Press "Enter" to skip to content

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

“Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi” ixtisasını bitirmiş məzunlar dövlət tənzimləmə və idarəetmə orqanlarında, biznes strukturlarında, İT şirkətlərində, telekommunikasiya və İnternet texnologiyaları sahəsində:

2 .Kommunikatsiya.

Kommunikatsiya – bu kishilar o’rtasidagi o’zaro axborot almashuvidir. Rahbarlar qilayotgan hamma ishlar axborotlarning samarali almashishini talab qiladi. Yaxshi yo’lga qo’yilgan kommunikatsiya ish muvaffaqqiyatini ta’minlaydi. So’rovlar shuni ko’rsatadiki, 73 % amerikalik, 85 % yapon, 63 % angliyalik rahbarlar, kommunikatsiya, qo’yilgan maqsadga erishish yo’lidagi bosh to’siq deb hisoblaydilar. Yana bir boshqa so’rovga ko’ra 2000 turli kompaniyaning 250 ming xodimi korxonalarda axborot almashish eng qiyin masaladan biri deb biladilar.

Umuman har bir rahbar 50 dan 90 % gacha vaqtini kommunikatsiyaga sarflaydi. Shu sababli, shuni tasdiqlash mumkinki, menejer faoliyatining samaradorligi eng avvalo kommunikatsiya samaradorligiga, ya’ni:

• kishilar bilan yakkama-yakka suhbat olib borish qobiliyati;

• telefonda so’zlashuv qobiliyati;

• rasmiy xujjatlarni tuzish va o’qiy olish qobiliyati;

• majlislarda qatnashish madaniyati kabilirga bog’liq.

Korxona (tashkilot) kommunikatsiyasi – bu o’ta murakkab, ko’p bosqichli tizim bo’lib, o’z tarkibiga nafaqat tashkilot ichidagi, shuningdek uning tashqarisidagi axborot almashuvini ham oladi.

Tashkiliy kommunikatsiya: tashqi va ichki;

Ichki kommunikatsiya; gorizontal, vertikal, neformal; Vertikal: bug’inlararo, rahbar-bo’ysunuvchi.

Tashkilot – bu davlat nazorati va boshqaruvchi ostidagi ob’yekt bo’lib, u o’zidan yuqori tegishli tashkilotlarga (makroiqgisodiyot va statistika vazirligiga) turli hisobotlar, ma’lumotlar, axborotlar berib turadi.

Tashqi kommunikatsiya – bu tashkilot bilan tashqi muxit o’rtasidagi axborot almashuvidir. Tashqaridan keladigan axborotlar, jumladan yuqori boshqaruv organlari, hokimiyat, vazirlik, qo’mitalar, Vazirlar Mahkamasi, Prezident devoni axborotlari bunga misol bo’ladi.

Ichki kommunikatsiya deganda korxona ichidagi bo’limlar o’rtasidagi, korxona ichki faoliyatini yurgizish uchun zarur bo’lgan axborot almashuvi tushuniladi. Bu yerda boshqaruv bo’g’inlari (vertikal kommunikatsiya) va bo’limlararo (gorizontal kommunikatsiya) axborot almashuvi amalga oshiriladi.

Rahbar va bo’ysunuvchi o’rtasidagi kommunikatsiya – bu tashkilotda eng ko’p uchraydigan axborot almashuvidir. Masalan, sex boshlig’i yoki masterning jamoa va ayrim xodimlar bilan jonli aloqasi juda yuksak baholanadi. Jonli aloqada rahbar faqat o’z qarorini bildiribgina qolmay, bo’ysunuvchilarga ta’sir ko’rsa-tishi, ularda qarorni yaxshiroq bajarish uchun tashabbus va xohish uyg’otishi mumkin. Qo’pollik bilan baqirish, “so’kinish”ga va hokazolarga aslo yo’l qo’ymaslik kerak. Rahbarning shaxsiy obro’si ko’p jihatdan u o’z fikrini qay tarzda bildirishiga, qanday so’zlashiga bog’liq.

