmi-metodik əsərlərin müəllifidir. [1]

  Akif Abbasov aşağıdakı birpərdəli pyesləri rus dilindən azərbaycancaya tərcümə etmiş və onlar respublika radiosunun “Firuzə” tələbə teatrında səslənmişdir:

  1. M. Bayciyev. Duel. 1 sentyabr1980 (saat 22.30).
  2. Z. Çernışeva. Buzda ehtiyatlı ol. 1 dekabr1980 (saat 22.30).
  3. Q. Kuntsev. İstəkli adamlar üçün hədiyyə. 2 fevral1981 (saat 22.30).
  4. Y. Obuxov. Nənə gələndə. 7 fevral1983.
  5. V. Kojevnikov. Səhra. 3 yanvar1983.
  6. Y. Ziskind. Uğurlu skamya. 4 fevral1985.

  Akif Abbasovun 1986-cı ildə tərcümə etdiyi “Andro və Sandro” pyesi (müəllif: Georgi Xuqayev) 1987-ci ildə respublika radiosunun “Ədəbi-dram verilişləri” redaksiyasında səsləndirilmişdir. Radiotamaşanın rejissoru Həsən Əbluc olmuşdur. Tamaşanı tanınmış Azərbaycan aktyorları səsləndirmişdilər.

  Akif Abbasov “Aldanma sözlərə” [4] , “Samsundan başlanan yol” [3] və “Sultan II Murad” romanlarının müəllifidir.

  A.N. Abbasov Azərbaycan Maarif Nazirliyinin (hazırda Təhsil Nazirliyi) “Qabaqcıl maarif işçisi” döş nişanına və fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür. [2]

  Akif Abbasova 2004-cü ildə professor elmi adı verilmişdir. 26 dekabr 2006-cı il tarixində “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmiş [5] [6] , 2007-ci ildə “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülmüşdür. [2]

  A.N. Abbasov 24 aprel 2009-cu ildən etibarən Rusiya Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvüdür. [2]

  1 oktyabr 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamına əsasən, “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Müəllimi” fəxri adına layiq görülmüşdür [7] .

  Elmi əsərləri

  1. Orta ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin kommunist tərbiyəsinin bəzi məsələləri. Bakı: Maarif, 1978, 96 səh. (M.Ağayev, Ə.Sarıyev, S.Novruzqızı ilə birlikdə)
  2. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1983, 92 səh.
  3. Şagirdlərin hüquq tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işinin təlim prosesində nəzərə alınması. Bakı: Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin nəşri, 1983, 26 səh.
  4. Şagirdlərin elmi-ateizm tərbiyəsi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1984, 24 səh.
  5. VIII-X sinif şagirdlərinin ailə həyatına hazırlanması üzrə işin forma və yolları. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri. 1984, 24 səh.
  6. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin kommunist tərbiyəsi. Bakı: Maarif, 1984, 156 səh. (Z.Qaralov, R.Mustafayeva, Ə.Həşimovla birlikdə)
  7. Pioner düşərgələrində işin təşkili. Bakı: 1985, 32 səh.
  8. Ailədə uşaqların hüquq tərbiyəsinin yolları. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1985, 28 səh. [3]
  9. Ailə həyatının etika və psixologiyası kursunun tədrisinə dair (I hissə). Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1985, 28 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[3]
  10. Ailə həyatının etika və psixologiyası kursunun tədrisinə dair (II hissə). Maarif Nazirliyinin nəşri, 1985, 34 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[3]
  11. Dərsdənkənar fəaliyyət prosesində şagirdlərin hüquq tərbiyəsində məktəb, ailə və ictimaiyyətin əlbir işi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 24 səh.
  12. Совместная работа школы, семьи и общественности в правовом воспитании учащихся. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 32 səh.
  13. Şagirdlərdə sülhə məhəbbət və müharibəyə nifrət hisslərinin tərbiyə olunması metodikası. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 24 səh. (Y.Qaraxanovla)
  14. Məktəblilərdə çörəyə qənaət və qayğılı münasibət hissinin tərbiyə edilməsi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 31 səh. (T. Paşayevlə)
  15. Ümumtəhsil məktəblərinin tədris fənlərində Sov. İKP XXVII və Azərb. KP XXXI qurultaylarının materiallarının öyrənilməsi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1986, 58 səh. (R.Əliyev və N.İsrafilovla)
  16. Yuxarı sinif şagirdlərinin ictimai-siyasi fəaliyyəti prosesində onlarda fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması üzrə işin metodikası. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1988, 28 səh. (Q.Əhmədovla)
  17. “Ailə həyatının etika və psixologiyası” kursu üzrə tapşırıqlar sistemi. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1988, 18 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[3]
  18. “Ailə həyatının etika və psixologiyası” kursunun tədrisinin ümumi məsələləri. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1988, 28 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[3]
  19. Ailə (elmi-kütləvi nəşr). Bakı: Maarif, 1989, 312 səh. (Ə.Əlizadə ilə)
  20. Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərini ailə həyatına hazırlamağın bəzi məsələləri. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri. 1989, 41 səh.
  21. Təlim prosesində və dərsdənkənar tədbirlər zamanı şagirdlərdə ailə həyatının mənəvi və psixoloci əsaslarının formalaşdırılması. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri, 1991, 64 səh.
  22. Az söylə, söz söylə (Şərqin şifahi və yazılı sənət abidələrində tərbiyəvi fikirlər). Bakı: Maarif, 1992, 400 s. (S.Həsənova ilə)
  23. Qız gəlin köçür (yeniyetmə və gənclərin ailə həyatına hazırlanması məsələləri). Bakı: Gənclik, 1992, 44 s. (H.Əhmədovla)
  24. Müqəddəs şəxslərin tərbiyəvi fikirləri. Azərb. ETPEİ-nin nəşri, 1992, 18 səh. (H. Əhmədovla)
  25. Məktəbliləri ailə həyatına hazırlamağın nəzəriyyəsi və təcrübəsi: ped.elm. dok. dis. avtoref. Bakı: ADPU, 1995, 42 səh.
  26. Məktəbliləri ailə həyatına hazırlamağın nəzəriyyəsi və təcrübəsi: ped.elm. dok. dis. Bakı: ADPU, 1995, 309 səh. [2]
  27. Azərbaycan tarix və mədəniyyət abidələrinin məktəblilərə öyrədilməsinin metodikası. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri, 1996, 16 səh. (T.Paşayev, Y.Məmmədovla)
  28. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və orta ümumtəhsil məktəblərində ondan istifadənin imkanları. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri, 1997, 85 səh. (Ş.Mikayılov və b. ilə)
  29. Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası. Bakı: Çaşıoğlu, 1997, 62 səh. (A.Rəhimov və b. ilə)
  30. İngiliscə-azərbaycanca pedaqoji-psixoloji lüğət. Bakı: Mütərcim, 1999, 100 səh. (X.Asimqızı ilə)
  31. Əli Bayramlı mətbuatı (“Muğan sədası”ndan başlanan “İşıq”lı yol). Bakı: Araz, 2000, 160 səh. (F.Rəhimovla)
  32. Əli Bayramlı müəllimləri. Bakı: “Təhsil, mədəniyyət, incəsənət” jurnalının xüsusi bülleteni. 2001, 26 səh. (Ş.Qəribov, F.Rəhimovla)
  33. Azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji-psixoloji terminlər lüğəti. Bakı: Mütərcim, 2006, 196 səh.
  34. Təhsil Problemləri İnstitutu (müəlliflərdən biri). Bakı: TTM, 2006, 306 səh.
  35. Azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji-psixoloji terminlər lüğəti. Bakı: Qanun, 2019, 272 səh.
  36. Toydan əvvəl və sonra. Bakı: Mütərcim, 2020, 208 s. (H. Əhmədovla)[8]

