Press "Enter" to skip to content

Təsdiq edirəm: prof. S. R. Haciyeva

6. Бесчастнов М.В., Соколов В.М., Предупреждение аварий в химических

Ətraf mühitin kimyası r.əliyeva s.hacıyeva

1 2 3 4 5 6

Modernləşmə və sosial-iqtisadi inkişafın regional problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn]: məqalələr və tezislər /AMEA, İqtisadiyyat İn-tu; AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi; Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti; elmi red. İ.H.Alıyev, A.N.Muradov Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, “Modernləşmə və sosial-iqtisadi inkişafın regional problemləri” (2009; Bakı).- B.: [İqtisadiyyat İn-tu], 2009.- 492, [1] s.: cədv., 20 sm.

Moem Uilyam Somerset. Ay və qara şahı [Mətn]/S.Moem; Tərcümə ed. F.Ağazadə, Z.Səfəroğlu; Red. Ü.Kürçaylı.-Bakı: Azərnəşr, 1993.- 200 s. ; 20 sm.

Aşıq Molla Cümə. Əsərləri [Mətn] /Molla Cümə; Tərt. edəni və ön sözün müəllifi: P. Əfəndiyev; Elmi red.: H. İsmayılov; [Buraxılışa məsul: Ə. Güləliyev].0 B.: Şərq-Qərb, 2006.- 648 s.

Molla Nəfəs. Bu məkana gəlmişəm [Mətn] /Molla Nəfəs; tərt. ed. A.Aşırov; türkməncədən uyğ. və ön söz müəl. R.Əskər; red. Ə.Şamil; naşir R.Babayev.- B.: MBM, 2010.- 159, [1] s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) 1906-1907 /tərt. ed. T. Həsənzadə; cildin red. və ön sözün müəl. Ə.Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- I cild.-B.: Azərnəşr, 1996.- 712 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə (1906-1931) 1908-1909 /transliterasiya və tərt. ed. T. Həsənzadə; red. Ə. Mirəhmədov; cildin bədii tərt. F.Fərəcov.- II cild.- B.: Azərnəşr, 2002.- 720 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 10 cilddə /1909-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. T.Həsənzadə; 1910-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. E. Qasımova; ön sözün müəl. İ.Həbibbəyli; red. T.Kərimli; naşir. Q.İsmayıloğlu.- III cild.- B.: Çinar-Çap, 2005.- 700 s.

Molla Nəsrəddin [Mətn]: 8 cilddə(1906-1931) /1911-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. Əliheydər Hüseynov; 1912-1913-cu ilin saylarının transliterasiya ed. və çapa haz. Turan Həsənzadə; naşir. Q.İsmayıloğlu.- IV cild(1911-1914-cü illər).- B.: Çinar-Çap, 2008.- 884 s.

Molla Nəsrəddin: Azərbaycan ədəbiyyatının klassiki, görkəmli yazıçı, ictimai xadim, Cəlil Hüseyn oğlu Məmmədquluzadənin böyük şah əsəri: Təqvim 2002.- B.: Qismət NP, 2002.- 25 səh.

Molla Pənah Vaqif [Mətn]: anadan olmasının 250 illiyi Az SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Respublika Kitabxanası; [tərt. ed. F.A.Bayramov, N.İ.Əlizadə; red. S.M.Rzayev]B.: [s. n.] 1967.-[9] s.

Molyer Jan-Batist. Komediyalar [Mətn] /Jan-Batist Molyer; Tərc.ed.və ön sözün müəll. Elçin.- B.: Gənclik, 1995.- 100 s.

Monitorinq imtahanlarının nəticələrinin elmi-statistik təhlili [Mətn]: 2014-cü il “Abituriyent” jurnalının 12-ci sayına əlavə /[M.M.Abbaszadə, O.Y.Şelaginov, A.Ə.Qasımov]; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: [s. n.], 2014.- 143, [1] s. cədv., şək

Mopassan Gi De. Hekayələr və novellalar [Mətn] /Gi de Mopassan; Tərcümə edənlər: İ. Şıxlı, H. Qocayev.-B.: Şərq-Qərb, 2006. -176 s.

Mozanlı İlham Abbas oğlu. Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və beynəlxalq təminat [Mətn] : Terminlər və anlayışlar /İlham Mozanlı.- B.: UniPrint, 2005.- 160 s.

Möcüz Mirzə Əli Şəbüstəri. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Mirzə Əli Möcüz; toplayanı, tərtib edəni və ön sözün müəl. Q. Məmmədli; [buraxılışa məsul: U. Rəhimoğlu].-B.: Avrasiya Press, 2006. – 216 s.

Mövlayi Adil. Qafqazda elm dünyasının ulduzları [Mətn] /A. Mövlayi ; rəssam H. Mərdanə ; [ön söz müəl. A. H. Paşazadə ; S. Ə. Ocaqnəjad] B.: [s. n.], 2013. 223 s.: portr

Mövsümqızı Məlahət. Ziyil hər hansı xoşagəlməz xaldan daha pis əlamətdir [Mətn] : Təbii müalicə üsulları /Məlahət Mövsümqızı; Red.: R. Səfəroğlu. B.: Şirvannəşr, 2000. 200 s.: portr

Mövsümov C.H. İbtidai istintaq[Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Maarif nəşriyyat, Bakı:1973.-216 s.

Mövsümov Cəfər Hacı Həsən oğlu. Sovet cinayət prosesi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /C.Mövsümov; rəyçilər. T.M.Qafarov, İ.A.Əliyev; elmi red. V.C.Hüseynov.- B.: Maarif, 1989.- 309, [2] s.

Mövsümov Elman Məhəmməd oğlu. Ətraf mühitin kimyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /E.Mövsümov, R.Mustafayev, L.Quliyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Kənd Təs-tı Akad.; rəyçilər. F.Y.Əliyev, V.Ş.Quliyev.- B.: Mütərcim, 2009.- 191, [1] s.: cədv., 20 sm.

Mövsümov Mövsüm. Azərbaycan Respublikası mülki prosessual hüququ [Mətn] : Dərslik /M.A.Mövsümov, F.A.Cabbarlı; Red.: A.C.Abbasquliyev, A.M.Qasımov; Rəyçilər: B.H.Əsədov, M.D.Dəmirçiyeva.- B.: Qanun, 1998.- 331 s.

Mövsümov Mövsüm. Mülki prosessual hüquq [Mətn]: dərslik /M.Mövsümov; elmi red. A.M.Qasımov; rəyçi Ş.A.Məmmədova [və b.] Bakı: Qanun, [2011].- 415, [1] s.

Mövsümov Zeynal Rəsul oğlu. Bitki məhsullarında nitratların toplanması [Mətn]Z. Mövsümov, V.Ağayev; AzEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- B.: Elm, 1994.- 60 s. cədvəl., şək

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu. Üzvi kimya ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə; [red. Ə.Quliyev] I hissə.- B.: Maarif, 1965.- 375, [1] s.

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə; red. M.Mirzəbabalı II hissə.- B.: Maarif, 1966.- 401, [3] s.

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /M.M.Mövsümzadə, P.A.Qurbanov, I hissə.- B.: Maarif, 1983.- 325, [3] s.

Mövsümzadə Məmməd Mirzə oğlu. Üzvi kimya [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik: [2 hissədə] /M.M.Mövsümzadə, P.A.Qurbanov rəyçi. S.İ.Sadıqzadə II hissə.- B.: Maarif, 1985.- 343, [5] s.

Muğanlinski Faiq Fuad oğlu. Ətraf mühitin kimyası: Dərs vəsaiti F.F.Muğanlinski, A.İ.Nağıyev, T.İ.Nağıyeva; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: K.C.Sultanova.- B.: ADNA, 1999.- 100 səh.

Muğanna İsa. (Hüseynov.) Cəhənnəm [Elektron resurs]: əsər: roman İ.Muğanna.- B.: [s.n.] [200?].- 200, [1] s.

Muxtar Kazım oğlu İmanov [Mətn] : Biblioqrafik göstərici.Bakı: Elm, 2018.129, [1] s.: 21 sm.

Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu. Kvant mexanikası: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.İ.Muxtarov; Elmi red.: R.X.Muradov.- B.: Maarif, 1999.- 608 s

Muxtarov Abdulla İbrahim oğlu. Kvant mexanikası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.İ.Muxtarov; Elmi red. R.X.Muradov; Rəy verənlər. N.A.Quliyev, S.A.Hacıyev.- B.: Bakı Universiteti, 2007.- 656 s

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi qədim dövrvə orta əsrlər: aliməktəblər üçündərslik [Mətn] /Ə.Muxtarova; elmired. Q.Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəyçilər M.Sofiyev, S.Onullahi, İ.Məmmədov, S.İsmayılova.- Bakı: 1999.- 362 s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər) [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.İ.Muxtarova; elmi red. Q.Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəyçi. M.Sofiyev [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2008.-446, [4] s.

Muxtarova Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi (qədim dövr və orta əsrlər); ali məktəblər üçün dərslik /Ə.İ.Muxtarova ; elmi red. Q. Qeybullayev, M.Mirzəyev; rəy. M.Sofiyev [və b.]Bakı: Adiloğlu, 2011.- 446, [2] s. , portr. ; 22 sm.

Muxtarova N.M. Didaktika [Mətn] /N.M.Muxtarova, B.A.Abdullayev, R.N.Vəkilova; Elmi red.: S.M.Quliyev; N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1997.- 128 s.

Muxtarova Solmaz Nuruş qızı. Ağ göyərçinlər həsrəti [Mətn]: [hekayələr] /S. Muxtarova; red. Q. İlqar; rəssam. Y. Əsədov.- B.: Nərgiz, 2010.- 227 s.

Muxtarova Solmaz. Günahsız günahkarlar [Mətn] : povest və hekayələr /S. Muxtarova ; red. M. Abdullayev [son söz əvəzi] ; dizayner Ü. Quliyeva. Bakı: Nərgiz, 2017.- 199, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

Muxtarova Solmaz Nuruş qızı. Qaydasız oyunlar burulğanında [Mətn] /S. N. Muxtarova; red. Q. İlqar; rəssam Y. Əsədov.- B.: Nərgiz, 2007.- 243 s.

Muxtarova Solmaz Nuruş qızı. Son döyüşə gedən yol [Mətn] S. N. Muxtarova ; red. İ. R. Qəşəm, H. Musabəyli ; rəssam Y. Əsədov.- B.: Nərgiz 2012.- 219, [1] s. ill. 21 sm.

Muxtarova Solmaz Nuruş qızı. Varislər [Mətn] /S. N. Muxtarova ; red. İ. Qəşəm ; rəssam Y. Əsədov. Bakı: Nərgiz, 2015.- 251, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

Muxtarova Solmaz Nuruş qızı. Yaşıl dünyanın nağılı [Mətn]: mənsur şerlər, esselər və hekayələr /S. N. Muxtarova; red. Q. İlqar; rəssam Y. Əsədov.- B.: Nərgiz, 2003.-108 s.

Muxtarova Təranə Sərdar qızı. Şuşa harayı [Mətn] /Təranə Muxtarova; Red.: T.Cahangirov; Rəssamı: B.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 204 s.

Muğanna İsa. İdeal [Mətn]: [Roman] /İsa Muğanna.- B.: Lider, 2005.- 536 s.

Muğanlı Mikayıl. (Məmmədov Mikayıl Ağaqulu oğlu.) Taleyin hökmü: Şerlər M.Muğanlı; Red.: T.Kərimli.- B.: Sabah, 2002.- 304 səh.

Muğanlı Müşfiq. Yurdun Mübariz əfsanəsi [Mətn]: B.: Elm və təhsil, 2011. 176 s.

