Press "Enter" to skip to content

Muasir Azarbaycan dili. 2 Kitab: 1. Sintaksis. 2. Morfologiya

Müasir Azərbaycan dili. 2. Morfologiya.PDF
Azərbaycan dili anlayışı
ədəbiyyat
dilin qrammatik quruluşu. Qrammatika və onun növləri
morfologiyaya giriş

Kazımov Q. Ş. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya: dərslik (2010)

Kazımov Q. Ş. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya: ali məktəblər üçün dərslik. Elmi redaktorı: T. Müzəffəroğlu, İ. Əhmədzadə. Bakı : “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2010, 400 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.16 Mb

➤ Pulsuz yüklə : yandex

Related posts:

  • Leylâ Karahan. Anadolu ağızlarının sınıflandırılması (1996)
  • Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. III cild (2019)
  • Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. II cild (2019)
  • Qurbanov A. M. Ümumi dilçilik. Üç dildə. I cild (2019)
  • Siyamək Hüseynəlizade Miyandoab. Azərbaycan dili Əfşar şivəsinin lüğət tərkibi. Dissertasiya (ts)
  • Hacıyeva Q. Ə. Şərqi Azərbaycan ostanının toponimləri. Dissertasiya (2000)
  • Bahadır Güneş. Borçalı (Gürcistan) Karapapak / Terekeme ağzı (inceleme-metinler-sözlük). Doktora tezi (2013)
  • Harun Altun. İlk Farsça-Türkçe sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı inceleme ve kelime dizini. Yüksek lisans tezi (2015)
  • Mämmetjumaýew A., Täjimow A., Geldimämmedowa Ş., Annanyýazowa G. Gadym Türkmen Edebiýaty II: orta asyrlar (2010)
  • Täjimow A., Mämmetjumaýew A. Gadym Türkmen Edebiýaty I: iň gadymy döwürlerden X asyra çenli (2010)

Muasir Azarbaycan dili. 2 Kitab: 1. Sintaksis. 2. Morfologiya.

Müasir Azərbaycan dili. 1. Sintaksis. 2. Morfologiya.
Author: Qəzənfər Şirin Oğlu Kazımov
Publisher: Bakı: Elm və Təhsil,
Publication date: 2010
Number of pages: 144
Format / Quality: EXE/PDF/DOC
Size: 7 Mb
Language: Azarbaican

Цитата:
Müasir Azərbaycan dili. 1. Sintaksis. EXE
Dərslik ümumi dilçiliyin və Azərbaycan dilçiliyinin son nailiyyətləri əsasında yazılmışdır. Ən’ənəvi sintaksis sahəsində görkəmli alimlərimizin tədqiq və araşdırmaları ilə yanaşı, söz birləşməsi, cümlə və mətn problemlərinin öyrənilməsinə yeni baxış əsas götürülmüş, mövzuların şərhinə nitqin aktuallaşdırılması imkanlarının öyrənilməsi mövqeyindən diqqət yetirilmişdir. Ona görə də dərslik nitqin funksional cəhətlərinin xüsusi nəzərə alınması baxımından əvvəlki dərslikdən fərqlənir.

Müasir Azərbaycan dili. 2. Morfologiya.PDF
Azərbaycan dili anlayışı
ədəbiyyat
dilin qrammatik quruluşu. Qrammatika və onun növləri
morfologiyaya giriş

Kazımov Q.Ş. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. Ali məktəblər üçün dərslik

Морфология азербайджанского языка. Учебник. 399 стр. на азербайджанском языке.
Содержание:
Azərbaycan dili anlayışı (Понятие азербайджанского языка)
литература (ədəbiyyat)
строение грамматики языка. грамматика и ее виды (dilin qrammatik quruluşu. Qrammatika və onun növləri)
введение в морфологию (morfologiyaya giriş)
классификация частей речи (nitq hissələrin təsnifi)
существительное (isim)
-общая информация (ümumi məlumət)
-виды по строению (ismin quruluşca növləri)
-простые существительные (sadə isimlər)
-производные существительные (düzəltmə isimlər)
-сложные существительные (mürəkkəb isimlər)
.
прилагательное (sifət)
числительное (say)
местоимение (əvəzlik)
глагол (fel)
наречие (Zərf)
вспомогательные части речи (köməkçi nitq hissələri)
предлог (qoşma)
частицы (ədat)
союзы (bağlayıcı)
модальные словa (modal sözlər)
междометие (nida)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.