  Ali və orta məktəblər üçün proqramlar

  1. Bütün tip ümumtəhsil məktəblərində və məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyəyə kompleks yanaşma proqramı. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1985, 168 səh. (K.Rəhimov, Z.Qaralov, Ə.Ağayev və b. ilə)
  2. Ailə həyatının etika və psixologiyası: IX sinif üçün. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri, 1985, 32 səh. (Ə.Əlizadə ilə)
  3. Ailə həyatının etika və psixologiyası (təkmilləşdirilmiş və əlavələr edilmiş ikinci nəşri): IX sinif üçün. Bakı: Maarif Nazirliyinin nəşri 1989, 50 səh. (Ə.Əlizadə ilə)
  4. Pedaqogika. Bakı: Mütərcim, 1998, 70 səh. (H.Əlizadə və b. ilə)
  5. İlyas Əfəndiyev adına Elitar gimnaziyanın I-IV sinifləri üçün ingilis dili proqramı. Bakı: Təhsil Nazirliyinin nəşri, 2002, 35 səh. (M.Məmmədova ilə)
  6. Milli əxlaq və ailə etikası. Bakı: ADPU, 2008, 40 səh. (R. Əliyev və S. Bayramova ilə)
  7. Pedaqogika: orta ixtisas məktəbləri üçün. Bakı: Mütərcim, 2010, 25 səh.
  8. Ailə pedaqogikası (ali məktəblər üçün). Bakı: Mütərcim, 2019, 24 səh.
  9. İxtisasa giriş (ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsi üçün). Bakı: Mütərcim, 2020, 12 səh. (R.Məmmədzadə ilə)

  Ümumtəhsil, orta ixtisas, ali məktəblər və xüsusi məktəblər üçün dərslik və dərs vəsaitləri

  1. Ailə: IX siniflər üçün dərslik. Bakı: Maarif, 1986. 276 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[3]
  2. Ailə həyatının etika və psixologiyası: Müəllim üçün vəsait. Bakı: Maarif, 1988, 192 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[3]
  3. Ailə. IX siniflər üçün dərslik. Bakı: Maarif, 1989, 256 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[3]
  4. Ailə həyatının etika və psixologiyası üzrə müntəxəbat. Bakı: Maarif, 1989, 232 səh. (Ə.Əlizadə ilə)[3]
  5. Pedaqogikadan müxtəsər konspekt və sxemlər. Bakı: Günel, 1993, 62 səh.
  6. Pedaqogika: müxtəsər və konspekt və sxemlər. Bakı: 1995, 62 səh.
  7. Oxu (zəif eşidənlər üçün internat məktəbinin III sinfi üçün). Bakı: Maarif, 1997, 160 səh. (F.Sadıqov, D.Dostuzadə ilə)[3]
  8. Pedaqogika: Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı: Renessans, 2000, 202 səh. (H.Əlizadə ilə)[3]
  9. ABC Book. I sinif üçün ingilis dili dərs vəsaiti. Bakı: Elnur-Poliqrafiya müəssisəsi, 2003, 36 səh. (M. Məmmədova ilə)
  10. İngilis dilindən imla və ifadə mətnləri məcmuəsi (V-XI siniflər üçün). Bakı: Mütərcim, 2006, 104 səh.
  11. Pedaqogika: müxtəsər konspekt və sxemlər. Bakı: Mütərcim, 2007, 80 səh.
  12. Milli əxlaq və ailə etikası: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2008, 296 səh. [3]
  13. İngilis dilindən imla və ifadə mətnləri məcmuəsi: Ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün. Bakı: Mütərcim, 2008, 104 səh.
  14. Oxu (zəif eşidən uşaqlar üçün). III sinif üçün dərslik. Bakı: Təhsil, 2008, 160 səh.
  15. Oxu (zəif eşidən uşaqlar üçün). IV sinif üçün dərslik. Bakı: Təhsil, 2008, 160 səh.
  16. Oxu (zəif eşidən uşaqlar üçün). V sinif üçün dərslik. Bakı: Təhsil, 2008, 168 səh.
  17. Pedaqogika: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2009, 348 səh.
  18. Oxu (zəif eşidən uşaqlar üçün). II sinif üçün dərslik. Bakı: Təhsil, 2010, 100 səh.
  19. Pedaqogika: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2010, 348 səh.
  20. Pedaqogika: orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 2010, 344 səh.
  21. Portret cizgiləri. Bakı: Mütərcim, 2010, 124 səh.
  22. Milli əxlaq və ailə etikası: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2010, 320 səh.
  23. Seçilmiş əsərləri. 12 cilddə. I cild. Bakı: Mütərcim, 2010, 344 səh.
  24. Təhsil sisteminin idarə olunmasının pedaqoji-psixoloji problemləri. Bakı: Mütərcim, 2011, 338 səh.
  25. Oxu-2: zəif eşidən uşaqlar üçün dərslik. Bakı: Şərq-Qərb, 2011, 128 səh.
  26. Müəllim hazırlığına yeni yanaşmalar. Bakı: Mütərcim, 2012, 324 səh.
  27. Milli əxlaq və ailə etikası: universitetlərin magistratura səviyyəsi üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2013, 324 səh.
  28. Təhsilin modernləşdirilməsinin aktual problemləri. Bakı: Mütərcim, 2013, 412 səh. (şərikli)
  29. Seçilmiş əsərləri. 12 cilddə. II cild. Bakı: Mütərcim, 2014, 360 səh.
  30. Pedaqoji internatura. Bakı: Mütərcim, 2015, 48 səh.
  31. Milli əxlaq və ailə etikası: orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik. Bakı: Mütərcim, 2015, 324 səh.
  32. Ailə pedaqogikası. Bakı: Mütərcim, 2019, 272 səh. [3][9]
  33. İxtisasa giriş. Bakı: Mütərcim, 2020, 164 səh. (R.Məmmədzadə ilə)[10]
  34. Ailə pedaqogikası: Müntəxəbat. Bakı: Mütərcim, 2020, 272 səh. (R.Məmmədzadə ilə)[3][11]
  35. Seçilmiş əsərləri. 12 cilddə. III cild. Bakı: Mütərcim, 2020, 272 səh.
  36. Pedaqogika: Müntəxəbat. Bakı: Mütərcim, 2021, 608 səh. (R.Məmmədzadə və L.Məmmədli ilə)[12]