Muğanlinski Faiq Fuad oğlu. Ətraf mühitin kimyası: Dərs vəsaiti F.F.Muğanlinski, A.İ.Nağıyev, T.İ.Nağıyeva; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: K.C.Sultanova.- B.: ADNA, 1999.- 100 səh.

Muqalov A. H. Qeyri-müəyyən və müəyyən inteqrallar [Mətn]: Tədris vəsaiti /Muqalov A. H., Vəliyev Ə. A.; Elmi red.: H. A. İsayev; N. A. Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə İqtisad İnstitutunun Bakı Filialı.-B., 1990. -108 s.

Munis. Türkün dastanı [Mətn] : poemalar toplusu /Munis ; red. T. Taisoğlu. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 316, [3] s.: portr., 21 sm.

Munis Gülarə. Böcək yeməz çiyələk. [Mətn] : [şeirlər] /G. Munis ; red. Q. Nəcəfzadə ; [naşir A. Fəttahova]; üz qabığının rəssamı F. Əlizadə.- B.: [MBM], 2015.- 47, [1] s.: ill., rəngli ill., portr., 21 sm.

Munis Gülarə. Divan [Mətn] /G.Munis; Red. və ön sözün müəll. Ş.Fazil; Məsləhətçi. Mir Cəlal Zəki.-B.: MBM, 2007.- 408 s.: 1portr., 21 sm.

Munis Gülarə. Milyonları olmayan xeyriyyəçi [Mətn] : [kitab Hacı İntiqamın 70 illik yubileyi münasibəti ilə nəşr olunub] /G. Munis ; red. T. Səlimov ; [ön söz əvəzi H. S. H. Əlizadə].- Bakı: [Ecoprint], 2019.- 455, [1] s.

Munis Gülarə. Munisin deyimləri [Mətn] /G. Munis ; red. S. Əhmədli ; məsləhətçilər A. Hacıbəyli (ön söz), E. Ötərxan. Bakı: MBM, 2015.- 119, [1] s.: portr., ill., 17 sm.

Munis Gülarə. Sahilin arzuları, arzuların sahili [Mətn] /G. Munis ; red. R. Duyğun.- B.: [MBM], 2015.- 215, [1] s.: portr., fotoşək., faks., 22 sm.

Munis Gülarə. Son dayanacaq sənədli hekayələr və miniatürlər / G. Munis; red. və ön söz N. Həsənzadə; [naşir C. Əliyev].-Bakı: [MBM], 2013.- 155, [1] s.

Murad Xədicə. Nağıl dünyamızın nağıl şahzadəsi [Mətn]: Səməndər Rzayev -65 /X. Murad; red. T.Kərimli.- B.: Qanun, 2010.- 126, [2] s., [6] v. fotoşək.; 21 sm.

Muradxanov Mərdan Əsədulla oğlu. Ailə və məktəb /M.Muradxanov; [red. Q.Musayev].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1950.- 138, [2] s.

Muradlı Arzuman Ağamməd oğlu. Demokratiya-dünyanın getdiyi yol [Mətn] A.A.Muradlı; red. İ.Rüstəmov.B.: [Elm və təhsil] 2012.331, [1] s., [16]

Muradoğlu Nizami (Məmmədov). Baba ocağı [Mətn] : roman N. Muradoğlu ; red. T. Orucov.- B.: Elm və təhsil 2014.- 245, [3] s. portr. 20 sm.

Muradoğlu Nizami. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N. Muradoğlu ; red. N. Məmmədli. B.: Elm və təhsil, 2015.-247, [1] s.: portr., ill., 20 sm.

Muradov Allahyar Niyaz oğlu. Elmi-texniki potensial: əsas inkişaf meylləri və problemləri [Mətn] /A.N.Muradov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu; Elmi redaktorlar: Ş.M. Muradov, C.B.Quliyev; Rəyçilər: A.Q.Gözəlova, G.A.Əzizova.- B.: Elm, 2005.- 324 s.

Muradov B. H. Nitq mədəniyyəti [Mətn] : Dərslik /B.Muradov, H.Bayramov; Elmi red. N.Məmmədov; Rəyçilər R.Quliyeva, İ.Abdullayev; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: Beynəlxalq Universitet, 2008.- 158 s.

Muradov Məmmədhüseyn Hacımurad oğlu. Neva sahillərində [Mətn]: cəbhə xatirələri /M.Muradov; red. S.İsrafilov.- B.: Gənclik, 1989.- 86, [1] s.

Muradov Şahbaz Musa oğlu. Azərbaycan Respublikasında etno-demoqrafik proseslər : tarixi dəyişikliklər və reallıqlar /Ş. M. Muradov, Ç. Baxış ; red. A. Q. Gözəlova.- Bakı : [Avropa] , 2013.- 135, [1] s.

Muradov Şahbaz Musa oğlu. İnsan potensialı: əsas meyllər, reallıqlar, problemlər [Mətn] /Ş.M.Muradov; Red: A.A.Nadirov; AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2004.- 660 s.

Muradov Vidadi Həbibullah oğlu. Orta əsr Azərbaycan şəhərləri [Mətn] V.Muradov; elmi red. C.Qiyasi.- B.: Maarif, 1983.- 155, [2] s. şəkil. 17 sm.

Muradverdiyev Akif. Sehv adres verilib Zəngəzur tariximizin yaddaşı [Mətn] /A.Muradverdiyev; elmi red. K.Ə.Hüseynov, T.N.Quliyev.- B.: Xəzər; 2007.- 1023, [2] s.

Murquzov M.İ. Fiziki elektronikadan laboratoriya praktikumu [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Murquzov, A.S.Ələkbərov, C.M.Səfərov; elmi red. N.A.Əhmədov.- Bakı: MBM, 2013.- 127, [1] s. şək

Murquzov Mirzəli İsmayıl oğlu. Ümumi fizika kursundan məsələlər. Atom və nüvə fizikası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.İ.Murquzov, C.İ.Hüseynov, T.A.Cəfərov; Rəyçi: Q.Səfərəliyev, İ.Abutalıbov.- Bakı: Ləman nəşriyyatı, 2005.- 152 s. , cədvəl ; 20 sm.

Murovdağlı Aydın. Gəncənin ziyalı qadınları /A.Murovdağlı, R.Təmkin, Ə.Qəzənfərli; Red.: A.Hacıyev.- Gəncə: Əsgəroğlu, 2000.- 254 s. , şəkilli, portr. ; 21 sm.

M urovdağlı,Rəsul.Çiynimi dərdimə dayaq vermişəm [Mətn] :Bakı: Orxan NPM, 2017.206 [2] s.: 20 sm.

Murovdağlı, Rəsul.Hicran əsiriyəm dərd qalasında [Mətn] :Bakı: Orxan NPM, 2016.205 [3] s.: 21 sm.

Mursaqulova R. Körpə yaşlı (0-2) uşaqların tərbiyəsi [Mətn] : Dərs vəsaiti /R.Mursaqulova, S.Cəmilzadə, P.Cəfərova; elmi red. N.Rüstəmova; rəyçilər. Ə.Baxşəliyev, Z.Zeynalova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- B.: 2010.- 116, [2] s.

Mursaqulova Raya. Məktəbəqədər pedaqogika [Mətn]: dərslik R.Mursaqulova, N.Rüstəmova; elmi red. Ə.Paşayev; rəyçilər K.Məmmədov [və b.]B.: [ADPU] 2012.- 432, [1] s.

Musa. Əsərləri [Mətn] / Aşıq Musa; tərtib ed. İ.Ələsgər; red. E.Məmmədli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: [Elm və təhsil]; 2013.- 147, [1] s.

Musa Abbas Məmmədtağı oğlu. Elm insanların yeganə ümid yeridir [Mətn] /A.M.Musa.- B.: Mütərcim, 2009.- 315, [1] s.: şək., cədv., 20 sm.

Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: universitetlərin beynəlxalq münasibətlər fakültələri üçün dərslik: 3 hissədə İ.Musa; elmi red. A.H.Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, “Diplomatiyavə müasir inteqrasiya prosesləri” kafedrası H. 1. Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlər sistemində (mart 1917 – aprel 1920-ci illər).- B.: Bakı Universiteti, 2008.- 310, [1] s.

Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: universitetlərin beynəlxalq münasibətlər fakültələri üçün dərslik: 3 hissədə İ.Musa; elmi red. X.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, “Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kafedrası H. 2. Dövlətlərarası münasibətlərvə Azərbaycan (aprel 1920 – oktyabr 1991-ciillər).- B.: Bakı Universiteti, 2010.- 515, [1] s.

Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: universitetlərin beynəlxalq münasibətlər fakültələri üçün dərslik: 3 hissədə /İ.Musa; elmi red. A.H.Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, “Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kafedrası H. 1. Azərbaycan Beynəlxalq münasibətlər sistemində (mart 1917 – aprel 1920-ci illər).- B.: Bakı Universiteti, 2011.- 310, [1] s.: şək., cədv., xəritə, faks., 21 sm.

Musa İsmayıl. Azərbaycanın xarici siyasəti [Mətn]: universitetlərin beynəlxalq münasibətlər fakültələri üçün dərslik: 3 hissədə İ.Musa; elmi red. H.Hacıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU, “Diplomatiya və müasir inteqrasiya prosesləri” kafedrası H. 3. Cağdaş beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti.- B.: Universiteti, 2011.- 775, [1] s.

Musa Mirzə oğlu Əliyev [Mətn] : biblioqrfaiya / tərt. Q. Ə. Əliyev ; A. R. Əzizbəyova ; red. A. Əlizadə ; AMEA, Geologiya İn-tu B.: Nafta-Press; 2008.- 121, [1] s.

Musabəyli Azadə. Mətn bilgisi-mətnşünaslıq [Mətn]: dərs vəsaiti A.Musabəyli; Elmi red.: K.Şərifli; AMEA, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 184 s.

Musabəyli Azadə. Türkiyədə yaranan Azərbaycan ədəbiyyatı və Xəlilinin “Firqətnamə”si [Mətn]: əlyazma qaynaqları əsasında araşdırma, müqayisəli mətnin transfoneliterasiyası, İstanbul nüsxəsinin foto-faksimilesi /A. Musabəyli; elmi red. M. Adilov; AMEA M. Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. B.: Nurlan, 2010. 380, [2] s.: cədv., faks

Musabəyli Ümnisə Süleyman qızı. Göz xəstəlikləri tibb institutu üçün dərslik /Ü.Musabəyli; [elmi red. M.S.Abdullayeva]Bakı: Maarif, 1972.- 187, [1] s.

Musabəyov İbrahimbəy. Neft və milyonlar səltənətində [Mətn] /İ.Musabəyov; tərt. ed. və ön sözün müəl. G.Məmmədova.- B.: Şərq-Qərb, 2006. -152 s.

Musaqızı Sülhiyyə. Şəhid ruhlar oyansın! S.Musaqızı; Red.: S.Hüseynoğlu.- B.: Təfəkkür, NPM, 2001.- 100 səh. portr., fotoşək. 20 sm.

Musayev Akif Fərhad oğlu. Ekonometrikaya giriş [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Musayev, A.Qəhrəmanov; elmi red. M.Bağırov; rəyçi Y.Həsənli; Azərb. Un-ti; [Regionların İnkişafı İctimai Birliyi]Bakı: [s.n.], 2011.- 173, [2] s.

Musayev Akif Fərhad oğlu. Qiymətli kağızlar bazarı [Mətn] /A.F.Musayev, N.N.Vəliyev, A.S.Quliyev; Red.: T.S.Vəliyev. B.: Səda, 1999. 323 s.: sxem, ill., cədvəl

Musayev Akif Fərhad oğlu. Vergi mədəniyyəti [Mətn] /A.F.Musayev, A.Q.Qəhrəmanov; Elmi red.: T.Ə.Bünyadov.- B.: Elm, 2004.- 287 s.

