Press "Enter" to skip to content

Əzim əzimzadə

Şahın hüzurunda. Azim Azimzade. 1941.jpg 489 × 328; 43 KB

Category : Paintings by Azim Azimzade

The following 43 files are in this category, out of 43 total.

Abul ule with his students. Azim Azimzade. 1937.jpg 817 × 599; 95 KB

Ashura day.png 421 × 303; 243 KB

At Baku summer cottages.jpg 1,303 × 982; 981 KB

Azerbaijani wedding.jpg 2,013 × 1,393; 3.18 MB

Azerbaijani women gets education in medrese. Azim Azimzade. 1935.jpg 517 × 396; 45 KB

Azim Azimzade Mausoleum pattern 1927.jpg 418 × 600; 56 KB

Death of Farhad. Azim Azimzade. 1933.jpg 378 × 506; 46 KB

Deceived Stars.png 447 × 303; 256 KB

Dog baiting.jpg 1,398 × 984; 1.25 MB

Elephant. Azim Azimzade. 1915.jpg 1,280 × 944; 198 KB

Folk performance Kos-Kosa.jpg 1,379 × 1,011; 1.38 MB

Füzuli. Əzim Əzimzadə.png 420 × 589; 480 KB

In the mosque. Azim Azimzade . 1925.jpg 487 × 608; 54 KB

Jumping over bonfire.jpg 1,319 × 1,068; 1.27 MB

Mulla by Azimzade.jpg 3,264 × 2,448; 666 KB

Məhşər. Azim Azimzade. 1938.jpg 735 × 611; 97 KB

Paradise. Azim Azimzade. 1934.jpg 477 × 375; 42 KB

Picture of Azimzade.jpg 1,077 × 767; 169 KB

Portrait of Azerbaijani poet Fuzuli by Azimzade.jpg 345 × 550; 114 KB

Puppet game.png 421 × 313; 231 KB

Qurban bayrami. Azim Azimzade. 1931.jpg 800 × 528; 162 KB

Ramazan with the poor.jpg 1,236 × 1,018; 1.17 MB

Ruins of Reichstag.jpg 251 × 340; 43 KB

Rəqqasə. Əzim Əzimzadə.jpg 487 × 292; 45 KB

The color of claret belongs to us.jpg 1,386 × 953; 1.27 MB

The girl was born.jpg 1,295 × 996; 1.22 MB

The old wife and the new one.jpg 1,332 × 1,063; 1.24 MB

Wedding of the poor people.jpg 1,325 × 951; 1.13 MB

Women bath. Azim Azimzade. 1935.jpg 814 × 595; 114 KB

Yeddi gözələ həsr edilmiş illüstrasiya. Azim Azimzade. 1934.jpg 484 × 307; 40 KB

Şahın hüzurunda. Azim Azimzade. 1941.jpg 489 × 328; 43 KB

Şəbih. Əzim Əzimzadə (2).jpg 807 × 572; 184 KB

Şəbih. Əzim Əzimzadə (retouched).jpg 816 × 576; 473 KB

Şəbih. Əzim Əzimzadə.jpg 800 × 571; 200 KB

Şəbih.png 406 × 356; 347 KB

Şəbih1.png 743 × 428; 606 KB

Şəbih12.png 983 × 615; 1.45 MB

Ərəfat dağının ətəyində gecələmə. Azim Azimzade. 1939.jpg 890 × 599; 111 KB

Əzim Əzimzadə – Nəsiminin edamı.jpg 1,024 × 747; 131 KB

Əzim Əzimzadə – Varli evinde ramazan.jpg 910 × 768; 189 KB

Əzimzadənin Şəbeh rəsmi.png 763 × 539; 960 KB

На бакинских дачах.jpg 400 × 288; 140 KB

 • Works by Azim Azimzade
 • Paintings from Azerbaijan
 • Paintings by artist

Navigation menu

 • This page was last edited on 25 September 2022, at 14:11.
 • Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file namespace is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and the Privacy Policy.
 • Privacy policy
 • About Wikimedia Commons
 • Disclaimers
 • Mobile view
 • Developers
 • Statistics
 • Cookie statement

