Press "Enter" to skip to content

Qrafiklər: bunlar nə üçündür, xüsusiyyətləri, növləri, nümunələri

Qrafik dizayn bir çoxları üçün, ilk növbədə gənclər üçün maraqlıdır. Yaradıcı bir özünü reallaşdırma ehtimalına əlavə olaraq, bir qrafik dizayner peşəsi, onu əldə etmək asan görünən kimi cəlb edir. Yüksək ixtisaslı və tələb olunan bir mütəxəssis olmaq üçün çox və çox çalışmaq lazımdır. Qrafika dizayneri olmaq necədir

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSM QALEREYASI

Qrafika təsviri sənətin bir növüdür. Bura müxtəlif texniki üsullarla işlənmiş sənət əsərləri daxildir. Yunanca “graphike” – rəsm, şəkil deməkdir.

XIX əsrdə qrafikanın əsasını yalnız cizgilər, yaxud ağ və qara xətlər təşkil edirdi. Sonradan bu sənət növü daha da təkmilləşib. Kontur xətlər, cizgi, ləkə, həmçinin rəsm çəkilən əsas materialın ağ yerliyi qrafikanın əsas bədii vasitələrindən olub.

İşlənmə texnikasına görə qrafika sənəti iki hissəyə ayrılır – rəsm və çap qrafikası. Onlardan ən qədim və ənənəvi növü rəsmdir. Karandaşla işlənilən rəsm əsasən kağızda, bəzən isə parça üzərində çəkilir. Bu rəsmlər yalnız bir nüsxədə yaranır. Bəzi əsərlər rəng baxımından zəngin olduğuna görə, onların boyakarlıqla yaxınlığı var: bunlar sulu boyalarla çəkilən (akvarel, quaş, tempera) və yaxud pastel (rəngli karandaş) texnikasında çəkilmiş rəsmlərdir. Qrafika üsulu ilə əsərlər, portret, mənzərə və s. janrlarda rəsmlər yaratmaq mümkündür.

Qrafikanın digər bir növü olan çap qrafikasını rəsmdən fərqləndirən əsas cəhət odur ki, çap qrafikası əsərlərindən eyni keyfiyyətdə istənilən qədər nüsxə almaq mümkündür. Buraya metal, ağac, daş və maqnezium üzərində qazılmış və ya həkk olunmuş rəsmlər daxildir. Çap qrafikasında qrafik lövhənin materialından asılı olaraq müxtəlif texnikalar yaranıb:

 • Metal, yəni mis üzərində iynə ilə cızılmış və sonra basma üsulu ilə yaranmış qravürlərə ofort deyilir.
 • Daş üzərində həkk olunmuş qrafikaya litoqrafiya ( “lito” yunanca “daş” deməkdir),
 • Ağac üzərindəki qrafikaya isə ksiloqrafiya (“ksilo” – yunanca “ağac” deməkdir) deyilir.
 • Nisbətən sonra yaranmış linoqravür – linoleumu qazımaqla işlənilir.

Sahəsinə görə qrafikanın kitab qrafikası (kitabın tərtibatı), elmi-tədqiqat qrafikası (elmi cədvəllər, çertyojlar, sxemlər, xəritələr), plakat qrafikası, sənaye qrafikası (məhsulun tərkibini bildirən açıqcalar, dəvətnamələr, paltar etiketləri) və s. kimi növləri var.

Azərbaycanda qrafika sənətinin ilk nümunələrinə Qobustan qaya rəsmlərində, Təbriz miniatür məktəbi sənətkarlarının yaratdıqları əsərlərdə və rəssamların qrafik lövhələrində rast gəlinir. Lakin klassik ədəbi əsərlərin, əlyazmaların və dini kitabların bədii tərtibatı qrafikanın Azərbaycanda qədim tarixə malik olduğunu göstərir.

