Press "Enter" to skip to content

Bir qrup hərbçi “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edildi

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru, professor Mustafa Babanlı “Akademik Musa Əliyevin Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin inkişafında rolu” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Bildirilib ki, Azərbaycanda geoloq kadrların professional hazırlanmasının əsası ötən əsrin 20-ci illərində Bakı Politexnik İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) qoyulub. Məhz bu ixtisası seçmiş Musa Əliyev ali məktəbin dağ-mədən fakültəsinə daxil olub, ilk günlərdən liderlik keyfiyyətləri ilə fərqləndiyinə görə tələbələr onu geoloqlar qrupunun başçısı seçiblər.

Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafı

Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da psixoloji fikrin yaranması və inkişafını iki mərhələyə ayırmaq olar: elməqədərki və elmi psixologiyanın təşəkkülü və inkişafı. Əlbəttə, onların arasında kəskin sədd qoymaq, sərhəd çəkmək də düzgün olmazdı. Onlar bir-birinin daxilində formalaşmış, biri digərinin inkişafına zəmin yaratmışdır. Elməqədərki psixoloji fikirlərin tarixi çox qədimdən, eramızdan əvvəldən başlanır. O, bir tərəfdən Şərq fəlsəfi fikrindən, digər tərəfdən xalq yaradıcılığından bəhrələnmişdir. O, bir tərəfdən həyatın özündən, ictimai-tarixi proseslərdən asılı olaraq inkişaf etmiş, digər tərəfdən baş verən proseslər psixoloji fikrə öz təsirini göstərmişdir.

Azərbaycanda psixoloji fikrin, psixologiya elminin tarixinin araşdırılmasını dünya psixologiya elminin inkişafı kontekstindən ayırmaq lazımdır. İnsanlar lap qədim zamanlardan qarşılıqlı münasibətlərdə olduqları, ünsiyyətə girdikləri insanları öyrənməyə, anlamağa, dərk etməyə çalışmış, bunun üçün müşahidələr aparmışlar. Tədricən toplanan biliklər ümumiləşdirilmiş, dildən-dilə, ağızdan-ağıza keçərək ümuminin, hamının qəbul etdiyi fikirlər olmuşdur. Bunlar bayatılar, nağıllar, atalar sözləri, nəğmələr, laylalar, miflər, əfsanələr və s. şəkildə, lakonik dillə çatdırılmışdır. Demək olar ki, elmi psixologiyanın tədqiq etdiyi sahələr içərisində elə bir problem yoxdur ki, xalq yaradıcılığında da ondan bəhs olunmasın, münasibət bildirilməsin.

1920-ci il aprel ayının 28 – də XI Qızıl Ordu Bakıya daxil oldu. Azərbaycan Demokratik Respublikasının hakimiyyətinə son qoyuldu, hakimiyyət bolşeviklərin əlinə keçdi. 1920- ci ilin mayın 12-də «Köhnə orta və ibtidai məktəb tiplərini politexnik məktəblərlə əvəz etmək haqqında» hökumət dekreti elan olundu .
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi genişləndirildi. Ali məktəblər açıldı. Kadr hazırlığı vacib tələb kimi qarşıya qoyuldu. Lakin ali məktəblərdə çalışan yüksək ixtisaslı kadrlar çatışmırdı. 1921-ci ildə orta məktəblərdə müxtəlif fənlər üzrə dərs deyərək müəllim kadrları hazırlamaq üçün yeni bir ali təhsil müəssəsəsi – APİ yaradıldı. 1931- ci ildə Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat Pedaqogika İnstitutu, 1936-cı ildə Kirovabad (Gəncə) Dövlət Pedaqoji İnstitutu təsis edildi.
A. O. Makovelski 1920-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə dəvət olunur. O, 1920-ci ildən 1930-cu ilə qədər Psixologiya kafedrasına rəhbərlik etmişdir. 1921-ci ildə ADU-da «Sokrata qədərki fəlsəfə» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, 1931 – ci ildən 1941-cı ilədək AETPİ – də işləmiş, elmi tədqiqatlar aparmışdır. 1948-ci ildə Makovelski yenidən Azərbaycan Dövlət Universitetinə qayıdır və 1960-cı ilə qədər Məntiq- psixologiya kafedrasına rəhbərlik edir. Makovelskinin yüksək ixtisaslı psixoloq kadrlarının hazırlanmasında əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. O, Ə.K.Zəkiyevin doktorluq dissertasiyasının rəsmi opponenti, M.Məhərrəmov, M.Abbasov, M.Hacıyev, İ.Seyidov və başqalarının elmi rəhbəri olmuşdur.

Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafında, psixoloq kadrlarının hazırlanmasında B. B. Komarovskinin də böyük xidmətləri olmuşdur. 1921-ci ildə Bakıya gələn Komarovski 1921-1924- cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin aspiranturasında oxuyur. 1927-ci ildə pedaqogika ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edir. Elə həmin il o, professor elmi adı alır. Komarovski ilk elmi məqaləsini 1914-cü ildə, 15 yaşında yazmışdır. Çoxşaxəli yaradıcılığa malik olan Komarovski «Psixologiya cədvəlləri», «Uşaqlığın sosiologiyası», «Təkrarlama metoduna dair» və s. onlarla fundamental əsərlərin müəllifidir.

Azərbaycanda psixologiya elminin digər tanınmış bir nümayəndəsi F.Ə.İbrahimbəyovdur . O, respublikamızda ilk psixologiya laboratoriyasının yaradıcısıdır. Onun Azərbaycan Dövlət Universitetində 1926-1927 – ci illərdə təşkil etdiyi psixologiya laboratoriyasında çoxsaylı, müəllif istiqamətli tədqiqatlar aparılmışdır. F.İbrahimbəyov 1927-1949 – cü illərdə V. İ. Lenin adına APİ-də, sonrakı illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda psixologiya kafedrasının müdiri olmuşdur.

30-cu illərin ortalarında Azərbaycan psixologiya elminə gənc və istedadlı alimlər gəlir. Onların sırasına S. Hacıyev, M.Məhərrəmov, M.Abbasov və başqaları xüsusilə seçilirdilər. Azərbaycan psixologiya elminin 80-ci illərdən sonrakı inkişafında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor Bəxtiyar Həmzə oğlu Əliyevin özünəməxsus yeri və rolu vardır. O, Moskva Dövlət Universitetini bitirmiş azsaylı, yüksək ixtisaslı, peşəkar psixoloqlardandır. O, ilk növbədə, rus psixologiya elminin nailiyyətlərinə istinad etməklə Azərbaycanda da yeni istiqamətli tədqiqatların aparılmasını zəruri hesab edən və bu yöndə əməli fəaliyyət göstərən psixoloqlardandır. 1983-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1998- ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etdikdən sonra daha ciddi şəkildə Azərbaycan psixologiya elminin inkişafında səy göstərmişdir.
Professor B.H.Əliyev sosial psixologiyanın aktual problemləri, hüquq psixologiyası, professor S.İ. Seyidov isə menecment psixologiyası sahəsində yeni istiqamətlər müəyyənləşdirmişdir.
Azərbaycanda psixoloji fikrin, elmi psixologiyanın inkişaf tarixinin öyrənilməsi həm də xalqın həyat yolunun, ictimai-tarixi proseslərin, düşüncə və təfəkkür tərzinin inkişafı və formalaşmasının öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar isə milli şüurun, milli özünüdərkin formalaşması deməkdir.
Vaxtilə Sokrat deyirdi: ” Özünü dərk et “. Milli inkişaf isə özünüdərkdən keçir.

YAZAR: Aytən Yusibova

  • ← Qaraqoyunlu dövlətinin siyasi tarixi
  • Böyrəklər →

Bir qrup hərbçi “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edildi

Bir qrup hərbçi “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edildi Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayb.

