Press "Enter" to skip to content

Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları

Hər məşğələnin müddəti 25-30 dəqiqədir. Məşğələlər arasında fasilə 10 dəqiqədir. Zehni gərginlik tələb edən məşğələlərdə 11 dəqiqədən bir idman dəqiqəsi keçirilir.

2023 YKS (TYT-AYT) Çalışma Programları + PDF

2023 YKS için hazırladığımız “2023 YKS (TYT-AYT) Çalışma Programı” yazımızda bugün siz öğrenciler için 2023 TYT Çalışma Programı ve 2023 AYT Çalışma Programı olarak hazırladığımız Çalışma Programlarını yazımızın devamda bulabilirsin.

Aşağıda bulunan YKS (TYT-AYT) Çalışma Programlarını hem TYT (Temel Yeterlilik Testi) hemde AYT (Alan Yeterlilik Testi)’ne çalışan öğrenciler için ayrı ayrı hazırladık AYT testine çalışan öğrenciler için ise “2023 Sayısal Çalışma Programı” , “2023 Eşit Ağırlık Çalışma Programı” ve “2023 Sözel Çalışma Programı” olarak 3 gruba ayırdık.

2023 Çalışma Programları;

2023 YKS Çalışma Programı Hakkında

  • 2023 Yılında sorulacak tüm konular MEB Müfredatına göre hazırlandı.
  • 4 Farklı çalışma programı hazırlandı (TYT Çalışma Programı, YKS Sayısal Çalışma Programı, YKS Eşit Ağırlık Çalışma Programı, YKS Sözel Çalışma Programı.)
  • Her Çalışma Programı Toplamda 4 Ay ve 12 Haftayı kapsıyor.
  • Çalışma Programında konuların yanına daireler eklendi. Konuların yanındaki dairelere işaret atarak konuyu bitirdiğinin kaydını tutabilirsin bu sayede çalışma programında ufak sapmalar yaşarsan ileride karışıklık yaşamazsın.

Məktəbə hazırlığın təşkili Qaydaları

1.1. Bu Qaydalar “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun hazırlanmışdır və məktəbə hazırlığın təşkili məsələlərini tənzimləyir.

1.2. Məktəbəqədər təhsil təhsilin ilk pilləsi olmaqla, uşaqların intellektual, fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini təmin edir.

1.3. Beş yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlıq zəruridir.

1.4. Məktəbəqədər yaşlı uşağın təhsili onun inkişafının süni surətdə tezləşməsinə deyil, zənginləşdirilməsinə istiqamətləndirilməlidir.

1.5. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məktəbəhazırlıq qrupları 5 yaşdan 6 yaşadək uşaqları əhatə edir və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, bütün məktəbəqədər təhsil müəssisələrində ehtiyac olduğu halda, 5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbəhazırlıq qrupları təşkil olunmalıdır.

1.6. Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı “Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təlim Proqramı” əsasında (məktəbəqədər təhsil üzrə kurikulum) həyata keçirilir. Eyni zamanda yeni alternativ proqramlardan da istifadə oluna bilər.

1.7. Beşyaşlıların məktəbə hazırlığı məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, ümumtəhsil müəssisələrinin müvafiq strukturlarında, ailədə və qısamüddətli təlim qruplarında aparıla bilər. Uşaqları məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə getməyən valideynlər üçün uşaqlarını məktəbə hazırlamaq istiqamətində maarifləndirilmək məqsədi ilə müxtəlif xidmətlər təşkil edilə bilər.

1.8. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların fiziki, əqli və psixoloji cəhətdən məktəbə hazırlığını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə onların diaqnostikası həyata keçirilməlidir.

2. Məktəbə hazırlığın məqsəd və vəzifələri

2.1. Məktəbə hazırlığın əsas məqsədi beşyaşlı uşaqların tələb və imkanlarını nəzərə almaqla onların məktəbə hazırlıq mərhələsində inkişafı, tərbiyəsi və təhsili prosesini təşkil etməkdir.

2.2. Məktəbə hazırlığın vəzifələri uşaqlarda oxumaq həvəsinin, onların məktəbə müsbət emosional münasibətinin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, uşaqların məktəbə müvəffəqiyyətlə adaptasiya olunması üçün onlarda şəxsi-sosial xüsusiyyətlərin formalaşdırılmasıdır.

3. Məktəbə hazırlığın təşkili üçün qoyulan tələblər

Məktəbə hazırlığın təşkili üçün aşağıdakı tələblər qoyulur:

məktəb təliminə hazırlanan uşaqların psixoloji və psixofizioloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;

məktəbəqədər yaşlı uşaqların müvəffəqiyyətli təhsil və tərbiyəsinin təşkili əsaslarının müəyyənləşdirilməsi;

gələcək birinci sinif şagirdlərinin şəxsi keyfiyyətlərinin aşkara çıxarılması;

uşaqların inkişafının izlənilməsi üçün müşahidə gündəliklərinin aparılması;

istedadlı uşaqların aşkara çıxarılması, onların potensial imkanlarının inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə hər bir uşağın fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi istiqamətində müvafiq işlərin aparılması;

uşağın məktəb təliminə hazırlığı zamanı hər şeydən əvvəl onun aşağıdakıları əhatə edən fiziki, şəxsiyyətyönümlü, intellektual və sosial hazırlığı nəzərdə tutulmalıdır:

fiziki hazırlıq:

uşağın sağlamlığının vəziyyəti, uşaq orqanizminin morfofunksional yetişkənliyi;

hərəki fəaliyyətin, xüsusilə xırda motorikanın koordinasiyasının inkişafı;

fiziki və əqli qabiliyyətin inkişafı;