Noformal kommunikatsiya – bu rahbar atrofidagi shov-shuvlar, rahbarning xizmatga doir bo’lmagan shaxsiy aloqalari, norasmiy kaiallar bilan axborot almashuvlari kiradi. Bunday axborot almashuvi chegara doirasida bo’lishi kerak.

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty 2020/2021-nji okuw ýyly üçin hünärmenleri taýýarlamagyň aşakdaky ugurlary (hünärleri) boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär:

1. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: gozgalmaýan emläkleriň ekspertizasy we dolandyrylyşy; awtomobil ýollarynyň, köprüleriň we tonnelleriň gurluşygy, ulanylyşy we tehniki abatlanylyşy; ýörite maksatly inžener ulgamlary we desgalary; demir ýollaryň gurluşygy, ýol we ýol hojalygy; inžener ulgamlary we torlary).

2. Binagärlik (hünärler: landşaft dizaýny; ýaşaýyş jaý hojalygy we jemagat infrastrukturasy).

3. Maşyngurluşyk (hünär: önümçiligi we tehnologiki prosesleri awtomatlaşdyrmak).

4. Elektro we ýylylyk energetikasy (hünär: elektrik üpjünçiligi).

5. Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş (hünär: tehnosfera howpsuzlygy).

6. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünär: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary).

7. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünärler: ykdysadyýet we dolandyryş; buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit; logistika).

8. Ýerüsti ulagyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: awtomobiller we awtomobil hojalygy; awtomobil ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak; demir ýol ulagynda gatnawlary guramak we hereketi dolandyrmak; portlaryň we ulag menzilleriniň ýükleýiş-düşüriş enjamlarynyň ulanylyşy; ýerüsti ulag-tehnologiki serişdeleri; demir ýollaryň hereket edýän düzümi).

9. Aeronawigasiýa we awiasion hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak (hünärler: howa hereketiniň dolandyrylyşy; uçuş enjamlarynyň we hereketlendirijileriniň tehniki ulanylyşy; howa gämileriniň awiasion we radioelektron enjamlaryny tehniki taýdan ulanmak; howa ulagynda gatnawlary guramak we dolandyrmak).

10. Gämi gurluşygynyň we suw ulagynyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünärler: gämi sürmeklik; gämileriň energetiki desgalarynyň ulanylyşy; gämi gurluşygy).

Institutda okuwlar tölegli esasda alnyp barlar.

Instituta Türkmenistanyň umumy orta ýa-da orta hünär bilimli, ýaşy 35-den geçmedik raýatlary giriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2020-nji ýylyň 6 — 19-njy iýuly aralygynda kabul edilýär.

«Aeronawigasiýa we awiasion hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak» ugruna okuwa girýänler uçujy-dispetçer we inžener-tehnik wezipelerinde işleýänler üçin niýetlenen Gollanmanyň düzgünlerine laýyklykda lukmançylyk barlagyndan geçýärler.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— umumy orta (ýa-da orta hünär) bilim baradaky resminama (asyl nusgasy);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3×4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda artykmaçlyklardan peýdalanýan okuwa girýän ýylynda mekdep okuwçylarynyň dersler boýunça döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri, umumybilim dersleri boýunça halkara bäsleşiklerine gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärler we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerinde harby gullugy geçenler harby şahadatnamasyny, harby gullugy geçmedik ýigitler ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harby wekillikden güwähatyny.

Dalaşgär talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezip biler.

Nädogry berlen maglumatlar we resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek institutda aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Daşoguz welaýaty — iýul aýynyň 22-si, 24-i we 26-sy günleri;

Ahal welaýaty — iýul aýynyň 23-i, 25-i we 27-si günleri;

Aşgabat şäheri — iýul aýynyň 27-28-i, 30-y we awgust aýynyň 1-i günleri;

Lebap welaýaty — iýul aýynyň 29-y, 31-i, we awgust aýynyň 2-si günleri;

Mary welaýaty — awgust aýynyň 2-3-i, 5-i we 6-sy günleri;

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 4-i, 6-sy we 7-si günleri.

Giriş synaglary aşakdaky dersler boýunça geçirilýär:

landşaft dizaýny hünäri — surat we grafika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

galan hünärler — matematika, fizika, Türkmenistanyň taryhy.

