Press "Enter" to skip to content

Sərbəst İşlər

Qiymət mürəkkəb iqtisadi kateqoriya kimi cəmiyyətdə praktik olaraq əsas iqtisadi münasibətləri əks etdirir.Bu prosesə hər şeydən əvvəl məhsul istehsalı və satışı,onun dəyərinin formalaşması və həmçinin dəyər ifadəsində yığım fondlarını yaranması,bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi aiddir. Odur ki, burda ilkin olaraq belə qənaətə gəlmək mümkündür ki,qiymət bütövlükdə yalnız əmtəə – pul münasibətləri sferasında təzahür edir. Qiymətin əmələ gəlməsi – əmtəə və xidmətlərin formalaşması prosesidir.İqtisadi praktikada qiymətin əmələ gəlməsinin və qiymət qoymanın iki əsas sistemi mövcuddur: -bazar qiymət qoyması əmtəə və xidmətlərə olan tələb və təklifin qarşılıqlı təsirinin bazası əsasında formalaşır; -mərkəzləşdirilmiş dövlət qiymətqoyması dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilir. [1] Marketinqin əsas məqsədi istehlakçıya yönümlülük, istehlakçının və cəmiyyətin tələbatının ödənilməsi şərti ilə mənfəət əldə etmək, daha effektli marketinq tədbirləri ilə müəssisənin başlıca məq

Referatlar

Kürələrin mərkəzi elastiki və qeyri-elastiki toqquşmalari. Qeyri elastiki enerji itkisi
BÜTÖV SILINDIR KÜRƏNIN SIMMETRIYA MƏRKƏZINDƏN KEÇƏN OXA NƏZƏRƏN ƏTALƏT MOMENTINI HESABLAMAĞA IMKAN VERƏN DÜSTURUN ÇIXARILIŞI
LОRENS ÇEVIRMƏLƏRINDƏN ISTIFADƏ EDƏRƏK K-SISTEMINDƏN BU SISTEMƏ NƏZƏRƏN SABIT SÜRƏTLƏ HƏRƏKƏT EDƏN K`- SISTEMINƏ KEÇID ÜÇÜN SÜRƏTLƏRIN TOPLANMA QANUNUN ÇIXARILMASI
Relyativistik mexanikada ek- kinetik enerjinin düsturunun çixarilmasi
Qaz molekullarinin sürətinin təyini. molekullarin sürətlərə görə paylanmasi
Ideal və real qazlarin daxili enerjiləri.coul-tomson effekti
Dipol elektrik sahəsində və dipolun elektrik sahəsi
Dielektriklərin polyarlaşmasi,polyarlaşma vektoru
Seqnetoelektriklər ə onlarin xarakteristik xassələri
Ferromaqnetiklər və onlarin xarakteristik xassələri

 • Göndərən: Tural
 • Əlavə edilib: 24.07.2018
 • Son yüklənmə tarixi: 19.03.2023
 • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 437
 • Word: 16 səhifə
 • Word Ölçüsü: 592 KB
 • PDF: 3 səhifə
 • PDF Ölçüsü: 466 KB
 • Referatın tipi: Referatlar
 • Kateqoriya: Fizika

Sərbəst İşlər

Qiymət mürəkkəb iqtisadi kateqoriya kimi cəmiyyətdə praktik olaraq əsas iqtisadi münasibətləri əks etdirir.Bu prosesə hər şeydən əvvəl məhsul istehsalı və satışı,onun dəyərinin formalaşması və həmçinin dəyər ifadəsində yığım fondlarını yaranması,bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi aiddir. Odur ki, burda ilkin olaraq belə qənaətə gəlmək mümkündür ki,qiymət bütövlükdə yalnız əmtəə – pul münasibətləri sferasında təzahür edir. Qiymətin əmələ gəlməsi – əmtəə və xidmətlərin formalaşması prosesidir.İqtisadi praktikada qiymətin əmələ gəlməsinin və qiymət qoymanın iki əsas sistemi mövcuddur: -bazar qiymət qoyması əmtəə və xidmətlərə olan tələb və təklifin qarşılıqlı təsirinin bazası əsasında formalaşır; -mərkəzləşdirilmiş dövlət qiymətqoyması dövlət orqanları tərəfindən müəyyən edilir. [1] Marketinqin əsas məqsədi istehlakçıya yönümlülük, istehlakçının və cəmiyyətin tələbatının ödənilməsi şərti ilə mənfəət əldə etmək, daha effektli marketinq tədbirləri ilə müəssisənin başlıca məq