Qrafikanın dəzgah, sənaye qrafikası və plakat kimi başlıca növləri əsasən 1920-ci ildə Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından sonra inkişaf edib. Bu dövrdə ideya-bədii vasitələrin operativliyi, kütləviliyi, siyasi kəsərliliyi ilə fərqlənən qrafika sənəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edib. Qəzet-jurnal və kitab tərtibatı da Azərbaycan sovet qrafikasının qabaqcıl janrlarından sayılıb. Respublikada mətbuat və nəşriyyat işlərinin genişlənməsi karikatura və kitab qrafikasının inkişafına təkan verib. Qrafiklər “Azərnəşr”in çap etdiyi kitabların tərtibində fəal iştirak ediblər.

Satirik qrafikanın yaranması və inkişafı “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azərbaycan Sovet qrafikasının inkişafında xalq rəssamı, mahir karikatura ustası Əzim Əzimzadənin(1880-1943) müstəsna rolu olub. O, qrafikanın müxtəlif janrlarında çalışaraq rəngarəng rəsm silsilələri, plakat, karikatura, səhnə tərtibatı, geyim eskizləri və s. yaradıb.

Ə.Əzimzadənin kitab qrafikası sahəsində yaratdığı ən kamil əsər M.Ə.Sabirin “Hophopnamə”sinə çəkdiyi illüstrasiyalardır.

30-cu illərdə qrafika sahəsində Qəzənfər Xalıqov, İsmayıl Axundov, Kazım Kazımzadə, Əyyub Məmmədov və b. rəssamlar fəaliyyət göstəriblər. Azərbaycan və xarici ölkə yazıçılarının kitablarına illüstrasiyalar çəkərək müxtəlif aktual mövzularda siyasi plakatlar yaradıblar.

İkinci Dünya Müharibəsi illərində təsviri sənətin ən kütləvi, operativ və kəsərli növü olan qrafika əsərləri xüsusi əhəmiyyət qazanıb.

50-ci illərdə Azərbaycan qrafika sənətinin inkişafında mövzu, janr, bədii üslub rəngarəngliyi sahəsində axtarışlar həlledici yer tutub. Dəzgah qrafikası növlərində silsilə əsərlər yaradılıb. Maral Rəhmanzadənin əmək və məişət mövzularına həsr etdiyi “Bizim Xəzərdə” (1953-60), “Mənim bacılarım” (1965-82) linoqravüra və rəsm silsilələri, “Azərbaycan neft ölkəsidir” (1947) avtolitoqrafiyalar silsiləsi obrazların rəngarəngliyi, milli xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Ələkbər Rzaquliyevin “Köhnə Bakı”, “Xalçaçılar”, Rasim Babayevin “Qobustan”, “Xınalıq” linoqrvavüra silsilələri xalq məişətinin real lövhələri, ifadə yetkinliyi ilə səciyyələnir.

60-70-ci illərdə Azərbaycan dəzgah qrafikasında yeni mərhələnin başlanğıcı oldu. Səttar Bəhlulzadə, N.Axundov, Yusif Hüseynov, Nazim Babayev, Rəsul Hüseynov, Arif Ələsgərov, Rafiq Mehdiyev və b. rəssamların yaradıcılığında rast gəlinir.

Qrafiklər: bunlar nə üçündür, xüsusiyyətləri, növləri, nümunələri

The qrafika Bunlar izləyiciyə nəyin məruz qaldığını anlamaq üçün asan bir yol verən bir rəsm istifadə edərək məlumatları göstərmək üsuludur. Bundan əlavə, statistika dərc etmək, miqdarları müqayisə etmək və meylləri ifadə etmək lazım olduqda çox faydalıdır, çünki təqdim etdikləri məlumatlar ümumiyyətlə ədədi olur.

Bunlar ümumiyyətlə ədədi dəyişənlər arasındakı funksional əlaqələri təmsil etmək üçün və ya əhəmiyyətli miqdarda statistik məlumatlara sahib olduqda istifadə olunur. Bu səbəbdən həm məktəb işlərində, həm də biznes təqdimatlarında və digər maliyyə hesabatlarında tapıla bilər.