30 Dekabr , 2020 11:59

https://static.report.az/photo/46f243e9-315f-358a-8f94-f3c39f90cb20.jpg

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayb. “Report” xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını və xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif ediliblər: Məmmədov Nizami Ağoğlan oğlu – general-mayor Mirzəyev Yusif Həsən oğlu – general-mayor Nəsibov Qədir Əşrəf oğlu – general-mayor Abdullayev Mirzə Ağamalı oğlu – polkovnik Ağamirov Baris Əmirxan oğlu – polkovnik Ağayev Anar Talıb oğlu – ədliyyə polkovniki Baxşıyev Şixəli Arif oğlu – ədliyyə polkovniki Balayev Emil Malik oğlu – polkovnik Bayramov Ehtibar Nuru oğlu – polkovnik Əliyev Bəxtiyar Qüddəsər oğlu – polkovnik Əsədov Səxavət Ağagül oğlu – polkovnik Əzizov Elvin Tofiq oğlu – polkovnik Gözəlov Bəxtiyar Telman oğlu – polkovnik Hacıyev Elçin Akif oğlu – polkovnik Hüseynov Yaşar Firuddin oğlu – polkovnik Kərimov Mehman Abdulla oğlu – polkovnik Qəhrəmanov Şahin Orduxan oğlu – polkovnik Quliyev Əziz Qadir oğlu – polkovnik Məlikov Kamran Sədiyar oğlu – polkovnik Məmmədov Ələsgər Şavaat oğlu – polkovnik Məmmədov Həbib Tağı oğlu – polkovnik Məmmədov Vüqar Vaqif oğlu – polkovnik Mikayılov Telman Neman oğlu – polkovnik Mirzəyev İntiqam Fərəməz oğlu – polkovnik Niftaliyev Teymur Ağasəlim oğlu – polkovnik Rəcəbov Mehman Rəcəb oğlu – polkovnik Seyfullayev Kutayis Qüdrət oğlu – polkovnik Abbasov Ramil Müseyib oğlu – polkovnik-leytenant Abdullayev Dadaş Muradəli oğlu – polkovnik-leytenant Allahverdiyev Fariz Gülverdi oğlu – polkovnik-leytenant Aloyev Abuzər Xamməd oğlu – polkovnik-leytenant Aslanov Adil Qəzənfər oğlu – polkovnik-leytenant Atayev Murad Nəriman oğlu – polkovnik-leytenant Bababəyli Kamil Novruz oğlu – polkovnik-leytenant Babayev Nəbi Tofiq oğlu – polkovnik-leytenant Babayev Ramin Fəraməz oğlu – polkovnik-leytenant Bağırov Azad Mahal oğlu – polkovnik-leytenant Bağırov Vədut İsrafil oğlu – polkovnik-leytenant Baxşəliyev Firdovsi Yusif oğlu – polkovnik-leytenant Balaliyev Natiq Xanbaba oğlu – polkovnik-leytenant Bayramov Aslan Qəhrəman oğlu – polkovnik-leytenant Bəndəliyev Sərxan Saybalı oğlu – polkovnik-leytenant Cəfərov Bayram Eldar oğlu – polkovnik-leytenant Cəfərov Firdovsi İbrahim oğlu – polkovnik-leytenant Cəfərov Zaur Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra) Cəfərov Ziyəddin Hafiz oğlu – polkovnik-leytenant Cənnətov Emin Şakir oğlu – polkovnik-leytenant Eynullayev Ələsgər Möhübbət oğlu – polkovnik-leytenant Eyvazov Anar Məhəmmədəli oğlu – polkovnik-leytenant Eyvazov Anar Rəhman oğlu – polkovnik-leytenant Əbilov Emin Cəsail oğlu – polkovnik-leytenant Əfəndiyev Sadiq Qabil oğlu – polkovnik-leytenant Əhmədov Namiq Məhərrəm oğlu – polkovnik-leytenant Əhmədov Şöhrət Lətif oğlu – polkovnik-leytenant Əhmədov Vüqar Məmməd oğlu – polkovnik-leytenant Ələkbərov Qasım Asəf oğlu – polkovnik-leytenant Əliyev Emin Əkbər oğlu – polkovnik-leytenant Əliyev İlham Rafiq oğlu – polkovnik-leytenant Əliyev Mirpaşa Fərrux oğlu – polkovnik-leytenant Əliyev Rövşən Yusif oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı Əlizadə Elqar Məmmədsadıq oğlu – polkovnik-leytenant Əmirov Zamiq Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant Əmrahov Ramiz Teymur oğlu – polkovnik-leytenant Əsədbəyli Tural Bəhruz oğlu – polkovnik-leytenant Əsədov Ceyhun Rafiq oğlu – polkovnik-leytenant Əsgərov Pərviz Firudin oğlu – polkovnik-leytenant Hacıyev Cəmil Cavanşir oğlu – polkovnik-leytenant Hacıyev Fərhad Sovqat oğlu – polkovnik-leytenant Hacıyev İslam İlham oğlu – polkovnik-leytenant Həbibov Rüfət Vahab oğlu – polkovnik-leytenant Həsənov Pərvaz Fəryaz oğlu – polkovnik-leytenant Həsənov Zahid Nəbi oğlu – polkovnik-leytenant Hüseynov Elmar Etibar oğlu – polkovnik-leytenant Hüseynov İlham Tahir oğlu – polkovnik-leytenant Xankişiyev İlqar İmran oğlu – polkovnik-leytenant Xəlilov Vidadi Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra) İbişov Nizami Zöhrab oğlu – polkovnik-leytenant İbrahimov Emil Yasin oğlu – polkovnik-leytenant İbrahimov Fuad Paşa oğlu – polkovnik-leytenant İbrahimov Rasim Ağahüseyn oğlu – polkovnik-leytenant İsgəndərov Babək İbrahim oğlu – polkovnik-leytenant İzmaylov Azad Atababa oğlu – polkovnik-leytenant Kazımov Rasim Kamal oğlu – polkovnik-leytenant Kərimov Zaur Valeh oğlu – polkovnik-leytenant Qaçayev Hüseyn Sədaqət oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı Qafarov Müşfiq Fədail oğlu – polkovnik-leytenant Qasımov Rafael Səlim oğlu – polkovnik-leytenant Qasımov Yalçın Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant Qəmbərov Bahadur Akif oğlu – polkovnik-leytenant Mahmudov Ramiq Rasim oğlu – polkovnik-leytenant Mehdiyev İftixar Bəxtiyar oğlu – polkovnik-leytenant Məcidov Emin Şamil oğlu – polkovnik-leytenant Məhərrəmov Natiq Bunyamin oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Alay Zeynəddin oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Allahverdi Məmməd oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Elnur Rüstəm oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Həsən Əli oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Namiq Fərmayıl oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Raqib Əliyar oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Rüfət Yusif oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Vüsal Bahadur oğlu – polkovnik-leytenant Məmmədov Yalçın Allahyar oğlu – polkovnik-leytenant Məsimov Yusif Cavanşir oğlu – polkovnik-leytenant Mirzəyev Anar İsa oğlu – polkovnik-leytenant Mirzəyev Sergey Zakir oğlu – polkovnik-leytenant Mollayev Oskar Vahid oğlu – polkovnik-leytenant Musayev Sahibxan Alay oğlu – polkovnik-leytenant Mustafayev Rafail Firudin oğlu – polkovnik-leytenant Nastakalov Adil Ramazan oğlu – polkovnik-leytenant Nəcəfov Ruslan Nəcəf oğlu – polkovnik-leytenant Nəsirov Rəşad Ramiz oğlu – polkovnik-leytenant Nəzərov Amil Mühasib oğlu – polkovnik-leytenant Nəzərov Vaqif Şaməmməd oğlu – polkovnik-leytenant Orucəliyev İlham Cabir oğlu – polkovnik-leytenant Orucov Ramin Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant Osmanov Natiq Mehman oğlu – polkovnik-leytenant Rəhimli Vüqar Asəf oğlu – polkovnik-leytenant Rəhimov İlqar Həsənağa oğlu – polkovnik-leytenant Rəhimov Kənan Əlhəddin oğlu – polkovnik-leytenant Sadıqov Əlmirzə Elxan oğlu – polkovnik-leytenant Sadıqov Rəşad Xanlar oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra) Salmanov Emil Kamil oğlu – polkovnik-leytenant Səfərov Ramil Yusif oğlu – polkovnik-leytenant Süleymanzadə Rövşən Şamil oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı Şabanov Emil Rauf oğlu – polkovnik-leytenant Şəbiyev Nizami Güləli oğlu – polkovnik-leytenant Şəfiyev Elnur Şakir oğlu – polkovnik-leytenant Şirinov Mətləb Suliddin oğlu – polkovnik-leytenant Tarverdiyev İkram Allahverdi oğlu – polkovnik-leytenant Vəliyev Tofiq İsrafil oğlu – polkovnik-leytenant Yaqubov Azər Adil oğlu – polkovnik-leytenant Yusifov Rüfət Cəfər oğlu – polkovnik-leytenant Abasov Elçin Mirmusa oğlu – mayor Abasov Zaur Zəkulla oğlu – mayor Abbasov Ceyhun Yaqub oğlu – mayor Abbasov Nicat Yavər oğlu – mayor Abdullayev Azər İntiqam oğlu – mayor Abdullayev Əjdər Nurəddin oğlu – mayor Abuşov Rəşad Bəhmən oğlu – mayor Adıgözəlov Heydər Sabir oğlu – mayor Aqilov Anar Cahangir oğlu – mayor Babayev Mirdamət Məhərrəm oğlu – mayor Bağırov Urfan Adil oğlu – mayor Baxışov Vüsal Həsən oğlu – mayor Bayramov Anar Cəfər oğlu – mayor Bayramov Ruslan Bəhman oğlu – mayor Bədirov Ramiq Tofiq oğlu – mayor Bərxudarov Toğrul Məmməd oğlu – mayor (ölümündən sonra) Bəyəliyev Rəcəb Famil oğlu – mayor Cəbiyev Aydın Xanlar oğlu – mayor Cəbrayılov Elçin Vahid oğlu – mayor Cəfərov Nəcəf Məhərrəm oğlu – mayor Cəlilov Sərxan Nüsrət oğlu – mayor Çələbiyev Rauf Fəxrəddin oğlu – mayor Dəmirov Kamal Oktay oğlu – mayor Dostəliyev Pərviz Bəydadaş oğlu – mayor Əhmədov Rəffan Rafiq oğlu – mayor Əhmədov Ruslan Məzahir oğlu – mayor Əhmədov Samir Sədrəddin oğlu – mayor Əhmədov Vasif Təvəkgül oğlu – mayor Ələkbərov Mirqəfər Mirmahmud oğlu – mayor Ələkbərov Ramil Vaqif oğlu – mayor Əliyev Asim Əziz oğlu – mayor Əliyev Mehdi Əli oğlu – mayor Əsgərov Niyaməddin Ələddin oğlu – mayor Əsgərov Novruz Ələddin oğlu – mayor (ölümündən sonra) Əsgərov Rüfət Mürvət oğlu – mayor (ölümündən sonra) Hacıyev Anar Seydaloviç – mayor Hacıyev Baxtiyar Vahid oğlu – mayor Hacıyev Eldar Rahim oğlu – mayor Hacıyev Fərman Sovqat oğlu – mayor Həsənov Seymur Sahib oğlu – mayor Həsənov Zaur Mustafa oğlu – mayor Həsənov Zaur Sahil oğlu – tibb xidməti mayoru Həsənzadə Bəxtiyar Əşrəf oğlu – mayor Həşimov Elvin Daşdəmir oğlu – mayor Hüseynov Elvin Vilayət oğlu – mayor Hüseynov Hamlet Vaqif oğlu – tibb xidməti mayoru Hüseynov Xeyrulla Mehman oğlu – mayor Hüseynov Nazim Yaqub oğlu – mayor (ölümündən sonra) Hüseynov Vüqar Rafiq oğlu – mayor İbrahimov Ramil Şamil oğlu – mayor İbrahimov Ramin Aydın oğlu – mayor İsaqov Mircəlal Eldar oğlu – mayor İsgəndərov Zaur Şahəddin oğlu – mayor İslamov Faiq Fikrət oğlu – tibb xidməti mayoru İsmayılov Məmməd Nizami oğlu – mayor Qaragözov Samir Sabir oğlu – mayor Qardaşlı Vüsal Valid oğlu – mayor Qasımov Emil İsmayıl oğlu – mayor Qasımov Siyasət Niftulla oğlu – mayor Quliyev Nicat Hidayət oğlu – mayor Quliyev Vüsal Vaqif oğlu – mayor Quluzadə Rövşən İsfəndiyar oğlu – mayor Qurbanəliyev Sərxan Zülfüqar oğlu – mayor Qurbani Aqil Fərman oğlu – mayor Qurbanov Elşən Öylət oğlu – mayor Qurbanov Ruslan Binnətəli oğlu – tibb xidməti mayoru Mahmudov Tərlan Elxan oğlu – mayor Mayılov Emil Şahid oğlu – mayor Mehrəliyev Anar Güləli oğlu – mayor Məcidli Orxan Bəhram oğlu – mayor Məlikov Rəşad Fuad oğlu – mayor Məmmədov Əsgər Qadir oğlu – mayor Məmmədov Fərman Xubəli oğlu – mayor Məmmədov Xaqani Nizami oğlu – mayor Məmmədov Kamil Tahir oğlu – mayor Məmmədov Qoşqar Xalid oğlu – mayor Məmmədov Mahir Ramiz oğlu – mayor Məmmədov Murad Yaşar oğlu – mayor Məmmədov Müşfiq Amil oğlu – mayor Məmmədov Nadir Tərlan oğlu – mayor Mənsimov Amil Səyyad oğlu – mayor Misirov Şaiq Misir oğlu – mayor Muxtarov Vüsal İnayət oğlu – mayor Muradov Rüstəm Yusif oğlu – mayor Mustafayev Elçin Fehruz oğlu – mayor Mustafayev Valeh Vahid oğlu – mayor Mürsəlov Şirəli Rizvan oğlu – mayor Nağıyev Nahid İbrahim oğlu – mayor Nəcəfov Hafis Sadıx oğlu – mayor Novruzov İlham Mönsüm oğlu – mayor Orucov Qəmbər Dəyanət oğlu – mayor Pirəliyev Həsən Seyidəli oğlu – mayor Rəşidov Vidjay Bəxtiyar oğlu – mayor Rüstəmov Zamiq Rasim oğlu – mayor Rzayev Səid Piri oğlu – mayor Səfərov Mehdi Safo oğlu – mayor Süleymanov Bəhruz Akif oğlu – mayor Süleymanov Daşqın Kazım oğlu – mayor Şairov Niyaz Yusif oğlu – mayor Tağıyev Rövşən Xanəhməd oğlu – mayor Umudov Məmiş Mustafa oğlu – mayor Vəliyev Zöhrab Naib oğlu – mayor Yaqubov Elvin Rafiq oğlu – mayor Yaqubov Ramil Nəriman oğlu – mayor Zeynalov Elman Zöhrab oğlu – mayor Abdullayev Faiq Savaddin oğlu – kapitan Abdullayev Məhəmməd Oruc oğlu – kapitan Abdullayev Nihad Şirzad oğlu – kapitan Arzumanlı Orxan Vaqif oğlu – kapitan Babayev Elturan Səfər oğlu – kapitan Babayev Orxan Rövşən oğlu – kapitan Bağırov İlyas Seyidməsim oğlu – kapitan Baxşəliyev Anar Mübariz oğlu – kapitan Balabəyov Rüstəm Adıbəy oğlu – kapitan Balayev Rza Surxay oğlu – kapitan Bayramlı Cavid Əhliman oğlu – kapitan Bayramov Elvin Ceyhun oğlu – kapitan Bəhramzadə Məhəmməd Əsəbəli oğlu – kapitan Cahangirov Pərvin Əhəd oğlu – kapitan Camalov Tacı Adil oğlu – kapitan Cəbrayılov Elmas Ələmdar oğlu – kapitan Cəfərov Bəhruz Bəkir oğlu – kapitan Cəfərov Bəhruz Xaqani oğlu – tibb xidməti kapitanı Cəfərov Fizuli Qismət oğlu – kapitan Cəfərov Heydər Əkrəm oğlu – kapitan Cəfərov İntiqam Eynulla oğlu – kapitan Dursunov Fərid Fazil oğlu – kapitan (ölümündən sonra) Əhmədov Coşqun Qabil oğlu – kapitan Əhmədov Elmin Tanrıverdi oğlu – kapitan Əhmədzadə Cavid İmran oğlu – kapitan Əliyev Rəşad Əmiralı oğlu – kapitan (ölümündən sonra) Əliyev Rəşad Məharət oğlu – kapitan Əliyev Rüstəm Fərhad oğlu – kapitan Əliyev Vahab Vaqif oğlu – kapitan Əmirov Əfqan Fəxrəddin oğlu – kapitan Əsədov Əlibala Azad oğlu – kapitan Fazilov Pərviz Saxavat oğlu – tibb xidməti kapitanı Gözəlli Vüqar İlqar oğlu – kapitan Hacəliyev Şahin Hacəli oğlu – kapitan Haqverdiyev İlham Mamed oğlu – kapitan Həmzəyev Azad Vasif oğlu – kapitan Həsənov Babək Telman oğlu – kapitan Həsənov Çingiz İlham oğlu – kapitan Həsənov Elnur Elçin oğlu – kapitan Həsənov Kamil Elburus oğlu – tibb xidməti kapitanı Həsənov Namiq İbrahim oğlu – kapitan Həsənzadə Seyfəddin Fəxrəddin oğlu – kapitan Hüseynov Məhəmməd Elçin oğlu – kapitan Hüseynov Rəfayıl Mahir oğlu – kapitan Hüseynov Vasif Vidadi oğlu – kapitan İbadov Ramil Ağarəhim oğlu – kapitan İbrahimov Zəfər Ziya oğlu – kapitan İmanov Əmrah Saday oğlu – kapitan İslamov Samir Xalıq oğlu – kapitan (ölümündən sonra) İsmayıllı Nuru Mahir oğlu – kapitan İsrafilov Kənan Faiq oğlu – kapitan (ölümündən sonra) Kazımov Əlifağa Natiq oğlu – kapitan Kərimli Allahverdi Aftandil oğlu – kapitan Kərimov Camal Canbulad oğlu – kapitan Kərimov Sübhi Ziyalid oğlu – kapitan Qarayev Anar Şahnamə oğlu – kapitan Qasımov Səid Eldar oğlu – kapitan Qazıyev Vüqar Kərim oğlu – kapitan Qocayev Bül-Bül Əhmədoviç – kapitan Quliyev Asim Əfrasim oğlu – kapitan Quliyev Emil Rövşənoviç – kapitan Quliyev Hətəmxan Məti oğlu – kapitan (ölümündən sonra) Quliyev Rəşad Fikrət oğlu – kapitan Qurbanlı Sənan Mustafa oğlu – kapitan Qurbanov Qurban İlham oğlu – kapitan Qurbanov Vüsal Afiq oğlu – kapitan Məhərrəmov Xəqani Məhəmməd oğlu – kapitan Məmmədov Afiq Məhiyəddin oğlu – kapitan Məmmədov Elvin Rəsul oğlu – kapitan Məmmədov Qabil İsmixan