Press "Enter" to skip to content

Kmalüddövl mktubları kitabı

Türkmen edebiýatynda öçmejek yz galdyran, ussat ýazyjy Ata Gowşudowyn bu kitaba girizilen eserleriniň tematikasy biri-birine ýakyn bolup, türkmen durmuşynyň aýratynlyklary, däp-dessurlary, gylyk-häsiýetleri, şeýle-de geçmiş taryhy şada dilde beýan edilýär. Ýazyjynyň «Dordepel» powestinde XIX asyr türkmen durmuşy, daşky duşmanlaryň türkmen topragyna häli-şindi guraýan talançylykly ýörişleri, Watan goragyna çykan batyr yigitleriň edermenligi, ugurtapyjylygy, esasan-da, halkymyzyň göz-guwanjy dal boýun atlary barada gyzykly gürrüňler berilýär. «Gajar aga» hekaýasynda gürrüňçi ýaşulynyň öz başdan geçiren wakalary bilen bagly berýän gürrüňleri ýaş nesli terbiýelemekde özboluşly durmuş mekdebidir.

RUHY HAZYNA

Muhadow Akmyrat. Bagtyň tagamy. A.:Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2021

Sahyr Akmyrat Muhadowyň bu kitabyna onyň dürli ýyllarda ýazangoşgulary girizilen. Kitap iki bölümden ybarat bolup “ Al-elwan gülleriň ýurdy ” atly birinji bölüminde Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dana parasaty, Şa kalbynyň sahabaty , joşgunly waspy ýetirilýän goşgulary ýerleşdirilen. Kitabyň ikinji bölüminde şahyriň ene, säýgi, toprak ýaly durmyşy şygyrlary girizilen

Bitarap Türkmenistan: bilim ulgamynyň ösüş ugurlary. A.:Türkmen döwlet neşirýat gulugy , 2021

“Bitarap Türkmenistan: bilim ulgamynyň ösüş ugurlary ” ( usulyýet we tejribeler) atly ýygyndyly kitabynda alym Prezidentimiziň öňe süren dil syýasaty we ondan gelip çykýan wezipeler, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk derejesiniň çäklerinde ene dilimiziň we daşary ýurt dilleriniň ylmy taýdan öwrenilişi olary okatmagyň usullary, sanly bilim ulgamynda gazanylan tejribeler, dil biliminiň wajyp meseleleri we beýlekiler beýan edilýär.

Annamyradow Döwletgeldi. Dünýäniň yşky. A.:Türkmen döwlet neşirýat gulugy , 2021

Türkmenistanyň halk ýazyjysy Döwletgeldi Annamyradow özüniň “ Söýgi sallançagy ”, “ Gara perişde ” atly kitaplary bilen okyjylar köpçüliginiň söýgüsini gazandy. Awtora uly meşhurlyk getiren “Gara perişde” şygyrlar ýygyndysy dürli ýaşdaky türkmen okyjylarynyň agtaryp, saýlap-seçip okaýan gymmatly kitabyna öwrüldi. Döwletgeldi Annamyradowyň “ Dünýäniň yşky ” atly liriki eseri kalplary yşkdan doly ýaşlara we giň okyjylar köpçüligine niýetlenilendir.

Awry Muhammet. Naýbaşy danalar ( Lubabul-elbab) I-II jilt – A. : Ylym , 2021

Asly Merwli Muhammet ibn Muhammet Awry Merwezi Buhary tarapyndan 1221-nji ýylda “Lubabul-elbab” ( Naýbaşy danalar) atly bu eser irki döwürlerden başlap, şahyryň öz döwrüne çenli ýaşap geçen, pars dilinde şygyr döreden ençeme sahyrlaryň gysgaça ömrüni we goşgularyndan bölekleri öz içine alýan antologiýadyr. Onda beýan edilýän sahyrlaryň köpüsi Türkmenistanyň çäklerinde doglan, önüp ösen ýa-da beýleki ýurtlarda dünýä inen we ýetişen türkmen şahyrlarydyr. Jemi bu eser iki jiltden ybarat bolup pars dilinden türkmen diline terjime edilendir.

Atamämmedow, Şamämmet. Naýbadaýdyr ýoluň seniň. – Aşgabat, 2016.

Şahyr Şamämmet Atamämmedowyň “Naýbadaýdyr ýoluň seniň ” atly goşgular ýygyndysy ýerleşdirilen bu kitabynda öz dogduk mekanyna, eziz obasyna bolan söýgüsini, hormatyny juda ussatlyk bilen wasp edipdir. Şahyryň obasyna bolan hormaty, söýgüsi onuň goşgularynyň özenini düzýär. Şahyryň by kitaby okyjylar köpçüligi üçin niýetlendir

Berdimuhamedow, Gurbanguly. Ömrümiň manysy. – A. :Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2022.

Gahryman Arkadagymyzyň köptaraply döredijiliginde aýratyn orna eýe bolan “ Ömrümiň manysy” atly kitabynda ýaş nesili agzybir, il-güne wepaly, ata-babalarymyzyň watançylyk, ynsanperwerlik, lebze ygrarlylyk ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. Bu kitap Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň ýagty gelejegi üçin ýol-ýörelge mekdebidir

Berdimuhamedow, Gurbanguly. Abadançylygyň röwşen gadamlary. – A.:Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2022.

“Abadançylygyň röwşen gadamlary” atly täze kitapda 2021-nji ýylyňdowamynda–2022-nji ýylyň başynda ýurdymyzyň durmuşyndaky, şeýle-dehalkara derejeli möhüm wakalar,Gahryman Arkadagymyzyň taryhy seneler mynasybetli sözlän sözleri, daşary ýurtlaryň habar beriş serişdeleriniň sowallaryna jogaplar we beýleki çykyşlary girizildi. Olarda ynsan ýaşaýşynyň dürli ugurlary baradaky garaýyşlar öz beýanyny tapýar, ýurt, sebit we dünýä ähmiýetli meseleler her taraplaýyn, çuňňur seljerilýär, adamzadyň röwşen geljegine hyzmat etjek parasatly pikirler öňe sürülýär. Halklaryň arasynda bu çykyşlara bolan gyzyklanmanyň uludygy hem şonuň bilen düşündirilýär

Бердымухамедов, Гурбангулы Светлый путь к процветанию. – А. : Туркменская государственная издательская служба, 2022.

В новую книгу ”Светлый путь к процветанию ” вошли речи уважаемого Президента о важных событиях, произошедших в нашей стране и на международной арене, об исторических датах, ответы на вопросы представителей зарубежных средств массовой информации, а также многие другие выступления, прозвучавшие в течение 2021 и в начале 2022 годов. В них отражены взгляды на различные аспекты жизни человека, глубоко проанализированы вопросы, имеющие национальное, региональное и глобальное значения, и выдвинутые мудрые идеи, которые призваны обеспечить светлое будущее всего человечества. Этим и объясняется всесторонний интерес, проявляемый народами мира к этим выступлениям.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş- ykdysady taýdan ösdürmegiň milli Maksatnamasy. – A.:Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2022.

