Press "Enter" to skip to content

Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas postulatları. Diffuziya. Broun hərəkəti

Bu axırıncı ifadə, molekulyar kinetik nəzəriyyədən qaz molekulalarının orta kvadratik sürətləri üçün təyin olunmuş ifadə ilə eynidir.

Mühazirə 8 İdeal qazın molekulyar- kinetik nəzəriyyəsi. Molekulyar- kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi

Mühazirə 8
İdeal qazın molekulyar- kinetik nəzəriyyəsi.
Molekulyar- kinetik nəzəriyyənin əsas tənliyi.
Molekulyar fizika bölməsində maddənin quruluşu və xassələri onların molekullardan təşkil olunması və bu molekulların daim hərəkətdə olması əsasında öyrənilir.Molekulyar fizikanın qanunları statistik xarakter daşıyuır,yəni makroskopik cisimlərin xassələri, onları təşkil edən çoxlu sayda molekulların hərəkət formalarının və onların dinamik xarakteristikalarının orta qiymətinin müəyyən olunması yolu ilə öyrənilir.

Qazların xassələri XIX əsrin ortalarında yaradılmış ideal qazın molekulyar-kinetik nəzəriyyəsinin köməyi ilə öyrənilir. Bu nəzəriyyədə ideal qaz modelindən istifadə olunur. Aşağıdakı şərtləri ödəyən ideallaşdırılmış sistem ideal qaz modelidir.

 1. qaz molejkullarına maddi nöqtə kimi baxılır və qaz molekullarının tutduqlarə həcm, qazın yerləşdiyi qabın həcminə nisbətən çox kiçik olduğu üçün nəzərə alınmır.
 2. Qaz molekulları arasında qarşılıqlı təsir qüvvəsi yoxdur.
 3. Qaz molekullarının bir biri ilə və yerləşdikləri qabın divarlarıilə toqquşması mütləq elastiki xarakter daşıyır.

Qazlarin molekulyar kinetik nəzəriyyəsi yaranmazdan əvvəl təcrübi yolla bir sıra qaz qanunları müəyyən olunmuşdur.

XVII və XVIII əsrlərdə qazların təcrübi qanunları müəyyən edilmişdir.Beləki, müəyyən olunub ki, sabit temperaturda ( ) verilmiş qaz kütləsinin təzyiqinin həcminə hasili sabit kəmiyyətdir, yəni

Bu proses izotermik proses adlanır.

Sabit həcmdə baş verən proses isə izoxorik proses adlanır.Sabit həcmdə verilmiş qaz kütləsinin təzyiqi və mütləq temperaturu arasında

yəni asılılıq mövcuddur.

Eyni zamanda verilmiş kütləli qaz sabit təzyiqdə olarsa, onda

(3), yəni .
Bu proses izobarik proses adlanır.

Ümumi halda verilmiş qaz kütləsinin eynizamanda, təzyiqi, temperaturu və həmi dəyişərsə,onda klapeyron müəyyən etmişdir ki, qazın təzyiqinin həcminə hasilinin onun mütləq temperaturuna olan nisbəti sabit kəmiyyətdir, yəni

(4)
Avaqadro qanununa görə normal şəraitdə ( Pa K) istənilən bir mol qazın tutduğu həcm sabit kəmiyyət olub, 22,4 m 3 bərabərdir. Onda normal şəraitdə olan 1 mol qaz üçün Klapeyron qanununu yazsaq

Bu ifadənin bütün qazlar üçün eyni olduğunu müəyyən etmiş olarıq. Burada universal qaz sabiti adlanır. Onda ixtiyari qaz kütləsi üçün Klapeyron qanunundan

Burada M –verilmiş qazın molyar kütləsidir.

