Press "Enter" to skip to content

Iqtisadi nəzəriyyə

1) место для прохода (внутрь чего-л.). Binanın girişi вход в здание, giriş həyətdəndir вход со двора, girişdə gözləmək ждать у входа

Iqtisadi nəzəriyyənin tədqiqat metodları

Iqtisadi hadisələrin mahiyyətinə varmaq, onların inki­şaf qa­nun­larını dərk etmək və fəaliyyət mexanizmini aşkara çıxarmaq yalnız el­mi cəhətdən əsaslandırılmış tədqiqat metodlarından istifadə olun­duq­da mümkündür.
Elmi metod-gerçəkliyin öyrənilməsini, təbiət və cəmiyyət ha­di­sə­lərinin dərk olunmasına yanaşılmasını, elmi tə­fək­kür qaydalarını və ob­yektiv aləmin qanunauyğun­luq­larını əks etdirən üsul və vasitələrin toplusudur.
Hər bir elm kimi, iqtisadi nəzəriyyənin də özünəməx-sus spesifik tədqiqat metodları vardır. Hər şeydən əvvəl, qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadi problemləri öyrənmək məqsədilə onların haqqında faktlar top­­lanır. Buna təsvir və ya empi­rik metod deyilir. Bundan sonra fakt­la­ra əsasən iqtisadi prinsiplər müəyyən olunur ki, bu da iqtisadi təhlil ad­la­nır. Deməli, iqtisadi nəzəriyyə özünün predmetini öyrənmək üçün təh­lil metodundan geniş istifadə edir. Təhlil zamanı obyekt tərkib his­sə­lə­ri­nə ayrılır, onlar ayrılıqda hərtərəfli öyrənilir, tamın daxilində hər bi­ri­nin yeri və rolu aydınlaşdırılır. Təhlil bir-birindən tamamilə fərq­lənən iki səviyyədə-makro və mikroiqtisadi səviyyələrdə aparıla bilər. Mak­roiq­tisadi təhlil ya iqtisadiyyat üzrə ümumilikdə, yaxud da onun ayrı-ay­rı bölmələri (məsələn, dövlət bölməsi, qeyri-dövlət bölməsi və s.) üzrə ayrılıqda apa­rılır. Ona görə heç də təsadüfi deyildir ki, müxtəlif iqtisadi prob­lem­lər makroiqti­sadi səviyyədə təhlil olunduqda istehsalın, gəlirlərin və xərc­lərin ümumi həcmi, məşğulluğun və qiymətlərin ümumi səviyyəsi və s. göstəricilərdən istifadə edilir.
Mikroiqtisadi təhlil isə konkret iqtisadi vahidlər (ayrı-ayrı sa­hə­lər, firmalar və s.) səviyyəsində aparılır. Bu zaman istehsal olunan hər hansı konkret məhsulun miqdarı və ya qiyməti, bir firmada çalışan işçilərin sayı, onun əldə etdiyi gəlir və ya sərf etdiyi xərcin məbləği, bir ailə­nin gəliri və s. göstəricilərdən istifadə olunur.
Hadisə tərkib hissələrinə ayrıldıqdan və onların mahiy­yəti ay­dın­laşdırıldıqdan sonra idrak prosesi başqa for­mada, təhlilin nəticə­lə­ri­nin tam halında birləşdirilməsi kimi başa çatır. Tərkib hissələrinə ay­rıl­mış və təhlil olunmuş ün­sürlərin yenidən vahid tam halında bir­ləş­di­ril­mə­si sintez ad­lanır. Təhlil və sintez arasındakı qarşılıqlı əlaqəni mürək­kəb iqtisadi proses olan əmtəə tədavülünün misalında nəzərdən keçirək. Bu prosesin təhlili gedişində əvvəlcə onu təşkil edən ünsürlərin-əmtəə, pul, qiymət, alqı-satqı əməliy­yatı və s.- mahiyyəti aydınlaşdırılır. Bu ün­sür­lərdən hər birinin xüsusiyyətləri müəyyən olunduqdan son­ra təhlil pro­sesində əldə edilmiş məlumatlar ümumiləşdiril­məklə tədqiq olunan ha­disə haqqında ümumi təsəvvür əldə edilir.
Iqtisadi hadisə və prosesləri təhlil edərkən induksiya və de­duk­si­ya metodlarından geniş istifadə olunur. Induk-siya dedikdə nəzəri müddəa və prinsiplərin çıxarılmasına, başqa sözlə, faktlardan nə­zəriyyəyə, xüsusidən ümumiyə doğru hərəkət nəzərdə tutulur. Bir çox hal­­larda isə qarşıya qoyu­lan vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nəzəriy­yə­dən başla-nır. Başqa sözlə, əvvəlcə nəzəriyyə hazırlanır, sonra bu, yox­la­nı­­lır, nəzərdə tutulan, gözlənilən nəticə alın­dıqda tətbiq olu­nur, alın­ma­dıq­da isə qəbul edilmir. Buna deduksiya və ya fərziyyə (hipotez) me­to­du deyilir. Beləliklə, iqtisadi hadisə və pro­ses­lər öyrənildikdə fərziyyə adlanan ilkin prinsipləri formalaşdırmaq üçün təsadüfi müşa­hi­dəyə, ab­strakt müha-kiməyə, məntiqə, yaxud da intiusiya­ya arxa­lan­maq olar. Məsələn, «kabinet məntiqinə» əsasən belə bir mühakimə yü­rüt­mək olar ki, alıcılar ərzaq məhsul­larını qiy­mətlər aşağı olduqda al­sa­lar, bu, onlar üçün daha sərfəlidir. Bu fərziyyənin doğru olub – ol­ma­ma­sı sonralar müvafiq fakt-ları müntəzəm olaraq öyrənmək yolu ilə də­fə­lərlə yox­lanıl-malıdır. Deduksiya metodunda ümumidən xüsusiyə, nə­zə­riyyədən faktlara doğru gedilir.