Türkmenistanyň Prezidentiniň öňdengörüjilikli başlangyjy bilen dünýä ykdysadyýetindäki üýtgeşmelere ýurdymyzyň ykdysady ösüşiniň durnuklylygyny üpjün etmek, ösüşiň geljekki uzakmöhletleýin strategik ugurlaryny kesgitlemek maksady bilen, beýleki Maksatnamalardan, Meýilnamalardan we Konsepsiýalardan ugur alnyp, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň milli Maksatnamasy” işlenip taýýarlanyldy. Milli Maksatnamada milletimiziň Lideriniň geljek otuz ýylda ýurdymyzy ählitaraplaýyn ösdürmek babatyndaky syýasatynyň esasy ugurlary jemlenýär

Baýramdurdyýew P., Rejepgulyýew M. Ahalteke atlaryna çylşyrymly tilsimleri öwretmegiň sungaty. Ylmy-amaly gollanma. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2022.

Okyjylara hödürlenýänbu gollanmada çylşyrymly hereketlere seýislemek üçin ahalteke atlarynyň saýlanyp alnyşy, olary seýislemekde nerw işjeňliginiň orny, atyň we hereket ediş ulgamy, ata münüş öwretmegiň düzgünleri barada giňişleýin maglumat berilýär. Şeýle hem onda atlara dürli çylşyrymly hereketleri ýerine ýetirmegi öwretmegiň kämil milli usullary barada durlup

Şalyýew Bazar. Rubagylar. Goşgular. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2021.

Şahyr Bazar Şalyýewiň “Rubagylar ” atly bu täze kitabyna birnäçe ýyllaryň dowamynda ýazan dürli temadaky rubagylary girizilipdir. Şahyryň ynsan ahlagyna aralaşýan oý-pikirlerini özünde jemleýän bu kitaby giň okyjylar köpçüligine niýetlenilendir

Baýramdurdyýew P., Rejepgulyýew M. Aty saýlamagyň düzgünleri. Ylmy-amaly gollanma. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2022.

Ylmy-amaly gollanmada atlaryň daşky beden gurluşy, olaryň kuwwatlylygy, ýyndamlygy we fiziki häsiýetleri, olary saýlap- seçmek babatda maglumatlar berilýär. Gollanma ahalteke atlaryny seçgi-tohumçylyk işlerinde dürli maksatlar üçin saýlap almakda, şeýle hem atçylyk we weterinar lukmançylygy hünärleriniň talyplary, atçylyk hünärmenleri, zoologlar we zootehnikler üçin peýdaly bolar

Egin-eşigiň taryhy. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy,2021.

“Egin-eşigiň taryhy” okuw kitabynda Gündogar we Günbatar ýurtlaryň gadymy döwürden XX asyr aralygyndaky egin- eşikleriniň taryhy baradaky maglumatlary özünde jemleýär. Bu okuw kitaby medeniýeti we sungaty öwreniş hünärleri boýunça bilim alýan ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, mugallymlary we sungat bilen gyzyklanýanlar hem peýdalanyp bilerler

Berdimuhamedow, Gurbanguly Garaşsyzlyk – bagtymyz = Independence – our happiness = Независимость – наше счастье. – A.:Türkmen döwlet neşirýat gullugy , 2021 Türkmen, iňlis we rus dil.

Döretmek, gurmak, adamlaryň bagtyýar ýaşamaklary ugrunda beýik işleri durmuşa geçirmek üçin çuňňur akyl-paýhas, ruhybelentlik, öňdengörüjilik, Watana, halka bolan çäksiz söýgi bolmaly. Ýurdymyzyň ähli künjegini gurşap alan ägirt uly özgertmeleriň netijesinde, oba-şäherlerinde, şol sanda ak şäherimiz Aşgabadyň keşbi düýpgöter özgerýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk ýubileý baýramy mynasybetli hormatly Arkadagymyzyň halkymyza sowgat eden “Garaşsyzlyk – bagtymyz” atly kitabynda, gysga taryhy döwürde halkymyzyň ýeten belent sepgitleri aýdyň beýan edilýär

Berdimuhamedow, Gurbanguly Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri. T. XIII . – A. :Türkmendöwletneşirýatgullugy, 2021.

Бердымухамедов, Гурбангулы Лекарственные растения Туркменистана. Т. 13. – А. : Туркменская государственная издательская служба, 2021.

Berdimuhamedow G. Ak şäherim Aşgabat. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2021.

Hormatly Prezidentimiziň Türkmen döwlet neşirýat gullugy tarapyndan neşir edilen “Ak şäherim Aşgabat” atly gymmatly kitaby Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyna mynasybetli halkymyza gowuşdy. Bu ajaýyp kitapda Aziýanyň merjeni hasaplanýan gözel paýtagtymyz Aşgabadyň taryhy, şu güni onuň geljegi barada giňişleýin söhbet edilýär. Kitap 6 bölümden ybarat bolup, kitapda köne Aşgabadyň taryhyny, ýurdumyzyň ösüşleriniň ähli ugurlaryny suratlandyrýan ajaýyp fotosuratlar bilen bezelipdir.
Hormatly Prezidentimiziň“Ak şäherim Aşgabat” atly ajaýyp kitabynyň her bir bölüminde Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabadyň Garaşsyzlyk ýyllarynda dünýä jemgyýetçiligindäki tutýan orny, at-abraýy giňişleýin açylyp gözkezilýär.

Berdimuhamedow G. Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020.

Ösüşe esaslanýan parahatçylyk söýüjilikli, dostlukly gatnaşyklaryň rowaçlanmagynda Garaşsyz türkmen döwletiniň dünýädäki abraýy, ilkinji nobatda, onuň hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» kitabynda şu hakykat örän aýdyň beýan edilýär. Kitapda türkmen Bitaraplygynyň milli kökleri, taryhy ähmiýeti, döwletimiziň bu halkara-hukuk derejesiniň häzirki zamanyň derwaýys meseleleriniň aýdyňlaşdyrylmagyndaky, netijeli çözülmegindäki orny düýpli açylyp görkezilýär, ýurtlary birleşdirýän ählumumy wezipeleri mundan beýläk hem durmuşa geçirmegiň mümkinçilikleri töwerekleýin seljerilýär. Kitap okyjyny dünýä halklaryny parahatçylyk we ösüş nukdaýnazaryndan jebisleşdirýän taglymatlaryň manysy, adamzadyň nurana geljegi babatda has çuňňur pikirlenmeleriň dünýäsine atarýar. Giň jemgyýetçilik üçin gymmatly bolan bu ajaýyp eser Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllyk toýuna mynasyp sowgatdyr.

Berdimuhamedow G. Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020.

Taryh bize jemgyýetçilik durmuşyny seljerip, ondan tejribe almaga mümkinçilik berýär. Gahryman Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitaby adamzadyň durmuş tejribesine kämil garaýyş baradaky söhbediň beýanydyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň dünýa döwletleri bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklary rowaçlanýar. Munuň özi halkymyzyň asyrlar aşyp gelen taryhymyzdan alan tejribesiniň döwrebap baýlaşdyrylandygyny görkezýär. Türkmenistan eziz Arkadagymyzyň parasatly Baştutanlygynda, dünýä halklarynyň arasynda dostana gatnaşyklaryň, birek-birege ýakyndan ýardam bermek meýilleriniň amala aşmagyna täsir edýän weziperleri durmuşa geçirýär. Şunda gadymy çeşmeleriň ýene öz hanasyna dolýandygynyň hakykaty ör-boýuna galýar. Kitapda bu hakykat aýdyň beýan edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly täze kitaby giň okyjykar köpçüligine niýetlenilýär.

