Press "Enter" to skip to content

Atom Modelleri Test Çöz

A) 4 B) 7 C) 10 D) 14 E) 13

Kimya

6. NH3, H2O və CH4 üçün eyni olan nədir?

A) siqma rabətələrin sayı

B) adi şəraitdə aqreqat halı

C) valent bucağı

D) hibridləşmə növü

E) molekulunun qeyri-polyar olması

7. İçərisində H3PO4 məhlulu olan qabdan artıq miqdarda götürülmüş NH3 buraxıldıqda qabın

kütləsi 10,2 q artmışdır. Neçə qram H3PO4 reaksiyaya girir?

Mr(NH3)=17 Mr(H3PO4)=98

A) 196 B) 98 C) 19,6 D) 9,8 E) 49

8. 0,5 molunun yanması zamanı 4 mol CO2 alınan alkanı tapın.

A) C5H12 B) C3H8 C) C4H10 D) C7H16 E) C8H18

9. Tərkibində karbonun kütlə payı 80% olan alkanda neçə siqma rabitə var.

A) 4 B) 7 C) 10 D) 14 E) 13

10. Bu maddə bərk halda rəngsiz, maye halda sarı, qaz halında qırmızı qonur rənglidir. Ondan

hansı gübrənin istehsalında istifadə olunur?

A) KNO3 B) NH4H2PO4 C) NH4NO3 D) NaNO3 E) CO(NH2)2

11. Vürs üsulu ilə 11,6 q alkan alınarkən 9,2 q Na reaksiyaya daxil olur. İstifadə olunan

alkilhalogeniddə neçə hidrogen atomu var.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. 0,1 mol alkanın yanmasına 16 q oksigen sərf olunub. Alkanın formulunu tapın

A) C3H8 B) C2H6 C) CH4 D) C4H10 E) C5H12

13. 0,3 mol misin qati HNO3-lə reaksiyasından alınan qazın həcmi, eyni miqdarda misin duru HNO3-lə reaksiyasından alınan qazın həcmindən neçə litr artıqdır?

A) 4,48 ml B) 8,96 ml C) 22,4 ml D) 2,24 ml E) 89,6 ml

14. ClO4 – ionunda neçə elektron var?

A) 50 B) 26 C) 49 D) 32 E) 18

15. 11Na və 19K üçün ümumi olan nədir?

Atom Modelleri Test Çöz

ÜniRehberi ekibi olarak sizler için YKS – TYT – AYT sınavlarına özel Atom Modelleri Test Çöz başlığı altında sorular hazırladık. Testte toplam 14 Adet Atom Modelleri sorusu bulunmakta. Sınava başlamadan önce mutlaka süre tutmayı unutmayınız. Haydi Teste Başla! – ÜniRehberi ailesi olarak başarılar dileriz.

Atom Modelleri Test Çöz

Tebrikler – Atom Modelleri Test Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

– Bir bileşiği oluşturan atomların kütleleri, sayıları oranı bir tam sayı veya basit bir kesirdir.
– Farklı elementlerin atomlarının kütleleri farklıdır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen atom modeli hangi bilim insanına aittir?

Rutherford

Rutherford alfa ışınlarının (42He2+) ince metal levhalardan geçip geçmediğini araştırmış ve ışınların büyük çoğunluğunun yönünü ve doğrultusunu değiştirmediğini, çok azının yön değiştirdiğini veya geri döndüğünü gözlemlemiştir.
Rutherfor bu deney ile,
I. Atomun yapısında çok büyük boşluklar vardır ve çekirdeğin hacmi çok küçüktür.
II. Pozitif yükler atomun çekirdeğinde toplanmıştır.
III. Elektronlar orbitallerde bulunur.
yargılarından hangilerine ulaşmıştır?

I, II ve III

I. Çekirdek
II. Elektron
III. Proton
IV. Orbital
kavramlarından hangileri Rutherford Atom modeli kapsamında değildir?

I, II ve III
II, III ve IV
I, II, III ve IV

Bohr Atom Modeli’ne göre,
I. Elektronlar çekirdek çevresinde orbitallerde hareket eder.
II. Elektronların yeri sabit değildir.
III. Atoma enerji verilirse elektron daha yüksek enerji seviyelerine çıkabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

9. Sınıf – Kimya – Kazanım Testleri Çöz – Kimya Bilimi – 1

9. Sınıf – Kimya – Kazanım Testleri Çöz – Kimya Bilimi – 1

Tebrikler – 9. Sınıf – Kimya – Kazanım Testleri Çöz – Kimya Bilimi – 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.

