Press "Enter" to skip to content

Mirəli seyidov lüğət

· 5 ratings · 0 reviews · 9 distinct works

Mirəli Seyidov

Seyidov Mirəli Mir Ələkbər oğlu (05.05.1918 – 26.04.1992) — tənqidçi, ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (1976), filologiya elmləri doktoru (1968), professor (1979), Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi (1982), Azərbaycan milli yaradıcılıq akademiyasının müxbir üzvü.

Mündəricat

 • 1 Həyatı
 • 2 Ailəsi
 • 3 Sənədli filmlər və verlişlər
 • 4 Əsərləri
 • 5 Məqalələri
 • 6 Rəsmi saytı
 • 7 İstinadlar

Seyidov Mirəli Mir Ələkbər oğlu 1918-ci il mayın 5-də-də Qərbi Azərbaycanın İrəvan şəhərində bəy ailəsində anadan olmuşdur. Burada ibtidai məktəbi, Bakıda S.Ağamahoğlu adına hidromeliorasiya texnikumunu bitirmişdir (1938). Yerevan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan bölməsində təhsil almışdır (1938-1944). Eyni zamanda Ermənistan Dövlət Universitetinin Şərq şöbəsində oxumuşdur (1941-1945). Həmin illər “Sovet Ermənistanı” qəzeti redaksiyasında korrektor, ədəbi işçi, gənclər şöbəsinin müdiri, məsul katibin müavini vəzifələrində işləmiş, mətbuat müvəkkili olmuşdur. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri (1945-1953), Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda orta əsrlər şöbəsində baş elmi işçi (1953-1960), ədəbi əlaqələr şöbəsində baş elmi işçi (1960-1967), şöbə müdiri (1967-1980), Azərbaycan mifologiyası və orta əsrlər folkloru şöbəsinin müdiri (1980-1988), institutun xalq yaradıcılığı şöbəsində aparıcı elmi işçi işləmişdir (1987-ci ildən). 1982-ci ildə Türkiyədə keçirilən 4-cü türkoloji konqresdə Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində olmuş, “Azərbaycan mərasimlərində teatr ünsürləri (Yuğ mərasiminə əsasən)” mövzusunda məruzə etmişdir. Ədəbi fəaliyyətə 1941-ci ildə ” Sovet Ermənistanı” qəzetində çap etdirdiyi rəy və oçerklərlə başlamışdır. Həmin dövrdən mətbuatda vaxtaşırı çıxış etmişdir. 1968-ci ildə “Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (ən qədim dövrdən XVIII əsrin sonunadək)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. “Azərbaycan mifologiyası Azərbaycan xalqının mənşəyini öyrənməkdə bir mənbə kimi” mövzusunda tədqiqat üzərində çalışırdı. Ümumittifaq türkoloji müşavirə və konfranslarda iştirak etmişdir.

1992-ci il aprelin 26-da Bakıda vəfat etmiş, ikinci Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Yaşadığı binanın divarına xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

Yasamal rayonunda adına küçə vardır.

1948-ci ildə Nəimə Həsənəli qızı Hüseynova (1923-1983) ilə ailə qurmuşdur. Oğlu Elçin (d. 1952) hazırda Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində çalışır. Ondan Anar (d. 1981), Nəimə (1994), Mirəli (d. 1997) və Azər (d. 1997) adlı nəvələri vardır.

Oğlu Eldar (d. 1955) hazırda Moskva şəhərində yaşayır. Ondan Elgün və Anar adlı nəvələri vardır.

Sənədli filmlər və verlişlər

 • Sənətkar ömrü. Mirəli Seyidov (YouTube)
 • Zirvə yollarında. Mirəli Seyidov – 80 (YouTube)
 • Yaşamaq yanmaqdır. Mirəli Seyidovun portreti. (YouTube)
 • Sayat- Nova Bakı-Gənclik 1954
 • Qövsi Təbrizi Həyat və yaradıçılığı. Bakı Azərb.SSR EA Nəşriyyatı. 1963
 • Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (orta əsrlər) Elm, 1976
 • M.Seyidov: «Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları», Bakı-«Yazıcı» 1983
 • M.Seyidov: «Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən», Bakı-«Yazıcı»1989
 • M.Seyidov: «Yaz Bayramı», Bakı-«Gənclik» 1990
 • M.Seyidov: «Qızıl döyüşcünün taleyi», Bakı-«Gənslik» 1984
 • M.Seyidov: «Qam-şaman və onun qaynaqlarına ümumi baxış», Bakı-«Çənclik» 1994
 • M.Seyidov: «Böri-qurt», Bakı-«Adiloğlu» 2006