Berdimuhamedow G. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri, XII t. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2020.

Bäşimow G. we başg. Operatiw hirurgiýa we topografik anatomiýa. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Okuw kitabynda topografik anatomiýanyň esasy düşünjeleri, agzalaryň golotopiýasy, skeleto- we sintopiýasy, olaryň gan bilen üpjünçiligi, innerwasiýasy, limfa akymy we häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze endoskopik operasiýalaryň tärleri hem-de usullary berildi.

Jumanyýazowa M. Türkmenistanyň amaly-haşam sungatynyň taryhy. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

«Türkmenistanyň amaly-haşam sungatynyň taryhy» okuw kitaby türkmen medeniýetiniň we amaly-haşam sungatynyň ähmiýetli ýadygärliklerini ilkidurmuş jemgyýetinden başlap, irki orta asyrlaryň döwrüne we häzirki zamana çenli gelip ýeten nagyşlar, mata dokmaçylygy, halyçylyk, bejergi sungaty, metal taýýarlamak işleri, zergärçilik eserleri we keramika, binagärçilik sungatynyň bezegleri barada giňişleýin taryhy ylmy maglumatlary özünde jemleýär. Bu okuw kitaby medeniýeti we sungaty öwreniş hünärleri boýunça bilim alýan ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary üçin niýetlenip, ondan mugallymlar hem-de sungat bilen gyzyklanýan giň okyjylar köpçüligi peýdalanyp bilerler.

Nurow R., Hojamämmedow B. Dokma materiallarynyň himiki tehnologiýasy. – A.: Ylym, 2019.

Okuw kitaby S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Tebigy süýümleri egirmek, Mata önümçiligi, Tikinçilik önümçiliginiň tehnologiýasy hünärlerinde Dokma materiallarynyň himiki tehnologiýasy dersinden bilim alýan talyplar üçin niýetlenilendir. Kitapda dokma materiallarynyň himiki tehnologiýasynyň nazary we amaly esaslary beýan edilýär. Bu okuw kitabynda dokma materiallarynyň himiki tehnologiýasyna degişli esasy maglumatlar berilýär. Ylmy işgärler, mugallymlar, talyplar we dokma senagatynyň hünärmenleri bu okuw kitabyndan öz işlerinde peýdalanyp bilerler.

Akyniýazow G. Medeniýeti öwreniş. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Okuw kitaby Türkmen döwlet medeniýet institutynyň ähli hünärleri üçin medeniýeti öwreniş dersiniň okuw maksatnamasy esasynda taýýarlanyldy. Şeýle hem bu okuw kitabyndan beýleki ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň mugallymlary hem-de talyplary gollanma hökmünde peýdalanyp bilerler.

Orazow B. We başg. Web dizaýn we programmirlemek. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

TWeb dizaýn we programmirlemek Web-saýtlary döretmek häzirki wagtda giňden ulanylýan HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, MySQL we CMS Joomla programmirleme serişdelerini doly öwrenmekligi öz içine alýar. Web dizaýn we programmirlemek okuw kitaby ýokary okuw mekdepleri üçin niýetlenip, ondan We tehnologiýalaryň kömegi bilen Web-saýtlary döretmegi, işläp taýýarlamagy düýpli öwrenmegi maksat edinýän okyjylar hem peýdalanyp bilerler.

Berdimuhamedow G. Türkmen alabaýy. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Türkmen halkynyň milli Lideriniň aladalary netijesinde halkara derejesinde durmuşa geçirilýän döwletli işleriň ähmiýetliligi ýokarlanýar. Eliňizdäki şu kitapda Aşgabatda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany bolup hyzmat eden milli gymmatlygymyz alabaý itlerimiz dogrusynda söhbet açylýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň bu eseri adamzadyň gymmatly durmuş tejribesiniň pähim-paýhas käniniň önümi bolan milli baýlyklarymyza has çuňňur aralaşmaga mümkinçilik berýär. Gadymyýetden şu güne ýetirilen milli gymmatlyklaryň esasyndaky durmuşyň wajyp ýörelgeleriniň özboluşly beýanyny özünde jemleýän bu eseri okap, türkmen alabaýy hakyndaky düýpli pikirleriň paýhas ýaýlasyna seýil edersiňiz.

Stanislawskiý K.S. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Aktýoryň özüni öz hünärine terbiýeleýän işleri. Eserler ýygyndysy. II tom. I bölüm. Öz başyňdan geçiren ýaly döredijilik düzgün-kadasynda özüňi terbiýeleýän işler. Okuwçynyň gündeligi. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw gollanmasy.

Kiberhowpsuzlyk adalgalarynyň sözlügi. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Kiberhowpsuzlyk adalgalarynyň sözlügi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň howandarlyk etmeginde Garaşsyzlyk ýyllary içinde türkmen dil biliminde ilkinji gezek düzüldi. Dünýä sözlükçilik tejribesinden ugur alnyp düzülen bu sözlük häzirki zaman kiberhowpsuzlyk adalgalaryna degişli söz baýlyklarynyň aglaba bölegini öz içine alýar. Sözlükde, takmynan, 1100 töweregi baş söze, söz düzümlerine sözlük makalalary ýazylyp, olaryň häzirki zaman türkmen dilinde ýazylyşy görkezilip, aňladýan manylaryna giňden düşündiriş berildi. Sözlük maglumat howpsuzlygy we maglumat goragy ulgamynda işleýän hünärmenlere, mugallymlara, ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerinde maglumat howpsuzlygy we kompýuter tehnologiýasy ugry boýunça okaýan talyplara niýetlenilýär.

Ходжамедова Т. Е. и др. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Русский язык. Учебник для 1 класса общеобразовательных средних школ.

Пирлиева О. и др. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Русский язык. Учебник для 7 класса с русским языком обучения общеобразовательных средних школ.

Овездурдыев Х. и др. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Геометрия. Учебник для 7 класса с русским языком обучения общеобразовательных средних школ.

Halallyk kyssalary. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Taryhda dünýä halklaryny we yklymlary biri-birine jebis baglanyşdyryp gelen Beýik Ýüpek ýoly hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda has kämil we döwrebap görnüşde täzeden dikeldilýär. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ýurtlaryň we halklaryň medeniýeti, sungaty, edebiýaty bilen ýakyndan tanyşmaga hem giň mümkinçilik döredilýär. Gadymy döwürlerde ylmy we edebi eserleri bilen dünýä taryhynda uly abraýa eýe bolmagy başaran arap edebiýaty häzirki döwürde hem ajaýyp eserleri, peýdaly pikirleri bilen okyjylaryň ünsüni özüne çekmegi başarýar. Nesil terbiýesine, şahsyýet kämilligine dahylly dürli pikirleri öňe sürýän bu eserler terbiýeçilik nukdaýnazaryndan uly ähmiýete eýedir. Arap dilinden terjime eden Rahmet Gylyjow

Atabaýew G., Öwezowa N. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Matematika. ( I kitap ). Umumy orta bilim berýän mekdepleriň I synpy üçin okuw kitaby.

Nepesowa M. –A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Hojalyk-durmuş zähmeti. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VII synpy üçin okuw kitaby.