Induksiya və deduksiya bir-birini tamamlayan tədqi-qat me­tod­la­rıdır. Belə ki, deduksiya vasitəsilə formalaşdırı-lan fərziyyədən em­pi­rik məlumatların toplanması və sistem-ləş­dirilməsi üçün istifadə olunur. Fakt­lar isə öz növbəsində da­ha məzmunlu fərziyyələr formalaşdırmaq üçün ilkin şərtdir.
Iqtisadi hadisələri tərəzidə çəkmək, mikroskopla müşahidə etmək, laboratoriya şəraitində öyrənmək mymkün deyildir. Onları dərk etməyin əsas üsulu elmi abstraksiyadır. Başqa sözlə, K.Marksın dediyi kimi «Iqtisadi formalar təd­qiq edilərkən nə mik­ros­kop­dan, nə də kimyəvi reaktiv­lərdən istifadə etmək mümkün deyildir. Bun­ların hər ikisinin yerini abstraksiya qüvvəsi tutmalıdır».
«Abstraksiya» termini sözün hərfi mənasında «yayın­dır­­maq», «sərfnəzər etmək», «nəzərə almamaq» deməkdir. Məsə­lən, kapitalizm bü­töv bir tam kimi iqtisadi münasibət­lərin müxtəlif növlərinin toplu­sun­dan ibarətdir. Onun haqqında konkret bilik əldə etmək üçün bu sis­te­mə daxil olan bütün ünsürlər arasındakı daxili qarşılıqlı əlaqələri aş­kara çıxarmaq lazımdır. Lakin aydın məsələdir ki, kapita-lizmi elmi cəhətdən təhlil edərkən bu mürəkkəb sistemin bütün tərkib hissələrinin ha­mısını birdən, eyni vaxtda nəzərdən keçirmək olmaz. Odur ki, əvvəlcə onun cə­hət­lə­rindən biri­ni, sonra digərini, daha sonra üçüncüsünü və s. təhlil etmək la­zımdır. Yalnız bu yolla kapi­ta­lizm haqqında konkret və tam təsəvvür əl­də etmək olar. Deməli, münasi-bətlərin hər hansı bir cəhəti təhlil olu­nar­kən bilərəkdən onun digər cəhətləri nəzərə alınmır. Bu isə gerçəkliyi da­ha dərindən başa düşməyə, öyrənilən hadisələrin nəticələrindən ən mü­­hüm­lə­rini, başlıcalarını seçib ayırmağa, ikin­ci dərəcə-li, ya­xud da təd­qiqatı mürəkkəbləşdirən, çətin­ləşdirən, lakin onun mahiyyətinə xələl gə­tirməyən məsələlər­dən sərfnəzər etməyə, onları nəzərə almamağa im­kan verir. Bununla əla­qədar olaraq, iqtisadi hadisə və proseslər öy­rəni­lər­kən «baş­qa şərtlər sabit qalmaqla» metodundan da istifadə olunur. Baş­qa sözlə, nəzərdən keçirilən problemlə bağlı olan digər məsələlərin də­yişməz qaldığı fərz edilir.
Hər bir iqtisadi hadisə qarşılıqlı əlaqə və asılılıqda olan kə­miy­yət və keyfiyyət tərəflərinə malikdir. Hadisənin key­fiy­yət tərəfi onun ma­hiy­yətini ifadə edir. Kəmiyyət isə hadi­sənin miqdar ölçüsüdür. Bun­la­rın dialektik vəhdətində key­fiyyət müəyyənedicidir. Kəmiyyət də­yiş­mə­ləri isə öz növ­bəsində labüd olaraq yeni iqtisadi keyfiyyətə doğru apa­rır. Məsələn, kapitalist iqtisadiyyatının keyfiyyət müəyyənliyi olan mül­kiyyət münasibətləri onun feodalizmə nisbətən daha sürətli in­ki­şa­fı­nı təmin etmişdir.
Iqtisadi münasibətlərin kəmiyyət tərəfinin təhlili onların siyasi-iq­tisadi məzmununu daha dərindən aşkara çıxarmağa, iqtisa­di hadisə və proseslər arasındakı səbəb-nəticə əlaqələri­nin xarakteri haqqında da­ha konkret təsəv­vürə malik olmağa imkan verir. Məsələn, iqtisadçı üçün təkcə mənfəətin mahiyyə­tini aşkara çıxarmaq yox, həm də onun nor­masını müəyyən etmək maraqlı və vacibdir. Odur ki, iqtisadi nə­zə­riy­yədə hadisələrin kəmiyyət tərəfini təhlil edərkən riyazi və statistik üsul­lardan, modelləşdirmədən geniş istifadə edilir.
Iqtisadi nəzəriyyə kursunda geniş tətbiq olunan metod­lardan bi­ri də məlumatların, sosial-iqtisadi proseslər arasındakı qarşılıqlı əlaqə və asılılıqların və onların inkişaf qanunauyğunluqlarının qrafiklərdə təsvir olun­masıdır. Qra­fiklər materialları daha yaxşı mənimsəməyə, ay­dın ba­şa düşməyə, dərindən təhlil etməyə, rəqəmlərin köməyilə ifa­də olunan qa­nunauyğunluqları sezməyə imkan verir, onla­rın əyaniliyini, aydın və yad­­da qalan olmasını təmin edir.

