Press "Enter" to skip to content

CV-də siyahıya alma üçün ən yaxşı bacarıq

İslam Peyğəmbərindən (s) nəql olunan bir hədisdə buyurulur:. Sizlərdən birinə qəm-kədər, çətinlik, bəla və ya sıxıntı üz verərsə, bu duanı oxusun:. “Mənim Rəbbim (ixtiyar Sahibim, idarə edənim, tərbiyə edənim) Allahdır

“Azərbaycan dilinin orfoepiya normaları” təsdiq edilib

“Azərbaycan dilinin orfoepiya normaları” təsdiq edilib “Azərbaycan dilinin orfoepiya normaları”nın təsdiq edilib.

21 İyun , 2021 17:02
https://static.report.az/photo/aa224394-19f1-3c08-9e8a-25ef44ec6ed4.jpg

 1. İxtisarların və qısaltmaların tələffüzü
  1. İxtisarlar onları təşkil edən hərflərin sayından, sait və samit hərflərin yerləşməsindən, yalnız samit və ya sait hərflər əsasında formalaşmasından asılı olaraq aşağıdakı kimi tələffüz olunur:
   1. ixtisarlar yalnız sait və ya samit hərflərdən ibarət olduqda, onlar hərflərin əlifbadakı adlarına uyğun tələffüz olunur: Elmlər Akademiyası – EA [E-A], Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti – DTX

   [De-Te-Xe], Bakı Şəhər Təcili Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyası – BŞTTTYS [Be-Şe-Te-Te-Te-Ye-Se] və s .;

     1. sait və samit hərflərdən ibarət olan ixtisarlar sait hərflərin yerləşməsindən asılı olaraq aşağıdakı kimi tələffüz olunur:
     1. sait hərf ixtisarın ortasında və ya sonunda olduqda, ondan əvvəl və ya sonra gələn samit hərflər yazı qaydasına uyğun tələffüz olunur: Yeni Azərbaycan Partiyası – YAP, Bütöv Azərbaycan Birliyi – BAB, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi – DAK, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi

     Texniki İstehsalat Birliyi – XDGTİB [Xe-De-Ge-TİB], Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik Texniki İdman Cəmiyyəti – KHVTİC [Ke-He-Ve-TİC] və s.;

     1. tərkibində iki və daha artıq sait hərf olan ixtisarlar əsasən, heca tələffüzü ilə deyilir: NATO [NA-TO], ATƏT [A-TƏT], AMEA [A-ME-A], Kama avtomobil zavodu – KAMAZ [KA-MAZ] və s.;

     5.1.3. tərkibində L, M, N, R hərfləri olan ixtisarlarda, həmin hərflərdən əvvəl gələn digər samit hərfin adındakı sait səs nisbətən uzun tələffüz olunur: Birləşmiş Millətlər Təşkilatı – BMT [Be:M-Te], AFR [A-Fe:R], Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi – ƏƏSMN [Ə-Ə-Se:M-eN], Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsi – BŞMŞBİ [Be-Şe:M-Şe-Bİ] və s.

     5.2. Bəzi qısaltmalar yazıldığı kimi tələffüz olunur: Azərnəşr

     [Azərnəşr], Azneft [Azneft] və s.

     6. Vurğunun tələffüzü

     6.1. Azərbaycan dilində vurğu əsasən, sözün son hecasına düşür. Bu, keçici sabit vurğudur: kitáb – kitablar – kitablarím – kitablarımdán, gözə´l – gözəllə´ş – gözəlləşdi´r – gözəlləşdiri´l ‒ gözəlləşdiriləcə´k və s.

     6.2. Rus və Avropa mənşəli sözlərdə vurğu əsasən, mənbə dilə uyğun olaraq işlədilir: angi´na, apelyásiya, arxitéktor, fáktor, fantáziya, kuri´kulum, qaleréya, qálstuk, li´der, lóbbi, lokál və s.

     Qeyd. Azərbaycan dilində dəyişikliyə məruz qalan rus və Avropa mənşəli sözlərdə vurğu sonda işlənir: aptéka – apték, qazéta – qəzét, proqrámma ‒ proqrám və s.

