Press "Enter" to skip to content

Milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları

Tədbirlərin məzmunu

Milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları

2005-2008-ci illərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə Proqramın təsdiq edilməsi haqqında

RƏSMİ DƏRC EDİLDİYİ MƏNBƏ

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu (Dərc olunma tarixi: 31-07-2005, Nəşr nömrəsi: 07, Maddə nömrəsi: 672)

QÜVVƏYƏ MİNMƏ TARİXİ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VAHİD HÜQUQi TƏSNİFATI ÜZRƏ İNDEKS KODU
HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNİN QEYDİYYAT NÖMRƏSİ
HÜQUQİ AKTIN HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİNƏ DAXİL EDİLDİYİ TARİX

2005-2008-ci illərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə Proqramın təsdiq edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 7 fevral tarixli 192 nömrəli Fərmanının 1.1.3.4-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “2005-2008-ci illərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə Proqram” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına keçmək məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə Proqram haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 20 fevral tarixli 29 nömrəli qərarı qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri A.RASİZADƏ

Bakı şəhəri, 18 iyul 2005-ci il

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2005-ci il 18 iyul tarixli 139 nömrəli qərarı ilə

Tədbirlərin məzmunu

İcra müddəti (illər üzrə)

Milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları

Mühasibat uçotu hər bir müəssisənin ən əs vacib biznes-proseslərindən biridir, və müəssisənin uğurlu olması o müəssisədə mühasibat uçotunun düzgün təşkilindən asılıdır.

Mühasibat uçotunun əsas məqsədləri: effektiv sənəd dövriyyəsinin təşkili, təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda davamlı və əlaqəli əks olunması, müəssisənin bütün bölmələrinin aktual məlumatlar ilə təmin edilməsi, vergi uçotunun aparılması, təsisçilərin və investorların müəssisənin maliyyə vəziyyəri barədə məlumat ilə təmin edilməsi.

Müəssisələrdə mühasibat uçotunun düzgün və effektiv təşkil edilməsi üçün mühasib mütəxəssislərinin mühasibat uçotunun normativ-hüquqi bazası üzrə, bundan başqa, hər bir təsərüfat fəaliyyəti növünün uçotunun metodikası və qaydaları üzrə dərin biliklərinin olmasını zəruridir. Burada ilk öncə AR Vergi Məcəlləsi, AR Mülki Məcəlləsi, AR Əmək Məcəlləsi, AR Gömrük Məcəlləsi, AR İnzibati Xətalar Məcəllələri, Mühasibat uçotunun tənzimləyən AR Qanunları, AR Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarları və s. qanunvericilik aktlarını misal gətirmək olar. Eyni zamanda, mühasib çalışdığı müəssisənin fəaliyyət sahəsinə aid istehsal prosesinin metodika və qaydalarını da yaxşı bilməlidir.

Sizə təqdim edilən bu elektron vəsaitdə məlumatların rahat mənimsənilməsi üçün bütün materiallar mühasibat uçotunun əsas bölmələri üzrə qruplaşdırılmış, hər bir materialda əsas normativ-hüquqi sənədlər, metodiki tövsiyyələr, normativ-hüquqi sənədlərdən çıxarışlar, misallar, nümunəvi müxabirləşmələr və ilkin sənədlərin formaları verilibdir.

Normativ-hüquqi aktlar:

 • MÜHASIBAT UÇOTU
 • QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏR
  • Qeyri-maddi aktivlərin tərifi
  • Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi
  • Qeyri-maddi aktivlərin daxil olması
   • Qeyri-maddi aktivlərin ayrıca əldə edilməsi
   • Qeyri-maddi aktivlərin daxili imkanlar hesabına yaradılması
   • Qeyri-maddi aktivlərin təsisçilər tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalına daxil olması
   • Qeyri-maddi aktivlərin hökumət subsidiyası hesabına əldə edilməsi
   • Qeyri-maddi aktivlərin əvəzsiz alınması
   • Qeyri-maddi aktivlərin aktivlərin mübadiləsi hesabına alınması
   • Qeyri-maddi aktivlərdən istifadə hüququnun alınması
   • Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
   • Qeyri-maddi aktivlərin istifadə müddətinin təyin edilməsi
   • Qeyri-maddi aktivlərin xaric olması
   • Qeyri-maddi aktivlərin satılması
   • Qeyri-maddi aktivlərin aktivlərin mübadiləsi ilə təqdim edilməsi
   • Qeyri-maddi aktivlərin əvəzsiz verilməsi
   • Qeyri-maddi aktivlərin başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalına qoyulması
   • Qeyri-maddi aktivlərə istifadə hüququnun verilməsi
   • Qeyri-maddi aktivlərin silinməsi
   • Torpaq, tikili və avadanlıqlar – tərifi
   • Torpaq, tikili və avadanlıqların qiymətləndirilməsi
   • Torpaq, tikili və avadanlıqların daxil olması
    • Torpaq, tikili və avadanlıqların daxil olması
    • Təsisçilərdən pay qoyuluşu şəklində qəbul edilmə
    • Digər müəssisə və şəxslərdən pulla alınma
    • Təsərrüfat üsulu ilə tikili və avadanlıqların inşası (istehsalı)
    • Başqa təşkilat və şəxslərdən əvəzsiz daxil olma
    • Hökümət subsidiyaları hesabına alınma
    • Uzumüddətli icarəyə götürülmə
    • Digər aktiv və ya xidmət ilə mübadilə edilmə
    • Torpaq, tikili və avadanlıqların xaric olması
    • Ləğv edilib silinmə
    • Satılma
    • Əvəzsiz olaraq verilmə
    • Digər müəssisələrə pay qoyuluşu şəklində verilmə
    • Maliyyə icarəsinə verilmə (lizinq)
    • Digər aktiv və ya xidmət ilə mübadilə
    • Təbii fəlakət, invertarlaşma nəticəsində və başqa səbəblərdən əskik gəlmə
    • Torpaq, tikili və avadanlıqların icarəsi
    • Maliyyə icarəsi
    • Əməliyyat icarəsi
    • İcarəyə götürülmüş tikili və avadanlıqların təmiri
    • Material ehtiyatları
    • Mallar
    • Hazır məhsul
    • Ehtiyatların inventarizasiyası
    • Əmək haqqı və onun ödənilməsi uçotunun təşkili
    • İşçinin işə qəbul edilməsi
    • İş vaxtının uçotu
    • Əmək haqqının hesablanması
    • Əmək haqqından tutulmalar
    • Əmək haqqı və onun ödənilməsi
    • Məzuniyyət
    • Müavinətlər
    • Təhtəlhesab şəxslər
    • İşçinin işdən azad edilməsi
    • Məsrəflər və xərclər
     • Məsrəflər, xərclər və maya dəyəri
     • Məsrəflərin və xərclərin təsnifatı
     • İstehsalat məsrəfləri
     • Əsas istehsalat məsrəflərinin mühasibat uçotu
     • Birbaşa məsrəflər
     • Dolayı məsrəflər
     • İstehsalın idarəetmə məsrəfləri
     • Köməkçi istehsalat məsrəfləri
     • Xidmətedici istehsalat və təsərrüfatlar
     • İstehsalat məsrəflərinin vergi uçotu
     • Maya dəyərinin kalkulyasiyası metodları
     • Mərhələ metodu
     • Satışdan olan gəlirlər
      • Satışdan olan gəlirlərlərin uçotu
      • Barter əməliyyatında gəlirlərlərin uçotu
      • Kreditlə satış
      • Malların qaytarılması
      • Verilmiş güzəştlər (endirim)
      • Kassa əməliyyatları
       • Kassa əməliyyatlarının aparılma qaydaları
       • Nəğd vəsaitlərin kassaya mədaxili
       • Nəğd vəsaitlərin kassada saxlanılması
       • Nəğd vəsaitlərin kassadan verilməsi
       • Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
       • Kassanın inventarizasiyası
       • NKA alınması və qeydiyyatı
       • NKA istifadəsi ilə nəğd hesablaşmalar
       • Mədaxil qəbzləri ilə nəğd hesablaşmalar
       • Ödəmə kartların istifadəsi ilə hesablaşmalar
       • Bankda hesabın açılması
       • Hesablaşma hesabı ilə əməliyyatlar
       • Korporativ kartlar
       • Хarici valyuta əməliyyatları
       • Akkreditiv nədir?
       • Akkreditiv üzrə əməliyyatlar
       • Maliyyə nəticələri
        • Maliyyə nəticələri
        • Gəlirlərin və xərclərin təsnifatı
        • Əsas əməliyyat gəlirləri və xərcləri
        • Satışdan gəlirlərin uçotu
        • Satışdan vergilərin hesablanması
        • Tikinti müqavilələri üzrə gəlirlər və xərclər
        • Royalti gəliri
        • Əməliyyat icarəsi üzrə gəlir
        • Sair əməliyyat gəlirləri və xərcləri
        • Torpaq, tikili, avadanlıqların və digər uzunmüddətli aktivlərin satışı
        • Yenidən qiymətləndirilmədən gəlirlər və zərərlər
        • Qiymətdən düşmə üzrə xərclər
        • Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər
        • Cərimələr və digər oxşar ödənişlər
        • Keçmiş illər üzrə gəlirlər və xərclər
        • Ümidsiz borclar üzrə gəlirlər və xərclər
        • Silinmiş ehtiyatların bərpası
        • Məzənnə fərqləri üzrə gəlirlər və xərclər
        • Qiymətdən düşmə üzrə xərclər
        • Sair gəlirlər və xərclər
        • Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan gəlirlər və xərclər
        • Maliyyə gəlirləri və xərcləri
        • Fövqəladə gəlirlər və xərclər
        • Xalis mənfəətin (zərərin) formalaşması
        • Vergi cərimələri
        • Mənfəət vergisi
        • Hesabat ilinin sonuna əməliyyatlar
        • Xalis mənfəətin (zərərin) istifadəsi
        • Dividentlərin ödənilməsi
        • Ehtiyat kapitalının formalaşması
        • Keçmiş illərin zərərlərinin bağlanması
        • Bölüşdürülməmiş mənfəət
        • Nizamnamə kapitalının artırılması
        • Zərərin bağlanması
        • Ümumi tələblər
        • Prinsiplər
        • Maliyyə hesabatlarının keyfiyyət xüsusiyyətləri
        • Maliyyə hesabatları elementlərinin qiymətləndirilməsi
        • Mühаsibat balansı
        • Mənfəət və zərər haqqında hesabat
        • Kаpitalda dəyişikliklər hаqqındа hеsаbаt
        • Pul vəsaitlərinin hərəkəti hаqqında hesаbаt
        • Uçоt siyаsəti və izаhlı qеydlər
        • Uçot siyasəti
        • İlkin sənədlər
        • Hesablar Planı
        • Milli Mühasibat Uçotu Standartları
         • Kommersiya təşkilatları üçün MMUS
         • Büdcə təşkilatları üçün MMUS
         • QHT üçün MMUS
         • Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları (IAS)
         • Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları (IFRS)
         • BMHŞK və Standartların Şərhlər Komitəsi (IFRIC & SIC)
         • Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün BMHS (IFRS for SMEs)
         • İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları
         • İnventarizasiya haqqında anlayış və ona hazırlıq
         • Aktiv və öhdəliklərin inventarizasiyası
         • İnventarizasiya cədvəllərinin tərtib edilməsi
         • İnventarizasiyanın nəticələrinin tənzimlənməsi və sənədləşdirilməsi
         • İnventarizasiya nəticələrinin uçotda əks etdirilməsi
         • Vergi orqanları tərəfindən keçirilən inventarizasiya
         • Məsuliyyət növləri
         • Cinayət məsuliyyəti
         • İnzibati məsuliyyət
         • Vergi Məsuliyyəti
         • Maddi məsuliyyət
         • Əmək intizamı məsuliyyəti
         • Mülki-hüquq məsuliyyəti
         • Hüquqi şəxsin qeydiyyatı

