Press "Enter" to skip to content

Kitabxana informasiya fəaliyyətinin marketinq və menecmenti

Texnologiya çoxmənalı anlayış kimi: A)Sənədustalıqbacarıqanlayışı B)Bilik

Kitabxana informasiya prosesi nədir? A informasiyanın forma və məzmununun

Kitabxana texnologiyası idarəetmə prosesinin təşkilində hansı məsələləri həll edir?

A)Reallaşdırılmış məsələlər B)Normativ modellər, şəraitin yaradılması, istehsalın

nizamlanması məsələsini C)Avtomatlaşdırılmış informasiya məsələsini D)Əsas

resursların məsələsi E)Koperativ fəaliyyətin təşkili məsələsi

Maddi titum nədir: A)Maddi resursların sərfidir B)Optimal istehsaldır C)Normativ

plandır D)Vasitələrin işlənməsidir E)Məhsul vasitəsidir

Problemin mahiyyəti : A)Ədəbiyyatın təhlili B)Kitabxana biblioqrafiya fəaliyyəti

C)Effektivlik və keyfiyyətin Abekvat ölçüləri D)Proses və nəticənin

Lahiyyələşdirmə nədir? A)İşlənən texnologiyanın mexanizmi B)İnformasiyanın

yeni növlərinin yaranması və mənimsənilməsi C)Direktiv planların işlənməsi

D)Obyektin, prosesin etalonun yaradılması E)Yeni mərhələlərin həyata keçirilməsi

Kitabxana texnologiyasının əsas komponenti: A)Kitabxana prosesi B)Təyinedici

proses C)Proflaktik xidmət prosesi D)Elmi-tədqiqat prosesi E)Kitabxananın

Texnoloji təyinatlı normativ-soraq verənlər bazasının tərkibinə neçə fayl daxildir?

A)Yeddi fayl B)Altı fayl C)Beş fayl D)Dörd fayl E)Üç fayl

Texnoloji sistemin həyat dövrüyyəsinin mərhələləri: A)Xammalın istehsalı

mərhələsi B)İstehsal vahidi mərhələsi C)Tədqiqat, Eksperemental, layihələ.dirmə,

əvəzetmə D)Prosesin reallaşdırılması E) Struktur

İnformasiya resirslarının formalaşdırılması əsasında tələbatın ödənilməsi üçün hansı

şərait yaradılmışdır? A)İntensiv şərait B)Optimal şərait C)Prespektiv şərait

D)Hərtərəfli şərait E)Düzgün şərait

Sənəd resursları nədir? A)K\xananın effemtli fəaliyyəti B)Klassik iş metodları

C)Biblioqrafik sənəd rezursu D)K\xananın tərkibi və məzmunu E)Material

K\xananın təşkilati sənədlərinə nələr daxildir? A)Texnoloji sənəslər B)Elmi-

metodiki sənədlər C)Normativ sənədlər D)İxtira və Standartlar E)Əsasnamələr,

nizamnamələr, təlimatlar, qaydalar,göstəricilər

İqtisadi nəzəriyyədə neçə qrup istehsal rezursu vardır: A)Beş qrup B)Dörd qrup

C)Üç qrup D)İki qrup E)Bir neçə qrup

Elektron nəşr nədir?A) Redaksiya-nəşriyyat işləməsindən keçən, dəyişilməyən

B)İnformasiya rezusu kimi verilməsi C)Sənəd axını D)Verilənlər bankı və bazaları

İ.M.Frumenin k\xana fəaliyyətinin strukturunda əsas dövrlər hansılardır?

A)Əməliyyatlar dövrü B)Oxucu sorğusu C)Kitabın keçdiyi yol, oxucu və

biblioqrafik arayışın yolu D)Oxucunun tələbatı E)Oxucu qeydiyyatı

Elektron k\xananın üstünlükləri hansılardır: A)Fonduəhatə edir B)Xidmətə az vaxt

sərf olunur C)K\xananın bütün sahələrini əhatə edir D)Texnologiyanın bütün

üstünlüklərini özündə birləşdirir E)Lazıımı sənədləri başqa k\xanadan alır

K\xananın baza göstəriciləri hansılardır A)Maliyyə xərcləri B)Rezurs bazası

C)Kitab verilişi gəliş davamiyyət D)Müxtəlif tip göstəricilər E)Ezamiyyətlər

K\xana texnologiyası proseslərinə nələr daxildir nələr daxildir: A)İstehsal,

təminedici, elmi-tədqiqat, idarəedici prosesler B)Tipoloji proses C)Vahid texnoloji

proses D)Qarşılıqlı proses E)Təyinedici proses

Konkret məhsulun istehsal prosesi neçə hissəyə böıünür? A)Yeddi hissəyə B)Səkkiz

hissəyə C)Altı hissəyə D)Beş hissəyə E)Dörd hissəyə

İnformasiya texnologiyasının alət vasitələri dedikdə nə başa düşülür: A)İnformasiya