Musayev Akif Fərhad oğlu. Vergi sistemi [Mətn]: dərs vəsaiti /A.F.Musayev, Z.H.Rzayev, Q.S.Süleymanov; Elmi red.: F.A.Qasımlı; Rəy verənlər: Y.T.Əliyeva, D.Ə.Vəliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: 1998.- 120 s.

Musayev Akif Fərhad oğlu. Vergi siyasətinin iqtisadi problemləri [Mətn] /Akif Musayev.- B.: Elm, 2004.- 792 s.

Musayev Cavadxan Beydullah oğlu. Qeyri-üzvi sintez [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.B.Musayev; elmi red. Ə.N.Qurbanov; rəyçilər. N.A.Verdizadə, Ö.M.Əliyev.- Bakı: Nurlan, 2009.- 431, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Musayev Eynulla Əlifağa oğlu. Kargüzarlığın təşkili [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /�.Musayev; elmi red.: �.Mahmudov.- B.: Qanun, 2003.- 344 s.

Musayev Eynulla Əlifağa oğlu. Kargüzarlığın təşkili [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Eynulla Musayev; elmi red. M.Mahmudov; rəy. Ə.Kərimov və b.;naşir. Ş.Xuduoğlu.-[Bakı]: Qanun, 2008.- 628 s. , 1 portr.,sxem. ;

Musayev Eynulla Əlifağa oğlu. Kargüzarlığın təşkili [Mətn]: [dərs vəsaiti: nəzəriyyə: sənəd nümunələri, əsasnamələr, təlimatlar, əmrlər, aktlar, etibarnamələr, müqavilələr və s.] E.Musayev; elmi red. F.Ağazadə, M.Mahmudov; rəyçilər Z. Məmmədov [və b.]B.: Qanun, 2012.- 1042, [1] s.

Musayev Əhməd Nəsir oğlu. Azərbaycan Respublikası ərazisinin səpinti qızıllılığı [Mətn] /Ə.N.Musayev; Azərbaycan Dövlət Qızıl Şirkəti; Azərbaycan Dövlət nəcib, əlvan və nadir metallar elmi-tədqiqat və lahiyə institutu; Red.: M.M.Məmmədov. B.: 1999. 160 s.: cədvəl+ xəritə

Musayev Əli. Fransızca-Azərbaycanca lüğət: Əsas sözlər /Ə.Musayev; Red.: G. Sadıxova, L.Veri, R. Jurdan və b. B.: Press-Alyans, 2000. 311 səh

Musayev Hafiz Məhərrəm oğlu. Beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizədə xüsusi xidmət orqanlarının fəaliyyətinin prinsip və xüsusiyyətləri /H.M.Musayev; elmi red. Z.Əsgərov, Ə.Hüseynov; rəyçi M.Ələsgərov [və b.]Bakı: [Çaşıoğlu], 2009.- 270, [2] s.

Musayev Həzrət. Politologiya [Mətn]: Mühazirə mətnləri /Həzrət Musayev; Red. A.Ə.Şirinov.- B.: ADPU, 1995.- 230 s.

Musayev İlham Hikmət oğlu. Hidravlika və aerodinamika [Mətn]: Dərslik /İ.H.Musayev, İ.H., X.Y.Daşdəmirov; Rəy verənlər.V.C.Hacıyev, Ə.X.Həsənov; Elmi red.V.M.Mehdiyev.- B.: Təfəkkür, 2008.- 153 s.

İsa Musayev [İzomaterial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- B.: Elm, 1974.- 1] qat. v., portr., fotoşək.; 19 sm.

Musayev İsa Vəli oğlu. Müəllimin və sinif rəhbərinin peşə fəaliyyətinin xüsusiyyətləri [Mətn]: (Pedaqoji universitet və institut tələbələri üçün dərs vəsaiti) /İ.Musayev; Elmi red. Y.R.Talıbov; Rəy verənlər. H.M.Əhmədov, S.M.Quliyev; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B., 1996. -134 s.

Musayev İsmayıl. “Erməni genosidi”, yoxsa türk-müsəlman soyqırımı dövlətində ermənilərin durumu: tarixi gerçəkliklər və yalanlar [Mətn] I kitab /İ.Musayev; Elmi red. A.H.Hacıyeva arı Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001. -207 s.

Musayev Maksim Talıb oğlu. Deputatlığın deduksiyası / Maksim Musayev. B.: 1999. 140 səh.: 1 portr

Musayev Maksim Talıb oğlu. Parlament fəsilləri və Bəxtiyar Vahabzadə [Mətn] /M. Musayev. B.: 2009. 119, [1] s.: portr., fotoşək

Musayev Maksim Talıb oğlu. Parlament müstəqilliyimizin astanasında 1990-1995 [Mətn] /M.Musayev; red. G.Qəhrəmanlı.- B.: “Min bir mahnı”; 2003.- 112 s.

Musayev Mehman Musa oğlu. Türkoloji dilçilik [Mətn]: dərslik M.M.Musayev ; elmired., önsöz. K.Abdullayev; rəyçilər A.B.Ercilasun [və b.]; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti Bakı [Mütərcim] 2012.- 454, [2] s.

Musayev Nizami Xıdır oğlu. Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /Nizami Musayev; Rəyçilər: F. H. Axundov; N. N. Həsənov; Elmi red.: Ə.C. İ. Əhmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 368 səh., 1 portr., fotoşək.

Musayev Oruc İbrahim oğlu. English 10-cu sinif: Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik / O.Musayev; istisas red. �.İ.Hacıyev.- B.: Maarif, 1998.- 206 s.

Musayev Oruc İbrahim oğlu. İngilis dilinin qrammatikası [Mətn]: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /O.Musayev; Elmi red.: E.İ.Hacıyev.- B.: Maarif, 1996.- 392 s.

Musayev Oruc İbrahim oğlu. İngilis dilinin qrammatikası [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik O.Musayev; elmi red. Z.N.Verdiyeva.- B.: Maarif, 1979.- 359, [1] s.

Musayev Oruc İbrahim oğlu. İngilis və Azərbaycan dili cümlələrində sözlərin sırası /O.Musayev.- B.: Azərtədrisnəşr, 1960.- 81, [2] s.

Musayev Osman. Osman Qazidən Atatürkə-İmperiyadan Cümhuriyyətə [Mətn]: 1299-1922: [Osmanlı sultanları: tarixi xronologiya] /O.Musayev, D.Osmanlı (layihə rəh.), A.Cəfərov; elmi red. N.Cəfərov, red. Ə.Qoşalı; “Türk Dünyası İnfo” İB; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası.- B.: Qafqaz-MA MMC, 2012.- 247, [1] s.: gerb, xəritə, portr. 22 sm.

Musayev Osman Ənvər oğlu. Atatürk mərkəzi [Mətn] : sorğu-məlumat kitabı /O.Musayev, D.Osmanlı, A.Cəfərov; elmi red. N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: Çaşıoğlu, 2008.- 80 s.

Musayev Paşa (Qəlbinur). Göz xəstəlikləri [Mətn]: dərslik P.Musayev Qəlbinur, S.Əliyeva, H.Qəhrəmanov; rəyçilər. K.T.Kəimov, R.V.Hacıyev.- B.: Təhsil, 2008.- 533, [3] s., [52]

Musayev Şakir Məzlum oğlu. Məhkəmə təbabəti [Mətn]: Dərslik /Ş.M.Musayev.- B.: Elm, 1999.- 570 s.

Musayev Şakir Məzlum oğlu. Məhkəmə təbabəti: Ali məktəblər üçün dərslik /Ş.M.Musayev.- Bakı: Elm, 2002.- 622 səh. , şəkilli, cəd. ; 27 sm.

Musayev Şakir Məzlum oğlu. Məhkəmə təbabəti [Mətn]: Dərslik /Ş.M.Musayev; Rəyçi. Ş.Səlimxanov və b.B.: 2006.- 684 s. fotoşək, cədv., ill

Musayev Şənlik Ələşrəf oğlu. Ümumi kimya [Mətn]: Ali texniki məktəb tələbələri üçün dərslik /Ş.Ə.Musayev, S.İ.Sadıqzadə, S.Ə.Novruzov; rəy verənlər: P.H.Rüstəmov, R.S.Həmidov, P.P.Poladov; İxtisas red.: R.H.Rizaev I hissə.- B.: Maarif, 1989.- 352 s.

Musayev Talıb. XX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr [Mətn] /T.Musayev; Red. və ön sözün müəll.: Ə.Ələkbərli. B.: Ağrıdağ, 1999. 320 s.: 1portr

Musayev Talıb Qurban oğlu. Ermənilərvə faciələrimizXX əsrdə ermənilər tərəfindən xalqımızın başına gətirilmiş faciələr /T.Musayev; red. Ə.Ələkbərli, M.Musayev.- Bakı: Nurlar, 2008.- 319, [1] s.

Musayev V.H. Kompüterin arxitekturası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /V.H.Musayev, N. Q.Hüseynova, K.Ə.Əbilov; elmi red. R.Ə.Həsənov; rəyçilər O.Q.Nüsrətov, A.Ş.Süleymanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Texn. Un-ti.- B.: [AzTU], 2009.- 263, [1] s.

Musayev Vaqif Rəsul oğlu. Sahibkarlığın əsasları: “Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə” istiqaməti üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /V.R.Musayev, İ.Z.Seyfullayev; Elmi red.: Ş.Ə.Səmədzadə, X.M.Yaqudov; Rəyçi: T.N.Əliyev, S.M.Qasımov.- B.: Çaşıoğlu, 2000.-371 s.

Musayev Vəli Mustafa oğlu. Çoxdəyişənli funksiyaların diferensial və inteqral hesabı [Mətn]: Dərs vəsaiti /V.M.Musayev, S.H.Qasımova; Red.: Z.S.Əliyev; Rəyçilər: Y.C.Salmanov, B.Ə.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Çaşıoğlu, 2007.- 238 s.

Musayev Vidadi Həsən oğlu. Kompüterlərin xarici qurğuları [Mətn ] /V.H.Musayev, Ə.İ.Şirinov, elmi red. R.A.Həsənov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: AzTU, 2003.- 50, [2] s. , şək. ; 20 sm

Musayev Vidadi Həsən oğlu. Kompüterlərin texniki təminatı və modernləşdirilməsi/ V.H.Musayev, Ə.İ.Şirinov, M.M.Qənbərov; Elmi red.: R.Ə.Həsənov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Elm, 2005.- 296 s.

Musayev Zakir Səməd oğlu. Acıçay hövzəsinin ekoloji baxımdan modelləşdirilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] / Z.Musayev, Ə.Zəraətpərvər; elmi red. A.Ə.Mürsəlov.- B.: [Təhsil]; 2012.- 175, [1] s.

Musayev Zakir Səməd oğlu. Hidravlika və hidravliki maşınlar: Dərslik /Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov; Elmi red.: M.S.Mansırov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 420 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.

Musayev Zakir Səməd oğlu. Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə olunması [Mətn]: [dərslik] /Z. S. Musayev, K. M. Məmmədov, M. S. Zərbəliyev; elmi red. M. S. Mansırov; rəyçilər. E. P. Paşayev, E. M. Eyvazov, Y. V. Qəhrəmanlı.- B.: Təhsil NPM, 2009.- 373, [1] s.

Musayeva Azadə Şahbaz qızı. XV-XVI əsrlər Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və Xəlili “Firqətnamə”si [Mətn]: (Əlyazma qaynaqları əsasında araşdırma və mətn) /A.Musayeva; Elmi red. S.Şıxıyeva; Red. A.Ç.Ramazanova; Rəyçi M. Rıhtım, M.R.Heydərov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 284 s.