Əzim Əzimzadə

Əzim Əzimzadə 1880-ci ilin aprel ayında Novxanı kəndində anadan olmuşdur. Atasının etirazına baxmayaraq ibtidai təhsilini rus-tatar məktəbində almışdır. Yaradıcılığı boyu əsrlərdən bəri formalaşan Təbriz Azərbaycan miniatür məktəbinin və rus rəssamlıq məktəbinin ənənələrindən bəhrələnmişdir. Rəssamlığa məşhur «Molla Nəsrəddin» jurnalında öz əsərlərini dərc etdirməklə başlamışdır. 1906-cı ildən «Molla Nəsrəddin», «Baraban», «Zənbur», «Tuti», «Kəlniyyət» və sair jurnalların səhifələrində satirik qrafik karikaturalarını nəşr etdirməklə Azərbaycan satirik qrafikasının əsasını qoymuşdur.
Əzimzadənin əsərlərinin əsas mövzusunu sosial təzadlar, adətlər və xalqın məişəti təşkil edirdi. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin mənfi ünsürləri — xəsis tacirlər, fırıldaqçı din xadimləri, şarlatanlar onun satirik qələminin hədəfində olurdular.
O, öz əsərlərində mənfi surətləri gah kəsərli yumor, gah yumşaq kinayə ilə kəskin satira atəşinə tuturdu. Çəkdiyi “İt boğuşdurma”, «Kişi arvadını döyür», «Varlı evində toy», «Su üstündə dava», «Köhnə bakılılar» kimi əsərlərində müxtəlif sosial təbəqələrə məxsus tiplərin iç üzünü açaraq qadın hüquqsuzluğuna, ədalətsizliyə qarşı çıxış edirdi. Bu mənada, o dövrdə cəmiyyətdəki sosial ədalətsizlikləri özündə daha qabarıq əks etdirən «Köhnə Bakı tipləri» və «100 tip» əsəri xüsusilə təqdirəlayiqdir.
Ə. Əzimzadə satirik şair M. Ə. Sabirin «Hophopnamə»sinə çəkdiyi illüstrasiyalarla kitab qrafikası sənətinin də əsasını qoymuşdur. Onun teatrlara çəkdiyi geyim eskizləri və dekorasiyalar Azərbaycan rəssamlığının bu sahədəki inkişafına xüsusi təkan vermişdir. Əsərləri dünyanın bir sıra muzeylərində nümayiş etdirilən rəssamın ilk fərdi sərgisi 1940-cı ildə təşkil olunmuşdur. Bakıda keçirilən birinci sərgidə tamaşaçılar rəssamın 1200-dən çox əsərinə tamaşa edə bilmişlər. 1920-1943-cü illərdə Ə. Əzimzadə Azərbaycan rəssamlıq texnikumunda müəllim, 1932-1937-ci illərdə isə direktor olmuşdur.

Əzim Aslan oğlu Əzimzadə 1943-cü il may ayının 15-də Bakıda vəfat etmişdir. Bakı Rəssamlıq Texnikumu, eləcə də Bakı küçələrindən biri onun adını daşıyır. Yaşadığı evdə rəssamın ev muzeyi açılmış, evin yaxınlılığındakı bağda büstü qoyulmuşdur.

Азимзаде, Азим Аслан оглы

Азим Аслан оглы Азимзаде (азерб. Əzim Aslan oğlu Əzimzadə ; 7 мая 1880, село Новханы около Баку — 15 июня 1943, Баку) — азербайджанский художник и график, народный художник Азербайджанской ССР (1927).

Биография

Родился в семье рабочего-нефтяника. Не получил художественного образования, был самоучкой. С 1906 года печатал в журналах рисунки на социальную и политическую тематику. Тем самым Азимзаде стал основоположником азербайджанской сатирической графики. Азимзаде принял активное участие в революции, был заведующим отдела культуры наркомата просвещения Азербайджана.

Творчество Азимзаде было многогранным. После революции он занимался в основном книжной и станковой графикой. Его наследие составляют станковые листы, книжные иллюстрации, сатирические журнальные и газетные рисунки, эскизы костюмов и декораций, политическая карикатура и плакат. Одной из важных областей творчества художника составлял плакат. Традиции реалистической сатирической графики журнала «Молла Насреддин» и других дореволюционных юмористических журналов, в которых Азимзаде активно выступал, были удачно использованы им при создании первых произведений плакатного искусства. Почти половина всех плакатов Азимзаде посвящена антирелигиозной тематики. Образы его плакатов навеяны конкретными, живыми персонажами, взятыми из современной художнику действительности. Один из плакатов Азима Азимзаде, вышедший из печати в 1925 году, изображает крестьянина с вилами, выбрасывающего из села расхитителя народного добра. Плакаты Азимзаде не только бичевали пережитки прошлого. В них создавались и образы положительных героев. Образ человека-героя, его психологическая характеристика более всего занимают художника. Первые плакаты Азимзаде были экспонированы в Москве в 1933 году на выставке азербайджанских художников. Они получили достойную оценку центральной прессы.

«На бакинских дачах» (холст, масло), Азербайджанский государственный музей искусств

В творческом наследии Азимзаде основное место занимают карикатуры. Развитие этого жанра в Азербайджане тесно связано с журналом «Молла Насреддин». За время своего многолетнего существования (1906—1931) этот журнал прошёл интересный творческий путь. Первый номер журнала вышел в Тифлисе в апреле 1906 года. Издателем его был талантливый писатель-публицист Джалил Мамедкулизаде, избравший в качестве псевдонима имя известного восточного мудреца Моллы Насреддина. «Молла Насреддин» являлся в то время первым сатирическим журналом на всем мусульманском Востоке. Он был рожден под влиянием освободительных идей первой русской революции 1905 года. После революции, с 1922 года в Баку возобновилось издание журнала «Молла Насреддин». С этого периода начинается плодотворное сотрудничество Джалила Мамедкулизаде и Азима Азимзаде. Азимзаде стал главным художником «Моллы Насреддина». Его творчество определяло художественное лицо журнала, в котором основное место занимали его зарисовки и карикатуры. Он умел тонко подмечать и удивительно точно передавать жесты, движения, позы своих персонажей.