Verilənlərin daha dəqiq təmsil olunmasına kömək edən hər biri xüsusi xüsusiyyətlərə malik fərqli qrafik növləri var. Lakin düzgün tutulmadıqda və ya məlumat daxil edilərkən səhvlərə yol verildikdə, məlumatların anlaşılmasını poza bilər.

Əksər hallarda, ən çox istifadə olunan qrafiklər xətt qrafiklərində, piktoqramlarda və çubuq qrafiklərdə olduğu kimi iki oxdan və gövdədən ibarətdir. Bununla yanaşı, məlumatların qurulması və təqdim edilməsinin digər üsullarından istifadə olunduğu axın qrafikləri və ya kartoqramlar kimi digər qrafik növlərinə də rast gəlmək olar.

Ümumiyyətlə, qrafikləri göstərmək üçün xətlər, nöqtələr, vektorlar, çubuqlar, xəritələr və işarələr kimi mənbələrdən istifadə olunur. Əlavə olaraq, nümayəndəliklər iki və ya üç ölçüdə qurula bilər ki, bu da mənbələrin palitrasını eyni şəkildə hazırlamaq üçün daha da genişləndirir.

Qrafik nə üçündür?

Qrafiklər vaxt çərçivəsi və ya digər məlumat növləri ilə əlaqəli çox sayda ədədi məlumat toplanan bir və ya daha çox dəyişənin davranışı barədə məlumatları əyani şəkildə təqdim etmək üçün istifadə olunur.

Bir qrafada təmsil olunan məlumatların ədədi cədvəllə izah olunma asanlığı, tələbədən biznesə qədər bir çox sektor üçün çox faydalı edir. Bu, böyük ölçüdə vizual bir nümayəndəlik vasitəsi ilə böyük məlumat bloklarına sürətli bir şəkildə çatmağı təklif etdikləri imkanlardan qaynaqlanır.

Eynilə, qrafiklər toplanan məlumatları göstərərkən və kəmiyyət araşdırmasında bir-birinə zidd etdikdə lazımdır. Bu, tədqiqatçıya qrafiklərin müşahidəsindən nəticə çıxarmaq və tədqiqat layihəsinin nəticələrini təqdim etmək imkanı verir.

Bunlar yalnız məlumatları təmsil etmək üçün istifadə olunmur, eyni zamanda bəzi vəziyyətlərin daha aydın başa düşülməsinə fayda verən meylləri və davranış nümunələrini görselleştirmeye kömək edir.

Veriləri göstərmək üçün müxtəlif texnika və formatlar arasında seçim edə bilərsiniz. Qrafik növünün seçimi qrafik təsvir vasitəsilə göstərmək istədiyiniz nəticələrdən asılı olacaq.

Məsələn, müəyyən bir müddət ərzində bir məhsulun qiymət dəyişikliyini yoxlamağa ehtiyacınız varsa, xətt qrafikindən istifadə edə bilərsiniz. Və ya hər bir partiyanın seçkilərdə əldə etdiyi faizləri təmsil etmək istəməsi halında, bir dairə diaqramından istifadə edilə bilər.

Qrafiklərin xüsusiyyətləri

Qrafiklərin bəzi xüsusiyyətləri bunlardır:

 • Oxucunun diqqətini asanlıqla cəlb etməyi bacarırlar, çünki hər hansı bir oxucunun yozması asan bir formatda çox sayda ədədi məlumat təqdim edirlər.
 • Ümumiyyətlə ən azı bir qrafik və bir mətndən ibarətdir. Qrafik dəyişənləri, mətn isə dəyərlərin və ya məlumatların miqyasını əks etdirir, eyni zamanda qrafın yaradıldığı səbəbi təsvir edir.
 • Əksər qrafiklər iki balta üzərində qurulur, üfüqi bir X, şaquli isə Y adlı, tədricən bölünmüş dəyərlər şkalası təşkil edilir. Bu format növü, hər bir oxa birini yerləşdirərək iki analiz dəyişənləri arasında ziddiyyət yaratmağa imkan verir.
 • Bəzi hallarda qrafiki görməyi asanlaşdırmaq üçün oxlar arasına xətlər əlavə edilə bilər.
 • Ölçülən dəyişənin adı oxların hər birində göstərilir. Bu, təqdim olunan məlumatları aydınlaşdırmaq üçün edilir.
 • Verilərin müqayisəsini asanlaşdırırlar, tendensiyaları və statistik fərqləri göstərərkən də faydalıdırlar.

Qrafik növləri

Ən çox istifadə olunan qrafik növləri bunlardır:

Barlar

Oxunması və başa düşülməsi sadədir, çünki bunlar yalnız biri şaquli və ya Y oxu, digəri üfüqi və ya X oxundan ibarətdir, müqayisə ediləcək maddələr oxların birində yerləşir, müqayisə ediləcəklər digərində göstərilir. hər birinin dəyərləri.

Histoqram

Bunlar çubuq qrafiklərin bir çıxışıdır, fərqləri ondadır ki, bu tip qrafiklərdə yalnız dəyişənin analiz olunan məlumatlarla bağlı dəyişməsini görürsən.

Çubuqlar arasında heç bir ayrılma olmadığı xüsusiyyəti var.

Dairəvi

Pasta qrafikləri də adlandırılan pasta qrafikləri, cəmin yüzdələrini təmsil edir. Hər bir hissənin ölçüsünün göstərmək istədiyiniz faizlə mütənasib olaraq olduğu bir ətrafı hissələrə bölməklə hazırlanır.

Bir çevrə olduğu üçün bütün hissələrin sahələrinin cəmi 360 dərəcəyə bərabər olmalıdır.

Xətt qrafiki

Çubuq qrafiklər kimi, bunlar iki ox üzərində qurulur. Normalda X oxu zaman ölçüsünə, Y oxu digər dəyişəndəki dəyişikliklərə cavab verir.

Bunlar iki analiz dəyişəninin kəsişməsinə uyğun yüksəkliklərdə nöqtələrin işarələnməsi ilə edilir. Bu nöqtələrə bir sətir qoşulur və bu da müşahidəçinin onları oxumasını asanlaşdırır.

Bu qrafik növü Y oxu üzərində eyni dəyişənin çox ölçülməsi barədə məlumat təqdim etməyə imkan verir.Bu, xətləri fərqləndirmək üçün müxtəlif rənglərdən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Dağılım sahəsi

Səpələnmə qrafiklərində ölçülmüş dəyişənlərin nümayişi fərqli şkalalara malik olan biri şaquli, digəri üfüqi olan iki oxdan istifadə olunmaqla aparılır. Hər bir müşahidə eyni fenomen üçün istinad olunan iki dəyişən arasındakı əlaqəni işarələyərək qrafada bir nöqtə ilə təmsil olunur.

Çox sayda müşahidəniz olduqda istifadə etmək rahatdır.

Sahə qrafiki

Sahə qrafikləri müəyyən bir müddət ərzində iki və ya daha çox dəyişənin davranışını görmək üçün istifadə olunur.

Hazırlanması üçün biri şaquli, digəri üfüqi iki ox istifadə olunur. Zaman ölçmələri üfüqi oxda düzəldilir və hər dəyişənin dəyərləri şaquli oxda yerləşdirilir.

İlk növbədə, ən yüksək dəyəri olanı qoyulur və nöqtələr xətlər və ya əyrilərlə birləşdirilir, sonra ən yüksəkdən en aşağıya qədər digər dəyişənlər əlavə olunur. Daha yaxşı bir vizuasiya üçün döngələr arasındakı nəticələnən sahələr fərqli rənglərlə boyanır.