  Bədii əsərləri

  1. Lələşin ayaqqabısı (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 1998, 40 səh.
  2. Xəyanət (povest və hekayələr). Bakı: Mütərcim, 1999, 104 səh.
  3. Qaş düzəltdiyi yerdə (hekayələr və lətifələr). Bakı: Mütərcim, 1999, 84 səh.
  4. Dədəmə oxşayırsan (hekayələr və lətifələr). Bakı: Mütərcim, 2004, 56 səh.
  5. Aldanma sözlərə (roman). Bakı: Mütərcim, 2004, 150 səh.
  6. Gəl Məliyin dovğasına (lətifələr). Bakı: Mütərcim, 2006, 72 səh.
  7. Gəlin (hekayələr və lətifələr). Bakı: Mütərcim, 2007, 60 səh.
  8. Atatürk haqqında hekayələr [13] (birinci kitab). Bakı: AzAtaM [14] , 2007, 96 səh.
  9. Atatürk haqqında hekayələr (ikinci kitab). Bakı: AzAtaM, Mütərcim, 2007, 88 səh.
  10. Atatürk (pyes). Bakı: Mütərcim, 2007, 72 səh.
  11. Böyük türk (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2007, 28 səh.
  12. Xallı kəpənək (hekayə və lətifələr). Bakı: Mütərcim, 2009, 56 səh.
  13. Müdirin ayağı (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2010, 60 səh.
  14. Bir qıçlı öz atasıdır (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2010, 60 səh.
  15. Dar günün dostu (povest və hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2010, 60 səh.
  16. Geydirmə araq (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2010, 60 səh.
  17. Samsundan başlanan yol (roman və pyes). Bakı: Mütərcim, 2011, 336 səh. [15]
  18. Əsərləri. 10 cilddə. I cild. Bakı: Mütərcim, 2011, 336 səh.
  19. Sənə quzu kəsim (hekayələr və lətifələr). Bakı: Mütərcim, 2011, 60 səh.
  20. Yumruq [16] (hekayələr və lətifələr). Bakı: Mütərcim, 2012, 72 səh.
  21. Yumurta [17] (hekayələr və lətifələr). Bakı: Mütərcim, 2012, 74 səh.
  22. Əsərləri. 10 cilddə. II cild. Bakı: Mütərcim, 2014, 240 səh.
  23. Roman, povest və hekayələr. Bakı: Mütərcim, 2014, 240 səh.
  24. Əsərləri. 10 cilddə. III cild. Bakı: Mütərcim, 2014, 232 səh.
  25. Hekayələr. Bakı: Mütərcim, 2014, 232 səh.
  26. Əsərləri. 10 cilddə. IV cild. Bakı: Mütərcim, 2014, 264 səh.
  27. Pyeslər. Bakı: Mütərcim, 2014, 264 səh.
  28. Əsərləri. 10 cilddə. V cild. Bakı: Mütərcim, 2014, 244 səh.
  29. Pensiya pulu. (hekayələr, lətifələr və ingilis dilindən tərcümələr). Bakı: Mütərcim, 2014, 244 səh.
  30. Əsərləri. 10 cilddə. VI cild. Bakı: Mütərcim, 2014, 216 səh.
  31. Banu və babası. (hekayələr, lətifələr və ingilis dilindən tərcümələr). Bakı: Mütərcim, 2014, 216 səh.
  32. Əsərləri. 10 cilddə. VII cild. Bakı: Mütərcim, 2015, 364 səh.
  33. Acı xatirələr [18] (roman). Bakı: Mütərcim, 2015, 364 səh.
  34. Atatürk (piyes). Ankara: Özel Der Yayınları, 2015, 84 səh.
  35. Sultan II Murad (roman). Bakı: Mütərcim, 2016, 184 səh. [19]
  36. Atilla və babası. (hekayələr və lətifələr). Bakı: Mütərcim, 2017, 84 səh.
  37. Töhmət (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2018, 60 səh.
  38. Uşaqlar üçün hekayələr. (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2019, 90 səh. [20]
  39. Taxta qaşıq (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2019, 92 səh. [21]
  40. Fateh Sultan Məhmət (roman). Bakı: Mütərcim, 2020, 308 səh. [22]
  41. Əsərləri. 10 cilddə. VIII cild. Bakı: Mütərcim, 2020, 304 səh.
  42. Əsərləri. 10 cilddə. IX cild. Bakı: Mütərcim, 2020, 308 səh.
  43. Ananın ürəyinə gedən yol (povestlər və hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2020, 212 səh. [23]
  44. Əsərləri. 10 cilddə. X cild. Bakı: Mütərcim, 2020, 212 səh.

  Bədii tərcümələri

  1. Kristi Tökerin ölümü (hekayələr). Bakı: Təbib, 2000, 44 səh. (ingilis və rus dillərindən tərcümələr)
  2. Uilyam Somerset Moem. Yolagəlməz qadın (povest). Bakı: Nurlan, 2004, 40 səh. (ingilis dilindən tərcümə)
  3. Uilyam Somerset Moem. Yağış (povest). Bakı: Nurlan, 2004, 48 səh. (ingilis dilindən tərcümə)
  4. Yağış altında pişik (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2004, 48 səh. (ingilis dilindən tərcümələr)
  5. Georgi Xuqayev. Andro və Sandro (pyes). Bakı: Mütərcim, 2004, 60 səh. (rus dilindən tərcümə)
  6. Touşan Esenova. Ali təhsilli arvad (pyes). Bakı: Mütərcim, 2004, 56 səh. (rus dilindən tərcümə)
  7. Mar Bayciyev. Duel (pyes). Bakı: Mütərcim, 2004, 44 səh. (rus dilindən tərcümə)
  8. Tiflissayağı boşanma (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2005, 52 səh. (ingilis və rus dillərindən tərcümələr)
  9. Qrehem Qrin. Canlılar yaşayan otaq (pyes). Bakı: Mütərcim, 2005, 68 səh. (ingilis dilindən tərcümə)
  10. Küçə tinində hadisə [24] (hekayələr). Bakı: Mütərcim, 2006, 40 səh. (ingilis dilindən tərcümələr)
  11. Uilyam Somerset Moem. Edvard Barnardın ruh düşkünlüyü (povest). Bakı: Mütərcim, 2006, 40 səh. (ingilis dilindən tərcümə)
  1. “Akif Abbasov”. Sahib Sailov. Muğanın övladları. Bakı: Gənclik, 1998
  2. “Akif Abbasov”. Əjdər Ol. Şirvana binə gəlləm. Bakı: Şirvannəşr, 1999
  3. “Akif Abbasov”. Teymur Əhmədov. XX əsr Azərbaycan yazıçıları: ensiklopedik məlumat kitabı. Bakı: Nurlar, 2004
  4. Alim və yazıçı ömrü. Bakı: Mütərcim, 2010, 298 səh. (tərtib edənlər: L. Abbasova, B. Akifoğlu)
  5. “Akif Abbasov”. Teymur Əhmədov. “Azərbaycan yazıçıları XX-XXI yüzilliklərdə: Ensiklopedik məlumat kitabı”. Bakı: Nurlar, 2011
  6. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri. Professor Akif Abbasov. Biblioqrafiya. Bakı: Mütərcim, 2020, 124 səh.