Məqalələri

 • M.Seyidov. «Varsaq» sözü haqqında // Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əsərləri. B., 1954, U11s., 175-185 s.
 • M.Seyidov. «Uğur» sözü haqqında bəzi qeydlər // Az.SSR EA Xəbərləri (İctimai elmlər seriyası), 1962, №4, s. 147-159.
 • M.Seyidov. «Öləng»in izi ilə // «Azərbaycan» Jur., 1965, №5, s. 84-93.
 • M.Seyidov. «Oğuz» sözünün və obrazının mənşəyi // «Oğuz versiyası Zaqafqaziyada»
 • Konfransının tezisləri. B.: Az.SSR EA Nəşriyyatı, 1966, s.6.
 • M.Seyidov. Dədə Qorqud boylarının mənşəyinə dair // «Azərbaycan» Jur., 1968, №6, s.201-208.
 • M.Seyidov. Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (Ən qədim dövrdən XU111 əsrə kimi). Filoloqiya elmləri doktoru alimlik dərəçəsi almaq ücün təqdim olunmuş dissertasiya. B., 1969, 179 s.
 • M.Seyidov. Varsaq …Ozan…Aşıq… // «Qobustan» toplusu, 1970, №1, s.38-41.
 • M.Seyidov. Bəzi abidələrdə və xalq yaradıçılığı nümunələrində adətinin qalıqları haqqında mülahizələr // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, U kitab, Bakı, Elm, 1977, s. 47.
 • M.Seyidov. Göy, ağ, qara rənğlərinin əski inamlara əlaqəsi // Az. SSR EA Xəbərləri («Ədəbiyyat, dil, inçəsənət»ser.), 1978, №2, s. 20-37.
 • M.Seyidov. Alı kişi və Koroğlu obrazlarının prototipləri haqqında // «Azərbaycan» Jur., 1978, №3, s. 184-207.
 • M.Seyidov. «Qorqut» sözünün təhlili və obrazının kökü haqqında // «Azərbaycan» Jur., 1979, №1, s.179-207.
 • M.Seyidov. Ağqoyunlu və Qaraqoyunlu etnonimlərinin etimoloji araşdırılması // «Qobustan» toplusu, 1979, №3, s. 59-66.
 • M.Seyidov. Xızırı türkdilli xalqların inamı yaratmışdır // «Azərbaycan» Jur., 1979, №4, s. 51-60.
 • M.Seyidov. Dədə Qorqud boydaoındakı «günortaç» və «ortaç» sözlərinin etimoloji təhlili // «Azərbaycan» Jur., 1980, №3, s. 177-188.
 • M.Seyidov «Qazaq» («Qazax») sözünün araşdırılması // «Azərbaycan» Jur., 1981, №2, s. 150-163.
 • M.Seyidov, Günəş mifi // «Elm və həyat» Jur., 1983, №2, s. 32-34.
 • M.Seyidov. «Qarabağ» və «Arsaq» sözünün etimoloji təhlili // Azərbaycan filoloçiyası məsələri (məqalələr məçmuəsi), V., 1983, s.142-150.
 • M.Seyidov. «Qızıl döyüşcü»nün soy-etnik taleyi haqqında // «Ulduz» Jur., 1981, s. 33-49.
 • M.Seyidov. Xalcalarımızdakı əjdaha motivinin mifoloji kökləri // «Elm və həyat» Jur., 1984, №3, s. 20-23.
 • M.Seyidov «Qaşqay» və «Ayrım» etnonimlərinin sözacımı // «Elm və həyat» Jur., 1984, №9, s. 13-15.
 • M.Seyidov Oğuzun ata-anasının kimliyi // «Elm və həyat» Jur., 1985, №8, s. 15-16.
 • M.Seyidov Mifdə sonsuzluq və təklik baxışı haqqında // «Elm və həyat» Jur., 1986, №6, 25-27
 • M.Seyidov. Gök, kara, Ak Renglerinin Eski İnançlarla Alakası // Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, 1988, Sayısı 2, s. 33-52.