Kartoqram

Kartoqramlar, bir araşdırmadan əldə edilən məlumatların müəyyən bir bölgədə təmsil olunmalı olduqda istifadə olunur.

Bunlar bir xəritə şəklində ifadə edilir, ancaq hər bölgənin ölçüsünün fiziki ölçmələrlə əlaqəli olmadığı, əksinə təmsil ediləcək dəyişənin dəyərindən asılı olduğu xüsusiyyəti ilə ifadə edilir. Bu səbəbdən onları təfsir etməyə çalışarkən qarışıq ola bilərlər.

Bunlardan şəhər başına düşən sakin sayını, adambaşına düşən gəliri və digərləri arasında təsvir etmək üçün istifadə edilə bilər.

Piktoqram

Piktogramlarda məlumatların nümayişi məruz qalan dəyişəni simvollaşdıran simvollar və ya şəkillər vasitəsilə həyata keçirilir.

Bir görüntüyü ədədi məlumatlara münasibətdə şərh etmək asanlığı, onu geniş ictimaiyyət üçün daha cəlbedici edir.

Mozaika qrafiki

Bunlar birdən çox dəyişən və kateqoriyanın eyni qrafikdə müqayisə edilməsi lazım olduqda istifadə olunur.

Əhali piramidası

Bu qrafiklər əhalinin yaşı və cinsi kimi məlumatları təmsil etmək üçün istifadə olunur.

Yatay oxu cinsinə görə ayırmaq üçün yarıya bölərlər və eyni yaşlar və ya aralar şaquli oxda yerləşir.

Hörümçək toru və ya radial qrafik

Bütün dəyişənlər üçün sabit dəyərləri olan bir miqyasa sahib olan eyni mənşəyə istinad olunan radial oxlar istifadə olunur. Onlar müntəzəm bir çoxbucaq yaradan üç və ya daha çox dəyişən ola bilər.

Grafiği qurmaq üçün dəyişənlərin dəyərləri oxlara yerləşdirilir və nöqtələr düz xətlərlə birləşdirilir və düzensiz bir çoxbucaqlı forma əmələ gətirir.

Səhmdar cədvəli

Bunlar, maliyyə məlumatlarını əks etdirmək üçün ən çox istifadə olunan üfüqi ox vaxtı, ümumiyyətlə günlər, aylar və ya illər və şaquli ox dəyərləri və ya faiz nisbətləri ilə ifadə edilir.

Zamanın keçməsi və dəyərlərin dəyişməsi ilə bazarda eniş-yoxuşların asanlıqla görünə biləcəyi bir xətt təmsil olunur.

Flowchart

Ümumiyyətlə, məhsuldar proseslərin təmsil olunmasında istifadə olunur, öz növbəsində, yol axınında dəyişikliklər edən məntiqi bağlayıcılardan ibarətdir. Bu məntiqi bağlayıcılara, həyata keçirilən prosesdən asılı olan müxtəlif seçimlər verilir.

Gantt diaqramı

Bu qrafik bir layihənin tamamlanması üçün eyni vaxtda həyata keçirilməli olan işlərin optimallaşdırılmasına imkan verir.

Zaman ölçməsinin yerləşdiyi yatay bir oxdan və proseslərin təsvir olunduğu şaquli bir oxdan ibarətdir.

Nəzarət qrafiki

Nəzarət qrafikləri, bir dəyişənin əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədləri aşdığını yoxlamaq lazım olduqda faydalıdır.

Yatay bir oxda zaman ölçülməsi ifadə edilir və başqa bir şaquli üzərində hündürlükləri dəyişənin ola biləcəyi maksimum və minimum dəyər olacaq iki davamlı xətt çəkilir. Bu xətlər arasında dəyişənin zaman içindəki hərəkətləri təmsil olunur.

Şəlalə qrafiki

Əsasən maliyyələşdirmə üçün istifadə olunur, çünki başlanğıc dəyərinin çevrilməsi asanlıqla əks olunur və müsbət və mənfi dəyərlər əlavə olunur.