         MUHASIB.AZ saytının əsas məqsədi mühasibat uçotu və maliyyə sahələrində çalışan və gələcəkdə çalışmaq istəyən mütəxəssisləri lazımi məlumatlar ilə təmin etməkdir. Sayt həm tədris, həm də informativ-analitik formatda təşkil edilib.

         Saytda istənilən şəxs mühasibat uçotu, IFRS, vergilər, maliyyə, audit və saytın əhatə etdiyi digər sahələr üzrə məqalələr yerləşdirə bilər. Bunun üçün məqaləni admin@muhasib.az ünvanına göndərmək kifayətdir. Ətraflı

         Məlumat bazaları üzrə axtarış

         Mühasibat uçotu hər bir müəssisənin ən əs vacib biznes-proseslərindən biridir, və müəssisənin uğurlu olması o müəssisədə mühasibat uçotunun düzgün təşkilindən asılıdır.

         Mühasibat uçotunun əsas məqsədləri: effektiv sənəd dövriyyəsinin təşkili, təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda davamlı və əlaqəli əks olunması, müəssisənin bütün bölmələrinin aktual məlumatlar ilə təmin edilməsi, vergi uçotunun aparılması, təsisçilərin və investorların müəssisənin maliyyə vəziyyəri barədə məlumat ilə təmin edilməsi.

         Müəssisələrdə mühasibat uçotunun düzgün və effektiv təşkil edilməsi üçün mühasib mütəxəssislərinin mühasibat uçotunun normativ-hüquqi bazası üzrə, bundan başqa, hər bir təsərüfat fəaliyyəti növünün uçotunun metodikası və qaydaları üzrə dərin biliklərinin olmasını zəruridir. Burada ilk öncə AR Vergi Məcəlləsi, AR Mülki Məcəlləsi, AR Əmək Məcəlləsi, AR Gömrük Məcəlləsi, AR İnzibati Xətalar Məcəllələri, Mühasibat uçotunun tənzimləyən AR Qanunları, AR Nazirlər Kabinetinin müvafiq Qərarları və s. qanunvericilik aktlarını misal gətirmək olar. Eyni zamanda, mühasib çalışdığı müəssisənin fəaliyyət sahəsinə aid istehsal prosesinin metodika və qaydalarını da yaxşı bilməlidir.

         Sizə təqdim edilən bu elektron vəsaitdə məlumatların rahat mənimsənilməsi üçün bütün materiallar mühasibat uçotunun əsas bölmələri üzrə qruplaşdırılmış, hər bir materialda əsas normativ-hüquqi sənədlər, metodiki tövsiyyələr, normativ-hüquqi sənədlərdən çıxarışlar, misallar, nümunəvi müxabirləşmələr və ilkin sənədlərin formaları verilibdir. Qeydiyyat Daxil ol

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.