strukturunun alınması B)Poliqrafik C)Surətçıxarma D)Texniki proqram və

linqivistik vasitələr E)Texnoloji proses

Stolyarov k\xana strukturunu neçə altsistemə bölür: A)Beşaltsistemə B)Üç

altsistemə C)Dörd alt sistemə D)İki altsistemə E)Bir neçə alt sistemə

K\xana istehsal prosesi nədir: A)K\xananın strukturu B)K\xananın maddi-texniki

bazası C)K\xana xidmətləri və məhsullarının təşkili D)İstehsalı təmin edən əmək

alətləri və vasitələrinin məcmusu E) Vaxt böıgüsü

Amerika k\xanaşünası M.Baklend texnoloji əsas üzrə k\xananı neçə tipə

bölmüşdür? A)Beş tipə B)Dörd tipə C)Üç tipə D)İki tipə E)Bir neçə tipə

Texnologiya hansı yollarla həyata keçirilir? A)Layihələşdirmə yolu ilə,prosesin

tərkib hissələrə bölünməsi yolu ilə B)Təlimatların birmənalı verilməsi yolu ilə

C)Tələbatın artması yolu ilə D)Texnoloji strukturun artması yolu ilə E)Sənədləşmə

Qloballaşma nədir? A)İstehsal və xidmətin inkişafı B)İnsan fəaliyyətininbütün

sahələrinə yayılması C)Dünya inkişaf bazarının formalaşması D)İşgüzar məqsədlər

İnformasiyanın texniki və sematik işlənməsi neçə qaydada həyata keçirilir?

A)Yeddi qaydada B)Altı qaydada C)Beş qaydada D)Dörd qaydada E)Üçqaydada

DST 7.0-99 nə deməkdir? A)Sənəd rezursları B)Sənədlərin məcmusu C)Profilli

olması D)K\xananın informasiya fəaliyyətləri, verilənlərin toplusu

K\xana və biblioqrafiya elminin strukturunu hansı bölmələr təşkil edir?

A)İnformasiyanın təşkil bölməsi B)Nəzəri, tarixi, təşkilati metodiki bölməsi

C)Komputer texnologiyası D)K\xananın b azası E)İnformasiyanın toplanması

K\xananın strukturunda neçə altsistemi qeyd edilir? A)Dörd altsistem B)Üç

altsistem C)Bir neçə altsistem D)İki altsistem E)Bir altsistem

Texnoloji proses nədir? A)Əmək bölgüsü B)Proses və əməliyyatlar C)İstehsal

prosesinin bir hissəsi qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyət D)İcraçı xidmət E)Mövcud struktur

K\xana texnologiyasının reqlamentləşdirilməsi sənədlərinin hansı bölmələri vardır?

A)İnformasiya xidməti B)Standartlar C)İxtisas xarakteristikası D)Təşkilati,elmi-

metodiki, normativ E)Altbölmə

Texniki vasitələrə nələr daxildir? A)Texniki vasitələrin təsnifləşdirilməsi

B)İnformasiya proseslərinin reallaşdırılması C)Texniki vasitələrin təsnifləşdirilməsi

D)İnformasiyanın semantik işlənməsi E)İnformasiyanın elektron şəkildə təqdim

İnformasiya prosesi nədir? A)İnformasiyanın toplanması B)Əməliyyatların

məcmusu C)İnformasiyanın qeydə alınması D)Daxiledilməsi E)Çıxarılma

K\xana istehsalının texnoloji hazırlığı hansı məsələləri əhatə edir? A)Məhsulun,

xidmətin, texnoloji, proseslərin B)İstifadə xərclərini C)Xərclərin azaldılması D)İş

vaxtının ümumi şəhri E)Bütün növ xərclər

K\xana haqqında texnoloji təsəvvürlərin inkişaf tarixləri ? A)X əsr B)XI əsr C)XII

əsr D)XIII-XV əsrlər E)XIX-XX əsr

Texnoloji layihələşdirmə hansı hallarda vacibdir? A)Kompüter məhsulunun

istehsalında B)Texnoloji əməliyyatların işlənməsində C)Yeni növlərin

mənimsənilməsində , tələbat yaradılmasında D)Texnoloji prosesin hazırlanmasında

Reqlamentləşmənin potensial obyekti hansılardır? A)İstehsalın effektliliyi

B)İnformasiya məhsulları və xidmətləri istehsal üsulları C)Nəzarət metodları

D)İstehsal rezursları E)İstehsal çeşidləri

İnformasiya texnologiyalarını reqlamentləşdirən sənədlərin neçə növü vardır?

A)Altı növü B)Beş növü C)Dörd növü D)Üç növü E)İki növü

Texnologiya çoxmənalı anlayış kimi: A)Sənədustalıqbacarıqanlayışı B)Bilik

anlayışı C)Söz anlayışı D)Təlim anlayışı E)Elm anlayışı

İnformasiya texnologiyalarının alt vasitələrinə nələr daxildir? A)Komputer

texnologiyası B)Telekommunikasiya vasitələri C) İnformasiya sisteminin alınması

və tiragı D)İnformasiya prosesini təmin edən texnoloji proqram və linqvistik

vasitələrin məcmusu E)İnformasiya sisteminin alınması

K\xana texnoloji reqlamenti sənədləri hansılardır? A)İxtisas xarakteristikası

sənədləri B)Təlimatlar C)Təşkilatı, elmi-metodiki,normativ D)İcra tarixi E)Təyinat

