Press "Enter" to skip to content

Baxır: kompleks avtomatlaşdırılması. inteqrasiya avtomatlaşdırma avadanlıq

İndi bəşəriyyətin avtomatlaşdırılması edir nə yaxşı bir fikir var. maşın tamamilə insan əmək əvəz edə bilməz qədər, əlbəttə ki, hələ (və ya hətta əsrlər) onilliklər var, lakin biz uğurla bu an qədər yaşamaq və meyvə edə bilərsiniz ki, ümid edək.

Avtomatik idarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyaları sahəsində yerinə yetirilmiş layihələr və işləmələr haqda. – презентация

Презентация на тему: ” Avtomatik idarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyaları sahəsində yerinə yetirilmiş layihələr və işləmələr haqda.” — Транскрипт:

1 Avtomatik idarəetmə sistemləri və informasiya texnologiyaları sahəsində yerinə yetirilmiş layihələr və işləmələr haqda

2 TP AIS Proqram t ə minatı Riyazi t ə minat İnformasiya t ə minatı Texniki t ə minat Ümumsistem v ə T ə şkilati h ə ll ə r Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin (TP AİS) layihəsinin tərkibi

3 Ümumsistem və Təşkilati həllər Ümumsistem həlləri – AİS-in layihələndirilməsində qəbul edilən həllərin əsaslandırılmasından, iqtisadi effektivliyin təyin edilməsindən, obyektdə AİS-in tətbiqetmə hazırlığından və istismar prosesində onun vəziyyəti haqqındakı məlumatlardan ibarət olur. Bunlardan başqa ümumsistem həllərin tərkibinə AİS-in təyinatı, AİS-in izahatı, obyektin idarəetmə sistemində AİS-in yeri və digər idarəetmə sistemləri ilə AİS-in əlaqəsi kimi sistem həlləri daxildir.

4 TP AİS-in təşkilati həlləri – TP AİS-in operativ personalının funksiyaları üçün qayda və qanunlardan, həmçinin texnoloji proseslərin təhlükəsiz aparılması və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin müvəffəqiyyətlə tətbiq edilməsi barəsində sənədlər yığımından ibarətdir. Bu sənədlərə misal olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar: TP AİS-in istismar edilməsi üçün istehsalatın texnoloji reqlamenti; Avtomatlaşdırılmış texnoloji kompleksin funksional, təşkilati və texniki strukturu; TP AİS-in normal funksionallaşması üçün texnoloji və operativ personalın işə çıxma cədvəlləri və vəzifə təlimatları; Texnoloji aqreqatların işə salınması və dayandırılması təlimatları; TP AİS-in işi haqqında personalın öyrədilməsi; Texniki təhlükəsizlik qaydaları.

5 Texniki təminat. Texniki təminat – TP AİS-in bütün funksiyalarının yerinə yetirilməsini, həmçinin işçi personalın texnoloji proseslərlə və sistemin texniki vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən texniki vasitələr kompleksidir. TP AİS-in texniki təminatının tərkibinə aşağıdakılar daxildir: İnformasiyanın toplanması vasitələri (vericilər, sayğaclar, siqnalizatorlar, əl ilə daxil etmə qurğuları); İcra mexanizmləri (siyirtmələr, klapanlar. ); Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər (PLC); Operator stansiyaları (komp.); Mühəndis stansiyaları; Serverlər; Operator panelləri; Proqrammatorlar; Şəbəkə adapterləri; Tezlik çeviriciləri; Əlaqə kabelləri; Son vəziyyət açarları; Tablo; Səs və işıq siqnalizasiya qurğuları və s.

6 TP AİS-in texniki təminatı özündə onun bütün funksiyalarını həyata keçirməyə imkan verən texniki vasitələrin tam yığımını cəmləşdirir. Texniki vasitələr kompleksinin tərkibinə hesablayıcı və idarəedici qurğular; məlumatların alınması (vericilər), çevirilməsi, saxlanılması, əks etdirilməsi və qeyd olunması (siqnallar) vasitələrini; siqnalların ötürülməsi və icra mexanizmləri qurğuları daxildir.