  • Teqlər:
  • iqtisadi nəzəriyyə
  • , tədqiqat metodları

Iqtisadi nəzəriyyə

Salam.Tibb və Əczaçlılıq kursu dövlət tibb kolleclərinin müəllimləri tərəfindən kollecinin proqramı əsasında keçirilir Dərslər həftədə 2 dəfə saat yarım keçirilir Bir gün nəzəriyyə bir gündə dövlət xəstəxanalarında

Biz müasir dizayn trendlərindən istifadə edərək ən effektiv, şık və rahat məkanları yaradır, müştərinin funksional ehtiyaclarını və iqtisadi imkanlarını nəzərə alaraq bütün rəsm paketini hazırlayırıq. Layihələndirilən

Home Education TİBB KURSLARI tələbə qəbulunu elan edir! Tibb kursları üzrə istiqamətlər: #Tibb bacısı, #tibb qardaşı, #əczaçılıq, #diş həkimi assistenti, #cərrah köməkçisi və.s istiqamətlərdə kurslardan ibarətdir

Qiymət: 3,4 sm 6 azn 5 sm 8azn 7 sm 11 azn Minumum m² 200 den yuxari 200 den aşagi qiymetde ferq edir Qiymətə daxildir: işçi, texnika və bütün avadanlıqlar. Asfalt islerinin görülməsi. Mehle ici, yollar,bina

İqtisadiyyat sahəsi üzrə Eyni zamanda dövlət qulluğunda fəaliyyəti olan şəxslər,həmçinin kadr sahəsi üzrə təcrübəli şəxslər müraciət edə bilərsiniz. İşin Mahiyyəti: ● İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması, əmək

İstixana Açar təslim həllər Xidmətlərimiz: İstixanalarda təminat işləri İstixanaların problemlərin aşkara çıxarılması Nə-, necə- və harada tikmək İstixanaların dizayn məsləhət və tikinti xidmətləri İstixana

İstixana Açar təslim həllər Xidmətlərimiz: İstixanalarda təminat işləri İstixanaların problemlərin aşkara çıxarılması Nə-, necə- və harada tikmək İstixanaların dizayn məsləhət və tikinti xidmətləri İstixana

Gitara alətində ritm üzərindən dərslərimiz keçirilir. Bu kurs vasitəsilə siz öyrənəcəksiniz: – Musiqi nəzəriyyəsi (gitarada istifadə olunan hissəsi) – Akordlar və onların quruluşu – İstədiyiniz musiqini sərbəst şəkildə