Sənəd rezursları nədir? A)Material konstruksiası B)Texnoloji qərarlae

C)Proseslərin təşkili D)Düzülüşü E)Təşkili və məzmunu

K\xana texnoloji reqlamenti sənədləri hansılardır? A)İxtisas xarakteristikası

sənədləri B)Təlimatlar C)Təşkilatlar D)İcra tarixi E)Təyinat

Texnoloji sistemin dövrüyyəsi neçə mərhələdə reallaşır? A)On mərhələdə B)Səkkiz

mərhələdə C)Yeddi mərhələdə D)Altı mərhələdə E)Beş mərhələdə

İnformasiyanın işlənməsində və tətbiqində nələri bilmək lazımdır? A)Uyğunlaşma,

razılaşma, fəal iştirak B)Şöbə yaratmaq C)Texniki təminat D)Sektor yaratmaq

Texnoloji sənədlər nədir? A)İqtisadi göstəricilər B)Proses və əməliyyatlara və onun

təşkilinə verilən tələb C)Qrafik D)Effektivlik E)İqtisadi göstəricilər

İstehsal rezurslarının neçə növü vardır? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

Kitabxana texnologiyasının idarə etmə prosesi hansı məsələlərin həllini təmin edir:

A)Normativ modellərin formalaşması və korrektəsini; B)Fəaliyyətin effektivliyini;

İxtisas xarakteriskaları nədir? A)Altbölmələrin fəaliyyəti B)Təlimatların verilməsi

C)Biliklərin həcmi və xüsusi hazırlıq səviyyəsi D)Kitabxana xidmətinin

sistemləşdirilməsi E)Təşkilati sənədlər

İnformasiya texnologiyalarının proqram vasitələtini neçə sinfə ayırırlar? A)Altı

sinfə B)Beş sinfə C)Dörd sinfə D)Üç sinfə E)İki sinfə

İnformasiyanın texniki və sematik işlənməsi; A)İnformasiyanın yayılması

B)İnformasiyanın saxlanması,Keyfiyyətinin təşkili C)İnformasiya axtarışı

Baza proqramının vasitələrinə nələr daxildir? A)Əhatə dairəsinin genişləndirilməsi

B)Proqram məhsullarının artması C)Əməliyyatların səviyyəsi D)Proqramlaşdırma

dilləri E)Əməliyyat ötürücüləri

Texnoloji layihələşdirmənin mərhələləri: A)Biblioqrafik sorğunun qəbulu

B)Prosesin seçimi,resurs bazasının qiymətləndirilməsi C)Məhsulun tələbatçılıq

xüsusiyyəti D)Fərqli xüsusiyyətlər E)Texniki sənədlərin klassifikasiyası

İnformasiyanın texniki və sxematik işlənməsi neçə yerə ayrılır? A)On yerə B)Səkkiz

yerə C)Yeddi yerə D)Altı yerə E)Beş yerə

Kitabxana texnologiyası nədir? A)Kitabxana prosesləri,üsullarə,metodları

B)Məlumat bazası C)İnformasiya axını D0Soraq-məlumat bazası E)İdeologi

İlk”Elektron resursların yaradılması”şöbəsi Azərbaycanda neçənci ildə və hansı

kitabxana açılmışdır? A)2005-ci ildə M.F.Axundov adına Respublika Milli

Kitabxanasında B)2000-ci ildə AMEA kitabxanasında C)2000-ci ildə ADU-nin

Kitabxanasında D)2001-ci ildə APU-nin kitabxanası E)2004-cü ildə Elmi-Tədqiqat

İnformasiya proseslərinə nələr daxildir? A)Sənədlərin toplusu B)Texnoloji

göstəricilər C)Tətbiq sahəsi,Prosesin təşkili D)Təhlükəsizlik texnologiyası

AMEA ME Kitabxanasının avtomatlaşdırılması şöbəsi hansı prosesləri həyata

keçirir? A)Elektiron Kitabxanaları yaratmaq B)Prosesin administrasiyası,texniki

dəstək C)Elekton informasiya daşıyıcıları D)Nəşrləri çapa vermək E)Elektron poçt

Azərbaycan Milli Kitabxanasında “Elektron resursların yaradılması”şöbəsi neçənci

ildən fəaliyyət göstərir?A)2005-ci ildən B)2006-ci ildən C)2007-ci ildən D)2008-ci

ildən E)2009-cu ildən

İdarəetmə sənədlərinə nələr daxildir? A)Biblioqrafik informasiya B)Sənədlərin

mənbəyi C)Təşkilati normativ,metodiki,plan D)Uçot və hesabat E)Texniki vəsaitin

Lahiyyələşdirmə nədir? A)Qeydə almaq B)Sistemin paramentliliyi C)Proses və

sistemin paramentliliyi D)Obyektin,Prosesin etalonu E)Texnoloji rasionallaşdırma

Kitabxananın strukturunda neçə altsistemi vardır? A)Altı B)Beş C)Dörd D)ÜÇ

AMEA ME kitabxanasının yaranma tarixi? A)1919-cu ildə B)1920-ci ildə C)1921-

ci ildə D)1922-ci ildə E)1923-cü ildə

Reqlamentləşdirmənin hansı növləri vardır? A)Metodiki məslələr B)Əmək vasitələri

C)İcraçə kadrlar D)Texniki proseslər E)Dövlət normativ-hüquqi

İnformasiya texnologiyasının alt vasitələri: A)Texniki proqram B)Linqivistik vasitə

C)Kompüter texnologiyasi D)İnformasiya surətinin alınması E)Telekommunikasiya

İnformasiya tendensiyalarına nələr daxildir?A)Qloballaşdırma

B)İntiqrasiya,intellekləşmə,Peşəkar C)Bazanın formalaşdırılması D)İnformasiya

məhsulu və təminedici vasitələr E)Prosesin surətləndirilməsi

İnformasiya xidmətləri nədir? A)Sənəd informasiyası B)İnformasiyanın məzmunu

C)Subyektlərin-istifadəçilərin informasiya mıhsulları ilə təmin edilməsi D)Proqram

məsulu E)Növ müxtəlifliyi

Texnologiya necə anlayışdır? A)Geniş anlayış B)Sadə anlayış C)Mürəkkəb anlayış

D)Elmi anlayış E)Texniki anlayış

Xarici elmi və soraq ədəbiyyatında “texnologiya”anlayışı neçə variantda verilir?