     6.3. Tələffüz zamanı vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər nəzərə alınır: akadémik (isim) – akademi´k (sifət), antibiótik (isim) – antibioti´k (sifət), eléktrik (isim, kim?) – elektri´k (isim, nə?), klássik (isim) – klassi´k (sifət), xü´lasə (modal söz) – xülasə´ (isim), mü´tləq

     (zərf) – mütlə´q (sifət), nə´hayət (modal söz) – nəhayə´t (isim), ritórik (isim) – ritori´k (sifət), qaça´raq (feili bağlama) – qaçaráq (zərf) , çapáraq (feili bağlama) – çaparáq (zərf) və s. 6.4. Bəzi son şəkilçilər vurğusuz tələffüz olunur:

     6.4.1. isim düzəldən -gil, -ov (-ova), -yev (-yeva) şəkilçiləri vurğusuz tələffüz olunur: qardaşímgil, əmi´mgil; Ağáyev, Sultánov və s.;

     6.4.2. zərf düzəldən -la 2 [-nan 2 ], -ca 2 , -casına 2 , -ən şəkilçiləri vurğusuz tələffüz olunur: inádla, qəhrəmanlíqla, cəsarə´tlə, ingili´scə, tü´rkcə, yáşca, xai´ncəsinə, namə´rdcəsinə, qəhrəmáncasına, insáfən, qə´flətən, dáxilən və s.;

     6.4.3. xəbərlik (şəxs) şəkilçiləri vurğusuz tələffüz olunur:

     1. 1-ci şəxs -am 2 (-yam 2 ), -ıq 4 (-yıq 4 ) : azádam, azádıq, oxumalíyam, oxumalíyıq və s.;
     2. 2-ci şəxs -san 2 , -sınız 4 , -ın 4 : azádsan, azádsınız, oxumalísınız, oxúyun və s.;
     3. 3-cü şəxs -dır 4 , -dırlar 4 , -lar 2 : azáddır, azáddırlar, oxumalídır, oxumalídırlar, oxuyúrlar və s.;

     Qeyd. Feilin şərt şəkli, xəbər şəklinin şühudi keçmiş zamanı şəxsə görə təsriflənərkən şəxs sonluqları vurğulu tələffüz olunur (oxusaníz, oxusalár, oxudunúz, oxudulár və s.), əmr şəkli şəxsə görə dəyişərkən 1-ci və 3-cü şəxslərdə şəxs sonluğu vurğulu tələffüz olunur (oxuyúm, oxusún, oxuyáq, oxusunlár və s.).

     6.4.4. feil şəkillərinin hekayəti idi (-dı 4 ) , rəvayəti imiş (-mış 4 ) , şərti isə (-sa 2 ) şəkilçi kimi sözə bitişik yazıldıqda vurğu qəbul etmir: oxuyacáqdı, oxuyacáqmış, oxuyacaqsa və s.;

     Qeyd. Müasir Azərbaycan dilində -arkən 2 , -mışkən 4 feili bağlama şəkilçisinin formalaşmasında iştirak edən -kən (-ikən) hissəciyi vurğusuz tələffüz olunur: oxuyárkən, oxumúşkən, deyə´rkən, demi´şkən və s.

     6.4.5. -ma 2 , -mə 2 , -m inkar şəkilçisi vurğusuz tələffüz olunur:

     oxúmadı, bi´lmədi; oxúmayacaq, bi´lməyəcək, oxúmur, bi´lmir və s.;

     Qeyd. Xəbər şəklinin indiki zamanından fərqli olaraq, qeyri-qəti gələcək zamanda inkar şəkilçisi (-m) işlənmiş heca vurğulu tələffüz olunur: oxumáram, bilmə´rəm; oxumázsan, bilmə´zsən və s.

     6.4.6. ilə bağlayıcısının və qoşmasının şəkilçiləşmiş -la 2 [-nan 2 ] forması, -mı 4 sual ədatı vurğusuz tələffüz olunur: torpağímla, ölkə´mlə, atámla anám; oxudúnmu, bildi´nmi; oxuyúrmu, bili´rmi və s .

     6.5. Sözdən xitab kimi istifadə olunduqda vurğu əvvəlki hecalara keçə bilər: Azərbaycán – Azə´rbaycan, Vətə´n – Və´tən və s.

     CV-də siyahıya alma üçün ən yaxşı bacarıq

     CV üçün ən yaxşı bacarıqları iki geniş kateqoriyaya bölməklə başlamalıyıq. Yumşaq bacarıq və sərt bacarıq var.