Advanced Excel təlimi 2 ay müddətində tədris olunur. “Microsoft Office Excel Specialist” və “Microsoft Office Excel Expert”sertifikatlarına sahib İsi İsizadənin təlimçiliyi ilə Təlim

İqtisadiyyat sahəsi üzrə Eyni zamanda dövlət qulluğunda fəaliyyəti olan şəxslər,həmçinin kadr sahəsi üzrə təcrübəli şəxslər müraciət edə bilərsiniz. İşin Mahiyyəti: ● İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması, əmək

İqtisadiyyat sahəsi üzrə Eyni zamanda dövlət qulluğunda fəaliyyəti olan şəxslər,həmçinin kadr sahəsi üzrə təcrübəli şəxslər müraciət edə bilərsiniz. İşin Mahiyyəti: ● İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması, əmək

“BINSoft” – “1C” proqram məhsulları əsasında idarəetmə və mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması üzrə uğurla inkişaf edən şirkətdir . Biz Azərbaycanda “1C” firmasının partnyoruyuq.

Xarici şirkətin Bakı ofisinə İqtisadçılar tələb olunur. İşlərimiz ofis daxilindədir: -Ofis daxili işlərə nəzarət -Biznes işinin təşkili -Reklam meneceri -Satis meneceri -Kadr təminatının həyata

İqtisadiyyat sahəsi üzrə Eyni zamanda dövlət qulluğunda fəaliyyəti olan şəxslər,həmçinin kadr sahəsi üzrə təcrübəli şəxslər müraciət edə bilərsiniz. İşin Mahiyyəti: ● İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması, əmək

Terapiya masaj Maşını 4 kepenekli (lipuçkali) Qitmet#15 Azn 2 kepenek Qiymet#25Azn 4 kepenek Unikal Möhtəşəm dalğa formalı kompozisiya, zərbələr, masajlar, akupunktur və moxibustion, naprapatiya, fincan çəkmə,

Rəhbər vəzifələrdə çalışmış şəxslər üçün iş Şirkətin iş sisteminə uyğun yeni kadrların seçimi və hazırlanması üzrə mütəxəssis kadr tələb olunur. İdarəçilik və rəhbər vəzifələrdə işləmiş, müəllim və iqtisadi işlərdə

Dövlət qulluğunda çalışmış şəxslər üçün iş Holdingə iş sisteminə uyğun yeni kadrların seçimi və hazırlanması üzrə mütəxəssis kadr tələb olunur. İdarəçilik və rəhbər vəzifələrdə işləmiş, müəllim və iqtisadi işlərdə

İqtisadiyyat sahəsi üzrə Eyni zamanda dövlət qulluğunda fəaliyyəti olan şəxslər,həmçinin kadr sahəsi üzrə təcrübəli şəxslər müraciət edə bilərsiniz. İşin Mahiyyəti: ● İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması, əmək

İqtisadiyyat sahəsi üzrə Eyni zamanda dövlət qulluğunda fəaliyyəti olan şəxslər,həmçinin kadr sahəsi üzrə təcrübəli şəxslər müraciət edə bilərsiniz. İşin Mahiyyəti: ● İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması, əmək

İqtisadiyyat sahəsi üzrə Eyni zamanda dövlət qulluğunda fəaliyyəti olan şəxslər,həmçinin kadr sahəsi üzrə təcrübəli şəxslər müraciət edə bilərsiniz. İşin Mahiyyəti: ● İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması, əmək

Kursun müddəti 1 aydır. Dərslər praktiki olaraq canlı modellər üzərində keçirilir, tələbə model üzərində işləyərək öyrənir. Tam kursun ödənişi 250 Azn-dir. Kursa götürdüyümüz tələbənin öyrənəcəyinə 100% zəmanət

Aşpazlıq kursunda öyrədilir: – Milli Mətbəx; – Türk Mətbəxi; – Asiya mətbəxi; – Avropa Mətbəxi. – Kursun müddəti 7 aydır (həftədə 6 gün təcrübə, gündə 8 saat olmaqla; tələbənin istəyinə uyğun olaraq, əlavə 1 gün də

Panel radiatorlar San Teh Rai-RENS Ukraniya istehsalı-Polad panel radiatoru artan istilik ötürülməsi ilə müasir iqtisadi istilik cihazıdır.Enerji səmərəliliyinin artırılması üçün əlavə daxili qaynaq yerləri ilə

Azad İqtisadi Zonaya yaxın, Ələt qəsəbəsində,əsas yola yaxın 100 sot torpaq sahəsi satılır. Sənəd Çıxarış Xüsusi Mülkiyyət Sənaye,nəqliyyat,rabitə,müdafiə və digər təyinatı ilə . Təcili olduğu üçün real qiymətindən ucuz