Əmək ehtiyatları və əmək potensialı

 • Bağlantıyı al
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • E-posta
 • Diğer Uygulamalar

Əmək ehtiyatları dedikdə əmək bazarında işçi qüvvələrinin ehtiyatı nəzərdə tutulur. Əmək ehtiyatlarının əsas hissəsini əmək qabiliyyəti yaşında olan əhali təşkil edir. Azərbaycanda əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə 2002-ci ildən sonra xüsusilə böyük vüsət almışdır. Belə ki, təsərrüfat sahələrındə məşğul olanların 40,1%-i kənd və meşə təsərrüfatında, 16,4%-i ticarət, ictimai iaşə, satış və tədarük sahələrində, 8,9%-i təhsil, elm, mədəniyyət və incəsənət sahələrində, 3,6%-i sənayedə çalışmışdır. 1990-2002-ci illərdə sənaye sahələrində, elm yə təhsil sahələrində, tikintidə, nəqliyyat və rabitədə işləyənlərin sayı azalmışdır. Bu dövrdə idarəetmə orqanlarında və ticarət sahələrində çalışanların miqdarı artmışdır. Hal-hazırda dövlətin həyata keçirdiyi xüsusi proqramlar nəticəsində bu fərq aradan qaldırılmaqdadır. [1] Bazar iqtisadiyyatına keçid əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının,bütün imkanların nəzərə alınmasını tələb edir. Bu problemlərin həllində iş yerinin at

Azərbaycan Respublikasında biznesin növlərinin inkişaf vəziyyəti və səciyyəvi xüsusiyyətləri

 • Bağlantıyı al
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • E-posta
 • Diğer Uygulamalar

Biznesin növləri sahibkarın əsas fəaliyyət sferasını müəyyənləşdirir.Biznesin bütün növləri ayrıca, yaxud birlikdə fəaliyyət göstərə bilər. İstehsal biznesi – çoxşaxəli biznes fəaliyyətinin aparıcı və mürəkkəb növü hesab edilir. İstehsal biznesində məhsul istehsal edilir, iş və xidmətlər yerinə yetirilir, müəyyən mənəvi dəyərlər yaradılır. İstehsal biznesinin üstün sürətlə inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir, çünki o, digər biznes növlərinin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. İstehsal biznesinin tərkibinə məhsul və xidmətlər istehsalı və onların istehsal istehlakı, innovasiya, elmi-texniki fəaliyyət və s. aiddir. İstehsal biznesi ilə məşğul olan şəxs, hər şeydən əvvəl, istehsal edəcəyi məhsulu və göstərəcəyi xidmət növünü müəyyənləşdirməli, potensial istehlakçını axtarıb tapmalı və onunla əlaqə qurmalıdır. Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi qərb dövlətlərində sahibkarla potensial istehlakçı arasında şifahi razılaşmalar etibarlı təminat sayılır, yalnız z

Makroiqtisadiyyatın predmeti və metodu.Əsas makroiqtisadi göstəricilər

 • Bağlantıyı al
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • E-posta
 • Diğer Uygulamalar