oğlu – kapitan Məmmədov Niyaməddin İsmayıl oğlu – kapitan Məmmədov Sərxan İmran oğlu – kapitan Məmmədov Vüsal Salamat oğlu – kapitan Məmmədov Yaqub Abdulla oğlu – kapitan Mikayıllı Samir Sabir oğlu – kapitan (ölümündən sonra) Mikayılov Abdulhəlim Şahin oğlu – kapitan Mirmahmudlu Miradəm Mirsəid oğlu – kapitan Mirzəyev Hikmət Cəbrayıl oğlu – kapitan Muradov Elçin Sakit oğlu – kapitan Mustafayev Allahverdi Yunis oğlu – kapitan Mustafayev Sənan Elçin oğlu – kapitan Namazəliyev Tural Adil oğlu – kapitan Nəsibov Rafiq Bəkir oğlu – kapitan Orucov Müşfiq Fərhad oğlu – kapitan Rəhimov Vüsal Nazim oğlu – kapitan Salahov Vaqif Əliyar oğlu – kapitan Salmanov Balakərim İlham oğlu – kapitan Səfərov Şahin Sabutay oğlu – kapitan Sultanov Rauf Yavər oğlu – kapitan Süleymanov Ağasəf Elşən oğlu – kapitan Süleymanov Rəşad Rəşid oğlu – kapitan Şahbazzadə Səlim Elman oğlu – kapitan Şamxalov Edqar İspəndiyar oğlu – kapitan Şərifov Elvin Eynulla oğlu – kapitan Şirəliyev Elsevər Aslan oğlu – kapitan Şirinov Kənan Dilqam oğlu – kapitan Tapdıqov Pərviz Ələkbər oğlu – kapitan Tarverdiyev Elnur Elsevən oğlu – kapitan Teymurov Elçin İkram oğlu – kapitan Veysəlli Elşən Rövşən oğlu – kapitan Vociyev Qudbiddin Mamed oğlu – kapitan Yolçuyev Emin Tariyel oğlu – kapitan Zeynalov Xəyyam Möhübbət oğlu – kapitan Zeynalov Mirsadiq Zeynal oğlu – kapitan Zərbəliyev Sənan Kərim oğlu – tibb xidməti kapitanı Zülfüqarov Ramin Eldar oğlu – kapitan Abbasov Damət Vüqar oğlu – baş leytenant Abbasov Elvin Valeh oğlu – baş leytenant Abbaszadə Musa Abbas oğlu – baş leytenant Abdinov Mətin Nazim oğlu – baş leytenant Abdullayev Anar Azər oğlu – baş leytenant Ağalarov Ramin Mirəhəd oğlu – baş leytenant Ağamətov Emin Fəxrəddin oğlu – baş leytenant Ağayev Elsevər Sarvan oğlu – baş leytenant Babayev Məhəmməd Kamal oğlu – baş leytenant Babazadə Cavid İskəndər oğlu – baş leytenant Babazadə İsmayıl Zahid oğlu – baş leytenant Bağırov Azər Müşdaba oğlu – baş leytenant Bağırov Cavid Rafiq oğlu – baş leytenant Bağırov Uğur Murtuz oğlu – baş leytenant Bağıyev Vüsal Vahid oğlu – baş leytenant Balabəyli Elcan Vasif oğlu – baş leytenant Bayramov Minətulla Etibar oğlu – baş leytenant Bədəlzadə Daşdəmir Polad oğlu – baş leytenant Cabbarlı Orxan Möhübbət oğlu – baş leytenant Camalov Şükür Ağaverdi oğlu – baş leytenant Cavadlı Kamal Xaləddin oğlu – baş leytenant Cəlilov Əkbər Azər oğlu – baş leytenant Cəlilov Fərdi Tahir oğlu – baş leytenant Eldarlı Fərid Asif oğlu – tibb xidməti baş leytenantı Eyvazov Elvin İsmayıl oğlu – baş leytenant Əkbərov Tural Elçin oğlu – baş leytenant Əkbərov Yasin Elşən oğlu – baş leytenant Ələkbərov Nizami Alim oğlu – baş leytenant Ələsgərov Ümüd Şirvani oğlu – baş leytenant Əliyev Aslan Yavər oğlu – baş leytenant Əliyev Fəqan Ramiz oğlu – baş leytenant Əliyev Hikmət Alı oğlu – baş leytenant Əliyev Nəsib Nayib oğlu – baş leytenant Əliyev Nüsrət Elxan oğlu – baş leytenant Əliyev Vüqar Fəzli oğlu – baş leytenant Əmralıyev Səxavət İldırım oğlu – baş leytenant Əsədbəyli Rauf Mənaf oğlu – baş leytenant Əsədov Amid İlham oğlu – baş leytenant Əzimzadə Ələkbər Rafael oğlu – baş leytenant Əzizli Ziyabəy Əliqismət oğlu – baş leytenant Gənciyev Elşad Ehtibar oğlu – baş leytenant Hacıyev İsrail Faiq oğlu – baş leytenant Həsənov Əli Nazim oğlu – baş leytenant Həsənzadə Ruslan Elçin oğlu – baş leytenant Həsizadə Pərviz Qüdrət oğlu – tibb xidməti baş leytenantı Həsrətov Vüsal Vələmməd oğlu – baş leytenant Hümbətəliyev Rüfət Bəxtiyar oğlu – baş leytenant Hüseynquliyev Səfər Arzu oğlu – baş leytenant Hüseynov Mustafa Cahangir oğlu – baş leytenant Hüseynov Səməd Vəzir oğlu – baş leytenant Hüseynzadə Fərid Azər oğlu – baş leytenant Hüseynzadə Habil Xanlar oğlu – baş leytenant Xanışzadə Fəxri Elçin oğlu – baş leytenant Xəlilli Nizami Zahir oğlu – baş leytenant İbadov Murad Yusif oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra) İbrahimov Asiman İlqar oğlu – baş leytenant İbrahimov Elmuraz Ramiz oğlu – baş leytenant İlyaslı Kamran Ələsgər oğlu – baş leytenant İsayev Ramin Nürəddin oğlu – baş leytenant İsgəndərov Bəxtiyar Maşallah oğlu – baş leytenant İsmayılov Orxan Elxan oğlu – baş leytenant İsmayılov Sahil Fərman oğlu – baş leytenant Qafarov Elmar Şahlar oğlu – baş leytenant Qafulov Cavidan Mahir oğlu – baş leytenant Qaragözov Süleyman Eldar oğlu – baş leytenant Qasımlı Osman Adil oğlu – baş leytenant Qasımov Ruslan Əli oğlu – baş leytenant Qədirli Vüqar Ağakərim oğlu – baş leytenant Qocayev Fərid Saiq oğlu – baş leytenant Qocayev Kamran Ruslan oğlu – baş leytenant Quliyev Əliabbas Teyyub oğlu – baş leytenant Quluyev Elman Çingiz oğlu – baş leytenant Quluzadə Pərvin Vəfadar oğlu – baş leytenant Qurbanov Ehtimal Mahir oğlu – baş leytenant Qüdrətova Esmeralda Tofiq qızı – tibb xidməti baş leytenantı Mahmudov Anar Əhməd oğlu – baş leytenant Mehdiyev Samir Fərman oğlu – baş leytenant Məmiyev Elnur Əhliman oğlu – baş leytenant Məmmədli Sadıq İntiqam oğlu – baş leytenant Məmmədov Amin Eldar oğlu – baş leytenant Məmmədov Cavad Səfiyar oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra) Məmmədov Fəxri Eyvaz oğlu – baş leytenant Məmmədov Həsən Valeh oğlu – baş leytenant Məmmədov İxtiyar Bəxtiyar oğlu – baş leytenant Məmmədov Məmmədtağı Əziz oğlu – baş leytenant Məmmədov Oruc Valeh oğlu – baş leytenant Məmmədov Renat Fəxrəddin oğlu – baş leytenant Məmmədov Şamxal Elşən oğlu – baş leytenant Məmmədov Turxan Ələddin oğlu – baş leytenant Məmmədzadə Şaməddin Fərhad oğlu – baş leytenant Məsmalıyev Fərid Alhüseyn oğlu – tibb xidməti baş leytenantı Mirzəzadə Aqşin Rasif oğlu – baş leytenant Mirzəzadə Tərlan Rasim oğlu – tibb xidməti baş leytenantı Möhbalıyev Mahmud Məhəmməd oğlu – baş leytenant Möhsünov İlkin Nəbi oğlu – baş leytenant Muxtərov Nicat Habil oğlu – tibb xidməti baş leytenantı Muradlı Murad Əziz oğlu – baş leytenant Muradov Hacı Əli oğlu – baş leytenant Muradov Zaur Sultan oğlu – baş leytenant Musayev Mübariz Alı oğlu – baş leytenant Mürsəlov Cabir Rövşən oğlu – tibb xidməti baş leytenantı Nağıyev Nicat Ramiz oğlu – baş leytenant Nəcəfli Damət Elşad oğlu – baş leytenant Niftəliyev Rəsul Nazim oğlu – baş leytenant Orucov Əli Ələddin oğlu – baş leytenant Orucov Neman Yusif oğlu – baş leytenant Osmanov Fərid Nazim oğlu – tibb xidməti baş leytenantı Osmanov Nurlan Çingiz oğlu – baş leytenant Paşayev Daşdəmir Əlizaman oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra) Paşayev Fuad Zöhrab oğlu – baş leytenant Pircanov Mehdi Pircan oğlu – baş leytenant Ramazanlı Elgiz Ənvər oğlu – tibb xidməti baş leytenantı Rəhimov Balaəli Əlipaşa oğlu – baş leytenant Rəhimov Elnur Nurəddin oğlu – baş leytenant Rəhmanzadə Elmar Elxan oğlu – baş leytenant Rəsulov Tural Vahid oğlu – baş leytenant Rüstəmov Ramiz Dünyamalı oğlu – baş leytenant Rzayev Elnur Xalıq oğlu – baş leytenant Rzayev Orxan Ənvər oğlu – baş leytenant Rzayev Valeh Nadir oğlu – baş leytenant Sadıqlı Məmmədhəsən Meydan oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra) Salmanov Anar Sayad oğlu – baş leytenant Sarıyev Elnur Vahid oğlu – baş leytenant Seymur Hüseyn oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra) Səmədov Elmar İlqar oğlu – baş leytenant Şahverdiyev Alim Arif oğlu – baş leytenant Şakirov Sərvət Seyid oğlu – baş leytenant Şirəlizadə Elsəvər Zabit oğlu – baş leytenant Tağıyev Tural Məmmədrza oğlu – baş leytenant Tahirov Simran Yusif oğlu – baş leytenant Vəliyev Azər Münafiq oğlu – baş leytenant Yolçiyev Rza Vidadi oğlu – baş leytenant Yusubov Samir Şəmistan oğlu – baş leytenant Zakirov Elnur Mahir oğlu – baş leytenant Zeynallı Alxan Taryel oğlu – baş leytenant Abasov Hüseyn Rizvan oğlu – leytenant Abbaslı Şahin Çingiz oğlu – leytenant Abbasov Amil Yamil oğlu – leytenant Abbasov Mətləb İlham oğlu – leytenant Abbasov Seyidəli Vahid oğlu – leytenant Abdiyev Araz Qəzənfər oğlu – leytenant Adıgözəlov Bəhruz Məzahir oğlu – leytenant Ağayev Cabir Ərəstun oğlu – leytenant Albuşov Tamerlan Kamran oğlu – leytenant Allahverdiyev Əfqan Rauf oğlu – leytenant Allahverdiyev Həsən Sultan oğlu – leytenant Allahverdiyev Tural Elxan oğlu – leytenant Aslanov Mehman Aslan oğlu – leytenant Babazadə Gündüz Məmməd oğlu – leytenant Bahadırov Xəzər Asif oğlu – leytenant Bədəlov Ehtiram Namiq oğlu – leytenant Cavadov Tural Eyvaz oğlu – leytenant Cəfərov Rəhman Arif oğlu – leytenant Cəfərov Ruslan Füzuli oğlu – leytenant Dilavərli Yelmar Elnar oğlu – leytenant Elyasov Rahat Rafət oğlu – leytenant Əfəndiyev Adil Qədir oğlu – tibb xidməti leytenantı (ölümündən sonra) Əkbərov Əmrah Şahid oğlu – leytenant (ölümündən sonra) Əlabbasov Famil İmamalı oğlu – leytenant Ələsgərov Orxan Cavanşir oğlu – leytenant Əliyev Afiq Əmraslan oğlu – leytenant Əliyev Elgün Kamal oğlu – leytenant Əliyev Elsevər Nazim oğlu – leytenant Əliyev Elvin Vaqif oğlu – leytenant Əliyev Ruslan Adilxan oğlu – leytenant Əliyev Seyfəddin Saleh oğlu – leytenant Feyzullayev Zahir Eyvaz oğlu – leytenant (ölümündən sonra) Fərəcov Elçin Cəmil oğlu – leytenant Fətəliyev Etibar Bəxtiyar oğlu – leytenant Fəttahov Kənan Şöhrət oğlu – leytenant Göyüşov Sərvan Mehman oğlu – leytenant (ölümündən sonra) Gündüz Əli Gündüz oğlu – leytenant Günəşov Nurlan Mənsur oğlu – leytenant Hacıbalayev Ceyhun Qamət oğlu – leytenant Hacızadə Elmar İlqar oğlu – leytenant Həmidov Tofiq Rasim oğlu – leytenant Həsənli Tərlan Rəşid oğlu – leytenant Həsənov Hacı Meybulla oğlu – leytenant Həsənov Qoşqar Qəhrəman oğlu – leytenant Hüseynov Ayxan Kamal oğlu – leytenant Hüseynov Elməddin Zakir oğlu – leytenant Hüseynov Kamran Yaşar oğlu – leytenant Hüseynov Oruc Elxan oğlu – leytenant Hüseynov Vüqar Hüseyn oğlu – tibb xidməti leytenantı Hüseynzadə Fərid İnqilab oğlu – leytenant Hüsüzadə Polad Cambulat oğlu – leytenant Xankişiyev Vəlhəd Səyavuş oğlu – leytenant Xələfov Tariyel Teymur oğlu – leytenant Xəlilov Elməddin Şəmsəddin oğlu – leytenant İmaməliyev Sərraf Murtuzəli oğlu – leytenant (ölümündən sonra) İsayev Yasin Əkrəm oğlu – leytenant İslamov Əliheydər Azad oğlu – leytenant İslamzadə Elməddin İman oğlu – leytenant İsmayılov Aqil Əli oğlu – leytenant (ölümündən sonra) İsmayılov Cahid Böyükağa oğlu – leytenant İsmayılov İlkin Sərdar oğlu – leytenant İsmayılov Qurbanəli Çingiz oğlu – leytenant Kazımov Zamin Sehran oğlu – leytenant Kərimli Raqif Vaqif oğlu – leytenant Kərimov Asif Məmməd oğlu – leytenant (ölümündən sonra) Kərimov Kamran Şaiq oğlu – leytenant Qarazadə Amil Rafiq oğlu – leytenant Qasımov Taleh İbrahim oğlu – leytenant Qasımov Toğrul Bəhram oğlu – leytenant Qəhrəmanlı Rəşad Ədalət oğlu – leytenant Quliyev Cavid Füzuli oğlu – leytenant Quliyev Fuad Fikrət oğlu – leytenant Quliyev Mirzağa Yusif oğlu – leytenant Quliyev Yahya Saleh oğlu – leytenant Quluzadə Kamran Pərviz oğlu – leytenant (ölümündən sonra) Quluzadə Rasim Mübariz oğlu – leytenant Qurbanlı Behruz Əkrəm oğlu – leytenant Qurbanlı Şahin Abdulkərim oğlu – leytenant Lətifov Toğrul Telman oğlu – leytenant Mehtiquliyev İlham İslam oğlu – leytenant Məcidzadə Teymur Tehran oğlu – leytenant (ölümündən sonra) Məhərrəmov Hörmət Həsən oğlu – leytenant Məmmədli İsmayıl Ağaşir oğlu – leytenant Məmmədov Ceyhun Əbülfət oğlu – leytenant Məmmədov İlkin Elçin oğlu – leytenant Məmmədov Nuru Əlizadə oğlu – leytenant Məmmədov Uğur Qulu oğlu – leytenant Mənəfov Şahmar Məmməd oğlu – leytenant Mənsimli Zamiq Adil oğlu – leytenant Musayev Rauf Rahil oğlu – leytenant Müzəffərov Elşən Vidadi oğlu – leytenant Nayıbov Eldəniz Vidadi oğlu – leytenant Nəbiyev Asim Nəsimi oğlu – leytenant Nəsirli İsa Nəsrulla oğlu – leytenant Niftəliyev İlyas Güloğlan oğlu – leytenant (ölümündən sonra) Novruzov Fərhad Abil oğlu – tibb xidməti leytenantı Rzalı Zülfü Vaqif oğlu – leytenant Rzayev Tofiq Adil oğlu – leytenant Salamzadə Fərid Vəlyullah oğlu – tibb xidməti leytenantı Sarıyev Sabutay Asif oğlu – leytenant Səlimov Ariz Ağasəlim oğlu – leytenant Soltanov Mətləb Yaqub oğlu – leytenant Süleymanov Kamran Sadiq oğlu – tibb xidməti leytenantı Şahbazlı Şahbaz Bilal oğlu – leytenant Şahkərəmov Nail Şahlar oğlu – leytenant Şəmilov Azər Elyas oğlu – tibb xidməti leytenantı (ölümündən sonra) Şərifli Amil Aqil oğlu – leytenant Şirinov Əşrəf Namiq oğlu – leytenant Şirinov Tapdıq Adil oğlu – leytenant Şirinov Zahir Ziyad oğlu – leytenant Tağızadə Nüsrət Muğdad oğlu – leytenant Talıbzadə Raman Rizvan oğlu – leytenant Vəlizadə Hüseyn Əbdülhənnan oğlu – leytenant Vəlizadə Xəlil Rauf oğlu – leytenant Yaqubov Mayis Rəhim oğlu – leytenant (ölümündən sonra) Zamanov Kənan Vurğun oğlu – leytenant Hacıyev Murad Elşən oğlu – kiçik leytenant Məhərrəmov Nurlan Söhrab oğlu – kiçik leytenant Abbasov İntiqam Yavər oğlu – baş gizir (ölümündən sonra) Abıyev İbrahim Nəbi oğlu – baş gizir Ağayev Amil Möhübbət oğlu – baş gizir Ağayev Əli Şirməmməd oğlu – baş gizir Bağırov Vüsal Vaqif oğlu – baş gizir Baxışov Elmir Babaverdi oğlu – baş gizir Bayramlı Vahid Yusif oğlu – baş gizir Cahangirov Sahil Qəhrəman oğlu – baş gizir Əhədov Natiq Nazim oğlu – baş gizir Əhmədov Aqil Məhəmməd oğlu – baş gizir Əhmədov Zülfüqar Əmir oğlu – baş gizir Ələkbərov Zaur Zakir oğlu – baş gizir Əliyev İlkin Məhəmməd oğlu – baş gizir Əliyev Rəşadət Məcid oğlu – baş gizir Əsədov Toğrul Mehdi oğlu – baş gizir Əsgərov Qamət Ələkbər oğlu – baş gizir Əzizov Rahib Qətil oğlu – baş gizir Haqverdiyev Elvin Hüseyn oğlu – baş gizir Həmidov Rəhman Akif oğlu – baş gizir Hüseynov Famil Mübariz oğlu – baş gizir Xudaverdiyev Araz Səmədağa oğlu – baş gizir İbrahimov Namiq Fərhad oğlu – baş gizir Qarayev Elnur Bəhlul oğlu – baş gizir Qasımov Aslan Əli oğlu – baş gizir Qaybalıyev Şəhriyar Hüseyn oğlu – baş