QUMAT KOMBİ MİX – bitki hüceyrələrinə təsir edərək, onların inkişafı üçün lazım olan təbii mineralları (Humik Fulvik Asid,Leonardit,azot, KO2, manqan,dəmir,sink,mis, maqnezium) bitkiyə və torpağa ötürür. Nəticədə həm

Ümumi Psixologiya kursu Özünü tanımaq, başqalarını anlamaq və insanlara yardım etmək üçün insan psixikasını dərindən öyrənmək lazımdır. Psixi prosesləri, halları və xüsusiyyətləri, temperament və xarakterləri dərindən

Digər elanlar

iqtisadi nəzəriyyə elanlari

iqtisadi nəzəriyyə elanlari 2023 , Bakida iqtisadi nəzəriyyə qiymeti , islenmis ikinci el iqtisadi nəzəriyyə satilir. iqtisadi nəzəriyyə ucuz qiymete tap az vaxtin getsin. iqtisadi nəzəriyyə satisi sərfəli qiymətə iqtisadi nəzəriyyə almaq. islenmis iqtisadi nəzəriyyə aliram, iqtisadi nəzəriyyə satılır. Ucuz qiymetleri oyren. Tezbazar.az saytinda pulsuz iqtisadi nəzəriyyə elani yerlesdir. Azerbaycanda ucuz qiymete iqtisadi nəzəriyyə satilir . iqtisadi nəzəriyyə alqi satqisi 2023. Sizə lazım olan yeni əşyalar, işlənmiş əşyalar Tezbazar.az saytında tapa bilərsiz.

Tezbazar.az Pulsuz Elanlar saytıdır. Elanlar sayti kimi Bakıda və Azərbaycanda elanlar yerləşdirib asanlıqla məhsul və xidmətlərinizi sata və ala bilərsiniz. Ucuz telefonlar, ucuz komputerlər, elektronika məhsulları , mebel sifarişləri, xidmətlər və digər elanları ucuz qiymete asanlıqla tapmaq mümkündür. Daşınmaz əmlak elanları, ev elanlari, kiraye evler, ucuz torpaq axtarmaq istəyənlər saytdan faydalana bilərlər. Avtomobil masin alqı satisi, Arenda masinlar, Rent a car icare masinlar. Siz saytda öz məhsul və xidmətlərinizi pulsuz elan kimi yerləşdirə bilərsiniz.
Saytın rəhbərliyi elanların məzmununa görə məsuliyyət daşımır.
© 2016 Tezbazar.az | info [@] tezbazar.az | Bizimlə əlaqə

kürsü

3. год, ступень обучения в высшем и среднем специальном учебном заведении. Üçüncü kurs tələbəsi студент третьего курса, universitetin ikinci kursu второй курс университета, kursdan kursa keçirmək переводить с курса на курс; 4 студенты, которые совместно проходят годовую ступень обучения. Zəif kurs слабый курс, kursun müvəffəqiyyət dərəcəsi успеваемость курса

5. законченный цикл обучения. Orta məktəb kursu курс средней школы, tam kurs полный курс

6. только во мн. ч. курсы (название учебных заведений, дающих подготовку по какой-л. узкой специальности). Mamaçılıq kursu акушерские курсы, ixtisasartırma kursu курсы по повышению квалификации, xarici dillər kursu курсы иностранных языков, kurs açmaq открывать курсы

6. законченный цикл лечебных процедур. Tam müalicə kursu keçmək пройти полный курс лечения
прил. курсовой. Kurs işi курсовая работа
2

1. направление движения, путь корабля, самолета и т.п. Şimala doğru kurs götürmək взять курс на север, kursdan çıxmaq сбиться с курса, kurs üzrə getmək идти по курсу

2. перен. направление какой-л. деятельности, установка; установка н а какую-л. цель в деятельности. Hökumətin xarici siyasət kursu внешнеполитический курс правительства

3. разг. цена, по которой продаются ценные бумаги, см. məzənnə. Manatın kursu ( məzənnəsi) курс маната

1) готовность, подготовленность, подготовка; 2) заготовка, приготовление; hazırlıq kursu подготовительные курсы; hazırlıq görmək 1) вести заготовку, заниматься приготовлением; 2) подготовиться, проделать предварительную работою.