Musayeva Azadə Şahbaz qızı. Dədə Ömər Rövşəni əlyazmaları üzərində araşdırmalar: 2 cilddə.- Elmi tənqidi mətn II cild /A. Musayeva; Elmi red.: M.Adilov, Red.: M.Rıhtım, M.R.Heydərov; AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.- B.: Nurlan, 2003.- 493+2+2 s.; 29 sm.

Musayeva Solmaz. Kaş ki.. [Mətn] : [şeirlər toplusu] /S. Musayeva ; red. Ə. Musayev. Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 143, [1] s.: portr., ill., 21 sm.

Musayeva Soltanxanım Murtuz qızı. Azərbaycanın Ali Hərbi İxtisaslı məktəblərində elmi-kütləvi və hərbi xarakterli mətnlərin tədrisinə aid metodiki dərs vəsaiti [Mətn] S.M.Musayeva; red. R.Cəfərov; rəy. Y.Süleymanov, N.Rzayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, H.Əliyevad. Azərb. Ali Hərbi Məktəbi.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 65, [3] s.

Musəvi Fəryad Ə. Əlifba məsələsi [Mətn] / Fəryad Musəvi Ə.- İran: Əmir Kəbir, 1991.- 80 s.

Musiqi əsərlərinin təhlilinə dair metodiki tövsiyyələr [Mətn]: / � 2119 ixtisası üzrə musiqi -pedaqoji şöbə tələbləri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. E.M.Əfəndiyeva; elmi red. N.S.Məlikməmmədov.- B.: V.İ.Lenin adına APİ25, 1989.- 25, [1] s.

Musiqi pedaqogikasının və ifaçılığın aktual problemləri [Mətn]: respublika elmi-praktiki konfransının materialları: Bakı, 21 fevral, 2002-ci il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Musiqi Akademiyası, Orta İxtisas Musiqi Məktəb-studiyası; red. hey. G.Ə.Abdullazadə, T.M.Seyidov, İ.M.Əfəndiyeva, K.H.Dadaşzadə Musiqi pedaqogikasının və ifaçılığın aktual problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı (2002; Bakı).- B.: [Nurlan], 2002.- 46 s.: 20 sm.

Mustafa Firuz. Adsız: Pyeslər /Firuz Mustafa; Red.: N.Hacızadə.- Bakı: Adiloğlu, 2001.- 477 səh.

Mustafa Firuz. Qara qutu: Pyeslər /Firuz Mustafa; Red.: N.Hacızadə.- Bakı: Araz, 2006.- 448 s.

Mustafa Firuz. (Mustafayev Firuz Qədimalı oğlu.) Mədəniyyət və fəlsəfə [Mətn]: ötən yüzilliyin yazıları /F.Mustafa; red. �. Xəlil B.: Araz, 2005.- 100 s.: şək

Mustafa Firuz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : otuz cilddə /Firuz Mustafa ; red. F. Mustafayev ; [naşir C. Əliyev ; dizayner E. Camalov] Cild 1 Romanlar.- Bakı: Ecoprint, 2016.- 351, [1] s.: portr., 21 sm.

Mustafa Firuz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : otuz cilddə /Firuz Mustafa ; red. F. Mustafayev ; [naşir C. Əliyev ; dizayner E. Camalov] Cild 2 Povestlər.- Bakı: Ecoprint, 2017.- 319, [1] s.: portr., 21 sm.

Mustafa Nizaməddin Füzulinin poetik semantikası [Mətn] /Nizaməddin Mustafa; Elmi red. M.Məhəmmədi.- B.: Bilik: İrşad, 1994.- 101 s.

Mustafaoğlu Faiq. Kardiologiya [Mətn] /F.Mustafaoğlu; rəyçi. R.M.Məmmədhəsənov; red. V.Xramçaylı; dizayn. N.Elay.- Bakı: Araz, 2010.- 681, [1] s.

Mustafayev Abbas Əli oğlu. Qruntlar mexanikası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /A.Ə.Mustafayev.- B.: Maarif, 1973.- 301, [3]

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanın maddi-mədəni irsi [Mətn]: etno-tipoloji tədqiqat /A.Mustafayev; elmi məsl. R.Əfəndiyev; elmi red. Y.Mahmudov; [rəsm və fotolar B.Muradova və b.]; AMEA, A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 637, [3] , portr., fotoşək., şək.

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Azərbaycanda şərbaflıq sənəti [Mətn]: ( Tarixi-etnoqrafik tədqiqat) /A.N.Mustafayev; Red. M.Ə.İsmayılov, M.A.Dadaşzadə; AzEA Tarix İnstitutu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1991.- 192 s.

Mustafayev Arif. İngiloyların maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /A.N.Mustafayev; Elmi red. Qəmərşah Cavadov; Bakı Dövlət Universiteti; AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Çaşıoğlu, 2005.- 224 s.

Mustafayev Arif Nadir oğlu. Şirvanın maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /A.N.Mustafayev; red. M.Ə.İsmayılov, Q.T.Qaraqaşlı; AzSSR EA Tarix İn-tu, Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru.- B.: Elm, 1977.- 157, [1] s.,

Mustafayev Bəxtiyar Məhəmməd oğlu. Qaçaqmalçılıq cinayətləri üzrə ibtidai araşdırma /B.M.Mustafayev; Elmi red.: K.Səlimov; Rəyçilər: X.Bayramzadə, B.Əliyev.- B.: Adiloğlu, 2006.- 140 s.

Mustafayev Çingiz. Terrorçuluq [Mətn]: Anlayışı, yaranma səbəbləri, xəbərdarlığı və proqnozlaşdırılması /Ç.Mustafayev; Red. Ə.Rzabəyli; Məsul red. N.Əzizov; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- B.: Çinar-Çap, 2005.- 190 s.

Mustafayev Əbdüləli Cabbar oğlu. Neft cihazqayırma texnologiyası [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Ə.Mustafayev; elmi red. K.Əliverdizadə.- B.: Maarif, 1975.- 310, [2] s.

Mustafayev Əmir Gülbala oğlu. Qurd ürəyi [Mətn]: roman, povestlər və hekayələr /Əmir Mustafayev; red. Z.Əsgərova.- B.: Gənclik, 1989.- 423, [1] s.

Mustafayev F. M. U.M.Tekkereyin “Şöhrətpərəstlik yarmarkası” əsəri əsasında ingilis dili fakültəsinin tələbələri üçün ədəbiyyatdan oxu [Mətn]: Metodik vəsait /F.M.Mustafayev, Z.Ə.Quliyeva; Azərbaycan Dövlət Dillər Universiteti; Red.: Z.A.Ağayev; Rəyçi: Ş.H.Xəlilov, N.F.Xankişiyev. B.: Mütərcim, 1999. 60 s

Mustafayev Fəxrəddin. Mübarizlər yolu [Mətn] F.Mustafayev; red. Q.Aslan; buraxılışa məsul A.Mustafa.- B.: [Hərbinəş-t ] 2011.- 88 s.

Mustafayev Xanlar Seyfəddin oğlu. Qida texnologiyasının prosesləri və aparatları [Mətn] : [Ali məktəblər üçün dərslik] /X.S.Mustafayev; Red.: V.Ə.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2006.- 454 s.

Mustafayev Xıdır Həsən oğlu. Tanklarla düşmən üzərinə cəbhəçinin xatirələri/X.H.Mustafayev; [red. S.Tahirova].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1962.- 57, [3] s. , portr.

Mustafayev İmam Daşdəmir oğlu. Azərbaycan bir cox buğda növlərinin vətənidir /İ.D.Mustafayev; [red. R.Əhmədov]; AzSSR “Bilik” Cəmiyyəti.- B.: Azərnəşr, 1964.- 43, [1] s.

Mustafayev Qara Teyfur oğlu. “Ekologiya sxemlərdə” [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Q.T.Mustafayev, F.V.Sultan-Zadə; Red.: Ə.R.Əhmədov.- B,: 1998.- 215 s.: portr., sxem, 30 sm.

Mustafayev Qasım. Riyaziyyatdan fakültativ məşğələlər üçün tapşırıqlar [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.Ə.Mustafayev; elmi red. Ə.Quliyev; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1973.- 178, [2] s.

Mustafayev M.C. Analitik həndəsədən çalışmalara aid tədris-metodiki vəsait fəzada analitik həndəsə /M.C.Mustafayev; [red. F.Qasımxanov]; S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti (Qiyabi şöbə) II hissə.- B.: Azərb. Un-ti, 1956.- 86, [2] s.

Mustafayev Məhəmmədəli Bayram oğlu. Ədəbiyyatşünaslığımızın xan çinarı /M. B. Mustafayev; elmi red. N. Cəfərov; elmi məsləhətçi. T. Kərimli, M. Qasımlı, N. Şəmsizadə; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. -Bakı: Mütərcim, 2012. -198, [2] s.

Mustafayev Məhəmmədəli Bayram oğlu. XIX əsr ədəbi irsi ədəbiyyatşunaslıqda [Mətn]: [monoqrafiya] /M. B. Mustafayev; elmi red. N. Şəmsizadə.-Bakı: Xəzər Universiteti, 2010. -239, [1] s.

Mustafayev Radif Heybət oğlu. Orta əsrlər müsəlman sivilizasiyasında bərabərlik problemi [Mətn] /R.Mustafayev; elmi red. C.T.Əhmədli.- B.: [Təknur], 2010.- 159, [1] s.

Mustafayev Rövşən. Azərbaycan və yeni dünya [Mətn] : İlkin xarici siyasi kapital yığımı konsepsiyası /R.Mustafayev; Red. M.İsmayılzadə.- B.: Azərnəşr, 1993.- 64 s.

Mustafayev Sənan Məmmədəmin oğlu. Materialşünaslıq və materialların emalı I hissə.- B.: ADNA 1994.176 s.

Mustafayev Sənan Məmmədəmin oğlu. Mexanizm və maşınlar nəzəriyyəsi mexanik-maşınqayırma ixtisası üzrə təhsil alan qiyabiçi tələbələr üçün: metodikgöstərişlər, control tapşırıqlar və tipik məsələlərin həlli /S.M.Mustafayev, D.Ə.Hacıəlibəyli; [red. S.Ələsgərova, M.Kərimov];Azərb. SSR NazirlərSovetinin Ali vəOrtaİxtisasTəhsiliKomitəsi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 53, [2] s.

Mustafayev Şahin. Səlcuqilərdən osmanlılara [Mətn]: XI-XV yüzilliklərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər /Ş.M.Mustafayev; elmi red. N.Vəlixanlı; AMEA, Akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu.- B.: Elm, 2010.- 329, [2] s.

Mustafayev Vidadi. Cənubi Azərbaycan milli şüur [Mətn]: XX əsrin I yarısı /V. Mustafayev; Elmi red.: Ş. Tağıyeva –B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 160 s.

Mustafayeva Aytən. Bioetika və cəmiyyət [Mətn] :məqalələr toplusu /Aytən Mustafayeva; elmi red. R.F.Məmmədov; AMEA, İnsan Hüquqları İn-tu.- B.: [s. n.], 2006.- 57, [2] s.

Mustafayeva Xanım Bayram qızı. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı ali və orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /X. B. Mustafayeva; elmi red. N. Şəmsizadə; rəyçi. N. Cəfərov, Ə. Ağayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu. -Bakı: Elm, 2011. 290, [2] s.

Mustafayeva Qızqayıt. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /Q.Mustafayeva; elmi red. N.Xudiyev; rəyçilər T.Əfəndiyeva, R.Həsənov.- B.: Elm, 2010.- 384, [4] s.

Mustafayeva Leyla. Aristotel etikası [Mətn] /Leyla Mustafayeva; Red.: Cahangir Məmmədov; Rəyçi: Vahid Ömərli, Knyaz Aslan.- B.: Pedaqogika, 2006.- 144 s.