gizir Qənbərov Rafət Məmməd oğlu – baş gizir Quliyev Famil Kamil oğlu – baş gizir Quliyev Rauf İsa oğlu – baş gizir Qurbanov İsmayıl Ramazan oğlu – baş gizir Qurbanov Şamil Bakir oğlu – baş gizir Məmmədov Qardaşxan Ayazxan oğlu – baş gizir Məmmədov Səbuhi Elxan oğlu – baş gizir Muradxanlı Emin Elşad oğlu – baş gizir Musayev Rövşən Fikrail oğlu – baş gizir Mustafayev Səməndər Əli oğlu – baş gizir Rüstəmov Ramil Xudadət oğlu – baş gizir Rzayev Məhəmməd Zərmail oğlu – baş gizir Sadıqov Aftandil Ramiz oğlu – baş gizir Səfərov Həsənqulu Aydın oğlu – baş gizir Səfərov Natiq Tarix oğlu – baş gizir Süleymanov Gəray Məmmədağa oğlu – baş gizir Süleymanov İlkin Mahir oğlu – baş gizir (ölümündən sonra) Umarov Samir Kamil oğlu – baş gizir Yadigarlı Xəlil Etibar oğlu – baş gizir Abasov Mirzə Rövşən oğlu – gizir Abbasov Xəyyam Hüseyn oğlu – gizir Abbasov Sərxan Yaşar oğlu – gizir Abdıyev Səhət İlham oğlu – gizir Abdullayev Babək Vüqar oğlu – gizir Abdullayev Cavid Oktay oğlu – gizir Abdullayev Eldar Oktay oğlu – gizir Abdullayev Nail Mürvət oğlu – gizir Abdurrəhimli Elnur Süleyman oğlu – gizir Alıyev Şirin Əhməd oğlu – gizir Allahverdiyev Cahandar Cabir oğlu – gizir Alməmmədov Emin Akif oğlu – gizir (ölümündən sonra) Astanov Əfsun Təzəxan oğlu – gizir Azayev Bayram Məzahir oğlu – gizir Babaşov Sərvət Həsrət oğlu – gizir Babayev İqbal Ağahüseyn oğlu – gizir Babayev Süleyman Mahir oğlu – gizir Babayev Ülvi İlham oğlu – gizir Bağıyev Rüstəm Musa oğlu – gizir Bayramov Ariz İmran oğlu – gizir Beybutov Fəhmin Elxan oğlu – gizir Bədəlov Zaur Elxan oğlu – gizir Budaqov Bəxtiyar Müşviq oğlu – gizir Cahangirov Xəqani Fərhad oğlu – gizir Cavadov Amil Siyasət oğlu – gizir Cavadov Robert Seyfəd oğlu – gizir Cəbrayılov Samir Tahir oğlu – gizir Cəfərov Abuzər Ayaz oğlu – gizir Cəfərov Elvin Çingiz oğlu – gizir Cəfərov Məzahir İqbal oğlu – gizir Cəfərov Musa Etibar oğlu – gizir Dadaşov Elnur Sabir oğlu – gizir Eminov Kamran Məhəmməd oğlu – gizir Eynullayev Əli Höküməli oğlu – gizir Əhmədov Ramin Xanoğlan oğlu – gizir Əjdərli Sabit Mübariz oğlu – gizir Əlcanov Kamran Valeh oğlu – gizir Ələkbərov Turan Afər oğlu – gizir Əlili Orxan Tofiq oğlu – gizir Əliyev Elbəyi Kamil oğlu – gizir Əliyev Əziz Rəhim oğlu – gizir Əliyev Rabil Qabil oğlu – gizir Əliyev Rövşən Saleh oğlu – gizir Əliyev Samir Əbülfət oğlu – gizir Əmrahov Ruad Rövşən oğlu – gizir Əsədullayev Yusif Seyfulla oğlu – gizir Əsgərov Elnur Müşfiq oğlu – gizir Əsgərov Elvin Həsrət oğlu – gizir Əsgərov Məhərrəm Şahlar oğlu – gizir Əsgərov Seyruz Səyavuş oğlu – gizir Əzizov Elnur Qəribağa oğlu – gizir Gülmalıyev Loğman Bəxtiyar oğlu – gizir Gülmuradov Kakagəldi Çölmurad oğlu – gizir Hacıyev Rəşad Firudin oğlu – gizir Hacıyev Ziyad Əsgər oğlu – gizir Heydərov Adil Tahir oğlu – gizir Həsənov Allahyar Otarxan oğlu – gizir Həsənov Dəyanət Samir oğlu – gizir Həsənov İbrahim Məzahir oğlu – gizir Həsənov Səyyad Aydın oğlu – gizir Həsənov Zamin Vaqif oğlu – gizir Hüseynov Cavid Cavanşir oğlu – gizir Hüseynov Ceyhun Fəraməz oğlu – gizir Hüseynov Firdovsi Əskər oğlu – gizir Hüseynov Fuad Abdul oğlu – gizir Hüseynov İlqar Səfail oğlu – gizir Hüseynov Rəşad İman oğlu – gizir Hüseynov Vasif Tahir oğlu – gizir Xəlilov Kərim Şirin oğlu – gizir Xəlilov Namiq İlyas oğlu – gizir (ölümündən sonra) Xubalıyev Rəsul Asif oğlu – gizir İbrahimov Alim İbrahim oğlu – gizir İbrahimov Xaqani Nəsrulla oğlu – gizir İbrahimov Zamanət Gülhəsən oğlu – gizir (ölümündən sonra) İbrahimzadə Fərid Rəhman oğlu – gizir İmanov Elxan Salman oğlu – gizir İsmayılov Babək Novruz oğlu – gizir İsmayılov Cəmşid Sakit oğlu – gizir İsmayılov Müqais Mehti oğlu – gizir İsmayılov Şahvələd Faiq oğlu – gizir İsmayılov Vilayət Akif oğlu – gizir Kazımov Asif Ehtibar oğlu – gizir Köçərli Anar Nuraddin oğlu – gizir Qafarov Hökmüran Heydər oğlu – gizir Qafarov Nazim Mehman oğlu – gizir Qaraşov Dilqəm Elşad oğlu – gizir Qasımov Elcan Qasım oğlu – gizir Qasımov Elnur Dilavər oğlu – gizir Qasımov Hüseyn Kamil oğlu – gizir (ölümündən sonra) Qasımov Rauf Tarles oğlu – gizir Quliyev Anar Fərmail oğlu – gizir Quliyev Asim Əbülfəz oğlu – gizir Quliyev Etibar Nizami oğlu – gizir Quliyev Şəhriyar Rəşid oğlu – gizir Quluyev Rahib İlham oğlu – gizir Qurbanlı Maqsud Qabil oğlu – gizir Mahmudov Elməddin Əyyar oğlu – gizir Mehdiyev Yavər Adil oğlu – gizir Məhərrəmov Xəyal Fəxrəddin oğlu – gizir Məhərrəmov Misir Arif oğlu – gizir Məmmədov Azər Tofik oğlu – gizir Məmmədov Cavid İlham oğlu – gizir (ölümündən sonra) Məmmədov Cavid İsgəndər oğlu – gizir Məmmədov Cəmil Temraz oğlu – gizir Məmmədov Dilsur Barat oğlu – gizir Məmmədov Eldəniz Nəbi oğlu – gizir Məmmədov Elvin Fərmail oğlu – gizir Məmmədov Əhməd Niyaz oğlu – gizir Məmmədov Əsgər Ələsgər oğlu – gizir Məmmədov Hikmət Elman oğlu – gizir Məmmədov Xəqani Hacıbala oğlu – gizir Məmmədov İlqar Vüqar oğlu – gizir Məmmədov Kənan Hüseyn oğlu – gizir (ölümündən sonra) Məmmədov Kərim Namil oğlu – gizir (ölümündən sonra) Məmmədov Nazim Elman oğlu – gizir Məmmədov Orxan Şakir oğlu – gizir Məmmədov Rabil Əli oğlu – gizir Məmmədov Ruslan Rüstəm oğlu – gizir Məmmədov Səbuhi Hümbət oğlu – gizir (ölümündən sonra) Məmmədov Yamin Şükür oğlu – gizir Məmmədrzayev Muraz Elman oğlu – gizir Məmmədzadə Cahan Saleh oğlu – gizir (ölümündən sonra) Məsimov Əlixan Məşədi oğlu – gizir Mikayılov Allahverdi İqbal oğlu – gizir Mirhəsənov Miralim Mircəlal oğlu – gizir Mirzəyev Elvin Təvəkgül oğlu – gizir Muxtarov Rasim Fərhad oğlu – gizir Muradov Cəmil Yusif oğlu – gizir Muradov Ramil Mikayıl oğlu – gizir Mustafayev Coşqun Yaşar oğlu – gizir Mustafayev Mahir Rizvan oğlu – gizir Mustafayev Ramil Niyaz oğlu – gizir Mustafayev Ümid İsmayıl oğlu – gizir Müslümzadə Elvin İlqar oğlu – gizir Nağıyev Nahid Qabil oğlu – gizir Nəbiyev Anar Aydın oğlu – gizir Nəbiyev Vüsal Məhəmmədəli oğlu – gizir Nəcəfov Rəcəb Elxan oğlu – gizir Nəsibov Xudat Fərrux oğlu – gizir Nəsirov Bilal Adıgözəl oğlu – gizir Niyazov Osman Ruslan oğlu – gizir Nuriyev Usub Elman oğlu – gizir Orucov Anar Vasilyeviç – gizir Orucov Ceyhun Namaz oğlu – gizir (ölümündən sonra) Ramazanov Orxan Elmar oğlu – gizir Rəhimov Eşqin Fərəməz oğlu – gizir Rəhimov İbrahim Elxan oğlu – gizir Rəhimzadə Nurlan Balaşah oğlu – gizir Rüstəmov Bəhruz Güləhməd oğlu – gizir Səfərov Kamal Vidadi oğlu – gizir Şafazadə Baxşeyiş Ələkbər oğlu – gizir Şəmilov Seymur Cavanşir oğlu – gizir Şərifov Mirnağı Qasım oğlu – gizir (ölümündən sonra) Tağıyev Babək Mehman oğlu – gizir Tağıyev Elməddin Məzəddin oğlu – gizir Tağıyev Famil Fazil oğlu – gizir Talıbov Səid Talıb oğlu – gizir Tərlanlı Müşfiq Babulla oğlu – gizir Vəliyev Azər Hacı oğlu – gizir Yetimov Kənan Şahid oğlu – gizir Yolçiyev Səbuhi İlham oğlu – gizir Yusubov Famil Kamil oğlu – gizir Zamanov Mahmud Şura oğlu – gizir Zeynallı İlqar Ayaz oğlu – gizir (ölümündən sonra) Zeynalov Fətəli Kamandar oğlu – gizir Zeynalov Pərviz Nazim oğlu – gizir Zərbəliyev Alim Azər oğlu – gizir Abdullayev Şəhriyar Kamil oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra) Abdullazadə Şəmistan Elxan oğlu – kiçik gizir Adilov Natiq Nadir oğlu – kiçik gizir Ağayev Saleh Nurəddin oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra) Alıyev Murtuz Hamlet oğlu – kiçik gizir Allahverdiyev Xətai Vidadi oğlu – kiçik gizir Arazov Ramil Qərib oğlu – kiçik gizir Bağırov Şulan Azər oğlu – kiçik gizir Bağırzadə Təyyar Zabit oğlu – kiçik gizir Cavadov Beyrək Həsrət oğlu – kiçik gizir Cəbrayılov Cəlil Ələddin oğlu – kiçik gizir Cücüyev Fərxan Məmmədvəli oğlu – kiçik gizir Əhmədov Niyaməddin İslam oğlu – kiçik gizir Əliyev Ceyhun Hidayət oğlu – kiçik gizir Əliyev Qurban Əkbər oğlu – kiçik gizir Əliyev Rahim Ağamməd oğlu – kiçik gizir Əliyev Tural Əsgər oğlu – kiçik gizir Əliyev Vüqar Fəxrəddin oğlu – kiçik gizir Əmirli Fərahim Fərman oğlu – kiçik gizir Əsədov Kamran Mehdi oğlu – kiçik gizir Əşrəfli Elmir Əbülfət oğlu – kiçik gizir Əzizov Novruz Ayaz oğlu – kiçik gizir Feyzullayev Beyrək Seyfulla oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra) Fərəcov Kamran Feyzulla oğlu – kiçik gizir Gülüşov Elnur Balaxan oğlu – kiçik gizir Hacızadə Sənan Ədalət oğlu – kiçik gizir Heydərov Sabir Ceyhun oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra) Heydərov Vüsal Balaxan oğlu – kiçik gizir Həmidov Əmrah Firavan oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra) Həsənli Kənan Elxan oğlu – kiçik gizir Həsənov Əli İlqar oğlu – kiçik gizir Həsənov Hüseyn Ehtibar oğlu – kiçik gizir Həsənov Xalid Eyvaz oğlu – kiçik gizir Həsənov Nahid Rizvan oğlu – kiçik gizir Həsənov Nicat Əhəd oğlu – kiçik gizir Həsənov Şərif Mayis oğlu – kiçik gizir Həsənov Zahid Əli oğlu – kiçik gizir Xəlilli Mehrab Elçin oğlu – kiçik gizir Xudaverdiyev Atabəy Daşqın oğlu – kiçik gizir İsmayılov Cahangir Mikayıl oğlu – kiçik gizir İsrafilov Baba Üzeyir oğlu – kiçik gizir Qafarov Vüqar Məhəmməd oğlu – kiçik gizir Qaniyev Bəxtiyar Əmrah oğlu – kiçik gizir Qasımov Xaspolad Fikrət oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra) Qasımov Mahir Mehman oğlu – kiçik gizir Qasımov Ruslan Qaffar oğlu – kiçik gizir Qədirov Elvin Məmməd oğlu – kiçik gizir Quliyev Azər Fariz oğlu – kiçik gizir Quliyev Elməddin Fikrət oğlu – kiçik gizir Quliyev Saleh Salman oğlu – kiçik gizir Qurbanov Qurban Qabil oğlu – kiçik gizir Mahmudov Tacəddin Fikrət oğlu – kiçik gizir Məhərrəmov Fuad Qaməddin oğlu – kiçik gizir Məmmədli Elvin Əzizulla oğlu – kiçik gizir Məmmədov Anar Niftalı oğlu – kiçik gizir Məmmədov Elşad Yaqub oğlu – kiçik gizir Məmmədov Feyruz Samir oğlu – kiçik gizir Məmmədov Məmməd Zöhrab oğlu – kiçik gizir Məmmədzadə İlkin Azər oğlu – kiçik gizir Nayıbov Devran Fazil oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra) Nəsibov Qalib Malik oğlu – kiçik gizir Orucov Vüsal Əliniyaz oğlu – kiçik gizir Papayev Həsən İnqilab oğlu – kiçik gizir Rəhimov Ramal Calal oğlu – kiçik gizir Rəşidli Elməddin Şakir oğlu – kiçik gizir Süleymanov Taleh Aydın oğlu – kiçik gizir Şıxlarov İbrahim Bəxtiyar oğlu – kiçik gizir Tağıyev Fuad Mərdan oğlu – kiçik gizir (ölümündən sonra) Yusibov Ehtibar Seyfəddin oğlu – kiçik gizir Əhmədov Əbülfəz Xəqani oğlu – baş çavuş İsmayıllı Mətləb Elşad oğlu – baş çavuş Qəmbərov Ramin Məsmalı oğlu – baş çavuş Məmmədov Murad Azad oğlu – baş çavuş Yolçuyev Məqsəd Qara oğlu – baş çavuş Abuşov Rəşad İslam oğlu – çavuş Adıgözəlov Vüsal Bəşir oğlu – çavuş Alıyev Ruslan Niyazi oğlu – çavuş Bağırov Elvin Nizami oğlu – çavuş Cəlilov Ruslan Yavər oğlu – çavuş Əliyev Məhərrəm Şahmirzə oğlu – çavuş Həsənov Rövşən Tahir oğlu – çavuş Həsənzadə Akif Rakif oğlu – çavuş Hüseynov Lətif Xaliq oğlu – çavuş Hüseynov Saleh Əsəd oğlu – çavuş Xudiyev Niyaməddin Maqbil oğlu – çavuş İsmayılov Rövşən Rəhman oğlu – çavuş Kərimov Rüstəm Sarı oğlu – çavuş Quliyev Sərxan Dilqəm oğlu – çavuş Qurbanlı Firqan Mübariz oğlu – çavuş Qurbanov Emil Zakir oğlu – çavuş Qurbanov Xaliq Azər oğlu – çavuş Məmmədli Ayxan Yolçu oğlu – çavuş Məmmədov Elmin Məqsəd oğlu – çavuş Məmmədov Elvin Tahir oğlu – çavuş Məmmədov Mehman Rafiq oğlu – çavuş Muxtarov Razim Ziyad oğlu – çavuş Musayev Şirin Paşa oğlu – çavuş Nəcəfov İlqar Əkbər oğlu – çavuş Novruzov Aydın Tağı oğlu – çavuş Şıxməmmədli Şamil Mehman oğlu – çavuş Vəliyev Kamil Nəbi oğlu – çavuş Yusifov Musa Əliqulu oğlu – çavuş Abdullayev Qəzənfər Nəcəf oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra) Abdullazadə Tağı İlham oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra) Ağayev Oruc Eyyub oğlu – kiçik çavuş Alızadə Nurlan Valeh oğlu – kiçik çavuş Allahverdiyev Əfqan Şöhrət oğlu – kiçik çavuş Baxşəliyev Vahid Səyyaz oğlu – kiçik çavuş Bayramov Etibar Əli oğlu – kiçik çavuş Cangirli Anar Akif oğlu – kiçik çavuş Carçıyev Ələsgər İman oğlu – kiçik çavuş Daşdəmirov Elvin Balakişi oğlu – kiçik çavuş Əhmədov Elnur Eldar oğlu – kiçik çavuş Əhmədov Məcid Akif oğlu – kiçik çavuş Əhmədov Vüsal Elxan oğlu – kiçik çavuş Əliyev Nicat Rafiq oğlu – kiçik çavuş Əliyev Təbriz Əliabbas oğlu – kiçik çavuş Əliyev Vüsal Emin oğlu – kiçik çavuş Əmrahov Saməddin Şamil oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra) Həsənov Mahmud Racu oğlu – kiçik çavuş Həsənov Şahlar İmamverdi oğlu – kiçik çavuş Hüseynov Elvin Şəmsəddin oğlu – kiçik çavuş Xəlilov Elmar Qabil oğlu – kiçik çavuş İbrahimli Namiq Arif oğlu – kiçik çavuş İbrahimov Arzuman Qurban oğlu – kiçik çavuş İsmayılov Elman Abas oğlu – kiçik çavuş İsmayılov Orxan Ceyhun oğlu – kiçik çavuş İsmayılov Təbriz Əbdülvahab oğlu – kiçik çavuş İsrafilov Davud Kamil oğlu – kiçik çavuş Kabılı Aslan Kamil oğlu – kiçik çavuş Kərimov Aqil İbrahim oğlu – kiçik çavuş Kərimov Şahin Qabil oğlu – kiçik çavuş Qarayev Qəməd Mahal oğlu – kiçik çavuş Qardaşov Ümid Əhməd oğlu – kiçik çavuş Qocayev Ehtiram Söhbət oğlu – kiçik çavuş Qocayev Namiq Xanbaba oğlu – kiçik çavuş Quliyev Nizami Yaşar oğlu – kiçik çavuş Qurbanov Ramil Elxan oğlu – kiçik çavuş Qurbanov Rasim Məmməd oğlu – kiçik çavuş Mehdiyev Tural Rafayıl oğlu – kiçik çavuş Məmmədov Mahir Vəkil oğlu – kiçik çavuş Məmmədov Ramin Hidayət oğlu – kiçik çavuş Məmmədov Zaman Habil oğlu – kiçik çavuş (ölümündən sonra) Mirzəyev Afyəddin Azəddin oğlu – kiçik çavuş Musalı Mais Yunis oğlu – kiçik çavuş Mürvətəlizadə Coşqun Mübariz oğlu – kiçik çavuş Nağıyev Mirsaleh Şakir oğlu – kiçik çavuş Nəbiyev Röyal Hilal oğlu – kiçik çavuş Nəsibov Pərvin Rəşid oğlu – kiçik çavuş Nəsibov Samir Əjdər oğlu – kiçik çavuş Nəzərov Tural Füzuli oğlu – kiçik çavuş Niftili Rüfət Hacıağa oğlu – kiçik çavuş Novruzov Mahir Fariz oğlu – kiçik çavuş Orucov Elçin Namiq oğlu – kiçik çavuş Salmanov Cəbrayıl Alış oğlu – kiçik çavuş Süleymanov Vüsal Bəxticamal oğlu – kiçik çavuş Tağıyev Nicat Akif oğlu – kiçik çavuş Tahirov Mahmud Namiq oğlu – kiçik çavuş Teymurov Elşad Mürsəl oğlu – kiçik çavuş Zəkiyev Vüsal Əli oğlu – kiçik çavuş Abdullayev Ehtiram İncivan oğlu – baş əsgər Qəhrəmanov Rufulla Nəsir oğlu – baş əsgər Məmmədov Mirzə Tarix oğlu – baş əsgər Novruzov Vüsal Bayraməli oğlu – baş əsgər Şahbazi Elşad Elşən oğlu – baş əsgər Abbasov Amin Yaşar oğlu – əsgər Abbasov Asim İlham oğlu – əsgər Abbasov Aydın Misir oğlu – əsgər Abbasov Cavad İbrahim oğlu – əsgər Abbasov Cavid Ramazan oğlu – əsgər Abbasov Elcan Eldar oğlu – əsgər Abbasov Elşad Natiq oğlu – əsgər Abbasov Elşən Mülkədar oğlu – əsgər Abbasov Ədalət Əvəz oğlu – əsgər Abbasov Əvəz Mayis oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Abbasov Fuad Əbülfəz oğlu – əsgər Abbasov Xəyal Kamandar oğlu – əsgər Abbasov Qorxmaz Kamran oğlu – əsgər Abbasov Natiq Faiq oğlu – əsgər Abbasov Pərvin Natiq oğlu – əsgər Abbasov Ruslan Şahban oğlu – əsgər Abbasov Samir Nəriman oğlu – əsgər Abbasov Tərlan Təvəkkül oğlu – əsgər Abbasov Yusif Elşən oğlu – əsgər Abbasov Zaməddin Nadir oğlu – əsgər Abbasov Zamiq Fikrət oğlu – əsgər Abbasov Zülfüqar Bayram oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Abbaszadə Hacı Yusif oğlu – əsgər Abbaszadə Hümmət Qalib oğlu – əsgər Abdıyev Elmin Arif oğlu – əsgər Abdıyev Qələndər Rəhim oğlu – əsgər Abdıyev Mirbala Nəriman oğlu – əsgər Abdiyev Elmir Sərdar oğlu – əsgər Abduləzizli Fariz Elçin oğlu – əsgər Abduləzizov Rövşən Nazim oğlu – əsgər Abdulkərimov İsa Rasim oğlu – əsgər Abdullayev Abbas Eldəniz oğlu – əsgər Abdullayev Asəf Qaşqay oğlu – əsgər Abdullayev Fəqan Sarvan oğlu – əsgər Abdullayev Namiq Xanbaba oğlu – əsgər Abdullayev Nihad Vüqar oğlu – əsgər Abdullayev Nuralı Şiralı oğlu – əsgər Abdullayev Taleh Məhərrəm oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Abdullayev Ümid Gündüz oğlu – əsgər Abışov Bəhruz Bəhramxan oğlu – əsgər Abışov Nurlan Taryel oğlu – əsgər Abuladze Cəlil Xusiqa oğlu – əsgər Abuzərov Elvin Eldəniz oğlu – əsgər Adıgözəlov Azər Qürbət oğlu – əsgər Adıgözəlov Ramin İsrafil oğlu – əsgər Ağasıyev Əhmədxan Hacıxan oğlu – əsgər Ağasiyev Qaraxan Çingizoviç – əsgər Ağayev Ceyhun Fərhad oğlu – əsgər Ağayev Cəbrayıl Məhərrəm oğlu – əsgər Ağayev Elmin Rəcəb oğlu – əsgər Ağayev Mirəli Natiq oğlu – əsgər Ağayev Niyaz Namazoviç – əsgər Ağayev Rövşən Əlvan oğlu – əsgər Ağayev Səddam Sətdar oğlu – əsgər Ağazadə Cahid Akif oğlu – əsgər Ağazadə Murad Hüseyn oğlu – əsgər Alırzayev Tural Məhəmməd oğlu – əsgər Alıyev Elməddin Valeh oğlu – əsgər Alıyev Elvin Bəhram oğlu – əsgər Alıyev Fikrət Fəhrad oğlu – əsgər Alıyev Orxan İlham oğlu – əsgər Alıyev Rizvan Fikrət oğlu – əsgər Alıyev Samir Valəddin oğlu – əsgər Allahquluyev Elxan Mansur oğlu – əsgər Allahmanov Zaur Ramil oğlu – əsgər Allahverdili Xəyal Şaiq oğlu – əsgər Allahverdiyev Allahverdi Şəmsəddin oğlu – əsgər Allahverdiyev Anar Elşən oğlu – əsgər Allahverdiyev Anar Sahib oğlu – əsgər Allahverdiyev Asiman Niyaz oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Allahverdiyev Cavid Ələsgər oğlu – əsgər Allahverdiyev Əli Müseyib oğlu – əsgər Allahverdiyev İlkin Ramil oğlu – əsgər Allahverdiyev Orxan Novruz oğlu – əsgər Allahverdiyev Rövşən Xəqani oğlu – əsgər Allahverdiyev Sakit Şahin oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Allahverdiyev Turxan Rəsul oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Alverdiyev Şamil Həsənxan oğlu – əsgər Aslanov Eldəniz Məzahir oğlu – əsgər Aslanov Əhməd Əkrəm oğlu – əsgər Atakişiyev Kamil Araz oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Atakişiyev Sadıq Qiyas oğlu – əsgər Atayev Aydın Malik oğlu – əsgər Avdinov Azər Yunis oğlu – əsgər Azayev Kənan Mahir oğlu – əsgər Babaşlı Nurlan İlqar oğlu – əsgər Babayev Babaxan Əlövsət oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Babayev Elman Telman oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Babayev Elmin Əliş oğlu – əsgər Babayev Elşən Nurəddin oğlu – əsgər Babayev Əli Zaur oğlu – əsgər Babayev Əlibala Fikrət oğlu – əsgər Babayev Xəyyam Bəydur oğlu – əsgər Babayev Kamil Şahin oğlu – əsgər Babayev Sadiq Elçin oğlu – əsgər Babayev Sərvan Ağacan oğlu – əsgər Babayev Urfan İqbal oğlu – əsgər Bağırov İlkin Mətləb oğlu – əsgər Bağırov Murad Çingiz oğlu – əsgər Bağırov Turac Vəli oğlu – əsgər Bağırov Vüsal Aqil oğlu – əsgər Baxışov Hakim Səyyar oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Baxşəliyev Saleh Aslan oğlu – əsgər Baxşıyev Mehman Etibar oğlu – əsgər Balahmədov Vadim Vahid oğlu – əsgər Bayraməliyev Bayram Seymur oğlu – əsgər Bayramlı İbrahim Akif oğlu – əsgər Bayramov Anar Elman oğlu – əsgər Bayramov Asim Rasim oğlu – əsgər Bayramov Atəş Muxtar oğlu – əsgər Bayramov Elnur Faiq oğlu – əsgər Bayramov Elşən Kərəm oğlu – əsgər Bayramov İlkin Bayram oğlu – əsgər Bayramov Paşa Arzuman oğlu – əsgər Bayramov Seymur Tərlan oğlu – əsgər Bayramov Sənan Arzu oğlu – əsgər Bayramov Şofiq Elxan oğlu – əsgər Bayramov Tural Bilman oğlu – əsgər Bayramov Vahid Məmmədəli oğlu – əsgər Bayramov Yaşar Hacbala oğlu – əsgər Behbudlu Behbud Rübail oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Berno İbrahim Arzu oğlu – əsgər Bədəlov Firdovsi Cavanşir oğlu – əsgər Bəhmənli Manaf Bəhmən oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Bəhrəmov Kənan Eldəniz oğlu – əsgər Bəkirov Abbas Asif oğlu – əsgər Bəkirov Qəhrəman Müşviq oğlu – əsgər Bəkirov Pərviz Əmirxan oğlu – əsgər Bəşirov Baloğlan İlham oğlu – əsgər Böyükkişiyev Bəxtiyar Köçəri oğlu – əsgər Bünyadov Elnur Arif oğlu – əsgər Cabbarov Qabil Rəsul oğlu – əsgər Cahangirli Sərxan Rizvan oğlu – əsgər Camalov Taleh Musa oğlu – əsgər Cavadlı Şahin Sehran oğlu – əsgər Cavadov Ruslan Aslan oğlu – əsgər Cəbiyev İsa Tələt oğlu – əsgər Cəfər Osman Elsevər oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Cəfərli Fərid Elburus oğlu – əsgər Cəfərli Şahin Şamil oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Cəfərov Arif Salman oğlu – əsgər Cəfərov Babək Məxsus oğlu – əsgər Cəfərov Elmar İlham oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Cəfərov Əli Natiq oğlu – əsgər Cəfərov Nihat Minulla oğlu – əsgər Cəfərov Ruslan Mövlan oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Cəfərov Taleh Seyfəddin oğlu – əsgər Cəlilov Bəxtiyar Xəlil oğlu – əsgər Cəlilov Sahil Oktay oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Cumazadə Natiq Nəriman oğlu – əsgər Cürənov Şükür İbrahim oğlu – əsgər Dadaşov Ceyhun Elçin oğlu – əsgər Dadaşov Emin Afşin oğlu – əsgər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmməd oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Daşdıyev Orxan Fazil oğlu – əsgər Daşdıyev Rövşən Ramiz oğlu – əsgər Dərgahlı Yusif Səbuhi oğlu – əsgər Dünyamalıyev Ramin İlqar oğlu – əsgər Eminov Əli Bəxtiyar oğlu – əsgər Eyvazov Məhərrəm Ədalət oğlu – əsgər Eyvazov Ülfət Şöhrət oğlu – əsgər Əbdülzadə İlqar Tofiq oğlu – əsgər Ədilli Nicat Qismət oğlu – əsgər Əfəndiyev Nurlan Mürvət oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əhədzadə Yadigar Rövşən oğlu – əsgər Əhmədli Dəyanət Məzahir oğlu – əsgər Əhmədli İlkin Nasir oğlu – əsgər Əhmədli Vüqar Məhərrəm oğlu – əsgər Əhmədov Alhüseyn Molla oğlu – əsgər Əhmədov Arzu Cəmil oğlu – əsgər Əhmədov Cavanşir Elxan oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əhmədov Ehtiram Teyyub oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əhmədov Elmir Elman oğlu – əsgər Əhmədov Həmid Nurəddin oğlu – əsgər Əhmədov Məcid Mahmud oğlu – əsgər Əhmədov Mərhəmət Adil oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əhmədov Rəşad Məqsəd oğlu – əsgər Əhmədov Rüfət Azər oğlu – əsgər Əhmədov Samir Nadir oğlu – əsgər Əhmədzadə Məmməd Arzu oğlu – əsgər Əkbərli Emin İlham oğlu – əsgər Əkbərov Elvin Vahid oğlu – əsgər Əkbərov Heydər Niyazi oğlu – əsgər Ələkbərov Anar Azər oğlu – əsgər Ələkbərov Ceyhun Natiq oğlu – əsgər Ələkbərov Əli Elşən oğlu – əsgər Ələkbərov İlkin Rəhim oğlu – əsgər Ələkbərov Nicat Təhsin oğlu – əsgər Ələkbərov Orxan Ələsgər oğlu – əsgər Ələkbərov Turqut Vüqar oğlu – əsgər Ələsgərov Niyaməddin Süleyman oğlu – əsgər Ələsgərov Rza İbrahim oğlu – əsgər Ələsgərov Turqut Fizuli oğlu – əsgər Əlifov Rüfət Sehun oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əliquliyev Orxan Yadigar oğlu – əsgər Əliməmmədov Ayaz Rəşid oğlu – əsgər Əliyarov Elvin Elşən oğlu – əsgər Əliyarov Osman Talim oğlu – əsgər Əliyev Arzu Könül oğlu – əsgər Əliyev Asəf Oktay oğlu – əsgər Əliyev Cahangir Gülbala oğlu – əsgər Əliyev Elçin Baxşı oğlu – əsgər Əliyev Elgiz Veysəl oğlu – əsgər Əliyev Elgiz Yaşar oğlu – əsgər Əliyev Elsevər Saqib oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əliyev Elşən Nurəli oğlu – əsgər Əliyev Emil Ehtiram oğlu – əsgər Əliyev Eşqin Rəhim oğlu – əsgər Əliyev Əli Həmzə oğlu – əsgər Əliyev Ənvər Mehman oğlu – əsgər Əliyev Fariz Yaşar oğlu – əsgər Əliyev Fəyaz Ayaz oğlu – əsgər Əliyev Habil İman oğlu – əsgər Əliyev Hacı Zabit oğlu – əsgər Əliyev Hakim Rafik oğlu – əsgər Əliyev Hüseyn Nazim oğlu – əsgər Əliyev Xəyal Saleh oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əliyev İbrəhim Xudaşükür oğlu – əsgər Əliyev İlqar Xanlar oğlu – əsgər Əliyev Qalib Rəhim oğlu – əsgər Əliyev Məhəmməd Asim oğlu – əsgər Əliyev Mönsüm Nəsib oğlu – əsgər Əliyev Muraz İlham oğlu – əsgər Əliyev Musa Tahir oğlu – əsgər Əliyev Mustafa Vaqif oğlu – əsgər Əliyev Mürsəl Kamil oğlu – əsgər Əliyev Nihad Heydər oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əliyev Nofəl Rüfət oğlu – əsgər Əliyev Nurlan İbat oğlu – əsgər Əliyev Nurlan Yaşar oğlu – əsgər Əliyev Orxan İlham oğlu – əsgər Əliyev Orxan Telman oğlu – əsgər Əliyev Sahib Sozalı oğlu – əsgər Əliyev Samir Əbülfət oğlu – əsgər Əliyev Samit Sayad oğlu – əsgər Əliyev Sənan Pərviz oğlu – əsgər Əliyev Süleyman Bəxtiyar oğlu – əsgər Əliyev Şirvan Məcid oğlu – əsgər Əliyev Tahir Rauf oğlu – əsgər Əliyev Taleh Vəli oğlu – əsgər Əliyev Təbriz Əziz oğlu – əsgər Əliyev Təbriz Şahkərəm oğlu – əsgər Əliyev Tural Bəhruz oğlu – əsgər Əliyev Turan Sətdar oğlu – əsgər Əliyev Ucal Söhbət oğlu – əsgər Əliyev Yaşar Müseyib oğlu – əsgər Əlizadə Əli Rafiq oğlu – əsgər Əlizadə Hikmət Habil oğlu – əsgər Əlizadə İsmayıl Əflatun oğlu – əsgər Əlizadə Kənan Asif oğlu – əsgər Əlizadə Mirfəttah Namiq oğlu – əsgər Əlizadə Rəhim Vüsal oğlu – əsgər Əlizadə Tacir Zaur oğlu – əsgər Əlizamanlı Rəfi Mərdan oğlu – əsgər Əmiraslanov Fərman Heydər oğlu – əsgər Əmiraslanov Xəyal Xaliq oğlu – əsgər Əmiraslanov İntiqam Azər oğlu – əsgər Əmirov Müqabil Rəfail oğlu – əsgər Əmirov Röyal Saleh oğlu – əsgər Əmrahov İlham Natiq oğlu – əsgər Əmrəhmədli Orxan Müzəffər oğlu – əsgər Əsədli Əsəd Mahir oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əsgərbəyli Fariz Fərhad oğlu – əsgər Əsgərov Elşad Söhrab oğlu – əsgər Əsgərov Firavan Xanbala oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əsgərov Hikmət Əlviz oğlu – əsgər Əsgərov Musa Rövşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əsgərov Nizami İlqar oğlu – əsgər Əsgərov Rəhmət Cabir oğlu – əsgər Əsgərov Rəşidullah Lətif oğlu – əsgər Əsgərov Vüqar Rza oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əsgərzadə Pərviz Anar oğlu – əsgər Ətlərov Rəvan Mübariz oğlu – əsgər Əvəzzadə Gündüz Əşrəf oğlu – əsgər Əzizli Babək Zabit oğlu – əsgər Əzizli Fəryad Vüqar oğlu – əsgər Əzizov Əziz Məmmədvəli oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Əzizov Şərbət Elşən oğlu – əsgər Fərzəliyev Aslan Rasim oğlu – əsgər Fərzəliyev Elmar Fuad oğlu – əsgər Fərzəliyev Qismət Şəadət oğlu – əsgər Gözəlov Əlirza Ceyhun oğlu – əsgər Gözəlov Rüfət Əzim oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Gülalıyev Namiq Abdulla oğlu – əsgər Gülməmmədov Elməddin Cəmil oğlu – əsgər Hacınəbiyev İlqar Qəhrəman oğlu – əsgər Hacıyev Amil Vəli oğlu – əsgər Hacıyev Elşad Şahin oğlu – əsgər Hacıyev Fuad Nazim oğlu – əsgər Hacıyev Xəqani İlyas oğlu – əsgər Hacıyev İntiqam Bəxtiyar oğlu – əsgər Hacıyev Kənan Qoşqar oğlu – əsgər Hacıyev Mətin Seymur oğlu – əsgər Hacıyev Ruslan Rafiq oğlu – əsgər Hacıyev Rüstəm Firqani oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Hacıyev Rüstəm Kamran oğlu – əsgər Hacıyev Sənan Aqil oğlu – əsgər Hacıyev Taleh Valeh oğlu – əsgər Hacıyev Tariel İsgəndər oğlu – əsgər Hacızadə Kənan Elşən oğlu – əsgər Haxverdili Ramal Eldar oğlu – əsgər Haqverdiyev Asim Arif oğlu – əsgər Haqverdiyev Sabir Fəxri oğlu – əsgər Haqverdiyev Səxavət Sayəddin oğlu – əsgər Heydərov Allahverdi Abasəli oğlu – əsgər Heydərov Azər Nəsimi oğlu – əsgər Həbibov Kamil Əbdülhüseyin oğlu – əsgər Həbilzadə Elçin İsmayıl oğlu – əsgər Həmidli Sabir Samir oğlu – əsgər Həmidzadə Tural Xasay oğlu – əsgər Həsənli Məsim Şərif oğlu – əsgər Həsənli Polad Fərhad oğlu – əsgər Həsənli Turan İdris oğlu – əsgər Həsənov Abbas Əli oğlu – əsgər Həsənov Anar Rasim oğlu – əsgər Həsənov Babək Saleh oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Həsənov Bəhruz Cəlal oğlu – əsgər Həsənov Elməddin Elşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Həsənov Elmir Qabil oğlu – əsgər Həsənov Elmir Vüqar oğlu – əsgər Həsənov Elnur Səfxan oğlu – əsgər Həsənov Etibar Ələddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Həsənov Əli Elxan oğlu – əsgər Həsənov Fərrux Ziyad oğlu – əsgər Həsənov Hüseyn Yaqub oğlu – əsgər Həsənov Xalid Davit oğlu – əsgər Həsənov Xəyyam Eldar oğlu – əsgər Həsənov İsa Elman oğlu – əsgər Həsənov Kəramət Nizami oğlu – əsgər Həsənov Malik Asif oğlu – əsgər Həsənov Novruz Cumalı oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Həsənov