şəxsiyyətyönümlü hazırlıq:

müstəqillik, məsuliyyətlilik, fəallılıq, təşəbbüskarlıq;

başqasını dinləmək və öz hərəkətlərini onunla razılaşdırmağı bacarmaq;

müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmək, qruplarda çalışmağı bacarmaq;

ünsiyyətin, özünüqiymətləndirmənin formalaşması;

intellektual hazırlıq:

obrazlı təfəkkürün, təxəyyülün, yaradıcılığın, məntiqi təfəkkürün inkişafı;

idrakı fəaliyyət vasitələrinə (müqayisə etmə, analiz, klassifikasiya, ümumiləşdirmə), ana dilinə və nitqin əsas formalarına (dialoq, monoloq), digər spesifik uşaq fəaliyyəti növlərinin daxilində təlim elementlərinə (quraşdırma, rəsm, yapma və müxtəlif oyunlar) yiyələnmək;

prosesləri (obyektləri) müqayisə etmək, ümumiləşdirmək, qruplaşdırmaq, əlamətlərinə görə ayırmaq, nəticə çıxarmağı bacarmaq.

sosial hazırlıq:

yüksək əxlaqi təsəvvürlərin və vətəndaşlıq hisslərinin (vətənpərvərlik, humanistlik, digər millətlərə hörmət) inkişafı;

böyüklərlə və yaşıdları ilə ünsiyyətin qurulmasında yüksək mədəni davranış qaydalarının mənimsənilməsi;

öz hərəkətlərində əxlaq normalarının rəhbər tutulması və onlara riayət olunması.

4. Uşaqların məktəbə hazırlığının təşkili

4.1. Uşaqların məktəb təliminə hazırlığının effektivliyini artırmaq məqsədi ilə təlim məşğələlərində didaktik oyunların tətbiq edilməsi faydalıdır. Tərbiyəçi uşağın oyuna olan marağından istifadə edərək, didaktik oyunu təlim məqsədinə yönəltməlidir. Didaktik oyunlar təlimi uşaqlar üçün əlverişli və cəlbedici formada həyata keçirməyə imkan verir, bu zaman təlim vəzifəsi həm də uşağın oyun vəzifəsi olur.

4.2. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin məktəbəhazırlıq qruplarında həftəlik məşğələlərin sayı 12 olmalıdır.

O cümlədən:

Hər məşğələnin müddəti 25-30 dəqiqədir. Məşğələlər arasında fasilə 10 dəqiqədir. Zehni gərginlik tələb edən məşğələlərdə 11 dəqiqədən bir idman dəqiqəsi keçirilir.

4.3. Gün rejimi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən “Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə və təlim Proqramı”na uyğun olaraq təşkil olunur.

2023 YKS – TYT Çalışma Programları

Sınava hazırlık sürecinde neredeyse her öğrencinin kusursuz bir çalışma programına ihtiyacı vardır.Kimi öğrenciler bu programı kendileri hazırlasalar da fikir vermesi açısından örnek bir programa gerek duyarlar. Kimisi de programı hazırlanmış bir şekilde bulup uymak ister. Biz de sizler için çalışma programı hazırladık Toplam 4 aydan oluşan programı aşağıdan indirebilirsiniz

ÇOK ÖNEMLİ NOT MUTLAKA OKU : Bu programlar TIP ve PSİKOLOJİ öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. YGS LYS döneminde birçok rehber öğretmen tarafından lise öğrencilerine dağıtılmış, birçok sitede yayınlanmış, onlarca kopyası oluşturulmuştur ve binlerce kez indirilmiştir �� Son dönemlerde kim tarafından hazırlandığı belli olmayan, program hazırlamayı sadece konuları sıralamaktan ibaret gören kopya içerikler ortaya çıkmıştır. Lütfen kopya içeriklere itibar etmeyiniz ��

DİPNOT ALTI : PROGRAM demek PARMAK İZİ demektir. Her adayın nasıl ki parmak izi farklı ise programı da farklı olmalıdır. Herkesin eksik olduğu konu, öğrenme hızı, kavrama süresi farklıdır. Bunca etken varken herkesi tek kalıba uydurmak mümkün değildir. Biz burada bu programları yayınlayarak sizlere fikir vermek istiyoruz. Program üzerinde düzenlemeler yapıp kendi PARMAK İZİNİZİ kullanabilirsiniz

Mustafa AKYÜZ (Necmettin Erbakan Meram Tıp)
Sinem Esra DÖNGÜL (TOBB Psikoloji)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.