Dersler boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Dersler boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da dersleriň biri boýunça synagdan geçip bilmedikler ondan soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglarynyň netijeleri boýunça deň mukdarda baha alanlardan talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan aşakda görkezilenler peýdalanýarlar:

— saýlan ugry boýunça 2 ýyldan az bolmadyk önümçilik tejribesi bolanlar;

— çagyryş boýunça harby gullugy geçenler.

Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň salgysy: Aşgabat ş., Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesi, 51, tel.: 33-52-33, 39-26-47, 39-26-48.

“Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi” ixtisası: mahiyyəti və karyera imkanları

“Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi” ixtisası ən müasir və perspektivli informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulub..

Bu ixtisas çərçivəsində bakalavrlar mövcud simli və simsiz, o cümlədən sensor, Wi-Fi, WiMax, LiFi, P2P kimi perspektivli qlobal, milli, regional, meqalopolis, korporativ və lokal İT şəbəkələrinin, 2G / 3G / 4G / 5G mobil rabitə şəbəkələrinin, rəqəmsal televiziya, koqnitiv radio, peyk rabitəsi, nəqliyyat və kommutasiya trafik yönləndirmə sistemlərinin quruluşunu və fəaliyyətinin əsas prinsiplərini, həmçinin kompüter modelləşdirməsini, şəbəkə proqramlaşdırmasını, şəbəkələrin aparat və proqram sistemlərinin layihələndirməsini və idarə edilməsini (.Net, Java Proqramlaşdırma, Javascript, HTML5, CSS3, BootStrap kimi platformalarda Web – əlavələrin işlənilməsini), texnologiyaların standartlarını və biznes proseslərini öyrənir, informasiya texnologiyaları, İnternet texnologiyaları (Web xidmətləri, bulud hesablamaları, Internet@Things ), xidmət təminatçıları, xidmət operatorları, kibertəhlükəsizlik və mühafizə xidmətləri ilə, o cümlədən Cisco, Ericsson, Oracle, D-link, Samsung, Alcatel və AT@T kimi beynəlxalq şirkətlərin funksiya və imkanları ilə tanış olurlar.

Tələbələr aldıqları biliklər əsasında informasiya rabitə sistemləri və şəbəkələrinin, kommutasiya sistemləri və nəqliyyat şəbəkələrinin aparat – proqram komplekslərinin və proqram təminatlarının layihələndirilməsi, onların vəziyyətinin izlənilməsi, sınaqdan keçirilməsi, diaqnostikası, eyni zamanda istifadəçi terminallarının informasiya təhlükəsizliyi və bütün növ kommunikasiya infrastrukturu üzrə İnternet xidmətlərinin tənzimlənmə funksiyalarını yerinə yetirmə imkanı əldə edəcəkdir.

“Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi” ixtisasını bitirmiş məzunlar dövlət tənzimləmə və idarəetmə orqanlarında, biznes strukturlarında, İT şirkətlərində, telekommunikasiya və İnternet texnologiyaları sahəsində:

  • Kommunikasiya infrastrukturu obyektlərinin planlaşdırılması, layihələndirilməsi və hazırlanması üzrə mühəndis;
  • şəbəkənin kibertəhlükəsizliyi üzrə mühəndis;
  • sistem inzibatçısı;
  • nəqliyyat şəbəkələrində mühəndis;
  • mobil, peyk, radio stansiyaları və kommutasiya mərkəzlərində mühəndis;
  • sabit məlumat-rabitə kommutasiya xidmətləri mühəndisi;
  • aparat və proqram təminatı sistemlərinin autsorsinqi və texniki istismar xidmətinin rəhbəri;
  • məlumat xidmətlərinin mühəndisi

vəzifələrində çalışa bilərlər.

Beynəlxalq səviyyədə rəqabət apara bilən, cəmiyyətin problemlərinin həll yollarını yaradan, ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla peşə etikasını mənimsəyən, bu sahələrdə milli və beynəlxalq ictimaiyyət üçün zəruri olan məlumat və texnologiyaları istehsal edən və yayan mühəndislər sırasında özünü görmək istəyərlər, UNEC-in Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi ixtisasını seçə bilərlər.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.