Pərviz Şahlar oğlu – əsgər Həsənov Röyal Ramiz oğlu – əsgər Həsənov Rza Şamil oğlu – əsgər Həsənov Sahib Azər oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Həsənov Səbuhi Hamlet oğlu – əsgər Həsənov Səxavət Alim oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Həsənov Şəhriyar Şahid oğlu – əsgər Həsənov Tacir Elşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Həsənov Vahid Söhrab oğlu – əsgər Həsənov Vəli İlham oğlu – əsgər Həsənov Vüsal Məhəmməd oğlu – əsgər Həsənzadə Bəhruz Rövşən oğlu – əsgər Həsənzadə Əlihüseyn Rakif oğlu – əsgər Həsənzadə Orxan Sulduz oğlu – əsgər Həşimov Fərid Əlimövsüm oğlu – əsgər Həziyev Əziz Mehman oğlu – əsgər Hoorsov İsa İslam oğlu – əsgər Hümbətli Bəhmən Natiq oğlu – əsgər Hümbətov Fərhad Akif oğlu – əsgər Hümbətov İmaməddin Muxtar oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Hüseynli Elgün Mübariz oğlu – əsgər Hüseynli Vüsal Rafiq oğlu – əsgər Hüseynli Vüsal Rüstəm oğlu – əsgər Hüseynov Ağasəf Mayis oğlu – əsgər Hüseynov Aqşin İlham oğlu – əsgər Hüseynov Araz Mübariz oğlu – əsgər Hüseynov Cavid Hümbət oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Hüseynov Elxan Eldar oğlu – əsgər Hüseynov Elmir Razim oğlu – əsgər Hüseynov Elnur Ələşrəf oğlu – əsgər Hüseynov Emin Fərmayıl oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Hüseynov Etibar Məhəmməd oğlu – əsgər Hüseynov Fərid Ehtibar oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Hüseynov Fərid Oruc oğlu – əsgər Hüseynov Fərman Əli oğlu – əsgər Hüseynov Heydər Seyran oğlu – əsgər Hüseynov Hüseyn Cabbar oğlu – əsgər Hüseynov Hüseyn Vurqun oğlu – əsgər Hüseynov İslam Elman oğlu – əsgər Hüseynov Qabil Balami oğlu – əsgər Hüseynov Məhəbbət Əvəz oğlu – əsgər Hüseynov Mikayıl Nurəddin oğlu – əsgər Hüseynov Mübariz Rövşən oğlu – əsgər Hüseynov Nəriman Hüseyn oğlu – əsgər Hüseynov Pənah Surxay oğlu – əsgər Hüseynov Pərviz Ramiz oğlu – əsgər Hüseynov Rauf Zakir oğlu – əsgər Hüseynov Səmədağa Samir oğlu – əsgər Hüseynov Sənan Mehralı oğlu – əsgər Hüseynov Təbriz Novruz oğlu – əsgər Hüseynov Toğrul Alim oğlu – əsgər Hüseynov Toğrul Vaqif oğlu – əsgər Hüseynov Vüsal Hüseyn oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Hüseynov Vüsal İntiqam oğlu – əsgər Hüseynov Vüsal Sakit oğlu – əsgər Hüseynov Vüsal Səbuhi oğlu – əsgər Hüseynov Zülfüqar Bəxtiyar oğlu – əsgər Hüsüyev Elgiz Fizuli oğlu – əsgər Xaməmmədov Şirxan Xaməmməd oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Xankişizadə Rüfət Heydər oğlu – əsgər Xasayev Elşən Aqil oğlu – əsgər Xasayev Məhəmməd Saleh oğlu – əsgər Xələfli Mahir Muxtar oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Xəlilov Azər Yavər oğlu – əsgər Xəlilov Fərid Rövşən oğlu – əsgər Xəlilov İsmayıl Həbib oğlu – əsgər Xəlilov Şahin Mahir oğlu – əsgər Xəlilzadə Hüseyn Şaiq oğlu – əsgər Xıdırov Teymur Nəbi oğlu – əsgər Xocamquliyev Məqsədmurad Qurban oğlu – əsgər Xurşudov Səbuhi Teymur oğlu – əsgər Xurşudzadə Orxan Elşən oğlu – əsgər Xurtunov Əmrah Mübariz oğlu – əsgər İbadov Hörmət Adəm oğlu – əsgər İbrahimli İlkin Seymur oğlu – əsgər İbrahimov Asim Akif oğlu – əsgər İbrahimov Elmin Rauf oğlu – əsgər İbrahimov Elvin Arzu oğlu – əsgər İbrahimov Əmiraslan Vaqif oğlu – əsgər İbrahimov Kamran Tahir oğlu – əsgər İbrahimov Mehman Kamil oğlu – əsgər İbrahimov Pərviz İlham oğlu – əsgər İbrahimov Rahət Afət oğlu – əsgər İbrahimov Seymur Zamin oğlu – əsgər (ölümündən sonra) İbrahimov Sənan Faiq oğlu – əsgər İbrahimov Ticarət Yusif oğlu – əsgər İlqarlı Orxan İlqar oğlu – əsgər İlyasov Fərid İbad oğlu – əsgər (ölümündən sonra) İlyazov Orxan Rövşən oğlu – əsgər İmamquliyev Şahin Şahvələd oğlu – əsgər İmamverdiyev Elnur Vəfadar oğlu – əsgər (ölümündən sonra) İmanov Fariz Ayaz oğlu – əsgər İmanov Nicat İlqar oğlu – əsgər İmanov Rauf İlham oğlu – əsgər İrzayev Zöhrab Arzu oğlu – əsgər İsayev Elmir Xanlar oğlu – əsgər İsayev Eyvaz Məmməd oğlu – əsgər İsayev Məhəmməd Bəxtiyar oğlu – əsgər İsayev Muraddin Məcid oğlu – əsgər İsayev Rəşad Nizami oğlu – əsgər İsayev Sahib Namiq oğlu – əsgər İsayev Samir Tapdıq oğlu – əsgər İsayev Vüsal Filman oğlu – əsgər İsgəndərli Arzu Namaz oğlu – əsgər İsgəndərov Amil Nazir oğlu – əsgər İsgəndərov Elnur Mübariz oğlu – əsgər İsgəndərov Ümid İlham oğlu – əsgər İskəndərov Şəmistan İman oğlu – əsgər İslamzadə Eşqin Qalib oğlu – əsgər İsmayıllı Əli Arzu oğlu – əsgər İsmayıllı Habil Nizami oğlu – əsgər İsmayılov Anar Sahib oğlu – əsgər İsmayılov Asif Maqsud oğlu – əsgər İsmayılov Elçin Səttar oğlu – əsgər İsmayılov Xələf Günəş oğlu – əsgər İsmayılov Xəzri Ağaşirin oğlu – əsgər İsmayılov Qədim Fərhad oğlu – əsgər İsmayılov Məhəmməd Natiq oğlu – əsgər İsmayılov Müzəffər Bəhlul oğlu – əsgər İsmayılov Orxan Əhməd oğlu – əsgər İsmayılov Rəhman Mehti oğlu – əsgər (ölümündən sonra) İsmayılov Rəşad Rəşid oğlu – əsgər İsmayılov Ruslan Zeynal oğlu – əsgər İsmayılov Samir Mütalib oğlu – əsgər İsmayılov Şahmurad Fəxrəddin oğlu – əsgər İsmayılov Şirxan Bəhman oğlu – əsgər İsmayılov Şükür İlqar oğlu – əsgər İsmayılov Turfan Rafiq oğlu – əsgər İsmayılov Turqay Nofəl oğlu – əsgər İsmayılov Vasif Dadaş oğlu – əsgər İsmayılzadə Hüseyn Rəhman oğlu – əsgər İsmayılzadə Xəyyam Cəlil oğlu – əsgər İsmayılzadə Tacir İlyas oğlu – əsgər Kaşiyev Fərid Şahsevər oğlu – əsgər Kazımov Ayaz Musa oğlu – əsgər Kazımov Kazım Əmiran oğlu – əsgər Kazımov Pərvin Aqil oğlu – əsgər Kazımov Rəşad Azər oğlu – əsgər Kərimli Elməddin Həbibullah oğlu – əsgər Kərimli İsmayıl Ceyhun oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Kərimli Kənan Asəf oğlu – əsgər Kərimli Qismət Oqtay oğlu – əsgər Kərimov Aydın Afiq oğlu – əsgər Kərimov Babək Kərim oğlu – əsgər Kərimov Çərkəz Umudxan oğlu – əsgər Kərimov Eşqin Elçin oğlu – əsgər Kərimov Eşqin Şakir oğlu – əsgər Kərimov Kamran Oruc oğlu – əsgər Kərimov Qara Elçin oğlu – əsgər Kərimov Novruz Mahir oğlu – əsgər Kərimov Rəşad Elxan oğlu – əsgər Kərimov Ruhid Eldar oğlu – əsgər Kərimzadə Mirxəyal Valeh oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Kəsəmənli Elməddin Əlifxan oğlu – əsgər Kəsəmənli Maqsud Şahin oğlu – əsgər Küləşov Elmir Elşən oğlu – əsgər Küləşov Samir Elşad oğlu – əsgər Qafarov Cavid Zahid oğlu – əsgər Qafarov Kənan Siyaqif oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Qaraxanlı Tural Qüdürət oğlu – əsgər Qaralıyev Mehdi Nəsib oğlu – əsgər Qaraşov Şahin Saday oğlu – əsgər Qarayev Amid Elşən oğlu – əsgər Qarayev Azad Mahir oğlu – əsgər Qarayev Gündüz Arif oğlu – əsgər Qarayev İlham İslam oğlu – əsgər Qarayev Kamal Tacir oğlu – əsgər Qarayev Sənan Nemət oğlu – əsgər Qarayev Zamiq Zahid oğlu – əsgər Qasımlı Nizami Rövşən oğlu – əsgər Qasımov Anar Hidayət oğlu – əsgər Qasımov Ayaz Dəmir oğlu – əsgər Qasımov Elvin İlyaz oğlu – əsgər Qasımov Fuad Fikrət oğlu – əsgər Qasımov Həsən Arif oğlu – əsgər Qasımov Həsən Natiq oğlu – əsgər Qasımov Qadir Bəxtiyar oğlu – əsgər Qasımov Nayib Akif oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Qasımov Nicat Elşan oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Qasımov Nicat Ələddin oğlu – əsgər Qasımov Nizami Arif oğlu – əsgər Qasımov Orxan Ramiz oğlu – əsgər Qasımov Rəşad Feyruz oğlu – əsgər Qasımov Samir Gülağa oğlu – əsgər Qasımov Tural Vüqar oğlu – əsgər Qasımov Ülvi Etibar oğlu – əsgər Qasımzadə Musa Qubad oğlu – əsgər Qazımətov Rəsul Kamaləddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Qeybullayev Neymət Oktay oğlu – əsgər Qədirov Aqşin Əlirza oğlu – əsgər Qədirov Əsəd Bəxtiyar oğlu – əsgər Qədirov Fərrux Ələsgər oğlu – əsgər Qədirov Xudaverdi Malik oğlu – əsgər Qəfərli Samir Möhlət oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Qəhrəmanov Vüsal Şəmsəddin oğlu – əsgər Qələndərli Ramil Elmidar oğlu – əsgər Qəmbərov Saleh Şahin oğlu – əsgər Qəmbərov Vüqar Elçin oğlu – əsgər Qənbərov Raci Eldəniz oğlu – əsgər Qəşəmli Qorxmaz Əsgər oğlu – əsgər Qəşəmov Rövşən Telman oğlu – əsgər Qiyasov Famil Səyad oğlu – əsgər Qocayev Emil Azər oğlu – əsgər Qocayev Niftalı Zakir oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Qocayev Rəvan Bəhrəm oğlu – əsgər Qocayev Seymur Mahir oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Quliyev Alı Alim oğlu – əsgər Quliyev Arzuman Nizami oğlu – əsgər Quliyev Bəxtiyar Oruc oğlu – əsgər Quliyev Coşqun Rüfət oğlu – əsgər Quliyev Elmir Eldar oğlu – əsgər Quliyev Elşad Yaşar oğlu – əsgər Quliyev Eltac Azər oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Quliyev Elvin Elşad oğlu – əsgər Quliyev Hüseyn Həsən oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Quliyev İxtiyar Bəxtiyar oğlu – əsgər Quliyev Kənan Vaqif oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Quliyev Kərəm İmdad oğlu – əsgər Quliyev Murad Adət oğlu – əsgər Quliyev Naib Əkbər oğlu – əsgər Quliyev Nail Hidayət oğlu – əsgər Quliyev Nicat Anatoli oğlu – əsgər Quliyev Nurlan Ramiz oğlu – əsgər Quliyev Rasim Əli oğlu – əsgər Quliyev Rusif Asim oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Quliyev Ruslan Zeynal oğlu – əsgər Quliyev Sərvan Qurban oğlu – əsgər Quliyev Tural Əbülfəz oğlu – əsgər Quliyev Uğur Fərhad oğlu – əsgər Quliyev Vüqar Cahid oğlu – əsgər Quli-zadə Tural Rövşən oğlu – əsgər Quluyev Elməddin Fəzayıl oğlu – əsgər Quluyev Xətai Qəzənfər oğlu – əsgər Quluyev Nofəl İlham oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Quluzadə Xaliq Məmməd oğlu – əsgər Quluzadə Zülfüqar Fizuli oğlu – əsgər Qurbanlı Amil Ələkbər oğlu – əsgər Qurbanlı Anar Sədulla oğlu – əsgər Qurbanlı Niyazi Sultan oğlu – əsgər Qurbanov Bəkir Zakir oğlu – əsgər Qurbanov Əbülfət Tanverdi oğlu – əsgər Qurbanov Əşrəf Aleksandr oğlu – əsgər Qurbanov Fariz Xalis oğlu – əsgər Qurbanov Hidayət İsrafil oğlu – əsgər Qurbanov Kainat Tarix oğlu – əsgər Qurbanov Nemət Mahir oğlu – əsgər Qurbanov Nuru Şahin oğlu – əsgər Qurbanov Orxan Xosrov oğlu – əsgər Qurbanov Sahib Hasanalı oğlu – əsgər Qurbanov Saleh Taleh oğlu – əsgər Qurbanov Səddam Elşən oğlu – əsgər Qurbanov Sənan Zakir oğlu – əsgər Qurbanov Vüsal Rza oğlu – əsgər Qurbanzadə Kənan Zakir oğlu – əsgər Lələyev Kənan Məhərrəm oğlu – əsgər Lətifov Elvin İlqar oğlu – əsgər Lətifov İmran Nəsif oğlu – əsgər Mahmudlu Babək Süleyman oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mahmudlu Hafiz Akif oğlu – əsgər Mahmudlu Pərviz Mürvət oğlu – əsgər Mahmudov Elşad Suliddin oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mahmudov İxtiyar Bəxtiyar oğlu – əsgər Mahmudov Ramil Əlşahin oğlu – əsgər Mahmudov Vüsal Xəyyam oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mamedli Əjdər Nürəddin oğlu – əsgər Mamedov İlkin Elçin oğlu – əsgər Mamedov Kənan Mahir oğlu – əsgər Mamedov Samir Eldəniz oğlu – əsgər Mansurov Abuzər Abuzər oğlu – əsgər Mansurov Nurlan Qalib oğlu – əsgər Mehdiyev Azər Eyyub oğlu – əsgər Mehdiyev Əhliman Rəhman oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mehdiyev Fuad Kamrəddin oğlu – əsgər Mehdiyev Nüsrət Telman oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mehdizadə Əziz Vasif oğlu – əsgər Mehdizadə Rəsul Ənvər oğlu – əsgər Mehtiyev Fuad Səyad oğlu – əsgər Mehtiyev Namiq Murəddin oğlu – əsgər Meylamverdiyev Valeh Nüsrət oğlu – əsgər Məcidov Hüseyn Dostəli oğlu – əsgər Mədədov Asif Nəsir oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mədətli Zülal Rəhim oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mədətov Elvin Şərif oğlu – əsgər Məhəmmədov Musa Bəhrəm oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məhəmmədzadə Nicat İlham oğlu – əsgər Məhərrəmli Ümid Qurban oğlu – əsgər Məhərrəmov Əkbər Məhərrəməli oğlu – əsgər Məhərrəmov Məhəmməd Nazim oğlu – əsgər Məhərrəmov Məhərrəm Balaca oğlu – əsgər Məhərrəmov Niyaməddin İsrayıl oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məlikov Cavid Hüsaməddin oğlu – əsgər Məlikzadə Səxavət Ədalət oğlu – əsgər Məmişov Mətin Mehman oğlu – əsgər Məmişov Ömər Vahid oğlu – əsgər Məmişov Tural Tələt oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədəlili Kamran Əsədulla oğlu – əsgər Məmmədhüseynov Rəşad Nəsimi oğlu – əsgər Məmmədli Asif Nazim oğlu – əsgər Məmmədli Həsən Qəhrəman oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədli İsa Sarı oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədli Mədət Oktay oğlu – əsgər Məmmədli Turan Emin oğlu – əsgər Məmmədov Abbas Nürəddin oğlu – əsgər Məmmədov Abit Asif oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Adil Həsən oğlu – əsgər Məmmədov Afiyəddin Avtandil oğlu – əsgər Məmmədov Afiyəddin Tacəddin oğlu – əsgər Məmmədov Allahşükür Rəfail oğlu – əsgər Məmmədov Asif Akif oğlu – əsgər Məmmədov Azər Vaqif oğlu – əsgər Məmmədov Baba Əsəd oğlu – əsgər Məmmədov Cavid Xanlar oğlu – əsgər Məmmədov Ceyhun İmdat oğlu – əsgər Məmmədov Ceyhun Mütəllim oğlu – əsgər Məmmədov Çingiz Bünyad oğlu – əsgər Məmmədov Elgiz Vüqar oğlu – əsgər Məmmədov Elməddin Hidayət oğlu – əsgər Məmmədov Elmir İbadət oğlu – əsgər Məmmədov Elşad Dönməz oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Elşad Turan oğlu – əsgər Məmmədov Elşən Hüseyn oğlu – əsgər Məmmədov Eltac Məhəmməd oğlu – əsgər Məmmədov Elvin Faiq oğlu – əsgər Məmmədov Eşqin Elçin oğlu – əsgər Məmmədov Eşqin İlqar oğlu – əsgər Məmmədov Etibar Sarif oğlu – əsgər Məmmədov Əli Abbas oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Fərid Xaqani oğlu – əsgər Məmmədov Fərid Kamal oğlu – əsgər Məmmədov Fuad Əbdülrəhman oğlu – əsgər Məmmədov Həsən Baratəli oğlu – əsgər Məmmədov Hikmət Lətif oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Xəyal Füzuli oğlu – əsgər Məmmədov İbrəhim Etibar oğlu – əsgər Məmmədov İsmət Yusif oğlu – əsgər Məmmədov Kamil Şamil oğlu – əsgər Məmmədov