  Filmoqrafiya

  1. Canavar balası (film, 1997) – redaktor və aktyor
  2. Qırmızı qar (film, 1998) – redaktor

  İstinadlar

  1. 123456Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. “ABBASOV Akif Nurağa oğlu”. I CİLD. Bakı: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzi. 608. ISBN 978-9952-441-02-4 .
  2. 12345678Fərrux Rüstəmov. Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı. Bakı: Elm və təhsil, 2016. – səh. 140.
  3. 12345678910111213141516 Fərahim Sadıqov (17.09.2020). “Şirvandan başlanan yol” (azərb.). Azad Azərbaycan . İstifadə tarixi: 2020-09-26 .
  4. ↑ Vidadi Bəşirov. “Elmi və bədii yaradıcılıqda” //İşıq.- 2000.- 16 sentyabr.
  5. ↑ . 2012-01-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib . İstifadə tarixi: 2011-02-05 .
  6. ↑ Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı //Xalq.- 2006.- 27 dekabr
  7. ↑ Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 1 oktyabr 2012-ci il tarixli Sərəncamı
  8. ↑ Kultur.az (14.06.2020). ” ” Toydan əvvəl və sonra” kitabı nəşr olundu” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  9. ↑ Kultur.az (14.03.2020). ” ” Ailə pedaqogikası” dərsliyi nəşr olundu” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  10. ↑ Kultur.az (15.03.2020). ” ” İxtisasa giriş” dərs vəsaiti nəşr olundu” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  11. ↑ Kultur.az (26.06.2020). ” ” Ailə pedaqogikası: Müntəxəbat” nəşr olundu” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  12. ↑ Kultur.az (13.02.2021). ” ” Pedaqogika: Müntəxəbat” nəşr olundu” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2021-02-22 .
  13. ↑ Abbasov, A. “Ümidlər boşa çıxdı, yaxud ilanın ağına da lənət, qarasına da. ” //Təhsil problemləri.- 2007.- 11-20 avqust.
  14. ↑ . 2017-11-10 tarixində orijinalından arxivləşdirilib . İstifadə tarixi: 2016-05-12 .
  15. ↑ Avanqard.net (15.11.2012). “Akif Abbasovun “Samsundan başlanan yol” romanı çap olundu” (azərb.). Avanqard . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  16. ↑ Akif Abbasovun “Yumruq” adlı hekayələr və lətifələr kitabı nəşr olundu
  17. ↑ Akif Abbasovun “Yumurta” adlı hekayələr və lətifələr kitabı nəşr olundu
  18. ↑ . 2016-03-17 tarixində orijinalından arxivləşdirilib . İstifadə tarixi: 2021-01-17 .
  19. ↑ Rüfət Hüseynzadə (09.05.2017). “Türk imperotoruna həsr edilmiş roman” (azərb.). Manera . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  20. ↑ Kultur.az (07.04.2020). ” ” Uşaqlar üçün hekayələr” kitabı işıq üzü gördü” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  21. ↑ Kultur.az (29.03.2020). ” ” Taxta qaşıq” hekayələr kitabı nəşr olundu” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  22. ↑ Kultur.az (09.05.2020). ” ” Fateh Sultan Məhmət” romanı oxucuların ixtiyarında” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2020-07-18 .
  23. ↑ Kultur.az (14.09.2020). ” ” Ananın ürəyinə gedən yol” kitabı nəşr olundu” (azərb.). Kultur . İstifadə tarixi: 2020-09-17 .
  24. ↑ Məmmədov, Ş. “Küçə tinində hadisə” //Azərbaycan müəllimi.- 2006.- 29 sentyabr.
  • “Ə.Y.Seyidov, M.M.Mehdizadə və M.Ə.Muradxanov məktəbinin davamçıları”. Yusif Talıbov, Fərahim Sadıqov, Sərdar Quliyev. Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi. Bakı: Ünsiyyət, 2000. – səh. 439-440.
  • “60 illik ömür yolu”. Fərrux Rüstəmov. Pedaqoji oçerklər: Sələflərim və müasirlərim. Bakı: Elm və təhsil, 2010. – səh. 235.
  • “İstedadın işığı, zəhmətin bəhrəsi. “. Vidadi Xəlilov. Ömür yollarında. Bakı: Nərgiz, 2012. – səh. 107.

  Xarici keçidlər

  • Akif Abbasov – Haqqında.az
  • Pedaqogika ilə bağlı kitab-toplunun təqdimatı olmuşdur
  • ARTPİ-də “Dissertasiyaların tərtibinə verilən əsas tələblər” mövzusunda seminar keçirildi [ölü keçid]

  Avqust 07, 2021
  Ən son məqalələr

  Lüdviq Qumploviç

  Lüdviq Vitgenşteyn

  Lüdviq fon Dreyk (personaj)

  Lüdviq muzeyi (Budapeşt)

  Lüdviq muzeyi (Köln)