7 İnformasiya təminatı. TP AİS-in informasiya təminatı özündə aşağıdakıları birləşdirir: – Sistemin istismarı və ya yaradılması prosesində istifadə olunacaq ilkin verilənlər; – Sonrakı emal prosesləri üçün real zaman ərzində verilənlər bazasında saxlanılan aralıq verilənlər, verilənlər bazasının strukturu; – Avtomatlaşdırılmış iş yerində monitorlarda, tablolarda və operator panellərində vizual əks olunan və icra mexanizmlərində realizə olunmaq üçün ötürülən çıxış verilənləri; – İstifadəçi tərəfindən kağız və yaxud elektron şəkildə ötürülən məlumatlar; – Giriş və çıxış sənədlərinin (elektron və ya kağız) qəbul edilmiş formaları; – İnformasiyanın qəbul edilmiş kodlaşdırma sistemi; – Verilənlərin elektron arxivi.

8 Riyazi təminat. TP AİS-in riyazi təminatı layihələndirmə mərhələsində və TP AİS-in istismarı prosesində istifadə olunan müxtəli məsələlərin həlli üçün alqoritmlər və riyazi modellər yığımından ibarətdir. Riyazi təminata aşağıdakılar aiddir: – İdarəetmə obyektlərinin riyazi modelləri; – Siqnalların filtrasiya üsulları; – Tənzimləmə və idarəetmə alqoritmləri; – İntellektual idarəetmə alqoritmləri; – Diaqnostik alqoritmlər və s.

9 Proqram təminatı TP AİS-in proqram təminatı onun bütün rəqəm texniki vasitələr kompleksinin (kontrollerlər, serverlər, fəhlə və mühəndis stansiyaları, proqrammatorlar, operator panelləri) funksionallaşmasının realizasiyası üçün lazım olan proqramlar yığımıdır. Proqram t ə minatı Ümumi proqram t ə minatı Xüsusi proqram t ə minatı

10 TP AİS-in ümumi proqram təminatı hesablama texnikasının vasitələri ilə birlikdə verilir və əməliyyat və SCADA sistemlərindən, kontrollerlərin proqramlaşdırılması üçün proqram paketlərindən, kompilyatorlardan və redaktorlardan ibarət olur. TP AİS-in ümumi proqram təminatı konkret avtomatlaşdırma obyektinə bağlı olmur, texniki vasitələr kimi buraxılır.

11 TP AİS-in xüsusi proqram təminatı (tətbiqi proqramlar) konkret TP AİS üçün yaradılır. Buraya idarəetmə və informasiya emalı kimi müəyyən funksional məsələləri realizasiya edən kontrollerlər üçün proqramlar, konkret texnoloji prosesin verilənlərinin arxivləşdirilməsi, əks etdirilməsi (vizualizasiyası)üçünSCADA mühitində generasiya olunmuş proqramlar aiddir. (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерское управление и сбор данных-verilənlərin toplanması və dispetçer idarəsi) Xüsusi proqram t ə minatı (t ə tbiqi proqramlar) Kontroller s ə viyy ə sinin proqram t ə minatı (aşağı s ə viyy ə nin PT) SCADA funksiyalı proqram t ə minatı (Yuxarı s ə viyy ə nin PT)

12 İş təcrübəm zamanı ( illər) işlədiyim müəssisələrdə: (NORD İB, Neftqazavtomat EİM (Müdafiə Sənayesi Nazirliyi) Neftqazelmitədqiqatlayihə İnstitutu (SOCAR), NÖC və Avtomatika Şirkəti) Avtomatlaşdırma, informasiya texnologiyaları və cihazqayırma sahəsində aşağıdakı istiqamətlər üzrə aparılan işlərdə iştirak etmişəm: 1) Neft və qaz sənayesində texnoloji proseslər üçün avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin (TP AİS) layihələndirilməsi. 2) PLC – proqramlaşdırılan məntiqi kontroller bazasında özəl avtomatik idarəetmə sistemlərinin (AİS) yaradılması və tətbiqi. 3) Aparat səviyyəsində işləmələr (mikrokontroller bazasında yeni cihaz və qurğuların işlənməsi):