Kamran Üzeyir oğlu – əsgər Məmmədov Kərim Yaşar oğlu – əsgər Məmmədov Qalib Ələsgər oğlu – əsgər Məmmədov Qorxmaz Kamran oğlu – əsgər Məmmədov Mehman Habil oğlu – əsgər Məmmədov Məhəmməd Mübariz oğlu – əsgər Məmmədov Murad Ehtibar oğlu – əsgər Məmmədov Murad Rasim oğlu – əsgər Məmmədov Murtuzəli Vaqif oğlu – əsgər Məmmədov Mürşüd Zülfüqar oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Müseyib Qurban oğlu – əsgər Məmmədov Namiq Tağı oğlu – əsgər Məmmədov Namiq Zaur oğlu – əsgər Məmmədov Pərvin Nadir oğlu – əsgər Məmmədov Pərvin Natiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Ramal Vaqif oğlu – əsgər Məmmədov Ramil Mübariz oğlu – əsgər Məmmədov Rəşad Abbas oğlu – əsgər Məmmədov Rəşid Rəşad oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Rza Əskər oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Sadiq Mübariz oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədov Samir Hicran oğlu – əsgər Məmmədov Selman Parman oğlu – əsgər Məmmədov Səxavət Qiyas oğlu – əsgər Məmmədov Səxavət Şahin oğlu – əsgər Məmmədov Səmayıl Eldar oğlu – əsgər Məmmədov Sənan Heyrəddin oğlu – əsgər Məmmədov Sənan Sahil oğlu – əsgər Məmmədov Sərxan Vahid oğlu – əsgər Məmmədov Süleyman İlqar oğlu – əsgər Məmmədov Şahin Vidadi oğlu – əsgər Məmmədov Şamo Cəbi oğlu – əsgər Məmmədov Tural Eyvaz oğlu – əsgər Məmmədov Tural İman oğlu – əsgər Məmmədov Vüsal Mənaf oğlu – əsgər Məmmədov Yaqub Aydın oğlu – əsgər Məmmədov Yusif Misir oğlu – əsgər Məmmədzadə Anar Eldəniz oğlu – əsgər Məmmədzadə Eldamət Xaliq oğlu – əsgər Məmmədzadə Əli Turan oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Məmmədzadə Murad Arif oğlu – əsgər Məmmədzadə Ramazan Məzahir oğlu – əsgər Mənafi Mütləq Məcid Əli oğlu – əsgər Mənəfzadə Roman Turan oğlu – əsgər Mərdanov Qurban Elxan oğlu – əsgər Məsimov Biləndər Mətləb oğlu – əsgər Məşədli Kənan Elçin oğlu – əsgər Mikayılov Mikayıl Mahir oğlu – əsgər Mikayılov Rahib Mahmud oğlu – əsgər Mikayılov Ruzigar Namiq oğlu – əsgər Mirhüseynov İqbal Həmzə oğlu – əsgər Mirsalayev Elxan Aydın oğlu – əsgər Mirzəyev Elnur Alqış oğlu – əsgər Mirzəyev Nəsib Mübariz oğlu – əsgər Mirzəyev Nuran Akif oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mirzəyev Nurani Marif oğlu – əsgər Mirzəyev Sahil Əhədağa oğlu – əsgər Mirzəyev Sədri Nəsib oğlu – əsgər Mirzəyev Səfər Oktay oğlu – əsgər Mirzəyev Səxavət Fərhad oğlu – əsgər Mövlayev İlkin Şamil oğlu – əsgər Muğumov İlyar Tapdıq oğlu – əsgər Muxtarov Elvin Daşqın oğlu – əsgər Muxtarov Şamil Zahid oğlu – əsgər Muradlı Əli Vidadi oğlu – əsgər Muradov Əzizağa Nizami oğlu – əsgər Muradov Fürüddün Eldəniz oğlu – əsgər Muradov Xəqani Asim oğlu – əsgər Muradov Qamət Rahim oğlu – əsgər Muradov Mahir Cahangir oğlu – əsgər Muradov Orxan Fazil oğlu – əsgər Muradov Şahin Hidayət oğlu – əsgər Murğuzov Bəxtiyar Ramiz oğlu – əsgər Musaxanov Oruc Musabəy oğlu – əsgər Musayev Məharət Əli oğlu – əsgər Musayev Musa Aydın oğlu – əsgər Musayev Vahid Azər oğlu – əsgər Musazadə Sübhan Suliddin oğlu – əsgər Mustafayev Afin Elşən oğlu – əsgər Mustafayev Azər Fəzail oğlu – matros Mustafayev Bəhruz Cəbrayıl oğlu – əsgər Mustafayev Daşqın Rəsul oğlu – əsgər Mustafayev Elçin Əhməd oğlu – əsgər Mustafayev Elçin Şakir oğlu – əsgər Mustafayev Elnur İlham oğlu – əsgər Mustafayev Əli Bayram oğlu – əsgər Mustafayev Mustafa Əfqan oğlu – əsgər Mustafayev Rasim Ərziman oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mustafayev Rəşad Natiq oğlu – əsgər Mustafayev Röyal İlham oğlu – əsgər Mustafayev Röyal Məzahir oğlu – əsgər Mustafayev Röyal Mustafa oğlu – əsgər Mustafazadə Bayram İbrahimxəlil oğlu – əsgər Mustafazadə Elçin Arif oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Mürsəlli Toğrul Namik oğlu – əsgər Mürsəlov Pərviz Afiz oğlu – əsgər Mürsəlov Pərviz Gülməmməd oğlu – əsgər Mürsəlzadə Elməddin Cəsur oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Müseyibov Elçin Bahəddin oğlu – əsgər Müzəffərli Fikrət Qəşəm oğlu – əsgər Müzəffərli Təbriz Nurəddin oğlu – əsgər Müzəffərov Ruflan Ağasəf oğlu – əsgər Nağıyev Elməddin Rza oğlu – əsgər Nağıyev Kənan İltifat oğlu – əsgər Nağıyev Məhəmmədəli Müslüm oğlu – əsgər Nağıyev Orxan İlqar oğlu – əsgər Nağıyev Vüqar Ədalət oğlu – əsgər Nağızadə Elnur Əli oğlu – əsgər Namazov Fərid Məqsəd oğlu – əsgər Namazov Rövşən Səlim oğlu – əsgər Namazov Umud Novruz oğlu – əsgər Namətov Orxan Əmir oğlu – əsgər Nəbiyev Məhəmməd Saqif oğlu – əsgər Nəbiyev Sabir Rafail oğlu – əsgər Nəbiyev Təbriz Cavid oğlu – əsgər Nəbiyev Təbriz Mahir oğlu – əsgər Nəbiyev Yusif Elton oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Nəbizadə Ceyhun Fazil oğlu – əsgər Nəcəfov Ayaz Tofiq oğlu – əsgər Nəcəfov Əbdül Ataməli oğlu – əsgər Nəcəfov Şamil Rəfi oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Nəcəfov Yusif Nadir oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Nərimanlı Hüseyn Qabil oğlu – əsgər Nərimanov Elbrus Mübariz oğlu – əsgər Nəsibli Elmin Qaçay oğlu – əsgər Nəsibov Arzu Natiq oğlu – əsgər Nəsibov Asəf Səfəralı oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Nəsibov Məhəmmədəli Fikrət oğlu – əsgər Nəsibov Nicat Səməd oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Nəsibov Nuru Eldəniz oğlu – əsgər Nəsibov Tural Mahir oğlu – əsgər Nəsirov Asif Rizvan oğlu – əsgər Nəsirov Nurlan Akif oğlu – əsgər Nəzərov Hilal Əlimirzə oğlu – əsgər Nəzirli Bəhram Hüseynəli oğlu – əsgər Nizaməddinov Elvin Yasin oğlu – əsgər Novruzov Aqşin Şahin oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Novruzov Elcan Gəray oğlu – əsgər Novruzov Əlizadə Fəyyaz oğlu – əsgər Novruzov Sənan Heydar oğlu – əsgər Novruzov Taleh Habil oğlu – əsgər Novruzov Ümid Tərlan oğlu – əsgər Nuriyev Elmar Niyazi oğlu – əsgər Nuriyev Əfqan Rövşən oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Nuriyev Saleh Səxavət oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Nuriyev Vahid Vaqif oğlu – əsgər Nurməmmədov Orxan Abdulrza oğlu – əsgər Nüsrətov Şahlar Məmmədəli oğlu – əsgər Ocaqquliyev İbadət Sərxan oğlu – əsgər Oruclu Orxan Namiq oğlu – əsgər Orucov Coşqun Oruc oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Orucov Elsevər Səməndər oğlu – əsgər Orucov Əli Qədir oğlu – əsgər Orucov Xaliq Nəcəf oğlu – əsgər Orucov Oruc Nurəddin oğlu – əsgər Orucov Ramil Ənvər oğlu – əsgər Orucov Şamil Allahverdi oğlu – əsgər Orucov Taleh Tofiq oğlu – əsgər Osmanlı Alim Ramin oğlu – əsgər Osmanov Elmin Nizami oğlu – əsgər Osmanov Musa İsmayıl oğlu – əsgər Osmanov Namiq Xəyal oğlu – əsgər Osmanov Valeh Taleh oğlu – əsgər Paşacanov Kamran Alı oğlu – əsgər Paşayev Süleyman Nurəddin oğlu – əsgər Paşayev Zabit İlqar oğlu – əsgər Paşayev Ziya Elşən oğlu – əsgər Pirəliyev Fərman Nəriman oğlu – əsgər Ramazanov Mahir Məzahir oğlu – əsgər Ramazanov Rasim İsmayıl oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Rəcəbov Cavid Binnət oğlu – əsgər Rəhimli Kənan Sənani oğlu – əsgər Rəhimli Nurəddin Səlim oğlu – əsgər Rəhimov Elnur Ədalət oğlu – əsgər Rəhimov Əlizamin Bəhruz oğlu – əsgər Rəhimov Fərid Əkbər oğlu – əsgər Rəhimov Fərid Kərim oğlu – əsgər Rəhimov Həmzə Müşfiq oğlu – əsgər Rəhimov Rəhman Zahid oğlu – əsgər Rəhimov Şəhriyar Əliağa oğlu – əsgər Rəhimzadə Əşrəf Valeh oğlu – əsgər Rəhmanlı Elvin Hüseyn oğlu – əsgər Rəhmanov Polad Ədalət oğlu – əsgər Rəsullu Orxan Ziyəddin oğlu – əsgər Rəsulov Vüsal Məhərrəm oğlu – əsgər Rəşidov Rəşid Variz oğlu – əsgər Rövzətli Pərviz Rəfael oğlu – əsgər Rufullayev Əskər İlqar oğlu – əsgər Rüstəmli Elşən Rövşən oğlu – əsgər Rüstəmov İnqilab Saləddin oğlu – əsgər Rüstəmov Kamran Rakib oğlu – əsgər Rüstəmov Maarif Dilən oğlu – əsgər Rüstəmov Mirzəli Mirzə oğlu – əsgər Rüstəmov Murad Havil oğlu – əsgər Rüstəmov Səfər Mikayıl oğlu – əsgər Rzayev Asiman Mansır oğlu – əsgər Rzayev Bulut Tahir oğlu – əsgər Rzayev Əli Rəsul oğlu – əsgər Rzayev Fərrux Məmməd oğlu – əsgər Rzayev Kənan Əbdürrəhman oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Rzayev Ramin Rasim oğlu – əsgər Rzayev Vasif Yusif oğlu – əsgər Sadıqlı Elxan Şahin oğlu – əsgər Sadıqlı Ramiz Mehman oğlu – əsgər Sadıqov Altan Hicran oğlu – əsgər Sadıqov Elvin Namiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Sadıqov Vəli Şakir oğlu – əsgər Sadiqi Tehran Adil oğlu – əsgər Sadiqov Umud Qüdrət oğlu – əsgər Salahov Əhməd Telman oğlu – əsgər Salmanlı Amid Zaur oğlu – əsgər Salmanov Asif Akif oğlu – əsgər Salmanov Səxavət Elxan oğlu – əsgər Sanılı Bəhram Çərkəz oğlu – əsgər Sarıyev Tural İsmayıl oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Seyidov Miryasin Mirqafar oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Seyidov Mürsəl Mirəziz oğlu – əsgər Seyidov Ramil Vəkil oğlu – əsgər Səfərəliyev Cəmil Mehman oğlu – əsgər Səfərəliyev Ömər Afiq oğlu – əsgər Səfərəliyev Rafael Hüseynağa oğlu – əsgər Səfərov Xəyal Şair oğlu – əsgər Səfərov İslam İsa oğlu – əsgər Səfərov Kamran Aftandil oğlu – əsgər Səfərov Nəzər Tariyel oğlu – əsgər Səfərov Yusif Rauf oğlu – əsgər Səfiyev Elmar Elqar oğlu – əsgər Səfquluyev Fuad Rza oğlu – əsgər Səlimov Faiq Hafiz oğlu – əsgər Səmədzadə Ceyhun Səməd oğlu – əsgər Səttarzadə Səttar Cavad oğlu – əsgər Sultanov Ceyhun Zal oğlu – əsgər Sultanov Nicat Əfqan oğlu – əsgər Sultanov Zaur Fəyyaz oğlu – əsgər Süleymanlı Kamran Nizami oğlu – əsgər Süleymanov Bədir Rüstəm oğlu – əsgər Süleymanov Cavid Şahin oğlu – əsgər Süleymanov Elçin Akif oğlu – əsgər Süleymanov Elçin Alı oğlu – əsgər Süleymanov Elşad Kərəm oğlu – əsgər Süleymanov Əyyub Rasim oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Süleymanov Həsən Xanlar oğlu – əsgər Süleymanov İsmayıl Bəylər oğlu – əsgər Süleymanov İsmayıl Məhərrəm oğlu – əsgər Süleymanov Malik Ağamməd oğlu – əsgər Süleymanov Ramil Ələsgər oğlu – əsgər Süleymanov Rəşad Dilqəm oğlu – əsgər Süleymanov Tural Vaqif oğlu – əsgər Süleymanov Ülvi Lütfi oğlu – əsgər Şabanov Rüfət Rauf oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Şabanov Toğrul Qabil oğlu – əsgər Şahbazlı Ruslan Həbib oğlu – əsgər Şahəliyev Elnur Mahir oğlu – əsgər Şahnəzərov Şamil Xanlar oğlu – əsgər Şahverdiyev Nazir Nazim oğlu – əsgər Şamilov Emil Rafiq oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Şatrayev Murad Nurmahama oğlu – əsgər Şəbəndəyev İlkin Rəhman oğlu – əsgər Şəfiyev Ərəs İlham oğlu – əsgər Şəmilov Elşən Rövşən oğlu – əsgər Şərifzadə Hüseyn Əhməd oğlu – əsgər Şıxalıyev İbrahim Ərzuman oğlu – əsgər Şıxəliyev Təmkin Vidadi oğlu – əsgər Şıxməmmədov Natiq Zakir oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Şıxməmmədov Saleh Ramiz oğlu – əsgər Şirvani Həsənağa Bəhruz oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Şükürov Ağakərim Xəqani oğlu – əsgər Şükürov Nüşrəvan Afət oğlu – əsgər Tağıyev Azər Zeynal oğlu – əsgər Tağıyev Baloğlan Azər oğlu – əsgər Tağıyev Elşən Rüstəm oğlu – əsgər Tağıyev Eltac Nadir oğlu – əsgər Tağıyev Eşqin Asif oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Tağıyev Xəyal Səhrəddin oğlu – əsgər Tağıyev İlkin Qalib oğlu – əsgər Tağıyev Laçın Elsevər oğlu – əsgər Tağıyev Məzahir Feyzulla oğlu – əsgər Tağızadə Elməddin Ceyhun oğlu – əsgər Tahirli Dağlar Vaqif oğlu – əsgər Tahirli Elvin Məzahir oğlu – əsgər Tahirli Fərhun Çingiz oğlu – əsgər Tahirli Halay Malik oğlu – əsgər Tahirzadə Vüqar Nizami oğlu – əsgər Tanırverdili Anar Rövşən oğlu – əsgər Tapdıqov Ramin Nərbala oğlu – əsgər Tayfurov İlkin Ruslan oğlu – əsgər Temurazov Mehti Elşad oğlu – əsgər Teymurlu Teymur Samir oğlu – əsgər Teymurov Elvin Mustafa oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Təhməzov Asif Valeh oğlu – əsgər Vahabzadə Elcan Əfqan oğlu – əsgər Vahidli Rəvan Babək oğlu – əsgər Valehov Cavid Tacət oğlu – əsgər Verdiyev Cavad Əkbər oğlu – əsgər Verdiyev Elmir Etibar oğlu – əsgər Verdiyev Famil Arzu oğlu – əsgər Verdiyev Vasif Nəsif oğlu – əsgər Verdiyev Vasif Rasim oğlu – əsgər Veysalidze Aslan Anzor oğlu – əsgər Vəliyev Elnur Aqil oğlu – əsgər Vəliyev Əli Təvəkkül oğlu – əsgər Vəliyev Əlizamin Məmmədtağı oğlu – əsgər Vəliyev Habil Zakir oğlu – əsgər Vəliyev Murad Süleyman oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Vəliyev Sakit Vəli oğlu – əsgər Vəliyev Şəmsəddin Aqil oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Vəliyev Tural İlham oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Vəliyətli Cahid Habil oğlu – əsgər Vəlizadə Hüseynqulu Xudayar oğlu – əsgər Yahyayev Saleh Qurban oğlu – əsgər Yaqubəliyev Telman Akif oğlu – əsgər Yaqubzadə Yaqub Eldəniz oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Yarəhmədov Elmar İsa oğlu – əsgər Yarməmmədov Əli Sakit oğlu – əsgər Yolçuyev Binnət Cəmil oğlu – əsgər Yolçuyev Elmar Zülfüqar oğlu – əsgər Yolçuyev Rəşid Rafiq oğlu – əsgər Yolçuyev Sərxan Rəfail oğlu – əsgər Yunisli Zakir Elşad oğlu – əsgər Yunusov İlkin Faiq oğlu – əsgər Yusifov Babək Həsən oğlu – əsgər Yusifov Əlləz Cavanşir oğlu – əsgər Yusifov Mobil Yusif oğlu – əsgər Yusifov Murad Vaqif oğlu – əsgər Yusifov Oqtay Etibar oğlu – əsgər Yusifov Taleh Gündüz oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Yusifzadə Yusif Azər oğlu – əsgər Yusifzadə Yusif Habil oğlu – əsgər Yusublu Yalçın Elçin oğlu – əsgər Yusubov Orxan Rövşən oğlu – əsgər Zamanov Vüsal Hakim oğlu – əsgər Zeyidov İsmət Teymur oğlu – əsgər Zeynalov Elməddin Orucəli oğlu – əsgər Zeynalov Fuad Məzahir oğlu – əsgər Zeynalov Kamran Vüqar oğlu – əsgər Zeynalov Mais Rəşid oğlu – əsgər Zeynalov Ramin Yasən oğlu – əsgər (ölümündən sonra) Zeynalov Sənan Tapdıq oğlu – əsgər Zeynalov Toğrul Surxay oğlu – əsgər Zeynalzadə Akif Səbahət oğlu – əsgər Zəkiyev Rüfət Alik oğlu – əsgər Zülfiqarov Bəhruz Həmid oğlu – əsgər.