  Lüdviqsburq

  Lüdviqshafen parkı

  Lüdviqşafen

  Lüftvaffe

  Lük Besson

  Ən çox oxunan

  Otokar Əqrəb

  Otomo no Tabito

  Oton

  Otoskopiya

  Otopappus

  akif, abbasov, akif, nurağa, oğlu, abbasov, 1950, əli, bayramlı, azərbaycan, ssri, azərbaycan, pedaqoqu, yazıçı, tərcüməçi, 2002, ildən, azərbaycan, yazıçılar, birliyinin, üzvü, azərbaycan, jurnalistlər, birliyinin, üzvü, 2000, pedaqoji, elmlər, doktoru, 1995,. Akif Nuraga oglu Abbasov 28 may 1950 Eli Bayramli Azerbaycan SSR SSRI Azerbaycan pedaqoqu 1 yazici tercumeci 2002 ci ilden Azerbaycan Yazicilar Birliyinin uzvu Azerbaycan Jurnalistler Birliyinin uzvu 2000 pedaqoji elmler doktoru 1995 professor 2004 emekdar muellim 2012 Rusiya Pedaqoji ve Sosial Elmler Akademiyasinin heqiqi uzvu 2009 Akif AbbasovAkif Nuraga oglu AbbasovDogum tarixi 28 may 1950 71 yas Dogum yeri Eli Bayramli Azerbaycan SSR SSRIVetendasligi SSRI AzerbaycanElm sahesi pedaqogikaElmi derecesi pedaqoji elmler doktoru 1995 Elmi adi professor 2004 Tehsili ADUMukafatlari Qabaqcil maarif iscisi 2006 Mundericat 1 Heyati 2 Kitablari 2 1 Elmi eserleri 2 2 Ali ve orta mektebler ucun proqramlar 2 3 Umumtehsil orta ixtisas ali mektebler ve xususi mektebler ucun derslik ve ders vesaitleri 2 4 Bedii eserleri 2 5 Bedii tercumeleri 3 Haqqinda 4 Filmoqrafiya 5 Istinadlar 6 Menbe 7 Xarici kecidlerHeyati RedakteAkif Abbasov 1950 ci il mayin 28 de Eli Bayramli indiki Sirvan seherinde anadan olmusdur Burada Neriman Nerimanov adina 2 sayli orta mektebi bitirdikden sonra Isiq seher qezeti redaksiyasinda muxbir islemisdir 1967 1968 M F Axundov adina Azerbaycan Pedaqoji Diller Institutunun ingilis ve Azerbaycan dilleri fakultesinde tehsil almisdir 1968 1973 1 2 Teyinati Sabirabad rayonuna verilmis rayonun Sixsalahli ve Qaragune kend orta mekteblerinde ingilis dili muellimi islemisdir 1973 1975 1 Musabiqe yolu ile Azerbaycan Elmi Tedqiqat Pedaqoji Elmler Institutunun hazirda Azerbaycan Respublikasinin Tehsil Institutu terbiyenin umumi problemleri sobesine kicik elmi isci vezifesine qebul olunmusdur 1975 3 Sonralar elmi isci bas elmi isci sobe mudiri vezifelerinde islemisdir 1975 2001 1 2 2001 ci ilden hemin institutun elmi katibidir Namizedlik 1987 ve doktorluq dissertasiyalari 1995 mudafie etmisdir Tedqiqatlari telim ve terbiye prosesinin optimallasdirilmasina didaktikanin muasir problemlerine ve s e hesr olunmusdur 1 Baki Ali Pedaqoji Qizlar Seminariyasinda indiki Baki Qizlar Universiteti elmi isler uzre prorektor olmusdur 1992 1998 2 Azerbaycan rus ve ingilis dillerinde nesr edilen Tehsil medeniyyet incesenet elmi nezeri ve metodik jurnalin redaktoru olmusdur 2000 2006 2 Hazirda Azerbaycan Respublikasinin Tehsil Institutunun Elmi eserler inin bas redaktoru Baki Qizlar Universitetinin Elmi eserler inin redaktorudur Edebi pedaqoji fealiyyete 1966 ci ilden baslamisdir Ilk metbu yazisi Eli Bayramli seherinde cixan Isiq qezetinde derc olunmusdur 1966 Bundan sonra dovri metbuatda vaxtasiri bedii ve elmi kutlevi eserlerle cixis etmisdir Rus ve ingilis dillerinden tercumeleri Dunya Bagban almanaxlarinda muxtelif qezet ve jurnallarda cap edilmis kitab ve kitabcalar kimi isiq uzu gormusdur Umumtehsil orta ixtisas ve ali mektebler eyni zamanda xususi mektebler ucun 15 den artiq derslik ve ders vesaitinin hemcinin bir sira fenn proqraminin ve elmi metodik eserlerin muellifidir 1 Akif Abbasov asagidaki birperdeli pyesleri rus dilinden azerbaycancaya tercume etmis ve onlar respublika radiosunun Firuze telebe teatrinda seslenmisdir M Bayciyev Duel 1 sentyabr 1980 saat 22 30 Z Cerniseva Buzda ehtiyatli ol 1 dekabr 1980 saat 22 30 Q Kuntsev Istekli adamlar ucun hediyye 2 fevral 1981 saat 22 30 Y Obuxov Nene gelende 7 fevral 1983 V Kojevnikov Sehra 3 yanvar 1983 Y Ziskind Ugurlu skamya 4 fevral 1985 Akif Abbasovun 1986 ci ilde tercume etdiyi Andro ve Sandro pyesi muellif Georgi Xuqayev 1987 ci ilde respublika radiosunun Edebi dram verilisleri redaksiyasinda seslendirilmisdir Radiotamasanin rejissoru Hesen Ebluc olmusdur Tamasani taninmis Azerbaycan aktyorlari seslendirmisdiler Akif Abbasov Aldanma sozlere 4 Samsundan baslanan yol 3 ve Sultan II Murad romanlarinin muellifidir A N Abbasov Azerbaycan Maarif Nazirliyinin hazirda Tehsil Nazirliyi Qabaqcil maarif iscisi dos nisanina ve fexri fermanlarina layiq gorulmusdur 2 Akif Abbasova 2004 cu ilde professor elmi adi verilmisdir 26 dekabr 2006 ci il tarixinde Tereqqi medali ile teltif edilmis 5 6 2007 ci ilde Qizil qelem mukafatina layiq gorulmusdur 2 A N Abbasov 24 aprel 2009 cu ilden etibaren Rusiya Pedaqoji ve Sosial Elmler Akademiyasinin heqiqi uzvudur 2 1 oktyabr 2012 ci ilde Azerbaycan Respublikasinin Prezidentinin Serencamina esasen Azerbaycan Respublikasinin Emekdar Muellimi fexri adina layiq gorulmusdur 7 Kitablari RedakteElmi eserleri Redakte Orta umumtehsil mekteblerinde sagirdlerin kommunist terbiyesinin bezi meseleleri Baki Maarif 1978 96 seh M Agayev E Sariyev S Novruzqizi ile birlikde Sagirdlerin huquq terbiyesi Baki Maarif 1983 92 seh Sagirdlerin huquq terbiyesinde mekteb aile ve ictimaiyyetin elbir isinin telim prosesinde nezere alinmasi Baki Azerbaycan Respublikasi Maarif Nazirliyinin nesri 1983 26 seh Sagirdlerin elmi ateizm terbiyesi Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1984 24 seh VIII X sinif sagirdlerinin aile heyatina hazirlanmasi uzre isin forma ve yollari Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1984 24 seh Umumtehsil mektebleri sagirdlerinin kommunist terbiyesi Baki Maarif 1984 156 seh Z Qaralov R Mustafayeva E Hesimovla birlikde Pioner dusergelerinde isin teskili Baki 1985 32 seh Ailede usaqlarin huquq terbiyesinin yollari Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1985 28 seh 3 Aile heyatinin etika ve psixologiyasi kursunun tedrisine dair I hisse Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1985 28 seh E Elizade ile 3 Aile heyatinin etika ve psixologiyasi kursunun tedrisine dair II hisse Maarif Nazirliyinin nesri 1985 34 seh E Elizade ile 3 Dersdenkenar fealiyyet prosesinde sagirdlerin huquq terbiyesinde mekteb aile ve ictimaiyyetin elbir isi Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1986 24 seh Sovmestnaya rabota shkoly semi i obshestvennosti v pravovom vospitanii uchashihsya Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1986 32 seh Sagirdlerde sulhe mehebbet ve muharibeye nifret hisslerinin terbiye olunmasi metodikasi Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1986 24 seh Y Qaraxanovla Mekteblilerde coreye qenaet ve qaygili munasibet hissinin terbiye edilmesi Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1986 31 seh T Pasayevle Umumtehsil mekteblerinin tedris fenlerinde Sov IKP XXVII ve Azerb KP XXXI qurultaylarinin materiallarinin oyrenilmesi Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1986 58 seh R Eliyev ve N Israfilovla Yuxari sinif sagirdlerinin ictimai siyasi fealiyyeti prosesinde onlarda feal heyat movqeyinin formalasdirilmasi uzre isin