A)Dörd B)Üç C)İki D)Bir neçə variantda E)Çox variantda

Texnologiya necə kateqoriyadır? A)Geniş kateqoriya B)Profisional kateqoriya

C)Sadə kateqoriya D)Qısa kateqoriya E)Elmi kateqoriya

Resurslar neçə qrupa görə fərqlənirlər? A)Altı qrupa görə B)Beş qrupa görə C)Dörd

qrupa görə D)Üç qrupa görə E)İki qrupa görə

İnformasiyanın çoxaldılması təcrübəsində əsl inqilabi dönüşə səbəb nə

oldu?A)Yazının yaradılması B)Kitab çapının yaradılması C)Əlifbanın yaradılması

D)Çap dəzgahının yaradılması E)Kitabın köçürülməsi

Müasir informasiya istehsalı üçün hansı daşıyıcılar fərqlənirlər? A)Kağız

daşıyıcıları B)Emal daşıyıcıları C)İstehsal daşıyıcıları D)İnformasiya daşıyıcıları

Şifahi informasiya texnologiyasının inkişafının başlanğıcına səbəb nə oldu?

A)Yazının yaranması B)Dilin yaranması C)Əlifbanın yaranması D)Şəkilli

lövhələrin yaradılması E)Nitqin yaradılması

İdarəetmə sahəsində üstünlük təşkil edən neçə informasiya tendensiyası

fərqlənmişdir? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

DÖST 7.O-99 informasiya proseslərinin hansı funksiyasını müəyyənləşdirir?

A)Namenkaturasını B)Nisbətini C)Ölçüsünü D)Miqdarını E)Sahəsini

İnformasiyanın toplanması prosesi neçə formada ola bilər? A)Sadə formada

B)Mürəkkəb formada C)Nisbi formada D)Müxtəlif formada E)Adı formada

İnformasiyanın texniki və sxematik işlənməsinə nələr daxildir?A)Ardıcıllı

B)Texniki,analtik,sıxılma,kütlə C)Qovuşma D)Genişlənmə E)Sabit

İnformasiyanin yayılması nədir? A)Verilməsi B)Yayılması C)Tələbatçılara

çatdırılması D)Saxlanılması E)Göndərilməsi

Müasir informasiya istehsalında rəsmi sənədlərin reqlamentləşdirən təsnifat hansə

əsaslara söykənir? A)Elmi əsaslara B)Müxtəlif əsaslara C)Ümumi əsaslara D)Sadə

əsaslara E)Mürəkkəb əsaslara

Elektron sənbədin əsas funksiyası nədir? A)Hesablama texnikası B)Komputer

şəbəkəsi C)Nəşriyyat işi D)Məlumat yığımı E)Yeni əsaslarla işlənməsi

Verilənlər bazası hansı funksiyanı yerinə yetirir? A)İnformasiyanın

avtomatlaşdırılmasını B)Sənədlərin yığımını C)Verilənlərin yığımını D)Maşın

daşıyıcılarını E)Sənədin ötürülməsini

İnformasiya texnologiyalarının alt vasitələri dedikdə nə başa düşülür?A)Elektron

sənəd B)Elektron məlumat C)İdarəetmənin fəaliyyəti D)Texniki proqram,linqivistik

İnformasiya texnologiyasının texniki təminat vasitələrinin tərkibinə hansı qrup

vasitələr daxildir? A)İnformasiyanın tətbiqi mexanizmi B)İnformasiyanın elektron

şəkildə məsafədən öturulməsi,surətinin,tirajının audivizual sənədin mexanizmi

C)İdarəetmə mexanizmi D)Ofis mexanizmi E)Surət oxunma mexanizmi

İnformasiya texnologiyasının texniki bazasının inkişaf tendensiyası neçə qrupa

ayrılır?A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç qrupa E)İki

İnformasiya texnologiyasının texniki bazasını mütəxəsislər neçə yerə

ayırırlar?A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

Baza proqramının vasitələrinə nələr daxildir? A)Komputer şəbəkəsi

B)Proqramlaşdırma dilləri,Əməliyyat sistemi,Xidmət sistemi C)Linqivistik proqram

D)Şəbəkə dilləri E)Kodlaşdırma

Proqramlaşdırma dili neçə əsas kateqoriyaya bölünür? A)Beş B)Dörd C)Üç D)iki

Reqlamentləşdirilən sənədlərin neçə növü vardır?A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilatın qısa adı necə adlanır? A)A)İSO B)MDB