Hiyerarşiya diaqramı

Blok qrafiklərə bənzər, iyerarxiya diaqramları bir təşkilatın əmr zəncirini, aşağıdan liderə qədər izah etmək üçün istifadə olunur.

İkili qərar diaqramı

Bunlar axın qrafiklərinə bənzəyir, fərq məntiqi bağlayıcıların yalnız iki imkana sahib olmasıdır.

Zaman çizelgesi

Adından da göründüyü kimi, bu, əsas mərhələlərin meydana gəldiyi tarixlərdə qeyd olunduğu bir zaman çizelgesidir.

Günəş şüaları qrafik

Pasta qrafiklərinə bənzər bir şəkildə qurulurlar, fərq, mərkəzdən çölə doğru hiyerarşidə enən konsentrik üzüklər içərisindədir.

Pareto masaları

Çubuq qrafiki ilə xətti qrafın birləşməsidir, çubuqlar ən aşağıdan aşağıya yerləşdirilir.

3D qrafika

Üç ölçülü qrafiklər ənənəvi X və Y oxuna ümumiyyətlə Z adlanan əlavə bir ox təqdim edirlər.Z oxu qrafikdə dərinlik hissi yaratmaqla yanaşı, qrafikə başqa bir dəyişənin də daxil olmasına imkan verir.

Qraf nümunələri

Fərqli qrafik növlərinə bəzi nümunələr:

Çubuq qrafik

Bu nümunə ABŞ-ın 1975-dən 2019-a qədər qaçqın qəbul etməsini təsvir edir.

X oxunda (üfüqi) tarixlər ayrılır, il ilə ayrılır və Y oxunda (şaquli) insan sayının dəyişənidir.

Hər bar ildə bir ABŞ-a daxil olan qaçqın sayını göstərir.

Flowchart

Bu axın diaqramında X dəyişəninin almaz şəkilli məntiqi konnektora çatdığı zaman iki variantının olduğu, X dəyəri 1 olduğu təqdirdə birbaşa prosesin sonuna getdiyi görülə bilər.

Digər tərəfdən, X-in dəyəri 1-ə bərabər deyilsə, X-dən 1-i çıxardan və bu dəyər 1-ə bərabər olana qədər yenidən müqayisə olunan bir proses keçir.

Kartoqram

Bu kartoqram 2002-ci ildəki dünya əhalisinin bir təmsilçisidir. Dünya xəritəsinin demək olar ki, tanınmaz forması kartoqramlarda ölkələrin ölçülərinin fiziki ölçülərinə deyil, yaşadıqları əhalinin sayına uyğun olmasıdır.

Hörümçək toru və ya radial qrafik

Bu qrafikdə təyin olunmuş büdcə (mavi rəng) və şirkətin müxtəlif şöbələrinin faktiki xərcləri (narıncı rəng) arasındakı fərqi görə bilərsiniz. Bu qrafiqdən istifadə etməklə hansı şöbələrin xərclərini aşdığını, hansının artmadığını aydın şəkildə müəyyən etmək mümkündür.

Maraq mövzuları

İstinadlar

 1. Abad Altamirano, P., & Huapaya Espinoza, E. (2009). Statistik qrafiklərin təqdimatı üçün bələdçi. İnei.gob.pe saytından əldə edildi
 2. Britannica, T. E. (2019). Britannica.com-dan əldə edildi
 3. Coles, S., & Rowley, J. (1997). Effektiv qrafiklər və qrafiklər yaratmaq. Researchgate.net saytından götürülmüşdür
 4. Meksika, U. N. (2020). Asesorias.cuautitlan2.unam.mx/ saytından alındı
 5. Universitet, J. C. (2020). Əsas Statistika – Məlumatların Təmsil Edilməsi – Qrafik. Jcu.edu.au saytından götürülmüşdür