Akyýewa M. We başg. -A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Ýaşaýyş-durmuş esaslary. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň VII synpy üçin okuw kitaby.

Berdimuhamdow Gurbanguly. Atda wepa-da bar, sapa-da. -A.:Türkmen döwlet neşiryat gullugy, 2019.

Türkmen bedewi adamzat medeniyetiniň ayrylmaz bölegi, gadym- dan bari edebi yazgylaryň esasy gahrymany bolmagynda galyar. Berkarar döwletimiziň bagtyyarlyk döwründe ahal teke bedewleriniň şan-şöhraty has belende galdy. Gahryman Prezidentimiziň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly taze kitaby halkymyzyň watançylygynyň, ynsanpenwerlik yörelgeleriniň kemala gelmeğinde bedewleriň ornuny açyp görkezyâr. Kitapda adamyň tebigat bilen bitewüligi, sagdynlyk, ruhybelentlik we döredijilikli yaşamak bilen bagly esaslary açylyar. Bu bolsa halkymyzyň taryhyna we medeniyetine çuňňur düşinmage mümkinçilik beryâr. Hormatly Prezidentimiziň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly kitaby giň okyjylar köpçiligine niyetlenilip, adamzat medeniyetiniň ösüşini öwrenmekde gollanma bolar.

Ylyasowa G. Y 43 Beyik Yüpek yoly: medeni gatnaşyklar we türkmen halkynyň ruhy dünyâsi. -A.:Ylym, 2019. -184 sah.

2017-nji yylda hoımatly Prezidentimiziň «Türkmenistan – Beyik Yüpek yolunyň yüreği» atly gymmatly kitabynyň birinji tomy çap edilenden soň, 2018-nji yyl şu at bilen atlandyryldy. «Türkmenistan – Beyik Yüpek yolunyň yüreği» atlandyrylan yylda neşire tayyarlanylan bu kitapda Gündogar we Gün- batar arasyndaky ilkinji gatnaşyklaryň döremeginde uly ahmiyeti bolan Beyik Yüpek yolunyň işlâp başlamagy netijesinde, halklaryň arasyndaky doganlyk-dostlugyň has berkâp, medeni gatnaşyklaryň hem gitdigiçe rowaçlanyp başlandygy hakda sohbet açylyar. Şeyle hem, medeni gatnaşyklaryň tâsiri bilen bu yoluň uğrunda yzygiderli dörâp duran gymmatly ruhy mirasyň bir bölegi bolan folklor eserleriniň ençeme žanrlaryndaky nusgalary hakda yeterlik maglumatlar berilyar.

Rowaçlyk nagmalary. Goşgular yygyndysy. -A.:Türkmen döwlet neşiryat gullugy, 2019.

«Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» yylynda amala aşyrylyan özgertmeler yüreklere joşgun beryar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutan- lygynda yurdumyzyň dürli ugurlarynda gazanylyan üstünlikler, şol sanda oba hojalygyndaky ösüşler ildeşlermizi buysandyryar. Türkmen oba hojalyk institutynyň professor-mugallymlarydyr talyp yaşlary hem rowaçlygyň yalkymyndan ylham alyp, bagtyyarlyk döwrümizin beyik ösüşlerinden ruhlanyp, yürek joşgunlaryny döredijilikli beyan edyârler. Bu kitap institutyň mugallymlarynyň we talyp yaşlarynyň 2014-nji yylda çap edilen «Uzboy nagmalary» kitabynyň özboluşly dowamydyr.

Babayew G. we başg. Auditin halkara standartlary. Yokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. -A.:Türkmen döwlet neşiryat gullugy, 2019.

Bu okuw kitabynda auditiň halkara standartlarynyň nazaryyet we usulyyet esaslary, olaryň topara bölünişi, mazmuny, auditorçylyk barlaglarynyň dürli tapgyrlarynda we auditorçylyk işiniň ugry boyunça hyzmatlaryň yerine yetirilmeginiň barşynda ulanylyşynyň ayratynlyklary, auditorlaryň edebi, şeyle hem Türkmenistanda auditorçylyk işiniň guralyşy ginişleyin beyan edilyâr. Şu okuw kitaby yokary okuw mekdepleriniň talyplaryna niyetlenip, ondan auditorçylyk işini amala aşyryan hünârmenler hem peydalanyp bilerler.

Babayew G. we başg. Bank töwekgelçiligi we onun âtiyaçlandyrylyşy. Yokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. -A.:Türkmen döwlet neşiryat gullugy, 2019.

«Bank töwekgelçiligi we onuň âtiyaçlandyrylyşy» okuw kitaby bilim tayyarlygynyň ykdysady uğruna degişli bolup, ol 9 bapdan ybarat. Bu okuw kitabynda bank töwekgelçiliginiň nazaryyet esaslary, onuň gömüşleri, bank töwek- gelçiligi ulgamyny dolandyrmak, karz we göterim töwekgelçiligine baha bermek we ony dolandyrmagyň usullary, amallar töwekgelçiligine hâsiyetnama, likwidlilik töwekgelçiligi, şeyle hem bank töwekgelçiliginiň âtiyaçlandyrylyşy giňişleyin beyan edilyâr.

Rejebow К. Bagtyn suraty. Goşgular we poema. -A.:Türkmen dowlet neşiryat gullugy, 2019.

Şahyr Kakamyrat Rejebowyň kitaba girizilen goşgularynyň içinden watançylyk temasy eriş-argaç bolup geçyâr. Ol durmuş hakda, döwür barada, tebigatyň sazlaşykly owazydyr yşk-söygi dogrusynda sohbet açmak bilen, dine öz garayyşlaryndan uğur alyar. Şonun üçin hem onuň goşgulary söyülip okalyar.

Aşyrmâmmedow N. Dag rowayaty. Legend of mountains. Легенда гор. Hekayalar, stories, рассказы. -A.: Türkmen dowlet neşiryat gullugy, 2019.

Awtoryn türkmen, iňlis we rus dillerinde tayyarlanylan hekayalar yygyndysynda yurdumyzyň tâsin tebigatynyň, pak we wepaly söygüniň waspy, milli taryhymyzda orun alan ata-babalarymyzyň asylly yörelgeleridir dap-dessurlary, asyrlardan-asyrlara aşyp gelyân çeper sungaty, mukaddeslik, hallalyk bilen baglanyşykly örän çeper beyan edilen gyzykly wakalar hekayalarda hereket edyan gahrymanlaryň çeper keşbiniň üsti bilen okyjylara yetirilyâr.

Hekayatlar yygyndysy. – A.: Ylym, 2018.- 184 sah.

«Hekayatlar yygyndysy» («Jamyg el hekayat») atly bu eset türkmen halkynyň edebi gymmatlyklarynyň biri bolup, onda durmuşyň âhli ugurlary bilen baglanyşykly meseleler gozgalyar. Şol meseleler akyl-payhas, sabyr- kanagat, batyrlyk we edermenlik bilen çözülyâr. Akyl payhas yok yerinde ökünç, ahmyr çekiljekdigi düşündirilyâr. Kynçylykly yagdayda ugurtapyjy, giň göwrümli bolmaklyk ündelyâr. Olar gyzykly hekayatlaryň üsti bilen beyan edilyâr.