Indi isə qazlarınmolekulyar kinetik nəzəriyyəsinin əsas tənliyini nəzərdən keçirək. Fərz edək ki, müəyyən qabın içərisində bir atomlu ideal qaz var. Istilik hərəkətində iştirak edən qaz molekulaları bir biri və qazın divarı ilə mütləq elastiki toqquşurlar.Molekulalar tərəfinən qabın divarına vurulan zərbələr, nəticədə qaz təzyiqinin yaranmasına səbəb olur.

Məlumdur ki, təzyiq səthi normal yönəlmiş qüvvənin, bu səthin sahəsinə olan nisbətinə deyilir, yəni

Digər tərəfdən Nyutonun ikinci qanununa görə burada – impulsun dəyişməsidir. Onda

(6)
Deməli, zaman ərzində qabın səthinə dəyən qab molekullarının impulsunun dəyişməsi nəticədəqab təzyiqinin yaranmasına səbəb olur.

Qabın divarına perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən bir molekulanın divarla mütləq elastiki toqquşması nəticəsində divarın baxdığımız sahəsinin, impulsun dəyişməsi

– bir qaz molekulasının kütləsidir.

Qapalı qabda olan qaz molekullarının konsentrasiyası n olarsa, onda seçilmiş divar səthi istiqamətində hərəkət edən molekulların sayı -lə mütənasib olmalıdır. Məsələn, baxdığımız həcm kub şəklində olarsa, qabın bütün səthləri istiqamətində hərəkət edən molekulların sayı eyni olar.Onda t zamanı ərzində səthindən məsafəsində olan və bu səth istiqamətində hərəkət edən qaz molekulaları ilə toqquşacaq.Onda səthinin impulsunun dəyişməsi

Bu ifadəni (6) düsturunda nəzərə alsaq

Həqiqətdə qaz molekulaları müxtəlif sürətlə hərəkət edirlər.Ona görə orta kvadratik sürət anlayışından istifadə olunur:

Nəticədə qaz molekulalarının yerləşdikləri qabın divarına göstədikləri təzyiq

Bu axırıncı ifadə qazların molekulyar kinetik nəzəriyyəsinin əsas tənliyi adlanır.

(8) ifadəsini aşağıdakı şəkildə yazmaq olar.

Burada – bir qaz molekulasının irəliləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisidir.

(9) ifadəsini bir molekul qazın həcminə vursaq, onda

Nəzərə alsaq ki, və

Burada – bir mol qazda olan molekulların sayıdır, yəni Avaqadro ədədidir.

– Bolsman sabiti adlanır.

Deməli qaz molekulasının irəliləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisi qazın mütləq temperaturundan asılı olub,

ifadəsindən təyin olunur.

olarsa , yəni mütləq elə temperaturdu ki, bu temperaturda qaz molekulasının irəliləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisi sıfra bərabərdir.

(10) ifadəsindən istifadə edərək orta kvadratik sürət üçün

(11) ifadəsini alarıq.
Qaz molekulalarının sürətə görə paylanması (Maksvell paylanması)

İstilik hərəkətində iştirak edən qaz molekulalarının aramsız olaraq bir birilə çoxsaylı toqquşmaları nəticəsində onların sürətlərinin qiymət və istiqaməti dəyişir. Molekulların sayının çox olması və onların xaotik hərəkətdə iştirak etməsi imkan verir ki, qəbul edək ki, orta hesabla bütün istiqamətlərdə hərəkət edən molekulların sayı eynidir. Molekulların istilik hərəkətinin orta sürəti üçün təyin olunmuş ifadədən (11) görünür ki, tarazlıq halında , bütün qaz molekullarının orta kvadratik sürətləri eynidir. Bu onunla əlaqədardır ki, tarazlıq halında qaz molekullarının sürətləri müəyyənqanuna görə paylanır və bu qanuna uyğunluq zamandan asılı olaraq dəyişmir. Statistik xarakter daşıyan bu qanun nəzəri olaraq Maksvell tərəfindən müəyyən edilmişdir.