13 İşin məzmunu: Qaradağ YQA-da köhnə qazpaylama məntəqəsi üçün nəzərdə tutulmuş PLC bazasında avtomatlaşdırılmış nəzarət və idarətmə sistemi üçün – IEC standartında PLC-nin və Dispetçer səviyyəsində avtomatlaşdırılmış iş yeri üçün SCADA funksiyalı proqram təminatının işlənməsi, sazlanması və obyektdə tətbiqi Qaradağ YQA-da köhnə qazpaylama məntəqəsində 5 quyuluq monifold sisteminin artırılaraq genişləndirilməsi (sif layihəsi) obyektində quraşdırılmış Dispeçer nəzarət və idarəetmə sisteminin dispetçer səviyyəsi üçün proqram təminatına aşagıdakı funksiyaların yerinə yetirilməsi daxildir : -şleyf xətlərinin sonunda quraşdırılmış 5 ədəd təzyiq vericiləri və 5 ədəd temperatur vericilərindən -köhnə qazpaylama sisteminə əlavə olunan 5 quyuluq manifold sisteminə quraşdırılmış NÖC avadanlıqlarından (elektromaqnitli kəsici klapanları idarə edən 5 ədəd təzyiq vericiləri, klapanlardan sonra quraşdırılmış 5 ədəd təzyiq vericiləri və 5 ədəd temperatur vericiləri), -mövcud 14 quyuluq manifold sistemində quraşdırılmış 14 ədəd təzyiq vericiləri və 14 ədəd temperatur vericilərindən,

14 -TS tədqiqat separatorunun giriş xəttində quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq və 1 ədəd temperatur vericilərindən, qaz çıxış xəttində quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq və 1 ədəd temperatur vericilərindən, səviyyə vericisindən, kondensat çıxış xəttində quraşdırılmış 2 ədəd kariolis tipli sərfölçən, elektromaqnitli kəsici klapandan sonra quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq vericiləri və 1 ədəd temperatur vericilərindən, -3 ədəd S1, S2, S3 separatorlarının hər birinin giriş xəttində quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq və 1 ədəd temperatur vericilərindən, qaz çıxış xəttində quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq və 1 ədəd temperatur vericilərindən,hər birində quraşdırılmış səviyyə vericilərindən, hər birinin kondensat çıxış xəttində quraşdırılmışelektromaqnitli kəsici klapandan sonra quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq vericilərindən, -4 ədəd T1, T2, T3, T4tozuducularının hər birinin giriş xəttində quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq və 1 ədəd temperatur vericilərindən, qaz çıxış xəttində quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq və 1 ədəd temperatur vericilərindən, hər birində quraşdırılmış səviyyə vericilərindən, hər birinin kondensat çıxış xəttində quraşdırılmış elektromaqnitli kəsici klapandan sonra quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq vericilərindən, -5 ədəd MT1, MT2, MT3, MT4, MT5 maye tutum blokunun giriş xəttində quraşdırılmış 1 ədəd təzyiq və 1 ədəd temperatur vericilərindən, maye tutumlarının hər birində quraşdırılmış səviyyə vericilərindən,