Reşideddin Watwat Danalaryň dayanjy. -A.: Ylym, 2018. 284 sah.

Gündogaryň görnükli şahyry, alymy, ýazyjysy (XII-XIII asyrlar) Feridetdin Attaryň Beyik Köneürgenç türkmenleriniň hökümdarlary Atsyza, II Arslana we Soltanşa Mahmyda wepaly hyzmat eden meşhur kâtip, beyik söz ussady, zehinli şahyr Reşideddin Watwat türkmen halkynyň medeni mirasyna uly goşant goşan şahslaryň biridir. Onuň golýazma eserleri dünyâniň meşhur kitaphanalarynda saklanyp, görnükli orun eyeleyâr. Reşideddin Watwatyn bu eseri iki bölümden ybarat bolup, birinji bölümi Köneürgenç türkmenleriniň hökümdarynyň resminamalaryndan we şahyryň şahsy hatlaryndan, ikinji bölümi bolsa öwüt-ündewlerden ybaratdyr. Eser ilkinji gezek arap dilinden terjime edilip neşir edilyâr we giň okyjylar köpçüligine niyetlenilyâr.

Muhammet Gazaly Kalbyn tâsinlikleri. -A.:Ylym, 2018. -200 sah.

Gündogaryň görnükli şahyry, alymy, ýazyjysy (XII-XIII asyrlar) Feridetdin Attaryň Beyik Seljuk türkmen soltanlary Malik şanyň, Soltan Sanjaryň köşgünde ençe yyllap işlân we döwlete, halka päk yürekden hyzmat eden beyik alym we akyldar Muhammet Gazaly Gündogar alymlarynyň arasynda iň köp eser yazan meşhur alymlaryň biridir. Onuň «Kalbyň tâsinlikleri» atly bu kitaby «Ihya Ulumiddin» atly iň meşhur eseriniň üçünji bölüminin birinji kitabydyr. Türkmen diline ilkinji gezek terjime edilen bu kitapda kalp we onun tâsinlikleri, dünyâ we gayyp âlemine akyl yetirmek, ynsanyň özüni tanamasy, pes-pâllik, ylym öwrenmegiň âhmiyeti we yollary beyan edilyâr.

Feridetdin Attar. F32 Weliler hakda rowaýatlar. – A.:Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Gündogaryň görnükli şahyry, alymy, ýazyjysy (XII-XIII asyrlar) Feridetdin Attaryň dykgatyňyza hödürlenýän «Weliler hakda rowaýatlar» («Tezkiretül-ewliýä») kitaby onuň iň meşhur eserleriniň biridir. Kitapda gürrüňi edilýän şahslaryň ählisi diýen ýaly ýurdumyz, medeniýetimiz, ruhy dünýämiz bilen göniden-göni bagly bolup, olar halkymyzyň arasynda şu günler hem giňden tanalýar. Olardan Abu Fazyl Hasan Sarahsy (Sarahs baba), Abu Sagyt Abul Haýyr (Mäne baba), Abu Hasan Harkany, Abu Aly De Khak ýaly weliler gönüden-göni ýurdumyzda ýaşap geçipdirler. Iň bir guwandyryjy ýeri-de, rowaýatlardaky wakalaryň köpüsiniň Watanymyzyň çäginde bolup geçmegidir. Kitap giň okyjylar köpçüligi üçin niýetlenilýär. Sözbaşysyny ýazan we çapa taýýarlan Orazgylyç Çaryýew.

Küllekow Ş. we başg. K 90 Türkmen edebiýaty. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Türkmen edebiýaty. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň rus dilinde okadylýan VII synpy üçin okuw kitaby.

Baýjanow B. B18 Türkmen dili. -A.:Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Türkmen dili. Umumy orta bilim berýän mekdepleriň rus dilinde okadylýan VII synpy üçin okuw kitaby.

Rejebow N. R40 Kalbymyň Senasy.: Saýlanan goşgular.- A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Görnükli türkmen şahyry, dramaturgy, kinodramaturgy Türkmenistanyň halk ýazyjysy Nobatguly Rejebow 1946-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Serhetabat etrabynyň Sandykgaçy geňeşliginde dünýä indi. Oba mekdebini, soňra Türkmen döwlet uniwersitetiniň daşary ýurt diller fakultetini tamamlady. Ol «Türkmenistan» neşirýatynda, «Sowet edebiýaty»- häzirki «Garagum» žurnalynda, «Edebiýat we sungat» gazetinde, Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginde dürli wezipelerde işledi. Nobatgulynyň on bäş sany goşgular ýygyndysy çapdan çykdy. «Durnalaryň düşelgesi» atly goşgular kitaby bolsa Moskwada neşir edildi. Onuň «Gedaý bagşy», «Hak aşyklar”», «Jahan jomardy», «Gyrat», «Görogly we Agaýunus», «Döwletli döwran geldi», «Halal hazyna», «Sahawat derýasy», «Dessembil» ýaly onlarça drama eseri paýtagtymyzyň teatrlarynda goýuldy hem şaserpaýyna eýe boldy. Nobatgulynyň ssenarisi boýunça «Ajaýyp», «Arşyň pynhan hikmeti», «Awazanyň aýdymy», «Gyzykly gezelenç», «Ýalkamyş bagşy» ýaly birnäçe çeper film surata düşürildi. «Ependi, sen kim?» atly komediýasy Türkiýede türki dilli dramaturglaryň arasynda geçirilen bäsleşikde abraýly baýraga mynasyp boldy. Eliňizdäki «Kalbymyň senasy» atly kitaba Nobatguly Rejebowyň iň gowy goşgulary girizildi.

Çüriýew A. Ç 85 Galkynan göwün. -A.: Goşgular. – A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2019.

Şahyr Allaýar Çüriýewiň bu goşgular ýygyndysyna onuň dürli ýyllarda ýazan şygyrlary girizildi. Tanymal şahyryň ezber galamynyň astyndan çykan bu şygyrlarda Berkarar Watanymyzyň belent üstünlikleri, türkmen tebigatynyň ajaýyp gözelligi, ynsan kalbynyň ýokary ahlak mertebesi, halallyk, lebizlilik, şeýle hem päk söýgi çeper dilde beýan edilýär.

Nurmuhammet Andalyp A 60 Dessanlar. -A.: Türkmen döwlet neşiryat gullugy, 2011. Türkmenistanyň Ylymlar akademiyasynyň Milli golýazmalar instituty tarapyndan ýygnaldy

Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň üznüksiz tagallalary netijesinde türkmen halkynyn beyik şahsyyetlerinin, şahyrlarynyň we alymlarynyş eserleri yzygiderli halka ýetirilyar we olaryn ýubileyleri halkara derejesinde bellenilyär. 2011-nji ýylda hem ajayyp türkmen dessançy şahyry Nurmuhammet Andalybyn 350 yyllyk toýy halkara derejesinde bellenilyâr. Şahyryn «Leyli-Mejnun», «Ýusup-Züleyha», «Zeýnelarap», «Baba Röwşen» dessanlary hem şu toýa niyetlenilip taýýarlanyldy. Bu dessanlarda ahlak pâkligi, ene-ata bolan hormat-sylag, birek-birege söygi, ygrarlylyk ýaly ruhy gymmatlyklar ündelyâr. Kitap gin okyjylar köpçüligine niyetlenildi.