Maksvell nəzəriyyəsində qazın eyni tipli çoxsaylı molekullardan və bu molekkulların daim xaotik hərəkətdə iştirak etməsi qəbul oluinmuşdur.qazın temperaturu sabitdir və xarici qüvvə sahələrinin qaza təsiri nəzərə alınmır. Fərz edək ki, qaz molekulalarının ümumisayı -dir. Onda sürətləri ( ) sürətlər intervalında olan qaz molekulalarının sayı olar. Sürət intervalının yeri dəyişdikdə, bu intervalda olan molekulların sayı da dəyişir,amma sürələri ( ) intervalında olan molekulların nisbi sayı dəyişməz qalır. Dəyişməz qalan bu kəmiyyətə paylanma funksiyası deyilir.

Maksvell ehtimal nəzəriyyəsinə əsaslanaraq paylanma funksiyası üçün aşağıdakı ifadəni almışdır.

(13) ifadəsindən görünür ki, paylanma funksiyasınnı konkret forması qaz molekulasının kütləsindən ( ) və qazın temperaturundan asılıdır.

Bu funksiyanın maksimumuna uyğun gələn sürət ehtimallı sürət olur, yəni qaz molekulalarının əksəriyyəti bu sürətlə hərəkət edirlər.Paylanma funksiyasından sürətə görə törəmə alıb, sıfra bərabər etsək,ən ehtimallı sürət üçün

ifadəsi və orta kvadratik sürət üçün

Bu axırıncı ifadə, molekulyar kinetik nəzəriyyədən qaz molekulalarının orta kvadratik sürətləri üçün təyin olunmuş ifadə ilə eynidir.

(14) düsturundan görünür ki, temperatur ardıqca paylanma funksiyasının maksimumu qrafikin sağ tərəfinə öz yerini dəyişdirir.

Qeyd edək ki, paylanma əyrisinin əhatə etdiyi sahə dəyişmir.

Molekulların istilik hərəkətinin orta sürəti təcrübi yolla ilk dəfə alman alimi Stern tərəfindən təyin olunmuşdur. Stern təcrübəsi hətta molekulların sürətinə görə paylanmasında müşahidə etməyə imkan vermişdir.

Məkəzi oxlarıeyni olan iki silindr vakkumda yerləşir, onların simmetriya oxları boyunca üzərinə gümüş ( ) hopdurulmuş platin( ) tel xarici cərəyan mənbəyi vasitəsilə qızdırılır. Qızma zamanı buxarlanan atomları birinci silindrin yan səthində olan yarıqdan keçərək, xarici silindrin daxili səthində toplanır. Sistem müəyyən bucaq sürıtilə fırlanarsa, toplanan gümüş öz yerini dəyişəcək.

Gümüş atomlarının uçuş zamanı j ifadəsinə görə təyin olunur. Burada R xarici silindrin radiusudur. Onda bu iki ifadədən

sürəti təyin etmək olar.

Barometrik tənlik. Bolsman paylanması
Müəyyən h yüksəkliyindəki atmosfer təzyiqi, bu yüksəklikdən yuxarıda yerləşən hava laylarının çəkisi ilə təyin olunur. Onda yüksəkliyindəki təzyiq olar. > 0 olarsa, onda

Dostları ilə paylaş:

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsas postulatları. Diffuziya. Broun hərəkəti

Maddənin molekulları onunla bilavasitə təmasda olan başqa bir maddənin molekulları arasına nüfuz edə bilir.

Təmasda olan maddələrin molekullarının bir birinə nüfuz etməsi diffuziya adlanır.

Diffuziya qazlarda, mayelərdə və bərk cisimlərdə baş verə bilər. Diffuziya sürəti maddənin aqreqat halından və temperaturdan asılıdır.

 • Qazlarda diffuziya daha sürətli gedir, bərk cisimlərdə diffuziyanın sürəti ən kiçikdir.
 • Temperaturu artırdıqda diffuziyanın sürəti artır.

Havada iyin yayılması diffuziya hadisəsinə bir nümunədir.