metodikasi Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1988 28 seh Q Ehmedovla Aile heyatinin etika ve psixologiyasi kursu uzre tapsiriqlar sistemi Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1988 18 seh E Elizade ile 3 Aile heyatinin etika ve psixologiyasi kursunun tedrisinin umumi meseleleri Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1988 28 seh E Elizade ile 3 Aile elmi kutlevi nesr Baki Maarif 1989 312 seh E Elizade ile Umumtehsil mektebi sagirdlerini aile heyatina hazirlamagin bezi meseleleri Baki Tehsil Nazirliyinin nesri 1989 41 seh Telim prosesinde ve dersdenkenar tedbirler zamani sagirdlerde aile heyatinin menevi ve psixoloci esaslarinin formalasdirilmasi Baki Tehsil Nazirliyinin nesri 1991 64 seh Az soyle soz soyle Serqin sifahi ve yazili senet abidelerinde terbiyevi fikirler Baki Maarif 1992 400 s S Hesenova ile Qiz gelin kocur yeniyetme ve genclerin aile heyatina hazirlanmasi meseleleri Baki Genclik 1992 44 s H Ehmedovla Muqeddes sexslerin terbiyevi fikirleri Azerb ETPEI nin nesri 1992 18 seh H Ehmedovla Mekteblileri aile heyatina hazirlamagin nezeriyyesi ve tecrubesi ped elm dok dis avtoref Baki ADPU 1995 42 seh Mekteblileri aile heyatina hazirlamagin nezeriyyesi ve tecrubesi ped elm dok dis Baki ADPU 1995 309 seh 2 Azerbaycan tarix ve medeniyyet abidelerinin mekteblilere oyredilmesinin metodikasi Baki Tehsil Nazirliyinin nesri 1996 16 seh T Pasayev Y Memmedovla Azerbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi ve orta umumtehsil mekteblerinde ondan istifadenin imkanlari Baki Tehsil Nazirliyinin nesri 1997 85 seh S Mikayilov ve b ile Baki Ali Pedaqoji Qizlar Seminariyasi Baki Casioglu 1997 62 seh A Rehimov ve b ile Ingilisce azerbaycanca pedaqoji psixoloji luget Baki Mutercim 1999 100 seh X Asimqizi ile Eli Bayramli metbuati Mugan sedasi ndan baslanan Isiq li yol Baki Araz 2000 160 seh F Rehimovla Eli Bayramli muellimleri Baki Tehsil medeniyyet incesenet jurnalinin xususi bulleteni 2001 26 seh S Qeribov F Rehimovla Azerbaycanca ingilisce pedaqoji psixoloji terminler lugeti Baki Mutercim 2006 196 seh Tehsil Problemleri Institutu muelliflerden biri Baki TTM 2006 306 seh Azerbaycanca ingilisce pedaqoji psixoloji terminler lugeti Baki Qanun 2019 272 seh Toydan evvel ve sonra Baki Mutercim 2020 208 s H Ehmedovla 8 Ali ve orta mektebler ucun proqramlar Redakte Butun tip umumtehsil mekteblerinde ve mektebeqeder terbiye muessiselerinde terbiyeye kompleks yanasma proqrami Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1985 168 seh K Rehimov Z Qaralov E Agayev ve b ile Aile heyatinin etika ve psixologiyasi IX sinif ucun Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1985 32 seh E Elizade ile Aile heyatinin etika ve psixologiyasi tekmillesdirilmis ve elaveler edilmis ikinci nesri IX sinif ucun Baki Maarif Nazirliyinin nesri 1989 50 seh E Elizade ile Pedaqogika Baki Mutercim 1998 70 seh H Elizade ve b ile Ilyas Efendiyev adina Elitar gimnaziyanin I IV sinifleri ucun ingilis dili proqrami Baki Tehsil Nazirliyinin nesri 2002 35 seh M Memmedova ile Milli exlaq ve aile etikasi Baki ADPU 2008 40 seh R Eliyev ve S Bayramova ile Pedaqogika orta ixtisas mektebleri ucun Baki Mutercim 2010 25 seh Aile pedaqogikasi ali mektebler ucun Baki Mutercim 2019 24 seh Ixtisasa giris ali tehsil muessiselerinin bakalavriat seviyyesi ucun Baki Mutercim 2020 12 seh R Memmedzade ile Umumtehsil orta ixtisas ali mektebler ve xususi mektebler ucun derslik ve ders vesaitleri Redakte Aile IX sinifler ucun derslik Baki Maarif 1986 276 seh E Elizade ile 3 Aile heyatinin etika ve psixologiyasi Muellim ucun vesait Baki Maarif 1988 192 seh E Elizade ile 3 Aile IX sinifler ucun derslik Baki Maarif 1989 256 seh E Elizade ile 3 Aile heyatinin etika ve psixologiyasi uzre muntexebat Baki Maarif 1989 232 seh E Elizade ile 3 Pedaqogikadan muxteser konspekt ve sxemler Baki Gunel 1993 62 seh Pedaqogika muxteser ve konspekt ve sxemler Baki 1995 62 seh Oxu zeif esidenler ucun internat mektebinin III sinfi ucun Baki Maarif 1997 160 seh F Sadiqov D Dostuzade ile 3 Pedaqogika Ali mektebler ucun derslik Baki Renessans 2000 202 seh H Elizade ile 3 ABC Book I sinif ucun ingilis dili ders vesaiti Baki Elnur Poliqrafiya muessisesi 2003 36 seh M Memmedova ile Ingilis dilinden imla ve ifade metnleri mecmuesi V XI sinifler ucun Baki Mutercim 2006 104 seh Pedaqogika muxteser konspekt ve sxemler Baki Mutercim 2007 80 seh Milli exlaq ve aile etikasi orta ixtisas mektebleri ucun derslik Baki Mutercim 2008 296 seh 3 Ingilis dilinden imla ve ifade metnleri mecmuesi Umumtehsil mekteblerinin V XI sinifleri ucun Baki Mutercim 2008 104 seh Oxu zeif esiden usaqlar ucun III sinif ucun derslik Baki Tehsil 2008 160 seh Oxu zeif esiden usaqlar ucun IV sinif ucun derslik Baki Tehsil 2008 160 seh Oxu zeif esiden usaqlar ucun V sinif ucun derslik Baki Tehsil 2008 168 seh Pedaqogika orta ixtisas mektebleri ucun derslik Baki Mutercim 2009 348 seh Oxu zeif esiden usaqlar ucun II sinif ucun derslik Baki Tehsil 2010 100 seh Pedaqogika orta ixtisas mektebleri ucun derslik Baki Mutercim 2010 348 seh Pedaqogika orta ixtisas mektebleri ucun ders vesaiti Baki Mutercim 2010 344 seh Portret cizgileri Baki Mutercim 2010 124 seh Milli exlaq ve aile etikasi orta ixtisas mektebleri ucun derslik Baki Mutercim 2010 320 seh Secilmis eserleri 12 cildde I cild Baki Mutercim 2010 344 seh Tehsil sisteminin idare olunmasinin pedaqoji psixoloji problemleri Baki Mutercim 2011 338 seh Oxu 2 zeif esiden usaqlar ucun derslik Baki Serq Qerb 2011 128 seh Muellim hazirligina yeni yanasmalar Baki Mutercim 2012 324 seh Milli exlaq ve aile etikasi universitetlerin magistratura seviyyesi ucun derslik Baki Mutercim 2013 324 seh Tehsilin modernlesdirilmesinin aktual problemleri Baki Mutercim 2013 412 seh serikli Secilmis eserleri 12 cildde II cild Baki Mutercim 2014 360 seh Pedaqoji internatura Baki Mutercim 2015 48 seh Milli exlaq ve aile etikasi orta ixtisas mektebleri ucun derslik Baki Mutercim 2015 324 seh Aile pedaqogikasi Baki Mutercim 2019 272 seh 3 9 Ixtisasa giris Baki Mutercim 2020 164 seh R Memmedzade ile 10 Aile pedaqogikasi Muntexebat Baki Mutercim 2020 272 seh R Memmedzade ile 3 11 Secilmis eserleri 12 cildde III cild Baki Mutercim 2020 272 seh Pedaqogika Muntexebat Baki Mutercim 2021 608 seh R Memmedzade ve L Memmedli ile 12 Bedii eserleri Redakte Lelesin ayaqqabisi hekayeler Baki Mutercim 1998 40 seh Xeyanet povest ve hekayeler Baki Mutercim 1999 104 seh Qas duzeltdiyi yerde hekayeler ve letifeler Baki Mutercim 1999 84 seh Dedeme oxsayirsan hekayeler ve letifeler Baki Mutercim 2004 56 seh Aldanma sozlere roman Baki Mutercim 2004 150 seh Gel Meliyin dovgasina letifeler Baki Mutercim 2006 72 seh Gelin hekayeler ve letifeler Baki Mutercim 2007 60 seh Ataturk haqqinda hekayeler 13 birinci kitab Baki AzAtaM 14 2007 96 seh Ataturk haqqinda hekayeler ikinci kitab Baki AzAtaM Mutercim 2007 88 seh Ataturk pyes Baki Mutercim 2007 72 seh Boyuk turk hekayeler Baki Mutercim 2007 28 seh Xalli kepenek