Makroiqtisadiyyatın predmeti Makroiqtisadiyyat bütovlükdə iqtisadiyyatın fəaliyyətini öyrənən bir bölmə olmaqla makroiqtisadi hadisə və prosesləri tədqiq edir və onların arasında asıllıqları və qanunauyğunluqları aşkar edir. Onun tədqiq etdiyi iqtisadi problemlər: milli hesablar sistemi,iqtisadi artım, onun amilləri və templəri, iqtisadiyyatın tsiklik inkişafı, makroiqtisadi müvazinat,məşğulluq və işsizlik, qiymətlərin ümumi səviyyəsi, maliiyə-kredit münasibətləri, dövlətin iqtisadi siyasəti, milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfatına inteqrasiyası, iqtisadi təhlükəsizlik və sairdir. Belə ki, UMM və UDM-in həcmi və strukturunu, inflyasiyanın səbəblərini və tənzimlənməsi yollarını, tədiyyə balansını müəyyən edir. İqtisadi artımın mənbələrini, amillərini və həyata keçirilmə mexanizmini, milli iqtsiadiyyatın xarici iqtisadi əlaqələrini öyrənir. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətlərini göstərir, iqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsinin həddini, tənzimlənməsini və buna yönəldi

Çoxkriteriyalı iqtisadi-riyazi modellərin kompromiss (suboptimal) həllinin tapılmasına aid konkret misallar

 • Bağlantıyı al
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • E-posta
 • Diğer Uygulamalar

İqtisadi proseslərin və ya obyektlərin riyazi modellərini qısaca iqtisadi – riyazi modellər adlandırırılar.Bu modellər iqtisadi proseslərin qanunauyğunluqlarını riyazi münasibətlərin köməyi ilə abstrakt şəkildə ifadə edir. Təyinat məqsədinə görə iqtisadi-riyazi modellər iki tipə bölünür:nəzəri-analitik və tətbiqi modellər. Nəzəri- analitik modellər iqtisadi proseslərin ümumi xassələrinin qanunauyğunluqlarının tədqiqində ,tətbiqi modellər konkret iqtisadi məsələlərin həllində isifadə edilir. [1] İqtisadi-riyazi modelləri həm bir kriteriyalı şəkildə, həm də çox kriteriyalı şəkildə tərtib etmək olar. Qeyd edək ki, yalnız bir kriteriyalı halda modelləri həll etmək mümkün olur. Odur ki, çox kriteriyalı modelləri xüsusi yanaşmalar əsasında bir kriteriyalı modellər şəklinə gətirmək lazım gəlir. Bu yanaşma aşağıdakılardır: 1. Modelin verilmiş kriteriyalarından hər hansı biri priaritetli kriteriya kimi seçilir və qalan bütün kriteriyalar bu kriteriyaya tabe edilir. Qeyd edək ki, bu ya

Müasir Azərbaycan dilinin işgüzar üslubu barədə material hazırlamaq

 • Bağlantıyı al
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • E-posta
 • Diğer Uygulamalar

Azərbaycan ədəbi dilinin funksional üslublarına aşağıdakı üslublar daxildir; bədii üslub, publisistik üslub, məişət üslubu, rəsmi — işgüzar üslub. Bu üslubların hər birinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Tarixi inkişaf prosesində müəyyənləşmiş həmin xüsusiyyətlər bir üslubu başqa üslubdan fərqləndirir. Məsələn, bədii üslub obrazlılığı, bədii ifadə vasitələrinin bolluğu ilə seçildiyi kimi, elmi üslubun da əsas səciyyəvi xüsusiyyəti terminlərdən istifadəyə üstünlük verilməsidir. Bu üslublar bir — birindən nə qədər fərqlənsə də, onların hamısı ədəbi dilin üslublarıdır. Buna görə də bu üslubların hər biri ədəbi dilimizin fonetik, leksik və qrammatik nornıalarına tabe olur. Rəsmi-işgüzar üslub rəsmi işgüzar sənədlərin dilidir. Üslubda fikir müəyyən qəlibə düşmüş (standart) formalarda və olduqca yığcam şəkildə verilir. Üslubun əsas səciyyəvi xüsusiyyəti də elə budur. Rəsmi – işgüzar üslub hamı üçün eynidir, yəni standartdır. Burada obrazlı ifadələrə, fərdi nitq xüsusiyyətlərinə rast gəl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.