     Yumşaq bacarıq

     Yumşaq bacarıqlara bir sıra fənlərə tətbiq olunan ümumi bacarıqlar daxildir. Bəzən köçürülə bilən bacarıq olaraq adlandırılan yumşaq bacarıq, çox vaxt şəxsiyyətlərarası bacarıqlarınızla əlaqələndirilir. Buna misal olaraq ünsiyyət bacarıqlarını, şəxsiyyətlərarası münasibətləri və komanda qurma bacarıqlarını göstərmək olar. Bu bacarıqları sübut etmək bir qədər çətindir; bunlar bir kurs sertifikatı ilə nümayiş etdirdiyiniz bir şey deyil, ancaq yenə də reportajda onlarla danışa bilərsiniz.

     • Təzyiq altında yaxşı işləmək bacarığı
     • Uyğunlaşma
     • Detallara diqqət
     • Yaradıcılıq
     • Qərar vermə
     • Güclü iş etikası
     • Zamanın idarə olunması

     Hard Skills

     Bəzən əsas bacarıq və ya texniki bacarıq adlanan çətin bacarıq, konkret müraciət etdiyiniz işlə əlaqədardır. Buna görə ərizə təqdim etməzdən əvvəl öz CV-nizi oxumaq vacibdir. Hər tətbiq ilə xüsusi diqqət çəkən detallar əlavə edə bilərsiniz.

     İş göndərməyə baxın. Tələblərindən hər hansı biri sahib olduğunuz bir bacarıq kimi fərqlənir? Sonra, öz tərcümeyi-halınızı təyin etdiyinizə əmin olun və bunun sizin üçün xüsusi bir bacarıq olduğunu işəgötürənlə bölüşməyə hazır olun. Xüsusi təliminiz və ya sertifikatınız varmı?

     CV-də bacarıqlarınızdan heç biri barədə yalan danışmayın. Birincisi, mənəvi məsələ var. İkincisi, bu bacarıqlardan hər hansı biri müsahibə zamanı sual altına düşə bilər və ətraflı dürüstlüklə cavab vermək istərdiniz.

     • Başqa bir dildə danışmaq bacarığı
     • Kopiraytinq
     • Məlumat təhlili
     • Tədbirlərin planlaşdırılması
     • Yeməyin hazırlanması
     • Qrafik dizayn
     • Axtarış motoru optimallaşdırması (SEO)
     • Yazma sürəti

     İşəgötürənlər hansı bacarıq növlərini axtarır?

     İşəgötürənlərin axtardığı ən yaxşı bacarıqlardan ikisi liderlik və komanda işi. İstər tək, istərsə də komanda şəklində işinizi bitirə biləcəyinizi bilmək istəyirlər. Əslində, iki bacarıqdan birini sadalaya bilməlisiniz.

     İdarəetmə təcrübəniz varsa, liderlik bacarıqlarını qazanın. Kollecdən təzə çıxmısınızsa, komanda ilə işləmək bacarıqlarını sadalamaqdan çəkinməyin. Heç bir staj keçmisinizsə, part-time bir iş görürsünüzsə, mübahisə qrupunun və ya başqa bir cəmiyyətin üzvü olmusunuzsa, uğurlu bir komandanın mexanikasını dərk etməlisiniz.

     İşəgötürənlərin axtardıqları əsas bacarıqlara ünsiyyət bacarığı, kompüter bacarığı, müştəri xidməti bacarığı, liderlik bacarığı və problem həll etmə bacarığı daxildir.

     Ünsiyyət bacarıqları

     Ünsiyyət bacarıqları əvəzolunmazdır. Komanda ilə bölüşmək üçün ümidverici bir fikrə sahib olmaq bir şeydir, onu effektiv şəkildə çatdıra bilmək üçün başqa bir şey. Eynilə, peşəkar, qrammatik cəhətdən düzgün bir e-poçt və ya hesabat hazırlaya bilmək də vacibdir.