Qrafika Dizayneri Olmaq Necədir

Qrafik dizayn bir çoxları üçün, ilk növbədə gənclər üçün maraqlıdır. Yaradıcı bir özünü reallaşdırma ehtimalına əlavə olaraq, bir qrafik dizayner peşəsi, onu əldə etmək asan görünən kimi cəlb edir. Yüksək ixtisaslı və tələb olunan bir mütəxəssis olmaq üçün çox və çox çalışmaq lazımdır. Qrafika dizayneri olmaq necədir

Təlimat

Addım 1

Bir qrafik dizayner üçün əsas proqramlar Adobe Photoshop və Adobe Illustrator’dur. Bunları istifadə etmək olduqca asandır, lakin mənimsəməsi üçün vaxt və səbr tələb edəcək bir çox fərqli funksiya var. Lisenziyalı proqramın qiyməti olduqca yüksək olduğundan, qrafika dizaynının əsaslarını öyrənmək üçün pulsuz Gimp, Scribus, Inkscape və Pixlr proqramlarından istifadə etmək daha yaxşıdır.

Addım 2

Bundan əlavə, qrafik dizaynının əsasları ilə tanış olmaq üçün xüsusi ədəbiyyata müraciət etməlisiniz. İnternetdə tapmaq çətin deyil. Kompüter qrafika və dizayn kurslarını bitirməyə də dəyər. Hər hansı bir şəhərdəki ali təhsil müəssisələrində və ya təhsil mərkəzlərində işləyirlər. Peşəkar dizaynerlərlə ünsiyyət qurmaq çox vacibdir, çox praktik məsləhət verə biləcəklər.

Addım 3

Artıq əldə olunanlardan razı qalmamalısınız. Peşə bacarıqlarını artırmaq üçün kollec, universitet və s. Qrafik dizayn sahəsi üzrə mütəxəssislər texnoloji və poliqrafiya kolleclərində, sənət məktəblərində, klassik və ixtisaslaşmış universitetlərdə, memarlıq və sənət akademiyalarında yetişdirilir. Bu təhsil müəssisələrində şagirdlər rəsm, rəsm, bəstəkarlıq, təsvir həndəsəsi, sənət tarixi kimi fənlərə yiyələnirlər. Qrafik dizaynında və kompüter animasiyasında istifadə olunan müasir kompüter texnologiyalarına xüsusi diqqət yetirilir.

Addım 4

Fərqli bir profildə ali təhsiliniz varsa, peşəkar yenidən hazırlıq fakültəsinə daxil ola bilərsiniz. Bir çox universitet əlavə təhsil proqramları çərçivəsində kompüter qrafika və multimedia texnologiyaları sahəsində mütəxəssislər hazırlayır. Frilanser kimi çalışmaq istəyirsinizsə, həm də iqtisadiyyat və marketinq sahəsində biliklər əldə etmək, bəlkə də İqtisadiyyat fakültəsində ikinci bir ali təhsil almaq yaxşı bir fikirdir.

Addım 5

Təcrübəli dizayner, işini tanınan və monoton məhsulların axınından seçilməsinə imkan verən fərdi bir üslub inkişaf etdirməlidir. Qəzetlərdə, jurnallarda və İnternetdə təqdim olunan yüksək səviyyəli mütəxəssislərin işləri ilə tanışlıq bu işdə kömək edə bilər. Qrafik dizayndan kənara çıxmaqdan qorxmayın. Sənaye dizaynerlərinin və memarlarının işləri ilham mənbəyi ola bilər. Kitabların, CD-lərin, hətta etiketlərin və qablaşdırmaların dizaynına diqqət yetirməyə dəyər. Həm də, müxtəlif kompüter şriftlərini öyrənmək artıq olmaz.

Addım 6

Qalıcı bir iş və ya layiqli sifariş almaq üçün yalnız bir portfel yaratmalısınız. İnternette işləmək üçün sərbəst birjalarda və ya öz dizaynında dizaynerin vizit kartı olacaq öz veb saytında yerləşdirməlisiniz.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.