Kitablar (rus dilində):

 • М.Сейидов. Певец народов Закавказья. Баку, 1963.
 • М.Сейидов. Азербайджано-армянские литературные связи. Баку, 1969.
 • Məqalələr (rus dilində):
 • М.Сейидов. Некоторые заметки о гунно-азербайджанских мифологических связей на основе этимологического анализа «куар» (гуар) // Вопросы Азербайджанского языкознания (сборник статей). Б.: Изд. Ак.Наук Аз.ССР, 1967, с.205-216.
 • М.Сейидов. Опыт этимологического анализа Бундурк-Бунтюрк // Доклады АН Азербайджанской ССР, 1969, том ХХУ, с. 91-93.
 • М.Сейидов. Опыт этимологического анализа етнонимов и топонимов Аггоюнлу и Гараглюнлу // С.М. Киров адына Азярбайъан Дювлят Университетинин Елми Ясярляри («Дил вя ядябиййат» серийасы). В.: 1977, №6, 14-23.
 • М.Сейидов. Заметки о гуннской мифологии (по источникам У11в.) // Жур. «Советская тюркология», 1970, №2, 107-116.
 • М.Сейидов. Об этиологии слова «узан» // Жур. «Советская тюркология», 1971, №1, с. 38-48.
 • М.Сейидов. К вопросу о трактовке Йер-Суб в древнетюркских памятниках // Жур. «Советская тюркология», 1973, №3, с.63-69.
 • М.Сейидов. Опыт анализа этнонимов и топонимов «Аггоюнлу» и «Гарагоюнлу» // Научные Труды Министерства Высшего и Среднего Образования Аз.ССр, 1977, 17 с.

Rəsmi saytı

İstinadlar

Avqust 01, 2021
Ən son məqalələr

30

300-lər Komitəsi: Dünya hökumətinin sirləri

300 spartalı (film, 1962)

300 spartalı (film, 2007)

300 (ədəd)

301

302

302 (dəqiqləşdirmə)

302 (ədəd)

