Press "Enter" to skip to content

Sərmayə hesabatları

Qanunvericilik

Mənfəət və zərər haqqında hesabatın xərcləri xususiyyətləri

Mənfəət və zərər haqqında hesabatın xərcləri xususiyyətləri.
Mənfəət və zərər haqqinda hesabatin xərcləri xususiyyətləri haqqinda prinsip genis mənaya və yuksək zəruriyətəmalikdir.Bu zaman ilk növbədə uzrə gəlir və xərcləri yəni təşkilatin əsas fəaliyyəti ilə bağli əməliyyat gəlir və xərcləri sonra sair əməliyyat gəlir və xərcləri umumi mənfəət və ya zərər əçəliyyat mənfəəti və zərəri vergiyə cəlb olunmadan əvvəlki mənfəət hesabat dovrunun xalis və
mənfəəti əks etdirilir.
Hesabat göstəricilərin qeyd edilən qaydada qruplaşdirilmasi və ardicilliqla əks etdiriləsi son maliyyə nəticələrinin struktutunu acmağa imkan verən araliq yekunlarinin məzmununa birmənali yanaşmağa şərayit yaradir.
hesabatda butun gostəricilərnilin əvvəlindən hesbat dövrunə qədər artan yekunla verilir ki buda kecən ilin muvafiq dovru ilə muqayisədə muəsisənin məliyyə nəticələrini özundə əks etdirir.Muəsisənin (Mənfəət və zərər haqqinda hesabat)da və onun qeydlərində muəsisiə cərcivəsində xərclərin funksiyasina və ya məsrəflərin xarakterinə aəaslanan təsnifatdan istifadə edərək və xərclərin təhlilini də təqdim etməidir.Xərc maddələri sabitlik proqramina və gələcək iqtisadi səmərə yaradacaq potensial imkan amilləri kimi komponentlaşdirilir.
həminməsələləri ayirmaq məqsədi ilə yarimmaddələrə bölunur və həmin informasiya iki usuldan birindən (Məsrıflərin xarakteri metodu və xərclərin funksiyasi metodu (satişon maya dəyəri metodundan ) İstifadə edilir.Xərcləri funksiyasina gorə təsnifləşdirən müəsisələr xərclərin xarakteri barədə əlavə informasiyani o cümlədən maddi və qeyri maddi aktivlərin amortizasiya xərcləri və işçi heyyətinin saxlanilması üzrə xərcləri habelə maliyyə hesabatınl əhatə edən dövr elan və təklıf olunmuş səhmlər üzrə dividentlərin məbləğlərini də açiqlamalidir.
Mənfəət və zərər haqqinda hesabatı tətib etdikdən sonra müəsisənin rəhbəri və yaxud baş mühasibi tərəfindən imzalanmaqla təsdiq olunur.
Milli
Mühasibat uçotu Standartlarina keçidlə əlaqədar hazirda kommersiya təşkilatlarinda maliyyə hesabatlarıinin tərkibinə daxil edilən ən başlıca hesabat formalarindan biri də( Mənfəət və zərər haqqinda hesabat )forması dır.Qeyd edilən bu hesabat formasi təsərüffat formalarının məlumatlarını özündə əks etdirir.Müəsisənin fəaliyyətini keyfiyyət göstəricilərinin hssab olunan son maliyyə məticəsi kimi mühasibat uçotunda əks etdirir.Son maliyyə nəticələri haqqinda informasiya formalasmasi il ərzində aratan yekunla 801 Ümumi mənfəət və zərər hesabinda toplanılir.Gəlir və xərclər üzrə dövrüyyələr (dt Və kt üzrə) müqayisə edilir. Mənfəət və zərər haqqinda hesabat tətib edilən zaman mənfəətin qeyd edilən qaydasi qəbul edilməidir.Maliyyə hesabatlarinin Təqdimimi üzrə kommersiya təçkilatlari üzrə 1N li Milli Mühasibat Uçotu Standartlarina əsasən təsərüffat subyektləri Mənfəət və zərər haqqinda hesabatda aşağıdakı informasiyalar mütləq qaydada öz əksini tapmalidir.Əsas gəlir əməliyyat fəaliyyətlərinin nəticələri maliyaləşdirmə üzrə məsrəflər iştirak payi ilə ucota alinmis birgə və asili müəsisələrın mənfəət və zərərdə əsas müəsisənin payı mənfəət vergisi üzrə xərclər adi fəaliyyədən mənfəət və ya zərər fövqaladə maddələr azlıq təskil edən mülkiyyətçilırin payı hesabat dövrundə xalis mənfəət və ya zəzər
Qeyd edilən bu maddələr üzrə informasiya tıqdim edıldikdə müəsisə 1N li Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 4 və 5 N li Əlavələrinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş formatini qoruyub saxlamalidir.
Hesabatda gəlirlər onlarin əsas növləri üzrə ayrica əks etdirilən zaman onlara aid olan xərclər də ayriliqda göstərilməlidir.
Hesabat tərtib edilən zaman hesabat ilinin mənfəətinin müəyyən edilməsi zamani gəlir və xərclərin strukturunun xarekterizə edən xərclərin növundən və son maliyyə nəticələrinə təsir dərəcəsindən asılı olaraq onlar müəyyən qruplaşdırılmış qaydada və ardicilliqla əks etdirilir
Müəsisələr həmin hesabatin Maliyyə hesabatlarinin təqdimi uzrə 1N li Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 4 və 5 N li Əlavələrinə müvafiq olaraq müəyyən edilmiş formatini qoruyub saxlamalidir.Ona görə də xərclərin təsnifati önəmlidir. Son Maliyyə nəticələri haqqinda informasiyanin formalaşmasi il ərzində aratan yekunla 801 Ümumi mənfəət və zərər hesabinda toplanılir.Gəlir və xərclər uzrə dövriyələr DT və KT üzrə müqayisə etməklə müəyyən edilir.
Mənfəət və zərər haqqinda hesabat tərtib edilərkən bu zaman mənfəətin qeyd edilən qaydasi qəbul edilməlidir.Maliyyə hesabatinin təqdimi üzrə Kommersiya təşkilatları üzrə 1 N li MMUS na əsasən təsaruffat subyekləri (Mənfəət və zərər haqqinda hesabatda aşağıdakı kimi qeyd edilməlidir.