     İş müraciətiniz yaxşı ünsiyyət qurma bacarığına yönələcəksə, bu bacarıqlardan bir neçəsini daxil etməyi düşünün:

     • Redaktə
     • Şəxsiyyətlərarası bacarıq
     • Müzakirə
     • İctimai danışan
     • Komanda işi
     • Texniki yazı
     • Təlim
     • Şifahi ünsiyyət
     • Yazılı ünsiyyət

     Kompüter bacarıqları

     Kompüter bacarıqları günümüzdə demək olar ki, hər bir işə xasdır. Veri girişi və ya söz işləmə kimi sadə proseslərdən veb dizaynı və SEO marketinqi kimi daha mürəkkəb proseslərə qədər kompüter bacarıqları oyunun adıdır.

     Bu bacarıqlardan bəzilərini də nəzərə alaraq, texnoloji cəhətdən bilikli bir namizəd tələb edən bir vəzifəyə müraciət edirsinizsə, effektiv istifadə qaydalarını bildiyiniz xüsusi proqramı hazırlayırsınız:

     • Elektron poçtun idarə olunması
     • Microsoft Office
     • Tədqiqat
     • Sosial Mediya
     • Sistem rəhbərliyi
     • Veb və ya qrafik dizayn
     • Windows və Mac OS

     Müştəri Xidməti Bacarıqları

     Müştəri xidməti bacarıqları şirkəti peşəkarlıqla təmsil etmək hüququ qazanır. Müştəri xidməti ilə məşğul olanlar “cəbhədədirlər” və şirkətin siması kimi xidmət edirlər. Bu, təzyiq altında sakit olmağınızı və insanların ehtiyac duyduqlarını əldə etmələrinə kömək etməkdən zövq aldığınız anlamına gəlir.

     İş müraciətiniz müştəri xidmətinə yönələcəksə, bu bacarıqları nəzərdən keçirin:

     • Diqqətli dinləmə
     • Diplomatiya
     • Marketinq
     • Müzakirə
     • Səbir
     • Satış
     • Giderme

     Liderlik bacarıqları

     Hansı vəzifədə çalışacağınızdan asılı olmayaraq liderlik bacarıqları əvəzolunmazdır. Ayaqları üzərində düşünmək və problemi həll etmək üçün bir komandanı bir araya gətirmək bacarığı nümayiş etdirirlər.

     İdarəetmə rolu (və ya hətta giriş səviyyəsində bir vəzifə) üçün müraciət edirsinizsə, bu bacarıqları nəzərdən keçirin:

     • Münaqişənin həlli
     • Heyət
     • Problem həll
     • Rəhbərlik
     • Motivasiya
     • Komanda yığmaq
     • Komanda rəhbərliyi

     Problem həll etmə bacarıqları

     Problem həll etmə bacarıqları vacibdir, çünki menecerlər işçilərini özləri üçün düşünə və bilikli qərarlar verə biləcəyini bilməyi sevirlər.

     Əlavə etmək istədiyiniz bəzi problem həll etmə bacarıqları:

     • Aktiv dinləmə
     • Yaradıcılıq
     • Qərar vermə
     • Tədqiqat
     • Komanda yığmaq

     Diləklərin həyata keçməsi üçün MÖCÜZƏVİ DUA

     Allahummə iləykə əş’kû dâ’fə quvvəti və qîllətə hiləti və həvâni alənnâs; Ya Ərhamərrahimin, əntə Rabbül müstad’âğin; əntə ərhamu bi minnə əntəkiləni ila azuvvən baidin yətəcəhhəmuni, əv ila sadiqin qaribin məlləktəhu əmri. In ləm təkûn ğadbanə aləyyə, Fələ ubâli, ğayrə ənnə âfiyətəkə əv səûli. Əuzu binûri vəchikəlləzi əşrəkqat ləhuzzulûmatu və saluha əleyhi əmruddünya vəl axirəti ən yənzilə bi ğadabükə əv yəhillə aləyyə səxatük; və ləkəl utba hətta tərda və la havlə vəla qüvvətə illa bikə.

     Dəstamazlı olaraq gündə 3 dəfə 41 dəfə olmaq şərtiylə 7 gün ardıcıl bu duanı oxuyan şəxsin duaları qəbul olar.