Akademik Musa Əliyev Azərbaycanda geologiya elminin inkişafına layiqli töhfələr verib

Mayın 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) görkəmli alim, tanınmış ictimai xadim, akademik Musa Əliyevin 110 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbiri keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, tədbir iştirakçıları əvvəlcə ikinci Fəxri xiyabanda akademik Musa Əliyevin məzarını ziyarət edib, önünə əklil və gül dəstələri qoyublar.

Akademiyanın əsas binasında təşkil olunan tədbirdə AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadə Prezident İlham Əliyevin “Akademik Musa Əliyevin 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” 2018-ci il 21 fevral tarixli Sərəncamınının elmimizə və alimlərimizə dövlət qayğısının daha bir göstəricisi olduğunu vurğulayıb.

Akademik Musa Əliyevin Azərbaycanda geologiya elminin inkişafına fundamental tədqiqatları ilə mühüm töhfələr verdiyi, yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasında xüsusi xidmətlər göstərdiyi, onun akademiyanın prezidenti kimi respublikada intellektual potensialın formalaşdırılması və elmin perspektivli sahələrinin təşkili istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə etdiyi diqqətə çatdırılıb.

A.Əlizadə görkəmli alimin həm də böyük ictimai xadim olduğunu vurğulayıb. O deyib: “Musa Əliyev müxtəlif illərdə SSRİ və Azərbaycan Ali sovetlərinin deputatı, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin üzvü və katibi, Azərbaycan Nazirlər Soveti sədrinin müavini, Azərbaycan Plan Komitəsinin sədri, keçmiş Ümumittifaq “Bilik” Cəmiyyətinin Azərbaycan şöbəsinin sədri, Lenin Mükafatları Komitəsinin və Ali Attestasiya Komissiyası plenumunun üzvü, Sovet-Pakistan Dostluq Cəmiyyətinin vitse-prezidenti olub. SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin kollegiyası tərəfindən “Fəxri neftçi” adına layiq görülüb. Neft sənayesində çoxillik səmərəli elmi fəaliyyətinə görə adı SSRİ Neft Sənayesi Nazirliyinin “Fəxri kitabı”na daxil edilib. Ümumittifaq Paleontoloji Cəmiyyətin fəxri üzvü seçilib”.

AMEA-nın rəhbəri görkəmli alimin çoxillik məhsuldar elmi-təşkilati, pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin yüksək qiymətləndirildiyini, onun orden, medal və fəxri fərmanlarla təltif olunduğunu, ölümündən sonra 1989-cu ildə “Azərbaycanın təbaşir faunası” monoqrafiyasına görə Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı adına layiq görüldüyünü deyib.

A.Əlizadə görkəmli alimlə bağlı xatirələrini bölüşüb: “1956-cı ilin payız aylarında mənə məlumat gəldi ki, akademiyanın o vaxtkı prezidenti, akademik Musa Əliyevin rəhbərlik etdiyi Geologiya İnstitutunda iki vakant ştat vahidi var və ora gənc mütəxəssislər axtarır. Həmin vaxt akademiyaya işə qəbul olunmaq çox çətin məsələ idi. Musa Əliyevlə görüşdüm, söhbət etdik. Məni işə qəbul etdi”.

Musa Əliyevin görkəmli paleontoloq olduğunu deyən A.Əlizadə onun laboratoriyasında elmi istiqamətini bir daha təbabətlə bağlaya bildiyini söyləyib.

A.Əlizadə görkəmli alimin həm akademiyanın prezidenti, həm də laboratoriyanın rəhbəri kimi ilk addımından ona qayğı göstərdiyini, inandığını bildirib. Musa Əliyevin Azərbaycan elmində əvəzsiz xidmətləri olduğunu vurğulayan AMEA rəhbəri onun xatirəsinin hər zaman yaddaşlarda yaşayacağını söyləyib.

Tədbirdə AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik Fəxrəddin Qədirov “Görkəmli alimin şərəfli həyat yolu” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Bildirilib ki, Musa Əliyev 1926-cı ildə Aşqabadda fizika-riyaziyyat təmayüllü orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dağ-mədən fakültəsinə daxil olub, 1931-ci ildə oranı bitirib. O, 1936-cı ildə namizədlik, 1957-ci ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə edib, 1957-ci ildə professor elmi adını alıb. 1950-ci ildə isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib.

F.Qədirov akademik Musa Əliyevin bir sıra yüksək vəzifələrdə uğurla çalışdığını deyib: “O, 1936-1941-ci illərdə Azərbaycan Sənaye İnstitutunda dosent, neft fakültəsinin dekanı və institutun direktoru vəzifələrində işləyib, 1941-1942-ci illərdə keçmiş SSRİ-nin Neft Sənayesi Nazirliyinin nəzdində Baş Tədris İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib, eyni zamanda, Moskva Neft İnstitutunda pedaqoji fəaliyyət göstərib. Akademik 1943-1949-cu illərdə Azərbaycanda partiya və hökumət orqanlarında çalışıb, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sənaye üzrə katibi, Azərbaycan Nazirlər Soveti sədrinin müavini və Dövlət Plan Komitəsinin sədri, SSRİ Ali Sovetinin deputatı olub”.

Mərhum akademikin elmi fəaliyyətindən danışan məruzəçi bildirib ki, alimin əsas uğurlarından biri onun rəhbərliyi ilə 1949-cu ildə Xəzər dənizinin akvatoriyasında neft və qazın geoloji axtarışı və istismarına dair layihə əsasında ilk dəfə neft sənayesində dənizdə böyük yatağın (“Neft Daşları”) açılışı olub.

Musa Əliyevin böyük elm təşkilatçısı olduğunu söyləyən F.Qədirov vurğulayıb ki, o, 1950-1958-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsində çalışıb. Onun akademiyaya rəhbərlik etdiyi dövrdə Elmlər Akademiyasının inkişafının istiqamətləndirilməsində, yeni elmi tədqiqat institutlarının, bölmə və şöbələrin yaradılmasında, elmin ən perspektiv sahələrinin təşkilində mühüm xidmətləri olub.

Geologiya İnstitutundakı fəaliyyəti dövründə Musa Əliyevin də yaxından iştirak etdiyi tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycanda müxtəlif ərazilərin faydalı qazıntılarının müəyyənləşdirilməsi və perspektivlərinin dəyərləndirilməsi üçün xeyli sayda geoloji, tektonik və neotektonik xəritələr tərtib edilib. Bu xəritələr bir sıra neft, filiz və qeyri-filiz yataqlarının müəyyənləşdirilməsində mühüm rol oynayıb.

Bildirilib ki, Musa Əliyev Azərbaycanda mezozoy üzrə paleontoloq və stratiqrafların elmi məktəbinin banisidir. Bu məktəb isə SSRİ-də yura və təbaşir stratiqrafiyası üzrə “Bakı məktəbi” kimi məşhurlaşıb. 1958-ci ildən Moskvada Musa Əliyevin elmi fəaliyyətinin yeni dövrünün başlandığını diqqətə çatdıran F.Qədirov vurğulayıb ki, SSRİ Elmlər Akademiyasının prezidenti A.Nesmeyanovun təklifi ilə Moskvaya yeni təşkil edilmiş Yanar Qazıntı Yataqlarının Geologiyası və İşlənilməsi İnstitutuna direktorun elmi işlər üzrə müavini vəzifəsinə dəvət olunan alim ömrünün sonuna kimi burada çalışıb. Musa Əliyev 1967-1971-ci illərdə Sovet-Əlcəzair neft-qaz kontraktına rəhbərlik edib, Əlcəzairin Tinduf və Xassi Braxim neft-qaz yataqlarının açılması da onun adı ilə bağlıdır.

F.Qədirov görkəmli alimin rəhbərliyi ilə 60-dan çox fəlsəfə və elmlər doktoru yetişdirildiyini, onun geologiya, paleontologiya və stratiqrafiyanın müxtəlif problemlərinə aid 350-dək elmi əsərin müəllifi olduğunu diqqətə çatdırıb.

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin rektoru, professor Mustafa Babanlı “Akademik Musa Əliyevin Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin inkişafında rolu” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Bildirilib ki, Azərbaycanda geoloq kadrların professional hazırlanmasının əsası ötən əsrin 20-ci illərində Bakı Politexnik İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) qoyulub. Məhz bu ixtisası seçmiş Musa Əliyev ali məktəbin dağ-mədən fakültəsinə daxil olub, ilk günlərdən liderlik keyfiyyətləri ilə fərqləndiyinə görə tələbələr onu geoloqlar qrupunun başçısı seçiblər.

Musa Əliyevin tələbəlik illərində pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul olduğunu deyən M.Babanlı vurğulayıb ki, o, 1930-1933-cü illərdə Balaxanıda Nəriman Nərimanov adına Sənaye Texnikumunda və Lassal adına Neft Texnikumunda müxtəlif fənlərdən dərs deyib.

Musa Əliyevin Azərbaycan Sənaye İnstitutunu (ASİ) bitirdiyi il ali məktəbdə dərs demək hüququ qazandığı, ASİ-də assistent, dosent və neft fakültəsinin dekanı kimi fəaliyyət göstərdiyi, 1939-cu ildə isə institutun direktoru vəzifəsinə təyin edildiyi diqqətə çatdırılıb. M.Babanlı məhz bundan sonra milli kadrların yetişdirilməsi istiqamətində ciddi işlərə başlanıldığını, neft sənayesi üzrə milli kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsində ilk addımlar atıldığını söyləyib. Bildirilib ki, Musa Əliyev artıq o dövrdə SSRİ miqyasında nüfuzlu sayılan ali məktəbimizin 20 illik yubileyinin təntənəli keçirilməsinin təşəbbüskarı və təşkilatçısı olub. Onun rəhbərliyi dövründə institut iki dəfə SSRİ Xalq Neft Sənayesi Komissarlığı və Neftçilər Həmkarlar İttifaqının Mərkəzi Komitəsinin keçici bayrağını alıb.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin bu institutda təhsil aldığını söyləyən M.Babanlı bildirib ki, Ulu Öndər 2000-ci ildə müəllim-tələbə kollektivi ilə görüşdə çıxışı zamanı: “. Xatirəmdədir ki, 1940-cı ildə burada tələbə idim. Bildik ki, 20 illik yubileydir. O vaxt burada rektor Musa Əliyev idi. Bilirsiniz ki, o, sonra böyük alim, akademiyanın prezidenti olmuşdur” fikirlərini səsləndirərək görkəmli alimi xatırlayıb.

M.Babanlı mərhum akademikin böyük insan, dahi şəxsiyyət, görkəmli alim, bacarıqlı pedaqoq, əsl ziyalı olduğunu, onun əziz xatirəsinin hər zaman yaşayacağını vurğulayıb.

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik Abel Məhərrəmov, bu ali məktəbin faydalı qazıntılar kafedrasının müdiri, akademik Vasif Babazadə, AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun tarixi etnoqrafiya şöbəsinin müdiri, akademik Teymur Bünyadov və başqaları akademik Musa Əliyevin həyat və elmi fəaliyyətindən danışıb, görkəmli alimlə bağlı xatirələrini bölüşüblər.

“ADA” Universitetinin rektoru, professor Hafiz Paşayev ailə üzvləri adından çıxış edərək alimlə bağlı xatirələrini bölüşüb, yığıncağın təşkilinə görə AMEA-nın rəhbərliyinə, həmçinin tədbir iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib.

Akademik Musa Əliyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdirilib.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.