Mustafayeva Natavan Seyid qızı. Rəfiq Zəka yaradıcılığında türkçülük və Türkiyə [Mətn]: Rəfiq Zəka Xəndanın anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə /N.S.Mustafayeva; elmi red. B.Ə.Nəbiyev, R.B.Hüseynov; ön söz. B.Ə.Nəbiyev.- B.: [Avropa], 2009.- 180 s.: 21 sm.

Mustafayeva Nisə. Cənubi Azərbaycan xanlıqları [Mətn] /N.Mustafayeva; Elmi red.: F.Əliyev; Red.: S.Cabbarova.- B.: Azərnəşr, 1995.- 96 s.

Mustafayeva Rəfiqə Şahgül qızı. Pedaqogika [Mətn]: Ümumi pedaqogika üzrə mühazirə xülasələri /R.Ş.Mustafayeva, S.Ə.Mustafayeva; Rəyçilər: A.N.Abbasov, A.A.Abdullayev, K.M.Məcidov; Red.: J.Ə. Mustafayeva; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- B.: 2005,140 s.

Mustafayeva Rəsmiyyə Şükür qızı. Tərcümə əsərləri və milli teatr estetikası 1940-1980 /R.Mustafayeva; elmi red. İ.Rəhimli.- Bakı: [Nurlan], 2003.- 155, [1] s.

Mustafayeva Səidə Şirzad qızı. Nitqin inkişafı [Mətn] : dərs vəsaiti: ali məktəblərdə xarici tələbələr üzrə hazırlıq kursu üçün nəzərdə tutulmuşdur /S. Mustafayeva; red. Y. M. Seyidov; rəyçilər S. M. Seyidova [və b.].-Bakı: [s.n.], 2011.-268, [1] s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABS və Boyuk Britaniyanın ən yeni tarixi: 1918-2007-ci illər [Mətn]: [dərs vəsaiti] /S. M. Mustafayeva; rəycilər. V. Əliyev, Ə. Əhmədov.- B.: [ADPU], 2009. – 349 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. ABŞ-ın xarici siyasətı (1945-2010-cu illər) [Mətn]: dərs vəsaiti /S. M. Mustafayeva (elmi red.), Ş. M. Qurbanova, Z. Ş. Cavadova; rəyçi. M. Fətəliyev [və b.].-Bakı: [s. n.], 2011. – 301, [1] s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi (1918-2010-cu illər) ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /S. M. Mustafayeva (elmi red), Z. Cavadova, R. Hüseynli; rəy. M. B. Fətəliyev [və b.]; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- B.: [ADPU], 2012. – 289, [1] s. a

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: I hissə 1918-1945-ci illər.-B.: ADPU, 2010.- 390 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn] 1918-1945-ci illər: ali məktəblər üçün dərslik /S. M. Mustafayeva; rəyçilər. M. S. Həsənov, Ş. C. Nuruzadə, M. Fətəliyev; ARTN, Azərb. Döv. Pedaqoji Un-ti.- I hissə.- B.: ADPU, 2007. -364 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: 1945-2000 ci illər: Ali məktəblərin tarix fakültələri üçün dərslik /S.M.Mustafayeva; rəyçilər. V.H.Əliyev, B.M.Bəxtiyarov, R.İ.Əliyev II hissə.- B.: ADPU, 2008.- 468 s.; 22 sm.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi [Mətn]: II hissə.1945-2007-ci illər: ali məktəblərin tarix fakültələri üçün dərslik / S.M.Mustafayeva; rəyçi. V.H.Əliyev, B.M.Bəxtiyarov, R.İ.Əliyev II Hissə.- B.: ADPU, 2011.- 506, [1] s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Avropa və Amerika ölkələrinin ən yeni tarixi üzrə testlər [Mətn] /S. M. Mustafayeva (tərt. ed.), Ş. M. Qurbanova (tərt. ed.) I-II-ci hissə.- B.: [s. n.], 2011.- 390, [2] s.

Mustafayeva Səmayə. Birinci dünya müharibəsi dövründə beynəlxalq münasibətlər [Mətn]: dərs vəsaiti /S.Mustafayeva, Z. Cavadova; elmi red. M. Əmrahov; rəyçilər. M. Həsənov və b.; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped.Un-ti.- B.: ADPU, 2010.- 215 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Müasir tarix üzrə testlər [Mətn] 1945-2007-ci illər ABŞ /S. Mustafayeva, Ş.Qurbanova; red. Ş.Nuruzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADPU.- II hissə.- B.: 2009.- 177 s.

Mustafayeva Səmayə Məmməd qızı. Nə goturdum bu dunyadan? [Mətn] /S. M. Mustafayeva; on sozun muəl. S. Nuruzadə.-B.: ADPU, 2008.- 239 s.

Mustafayeva Sənubər. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları [Mətn] : dərs vəsaiti /Sənubər Mustafayeva; Red. Ə.M.Rüstəmov; Rəyçilər. A.M.Əliyev, M.Ə.Məmmədov; Bakı Dövlət Universiteti Kitabxana Fondu və Kataloqların Təşkili Kafedrası.- B.: [Bakı Universiteti], 2007.- 136 s.

Mustafazadə Nazilə Bəybala qızı. Klassiklərimiz, müasirlərimiz. [Mətn] /N.Mustafazadə (red.)Bakı: [QAPP-Poliqraf], 2003.- 396, [2] s. , portr., fotoşək., ill.

Mustafazadə Nazilə Bəybala qızı. Mənalı ömürlər 1-ci kitab /N.B.Mustafazadə.B.: Adiloğlu, 2001.- 197 səh.

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Azərbaycan xanlıqlarının qısa tarixi [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /T.Mustafazadə; elmi red. C.M.Mustafayev, İ.M.Məmmədova; rəyçilər F.R.Ağamalı, F.N.Məmmədov, R.H.İbadov.- B.: [s. n., 2011.- 392 s.

Mustafazadə Tofiq. Qarabağ Xanlığı [Mətn] /T.Mustafazadə; red. C.M.Mustafayev, G.C.Nəcəfli; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu, Azərb. Tarix Qurumu.- B.: Sabah, 2010.- 328, [8] s.

Mustafazadə Tofiq. Quba xanlığı. /Tofiq Mustafazadə; Elmi red.: V.Z. Piriyev; Sponsor: M. Məmmədov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 480 s., cədvəl, xəritə.

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Ümumi tarix [Mətn]: [dərslik] /T.Mustafazadə; elmi məsləhətçi. Y.M.Mahmudov; red. M.N.Mirzəyev və b.; Azərbaycan Tarix Qurumu I kitab.- Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2009.- 1151, [1] s.

Mustafazadə Tofiq Teyyub oğlu. Ümumi tarix [Mətn] T.Mustafazadə; elmi məsləhətçi Y.M.Mahmudov; red. M.C.Qasımlı; Azərbaycan Tarix Qurumu IIkitab XIX-XX əsrin əvvəlləri.- B.: [s.n.] 2012.- 828, [1] s.

Muzey eksponatlarının ikinci həyatı-2 2011-ci ildə bərpa olunan muzey eksponatlarının sərgisi /AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; tərt. N.Vəlixanlı (ümumi red.), F.Cabbarov, E.Dadaşov, M.Zeynalova; foto M.Nəsirov Bakı: [s. n.], 2012.- 31, [1] s.

Muzey işinin əsasları [Mətn]: ixtisas kursunun proqramı /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Respublika Tədris-Metodika Kabineti; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. V.Axundov, V.Qarnik; rəyçilər. M.Quliyev, B.Paşayev, Röya Tağıyeva.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 21, [1] s.

Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri, beynəlxalq elmi konfrans Muzeylərin müasir durumu və inkişaf perspektivləri [Mətn]: beynəlxalq elmi konfransin materialları /Azərbaycan Milli Elmlər Akad., Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; red. hey. N.Vəlixanlı (məsul red.) [və b.]Bakı: Ziya, 2011.- 102, [2] s.

Muzeyşünaslıq: Dərslik /Tərtib edənlər və red. heyəti: Ramiz Ağayev, Sabir Əmirxanov, Abdin Əlizadə; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.-B.: Mars-Print, 2002.- 448 s.

1 2 3 4 5 6

Təsdiq edirəm : prof. S. R. Haciyeva

1. Бокрис Дж.О.М. Химия окружающей среды. М. Химия 1982, 672с.

2. Михеев А.В., Галушин В.М., Гладков Н.А., Иноземцев А.А., Константинов В.М.

Охрана природы. М.Просвещение, 1987, 256с

3. Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə (dərs vəsaiti, elmi redaktoru

prof. Ş.Göyçaylı). Hərbi nəşiyyat. Bakı-1996, 240s.

4. Очкин А.В., Фадеев Г.Н. Химия защищает природу. М., Просвещение, 1984

5. Ягодин Г.А. Химия и химическая технология в решении глобальных проблем. М.,

6. Бесчастнов М.В., Соколов В.М., Предупреждение аварий в химических

производствах. М., 1979, 392 с.

7. Химмельблау Д. Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефте-

химических процессов, 1983

8.Ю.А.Израель Экология и контроль состояния природной среды

Fənnin təsviri və məqsədi:

Sənayenin təbiətə mənfi təsiri sənaye tullantılarının

biosferə buraxılması və təbii resurslara vurulan ziyanla ölçülür.Sənaye tullantıları

və onların istifadəsi böyük miqdarda ətraf mühitin bioloji çirklənməsinə və təbii

resursların çox az istifadəsinə gətirib çıxarır.Azərbaycanda isə istehsal prosesində

40 % zərərli sənaye tullantısı əmələ gəlir.Tullantıların əsas mənbəyi kimi

mədənçıxarma ,kimyəvi,metallurgiya,yanacaq-energetika sahələrini göstərmək olar

İstifadə edilməsinə görə tullantılar yenidən istifadə edilə bilən (utilizasiya)

və edilə bilməyən növlərə bölünür.Birinci üçün işlənmə texnologiyası mövcuddur

və bu texnologiya ilə yenidən təsərrüfata qaytarılır,ikinci növ üçün isə hələlik belə

texnologiya mövcud deyildir.

İstifadə edilməsinə görə tullantılar yenidən istifadə edilə bilən (utilizasiya)

və edilə bilməyən növlərə bölünür.Birinci üçün işlənmə texnologiyası mövcuddur

və bu texnologiya ilə yenidən təsərrüfata qaytarılır,ikinci növ üçün isə hələlik belə

texnologiya mövcud deyildir.

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir)

Kursun qısa təsviri

Tullantılar insan fəaliyyəti zamanı məişətdə, nəqliyyatda,

sənayedə əmələ gəlir, öz əmələ gəldikləri yerlərdə bilavasitə istifadə edilmir və

real, potensial şəkildə digər istehsal sahələrində xammal kimi istifadə olunurlar.

Sənaye tullantıları əsasən məhsulalrın hazırlanması zamanı sərf olunan

materialların, xammalların, yarımfabrikatların, həmçinin tam və ya qismən

şəkildə vacib fiziki xassələrini itirmiş qalıqları hesab edilir. Zəngin yataqlardan

çıxarılan xammalın fiziki –kimyəvi işlənməsi nəticəsində əmələ gələn məhsulalrı

sənaye tullantısı hesab etmək olar.Sərf olunmuş tullantılar sonrakı istifadə üçün –

məişət əşyaları,cihaz kimi –yararsız olur.