Qazlarda və mayelərdə asılı halda olan kiçik hissəciklərin nizamsız hərəkəti Broun hərəkəti adalanır. Broun hərəkətinə nümunə olaraq tozcuqların havadakı nizamsız hərəkətidir. Broun hərəkətinin intensivliyi temperaturdan asılıdır. Yüksək temperaturda broun hərəkəti daha intensivdir.

Diffuziya və broun hərəkəti maddələrin çox kiçik hissəciklərdən – atom və molekullardan ibarət olmasını və bu hissəciklərin nizamsız hərəkət etməsini təsdiq edən hadisələrdir.

скачать dle 12.1
Müəllif: Ağakişiyev Səbuhi

Molekulyar kinetik nəzəriyyə: tarix, postulatlar və nümunələr

The molekulyar kinetik nəzəriyyə Bu, qazların eksperimental müşahidələrini mikroskopik baxımdan izah etməyə çalışan biridir. Yəni qaz hissəciklərinin təbiətini və davranışını qazın maye kimi fiziki xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirməyə çalışır; makroskopiyanı mikroskopik şəkildə izah edin.

Qazlar, xüsusiyyətlərinə görə hər zaman elm adamlarının marağına səbəb olmuşdur. Onlar tapıldıqları qabın bütün həcmini tuturlar, məzmunu ən az müqavimətə qarşı çıxmadan tamamilə sıxıla bilirlər; və temperatur artarsa, konteyner genişlənməyə başlayır və hətta çatlaya bilər.

Mayeləşmədən uzaq və ya yaxın şəraitdə qaz hissəcikləri. Mənbə: Olivier Cleynen və İstifadəçi: Sharayanan [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Bu xassələrin və davranışların bir çoxu ideal qaz qanunlarında ümumiləşdirilmişdir. Ancaq qazı kosmosda səpələnmiş milyonlarla hissəciklərin toplusu kimi deyil, bütöv hesab edirlər; Bundan əlavə, təzyiq, həcm və temperatur məlumatlarına əsaslanaraq, bu hissəciklərin necə hərəkət etdiyi ilə bağlı əlavə məlumat vermir.

Məhz bundan sonra molekulyar kinetik nəzəriyyə (TCM), onları mobil sferalar (yuxarı şəkil) kimi təsəvvür etməyi təklif edir. Bu kürələr özbaşına bir -biri ilə və divarlarla toqquşur və xətti bir traektoriya saxlayır. Bununla birlikdə, temperatur azaldıqda və təzyiq artdıqda kürələrin traektoriyası əyri olur.

TCM-ə görə qaz, təsvirin ilk çərçivəsindəki kürələr kimi davranmalıdır. Lakin, soyumaqla və onlara təzyiqi artırmaqla, davranışları idealdan uzaqdır. Daha sonra onlar mayeləşməyə yaxın olan və buna görə də maye fazasına keçən real qazlardır.

Bu şəraitdə sferalar arasında qarşılıqlı əlaqə o qədər əhəmiyyətli olur ki, onların sürəti bir anlıq azalır. Onlar mayeləşməyə nə qədər yaxın olsalar, onların trayektoriyaları bir o qədər əyri olur (sağda daxil edilir) və toqquşmaları bir o qədər az enerjili olur.

 • 1 Tarix
  • 1.1 Daniel Bernoulli
  • 1.2 Rudolf Clausius
  • 1.3 James Clerk Maxwell və Ludwig Boltzmann
  • 2.1 Qaz hissəciklərinin həcmi əhəmiyyətsizdir
  • 2.2 Hissəciklər arasında cazibə qüvvələri sıfırdır
  • 2.3 Qaz hissəcikləri daim hərəkətdədir
  • 2.4 Hissəciklər və qabın divarları arasında toqquşmalar elastikdir
  • 2.5 Kinetik enerji sabit qalmır
  • 2.6 Orta kinetik enerji bütün qazlar üçün verilən bir temperatura bərabərdir
  • 3.1 Boyl qanunu
  • 3.2 Çarlz Qanunu
  • 3.3 Dalton Qanunu