Aşağıdakilerin hangisi organik kimyanın ilgi alanı değildir?

Plastikler
Petrol ürünleri

I. İlaçların etken maddelerinin sentezi

II. Şeker pancarından şeker eldesi

III. Petrolün analizi

Verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır?

I, II ve III.

I. Çok büyük moleküllerin yapısını inceler.

II. Su içerisindeki minerallerin analizini yapar.

III. Organik bileşikler dışındaki diğer bütün bileşikleri araştırır.

Verilen çalışmaların hangileri anorganik kimya ile ilgilidir?

Yalnız III.
I, II ve III.

I. Ölümsüzlük iksirini bulmak

II. Olayları teorik temellere dayandırmak

III. Hastalıkları tedavi etmek için ilaç geliştirmek

Verilenlerden hangileri simya ve kimyacıların ortak hedefleri arasında yer alır?

Yalnız III.

Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

Fizikokimya
Analitik kimya
Organik kimya
Endüstriyel kimya

Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilen maddelerden biri değildir?

Nitrik asit

Kimya;

I. metalurji mühendisliği,

II. kimyager,

III. eczacı

meslek alanlarından hangileriyle ilgilidir?

I, II ve III.

Simya ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bilim dalı değildir.
Çalışmaları teorik temellere dayanır
Sistematik bilgi birikimi içermez
Deneme – yanılma yoluyla maddeler hakkında bilgi edinilmiştir.
Değersiz metallarin altına dönüştürülebileceği düşünülmüştür.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kimya biliminin gelişim sürecine İslam uygarlığının katkısı olmuştur.
Damıtma yöntemini yalnızca kimyacılar kullanmıştır
Simyacıların amaçlarından birisi de ölümsüzlük iksirini bulmaktır.
Aristo’ya göre evren ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört ana elementten oluşur.
Simya kimya biliminin temellerini oluşturur

I. Özütleme

II. Elektroliz

III. Kristallendirme

Verilenlerden hangileri simyacıların kullandığı laboratuvar tekniklerindendir?

Yalnız III.
I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Tamamlananlar işaretlendi.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Son

Başarıyla tamamladınız.
Aldığınız skor
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Time allowed
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor

1. ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ

 • Simyadan Kimyaya
 • Kimyanın Uğraş Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkileri
 • Kimya Laboratuvarında Kullanılan Bazı Temel Malzemeler

2. ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM

 • Atom Modelleri
 • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modelleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Elementlerin Periyodik Sistemdeki Yerleşim Esasları
 • Mendeleyev’in Periyodik Tablo Üzerine Yaptığı Çalışmalar ve Moseley’in Katkıları
 • Atomların Katman-Elektron Dağılımlarıyla Periyodik Sistemdeki Yerleri Arasındaki İlişki
 • Elementlerin Sınıflandırılması
 • Periyodik Özelliklerin Değişme Eğilimleri

3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

 • Kimyasal Türler
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
 • Güçlü Etkileşimler
 • İyonik Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırması
 • Tek Atomlu ve Çok Atomlu İyonların Oluşturduğu Bileşiklerin Adlandırılması
 • Değişken Değerlikli Metallerin Oluşturduğu Bileşiklerin Adlandırılması
 • Kovalent Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırması
 • Metalik Bağın Oluşumu
 • Zayıf Etkileşimler
 • Van der Waals Kuvvetlerinin Oluşumu
 • Hidrojen Bağının Oluşumu
 • Hidrojen Bağları İle Maddelerin Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişki
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

4. ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ

 • Maddenin Fiziksel Hâlleri
 • Maddenin Farklı Hâllerde Olmasının Canlılar ve Çevre İçin Önemi
 • Katılar
 • Sıvılar
 • Sıvılarda Viskozite Kavramı
 • Sıvılarda Viskoziteyi Etkileyen Faktörler
 • Gazlar
 • Gazların Genel Özellikleri
 • Gazların Sıcaklık, Basınç, Hacim ve Miktar Özellikleri
 • Saf Maddelerin Hâl Değişim Grafikleri

5. ÜNİTE: DOĞA VE KİMYA

 • Su ve Hayat
 • Su Kaynaklarının ve Korunmasının Önemi
 • Dünyadaki Kullanılabilir Su Kaynaklarının Sınırlılığı
 • Su Tasarrufuna ve Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Çözüm Önerileri
 • Su Tasarrufunun Önemi
 • Suyun Sertlik ve Yumuşaklık Özellikleri
 • Çevre Kimyası
 • Hava, Toprak ve Su Kirliliğinin Sebepleri
 • Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması Konusunda Çözüm Önerileri

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.