C)DöST D)İRBS-61 E)EHM

Normativ sənədlərin hazırlanmasında hansı metodlar mövcuddur? A)Sintetik metod

B)Elmi metod C)Analtik,təcrübi,statistik metod D)Nəzəri metod E)Mübadilə

Təşkilati sənədlər dedikdə nə başa düşülür?A)Sənədin növü B)Sənədin

göndərilməsi C)Sənədin təhlili D)Sənədin aiddiyyatı E)Fəaliyyətin

“İnformasiya məhsulu”,”İnformasiya xidməti”leksikafda necə anlayışdır?A)Qısa

B)Çoxmənalı C)Geniş D)Elmi E)Metodiki

İnformasiyanın xarater əlamətinə görə neçə növü vardır? A)On iki B)On C)Səkkiz

Kitabxana və biblioqrafiya elminin sturukturunda hansı bölmələr vardır?A)Elmi

B)Nəzəri,tarixi,təcrübi,metodiki C)Təcrübi D)Analtik E)Sintetik

Kitabxanaçılıq elmində texnoloji sistemin Rusiyada ilk banisi kim

olmuşdur?A)V.İ.Sobolşikov B)P.M.Boqdanov C)İ.B.Xavkina D)İ.A.Frumen

Kitabxana texnologiyası dedikdə nə başa düşülür?A)Kitabxananın istiqamətləri

B)Kitabxananın quruluşu C)Kitabxana prosesləri D)Kitabxananın məcmusu

Kitabxananın stukturunda neçə altsistemi qeyd edilir? A)Altı B)Beş C)Dörd D)Üç

Kitabxananın altsisteminə nələr daxildir? A)Kitabxananın uçot və hesabatı

B)Kitabxananın fondu,abonoment kontingenti,işçi heyyəti C)Kitabxana statistikası

D)Kitabxananın quruluşu E)Kitabxananın komplelkəşdirilməsi

Kitabxana istehsalının resurs təminatı nədir? A)Tamlıq B)Vəsaitin əldə

edilməsi,orjinal sənəd,linqivistik,proqram C)Resurs təminatı D)Yeni resursların

yaradılması E)Resursların müqayisəsi

Kitabxananın texnoloji modeli hansı məsələnin həllinə köməkedə bilər? A)Elmi

məsələnin B)Texnoloji proseslərin C)Texnoloji istiqaməti D)Aktual,nəzəri və

təcrübi məsələlər E)Texnoloji tamlıq

Kitabxananın inkişaf proqnozu üçün neçə əsas növü vardır? A)Altı B)Beş C)Dörd

Kitabxananın sənəd resurslaına nələr daxildir? A)Texniki vəsaitlər,linqvistik

vəsaitlər,proqram vasitələri B)Marketinq vasitələri C)Elektron vasitələri D)Şəbəkə

resurları E)Maliyyə resurları

Kadr resurları nədir? A)İşin istiqaməti B)Reqlamentləşdirilmiş resurs növü

C)İxtisas xarakteristikası D)Ştat vahidi E)Sənəd növü

Kitabana texnologiyasının başlıca resurs növü nə hesab edilir? A)Biblioqrafik sənəd

B)Faktoqrafik sənəd C)Sənəd resursları D)Sənəd daşıyıcısı E)Metodiki sənəd

Sənədin nomenklaturası nədir? A)Sənədin məzmunu B)Sənədin istiqaməti

C)Sənədin axını D)Sənədin strukturu,məzmunu,qoyulan tələb E)Sənədin tarixi

Sənədlər əlamətinə görənecə seçilir? A)Təşkilati,elmi-metodiki,normativ,texnoloji

B)Elmi C)İctimai D)Qrup E)Normativ

Təşkilati sənəd hansı anlayışdan götürülmüşdür? A)Tarixi B)Kargüzarlıq C)Elmi

Standartlaşdırmanın dövlət sistemində neçə növü nəzərdə tutulur? A)Altı B)Beş

Təlimatlara nələr daxildir?A)Vəzifə B)Fəalliyyət məzmun C)İxtisas D)İşin həcmi

İnformasiya xidmətlərinin nomenklaturasına nələr daxildir? A)Kitabxananın

quruluşu B)Kitabxananın fəaliyyəti C)Kitabxana xidmətinin sistemləşdirilməsi

siyahısı D)Kitabxananın avtomatlaşdırılması E)Kitabxanada metodiki işin təşkili

Kitabxana fəaliyyətində sosial-iqtisadi normativ aktların neçə növü vardır? A)Altı

B)Beş C)Dörd D)Üç E)İki

Lahiyyələşdirmə nədir?A)Obyektin,prosesin etalonunun yaradəlması prosesi B)İşin

icrasının prosesi C)İstiqamət prosesi D)Davamlı iş E)Həyata keçirmə porosesi

Texnoloji işin hazırlanması neçə mərhələdə həyata keçirilir? A)10 B)8 C)6 D)5 E)4

Texnoloji əməliyyatların hazırlanması alqoritmi neçə mərhələdə həyata keçirilir?