15 – ŞS- şam separatoru üzərində quraşdırılmış 1 ədəd səviyyə vericisindən, – DT -drenaj tutumu üzərində quraşdırılmış 1 ədəd səviyyə vericisindən, -MB- metanol bloku üzərində quraşdırılmış 1 ədəd səviyyə vericisindən -7 ədəd FLOWBOSS-107 tipli sərfölçənlərdən (Təzyiq, təzyiqlər fərqi, temperatur, ani sərf, sutkalıq sərf və s.) daxil olan informasiyanı qəbul etmək, məlumatlar bazasına yazmaq, real zaman ərzində emal etmək və istifadəçi üçün lazım olan informasiyanı qrafik şəkildə, cədvəl şəklində monitorda əks etdirmək və çap etmək, NÖC avadanlıqlarına əmrlər göndərmək, həm mövcud, həm də əlavə edilmiş qazpaylama sistemində baş vermiş qəzalar və digər cari hadisələr haqda hesabat tərtib etmək üçün nəzərdə tutulub. Növbəti slaydlarda Qaradağ YQA-da tətbiq olunmuş avtomatik idarəetmə sisteminin obyektdə çəkilmiş çəkli və texnoloji proses üçün işlənmiş SCADA funksiyalı proqram təminatının əsas pəncərəsi təsvir olunub. Bu pəncərə vasitəsi ilə operator bütün texnoloji prosesə nəzarət edə bilir. Saniyədə bir intervalla Mitsubishi şirkətinin Melsec Q seriyalı PLK-dən alınan informasiyanı emal edilərək istifadəçi interfeysində əks olunur. (Yəni NÖC göstəriciləri hər saniyə yenilənir). Operator klapanları idarə edən vericilərin göstəricilərinə nəzarət etməklə yanaşı, onların qəzadan öncə siqnallamasını da müşahidə edə bilir. Həmçinin klapanları idarə edə bilər.

16 İstifadəşiyə həm nəzarət olunan, həm də siqnalizasiya olunan parametrlərin minimum və maksimum sərhədlərini dəyişmək, idarə olunan klapanların avtomatik nəzarətinə icazə və ya qadağa qoyulması imkanı verilir. Bu məqsədlə aşağıda təsvir olunmuş ictifadəçi pəncərəsi yaradılıb:

17 Texnoloji prosesin avtomatik nəzarəti və idarə olunması zamnı baş verən hadisələr və operator tərəfindən olan müdaxilələr verilənlər bazasında (SQL serverdə) xronoloji ardıcıllıqla qeyd olunur və istifadəçiyə cədvəl şəkliddə təqdim edilir. Bunun üçün aşağıda təsvir olunmuş ictifadəçi pəncərəsi yaradılıb:

18 5 ədəd şlef xəttindən, 19 ədəd quyudan, 9 ədəd separatordan, 7 ədəd tutumlardan daxil olan parametrlərin qrafik şəkildə istifadəçiyə təqdim olunması (toplam 123 parametr) üçün aşağıda təsvir olunmuş ictifadəçi pəncərəsi yaradılıb:

19 5 ədəd şlef xəttindən, 19 ədəd quyudan, 9 ədəd separatordan, 7 ədəd tutumlardan daxil olan parametrlərin verilənlər bazasında saxlanması və cədvəl şəklində istifadəçiyə təqdim olunması (toplam 123 parametr) üçün aşağıda təsvir olunmuş ictifadəçi pəncərəsi yaradılıb:

20 Qaradağ YQA-da 4ədəd mövcud və 3 ədəd yeni əlavə edilmiş Floboss -107 tipli sərfölçəndən (19- ədəd quyu və iki ədəd KS-1, KS-2 ayrılmış xətt üzrə) daxil olan qazın təzyiqinin, temperaturun, təzyiqlər fərqinin, anı, saatlıq, sutkalıq, ötən günün sərfinin hesablanması və istifadəçiyə cədvəl və qrafik şəkildə göstərilməsi məqsədilə aşağıda təsvir olunmuş ictifadəçi pəncərəsi yaradılıb:

21 İstifadəşiyə NÖC avadanlıqlarının xarakteristikalarının minimum və maksimum sərhədlərini daxil etmək və ehtiyac olarsa dəyişmək mkanı verilir. Bunun üçün aşağıda təsvir olunmuş ictifadəçi pəncərəsi yaradılıb:

22 Analoq vericilərin yoxlanılması

23 Dərin dəniz özüllərində (DDÖ) və stasionar dəniz özüllərində (SDÖ) layihələndirmənin NÖC və avtomatika hissəsinin yerinə yetirilməsi : -Texnoloji hissə üçün NÖC və Avtomatika -avtomatik yanğından müdafiə və qaz təzahürünə nəzarət sistemləri, -avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sistemləri və video-müşahidə sistemlərinin layihələndirilməsi əsasında aparılır. Layihələndirmənin Avtomatıaşdırma hissəsi bir qayda olaraq aşağıdakı hissələrə ayrılır: Neft quyularının abadlaşdırılması üzrə NÖC və Avtomatika 1. özüllərin neft quyularının yığım sistemi 2.seperasiya sistemi 3.qazlift qazının neft quyularına paylanması sistemi 4.drenaj sistemi 5.nəql sistemi kimi əsas tərkib hissələrinə, Qaz quyularının abadlaşdırılması üzrə NÖC və Avtomatika 1.özüllərin qaz quyularının yığım sistemi 2.seperasiya 3. nəql sistemi kimi əsas tərkib hissələrindən ibarət ola bilər. Özülün lokal AİS-lərində texnoloji parametrlərə nəzarət və müvafiq icra mexanizmlərin idarəedilməsi ən müasir NÖC və Avtomatika avadanlığı, PLC bazasında idarəetmə sistemləri vasitəsi ilə həyata keçirilir. Özülün lokal AİS-ləri inteqrasiya olunaraq Mərkəzləşmiş məlumat-nəzarət və idarəetmə sistemi şəklində birləşdirilir. Layihələndirmə işləri normativ sənədlərdə (ГОСТ , ГОСТ , СНиП , ПБ ) göstərilən tələblərə, Sifarişçilərin istəyi ilə bir çox layihələr (xüsusən avtomatlaşdırılmış yanğınsöndürmə sisteminin layihələndirilməsi) beynəlxalq standartalrın (ATEX, API, NFPA, IEC 61508, IEC 61511, IEC 61131) tələblərinə uyğun olaraq aparılır.

24 Neft quyularının abadlaşdırılması üçün istifadı olunan ə sas qurğulardan aşağıdakıları göst ə rm ə k olar: «OZNA Vx» qurğusu–neft quyularının debitinin (hasilatının) ölçülməsi üçün nəzərdə tutulub. Seperasiyasız texnologiya əsasında işləyən «OZNA Vx» çoxfazalı ölçü qurğusu olub «OZNA» və «Şlyumberje» şirkətləri tərəfindən işlənmişdir. Avtomatik qazpaylayıcı qurğu URQ- L neftqazçıxarma müəssisələrində işçi aqentin (qazın) qazlift quyularına vurulması və qazın sərfinə nəzarıətin, qeydiyyatının təmin edilməsi üçün istifadə olunur. 24 из 54

25 DIQQ Ə TİNİZ Ə GÖR Ə ÇOX SAĞ OLUN.

Baxır: kompleks avtomatlaşdırılması. inteqrasiya avtomatlaşdırma avadanlıq

Bəşəriyyətin daim irəliləyir. Biz hər bir fərdin səyləri səmərəliliyini artırmaq üçün imkan verir, yeni və daha çox alətlər yaratmaq. Növbəti addım fəal bu gün təqdim avtomatlaşdırma idi. Complex, qismən, tam – fərq nədir? Bu ilk növü diqqət ilə danışmaq edəcəyik. mövzu olduqca böyük və proses bu hissəsində dəqiq hesab olunur ki.

Automation nədir?

Belə ki, idarə edə bilərsiniz bir sistem həyata keçirilməsi üçün lazım olan alətlər və üsulları müəyyən edilir prosesi bu şəxsin iştirakı olmadan (və ya yalnız ən mühüm qərarlar qəbul edir, əgər).

Bu mövqe əsasında təmin müəyyən bir nəzarət meyarlara uyğun olaraq enerji, məlumat və material axınlarının bir yenidən bölüşdürülməsi var. Yekun nəticə avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemi (ACS) adlanır. İndi onun tipologiyasının qısa sərf edək.

qismən avtomatlaşdırma nədir?

proses cihazlar, maşın və ya proses addımlar fərdi təsir zaman bu. tələb funksiyaları yerinə bir şəxs mövcud deyil və ya hərəkətlər çox tez-tez baş verən zaman edilə bilər. Məsələn, məhsul həyata keçirilməsi üçün hazırlanan qida sənayesi, (su belə onun rəng nöqtələr dolu və konteyner tökülür). Onlar həmçinin idarə və iş avtomatlaşdırılması daxildir. Layihənin mərhələ maşın transfer funksiyaları təmin artıq zaman böyük təsiri əldə edə bilərsiniz.

