Press "Enter" to skip to content

Bir Dissertasiya Planı Necə Yazılır

Vəli Hüseynovun idarəçiliyi dövründə yazılan müsbət rəylərin çoxu qeyri-qanuni olaraq gizli rəylərə göndərilib və mənfi rəy alınıb, ya da mənfi rəy yazılanlar müsbət həll olunub . Bu, kütləvi hal alıb və növbəti mərhələlərdəki proseslərdən Ekspert Şurasının üzvlərinin xəbəri olmayıb.

Metodiki Tövsiyə

Biz Hər zaman sizinləyik! Sualınız var? Dərsi qurmaqda çətinlik çəkirsiniz? İmkan tapıb kurslara gedə bilməmisiniz? İmtahana hazırlaşmaq üçün metodiki vəsaitlərə ehiyacınız var? Narahat olmağa dəyməz! Sullarınızla müraciət edə, bloqumuzdan yararlanaraq, çətinliklərinizi qismən aradan qaldıra bilərsiniz.

  • Əsas Səhifə
  • Bloqdan Istifadə Qaydası
  • Əlaqə

DİQQƏT! DİQQƏT! Hörmətli İstifadəçilər!MÜƏLLİF HÜQUQLARI QORUNUR!Bloq yazarının İCAZƏSİ olmadan, bloqdakı materiallar elektron və ya kağız üzərində ÇOXALDILA BİLMƏZ! Həmçinin bloqdakı materiallardan KOMMERSİYA məqsədi ilə istifadə edilə BİLMƏZ!Materialların şəkillərinin çəkilərək paylaşılması QADAĞANDIR!

5 Ocak 2016 Salı

Dissertasiyalara dair tələblər

Paylaşıldı 11:17 by Leyla Bayramova

1. Elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş doktorluq dissertasiyası iddiaçının müstəqil elmi işi olaraq aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verməlidir:

1.1. İddiaçının apardığı elmi tədqiqatlar və araşdırmalar mühüm sosial-mədəni və ya iqtisadi əhəmiyyət kəsb edən yeni və böyük elmi problemin həllini təmin edir;

1.2. Dissertasiya işində müvafiq elmi sahənin perspektiv inkişafı üçün böyük nailiyyət hesab edilə bilən yeni nəzəri müddəalar işlənib hazırlanır;

1.3. Elmi-texniki tərəqqini sürətləndirməyə əhəmiyyətli töhfə verən, elmi cəhətdən əsaslandırılmış iqtisadi, texniki və texnoloji işləmələr həll olunur;

1.4. İddiaçı fəlsəfə doktorluğu dissertasiyasının müdafiəsinə çıxardığı elmi müddəaları və nəticələri doktorluq dissertasiyasının müdafiəsinə çıxara bilməz;

2. Fəlsəfə doktorluğu alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya iddiaçının müstəqil elmi işi olaraq aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verməlidir:

2.1. dissertasiyada müvafiq elm sahəsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hər hansı məsələnin yeni həlli təklif olunur;

2.2. böyük tətbiqi əhəmiyyəti olan iqtisadi, texniki və texnoloji işləmələrin təkmilləşdirilmiş elmi şərhi verilir.

3. Fəlsəfə doktorluğu alimlik dərəcəsinin iddiaçıları Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ixtisas fənnindən (dissertasiya iki ixtisas üzrə hazırlandığı hallarda həmin ixtisas fənlərinin hər birindən) namizədlik imtahanları verməlidirlər.

Fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru alimlik dərəcəsi iddiaçılarının hazırladıqları dissertasiyanın profili üzrə elm sahəsində ali təhsilləri olmadıqda, onlar həmin elm sahəsinin ümumelmi əsaslarından əlavə namizədlik imtahanı verməlidirlər. Tibb və baytarlıq elmləri üzrə yalnız bu sahələrdə ali təhsili olan şəxslər namizədlik və doktorluq dissertasiyası müdafiə edə bilərlər. Pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi iddiaçılarının ali məktəbdə aldığı ixtisas üzrə təhsil sahəsində pedaqoji stajı iki ildən az olmamalıdır. Doktorluq imtahanları verildiyi tarixdən altı il ərzində etibarlı sayılır. İxtisas fənni üzrə doktorluq imtahanı dissertasiyanın müdafiəsi keçiriləcəyi təşkilatda verilir. Doktorluq imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı xərcləri nəzdində imtahan komissiya yaradılan müəssisə (birlik, təşkilat) ödəyir. Doktorluq imtahanlarının proqramı və imtahanların aparılma qaydası Komissiya tərəfindən təsdiq edilir. Dissertasiyanın müdafiəsi üçün birdəfəlik dissertasiya şurasının yaradılması nəzərdə tutulduğu hallarda ixtisas imtahanının veriləcəyi təşkilatı komissiya müəyyən edir.