A)10 b)8 C)6 D)5 E)4

124 Tematik sorğuların yerinə yetirmə texnologiyasıhansı əməllər toplusu kimi təsvir

oluna bilər? A)Biblioqrafik axtarış yolu B)Mənbəə C)Məlumatlandırılması

D)Biblioqrafik sorğunun qəbulu, dəqiqləşdirilməsi ,proqramlaşması

Yerinə yetirmə alqoritminə görə texnoloji əməliyyatlar neçə növə bölünür? A)10

Kitabxana texnoloji xidməti nədir? A)Kitabxana istehsalının

hazırlığı,təşkili,informasiya məhsulları və xidmətlərin məcmusu B)Kitabxananın

istehsal prosesi C)Kitabxananın texnoloji xidməti D)Kitabxananın iş prosesi

E)Kitabxananın informasiya mənbəyi

Azərbaycan Respublika Prezidentinin “Azərbaycanda kitabxana fəaliyyətinin

yaxşılaşdırılması haqqında”tarixi sərəncami nə vaxt verilmişdir? A)2005-ci ildə

B)2006-cı ildə C)2007-ci ildə D)2008-ci ildə E)2009-cu ildə

Kitabxanada texnoloji prosesin həyata keçirilməsində,kitabxananın

avtomatlaşdırılmasında fəaliyyət göstərən ən böyük kitabxana hansıdır?A)AMEA

Mərkəzi Elmi Kitabxanası B)M.F.Axundov adına Milli Kitabxana C)BDU-nin

ElmiKitabxanası D)Xəzər Univeristetinin Kitabxanası

AMEA MEK-da “Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi”neçə prosesi

həyata keçirir? A)12 B)10 C)9 D)8 E)6

Amerika kitabxanaşünası M.Baklend texnoloji əsas üzrə kitabxananı neçə tipə

bölmüşdür?A)6 B)5 C)4 D)3 E)72

Amerika kitabxanaşünası M.Baklend bölgüsünə görə kitabxananın tipinə nələr

daxildir?A)Kağız,avtomatlaşdırma,eletron B)Sənədlər C)Kataloq və kartateka

D)Dövrü-mətbuat E)Kitabxana avadanlığı

Elektron kitabxana özündə əsas nəyi birləşdirir? A)Elekton sənədləri

B)Avtomatlaşdırılmış texnologiyanı C)Elekton resursları D)Elektron mənbələri

Koperativ fəaliyyətin təşkili prinsipi hansılardır? A)Strukturun

bölüşdürülməsi,regionlarla əməkdaşlıq B)Sahəvilik C)Koperativlik D)İnzibati-ərazi

Kitabxana texnologiyasının ayrı-ayrı komponomentlərinə nələr daxildir?

A)Sorğular B)Operativlik C)Resurslar,proseslər,məhsul və xidmətlər D)Dəqiqlik

135 Problemin mahiyyəti : A)Ədəbiyyatın təhlili B)Kitabxana biblioqrafiya

fəaliyyəti C)Effektivlik və keyfiyyətin Abekvat ölçüləri D)Proses və

nəticənin xarakteristikası E)Problemin istiqaməti

Kitabxana işi ilə bağlı qeyri-istehsal sahələrinin effektivliyi hansı əsasa görə

götürülür? A)Məhsul və xidmət vahidinə olan xərclərin müəyyənləşdirilməsi

B)Keyfiyyətin əldə olunması C)Qabaqcıl təcrübə D)Gəlir vahidi E)Xərclərin

İnformasiya texnologiyalarının alt vasitələrinə nələr daxildir? A)Komputer

texnologiyası B)Telekommunikasiya vasitələri C) İnformasiya sisteminin alınması

və tiragı D)İnformasiya prosesini təmin edən texnoloji proqram və linqvistik

vasitələrin məcmusu E)İnformasiya sisteminin alınması

Məhsul vahidinə çəkilən xərclərin əsas göstəricisi hansılardır?A)Kitabxana Xidməti

B)Kitabxananın komplekləşdirilməsi C)Fondun Dövrüyyəsi,əməyin

çəkisi,kitabxanaçının üzərinə düşən zəhmət D)Çəkilən xərc E)Kitabxanaçı əməyi

Kitabxana effektivliyinin qiymətləndirilməsində neçə yanaşmadan istifadə edirlər?

Kitabxanada ishetsal texnologiyası neçə məsələni həll edir? A)6 B)5 C)4 D)3 E)2

141 Texnologiya neçə sahəyə ayrılır? A)6 B)5 C)4 D)3 E)2

Əmək resurslarının müasir bazasına nələr daxildir?A)Optimallıq B)Qiymətləndirmə

Kitabxana fəaliyyətində üçün hansı sosial-iqtisadi normativ akt növləri vardır?

A)Xidmət normativləri,şəbəkə normativləri,resurs normativləri B)Texnoloji

normativləri C)Xidməti normativləri D)Metodiki normativləri E)Avtomatlaşdırılmış

Resurs normativləri nədir? A)Fəaliyyətin yekunu B)Əhalinin sayına düşən

resursların həcmi C)Xidmətin həcmi D)Kitabxananın vəzifə funksiyası E)Nəticəni

“Kitabxana xidməti”anlayışı neçənci illərdə diqqəti cəlb etmişdir? A)1950-ci illərdə