hekaye ve letifeler Baki Mutercim 2009 56 seh Mudirin ayagi hekayeler Baki Mutercim 2010 60 seh Bir qicli oz atasidir hekayeler Baki Mutercim 2010 60 seh Dar gunun dostu povest ve hekayeler Baki Mutercim 2010 60 seh Geydirme araq hekayeler Baki Mutercim 2010 60 seh Samsundan baslanan yol roman ve pyes Baki Mutercim 2011 336 seh 15 Eserleri 10 cildde I cild Baki Mutercim 2011 336 seh Sene quzu kesim hekayeler ve letifeler Baki Mutercim 2011 60 seh Yumruq 16 hekayeler ve letifeler Baki Mutercim 2012 72 seh Yumurta 17 hekayeler ve letifeler Baki Mutercim 2012 74 seh Eserleri 10 cildde II cild Baki Mutercim 2014 240 seh Roman povest ve hekayeler Baki Mutercim 2014 240 seh Eserleri 10 cildde III cild Baki Mutercim 2014 232 seh Hekayeler Baki Mutercim 2014 232 seh Eserleri 10 cildde IV cild Baki Mutercim 2014 264 seh Pyesler Baki Mutercim 2014 264 seh Eserleri 10 cildde V cild Baki Mutercim 2014 244 seh Pensiya pulu hekayeler letifeler ve ingilis dilinden tercumeler Baki Mutercim 2014 244 seh Eserleri 10 cildde VI cild Baki Mutercim 2014 216 seh Banu ve babasi hekayeler letifeler ve ingilis dilinden tercumeler Baki Mutercim 2014 216 seh Eserleri 10 cildde VII cild Baki Mutercim 2015 364 seh Aci xatireler 18 roman Baki Mutercim 2015 364 seh Ataturk piyes Ankara Ozel Der Yayinlari 2015 84 seh Sultan II Murad roman Baki Mutercim 2016 184 seh 19 Atilla ve babasi hekayeler ve letifeler Baki Mutercim 2017 84 seh Tohmet hekayeler Baki Mutercim 2018 60 seh Usaqlar ucun hekayeler hekayeler Baki Mutercim 2019 90 seh 20 Taxta qasiq hekayeler Baki Mutercim 2019 92 seh 21 Fateh Sultan Mehmet roman Baki Mutercim 2020 308 seh 22 Eserleri 10 cildde VIII cild Baki Mutercim 2020 304 seh Eserleri 10 cildde IX cild Baki Mutercim 2020 308 seh Ananin ureyine geden yol povestler ve hekayeler Baki Mutercim 2020 212 seh 23 Eserleri 10 cildde X cild Baki Mutercim 2020 212 seh Bedii tercumeleri Redakte Kristi Tokerin olumu hekayeler Baki Tebib 2000 44 seh ingilis ve rus dillerinden tercumeler Uilyam Somerset Moem Yolagelmez qadin povest Baki Nurlan 2004 40 seh ingilis dilinden tercume Uilyam Somerset Moem Yagis povest Baki Nurlan 2004 48 seh ingilis dilinden tercume Yagis altinda pisik hekayeler Baki Mutercim 2004 48 seh ingilis dilinden tercumeler Georgi Xuqayev Andro ve Sandro pyes Baki Mutercim 2004 60 seh rus dilinden tercume Tousan Esenova Ali tehsilli arvad pyes Baki Mutercim 2004 56 seh rus dilinden tercume Mar Bayciyev Duel pyes Baki Mutercim 2004 44 seh rus dilinden tercume Tiflissayagi bosanma hekayeler Baki Mutercim 2005 52 seh ingilis ve rus dillerinden tercumeler Qrehem Qrin Canlilar yasayan otaq pyes Baki Mutercim 2005 68 seh ingilis dilinden tercume Kuce tininde hadise 24 hekayeler Baki Mutercim 2006 40 seh ingilis dilinden tercumeler Uilyam Somerset Moem Edvard Barnardin ruh duskunluyu povest Baki Mutercim 2006 40 seh ingilis dilinden tercume Haqqinda Redakte Akif Abbasov Sahib Sailov Muganin ovladlari Baki Genclik 1998 Akif Abbasov Ejder Ol Sirvana bine gellem Baki Sirvannesr 1999 Akif Abbasov Teymur Ehmedov XX esr Azerbaycan yazicilari ensiklopedik melumat kitabi Baki Nurlar 2004 Alim ve yazici omru Baki Mutercim 2010 298 seh tertib edenler L Abbasova B Akifoglu Akif Abbasov Teymur Ehmedov Azerbaycan yazicilari XX XXI yuzilliklerde Ensiklopedik melumat kitabi Baki Nurlar 2011 Azerbaycanin elm ve medeniyyet xadimleri Professor Akif Abbasov Biblioqrafiya Baki Mutercim 2020 124 seh Filmoqrafiya RedakteCanavar balasi film 1997 redaktor ve aktyor Qirmizi qar film 1998 redaktorIstinadlar Redakte 1 2 3 4 5 6 Azerbaycan Milli Ensiklopediyasi ABBASOV Akif Nuraga oglu I CILD Baki Azerbaycan Milli Ensiklopediyasi Elmi Merkezi 608 ISBN 978 9952 441 02 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Ferrux Rustemov Azerbaycan pedaqogikasunasligi Baki Elm ve tehsil 2016 seh 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ferahim Sadiqov 17 09 2020 Sirvandan baslanan yol azerb Azad Azerbaycan Istifade tarixi 2020 09 26 Vidadi Besirov Elmi ve bedii yaradiciliqda Isiq 2000 16 sentyabr Azerbaycan Respublikasinin Prezidentinin 26 dekabr 2006 ci il tarixli 1857 nomreli Serencami 2012 01 18 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2011 02 05 Azerbaycan Respublikasinin Tehsil Problemleri Institutunun emekdaslarinin teltif edilmesi haqqinda Azerbaycan Respublikasi Prezidentinin serencami Xalq 2006 27 dekabr Azerbaycan Respublikasinin Prezidentinin 1 oktyabr 2012 ci il tarixli Serencami Kultur az 14 06 2020 Toydan evvel ve sonra kitabi nesr olundu azerb Kultur Istifade tarixi 2020 07 18 Kultur az 14 03 2020 Aile pedaqogikasi dersliyi nesr olundu azerb Kultur Istifade tarixi 2020 07 18 Kultur az 15 03 2020 Ixtisasa giris ders vesaiti nesr olundu azerb Kultur Istifade tarixi 2020 07 18 Kultur az 26 06 2020 Aile pedaqogikasi Muntexebat nesr olundu azerb Kultur Istifade tarixi 2020 07 18 Kultur az 13 02 2021 Pedaqogika Muntexebat nesr olundu azerb Kultur Istifade tarixi 2021 02 22 Abbasov A Umidler bosa cixdi yaxud ilanin agina da lenet qarasina da Tehsil problemleri 2007 11 20 avqust Akif Abbasov Ataturk haqqinda hekayeler 2017 11 10 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2016 05 12 Avanqard net 15 11 2012 Akif Abbasovun Samsundan baslanan yol romani cap olundu azerb Avanqard Istifade tarixi 2020 07 18 Akif Abbasovun Yumruq adli hekayeler ve letifeler kitabi nesr olundu Akif Abbasovun Yumurta adli hekayeler ve letifeler kitabi nesr olundu ACI XATIRELER ROMANI ISIQ UZU GORDU 2016 03 17 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2021 01 17 Rufet Huseynzade 09 05 2017 Turk imperotoruna hesr edilmis roman azerb Manera Istifade tarixi 2020 07 18 Kultur az 07 04 2020 Usaqlar ucun hekayeler kitabi isiq uzu gordu azerb Kultur Istifade tarixi 2020 07 18 Kultur az 29 03 2020 Taxta qasiq hekayeler kitabi nesr olundu azerb Kultur Istifade tarixi 2020 07 18 Kultur az 09 05 2020 Fateh Sultan Mehmet romani oxucularin ixtiyarinda azerb Kultur Istifade tarixi 2020 07 18 Kultur az 14 09 2020 Ananin ureyine geden yol kitabi nesr olundu azerb Kultur Istifade tarixi 2020 09 17 Memmedov S Kuce tininde hadise Azerbaycan muellimi 2006 29 sentyabr Menbe Redakte E Y Seyidov M M Mehdizade ve M E Muradxanov mektebinin davamcilari Yusif Talibov Ferahim Sadiqov Serdar Quliyev Azerbaycanda mekteb ve pedaqoji fikir tarixi Baki Unsiyyet 2000 seh 439 440 60 illik omur yolu Ferrux Rustemov Pedaqoji ocerkler Seleflerim ve muasirlerim Baki Elm ve tehsil 2010 seh 235 Istedadin isigi zehmetin behresi Vidadi Xelilov Omur yollarinda Baki Nergiz 2012 seh 107 Xarici kecidler RedakteAkif Abbasov Haqqinda az Pedaqogika ile bagli kitab toplunun teqdimati olmusdur ARTPI de Dissertasiyalarin tertibine verilen esas telebler movzusunda seminar kecirildi olu kecid Vikikitabda Akif Abbasov Biblioqrafiya movzusuna dair metn var Menbe https az wikipedia org w index php title Akif Abbasov amp oldid 5906386, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