Bekjäyew T. B 44 Köne türkmen ýazuwy. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. -A.:Türkmen döwlet neşiryat gullugy. 2013.

Okuw kitaby halkymyzyň milli medeni mirasyny seljermekde möhüm ähmiyete eýe bolan köne türkmen ýazuwyny öwrenmekde zerur bolan esasy maglumatlary özünde jemleyâr. Bu işde dine bir köne türkmen yazuwynyn harplaryny öwretmek göz önünde tutulman, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýaşlaryny ata-babalarymyzyň dil biliminde, edebiyatda, şeýle-de durmuşyn beýleki ugurlarynda gazanan üstünlikleri bilen tanyşdyrmak hem maksat edinilyär. Okuw kitabynda gadymy akyldarlarymyzyn ylmy işlerine, nusgawy edebiyatymyzyň wekilleriniň döredij iliğine, halkymyzyn dâp-dessurlary bilen bagly maglu- matlara aýratyn üns berildi. Kitap yokary okuw mekdeplerinin dil we edebiýat fakultetlerinin talyplaryna, aspirantlara, dil we edebiýat mugallymlaryna, taryhçylara şeyle-de, köne ýazuw ýadygärlikleri bilen gyzyklanýanlara niýetlenilyâr.

Ismankulow T. 173 Gadymy Köýtendagyň gymmatlyklary. -A.: Ylym, 2016. -112 sah.

Bu kitapda Köýtendagyň tebigaty, taryhy we şu güni bilen baglanyşykly gyzykly maglumatlar berilyâr. Awtor kitaby çap etmekdäki hemaýaty hem-de maglumatlary toplamakda beren kömegi üçin Köýtendag etrap häkimligine we Türkmenistanyň Demokratik partiyasynyň etrap komitetine köýtendagly ýaşulular Mürzeýar Şaymyradowa, Aral Hoşmyradowa, Reşit hajy Işbaýewe we Atamyrat şäherindäki Döwlet Taryhy-medeni goraghanasynyn işgärlerine öz minnetdarlygyny bildiryâr.

Taylakow B. N. we başgalar T30 Dänäni kabul etmeğiň we saklamagyň tehnologiýasy. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby.-A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2018.

Okuw kitabynda däneli ekinleriň halk hojalygyndaky ähmiyeti, ulgamy, daşky synalarynyň gurluş aýratynlyklary, dänäni guratmagyň tehnologiýasy, dänäni guradyjy enjamlaryň niyetlenişi, gurluşy, onun tehniki-ykdysady häsiyetnamasy, ulanmaklygyň usullary, dänäde hil, mukdar barlaglaryny geçirmegiň fıziki-himiki usullary barada ylmy we önümçilik taydan ähmiyetli maglumatlar beyan edilyâr. Okuw kitaby S. A. Nyyazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň dänäni gaýtadan işlemek hünariniň talyplary üçin niyetlenilyär. Kitapdan giň okyjylar köpçüligi hem peydalanyp biler.

Kokanow A. A., Hanow M. K. K61 Derman ösümlikleriniň barlaglary. Ylmy monografiya. -A.: Ylym, 2016. -164 sah.

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda ýerli dermanlyk ösümliklerini lukmançylyk maksatlary üçin öwrenmeklik döwrüň talaplaryna layyk gelýär. Ylmy monografiýada ynsan saglygy we onuň tebigat bilen arabaglanyşygy, derman senagatynyň ösüşleri we gelejegi, derman ösümlikleriniň ekologiya barlaglary, ýerli ýapon soforasynyň element we himiki düzümleri, mikroskopiýasy, olardan derman serişdelerini taýýarlamagyň tehnologiyasy hem-de olaryň keselleri bejerijilik hasiýetleri barasyndaky ylmy maglumatlar açylyp görkezilýär. Kitap derman ösümlikleri bilen gyzyklanyan hünärmenlere, ylmy işgärlere, aspirantlara, mugallymlara we talyplara niýetlenendir.

Hatamow J., Baymuradowa A. H 28 Türkmenlerin kilim dokmaçylygy. -A.: Ylym, 2016. -160 sah.

Bu kitapda halkymyzyň gadymy kilim dokmaçylygynyň inçe syrlary, dokalyş aýratynlyklary, palas önümleriniň köpdürlüligi, gölleriniň many-mazmuny beýan edilmäge çalşyldy. Işde edebiýatlar bilen birlikde ýurdumyzyň dürli künjeklerinden toplanan meýdan-etnografik maglumatlar ylmy dolanşyga girizildi. Bu işde ilkinji gezek milli kilim dokmaçylygynyň ahli ugurlaryny beýan etmäge synanyşyldy.

Kerimowa В. K41 Dine jan diýjek. Goşgular. -A.: Ylym, 2014. -252 sah.

Zenan şahyranalygyna mahsus näziklik, mähir-mylakat, ýuka yüreklilik, Watana, ene topraga, il-güne päk söýgi Bahargül Kerimowanyö goşgularynyň içinden eriş-argaç bolup geçýär. Dürli temalarda ýazylan goşgular zenan yüreginiň özboluşly owazyny emele getirýär. Onun ene mähri, yşk-söýgi, watançylyk, borç temalaryndan döreden goşgulary has-da yürege ýakyn ýaňlanýar. Olarda örän inçelik bilen täsirli beýan edilýän şirin duygularda zenan kalbynyň, ene yüreğiniň gürstildisi duýlup dur. Şeýle hem Bahargül Kerimowanyň «Diňe jan diýjek» atly goşgular kitabynda Watanymyzyň ösüşleri özboluşly wagyz edilýär, milli Liderimiziň tutumly, halk bähbitli hyzmatlary taryplanýar.

Gowşudow А. G 57 Dordepel. Powest we hekaýa. -A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2007.

Türkmen edebiýatynda öçmejek yz galdyran, ussat ýazyjy Ata Gowşudowyn bu kitaba girizilen eserleriniň tematikasy biri-birine ýakyn bolup, türkmen durmuşynyň aýratynlyklary, däp-dessurlary, gylyk-häsiýetleri, şeýle-de geçmiş taryhy şada dilde beýan edilýär. Ýazyjynyň «Dordepel» powestinde XIX asyr türkmen durmuşy, daşky duşmanlaryň türkmen topragyna häli-şindi guraýan talançylykly ýörişleri, Watan goragyna çykan batyr yigitleriň edermenligi, ugurtapyjylygy, esasan-da, halkymyzyň göz-guwanjy dal boýun atlary barada gyzykly gürrüňler berilýär. «Gajar aga» hekaýasynda gürrüňçi ýaşulynyň öz başdan geçiren wakalary bilen bagly berýän gürrüňleri ýaş nesli terbiýelemekde özboluşly durmuş mekdebidir.

S 48 Sarianidi W. I. Goňurdepe. Şalaryň we hudaýlaryň şäheri. A.: Türkmenistanyň milli medeniýet «Miras» merkezi, 2008. -328 sah.