B)1960-cı illərdə C)1970-ci illərdə D)1980-ci illərdə E)1990-cı illərdə

Kitabxananın inkişafının müasir mərhələsi nə ilə xaraterizə olunur? A)Elektron

kitabxanaların yaranması ilə B)Ənənəvi kitabxana xidmətlərinə olan sorğunaların

sabitləşməsi C)Kitabxanaların avtomatlaşması ilə D)Kitabxanaların

mərkəzləşdirilməsi ilə E)kitabxananın texnologiyası

Müasir dövrdə kitabxanaların inkişafında əsas strategiya nədir? A)Marketinq

B)Reklam şirkətləri C)Nəşriyyatlar D)Reklam bankları E)İnformasiya mərkəzləri

148 Texnoloji marşrutun tərtibi neçə istiqamətdə aparılır? A)12 B)10 C)8 D)7 E)6

AMEA MEK-sı hansı avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya şəbəkəsindən

istifadə edir? A)AİİS-dən B)VTLS-dən C)İRBİS-64-dən D)MARC_21-dən E)VTLS-

İnformasiya sorğularının xarakterindən asılı olaraq informasiya axtarışının neçə

növü vardır?A)6 B)5 C)4 D)3 E)2

Dostları ilə paylaş:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

Xəbərlər

Milli Kitabxanada Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 60 illiyinə həsr olunmuş “Sənəd və informasiya menecmenti üzrə kadr hazırlığı: üstünlükləri, perspektivləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilib

  • Paylaşın
  • Bütün xəbərlər

Dekabrın 9-da Azərbaycan Milli Kitabxanası, Bakı Dövlət Universiteti və Türkiyə Cümhuriyyətinin Kastamonu Universitetinin Bilgi və Bəlgə Yönətimi Bölümünün birgə təşkilatçılığı ilə Milli Kitabxanada BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 60 illiyinə həsr olunmuş “Sənəd və informasiya menecmenti üzrə kadr hazırlığı: üstünlükləri, perspektivləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilib.

İlk olaraq fakültənin əsasını qoymuş, Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin yaradıcısı prof. Abuzər Xələfovun xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Tədbiri giriş nitqi ilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru, professor Kərim Tahirov açaraq qardaş Türkiyə Cümhuriyyətindən gələn qonağı, fakültənin əməkdaşlarını və bütün iştirakçıları salamlayıb, fakültənin yaranmasından, formalaşmasından, son illərdə fakültənin qazandığı uğurlardan danışıb, daim Milli Kitabxana ilə fakültə arasında əlaqələrin olduğunu vurğulayıb, bildirib ki, kitabxana hər zaman bu illər ərzində fakültənin əsas təcrübə bazası kimi çıxış edib və tədrisin təcrübə ilə əlaqələndirilməsində iştirak edib. Direktor tədrisin təşkilində mühüm vəsaitlər kimi kitabxananın nəşrlərinin fakültəyə təqdim edilməsinin vacibliyini qeyd edib.

Kitabxanaçılıq-İnformasiya fakültəsinin dekanı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ələmdar Cabbarlı çıxış edərək artıq iki gündür yubiley tədbirlərinin davam etdiyini, konfransa 10-dan çox xarici məruzəçinin qatıldığını, son illərdə fakültədə istər elmi, istər pedaqoji mühitin modernləşdirilməsi istiqamətində əsaslı işlər görüldüyünü və Milli Kitabxananın hər il fakültənin məzunlarını işlə təmin etdiyini qeyd edib, kitabxananın nəşrlərinin universitet miqayasında fakültəyə təqdimetmə mərasiminin gələn ilin əvvəlində nəzərdə tutulduğunu bildirib.

Türkiyə Cümhuriyyətinin Kastamonu Universitetinin Bilgi və Bəlgə Yönətimi Bölümünün başqanı, professor Hasan Keseroğlu dəvətə görə təşəkkür edib, Milli Kitabxanada olmaqdan qürur duyduğunu bildirib, konfransın işinə uğurlar arzulayıb.

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nadir İsmayılov “Azərbaycan Milli Kitabxanasının kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti ixtisası üzrə kadr hazırlığında rolu” adlı məruzəsində kitabxanaçılıq məfkurəsinin məhz Milli Kitabxanada formalaşdığını söyləyib, fakültənin ilk fəxri məzunlarının adlarını çəkərək onların əksəriyyətinin ilk iş yerlərinin məhz bu kitabxana olduğunu qeyd edib, Milli Kitabxananın daim yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, elmi mühitin formalaşması, sahə üzrə elmi əsərlərin nəşrində fəal iştirak etdiyini, xüsusən son 15 ildə Azərbaycan biblioqrafiya mədəniyyətinin inkişafına böyük töhfələr verdiyini və bu vəsaitlərin tədrisdə, informasiya resurslarının menecmenti işində əhəmiyyətini vurğulayıb, yubileyin yüksək səviyyədə təşkilinə görə fakültənin və kitabxananın rəhbərliyinə təşəkkür edib.

Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Knyaz Aslan “Nəşriyyat işi və redaktə ixtisası üzrə kadr hazırlığı: gələcək çağırışlar” başlıqlı çıxışında bildirib ki, ölkəmizdə kitab mədəniyyətinin formalaşmasında 1923-cü ildə yaradılmış Azərbaycan Milli Kitabxanası və Azərnəşr, 1925-ci ildə formalaşdırılmış Dövlət Kitab Palatası özül rolunu oynayıb, kafedranın təşkil edilmə tarixindən, oradakı tədris və tədqiqat istiqamətlərindən danışıb, peşəkar redaktorların hazırlanmasının vacibliyini diqqətə çatdırıb.

Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elçin Əhmədov “Müasir kitabxanaşünaslıqda model anlayışı” adlı məruzə ilə çıxış edib və ölkə milli kitabxanaşünaslığının dünya kitabxanaşünaslığına əsaslandığını bildirib, kitabxanaşünaslığın modelləşdirilməsində onun sosial-fəlsəfi və texnoloji modellərindən bəhs edib.