303

Ən çox oxunan

BOINC

BOKT

BOK kodlarının siyahısı

BAE Systems

BAFTA mükafatı

mirəli, seyidov, seyidov, mirəli, ələkbər, oğlu, 1918, 1992, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, azərbaycan, yazıçılar, birliyinin, üzvü, 1976, filologiya, elmləri, doktoru, 1968, professor, 1979, azərbaycanın, əməkdar, xadimi, 1982, azərbaycan, milli, yaradıcılıq, akad. Seyidov Mireli Mir Elekber oglu 05 05 1918 26 04 1992 tenqidci edebiyyatsunas Azerbaycan Yazicilar Birliyinin uzvu 1976 filologiya elmleri doktoru 1968 professor 1979 Azerbaycanin Emekdar elm xadimi 1982 Azerbaycan milli yaradiciliq akademiyasinin muxbir uzvu Mireli SeyidovMireli Mir Elekber oglu SeyidovDogum tarixi 5 may 1918Dogum yeri IrevanVefat tarixi 26 aprel 1992 73 yasinda Vefat yeri Baki AzerbaycanMukafatlari Mundericat 1 Heyati 2 Ailesi 3 Senedli filmler ve verlisler 4 Eserleri 5 Meqaleleri 6 Resmi sayti 7 IstinadlarHeyati RedakteSeyidov Mireli Mir Elekber oglu 1918 ci il mayin 5 de de Qerbi Azerbaycanin Irevan seherinde bey ailesinde anadan olmusdur Burada ibtidai mektebi Bakida S Agamahoglu adina hidromeliorasiya texnikumunu bitirmisdir 1938 Yerevan Dovlet Pedaqoji Institutunun Azerbaycan bolmesinde tehsil almisdir 1938 1944 Eyni zamanda Ermenistan Dovlet Universitetinin Serq sobesinde oxumusdur 1941 1945 Hemin iller Sovet Ermenistani qezeti redaksiyasinda korrektor edebi isci gencler sobesinin mudiri mesul katibin muavini vezifelerinde islemis metbuat muvekkili olmusdur AMEA nin Nizami adina Edebiyyat Muzeyinin orta esrler Azerbaycan edebiyyati sobesinin mudiri 1945 1953 Nizami adina Dil ve Edebiyyat Institutunda orta esrler sobesinde bas elmi isci 1953 1960 edebi elaqeler sobesinde bas elmi isci 1960 1967 sobe mudiri 1967 1980 Azerbaycan mifologiyasi ve orta esrler folkloru sobesinin mudiri 1980 1988 institutun xalq yaradiciligi sobesinde aparici elmi isci islemisdir 1987 ci ilden 1982 ci ilde Turkiyede kecirilen 4 cu turkoloji konqresde Sovet numayende heyetinin terkibinde olmus Azerbaycan merasimlerinde teatr unsurleri Yug merasimine esasen movzusunda meruze etmisdir Edebi fealiyyete 1941 ci ilde Sovet Ermenistani qezetinde cap etdirdiyi rey ve ocerklerle baslamisdir Hemin dovrden metbuatda vaxtasiri cixis etmisdir 1968 ci ilde Azerbaycan ermeni edebi elaqeleri en qedim dovrden XVIII esrin sonunadek movzusunda doktorluq dissertasiyasi mudafie etmisdir Azerbaycan mifologiyasi Azerbaycan xalqinin menseyini oyrenmekde bir menbe kimi movzusunda tedqiqat uzerinde calisirdi Umumittifaq turkoloji musavire ve konfranslarda istirak etmisdir 1992 ci il aprelin 26 da Bakida vefat etmis ikinci Fexri xiyabanda defn olunmusdur Yasadigi binanin divarina xatire lovhesi vurulmusdur Yasamal rayonunda adina kuce vardir Ailesi Redakte1948 ci ilde Neime Heseneli qizi Huseynova 1923 1983 ile aile qurmusdur Oglu Elcin d 1952 hazirda Azerbaycan Respublikasi Xarici Isler Nazirliyinde calisir Ondan Anar d 1981 Neime 1994 Mireli d 1997 ve Azer d 1997 adli neveleri vardir Oglu Eldar d 1955 hazirda Moskva seherinde yasayir Ondan Elgun ve Anar adli neveleri vardir Senedli filmler ve verlisler RedakteSenetkar omru Mireli Seyidov YouTube Zirve yollarinda Mireli Seyidov 80 YouTube Yasamaq yanmaqdir Mireli Seyidovun portreti YouTube Eserleri RedakteSayat Nova Baki Genclik 1954 Qovsi Tebrizi Heyat ve yaradiciligi Baki Azerb SSR EA Nesriyyati 1963 Azerbaycan ermeni edebi elaqeleri orta esrler Elm 1976 M Seyidov Azerbaycan mifik tefekkurunun qaynaqlari Baki Yazici 1983 M Seyidov Azerbaycan xalqinin soykokunu dusunerken Baki Yazici 1989 M Seyidov Yaz Bayrami Baki Genclik 1990 M Seyidov Qizil doyuscunun taleyi Baki Genslik 1984 M Seyidov Qam saman ve onun qaynaqlarina