Kursun məqsədi:___

məqsədi əvvəllər mövcud olan və daha prespektivli

utilizasiya yollarını və sənaye tullantılarının işlənməsini nəzərdən keçirməkdən

ibarətdir.İş prosesində qlobal məqsədə çatmaq üçün lokal məsələləri ilk öncə həll

etmək lazımdır.Birincisi,sənaye tullantıları haqqında məlumat vermək və onları

müxtəlif kriteriyalar üzrə: kimyəvi təbiətinə görə,əmələ gəlmənin texnoloji

əlamətlərinə görə,sonradan yenidən işlənmənin mümkünlüyünə ,istifadə

edilməsinə və ziyanlılığına görə siniflərə bölmək lazımdır.İkincisi, utilizasiya

yollarını və lazım gələrsə onların basdırılması şərtlərini xarakterizə etmək

,üçüncüsü isə sənaye tullantılarının kompleks şəkildə sənayedə olduğu

kimi,metallurgiya sahəsində,yanacaq-energetika və kimya komplekslərində tam

olaraq istifadəsi imkanlarına baxmaq lazımdır

Hal-hazırda sənayenin geniş inkişaf

etdiyi bir dövrdə ekologiya ,xüsusən də tulantıların yenidən istifadəsi(utilizasiya)

və təmizlənməsi problemi ön plana keçir.Sənaye tullantılarıın bir növü –

istehsalatda ayrılan qazlardır.

Fənnin təqvim planı:

adı və qısa icmalı Mühazirə

Məşğələ Saat Tarix

. Ətraf mühitin kimyəvi

tullantılarla kimyəvi çirklənməsi.

Qısa icmalı: Azərbaycan dünyada

çox böyük sənaye potensialına

İttifaqı dağıldıqdan sonra

sənayesi stabil və

texnoloji proseslərin olduğu

bir halda sənayenin və sənaye

tullantılarının ətraf mühitə

vurduğu mənfi təsirlərdən

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və

lazımi səhifələr göstərilməklə):

Будников Г.К. Эколого-аналитический

2.Ю.А.Израель Экология и контроль

состояния природной среды

siniflərə bölünməsi. Tullantıların

ənaye tullantıları kimyəvi

qarışıqlar yığımından ibarət

olub,müxtəlif fiziki-kimyəvi ─ zərərli,

kimyəvi, bioloji, korroziya, yanıcı və

malikdir.Tullantıları kimyəvi təbiətinə

işlənməsi və istifadəsinə görə siniflərə

bölürlər.Bizim ölkəmizdə yenidən

baxımından zərərli maddələri 4 sinif

təhlükə ilə xarakterizə edirlər

sənaye tulantıları əsasən bərk məişət

tullantılarının sahəsində yenidən

istifadə üçün hazırlanır.Kimyəvi

dayanıqlığına görə tullantılar :

yanan,zəhərli qazların ayrılması ilə

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və

lazımi səhifələr göstərilməklə):

1. Ю.А.Израель Экология и контроль

состояния природной среды

2. Ю.В.Новиков «Экология, окружающая

среда и человек»

adı və qısa icmalı Mühazirə

Məşğələ Saat Tarix

Mövzu № 3. Sənaye tullantılarının

Şərti olaraq sənaye

tullantıları təsirsiz və zərərli

olur.Təsirsiz sənaye tulantıları əsasən

bərk məişət tullantılarının sahəsində

yenidən istifadə üçün

hazırlanır.Onlara oduncaq,şlak və kül

tullantıları, plastmas , tekstil və

s.tullantılar aiddir.Zəhərli tullantılara

fizioloji aktiv maddələr aiddir. Onlar

texnoloji istehsal dövründə alınır və

heyvan və insan orqanizminə zərərli

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və

lazımi səhifələr göstərilməklə):

Будников Г.К. Эколого-аналитический

2.Ю.А.Израель Экология и контроль

состояния природной среды

3. 4.Ю.А.Иванов Экология и контроль

состояния окружающей среды

Mühitin çirklənməsi və

insaların sağlamlığının göstəricisi

kimi, uşaqların xəstəliyi və ümumi

xəstəlik, ümumi ölüm və uşaq ölümü,

bütün səbəblərdən baş verən ilkin

şikəstlik, iş və əmək itgilərinin

sayının artması və s. göstərmək olar.

Ümumi xəstələnməyə infeksion-

repraduktiv pozuntular və s aiddir.

Ümumi sağlamlığın inteqral

göstəricisi kimi orta yaşama dövrü

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və

lazımi səhifələr göstərilməklə):

1. Ю.А.Израель Экология и контроль

состояния природной среды

2. Ю.В.Новиков «Экология, окружающая

среда и человек»

локальные виды мониторинга

4.Я.Т.Павлов Основы национального

məsələlər o qədər çoxdur ki, onlara

dəfələrlə qayıdılacaq. Lakin bir

problem var ki, haqsız olaraq arxa

plana keçib.Bu problem kimyəvi

bağlıdır.Onlar böyük əhəmiyyətə

1.В.К.Донченко «Экологический монито

ринг и экологическая политика»

2.Ю.А.Израель Экология и контроль

состояния природной среды

3.Ю.С.Другов А.А.Родин Мониторинг

4. Ю.В.Новиков «Экология, окружающая

среда и человек»

Mövzu №6. Azərbaycanda tullantı və

kimyəvi çirklənmənin problemləri

Təhlükəli tullantılarla ətraf

arası daşınmasına nəzarət üzrə Bazel

çirkləndiricilər haqda Stokholm

Konversiyası (2003) 2004 -cü ilədək

kimyəvi təhlükəsizlik sahəsində

kifayət qədər sistemli potensial

mövcud idi,lakin civə ilə bağlı sahədə

real işlər görülürdü.NQC -nın bu

proseslərdə iştirakı kifayət qədər

deyildi.Dünya bankının maliyyə

dəstəyi ilə civə tərkibli tullantılar

üçün xüsusi sahə tikildi.

(kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr

1.Ю.А.Израель Экология и контроль

состояния природной среды

Sənaye tullantıları və onun

Qısa icmalı Ümumiyyətlə, insanın məişətdə,

nəqliyyatda, sənayedə fəaliyyəti nəticəsində

əmələ gələn məhsullar tullantı hesab

olunur.İstehsal tullantıları kimi material,

xammal, yarımfabrikatlar qalığı, yəni

məhsul hazırlanması prosesində əmələ gələn

və özünün faydalı fiziki xüsusiyyətlərini

tamamilə və ya tədricən itirmiş qalıqlar

hesab olunur.İstehsal tullantıları kimi o

məhsullar hesab olunur ki, xammalın fiziki-

kimyəvi emalı nəticəsində əmələ gəlsin

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və

lazımi səhifələr göstərilməklə):

1. Ю.А.Израель Экология и контроль

состояния природной среды

2. Ю.В.Новиков «Экология, окружающая

среда и человек»

3.Р.Л.Досугов Импактный мониторинг

4.П.П.Полухов Экомониторинг городов

Mövzu №8. Dioksinlər-biosferin təhlükəli

Qısa icmalı: Dioksinlər və dioksin tipli

birləşmələr –qlobal superekotoksikantlar

olmaqla guclu mutagen,b imunodepresant,

konserogen, teratogen, embriotoksiki

təsirlərə malikdirlər. Dioksinlər-

kimyəvi, selluloza-kağız istehsalı,

metallurgiya, elektrotexnika və digər

sahələrdə alınan aralıq birləşmələrdir. Onlar

həmdə şəhər və sənaye tullantılarının,Pb

qatışığı olan benzinin yanması zamanı da

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və

lazımi səhifələr göstərilməklə):

Будников Г.К. Эколого-аналитический

2.Ю.А.Израель Экология и контроль

состояния природной среды

Mövzu №9. DİOKSİNLƏR –BİOSFERİN

TƏHLÜKƏLİ ÇİRKLƏNDİRİCİLƏRİ.

Qısa icmalı: Dioksinlər və dioksin tipli

olmaqla, güclü mutagen, imunodepresant,

metallurgiya,elektrotexnika,parça və digər

sahələrdə alınan aralıq birləşmələrdir. Onlar

həm də şəhər və sənaye tullantılarının Pb

qatışığı olan benzinin yanması zamanı da

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və

lazımi səhifələr göstərilməklə):

Rəfiqə Əliyeva

Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı — kimya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü (akademik) (2014) [1] , “Şöhrət” ordeni laureatı, əməkdar elm xadimi [2] .

Mündəricat

 • 1 Həyatı
 • 2 Təhsili
 • 3 Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları
 • 4 Əmək fəaliyyəti
 • 5 Elmi nailiyyətləri
 • 6 Tədqiqat sahəsi
 • 7 Elmi əsərlərin adları
  • 7.1 Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

  Rəfiqə Əliyeva 10 sentyabr 1932-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.

  • Fəxriyyə Xələfovanın anasıdır.
  • Heydər Əliyevin bacısıdır.
  • Rafiq Xələfovun həyat yoldaşıdır.

  Rəfiqə Əliyeva 6 may 2017-ci ildə 85 yaşında vəfat etmişdir. Vida mərasimi AMEA-nın dairəvi zalında olmuşdur. Alim I Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. [3]

  1956-cı ildə Аzərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırlıq BDU) kimya fakültəsini bitirmiş, 1970-ci ildə “Germaniumun bəzi üzvi reaktivlərlə əmələ gətirdiyi birləşmələrin spektrofotometrik tədqiqi və onun fotometrik metodla təyini” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını,1999-cu ildə “d-,f-elementləri və germaniumun tərkibinə N-,S-,O- olan liqandlarla müxtəlifliqandlı kompleksləri və onların analitik tətbiqi” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

  Əliyeva Rəfiqə Bakı Dövlət Universiteti “ Analitik kimya” kafedrasının professorudur, 2001-ci ildən təşkil edilmiş “Ekoloji kimya və ətraf mühitin mühafizəsi”elmi-tətqiqat laboratoriyasını rəhbərlik edir. Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki 02.00.02, 02.00.03,02.00.04 ixtisasları üzrə Dissertasiya Müdafiə Şurasının sədr müavini, BDU-nun və Kimya fakültəsinin Elmi Şurasının üzvüdür.

  Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

  • 1952-1956-tələbə BDU
  • 1970-Kimya elmləri namizədi “Analitik kimya”
  • 1999-Kimya elmləri doktoru “Analitik kimya”

  Əmək fəaliyyəti

  • 1956-kimya problemləri İnstitutunda elmi işçi
  • 1960-1963-aspirant BDU
  • Analitik kimya(bakalavrlar üçün)və Kompleksbirləşmələr kimyasi (magistrlar üçün)
  • 450 məqalənin müəllifidir
  • 2 monoqrafiyanın
  • 20 dərs vəsaiti
  • 3 tərcümə kitabının
  • 17 patentin müəllifidir
  • 18 elmlər namizədi və 2 elmlər doktoruna rəhbərlik etmişdir

  Elmi nailiyyətləri

  Professor R.Ə.Əliyeva tərəfindən ilk dəfə olaraq β- diketonlar əsasında azobirləşmələr sintez edilmiş və fotometrik reagent kimi tətbiq edilməsi təklif edilmişdir. Onun rəhbərliyi altında sintez edilmiş üzvi reagentlərdə kvantkimyəvi hesablamalara görə elektron sıxlığı hesablanmış və alınan nəticəyə əsasən bu reagentlərin bir-birinə nəzərən nə dərəcədə analitik effekt verməsi qabaqcadan proqnozlaşdırılmışdır. Professor R.Ə.Əliyeva qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrin tədqiqi sahəsində geniş işlər aparmışdır. O ilk dəfə olaraq liqand-liqand qarşılıqlı təsirini müxtəlif fiziki-kimyəvi metadlarla öyrənməklə qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrin alınmasında üçüncü komponentin seçilmə prinsipi haqqında müəyyən fikirlər irəli sürmüşdür. O təcrübi faktların analizinə əsasən müəyyən etmişdir ki, qarışıqliqandlı kompleks birləşmələrin alınmasında əgər binar sistemə əlavə edilən üşüncü komponent metala koordinasiya edərsə, onda kompleks birləşmələrin davamlığı artır, bu isə seçiciliyin artmasına səbəb olur. Əgər üçüncü komponent liqandla qarşılıqlı təsirdə olarsa, onda çox vaxt kompleksəmələgəlmə reaksiyalarının həssaslığı artmış olur. Professor R.Ə.Əliyevanın rəhbərliyi altında malein anhidridi və stirolun birgə sopolimeri əsasında sintez edilmiş sorbentdən istifadə etməklə Cu, Cd, Zn, Fe, Ni, Co, U və fenol tipli birləşmələrin qatılaşdırılmasının optimal şəraiti işlənib hazırlanmışdır. Bu sinif sorbentlərdən neftayırma zavodlarından alınan çirkab sularında, axıntı və lay sularında metalların qatılaşdırılması üçün istifadə edilməsi təklif olunmuşdur.