avtomatlaşdırılması nədir kompleksinin?

insan varlığı həmişə lazım deyil zaman. Integrated avtomatlaşdırma prosesi hissəsi yaradılması və ya bir mexanizm kimi fəaliyyət göstərəcək şirkət, nəzərdə tutur. misal, elektrik stansiyasının kimi. Belə hallarda, texnika transfer istehsal funksiyaları. yüksək inkişaf etmiş istehsal var yalnız Amma əgər avtomatlaşdırma kompleksi istifadə edilə bilər.

Həmçinin honlanmış və texnologiya qabaqcıl nəzarət üsulları tətbiq olunacaq. avadanlıq etibarlılıq, eləcə də yüklü proqram yazılı keyfiyyəti səviyyədə irəli xüsusi tələblər qoyun. bu halda şəxsin bütün funksiyaları kompleks nəzarət və ümumi idarəetmə azaldılır. Bu ən azı on müəssisə arasında əhəmiyyətli üstünlüyü itirmək olmaz qədər ən perspektivli avtomatlaşdırılması, edir. Amma forma tam daha dünyanın hər hansı daxil deyil.

tam avtomatlaşdırma nədir?

Bu transfer ən yüksək mərhələsidir proses nəzarət texnologiyası. Bütün nəzarət və monitorinq funksiyalarını ona köçürülür. Bu gün dünyada, belə avtomatlaşdırma müəssisə hələ həyata deyil. insan ən azı bir monitorinq funksiyası qalır. Əgər onlar nə bilmək istəyirsinizsə Lakin, yaxın bir şey nüvə enerjisi müəssisəsi kimi hesab edilə bilər. Ki, müəssisənin tam avtomatlaşdırılması istehsal sabit hallarda həyata keçirilir ki, səmərəli rejimi (demək olar ki) dəyişiklik yoxdur və bütün mümkün problemləri və sapma əvvəlcədən qeydə alınır. Bir şəxsin işinin səmərəliliyinin adi şirkətin insanların bütün komanda kimi vacib olur.

inteqrasiya avtomatlaşdırma qol

Bu proses başladığında nə var:

 • məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
 • personal sayının azaldılması;
 • istehsal proseslərinin səmərəliliyinin artırılması;
 • istehsalın həcminin artırılması;
 • tullantıların xammal azaldılması;
 • təhlükəsizlik təkmilləşdirilməsi;
 • ekoloji standartlara uyğunluq səviyyəsinin artırılması;
 • səmərəliliyinin artırılması.

kompleks avtomatlaşdırılması vəzifələri

sonunda nə lazımdır? Və nəticə:

 1. tənzimlənməsi keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması.
 2. Təkmilləşdirilmiş ergonomi proses operatorları çalışır.
 3. bitki mövcudluğu artırır.
 4. istehsalında istifadə olunur material komponentləri haqqında etibarlı məlumat təmin etmək.
 5. prosesi haqqında və sonradan onlara qarşısını almaq üçün imkan verir ki, fövqəladə vəziyyət haqqında Stores data.

metodları və inteqrasiya avtomatlaşdırılması vasitələrdən istifadə edərək, onlara nail olmaq üçün. Bu praktikada nə deməkdir? Və əslində müxtəlif proseslərin istifadə:

Bu, hər bir prosesin qəlbində fərqli bir şey deməkdir. Bundan başqa, müəyyən yanaşma adi “dünyəvi” təcrübə lazımdır, lakin riyazi və texniki modelləşdirmə baxımından.

inteqrasiya avtomatlaşdırma prinsipləri

Bu istiqamətdə üç komponentdən istifadə edərək tam əməliyyat hər sistem olmalıdır:

 1. prinsipi ardıcıllıq. Bu halda avtomatlaşdırılmış prosesinin tədbirlər, onun texniki və kibernetik giriş və nəticələri ilə koordinasiya etmək lazımdır ki, deməkdir. bu deyil, onda sistemin pozulması olacaq.
 2. inteqrasiya prinsipi. avtomatlaşdırılmış prosesinin təşkili ümumi ətraf mühitin bir hissəsi kimi görünür. Müxtəlif hallarda, hərtərəfli mexanizasiya və avtomatlaşdırma müxtəlif inteqrasiya səviyyəsi, eləcə də seçilən yollarını həyat gətirmək lazımdır. Başqa sözlə, ətraf mühit ilə əlaqələr olmalıdır.
 3. müstəqil icra prinsipi. zəruri prosesləri (ekstremal hallarda onun hissəsində minimal nəzarət ola bilər) insan müdaxiləsi olmadan həyata. O olmalıdır kimi hər şey gəlir, heç bir müdaxilə olmalıdır.

inteqrasiya avtomatlaşdırılması səviyyəsi

Onlar iş müxtəlif sahələri əhatə edir. Belə ki, kompleks avtomatlaşdırılması keçid işlənib hazırlanması təmin edir:

 1. aşağı səviyyədə. Bu barədə müntəzəm həyata keçirilir avtomatlaşdırma prosesləri çalışmışdır. ilk maraq əməliyyat məqsədləri, set parametrləri əməliyyat və dəstək müəyyən rejimi qorunması təmin edir.
 2. istehsal idarə səviyyəsi. Bu halda, bu vəzifə bölgüsü əvvəlki bəndin müxtəlif proseslər arasında həyata təmin edir. belə nümunə, planlaşdırılması və idarə olunması, sənədlər, xidmət, istehsal və kimi.
 3. müəssisə rəhbərliyi səviyyəsində. həll və sadələşdirilmiş analitik vəzifələri var təmin edilir. Bu səviyyədə təşkilinə rəhbərliyi işlərinə dəstək üçün istifadə olunur. O, maliyyə, iqtisadi və strateji məqsədləri ilə məşğul olur.

inteqrasiya avtomatlaşdırılması sistemlərinin növləri hansılardır?

Onlar daxil ola bilər:

 1. Dəyişməz. iş Integrated avtomatlaşdırma avadanlıq əməliyyat zamanı dəyişiklik yoxdur istehsal prosesinin (tədbirlər müəyyən ardıcıllıqla) böyük diqqət yetirir. qida sənayesində misal olaraq verilə bilər.
 2. Programlanabilir. bu cür ardıcıllıqla sistemlərinin siz proqramları və proses konfiqurasiya düzəliş tərəfindən dəyişdirilə bilər. Bu sistem tərəfindən təfsir edilə bilər beləliklə müvafiq müəyyən edilir təlimat tanınan set sayəsində mümkün olur.
 3. Flexible. sisteminin bu növü məqsədə nail olmaq üçün belə bir şəkildə bütün mümkün tədbirlər arasında seçim edə bilərsiniz. Bütün dəyişikliklər və qərarlar qəbul məlumatlar əsasında hazırlanır.

misal

istehsal hərtərəfli avtomatlaşdırılması istifadə olunan real halda baxaq. bir obyekt kimi, biz prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində proqram təminatı komponenti təhsil alacaq. mövzu “Integrated Automation” adlı Rusiya şirkətinin “1C” məhsuludur.

Bu proqram sənədləri və hər hansı məsələlər üzrə hesabatlar təqdim sürətli dövriyyəsi qayğı imkan verir. Bu da mümkün real vaxt müəssisənin dövlət nəzarət edir. Siz fərqli bu fenomen bir az izah etmək, bu proqramların imkanları anlamaq üçün.