4. Alimlik dərəcəsinin iddiaçıları dissertasiyanı xüsusi hazırlanmış əlyazması şəkilində təqdim edirlər.

5. Dissertasiya müəllifin təkbaşına yazdığı və açıq müdafiə üçün irəli sürdüyü elmi müddəaların və nəticələrin məcmusunu əhatə edən elmi işdir. Dissertasiya daxili vəhdətə malik olmalı, müəllifin elmə şəxsən verdiyi töhfəni əks etdirməlidir.

Müəllif tərəfindən təklif olunmuş yeni nəticələr ciddi əsaslandırılmalı, mövcud faktlarla və elmi baxışlarla müqayisədə tənqidi qiymətləndirilməlidir. Tətbiqi əhəmiyyətə malik dissertasiyada müəllif tərəfindən alınmış elmi nəticələrin praktikada tətbiqi barədə məlumat, nəzəri əhəmiyyətə mailik olan dissertasiyalarda isə elmi nəticələrin tətbiqi ilə əlaqədar tövsiyələr verilməlidir.

Dissertasiya Komissiya tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalara uyğun tərtib edilir.

6. Dissertasiyaların mövzuları, bir qayda olaraq, müvafiq elm sahələri üzrə kadr hazırlamaq səlahiyyətinə malik (aspiranturası və doktoranturası olan) elmi müəssisələrin və ali məktəblərin əsas elmi tədqiqat işlərinin istiqamətlərinə, habelə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirilməsi Şurasının müəyyən etdiyi istiqamətlərə uyğun olmalı, həmin müəssisələrin və ali məktəblərin fakültələrinin elmi (elmi-texniki) şuralarında hər bir iddiaçı üçün ayrılıqda təsdiq olunmalıdır.

Mövzuların təsdiqi ilə eyni zamanda iddiaçının elmi rəhbəri (namizədlik dissertasiyası üzrə) və ya elmi məsləhətçinin təyin olunması barədə istəyinə uyğun olaraq elmi məsləhətçisi (doktorluq dissertasiyası üzrə) təyin olunur.

Dissertasiya üzrə tədqiqat işlərinin iki müxtəlif təşkilatda və ya iki ixtisas üzrə aparılması planlaşdırıldıqda, elmlər doktoru, yaxud elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə malik iki rəhbər təyin edilə bilər.

7. Dissertasiyaların əsas elmi nəticələri onun ilkin ekspertizasına qədər Azərbaycan Respublikasının elmi nəşrlərində və xarici ölkələrin nüfuzlu (beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı olaraq qəbul olunmuş elmi-praktiki) elmi nəşrlərində dərc olunmalıdır.

Azərbaycan Respublikasının müvafiq elmi nəşrlərinin siyahısı Komissiya tərəfindən müəyyən edilir.

Xarici ölkələrin nüfuzlu elmi nəşrlərində xarici dildə dərc edilmiş dissertasiyanın əsas elmi nəticələrinin Azərbaycan dilində qısa xülasəsi Komissiyaya təqdim edilməlidir.

Dissertasiyaların elmi nəticələrinin elmi nəşrlərdə dərc olunması ilə bağlı tələblər Komissiya tərəfindən müəyyən edilir.

8. İddiaçıların fəlsəfə doktorluğu dissertasiyalarının nəticələrinə dair ən azı beş, o cümlədən xarici ölkələrdə nəşr olunan nüfuzlu jurnallarda bir, doktorluq dissertasiyalarının nəticələrinə dair isə ən azı iyirmi, o cümlədən xarici ölkələrdə nəşr olunana nüfuzlu jurnallarda humanitar və ictimai elmlər üzrə üç, təbiət elmləri üzrə isə altı məqaləsi dərc edilməlidir. Doktorluq dissertasiyalarının müdafiəsi üçün iddiaçıların ümumiləşdirici işlərinin, humanitar və ictimai elmlər üzrə isə monoqrafiyanın olması zəruridir.

Dissertasiyanın əsas elmi nəticələrini əks etdirən dərc olunmuş işlərə, əlavə olaraq ixtiralar haqqında müəlliflik şəhadətnamələri, sənaye nümunələri və patentlər, ümumrespublika və beynəlxalq konfrans və simpoziumların nəticələri üzrə dərc olunmuş məruzə və tezislər, elektron elmi nəşrlər də aiddir.