  Tarix

  Daniel Bernoulli

  Daha yaxşı atomlar adlanan bu sferaların ideyası artıq Roma filosofu Lucretius tərəfindən nəzərdə tutulmuşdu; qazlar üçün deyil, bərk, statik obyektlər üçün. Digər tərəfdən, 1738-ci ildə Daniel Bernoulli bütün istiqamətlərdə hərəkət edən nizamsız sferalar kimi təsəvvür edərək qaz və mayelərə atom baxışını tətbiq etdi.

  Onun işi isə o zamankı fizika qanunlarını pozurdu; bir cisim əbədi olaraq hərəkət edə bilməzdi, ona görə də bir sıra atom və molekulların enerjisini itirmədən bir-biri ilə toqquşacağını düşünmək mümkün deyildi; yəni elastik toqquşmaların olması mümkün deyildi.

  Rudolf clausius

  Bir əsr sonra digər müəlliflər TCM -ni qaz hissəciklərinin yalnız bir istiqamətdə hərəkət etdiyi bir model ilə gücləndirdilər. Rudolf Clausius, nəticələrini topladı və Boyle, Charles, Dalton və Avogadro tərəfindən nümayiş etdirilən ideal qaz qanunlarını izah etməyə çalışdığı daha tam bir TCM modelini bir araya gətirdi.

  James Clerk Maxwell və Ludwig Boltzmann

  1859 -cu ildə James Clerk Maxwell, qazlı hissəciklərin müəyyən bir temperaturda bir sıra sürətlər nümayiş etdirdiyini və bunların bir dəstinin ortalama bir molekulyar sürətlə hesab edilə biləcəyini bildirdi.

  Sonra 1871 -ci ildə Ludwig Boltzmann mövcud fikirləri entropiya ilə əlaqələndirdi və qazın termodinamik olaraq həmişə homojen və spontan bir şəkildə mümkün qədər çox yer tutmağa meylli olduğunu söylədi.

  Molekulyar kinetik nəzəriyyənin postulatları

  Qazı onun hissəciklərindən nəzərdən keçirmək üçün müəyyən postulatların və ya fərziyyələrin yerinə yetirildiyi bir model lazımdır; məntiqi olaraq makroskopik və eksperimental müşahidələri (mümkün qədər dəqiq) proqnozlaşdıra və izah edə bilməlidir. Bununla birlikdə, TCM postulatlarından bəhs edilir və təsvir olunur.

  Qaz hissəciklərinin həcmi əhəmiyyətsizdir

  Qazlı hissəciklərlə dolu bir qabda bunlar dağılır və hər küncdə bir -birindən uzaqlaşırlar. Hamısını bir anlıq konteynerin müəyyən bir nöqtəsində, mayeləşdirmədən bir araya gətirə bilsəydik, qabın həcminin cüzi bir hissəsini tutduqları müşahidə ediləcəkdi.

  Bu o deməkdir ki, içərisində milyonlarla qazlı hissəcik olsa da, konteyner əslində tamdan daha boşdur (həcm-boşluq nisbəti 1-dən çox); buna görə də onun maneələri imkan verərsə, o və içindəki qaz birdən-birə sıxıla bilər; çünki sonda hissəciklər çox kiçikdir, eləcə də onların həcmi.

  Bir qazanın həcm-boşluq əlaqəsi. Mənbə: Gabriel Bolivar.

  Yuxarıdakı şəkil mavi rəngli bir qazdan istifadə edərək yuxarıdakıları dəqiq şəkildə göstərir.

  Hissəciklər arasındakı cazibə qüvvələri sıfırdır

  Konteynerin içərisindəki qaz hissəcikləri, qarşılıqlı təsirlərinin güc qazanması üçün kifayət qədər vaxt olmadan bir -biri ilə toqquşur; onları əhatə edən molekulyar vakuum olduqda daha da azdır.Bunun dərhal nəticəsidir ki, onların xətti yolları konteynerin həcmini tamamilə əhatə etməyə imkan verir.