занятие машинистки. makinaçılıq kursu курсы машинописи.
сущ. пчеловодство:
1. разведение пчёл
2. наука о разведении и использовании пчёл. Arıçılıq kursu курсы пчеловодства
1. пчеловодный. Arıçılıq alətləri пчеловодные инструменты
2. пчеловодческий. Arıçılıq təsərrüfatı пчеловодческое хозяйство; пасека

1. покрой, выкройка, кройка. Kostyumun biçimi покрой костюма, biçim və tikiş kursu курсы кройки и шитья

2. размер, величина
3. фигура, стать. İnsanın biçimi фигура человека
4. разбивка
1. строит. разбивочный. Biçim oxu разбивочная ось
2. зоол. контурный. Biçim lələkləri контурные перья
◊ bir biçimdə: 1. одинакового покроя; 2. одинакового роста
сущ. кройка. Biçki kursu курсы кройки
сущ. ботаника (наука о растениях). Botanika kursu курс ботаники, botanika dərsi урок ботаники
прил. ботанический. Botanika bağı ботанический сад
1. занятие, работа, должность бухгалтера
прил. бухгалтерский. Buxalterlik (mühasiblik) kursu бухгалтерские курсы
1
сущ. экон. эмиссия (выпуск ценных бумаг, бумажных денег). İstiqrazın emissiyası эмиссия займа

прил. эмиссионный. Emissiya bankı эмиссионный банк, emissiya gəliri эмиссионный доход, emissiya kursu (məzənnəsi) эмиссионный курс

2

сущ. физ. эмиссия (излучение электронов, ионов в вакуум или газообразную среду твердыми или жидкими телами). Termoelektron emissiya термоэлектронная эмиссия

прил. эмиссионный (действующий посредством эмиссии). Emissiya mikroskopu эмиссионный микроскоп
сущ. филос. эстетика:
1. наука о прекрасном. Estetika kursu курс по эстетике
2. система взглядов на искусство. Nizaminin estetikası эстетика Низами

3. красота, художественность в оформлении, организации чего-л. Otağın estetikası эстетика комнаты, məişət estetikası эстетика быта, davranış östötukası эстетика поведения

сущ. гимназия (общеобразовательное среднее учебное заведение в царской России и в некоторых зарубежных странах, ныне и в Азербайджанской Республике). Kişi gimnaziyası мужская гимназия, qadın gimnaziyası женская гимназия, klassik gimnaziya классическая гимназия (гимназия, в учебном плане которой видное место занимали классические языки – латинский и греческий), real gimnaziya реальная гимназия (гимназия, в учебном плане которой преобладают естественные науки)

прил. гимназический. Gimnaziya təhsili гимназическое образование, gimnaziya kursu гимназический курс

1) место для прохода (внутрь чего-л.). Binanın girişi вход в здание, giriş həyətdəndir вход со двора, girişdə gözləmək ждать у входа

2) вхождение. Giriş sərbəstdir (азаддыр) вход свободен, giriş qadağandır вход запрещён

2. въезд (место, по которому въезжают куда-л.). Şəhərə giriş въезд в город, zavoda giriş въезд на завод

3. заход (вступление внутрь, в пределы чего-л.). Körfəzə giriş заход в залив
4. ввод. эл.-тех. , авто. Giriş proqramı программа ввода, giriş və çıxış bloku блок ввода и вывода
5. введение:

1) вступительная часть какого-л. произведения, предисловие, вступление. Kitabın girişi введение книги

2) раздел науки, излагающий предварительные сведения и основные понятия этой науки. Dilçiliyə giriş введение в языкознание, fəlsəfəyə giriş введение в философию

1) служащий для входа. Giriş qapısı входная дверь, giriş bloku эл.-тех. входной блок
2) дающий право входа. Giriş bileti входной билет
2. въездной (служащий, предназначенный для въезда). Giriş qapısı въездные ворота
1) служащий вводом во что-л. Giriş borusu вводная труба, giriş dəliyi вводное отверстие

2) служащий введением. Giriş kursu вводный курс (пропедевтика), giriş məkələsi вводная (вступительная) статья, giriş fəsli вводная глава; пед. giriş dərsi вводной урок, giriş müsahibəsi вводная беседа; qanunun giriş hissəsi юрид. вводная часть закона

сущ. счетоводство:
1. ведение учета операций по счетам; бухгалтерский учет
2. должность, обязанности счетовода, учетчика
1. счетоводческий. Hesabdarlıq kursu счетоводческие курсы
2. счетоводный. Hesabdarlıq kitabları счетоводные книги
сущ. животноводство:

1. отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных. Ətçilik heyvandarlığı мясное животноводство, südçülük heyvandarlığı молочное животноводство