  ne axtarsan burda

  en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.

  Milli əxlaq və ailə etikası

  Kitab dörd bölmədən ibarətdir. Birinci bölmə “Milli əxlaq və ailə etikasının ümumi məsələləri”; ikinci bölmə “Əxlaqın əsas kateqoriyaları”; üçüncü bölmə “Ailə etikası”, dördüncü bölmə “Ailə uşaqlar” adlanır. Birinci və ikinci bölmələrdə “Avesta”da, “Kitabi-Dədə Qorqud”da, islam dinində, Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında, Nizami Gəncəvi və Nəsirəddin Tusinin, Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaqi təlimin mahiyyəti, mənəvi tərbiyə və milli-mənəvi dəyərlər araşdırılır, etikanın vicdan, yaxşılıq və xeyirxahlıq, mənəvi borc, şərəf və ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət və s. kateqoriyalarına aydınlıq gətirilir. Üçüncü və dördüncü bölmələrdə oğlanların və qızların qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi əsasları, müasir qız və qadınlıq, qız şərəfi, qadın isməti, müasir oğlan və kişilik, məhəbbət, sevənlərin davranış mədəniyyəti, nikah və ailə, ailənin mənəvi, psixoloji və iqtisadi əsasları, boşanma və onun nəticələri, ailə pedaqogikası və s. bu kimi məsələlər nəzərdən keçirilir.

  Kitap detayları:

  The Publisher

  Lambert Academic Publishing is a brand of OmniScriptum S.R.L. Business Address:
  OmniScriptum S.R.L.
  120 High Road, East Finchley
  London, N2 9ED
  United Kingdom

  • https://www.fb.com/omniscriptum
  • https://twitter.com/OmniScriptum
  • https://www.instagram.com/omniscriptum.publishing
  • https://www.linkedin.com/omniscriptum

  Current News

  MoreBooks!

  Find over 2,5 million titles in our affiliate shop, in various languages, genres and countless topics.

  Litparad

  Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, respublikanın Əməkdar müəllimi Akif Nurağa oğlu Abbasovun universitetlərin magistratura səviyyəsi üçün yazdığı “Milli əxlaq və ailə etikası” dərsliyi işıq üzü gördü.

  Dərslik dörd bölmədən ibarətdir. Birinci və ikinci bölmələrdə “Avesta”da, “Kitabi-Dədə Qorqud”da, islam dinində, Azərbaycan etnopedaqogikasında, Nizami Gəncəvi və Nəsirəddin Tusinin., Məhəmməd Füzulinin, Şah İsmayıl Xətayinin, Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaqi təlimin mahihyyəti, mənəvi tərbiyə məsələləri və milli-mənəvi dəyərlər araşdırılır. Etikanın vicdan, yaxşılıq və xeyirxahlıq, mənəvi borc, şərəf və ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət və s. kateqoriyalarına aydınlıq gətirilir. Bundan başqa, “Həyatın mənası və xoşbəxtlik nədir?” sualına cavab verilir. Azərbaycan vətəndaşlarının mənəvi simasını təşkil edən səciyyəvi xüsusiyyətlərin üzərində dayanılır.

  Üçüncü və dördüncü bölmələrdə oğlanların və qızların qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi əsasları, müasir qız və. qadınlıq, qız şərıfi, qadın isməti, müasir oğlan və kişilik, məhəbbət, sevənlərin davranış mədəniyyəti, nikah və ailə, ailənin mənəvi, psixoloji və iqtisadi əsasları, boşanma və onun nəticələri, ailə pedaqogikası və s. bu kimi məsələlər nəzərdən keçirilir.

  Dərslikdə qeyd olunduğu kimi, “Milli əxlaq və ailə etikası” kursunun məqsədi milli əxlaqımızı onun tələblərini əsas götürməklə şəxsiyyətdə özünütərbiyə, özünütəkmilləşdirmə tələbatı yaratmaqdan, ailə etikasının tələblərindən irəli gələn məhəbbətə, nikaha və ailəyə, ailə münasibətlərinə, uşaqların tərbiyəsi və təhsilinə, onların vətənin ləyaqətli övladları kimi yetişmələrinə, ciddi və məsuliyyətlə yanaşmaq adəti və qabiliyyəti formalaşdırmaq, nikahın uğurlu, ailənin möhkəm olmasına, ailəqə qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasına nail olmaqdan ibarətdir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.