  Tədqiqat sahəsi

  Fotometrik metod vasitəsi ilə üzvi reaktivlərdən istifadə etməklə metalların təyini metodikasının işlənilməsi və mürəkkəb obyektlərdə tətbiqi.Molein anhidridi və stirol əsasında sintez edilmiş sorbentlərdən istifadə etməklə bir sıra metalların sorbsiya imkanlarının oyrənilməsi

  Elmi əsərlərin adları

  1. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Çıraqov F.M., Mahmudov K.T. Misin (II) təyinində 3-[2-hidroksi-3,5-disulfofenilazo] pentadion-2,4 analitik reagent kimi //Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2003, №4, s.130-135
  2. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Çıraqov F.M., Mahmudov K.T. Funksional qrupların asetilasetonun azotörəmələrinin mis (II) ilə əmələ gətirdiyi komplekslərin davamlılığına təsiri // Bakı Universitetinin xəbərləri, 2004, №4, s.25-29
  3. Əliyeva R.Ə., Çıraqov F.M., Bayramov Q.İ., Mahmudov K.T. Mis (II) ionunun neft şlamlarında təyini // V Bakı Beynəlxalq “Məmmədəliyev Neftkimya” konfransı. Bakı, 2002, s. 115
  4. Əliyeva R.Ə., Hacıyeva S.R., Çıraqov F.M., Mahmudov K.T. Asetilasetonun azotörəmələrinin bir sıra metallarla kompleks-əmələgətirməsinin tədqiqi // AMEA-nın məruzələri, 2003, C.59, №5-6, s.146-151
  5. Алиева Р.А., Чырагов Ф.М., Бабанлы И.М., Махмудов К.Т., Бабанлы М.Б. Определение термодинамических характеристик реакций коплексообразования некоторых металлов с 3-[5-сульфонафтилазо] пентадионом-2,4 в водном растворе // Журнал неорганической химии, 2004, Т.49, №9, с.1580-1583
  6. Алиева Р.А., Чырагов Ф.М., Махмудов К.Т. Фотометрического определение меди (II) в нефтяных шламох // Журнал заводская лаборатория, 2004, Т.70, №9, с.22-25
  7. Алиева Р.А., Чырагов Ф.М., Махмудов К.Т. Азопроизводное 2-теноилтрифторацетона как реагент для фотометрического определения меди (II) // Журнал аналитической химии, 2005, Т.60, №2, с.157-161
  8. Алиева Р.А., Чырагов Ф.М., Махмудов К.Т., Бабанлы М.Б. Термодинамическая характеристика комплексообразования некоторых металлов с 3-[4-сульфофенилазо] пентадионом-2,4 в водном растворе // Журнал неорганической химии, 2005, Т.50 №1, с.137-140
  9. Гаджиева С.Р., Алиева Р.А., Чырагов Ф.М., Махмудов К.Т. Новый реагент для фотометрического определения меди (II) в горных породах / Материалы и тезисы докладов III региональной научной конференции “Проблемы теоретической и экспериментальной аналитической химии”. Пермь: Пермского Университета, 2004, с.103
  10. Alieva R., Hadjieva S., Chyraqov F., Mahmudov K. Azoderivative of benzoylacetone as an analytical raegent in the photometric determination of copper (II). / XVIII Ulusal Kimya Kongresi. Turtey: Kars, 2004, p.100
  11. Alieva R., Hamidov S.Z., Azizov A.A., Chiraqov F.M. Preparation of xelat adsorbent contains arsenate group and study of adsorbtion of this adsorbent with Cd (II) ion /XVIII Ulusal Kimya Kongresi, Kars, 2004, p.1191
  12. Əliyeva R.Ə., Həmidov S.Z., Alosmanov R.M., Əzizov A.Ə., Çıraqov F.M. Asetilaseton fraqmentli polimer sorbentin alınması və sorbsiya xassələrinin tədqiqi //Azərbaycan Kimya Jurnalı, 2004, №3, s.18-21
  13. Алиева Р.А., Гамидов С.З., Азизов А.А. Хелатообразующий сорбент для концентрирование ионов Cd (II) и Zn (II)/ V Республиканская конференция по химии. Тбилиси, 2004, с.134
  14. Алиева Р.А., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М., Азизов А.А. Предварительное концентрирование кадмия и цинка на хелатообразующем сорбенте перед определением пламенным атомно-абсорбционным методом // Журнал аналит. химии. 2005, Т.60, №12, с.1251-1254
  15. Alieva R., Hamidov S.Z., Azizov A.A., Chiraqov F.M. Determination of ionzation constants of polymer sorbents by potentiometric titration method / International Congress on Analytical Sciences, Moscow 2006, p.665
  16. Алиева Р.А., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М., Азизов А.А. Твердофазная экстракция с применением нового полимерного сорбента в анализе пластовых вод / III Международная конференция “Экстракция органических соединений”, Воронеж, 2005, с.241
  17. Алиева Р.А., Гамидов С.З., Чырагов Ф.М. Концентрирование и определение ионов Cd (II), Zn (II) и U (VI) полимерным сорбентом / Седмой международный конгресс “Вода: экология и технология”, Москва, 2006, с.979
  18. Əliyeva R.Ə., Həmidov S.Z., Çıraqov F.M. Kimyəvi modifikasiya olunmuş sintetik sorbentlə Zn(II) ionunun sorbsiyasının öyrənilməsi // BDU-nun xəbərləri, 2007, №2, s. 28-34
  19. Алиева Р.А., Гусейнов Ф.Э., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое исследование комплексов РЗЭ с азопроизводными пирогаллола и хромотроповой кислотой. Аналитика России 2004, Всерос. конф. по аналит. химии. с.122
  20. Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое определение комплексообразования галлия (III) с 2,3,4-тригидрокси-4-фторазобензолом в присутствии уротропина и дифенилгуанидина. Журнал цветная металлургия. Москва 2006, №3, с.24-28

  Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

  Nyu-York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, 2000

  Təltif və mükafatlar

  Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə 30 oktyabr 2009-cu ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir [4] .

  • Əməkdar elm xadimi – 2000,
  • Akademik Y.Məmmədəliyev adına mükafat – 2000,
  • “2001-ci ilin adamı” və “2001-ci ilin işgüzar qadını” -2001,
  • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Fəxri Fərmanı” – 2003-2004,
  • Bakı Dövlət Universiteti “İlin alimi” – 2005,
  • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Heydər Əliyev adına mükafatı – 2005,
  • Dünya Azərbaycan Qadınları Birliyinin Fəxri sədri.

  2018-ci ilin mayında qəbirüstü abidə kompleksinin açılışı olub. Qranitdən hazırlanan heykəlin müəllifi Natiq Əliyevdir. [5]

  İstinadlar

  1. ↑ . 2016-03-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib . İstifadə tarixi: 2014-07-01 .
  2. ↑ A.Qorxmaz (01.07.2014, 23:43). “Fəxriyyə Xələfovanın anası akademik seçildi – DOSYE” (azərb.). modern.az . İstifadə tarixi: 2014-07-02 .
  3. ↑ AZƏRBAYCANIN TANINMIŞ ALİMİ RƏFİQƏ ƏLİYEVA I FƏXRİ XİYABANDA TORPAĞA TAPŞIRILIB
  4. ↑ “Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI”. http://e-qanun.az (azərb.). 30 oktyabr 2009. 27 fevral 2016 tarixində . İstifadə tarixi: 28 fevral 2016 .
  5. ↑ APA TV (05.05.2018). “Akademik Rəfiqə Əliyevanın məzarı üstündə abidəsi ucaldılıb” (azərb.). Youtube.com . İstifadə tarixi: 2018-05-05 .

  Xarici keçidlər

  Avqust 12, 2021
  Ən son məqalələr

  Eol relyef

  Eol relyef formaları

  Eol (mifologiya)

  Eolit

  Eolozavr

  Eon

  Eopleystosen (Abşeron əsri) epoxası

  Ea

  Eatonella

  Eagles

  Ən çox oxunan

  Svaneti üsyanı (1921)