А. Азимзаде создал 56 цветных литографий для собрания сочинений народного поэта М. А. Сабира «Хоп-хоп наме». Эти рисунки раскрывают идейную сущность произведения поэта, его протест против социальной несправедливости и угнетения трудящихся, против мракобесия. Азимзаде создал также яркие и выразительные серии рисунков к рассказам «Авось и возвратят» Дж. Мамедкулизаде, «Мои олени» А. Ахвердиева, «Святилище» Н. Нариманова, к книге «Старый Баку» Г. К. Сарабского и другим литературным произведениям. Иллюстрации Азимзаде к повести А.Ахвердиева «Письма из ада» воссоздают образы обитателей «ада» — этого символичного сборища отрицательных типов.

В 1927 году А. Азимзаде создал красочные иллюстрации к детским сказкам в стихах «Буйный вол» Г. К. Санылы. В 1937 году был издан альбом «Тени прошлого» с 26-ю рисунками, расположенными на разворотах страниц. В этих рисунках автор раскрыл перед зрителями сцены из жизни провинциального капиталистического города, во многом сохранившего черты феодальных отношений.

«На развалинах Рейхстага». 1942 год

В 1930-х годах основное место в творчестве Азимзаде занимают станковые сюжетно-тематические серии. К лучшим жанровым акварелям А. Азимзаде следует отнести листы из серии «Сцены старого быта»: «Рамазан у богатых», «Рамазан у бедных», «Свадьба у богатых», «Свадьба у бедных», «Травля собак», «Родилась дочь», «Покупка жены», «Старая и новая жены», «Избиение жены мужем» и другие. Эмоциональность многих листов А. Азимзаде во многом зависит от удачного цветового решения. Цвет в его акварелях создает определенное настроение, облегчает восприятие изображенной сцены.

В бытовых акварелях «Кос-коса» (народное шуточное представление), «Прыгают через костер», «Раздел имущества», «Канатоходец», «Кукольный театр» показаны нравы того времени. В композициях «Свадьба у богатых», «Свадьба у бедных» Азимзаде раскрывает идеи социального неравенства посредством контрастного сопоставления особенностей быта, свадебных обрядов и религиозных празднеств у разных классов общества.

С первых дней войны (1941—1945) Азимзаде, как и большинство советских художников, принимает активное участие в создании плакатов, «Агитокон», которые были ведущим средством боевой политической агитации. Красочные, четкие и лаконичные «Агитокна» были дополнены стихотворными текстами на азербайджанском и русском языках. В работе над плакатами вместе с художниками принимали участие писатели и поэты: С. Рахман, Ю. Фидлер, Г. Строганов, М. Сеидзаде, Н. Рафибейли и др. За два года войны Азимзаде создает свыше 50 карикатур. Антифашистские карикатуры А. Азимзаде представляют собой новый этап творческого развития художника. Учитывая особую важность политической сатиры в годы войны, Азимзаде предельно заостряет приемы шаржа, усиливает звучание цвета. Малочисленность персонажей, изображенных обычно крупным планом, на фоне чистого листа бумаги, отличает эти рисунки от работ предвоенных лет на исторические и бытовые темы с их сложными многофигурными композициями.

Карикатуры «Лев и котенок», «Лик фашизма», «Трофеи фюрера», «Мания величия», «Битые карты», «Цепные собаки империализма», «Тени варваров», «Волк — волку», «Неминуемые гости фашистской Германии» и другие пользовались неизменной популярностью. В карикатуре «Лев и котенок» (1941) высмеивается Гитлер, сравнивавший себя с Наполеоном. Крупным планом изображен раненый лев, которому художник придал сходство с Наполеоном. На спине льва надпись: «Бородинская битва», на голове — повязка со словами: «Москва 1812 года». Воинственная храбрость котенка говорит о том, что его ничему не научило поражение льва. В карикатуре «Битые карты» (1942) по зелёному сукну игрального стола беспорядочно разбросаны карты, на которых с сохранением некоторого портретного сходства изображены Гитлер и его сподвижники.

Своим творчеством А. Азимзаде внес существенный вклад в развитие советской антифашистской карикатуры военного времени. Продолжая работу и в области книжной графики в 1942 году он создает красочные иллюстрации к народной сказке «Хоруз» («Петух»), в которой повествуется о жизнелюбивом петухе, побеждающем шаха. А. Азимзаде не дожил до дня великой Победы — он умер в расцвете творческих сил в 1943 году в возрасте 63 лет [1] .

Член КПСС с 1923 года. В 1927 году Азимзаде было присвоено звание народного художника Азербайджанской ССР. Считается [2] , что Азимзаде удалось избежать политических репрессий благодаря знакомству с первым секретарём ЦК КП Азербайджана Мирджафаром Багировым, поклонником творчества художника.

В Баку открыт дом-музей художника. Его именем названа улица в Баку и Азербайджанское художественное училище, в котором он преподавал с 1920 года до смерти, с 1932 по 1937 год был директором. В 2002 году в Баку в сквере около Дворца Республики открыт памятник художнику [3] .

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.