Press "Enter" to skip to content

MÜƏSSİSƏNİN İQTİSADİYYATI

rūpniecības ekonomika

Sənayenin iqtisadiyyatı

General
Multilingual
Environmental
Thesaurus

Translations

الاقتصاد الصناعي

արդյունաբերության էկոնոմիկա

Azerbaijani

sənayenin iqtisadiyyatı

industria-ekonomia

Икономика на промишлеността

economia industrial

ekonomika industrije

ekonomika průmyslu

industrien

industriële economie

industrial economics

English (US)

industrial economics

tööstusökonoomika

teollisuustaloustiede, toimialatutkimus

économie industrielle

სამრეწველო ეკონომიკა

Industrieökonomie

βιομηχανική οικονομία

ipargazdaságtan

atvinnuvegahagfræði

eacnamaíocht thionsclaíoch

economia industriale

rūpniecības ekonomika

Lithuanian

pramonės ekonomika

ekonomija industrijali

industriøkonomi

gospodarka przemysłowa

Portuguese

economia industrial

economie industrială

экономика промышленности

priemyselná ekonómia

industrijsko gospodarstvo

economía industrial

industrinäring

endüstriyel ekonomi

економіка промисловості

sənayenin iqtisadiyyatı

Definition

The production, distribution, and consumption of goods and services resulting from all manufacturing business.

Definition is not available for the current language.

MÜƏSSİSƏNİN İQTİSADİYYATI

Dərslikdə milli iqtisadiyyatın əsası, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında təsiredici və müəyyənedici deyil, həlledici rolu olan müəssisənin iqtisadi məsələləri şərh olunmuşdur. Bununla əlaqədar, bazar münasibətlərinin müəssisə iqtisadiyyatına aid olan anlayış, göstərici, kateqoriya, qanunlar və qanunauyğunluqlara istinadən müəssisənin istehsal resursları və onların səmərəliliyi, maddi-texniki təminatı və marketinqi, investisiyafəaliyyəti, iıınovasiya və qiymət siyasəti, müəssisədə istehsalın təşkili və ictimai təşkili formaları, onun idarəetmə mexanizmi, maliyyəsi və xarici iqtisadi əlaqələri və s. bu kimi məsələlər öyrənilmişdir.

Mikroiqtisadiyyatın mühüm tərkib hissəsi olan müəssisə ilə makroiq-tisadiyyatın analoq təşkil edən məsələlərinə – zərurət yarandığı hallarda -birgə baxdmış, müqayisələr aparılmış və ümumiləşdirmələr edilmişdir.

Müəssisənin iqtisadiyyatı haqqında biliklərin tələbə tərəfindən mənimsənilməsinin onların yüksək ixtisaslı iqtisadçı – mütəxəssis kimi formalaşmasında müstəsna əhəmiyyəti vardır.

Dərslik iqtisad profilli ali məktəblərin bakalavr təhsil mərhələsinin tələbələri üçün yazılmışdır.
Dərslikdən sənaye müəssisələrinin işçiləri də istifadə edə bilərlər.

Aşağıdakı düyməyə vuraraq resursu yükləyə bilərsiniz.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.