2. наука о разведении и улучшении пород сельскохозяйственных животных. Heyvandarlıq kursu курс животноводства, heyvandarlığa dair mühazirələr лекции по животноводству

прил. животноводческий:

1) относящийся к животноводству как отрасли сельского хозяйства. Heyvandarlıq kompleksi животноводческий комплекс, heyvandarlıq ferması животноводческая ферма

2. относящийся к животноводству как науке о разведении сельскохозяйственных животных. Heyvandarlıq fakültəsi животноводческий факультет; heyvandarlıq terminləri животноводческие термины

1

сущ. инъекция (введение лекарства подкожным впрыскиванием). İnyeksiya üsulu метод инъекции; xəstəyə inyeksiya kursu təyin etmək назначить больному курс инъекций

прил. инъекционный. İnyeksiya iynələri инъекционные иглы
2
сущ. геол. инъекция (процесс проникновения магматического материала в различные породы)
прил. инъекционный. İnyeksiya qneysləri инъекционные гнейсы
глаг. разг.
1. проходиться, быть пройденным:

1) преодолеваться ходьбой (о расстоянии, пространстве). Böyük məsəfə keçilmişdir пройдено большое расстояние

2) изучаться, быть изученным. Fizika kursu keçilmişdir пройден курс физики, bu mövzu keçilmişdir эта тема пройдена

2. проводиться, быть проведенным. Dərslər əsas binada keçilir занятия проводятся в главном здании, hərbi təlimlər keçilmişdir проведены военные учения

1
1. проходить, пройти:

1) ступая, делая шаги, передвинуться, переместиться. Küçədən keçərkən проходя по улице, bir neçə addım keçdim прошел несколько шагов

2) продвинуться, пройти через что-л., сквозь что-л. Meşədən keçmək пройти через лес, qapıdan keçmək пройти в дверь, tuneldən keçmək пройти через туннель, körpünü keçmək пройти через мост

3) передвигаясь, оставлять позади себя, миновать кого-л., что-л. Maşınlar məktəbin yanından keçdi машины прошли (проехали) мимо школы, evin yanından keçmək пройти (проехать) мимо дома

4) идти, протекать (о времени). İki saat keçdi прошло два часа, üç ay keçdi прошло три месяца, tamam bir il keçdi прошел целый год

5) совершить жизненный путь, прожить жизнь, век и т.п. Ağır həyat yolu keçmək пройти тяжелый жизненный путь, kimin ömrü sürgünlərdə keçmişdi чья жизнь прошла в ссылках

6) выполнить, завершить какой-л., курс. Hərbi hazırlıq keçmək пройти военную подготовку, mövzunu keçmək пройти тему, təcrübə keçmək пройти практику, müalicə kursu keçmək пройти курс лечения

7) состояться, совершиться, закончиться с каким-л. результатом. Konfrans yüksək siyasi fəallıq şəraitində keçdi конференция прошла в обстановке высокой политической активности, artistlərin çıxışları böyük müvəffəqiyyətlə keçdi выступления артистов прошли с большим успехом

8) перестать болеть. Baş ağrısı keçdi головная боль прошла
9) прекратиться, кончиться. Yağış tez keçdi дождь быстро прошел

10) подвергнуться контролю, рассмотрению, обследованию. Müayinədən keçmək пройти обследование, rentgendən keçmək пройти рентген, attestasiyadan keçmək пройти аттестацию, müsabiqədən keçmək пройти конкурс

11) оказаться принятым, зачисленным, избранным в результате голосования, отбора. Birsəslə (yekdilliklə) keçmək пройти единогласно, namizədliyi keçdi kimin прошла кандидатура кого. чья

13) протягиваться в каком-л. направлении. Buradan dəmir yolu keçir здесь проходит железная дорога, yerin altından telefon kabeli keçir под землей проходит телефонный кабель

2. переходить, перейти:

1) идя, переместиться, переправиться через что либо на другую сторону чего-л. Yolu keçmək перейти дорогу, bataqlığı keçmək перейти болото, körpünü keçmək перейти мост, küçəni keçmək перейти улицу

2) переместиться из одного места в другое, войти куда-л. Zala keçmək перейти в зал, o biri otağa keçmək перейти в другую комнату

3) переменить свое местопребывание, местожительство. Yeni mənzilə keçmək (köçmək) перейти на новую квартиру

4) переменить род занятий, должность. Başqa işə keçmək перейти на новую работу, yeni vəzifəyə keçmək перейти в новую должность

5) окончив какой-л., курс, класс, стать учащимся следующего класса, курса. İkinci kursa keçmək перейти на второй курс, yuxarı sinfə keçmək перейти в старший класс