Sərmayə hesabatları

Qanunvericilik

 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
 • Qanunvericilik aktları
  • Qanunlar
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları və Fərmanları
  • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərar və Sərəncamları
  • Dövlət Vergi Xidmətinin normativ sənədləri
  • Digər normativ sənədlər
  • Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prosessual Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
  • Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi
  • Vergi bəyannaməsini təqdim edən şəxslər
  • Vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin təqdim edilməsi müddətləri
  • Bəyannamə, ərizə formaları, arayış, hesabat və qərarlar
  • Maliyyə sanksiyası və inzibati cərimə
  • Bəyannamə formalarına dair təkliflərin verilməsi
  • Vergi təqvimi
  • Dövlət Xidmətləri Portalı
  • Elektron xidmətlər
  • Təlimatlar
   • E-bəyannamənin tərtibatı (BTP)
   • MDSS / İşsizlikdən sığorta hesabatı
   • e-Vergi hesab-fakturası
   • e-Qaimə-faktura
   • Onlayn kargüzarlıq
   • ƏDV-nin depozit hesabı
   • Elektron imza üçün sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə İstifadəçi Təlimatı
   • Malların, işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi qaiməsi
   • “Malların geri qaytarılması qaiməsi”nin onlayn qaydada tərtib edilərək göndərilməsi barədə
   • Dəqiqləşdirilmiş qaimənin onlayn qaydada tərtib edilməsi
   • Təsərrüfat subyektinin qeydiyyatı, məlumat dəyişdirməsi və uçotdan çıxarılması proqram təminatında edilmiş dəyişikliklərlə bağlı təlimat
   • Fiziki şəxsin qeydiyyatı və məlumat dəyişikliyi proqram təminatında edilmiş dəyişikliklərlə bağlı təlimat
   • İqtisadi fəaliyyət növlərinin vergi münasibətləri üzrə vahid standartları
   • Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin vahid standartları

   Bir pəncərə

   • Qeydiyyat
    • Ərizə və arayış formaları
    • Sənədlərin doldurulma qaydaları
    • Nizamnamə, əsasnamə və qərar nümunələri
    • Digər sənədlər
    • Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatların verilməsi
    • Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestr məlumatları
    • Kommersiya və publik hüquqi şəxslərin məlumat dəyişikliyi ilə əlaqədar yerinə yetirilməli olan prosedurlar
    • Hüquqi şəxsin ləğv edilməsi proseduru haqqında
    • Fiziki şəxsin ləğv edilməsi ilə əlaqədar yerinə yetirilməli olan prosedurlar
    • Onlayn müraciətlər
     • Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət
     • Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar və digər neqativ hallar barədə məlumatın onlayn verilməsi
     • Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın onlayn verilməsi
     • Vətəndaşların vergi orqanlarında qəbula yazılması
     • Vergi Ombudsmanına onlayn müraciət
     • Sizin sual
     • Suallar və cavablar
     • Baza üzrə axtarış
     • Ən çox verilən suallar (FAQ)
     • Dövlət Vergi Xidmətinin aparatı
     • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Vergi Xidməti
     • Baş idarələr
     • Ərazi vergilər idarələri və baş idarələri
     • Rayon vergilər şöbələri
     • Tədris Mərkəzi
     • Qəbul qrafiki
      • Dövlət Vergi Xidmətinin aparatı
      • Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Baş İdarəsi
      • Milli Gəlirlər Baş İdarəsi
      • Bakı şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Baş İdarəsi
      • Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsi
      • İdxal-İxrac Əməliyyatları üzrə Nəzarət Baş İdarəsi
      • Aksizli və Markalanmalı Malların Dövriyyəsinə Nəzarət Baş İdarəsi
      • Öhdəliklərin İdarə Edilməsi Baş İdarəsi
      • Ərazi vergilər idarələri və baş idarələri, rayon vergilər şöbələri
      • Tədris Mərkəzi
      • Dövlət vergi orqanlarında vətəndaşların qəbulunun (videoqəbulunun) təşkili Qaydaları
      • Bəyannamə
      • Bəyannamə, ərizə formaları, arayış, hesabat və qərarlar