Milli Kitabxananın Elmi işlər və kitabxana informasiya xidməti üzrə direktor müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ədibə İsmayılova “Azərbaycan Milli Kitabxanasında istifadəçilərə virtual kitabxana-informasiya xidməti” başlıqlı məruzə-təqdimatında virtual kitabxana-informasiya xidmətinin formalarından, onlayn xidmət işinin istiqamətlərindən, e-dövri mətbuat, analitik biblioqrafik elektron resurslar, elektron məlumat bazaları, audiokitab, musiqi kitabxanası, milli musiqi xəzinəmizdən layihələri haqqında çıxış edib.

“Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri” kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sevda Xələfova “İnformasiya resurslarının idarə olunması” adlı məruzəsində kafedranın fəaliyyətindən danışıb və bütün kitabxana ictimaiyyətini bu bayram və əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib.

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xuraman Ağayeva “Kitabxana meneceri və informasiya konsultantının vəzifələri” mövzusundakı çıxışında kitabxanaların son dövrlərdəki fəaliyyətində innovasiyaların istifadə üsullarından bəhs edərək informasiya konsaltinqi haqqında danışıb.

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Solmaz Sadıqova son dövrdəki müsbət dəyişikliklərə və tədbirin təşkilinə görə fakültə və kitabxana rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirib.

Tədbirin davamında kitabxananın direktoru prof. Kərim Tahirov fakültə rəhbərliyinə və prof. Hasan Keseroğluna kitabxananın son nəşrləri olan “Şuşa – Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı”, “Şuşa tarixi mənbələrdə”, “Xurşidbanu Natəvan” adlı biblioqrafiyaları və Mədəniyyət Nazirliyi ilə Milli Kitabxananın birgə nəşri olan “İlyas Əfəndiyev. Geriyə baxarkən” fotoalbomunu təqdim edib.

Daha sonra qonaqlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Milli Kitabxanada yaradılan “Heydər Əliyev” guşəsi önünə gələrək Ümummilli liderimizin xatirəsini anmışlar, guşə ilə və bir vaxtlar Ulu Öndərin Milli Kitabxanaya hədiyyə etdiyi kitablarla tanış olmuşlar.

Milli Kitabxanada sənəd və informasiya menecmenti üzrə elmi konfrans

Dekabrın 9-da Azərbaycan Milli Kitabxanasında Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin yaranmasının 60 illiyinə həsr olunmuş “Sənəd və informasiya menecmenti üzrə kadr hazırlığı: üstünlükləri, perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans keçirilib.

Konfrans Bakı Dövlət Universiteti (BDU) və Kastamonu Universitetinin (Türkiyə) birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib.

Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov son vaxtlar Türkiyə alimləri ilə əlaqələrin genişləndiyini qeyd edib. Bildirib ki, Kastamonu Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı Hasan Keseroğlunun elmi konfransda iştirak etməsi məmnunluq doğurur. Diqqətə çatdırılıb ki, Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi 60 il bundan öncə görkəmli kitabxanaşünas alim, pedaqoq Abuzər Xələfovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə yaradılıb.

BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı Ələmdar Cabbarlı elmi konfransın açılışının bir gün öncə universitetdə olduğunu diqqətə çatdırıb, fakültənin fəaliyyəti barədə danışıb. “Milli kitabxana bizim güvəndiyimiz, istinad etdiyimiz bir mədəniyyət ocağı olduğunu deyən” Ələmdar Cabbarlı qeyd edib ki, kitabxana BDU-nun məzunlarını hər zaman işlə təmin edib və bu təcrübə digər kitabxanalara da yayılır.

Kastamonu Universitetinin dekanı Hasan Keseroğlu toplantıda iştirak etməkdən məmnunluğunu ifadə edib, birgə təcrübənin gələcəkdə də ümumi işə töhfə verəcəyini söyləyib.

Konfrans çıxışlarla davam edib.

BDU-nun Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrasının müdiri Nadir İsmayılov, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Nadir İsmayılov “Azərbaycan Milli Kitabxanasının kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti ixtisası üzrə kadr hazırlığında rolu”, Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Knyaz Aslan “Nəşriyyat işi və redaktə ixtisası üzrə kadr hazırlığı: gələcək çağırışlar”, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əhmədov “Müasir kitabxanaşünaslıqda model anlayışı”, Kitabxana resursları və informasiya axtarış sistemləri kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Sevda Xələfova “İnformasiya resurslarının idarə olunması”, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Xuraman Ağayeva “Kitabxana meneceri və informasiya konsultantının vəzifələri” mövzulu məruzələrlə çıxış ediblər.

Milli Kitabxananın elmi işlər və kitabxana informasiya xidməti üzrə direktor müavini, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ədibə İsmayılova “Azərbaycan Milli Kitabxanasında istifadəçilərə virtual kitabxana-informasiya xidməti” başlıqlı məruzə-təqdimat edib.

Sonda Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov fakültə rəhbərliyinə və professor Hasan Keseroğluna kitabxananın son nəşrlərini təqdim edib.

Qonaqlar Milli Kitabxanada yaradılan “Heydər Əliyev” guşəsində Ulu öndərin kitabxanaya hədiyyə etdiyi kitablarla tanış olublar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.