Press "Enter" to skip to content

Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. Fonetika, orfoepiya, orfoqrafıya

Ali məktəblərin fıloloji fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə – “Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası” bəhsində fonetik qanunlar, vurğu, intonasiya və eləcə də hecaların növləri haqqında geniş məlumat verilir.

Muasir azerbaycan dili fonetika

(+994 12) 493 30 77

 • Философия
 • История
 • История Азербайджана
 • Социология
 • Этнография
 • Экономика
 • Государство и право
 • Политика. Политические науки
 • Наука и образование
 • Культура
 • Библиотечное дело
 • Психология
 • Языкознание
 • Литературоведение
 • Фольклор
 • Художественная литература
 • Искусство
 • Средства массовой информации
 • Информатика
 • Религия
 • Естественные науки
 • Нефть
 • Связь
 • Технология. Технические науки
 • Архитектура
 • Сельское и лесное хозяйство
 • Туризм
 • Таможенное дело
 • Медицина и здравоохранение
 • Военное дело
 • Спорт
 • Статистика
 • Экология
 • Справочные издания

Müasir Azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya

Подписка

В локальной сети в пользование читателей предоставляется “Законодательная база Российской Федерации”..

В локальной сети в пользование читателей предоставляется Электронно Библиотечная Система IPR Books – электронная библиотека по всем отраслям знаний, содержащая более 5 000 э-книг.

Polpred.com Обзор СМИ. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллион лучших сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.

Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. Fonetika, orfoepiya, orfoqrafıya

Ali məktəblərin fıloloji fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə – “Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası” bəhsində fonetik qanunlar, vurğu, intonasiya və eləcə də hecaların növləri haqqında geniş məlumat verilir.

 • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
 • Регистрация
 • Узнайте сколько стоит уникальная работа конкретно по Вашей теме:
 • Сколько стоит заказать работу?

Смотри также

Abdullayeva G.A. Müasir Azərbaycan dili. II hissə (morfologiya, sintaksis)

 • Раздел: Азербайджанский язык → Грамматика

AMİ-nin “Xarici dil (ingilis dili) müəllimliyi” ixtisası üçün dərs vəsaiti. — Bakı: Elm və təhsil, 2013. — 308 səh. Dərs vəsaitinin II hissəsində qrammatika sahəsi, morfologiya və sintaksis şöbələri, bu şöbələrin tədqiqat obyektinə daxil olan bütün məsələlər: nitq hissələri, onlara aid olan kateqoriyalar, nitq hissələrinin quruluş xüsusiyyətləri, sintaktik əlaqələr, söz.

 • 1,47 МБ
 • добавлен 17.01.2017 20:54
 • описание отредактировано 29.08.2021 00:25

Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. II hissə. Leksika

 • Раздел: Языки и языкознание → Азербайджанский язык

Bakı: Şərq-Qərb, 2007. — 192 səh. — ISBN: 978-9952-34-108-9. Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə -“Leksikologiya” bəhsində leksikologiyanın məqsədi və vəzifələri, müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi, leksikası, idiom və ibarələri, leksikoqrafıyası və s. izah olunur.

 • 4,79 МБ
 • добавлен 26.10.2016 12:48
 • описание отредактировано 27.10.2016 02:54

Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili. III hissə. Morfologiya

 • Раздел: Азербайджанский язык → Грамматика

Bakı: Şərq-Qərb, 2007. — 280 səh. — ISBN: 978-9952-34-179-9. Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslikdə morfologiyanın mühüm məsələləri – əsas nitq hissələri (isim, sifət, say, əvəzlik, fel və zərf), köməkçi nitq hissələri (qoşma, bağlayıcı, ədat və modal sözlər) və xüsusi nitq hissələri (nida və yamsılamalar) haqqında.

 • 6,35 МБ
 • добавлен 03.11.2016 20:49
 • описание отредактировано 29.08.2021 00:25

Xəlilov Buludxan. Müasir azərbaycan dili: fonetika, yazı, əlifba, qrafika, orfoqrafiya, orfoepiya

 • Раздел: Языки и языкознание → Азербайджанский язык

Dərslik. — Bakı: Bakı çap evi, 2013. — 310 s. Dərslikdə müasir Azərbaycan ədəbi dili anlayışı, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənni və onun başqa əlmlərlə əlaqəsi, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənninin şöbələrində öyrənilən məsələlər şərh olunur.

 • 1,17 МБ
 • добавлен 17.01.2017 05:34
 • описание отредактировано 19.08.2019 23:47

Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. Fonetika, orfoepiya, orfoqrafıya

Bakı: Şərq-Qərb, 2007. — 256 səh. — ISBN: 978-9952-34-153-9.

Ali məktəblərin fıloloji fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslik üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə – “Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası” bəhsində fonetik qanunlar, vurğu, intonasiya və eləcə də hecaların növləri haqqında geniş məlumat verilir.

 • Sign up or login using form at top of the page to download this file.
 • Sign up

See also

Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili. III hissə. Morfologiya

 • Category: Languages and linguistics → Azerbaijanian language

Bakı: Şərq-Qərb, 2007. — 280 səh. — ISBN: 978-9952-34-179-9. Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin müəllimləri və tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş bu dərslikdə morfologiyanın mühüm məsələləri – əsas nitq hissələri (isim, sifət, say, əvəzlik, fel və zərf), köməkçi nitq hissələri (qoşma, bağlayıcı, ədat və modal sözlər) və xüsusi nitq hissələri (nida və yamsılamalar) haqqında.

 • 6,35 MB
 • added 11/03/2016 20:49
 • info modified 01/21/2023 22:36

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.