umumi baxis Baki Cenclik 1994 M Seyidov Bori qurt Baki Adiloglu 2006Meqaleleri RedakteM Seyidov Varsaq sozu haqqinda Nizami adina Edebiyyat ve Dil Institutunun eserleri B 1954 U11s 175 185 s M Seyidov Ugur sozu haqqinda bezi qeydler Az SSR EA Xeberleri Ictimai elmler seriyasi 1962 4 s 147 159 M Seyidov Oleng in izi ile Azerbaycan Jur 1965 5 s 84 93 M Seyidov Oguz sozunun ve obrazinin menseyi Oguz versiyasi Zaqafqaziyada Konfransinin tezisleri B Az SSR EA Nesriyyati 1966 s 6 M Seyidov Dede Qorqud boylarinin menseyine dair Azerbaycan Jur 1968 6 s 201 208 M Seyidov Azerbaycan ermeni edebi elaqeleri En qedim dovrden XU111 esre kimi Filoloqiya elmleri doktoru alimlik derecesi almaq ucun teqdim olunmus dissertasiya B 1969 179 s M Seyidov Varsaq Ozan Asiq Qobustan toplusu 1970 1 s 38 41 M Seyidov Bezi abidelerde ve xalq yaradiciligi numunelerinde adetinin qaliqlari haqqinda mulahizeler Azerbaycan sifahi xalq edebiyyatina dair tedqiqler U kitab Baki Elm 1977 s 47 M Seyidov Goy ag qara renglerinin eski inamlara elaqesi Az SSR EA Xeberleri Edebiyyat dil incesenet ser 1978 2 s 20 37 M Seyidov Ali kisi ve Koroglu obrazlarinin prototipleri haqqinda Azerbaycan Jur 1978 3 s 184 207 M Seyidov Qorqut sozunun tehlili ve obrazinin koku haqqinda Azerbaycan Jur 1979 1 s 179 207 M Seyidov Agqoyunlu ve Qaraqoyunlu etnonimlerinin etimoloji arasdirilmasi Qobustan toplusu 1979 3 s 59 66 M Seyidov Xiziri turkdilli xalqlarin inami yaratmisdir Azerbaycan Jur 1979 4 s 51 60 M Seyidov Dede Qorqud boydaoindaki gunortac ve ortac sozlerinin etimoloji tehlili Azerbaycan Jur 1980 3 s 177 188 M Seyidov Qazaq Qazax sozunun arasdirilmasi Azerbaycan Jur 1981 2 s 150 163 M Seyidov Gunes mifi Elm ve heyat Jur 1983 2 s 32 34 M Seyidov Qarabag ve Arsaq sozunun etimoloji tehlili Azerbaycan filolociyasi meseleri meqaleler mecmuesi V 1983 s 142 150 M Seyidov Qizil doyuscu nun soy etnik taleyi haqqinda Ulduz Jur 1981 s 33 49 M Seyidov Xalcalarimizdaki ejdaha motivinin mifoloji kokleri Elm ve heyat Jur 1984 3 s 20 23 M Seyidov Qasqay ve Ayrim etnonimlerinin sozacimi Elm ve heyat Jur 1984 9 s 13 15 M Seyidov Oguzun ata anasinin kimliyi Elm ve heyat Jur 1985 8 s 15 16 M Seyidov Mifde sonsuzluq ve teklik baxisi haqqinda Elm ve heyat Jur 1986 6 25 27Turkce M Seyidov Gok kara Ak Renglerinin Eski Inanclarla Alakasi Turk Dunyasi Arastirmalari Istanbul 1988 Sayisi 2 s 33 52 Kitablar rus dilinde M Sejidov Pevec narodov Zakavkazya Baku 1963 M Sejidov Azerbajdzhano armyanskie literaturnye svyazi Baku 1969 Meqaleler rus dilinde M Sejidov Nekotorye zametki o gunno azerbajdzhanskih mifologicheskih svyazej na osnove etimologicheskogo analiza kuar guar Voprosy Azerbajdzhanskogo yazykoznaniya sbornik statej B Izd Ak Nauk Az SSR 1967 s 205 216 M Sejidov Opyt etimologicheskogo analiza Bundurk Buntyurk Doklady AN Azerbajdzhanskoj SSR 1969 tom HHU s 91 93 M Sejidov Opyt etimologicheskogo analiza etnonimov i toponimov Aggoyunlu i Garaglyunlu S M Kirov adyna Azyarbajan Dyuvlyat Universitetinin Elmi Yasyarlyari Dil vya yadyabijjat serijasy V 1977 6 14 23 M Sejidov Zametki o gunnskoj mifologii po istochnikam U11v Zhur Sovetskaya tyurkologiya 1970 2 107 116 M Sejidov Ob etiologii slova uzan Zhur Sovetskaya tyurkologiya 1971 1 s 38 48 M Sejidov K voprosu o traktovke Jer Sub v drevnetyurkskih pamyatnikah Zhur Sovetskaya tyurkologiya 1973 3 s 63 69 M Sejidov Opyt analiza etnonimov i toponimov Aggoyunlu i Garagoyunlu Nauchnye Trudy Ministerstva Vysshego i Srednego Obrazovaniya Az SSr 1977 17 s Resmi sayti Redaktehttp www mireli seyidov comIstinadlar RedakteMenbe https az wikipedia org w index php title Mireli Seyidov amp oldid 5913893, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