     “Allahım, qüvvətimin yetərsiz qaldığını, çarəsiz olduğumu, xalq arasında pis hala düşdüyümü görürsən. Ya Ərhamər Rahimin, zəif görülüb əzilənlərin Rəbbi sənsən. Pis xasiyyətli və pis hərəkətli yad bir düşmənin əlinə məni tərk etməyəcək, hətta himayəmi əllərinə verdiyin qohumlardan 1 dosta belə məni buraxmayacaq qədər Rahimsən. Allahım, mənə qarşı qəzəbli deyilsən, çəkdiyim əziyyət və bəlalara heç fikir vermərəm. Ancaq bu da var ki qorumağın bunları çəkdirməyəcək qədər genişdir. Allahım, qəzəbinə məruz qalmaqdan yaxud rizasızlığından sənin bütün zülməti parıl-parıl işıldadan, dünya və axirət xallarının yeganə salamata çıxarıcısı olan Nuru Vechinə sığınıram. Allahım, rizan olarsa, səndən bağışlanmaq istəyirəm, Havi və Qüvvət ancaq səninlədir.

     Gözəllik və Moda Baxılıb: 23326 Tarix: 18 fevral 2017
     f Paylaş

     Digər yazılar

     Çay insanı gözəlləşdirir

     Soyuq keçən qış, stress, vitamin çatışmazlığı, mühitin çirkli olması kimi faktorlar dərini köhnəldir. Dərinizin hər zaman gözəl görünməsini istəyirsinizsə, çay sizə köməkçi ola bilər. Çində çay əvvəllər də dərman kimi istifad

     Dırnaq maskaları

     Dırnaqları ağartmaq üçün maska. Qaralmış və ya saralmış dırnaqları ağartmaq üçün 1 ədəd limonu iki hissəyə ayır. Sonra ayrılmış hissələrlə dırnaqları 5 dəqiqə masay et. Bu prosedur dırnaqqırağı əti yumşaldır. Dırnaqlara qullu

     Gözəl saçlara sahib olaq!

     Ən gözəl üzə və fiziki quruluşa malik olan qadın belə saçsız çirkin görsənərdi. Qədimdə isə saç həm də təmizlik, paklıq nümunəsi kimi əhəmiyyət kəsb edirdi. Çağdaş dövr qadınlarımıza istənilən şəkildə saça malik olmaq imkan

     Saç maskaları

     Quru və normal saçlar üçün maskalar. Çörək maskası. – Qara çörəyin içini 2 saatlıq qaynar suda islat. Alınmış horranı saçlarının dibinə sürt və 1 saat gözlə. Sonra isə saçları axar suyun altında yu. Bal maskası. – 1 xörə

     Bəlalardan və çətinliklərdən xilas olmaq üçün oxunan dua

     İslam Peyğəmbərindən (s) nəql olunan bir hədisdə buyurulur:. Sizlərdən birinə qəm-kədər, çətinlik, bəla və ya sıxıntı üz verərsə, bu duanı oxusun:. “Mənim Rəbbim (ixtiyar Sahibim, idarə edənim, tərbiyə edənim) Allahdır

     Borcdan qurtarmaq istəyirsinizsə bu duanı oxuyun

     اَللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. “Allahummə İkfini bi halalikə an haramikə və Əğninə bi fadlikə am-mən sivəkə”. “Allahım! Məni halal buyurduğun şeylərl

     DOĞUM IDARƏ HƏBINI ŞAMPUNUNZA QATIN, MÖHTƏŞƏM NƏTICƏ.

     Qadınlar və kişilər saçlarının gözəl, sağlam görünməsini sevirlər. Ümumiyyətlə, də bütün dəyişikliklər saçda başlayır. Qadınlar dəyişiklik istədikdə, adətən saçlarını boyadır və ya saç düzümünü dəyişir, onları kəsdirirlər

     Gözətrafı qırışlar və torbalanmaları anında yox edən təbii vasitə: 2 dəqiqə kifayətdir

     Göz ətrafında olan xırda qırışlar hər bir xanımı 30 yaşdan sonra narahat etməyə başlayır. Bəs bahalı kosmetik vasitələr və əməliyyatlar olmadan onları aradan qaldırmaq mümkündürmü?. Bu kimi qırışların əmələ gəlməsinə səbə

     Piyləri əritməyin ən gözəl çarəsi – Darçınlı bal RESEPT

     Ballı darçın piy yandırmaq üçün ən yaxşı təbii üsullardan biridir. Bədənin bud, çanaq, oturaq yerlərindəki piyləri əridir. Bunun hər səhər yeməyindən əvvəl acqarına içilməsi məsləhətdir. Həmçinin axşam da acqarına edilməs

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.