  Əgər belə olmasaydı, “qəribə” və “labirint” formalı qabda qazın kondensasiyası nəticəsində nəmli bölgələr olardı; Bunun əvəzinə, hissəciklər, qarşılıqlı təsir qüvvəsi onları dayandırmadan, tam sərbəstliklə bütün konteynerdən keçirlər.

  Qarşılıqlı təsirlər sıfır və ya əhəmiyyətsiz olduqda (A., xətti) və əhəmiyyətli olduqda (B., əyrilər) qaz hissəciklərinin traektoriyaları. Mənbə: Gabriel Bolivar.

  Üst görüntünün xətti traektoriyaları (A.) bu postulatı nümayiş etdirir; əgər traektoriyalar əyri olarsa (B.), hissəciklər arasında göz ardı edilə bilməyən qarşılıqlı təsirlərin olduğunu göstərir.

  Qaz hissəcikləri həmişə hərəkətdədir

  İlk iki postulatdan etibarən, qaz hissəciklərinin heç vaxt hərəkət etməməsi faktı da yaxınlaşır. Konteynerdə bulanıklaşdıqda, mütləq temperaturla düz mütənasib bir qüvvə və sürətlə bir -biri ilə və divarları ilə toqquşurlar; bu qüvvə təzyiqdir.

  Əgər qaz hissəcikləri bir anlıq hərəkətini dayandırsalar, qabın içərisində boşluqda düzülərək təsadüfi formalar vermək üçün kifayət qədər vaxta malik olan “tüstü dilləri”nin heç bir yerdən çıxmasına şahidlik edəcəkdilər.

  Partiküllər və konteyner divarları arasındakı toqquşmalar elastikdir

  Əgər qabın daxilində yalnız qaz hissəcikləri ilə qabın divarları arasında elastik toqquşmalar üstünlük təşkil edərsə, qazın kondensasiyası heç vaxt baş verməyəcək (fiziki şərtlər dəyişmədiyi müddətcə); ya da heç dincəlmədiklərini və həmişə toqquşduqlarını söyləməklə eyni şeydir.

  Bunun səbəbi elastik toqquşmalarda kinetik enerjinin xalis itkisinin olmamasıdır; hissəcik divarla toqquşur və eyni sürətlə sıçrayır. Bir hissəcik toqquşanda yavaşlayırsa, digəri kinetik enerjisini dağıdan istilik və ya səs çıxarmadan sürətlənir.

  Kinetik enerji sabit qalmır

  Hissəciklərin hərəkəti təsadüfi və xaotikdir, belə ki, hamısı eyni sürətə malik deyil; olduğu kimi, məsələn, magistral yolda və ya izdihamda. Bəziləri daha enerjili və daha sürətli səyahət edir, bəziləri isə ləngdirlər, onları sürətləndirmək üçün toqquşma gözləyirlər.

  Onun sürətini təsvir etmək üçün daha sonra orta hesablamaq lazımdır; və bununla da qaz hissəciklərinin və ya molekullarının orta kinetik enerjisi öz növbəsində əldə edilir. Bütün hissəciklərin kinetik enerjisi daimi dəyişkən olduğu üçün orta göstərici verilənlərə daha yaxşı nəzarət etməyə imkan verir və daha çox etibarlılıqla işləmək mümkündür.

  Orta kinetik enerji bütün qazlar üçün verilmiş temperatura bərabərdir

  Orta molekulyar kinetik enerji (ECmp) konteynerdə temperatur dəyişir. İstilik nə qədər yüksək olsa, enerji də o qədər yüksək olacaq. Orta olduğu üçün bu dəyərdən yüksək və ya aşağı enerjiyə malik hissəciklər və ya qazlar ola bilər; bəziləri daha sürətli, bəziləri isə daha yavaş.