  Svaneti knyazlığı

  Svanlar

  Svante Arrenius

  Svante Kornel

  rəfiqə, əliyeva, əliyeva, rəfiqə, əlirza, qızı, kimya, elmləri, doktoru, professor, azərbaycan, milli, elmlər, akademiyasının, həqiqi, üzvü, akademik, 2014, şöhrət, ordeni, laureatı, əməkdar, xadimi, əliyeva, rəfiqə, əlirza, qızıdoğum, tarixi, sentyabr, 1932do. Eliyeva Refiqe Elirza qizi kimya elmleri doktoru professor Azerbaycan Milli Elmler Akademiyasinin heqiqi uzvu akademik 2014 1 Sohret ordeni laureati emekdar elm xadimi 2 Refiqe EliyevaEliyeva Refiqe Elirza qiziDogum tarixi 20 sentyabr 1932Dogum yeri Naxcivan Naxcivan MSSR Azerbaycan SSR ZSFSR SSRIVefat tarixi 6 may 2017 84 yasinda Vefat yeri Baki AzerbaycanDefn yeri Fexri xiyabanVetendasligi SSRI AzerbaycanMilliyyeti azerbaycanliElm sahesi analitik kimyaElmi derecesi Kimya elmleri doktoruElmi adi ProfessorIs yeri Baki Dovlet UniversitetiTehsili BDUTaninmis yetirmeleri elmler namizedlerinin sayi 18 elmler doktorlarinin sayi 2Uzvluyu AMEAMukafatlari Mundericat 1 Heyati 2 Tehsili 3 Tehsili elmi derece ve elmi adlari 4 Emek fealiyyeti 5 Elmi nailiyyetleri 6 Tedqiqat sahesi 7 Elmi eserlerin adlari 7 1 Beynelxalq ve xarici olkelerin elmi qurumlarinda uzvluyu 8 Teltif ve mukafatlar 9 Xatiresi 10 Istinadlar 11 Xarici kecidlerHeyati RedakteRefiqe Eliyeva 10 sentyabr 1932 ci ilde Naxcivan seherinde anadan olmusdur Fexriyye Xelefovanin anasidir Heyder Eliyevin bacisidir Rafiq Xelefovun heyat yoldasidir Refiqe Eliyeva 6 may 2017 ci ilde 85 yasinda vefat etmisdir Vida merasimi AMEA nin dairevi zalinda olmusdur Alim I Fexri Xiyabanda torpaga tapsirilib 3 Tehsili Redakte1956 ci ilde Azerbaycan Dovlet Universitetinin hazirliq BDU kimya fakultesini bitirmis 1970 ci ilde Germaniumun bezi uzvi reaktivlerle emele getirdiyi birlesmelerin spektrofotometrik tedqiqi ve onun fotometrik metodla teyini movzusunda namizedlik dissertasiyasini 1999 cu ilde d f elementleri ve germaniumun terkibine N S O olan liqandlarla muxtelifliqandli kompleksleri ve onlarin analitik tetbiqi movzusunda doktorluq dissertasiyasini mudafie etmisdir Eliyeva Refiqe Baki Dovlet Universiteti Analitik kimya kafedrasinin professorudur 2001 ci ilden teskil edilmis Ekoloji kimya ve etraf muhitin muhafizesi elmi tetqiqat laboratoriyasini rehberlik edir Baki Dovlet Universitetinin nezdindeki 02 00 02 02 00 03 02 00 04 ixtisaslari uzre Dissertasiya Mudafie Surasinin sedr muavini BDU nun ve Kimya fakultesinin Elmi Surasinin uzvudur Tehsili elmi derece ve elmi adlari Redakte1952 1956 telebe BDU 1970 Kimya elmleri namizedi Analitik kimya 1999 Kimya elmleri doktoru Analitik kimya Emek fealiyyeti Redakte1956 kimya problemleri Institutunda elmi isci 1960 1963 aspirant BDU Analitik kimya bakalavrlar ucun ve Kompleksbirlesmeler kimyasi magistrlar ucun 450 meqalenin muellifidir 2 monoqrafiyanin 20 ders vesaiti 3 tercume kitabinin 17 patentin muellifidir 18 elmler namizedi ve 2 elmler doktoruna rehberlik etmisdirElmi nailiyyetleri RedakteProfessor R E Eliyeva terefinden ilk defe olaraq b diketonlar esasinda azobirlesmeler sintez edilmis ve fotometrik reagent kimi tetbiq edilmesi teklif edilmisdir Onun rehberliyi altinda sintez edilmis uzvi reagentlerde kvantkimyevi hesablamalara gore elektron sixligi hesablanmis ve alinan neticeye esasen bu reagentlerin bir birine nezeren ne derecede analitik effekt vermesi qabaqcadan proqnozlasdirilmisdir Professor R E Eliyeva qarisiqliqandli kompleks birlesmelerin tedqiqi sahesinde genis isler aparmisdir O ilk defe olaraq liqand liqand qarsiliqli tesirini muxtelif fiziki kimyevi metadlarla oyrenmekle qarisiqliqandli kompleks birlesmelerin alinmasinda ucuncu komponentin secilme prinsipi haqqinda mueyyen fikirler ireli surmusdur O tecrubi faktlarin analizine esasen mueyyen etmisdir ki qarisiqliqandli kompleks birlesmelerin alinmasinda eger binar sisteme elave edilen usuncu komponent metala koordinasiya ederse onda kompleks birlesmelerin davamligi artir bu ise seciciliyin artmasina sebeb olur Eger ucuncu komponent liqandla qarsiliqli tesirde olarsa onda cox vaxt kompleksemelegelme reaksiyalarinin hessasligi artmis olur Professor R E Eliyevanin rehberliyi altinda malein anhidridi ve stirolun birge sopolimeri esasinda sintez edilmis sorbentden istifade etmekle Cu Cd Zn Fe Ni Co U ve fenol tipli birlesmelerin qatilasdirilmasinin optimal seraiti islenib hazirlanmisdir Bu sinif sorbentlerden neftayirma zavodlarindan alinan cirkab sularinda axinti ve lay sularinda metallarin qatilasdirilmasi ucun istifade edilmesi teklif olunmusdur Tedqiqat sahesi RedakteFotometrik metod vasitesi ile uzvi reaktivlerden istifade etmekle metallarin teyini metodikasinin islenilmesi ve murekkeb obyektlerde tetbiqi Molein anhidridi ve stirol esasinda sintez edilmis sorbentlerden istifade etmekle bir sira metallarin sorbsiya imkanlarinin oyrenilmesiElmi eserlerin adlari RedakteEliyeva R E Haciyeva S R Ciraqov F M Mahmudov K T Misin II teyininde 3 2 hidroksi 3 5 disulfofenilazo pentadion 2 4 analitik reagent kimi Azerbaycan Kimya Jurnali 2003 4 s 130 135 Eliyeva R E Haciyeva S R Ciraqov F M Mahmudov K T Funksional qruplarin asetilasetonun azotoremelerinin mis II ile emele getirdiyi komplekslerin davamliligina tesiri Baki Universitetinin xeberleri 2004 4 s 25 29 Eliyeva R E Ciraqov F M Bayramov Q I Mahmudov K T Mis II ionunun neft slamlarinda teyini V Baki Beynelxalq Memmedeliyev Neftkimya konfransi Baki 2002 s 115 Eliyeva R E Haciyeva S R Ciraqov F M Mahmudov K T Asetilasetonun azotoremelerinin bir sira metallarla kompleks emelegetirmesinin tedqiqi AMEA nin meruzeleri 2003 C 59 5 6 s 146 151 Alieva R A Chyragov F M Babanly I M Mahmudov K T Babanly M B Opredelenie termodinamicheskih harakteristik reakcij kopleksoobrazovaniya nekotoryh metallov s 3 5 sulfonaftilazo pentadionom 2 4 v vodnom rastvore Zhurnal neorganicheskoj himii 2004 T 49 9 s 1580 1583 Alieva R A Chyragov F M Mahmudov K T Fotometricheskogo opredelenie medi II v neftyanyh shlamoh Zhurnal zavodskaya laboratoriya 2004 T 70 9 s 22 25 Alieva R A Chyragov F M Mahmudov K T Azoproizvodnoe 2 tenoiltriftoracetona kak reagent dlya fotometricheskogo opredeleniya medi II Zhurnal analiticheskoj himii 2005 T 60 2 s 157 161 Alieva R A Chyragov F M Mahmudov K T Babanly M B Termodinamicheskaya harakteristika kompleksoobrazovaniya nekotoryh metallov s 3 4 sulfofenilazo pentadionom 2 4 v vodnom rastvore Zhurnal neorganicheskoj himii 2005 T 50 1 s 137 140 Gadzhieva S R Alieva R A Chyragov F M Mahmudov K T Novyj reagent dlya fotometricheskogo opredeleniya medi II v gornyh porodah Materialy i tezisy dokladov III regionalnoj nauchnoj konferencii Problemy teoreticheskoj i eksperimentalnoj analiticheskoj himii Perm Permskogo Universiteta 2004 s 103 Alieva R Hadjieva S Chyraqov F Mahmudov K Azoderivative of benzoylacetone as an analytical raegent in the photometric determination of copper II XVIII Ulusal Kimya Kongresi Turtey Kars 2004 p 100 Alieva R Hamidov S Z Azizov A A Chiraqov F M Preparation of xelat adsorbent contains arsenate group and study of adsorbtion of this adsorbent with Cd II ion XVIII Ulusal Kimya Kongresi Kars 2004 p 1191 Eliyeva R E Hemidov S Z Alosmanov R M Ezizov A E Ciraqov F M Asetilaseton fraqmentli polimer sorbentin alinmasi ve sorbsiya xasselerinin tedqiqi Azerbaycan Kimya Jurnali 2004 3 s 18 21 Alieva R A Gamidov S Z Azizov A A Helatoobrazuyushij sorbent dlya koncentrirovanie ionov Cd II i Zn II V Respublikanskaya konferenciya po himii Tbilisi 2004 s 134 Alieva R A Gamidov S Z Chyragov F M Azizov A A Predvaritelnoe koncentrirovanie kadmiya i cinka na helatoobrazuyushem sorbente pered opredeleniem plamennym atomno absorbcionnym metodom Zhurnal analit himii 2005 T 60 12 s 1251 1254 Alieva R Hamidov S Z Azizov A A Chiraqov F M Determination of ionzation constants of polymer sorbents by potentiometric titration method International Congress on Analytical Sciences Moscow 2006 p 665 Alieva R A Gamidov S Z Chyragov F M Azizov A A Tverdofaznaya ekstrakciya s primeneniem novogo polimernogo sorbenta v analize plastovyh vod III Mezhdunarodnaya konferenciya Ekstrakciya organicheskih soedinenij Voronezh 2005 s 241 Alieva R A Gamidov S Z Chyragov F M Koncentrirovanie i opredelenie ionov Cd II Zn II i U VI polimernym sorbentom Sedmoj mezhdunarodnyj kongress Voda ekologiya i tehnologiya Moskva 2006 s 979 Eliyeva R E Hemidov S Z Ciraqov F M Kimyevi modifikasiya olunmus sintetik sorbentle Zn II ionunun sorbsiyasinin oyrenilmesi BDU nun xeberleri 2007 2 s 28 34 Alieva R A Gusejnov F E Chyragov F M Spektrofotometricheskoe issledovanie kompleksov RZE s azoproizvodnymi pirogallola i hromotropovoj kislotoj Analitika Rossii 2004 Vseros konf po analit himii s 122 Alieva R A Alieva F S Chyragov F M Spektrofotometricheskoe opredelenie kompleksoobrazovaniya galliya III s 2 3 4 trigidroksi 4 ftorazobenzolom v prisutstvii urotropina i difenilguanidina Zhurnal cvetnaya metallurgiya Moskva 2006 3 s 24 28Beynelxalq ve xarici olkelerin elmi qurumlarinda uzvluyu Redakte Nyu York Elmler Akademiyasinin heqiqi uzvu 2000Teltif ve mukafatlar RedakteAzerbaycanda tehsilin ve elmin inkisafindaki xidmetlerine gore 30 oktyabr 2009 cu ilde Sohret ordeni ile teltif edilmisdir 4 Emekdar elm xadimi 2000 Akademik Y Memmedeliyev adina mukafat 2000 2001 ci ilin adami ve 2001 ci ilin isguzar qadini 2001 Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyinin Fexri Fermani 2003 2004 Baki Dovlet Universiteti Ilin alimi 2005 Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi Heyder Eliyev adina mukafati 2005 Dunya Azerbaycan Qadinlari Birliyinin Fexri sedri Xatiresi Redakte2018 ci ilin mayinda qebirustu abide kompleksinin acilisi olub Qranitden hazirlanan heykelin muellifi Natiq Eliyevdir 5 Istinadlar Redakte Arxivlenmis suret 2016 03 05 tarixinde orijinalindan arxivlesdirilib Istifade tarixi 2014 07 01 A Qorxmaz 01 07 2014 23 43 Fexriyye Xelefovanin anasi akademik secildi DOSYE azerb modern az Istifade tarixi 2014 07 02 AZERBAYCANIN TANINMIS ALIMI REFIQE ELIYEVA I FEXRI XIYABANDA TORPAGA TAPSIRILIB Baki Dovlet Universitetinin emekdaslarinin Sohret ordeni ile teltif edilmesi haqqinda AZERBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SERENCAMI http e qanun az azerb 30 oktyabr 2009 27 fevral 2016 tarixinde arxivlesdirilib Istifade tarixi 28 fevral 2016 APA TV 05 05 2018 Akademik Refiqe Eliyevanin mezari ustunde abidesi ucaldilib azerb Youtube com Istifade tarixi 2018 05 05 Xarici kecidler Redaktehttp www gender az org index az shtml id main 19 amp id sub 76 amp id sub sub 113Menbe https az wikipedia org w index php title Refiqe Eliyeva amp oldid 5858853, wikipedia, oxu, kitab, kitabxana, axtar, tap, hersey,

  ne axtarsan burda

  en yaxsi meqale sayti, meqaleler, kitablar, oyrenmek, wiki, bilgi, tarix, seks, porno, indir, yukle, sex, azeri sex, azeri, seks yukle, sex yukle, izle, seks izle, porno izle, mobil seks, telefon ucun, chat, azeri chat, tanisliq, tanishliq, azeri tanishliq, sayt, medeni, medeni saytlar, chatlar, mekan, tanisliq mekani, mekanlari, yüklə, pulsuz, pulsuz yüklə, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, şəkil, muisiqi, mahnı, kino, film, kitab, oyun, oyunlar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.