Kimi tezliklə kimsə bu məlumatların hissələrinin istehsalı üçün bir boş edir kimi dərhal bazasında daxil edilir. müalicə uğursuz idi, bu tullantıların off yazılı və bu əməliyyat (və ya emal) üçün müəyyən ayırır edir. maddə edilir sonra, bu barədə məlumat şirkət bazasında saxlanılır.

hər zaman sahibi və ya direktor edə bilərsiniz fond nə görmək üçün ona müraciət və onların sifariş həyata keçirilməsi üzrə müştərilərə məlumat vermək. Mühasib, thanks bazası və əlavə alətlər, tez daxili istifadə və vergi xidməti üçün zəruri hesabat edə bilərsiniz. Nəticədə – insanları yayındırmaq üçün heç bir ehtiyac yoxdur, və bu halda vəzifələr uğurla nail olunur. Və bu hər şey inteqrasiya avtomatlaşdırılması almaq üçün imkan verir.

Reviews

təkmilləşdirilməsi sübut nədən anlamaq üçün, biz oxşar sistemləri ilə məşğul olan mütəxəssislərin sözləri ilə tanış gəlir.

Bu ucuz deyil, və asan deyil – Əvvəlcə siz hərtərəfli müəssisə avtomatlaşdırılması keçid ki, başa düşmək lazımdır. Buna görə də, diqqətli hazırlıq və yaxşı planlaşdırma tələb edir. Lakin bütün xərcləri avadanlıq istismara və işləri başlayacaq qısa müddətdə, kompensasiya ediləcək. Ancaq sistemi ilə işləyəcək işçinin ixtisas komponentinə tələbləri var. fakt daha mürəkkəb mexanizm, daha təcrübəli kadr onunla qarşılıqlı üçün edir. Buna görə də, aşağı ixtisaslı işçilər yazın əgər, sistem tez zərər və əlavə xərcləri pul səbəb olan, aşağı qıra bilər.

Həmçinin istifadə edilə inteqrasiya avtomatlaşdırma hər yerdə, lakin burada rasionallıq bir sual var. Belə ki, inkişaf və yalnız bir gün yarım saat işləyəcək (bir watch halda asılıdır daha çox kimi, baxmayaraq ki,) bir bahalı sistemi həyata keçirmək üçün heç bir əhəmiyyət kəsb edir. Bundan əlavə, müəssisələrin ümumi avtomatlaşdırma – həmişə bir risk var. Bütün sonra, bu kimsəsiz investisiyaların məlum deyil.

nəticə

İndi bəşəriyyətin avtomatlaşdırılması edir nə yaxşı bir fikir var. maşın tamamilə insan əmək əvəz edə bilməz qədər, əlbəttə ki, hələ (və ya hətta əsrlər) onilliklər var, lakin biz uğurla bu an qədər yaşamaq və meyvə edə bilərsiniz ki, ümid edək.

BANM-in Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi ixtisası ilin ən yaxşı ixtisası seçilib

Bakı. 23 oktyabr. REPORT.AZ/ Bakı Ali Neft Məktəbində (BANM) indiki və gələcək dövrün ən tələbatlı ixtisası – Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi tədris edilir. Ali Məktəbdən “Report”a verilnə məlumata görə, məhz bu ixtisas orada təhsil alan tələbələrin bilik və intellektual səviyyəsinə görə ölkədə birinci yerdədi. Belə ki, bu il Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən ali məktəblərə qəbul imtahanlarından Azərbaycan üzrə 700 bal toplayan 15 tələbənin 7-si BANM-i, onların da 5 nəfəri ixtisas olaraq məhz Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyini seçib. Prezident təqaüdçülərinin sayına görə ölkədə II yeri tutan BANM-də 24 nəfər Prezident Təqaüdçüsü təhsil alır ki, onlardan 21-i məhz Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyinin tələbələridir. Həmin ixtisasa bu il 12-si qız, 28-i oğlan olmaqla 40 nəfər tələbə qəbul edilib. İxtisas üzrə minimal keçid balı 685, maksimal bal 700, orta bal isə 691 bal olub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin ali təhsil müəssisələri üzərindən keçirdiyi nəzarət tədbirlərinə görə Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi ixtisası ilin ən nüfuzlu ixtisası kimi qiymətləndirilib. Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyinin 2013-2017-ci illər üzrə orta bal dinamikasını təqdim edirik. İllər orta bal 2013 669 2014 684 2015 685 2016 681 2017 691

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.