  Riyazi olaraq EC olduğunu göstərmək olarmp yalnız temperaturdan asılıdır. Bu o deməkdir ki, qaz nə olursa olsun, kütləsi və ya molekulyar quruluşu, EC-simp T temperaturunda eyni olacaq və yalnız artdıqda və ya azaldıqda dəyişəcək. Bütün postulatlar arasında bu, bəlkə də ən aktualıdır.

  Bəs orta molekulyar sürət haqqında nə demək olar? EC-dən fərqli olaraqmp, molekulyar kütlə sürəti təsir edir. Qaz hissəcik və ya molekul nə qədər ağırdırsa, onun daha yavaş hərəkət etməsini gözləmək təbiidir.

  Nümunələr

  TCM -nin ideal qaz qanunlarını izah etməyi bacardığına dair bəzi qısa nümunələr. Müraciət edilməməsinə baxmayaraq, qazın yayılması və efüzyonu kimi digər hadisələr də TCM ilə izah edilə bilər.

  Boyle Qanunu

  Əgər qabın həcmi sabit temperaturda sıxılırsa, qaz hissəciklərinin divarlarla toqquşması üçün getməli olduğu məsafə azalır; bu, qeyd olunan toqquşmaların tezliyinin artmasına bərabərdir və nəticədə daha böyük təzyiq yaranır. Temperatur sabit qaldıqca ECmp həm də sabitdir.

  Charles Qanunu

  T, EC artırsanızmp artacaq. Qaz hissəcikləri daha sürətli hərəkət edəcək və qabın divarları ilə daha çox toqquşacaq; Beləliklə, təzyiq artır.

  Divarlar çevikdirsə, genişlənməyə qadirdirsə, onların sahəsi daha böyük olacaq və təzyiq sabit olana qədər azalacaq; və nəticədə həcmi də artacaq.

  Dalton Qanunu

  Kiçik qablardan gələn bir konteynerə bir neçə litr fərqli qaz əlavə edilsə, onun ümumi daxili təzyiqi hər bir qaz növünün ayrı -ayrılıqda tətbiq etdiyi qismən təzyiqlərin cəminə bərabər olardı.

  Niyə? Çünki bütün qazlar bir-biri ilə toqquşmağa və homojen şəkildə dağılmağa başlayır; aralarındakı qarşılıqlı təsirlər boşdur və konteynerdə boşluq üstünlük təşkil edir (TCM postulatları), buna görə də sanki hər qaz təkdir və digər qazların müdaxiləsi olmadan təzyiqini ayrı -ayrılıqda həyata keçirir.

  İstinadlar

  1. Whitten, Davis, Peck & Stanley. (2008). Kimya. (8 -ci nəşr). CENGAGE Learning, S 426-431.
  2. Fernandez Pablo. (2019). Molekulyar Kinetik Nəzəriyyə. Vix. Vix.com saytından bərpa edildi
  3. Jones, Andrew Zimmerman. (7 fevral 2019-cu il). Qazların Kinetik Molekulyar Nəzəriyyəsi. Yenidən əldə edildi: Thinkco.com
  4. Hall Nensi. (5 may 2015-ci il). Qazların kinetik nəzəriyyəsi. Glenn Araşdırma Mərkəzi. grc.nasa.gov saytından bərpa edildi
  5. Blaber M. & Lower S. (9 oktyabr 2018-ci il). Kinetik molekulyar nəzəriyyənin əsasları. Kimya LibreTexts. Bərpa edildi: chem.libretexts.org
  6. Kinetik Molekulyar Nəzəriyyə. Kimdən əldə edildi: chemed.chem.purdue.edu
  7. Vikipediya (2019). Qazların kinetik nəzəriyyəsi. En.wikipedia.org saytından bərpa edildi
  8. Toppr. (s.f.). Qazların kinetik molekulyar nəzəriyyəsi. Bərpa edildi: toppr.com

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.