ne axtarsan burda

en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.

Mirəli seyidov lüğət

Seyidov Mirəli Mir Ələkbər oğlu 1918-ci il mayın 5-də-də Qərbi Azərbaycanın İrəvan şəhərində bəy ailəsində anadan olmuşdur. Burada ibtidai məktəbi, Bakıda S.Ağamahoğlu adına hidromeliorasiya texnikumunu bitirmişdir (1938). Yerevan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan bölməsində təhsil almışdır (1938-1944). Eyni zamanda Ermənistan Dövlət Universitetinin Şərq şöbəsində oxumuşdur (1941-1945). Həmin illər “Sovet Ermənistanı” qəzeti redaksiyasında korrektor, ədəbi işçi, gənclər şöbəsinin müdiri, məsul katibin müavini vəzifələrində işləmiş, mətbuat müvəkkili olmuşdur. AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri (1945-1953), Nizami adına Dil və Ədəbiyyat İnstitutunda orta əsrlər şöbəsində baş elmi işçi (1953-1960), ədəbi əlaqələr şöbəsində baş elmi işçi (1960-1967), şöbə müdiri (1967-1980), Azərbaycan mifologiyası və orta əsrlər folkloru şöbəsinin müdiri (1980-1988), institutun xalq yaradıcılığı şöbəsində aparıcı elmi işçi işləmişdir (1987-ci ildən). 1982-ci ildə Türkiyədə keçirilən 4-cü türkoloji konqresdə Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində olmuş, “Azərbaycan mərasimlərində teatr ünsürləri (Yuğ mərasiminə əsasən)” mövzusunda məruzə etmişdir. Ədəbi fəaliyyətə 1941-ci ildə ” Sovet Ermənistanı” qəzetində çap etdirdiyi rəy və oçerklərlə başlamışdır. Həmin dövrdən mətbuatda vaxtaşırı çıxış etmişdir. 1968-ci ildə “Azərbaycan-erməni ədəbi əlaqələri (ən qədim dövrdən XVIII əsrin sonunadək)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. “Azərbaycan mifologiyası Azərbaycan xalqının mənşəyini öyrənməkdə bir mənbə kimi” mövzusunda tədqiqat üzərində çalışırdı. Ümumittifaq türkoloji müşavirə və konfranslarda iştirak etmişdir.

1992-ci il aprelin 26-da Bakıda vəfat etmiş, ikinci Fəxri xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Yaşadığı binanın divarına xatirə lövhəsi vurulmuşdur.

Yasamal rayonunda adına küçə vardır.

Mirəli Seyidov

Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü (1976), filologiya elmləri doktoru (1968), professor (1979), Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi (1982), Azərbaycan milli yaradıcılıq akademiyasının müxbir üzvü.

Mirəli Seyidov Average rating: 4.0

· 5 ratings · 0 reviews · 9 distinct works

4.50 avg rating — 2 ratings — published 1989 — 2 editions

 • Want to Read
 • Currently Reading
 • Read

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

it was amazing 5.00 avg rating — 1 rating — published 1954

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

liked it 3.00 avg rating — 1 rating — published 1983

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

liked it 3.00 avg rating — 1 rating — published 1994

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

0.00 avg rating — 0 ratings — published 1963

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

0.00 avg rating — 0 ratings — published 1976

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

0.00 avg rating — 0 ratings — published 1990

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

0.00 avg rating — 0 ratings — published 1984 — 2 editions

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

0.00 avg rating — 0 ratings — published 2006

Error rating book. Refresh and try again.

Rate this book

Clear rating

Company

Work with us

Connect

 • © 2023 Goodreads, Inc.
 • Mobile version

Welcome back. Just a moment while we sign you in to your Goodreads account.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.