Meşhur rus arheology, taryh ylymlarynyň doktory, Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi, Gresiyanyň antropologiya jemgyýetiniň hormatly agzasy Wiktor Iwanowiç Sarianidiniň bu kitaby 2002-nji ýylda Aşgabatda çap edilen «Türkmenistan, Marguş: Murgap deryasynyň köne hanasynyň aýagyndaky gadymy gündogar şalygy» atly kitabyňn dowamydyr. Okyjy onun ýolbaşçylyk edyän margiana arheologiya ekspedisiýasynyň soňky üç ýylda eden täze ajaýyp açyşlary bilen tanşar. Alymlara dine bir Goňurdepe şäherindäki ägirt uly köşkybadathana toplumynyň gazuw-agtaryş işlerini tamamlamak däl, eýsem, olara toplumyň golaýynda patyşa gonamçylygyny hem açmak başartdy. Onda altyndan, kümüşden, bürtinçden, daşdan, piliň sünkünden ýasalan zatlar tapyldy. Olaryň köpüsi gadymy gündogar sungatynyň ajaýyp nusgalarydyr. Arheologiya degişli materiallaryň köpüsi şu kitapda ilkinji gezek çap edilýär. Bu bilen bagly berýän gürrüňleri ýaş nesli terbiýelemekde özboluşly durmuş mekdebidir.

Çüriýew M. Ç 85 Kompýuter grafikasy. Ýokary okuw mekdepleri üçin okuw kitaby. -A.: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2012.

Bu okuw kitaby kompýuter grafikasynyň işleýiş düzgünlerini emretmeklige gönükdirilen. Kompýuter grafikasynda esasy orny onun haýsy kompýuter programmasy arkaly ýerine ýetirilýändigi tutýar. Bu okuw kitabynda kompýuter grafikasy ugrunda in meşhur programmalar bolan – Adobe Photoshop, CorelDraw, AutoCad ulgamynda işlemegiň düzgünleri we grafiki şekilleri taýýarlamagyň usullary beýan edilýär. Kitap öz düzüminde diňe maglumat beriji bölümleri saklaman, eýsem tejribe taydan peýdaly görkezmeleri we maslahatlary hem saklaýan Okuw kitaby kompýuter tehnologiýalary ugrundan okaýanlar üçin niýetlenen hem bolsa, ondan giň okyjylar köpçüligi hem peýdalanyp bilerler.

Kmalüddövl mktubları kitabı

Bagtlylyga giden ýol

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 500 | Загрузок: 127 | Добавил: Injener | Дата: 30.09.2021

Gülälek Agajanowa / Iñlis dilinden okuw kitaby

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 616 | Загрузок: 233 | Добавил: Injener | Дата: 30.09.2021

ZAHYREDDIN MUHAMMET BABYR DIWAN

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 1427 | Загрузок: 279 | Добавил: Injener | Дата: 09.03.2019
PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 1395 | Загрузок: 250 | Добавил: Injener | Дата: 09.03.2019

ДОВРАН АГАЛЫЕВ ЧАША ТЕРПЕНИЯ

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 735 | Загрузок: 77 | Добавил: Injener | Дата: 09.03.2019

N. Nartyýew
TÜRKMEN
DIALEKTOLOGIÝASY

PDF, WORD, DOC kitaplar | Просмотров: 996 | Загрузок: 184 | Добавил: Injener | Дата: 09.03.2019

1) Çöl, çomuç, düýe süýdi

2) A T Y M – G A N A T Y M M E N I Ň
(doly metražly çeper filmiň s s enarisi)

4) ILKI ÝÜREK ÖLÝÄR

5) GÖRЕN KIM GÖRÜNЕN KIM. ( powest )

Müqəddəs Kitablar – Xristian fəlsəfəsinin mənbəyi kimi

Məlum olduğu kimi, Xristianlıq öz ifadəsini İlahi vəhylərlə və Müqəddəs Kitablarda tapmış dinlərdəndir (sacra scriptura). Bu cür dinlərə revelyasionist dinlər deyilir. Belə ki, revelyasionizmdə kitaba çox böyük hörmət və ehtiramla yanaşma tərzi xassdır.

Xristianlığın Müqəddəs Kitablar toplusu Bibliya adlanır. Bibliya Əhdi-Ətiq (Qədim Əhd — Tanrı ilə yəhudilər arasında olan andlaşma) dörd hissəyə bölünür: Tövrat – Musanın Qanun kitabı (ilk 5 kitab), Tarixi kitablar (“Yeşua” kitabı ilə başlayaraq cəmi 12 kitab), Poetik kitablar (“Zəbur” və digər 4 kitab), Peyğəmbərlərin kitabları (“Yeşaya” peyğəmbərin kitabı ilə başlayaraq cəmi 17 kitab). Yəhudilər Əhdi-Ətiqi “Tanah” adlandırırlar.) və Əhdi-Cədid (Yeni Əhd – Tanrının İsa vasitəsi ilə yəhudilərdə bağladığı yeni əhd) 27 kitabdan ibarət olub, yunan dilində yazılmışdır. İlk dörd kitab İsanın həyatı haqqında rəvayətlər toplusu olan İncillərdir (Mattanın, Markusun,Lukasın və Yəhyanın). Daha sonra İsanın həvarilərinin gördükləri işlər haqqında bəhs edən “Həvarilərin işləri” kitabı və onların müxtəlif xristian icmalarına və şəxslərə ünvanlandırdıqları Məktubları gəlir.) adlı toplulara bölünür. Onların hərəsi, öz növbəsində, çoxlu kitablardan ibarətdir. Əhdi-Ətiq xristian kilsəsi tərəfindən qəbul edilən qədim yəhudi dininin Müqəddəs Kitablarıdır. Lakin bu kitabları qəbul edərək, kilsə xadimləri onları özünəməxsus tərzdə yozub öz dünyagörüşlərinə uyğunlaşdırıblar. Yəni, xristianlar Əhdi-Ətiqin bir çox yerlərini yəhudilərdən bir qədər fərqli başa düşürdülər. Məsələn, xristianlar hesab edirlər ki, Müqəddəs Kitabın bəzi yerlərində İsanın gəlməsinə işarələr vardır. Lakin yəhudilər bunu qəbul etmirlər.

Əhdi-Cədid isə yalnız xristianlar tərəfindən qəbul edilir. O bir neçə hissədən ibarətdir. Orada İsanın həyatı haqqında bəhs edən 4 İncil [Mattadan (Matthias), Markusdan (Marcus), Lukasdan (Lucas) və Yəhyadan (Ioannus)] vardır. Bu İncillərdən başqa bir çox digər İncillər də mövcuddurlar, lakin onlar kilsə tərəfindən rədd edilmişdirlər. Daha sonra Əhdi-Cədiddə İsanın həvariləri haqqında hekayələr «Apostolların işləri», «Apostolların məktubları» (14 məktub) və sonda axirət hadisələrindən bəhs edən «Apokalipsis» kitabı vardır. Bibliyanın tərkibi son olaraq, əsasən, IV əsrdə Ümumdünya Kilsə Məclislərində (III əsrdən başlayaraq, dini təlim, kilsə idarəçiliyi və intizam məsələləri ilə bağlı problemləri həll edən xristian Kilsəsinin ən yüksək rütbəli ruhanilərin qurultaylarıdır. Kilsə Məclisləri ümumdünya və yerli olur.) təsdiq edilmişdir. Amma sonralar da onlarda bəzi dəyişiliklər edilmişdi. Xristian dünyagörüşü və fəlsəfəsinin formalaşmasında İncillərdə əks olunan rəvayətlərin müstəsna rolu olmuşdur.