      Bəyannamə, hesabat formaları və doldurulma qaydaları

      Ərizə, məlumat formaları, arayış və qərarlar

      S/s Sənədin adı Forması Doldurulma qaydası
      1 Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılmasi barədə ərizə forması yüklə
      2 Azərbaycan Respublikasında muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş gəlir vergisi haqqında qəbz yüklə
      3 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən rüblük məlumat forması yüklə
      4 Bələdiyyə ərazisində olan mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödənişin hesabatı yüklə
      5 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ilə bağlı hər bina üzrə məlumat forması 2020 yüklə yüklə
      6 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəliklərinə dair məlumat forması yüklə
      7 Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayış yüklə yüklə
      8 Daşınmaz əmlakın icarəsi ilə bağlı aparılmış notariat əməliyyatları barədə məlumat yüklə
      9 “Dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin, xidmətlərin) satınalması üzrə bağlanılmış müqavilələr barədə” məlumat forması yüklə yüklə
      10 Fiziki şəxsin aktivləri barədə məlumat yüklə
      11 Gəlir vergisindən güzəşt hüququnun əldə edilməsinə dair arayış yüklə
      12 Hüquqi şəxsin aktivləri barədə məlumat və onun əlavələri yüklə
      13 Hüquqi şəxsin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri haqqında arayış yüklə yüklə
      14 Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və əməliyyatları barədə məlumatların verilməsi haqqında bildiriş yüklə
      15 Hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər barədə məlumat yüklə
      16 “Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin ƏDV bəyannamələrinin əvvəlcədən doldurulması” xidməti ilə bağlı ərizə yüklə yüklə
      17 Maliyyə institutları tərəfindən məlumat verilməli hesablar barədə hesabat + Əlavə 1, 2 yüklə yüklə
      18 Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə arayış (əlavə ilə) yüklə yüklə
      19 Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən 01.01.2021-ci il tarixdən sonra ƏDV qeydiyyatında fəaliyyətini davam etdirərkən sahibliyində qalan ictimai iaşə fəaliyyəti üçün alınmış mallar barədə məlumat forması yüklə
      20 “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi haqqında qəbz”in alınması üçün ərizə forması + Əlavə yüklə yüklə
      21 Vergi Məcəlləsinin 149.1.3-1-ci maddəsi üzrə vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezident şəxsin təyin etdiyi vergi agenti barədə arayış yüklə
      22 Vergi ödəyicisinin işçi heyətinin və özünə məxsus yüklərin daşınmasında istifadə edilən qeydiyyata alınmış yeni avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat yüklə
      23 Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyiciləri siyahısından çıxarılması barədə qərar yüklə
      24 Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi hesab edilməsi barədə qərar yüklə
      25 Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının “____________” şəbəkəsində satışını həyata keçirən “_________________________” (VÖEN: “____________”) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-4-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması yüklə
      26 Vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış əmlakının “____________” vasitəsilə satışını həyata keçirən “_________________________” (VÖEN: “____________”) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 90.3-3-cü maddəsinə əsasən təqdim edilən aylıq məlumat forması yüklə
      27 Vergi ödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının bərpası haqqında arayış yüklə yüklə
      28 Vergi öhdəliklərinin seçilməsi haqqında məlumat yüklə
      29 Verginin tutulması haqqında qəbz yüklə
      30 Xronometraj metodu ilə yeni müşahidə aparılması haqqında ərizə yüklə
      31 Yeni qeydiyyata alınmış və qeydiyyatdan çıxarılmış avtomobil nəqliyyatı vasitələri barədə məlumat yüklə
      32 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək yaranan debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə məlumat forması yüklə yüklə
      33 Vergi ödəyicisinin debitor və kreditor borcları haqqında məlumat forması yeni yüklə
      34 İstehsal olunan məhsulun vahidinə tələb olunan xammal və material sərfi normaları barədə məlumat forması yeni yüklə
      35 Vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları üzrə öhdəliklərin yaranmaması haqqında arayış yüklə yüklə
      36 Vergi ödəyicisi tərəfindən nəzarət-kassa aparatının quraşdırılmasına çəkilən xərclərin vergi öhdəlikləri ilə əvəzləşdirilməsi üçün ərizə yüklə
      37 Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən idxal ediləcək mallar barədə məlumat forması yeni yüklə

      Facebook Twitter Telegram

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.