6) покинув кого-л., примкнуть к кому-л. другому. Düşmən tərəfinə keçmək перейти на сторону врага

7) перестав пользоваться чем-л., взять взамен что-л. другое. Qış paltosuna keçmək перейти на зимнее пальто, yay formasına keçmək перейти на летнюю форму

8) изменить образ действий, начать действовать по-иному. Müdafiədən hücuma keçmək перейти от обороны к наступлению

9) начать применять вместо одного что-л. другое. Pəhrizə keçmək перейти на диету
10) кончив или оставив одно, приступить к чему-л. другому. Yeni mövzuya keçmək перейти к новой теме

11) поступить в собственность, в распоряжение кого-л., чего-л., достаться кому-л., чему-л., от кого-л., чего-л. другого. Mülk varislərə keçdi имение перешло к наследникам, atasından oğluna keçib перешло от отца к сыну

12) передаваться, передаться, перекинуться от одного к другому, распространяться на другое, на других. Xəstəlik uşağa keçib болезнь перешла к ребёнку, yanğın qonşu evlərə keçdi огонь перекинулся на соседние дома

3. миновать, минуть (пройти, окончиться). Yay keçdi лето миновало, təhlükə keçdi (sovuşdu) опасность миновала

4. лететь, пролететь:

1) перемещаться по воздуху в каком-л. направлении. Bir dəstə quş evin üstündən keçdi стая птиц пролетела над домом

2) быстро пройти, миновать (о времени). Günlər keçir дни летят
5. переключаться, переключиться:

1) перейти на иной вид, на иные формы работы, изменить область своей деятельности. Zavod radio cihazları istehsalına keçmişdir завод переключился на производство радиоаппаратуры

2) перен. перейти, направиться на что-л. другое (о мыслях, интересе, разговоре). Danışıq ayrı mövzuya keçdi разговор переключился на другую тему

6. перегонять, перегнать:
1) двигаясь быстрее, опередить, обогнать. Maşını keçmək перегнать машину

2) достигнуть больших успехов в чём-л. по сравнению с кем-л. в каком-л. отношении. Müəllimini keçmək перегнать своего учителя

7. прощать, простить (снять какую-л. вину за что-л. с кого-л.; извинить). Təqsirindən keçmək простить вину, грехи кого-л.

8. уступать, уступить, поступаться, поступиться (добровольно отказаться от кого-л., чего-л., предоставив кому-л. другому или для чего-л. другого). İki min manat keçmək уступить две тысячи манатов, pulundan keçmək поступиться своими деньгами, mənafeyindən keçmək поступиться своими интересами

9. вступать, вступить (стать членом чего-л.). Partiyaya keçmək вступать в партию

◊ vaxt keçdikcə с течением времени; ürəyindən keçmək пожелать, захотеть чего; sözdən işə keçmək перейти от слов к делу; canından (başından) keçmək пожертвовать собой, не пожалеть жизни; pisliyi keçmək kimə причинить зло кому; həyata keçmək претвориться в жизнь, осуществиться; sınaqdan keçmək пройти (через) испытание; çox keçmədi ki … вскоре, в скором времени, немного погодя, немного спустя; üstündən keçmək nəyin пройти, обойти молчанием что, не обращать внимания на что; quraq keçmək быть засушливым, держаться засухе; ötüb keçmək kimi обогнать, перегнать кого; hər şey keçib-gedər все пройдёт; belə də keçər и так пройдет, сойдёт; keçə bilmədi kimdən kimə görə не мог отказать кому из-за кого; qabağından keçmək kimin перейти дорогу кому, həddini keçmək: 1. перейти границы чего; 2. перейти границы (дозволенного, допустимого); tərəfinə keçmək kimin перейти на чью сторону; hücuma keçmək (danışıq, mübahisə və müzakirə zamanı) перейти в атаку (в споре, в разговоре, при обсуждении); başqa əllərə keçmək перейти в другие руки; müdafiəyə keçmək (mübahisə, müzakirə və s. zamanı) перейти к обороне (в споре, дискуссии и т.п. ); əldən-ələ keçmək переходить из рук в руки; ağızdan ağıza keçmək, dildən-dilə keçmək переходить из уст в уста; pəncəsinə keçmək, caynağına keçmək, əlinə keçmək kimin попасть в руки (в когти), в лапы кого; dalına keçmək nəyin присвоить что; daha keçib ничего не поделаешь, дело прошлое, всё уже позади, уже поздно

2

глаг. потухать, потухнуть, погасать, погаснуть (перестать гореть). Lampa keçdi лампа потухла, tonqal keçdi костер потух, papiros keçdi папироса погасла

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.