Xristianlıqda Tanrının mahiyyəti haqqında baxışlar yəhudilikdən bir qədər fərqlənir. Bir çox tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, yəhudilikdən fərqli olaraq, xristianlıqda monoteizm (təktanrılıq ideyası) o qədər də mütləq xarakter daşımır. Xristian monoteizmi daha çox bütpərəstliklə rəqabətdə formalaşdığından, o, bu düşüncə tərzinə uyğunlaşmağa məhkum idi. Buna görə də xristian monoteizmində Tanrının üç sifətdən ibarət olması (Ata, Oğul, Müqəddəs Ruh) ideyası yaranmış və sonralar bu istiqamət xristianlıqdakı başqa cərəyanlara qalib gəlmişdir. Belə ki, Avropada mütləq monoteizmə sadiq qalan və trinitarizmi rədd edən qruplar mövcud olsa da (məs. moharxianlar təriqəti), rəsmi kilsə onları küfrdə ittiham edib təqib edirdi.

Əhdi-Ətiqin birinci kitabında rəvayət edilən hekayələr orta əsr xristian fəlsəfəsindəki kosmoqonik (kainatın yaranması haqqında təlim) görüşlərin formalaşmasında xüsusi rol oynamışdır. Burada Tanrı tərəfindən dünyanın yaradılması hekayəsi müstəsna rol oynamışdır. Burada həmçinin insanın da yaradılması haqqında söhbət açılır. Bu mövzu həmin kitabın ikinci fəslində də bir qədər fərqli tərzdə rəvayət edilir. Kitabın üçüncü fəsildə isə ilk insanların (Adəm və Həvvanın) qadağan olunmuş ağacdan meyvə yeməsi, bunun nəticəsində onların ilk dəfə günaha batmaları və cənnətdən qovulmaları haqqında rəvayətlər vardır. Bu rəvayətlər eyni zamanda xristian antropologiyasının (Antropologiya — təbii və süni mühitdə insan varlığının fundamental problemlərini tədqiq edən elmi idrak sahəsidir. Teologi antropologiya insanın İlahi varlıqla münasibətləri ilə məşğuldur.) da əsasını təşkil etmişdir. Belə ki, xristian təlimində Adəm və Həvva, qadağan olunmuş ağacdan meyvə yedikləri üçün, günaha batdıqlarından sonra cənnətdən qovuldular və bu səbəbdən, onlardan törənən bütün bəşəriyyət, əcdadlarının bu ilkin günahına görə məsuliyyət daşıyır. Deməli insanlar bu dünyada günahkar doğulurlar. Lakin ilkin günahdan azad olmaq da mümkündür. Bunun üçün İsaya bir Tanrı kimi iman etmək lazımdır.Çünki, Tanrı dünyaya insan obrazında gəlmiş, bəşəriyyətin günahlarını öz üzərinə götürmüş və könüllüolaraq bəşəriyyət naminə ölümü qəbul etmişdir. Bu səbəbdən ona iman edənlər ilk günahdan azad olurlar, öz həyatını Tanrıya ibadətlərdə keçirirlər, xeyirxahlıq edirlər, şərdən uzaqlaşırlar. Yəhudiliyin rədd etdiyi “ilk günah” konsepsiyası məhz xristian fəlsəfəsi nin məhsulu olduğundan bu hərfi mənada Bibliyada yoxdur.

Xristian fəlsəfəsində ən çox hallandırılan başqa mövzulardan biri də bu dünyanın müvəqqəti, keçici olmasıdır. Bu məsələ isə həyatın mənası, ölümə münasibət kimi problemləri ortalığa çıxarırdı. Bu suallar haqqında düşünən mütəfəkkirlər isə bir çox hallarda Bibliyanın «Vaiz» kitabına müraciət etmişdirlər.

Patristika dövrü
Patristika (latınca “pater” ata deməkdir) – II-VIII əsrlər xristian mütəfəkkirlərinin (xristian atalarının) teoloji, fəlsəfi və siyasi-ictimai təlimlərinin (doktrinalarının) cəmini ifadə edən termindir.

Patristika antik dövrdə quldarlıq quruluşunun böhranı zamanı qnostisizmlə, müxtəlif hereslərlə, bütpərəst dünyagörüşü ilə mübarizədə, və eyni zamanda antik dünyasının müxtəlif fəlsəfi-dini təlimləri ilə mürəkkəb münasibətlərə girərək yaranmışdır.

Patristika dövrü öz növbəsində bir neçə dövrə bölünür:

1. Apologetlərin fəaliyyəti dövrü (II — III əsrlər). Apologetlər (yunanca “apologetikos” — müdafiə olunan bir şey mənasını daşıyır.) Xristianlığın təməl prinsiplərini bütpərəstlərin və yəhudilərin tənqidlərindən müdafiə edən xristian mütəfəkkirləridirlər. Onların fəaliyyət göstərdiyi sahə isə apologetikaadlanır. Apologetika — dini təlimin əqlə əsaslanan dəlillərlə müdafiə edilməsidir.

Apologetləri iki hissəyə bölürlər:

— Yunan dilində yazan şərq apologetləri;
— Latın dilində yazan qərb apologetləri.

IV-cü əsrdə Romada Xristianlıq dövlət dini elan edildikdən sonra apologetikaya artıq ehtiyac qalmamışdır. Bundan sonra xristian teoloqları hereslərə qarşı rəddiyyələr yazırdılar.

2. Rəsmi xristian (kilsə) təliminin sistemləşdirilməsi dövrü (IV — V əsrlər). O dövrdə müxtəlif xristian mütəfəkkirlərinin pərakəndə olan fəlsəfi fikirlərinin əvəzinə vahid dini konsepsiya meydana gəlmişdir. Bu işdə ən böyük nailiyyətləri Kappodokiyalı atalar əldə etmişdir.

3. Xristian ehkamlarının möhkəmlənməsi və sabitləşməsi dövrü (VI əsr) (Leontius şərqdə, Boetsius qərbdə).
Patristika dövrü VII əsrdə Yohannes Damaskenosun fəaliy-yətindən sonra başa çatmışdır. O, həm də sxolastikanın əsaslarını ifadə etmişdir. Bundan sonra xristian fəlsəfəsində sxolastika dövrü başlanmışdır.

Antik dövrünün fəlsəfəsindən fərqli olaraq, patristika dövrünün fəlsəfəsi teosentrik olub. Teosentrizmə görə hər bir mövcud olan şeyi təyin edən reallıq təbiət deyil, Tanrıdır.

Xristian fəlsəfi ontologiyasının əsasını yaradılış, idrak nəzəriyyəsinin əsasını isə vəhy amili təşkil edir. Bütün bu prinsiplər, ümumiyyətlə, təkcə Xristianlığa deyil, həm də Yəhudilik və İslama da aiddir.

Müəllif: Aydın Əlizadə (fəlsəfə elmləri doktoru)
Mənbə: «Xristianlıq, tarix və fəlsəfə» kitabı

  • Teqlər:
  • din
  • , teologiya
  • , müqəddəs kitablar
  • , xristianlıq
  • , xristianlığın tarixi
  • , Patristika dövrü

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.