Ümumrespublika konfrans və simpoziumlarının nəticələri üzrə dərc olunmuş məruzə və tezislərə, habelə elektron nəşrlərə dair tələblər Komissiya tərəfindən müəyyən edilir.

9. Dissertasiyanın yazılışı zamanı iddiaçı iqtibas etdiyi materialların mənbələrinə və müəlliflərinə istinad etməlidir.

Kollektiv müəlliflərə mənsub olan elmi ideya və işləmələrdən istifadə edilirsə, iddiaçı bu barədə dissertasiyada qeyd etməlidir. Müəllifinə və ədəbiyyatına istinad olunmayan özgənin materiallarından istifadə edildikdə, baxılma mərhələsindən asılı olmayaraq dissertasiyanın ekspertizası dayandırılır və iddiaçıya həmin mövzu üzrə təkrar müdafiə hüququ verilmir.

Plagiatlıq faktı təsdiq edilmiş işdə aşkarlandıqda, alimlik dərəcəsinin verilməsi haqqında qərar rəyasət heyəti tərəfindən ləğv edilə bilər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2003-cü il 21 fevral tarixli, 857 nömrəli
fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

Bir Dissertasiya Planı Necə Yazılır

Bir dissertasiya yazmağın keyfiyyəti onun müdafiəsini nə qədər inamla keçdiyinizə bağlıdır. Hər hansı bir elmi araşdırma kimi, dissertasiya da ciddi bir quruluşa sahib olmalı, əsas müddəaların məntiqi və balanslaşdırılmış təqdimatını ehtiva etməlidir. Bu şərtləri yerinə yetirmək üçün dissertasiya üzərində işin ilkin mərhələsinə, yəni ətraflı bir plan tərtib etməyə xüsusi diqqət yetirin. Bir dissertasiya planı necə yazılır

Təlimat

Addım 1

Tezlik üçün bir iş planı yazmağa başlayın. Buraya bölmələrin, fəsillərin və abzasların təxmini təyinatı daxildir. Hər bir ibtidai (bölünməz) hissəni məzmunu əks etdirəcək bir neçə sual ilə doldurun. Sualların tərtib edilməsi konkret tapşırıqların hazırlanmasını xatırladır və tədqiqat problemlərini hərtərəfli təqdim etməyə kömək edir.

Addım 2

Tədqiqatın xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirərək daha ətraflı plan qurun. Problemlər zəncirinə işarə edən hər bir sualı qarşılıqlı əlaqəli hissələrə ayırın. Belə bir ətraflı təhlildən sonra bir sıra məsələlərin yeni prinsiplərə uyğun birləşdirilməsi lazım ola bilər.

Addım 3

Dissertasiya planınızı tərtib edərkən özbaşına təqdimat formasından istifadə edin. İş planı yaradıcıdır və tədqiqatçı ideyasının və niyyətinin inkişafına mane olmamalıdır.

Addım 4

Fəsil, hissə və bəndləri özündə əks etdirən dissertasiyanın dəqiq bir quruluşunu saxladığınızdan əmin olun. Eyni zamanda, hissələrin adlarını əvvəldən ciddi şəkildə təyin etməyə ehtiyac yoxdur, çünki iş zamanı onların sayı və həcmi dəyişə bilər.

Addım 5

Dissertasiyanın hər bir müstəqil hissəsinin daxili quruluşunu ardıcıl olaraq inkişaf etdirin. Eyni zamanda, tədqiqatın bitmiş bir iş kimi qəbul edilməsinə imkan verəcək ardıcıllığı quraraq sualların məntiqi əlaqəsini və tabeliyini müşahidə edin.

Addım 6

Planınızı tərtib edərkən unutmayın ki, hər bənd təbiətdə tədqiqat olmalıdır. “Sübut et”, “təsis et”, “tap”, “əsaslandır” və sair kimi ifadələri ifadələrə daxil edin.

Addım 7

İş planının hər mövqeyini nömrələyin və kodunuzu hər hansı bir toplanmış məlumatlara təyin edin. Bu, məlumatları sistemləşdirməyə və hər bir paraqraf üçün daxili ardıcıl bir quruluş yaratmağa imkan verəcəkdir.

Addım 8

Planınızı planlaşdırarkən ayrı kartlardan istifadə edin. Təqdimatın əsasını təşkil edəcək sualları onlara yazmaq rahatdır. Bu cür əlyazma kartları yenidən düzəltmək, təşkil etmək, ardıcıllığını dəyişdirmək asandır. Ayrı-ayrı standart kartlardakı mənbələrin biblioqrafik təsvirini göstərən istifadə olunmuş ədəbiyyatın ilkin siyahısını tərtib edərkən eyni texnologiyadan istifadə edin.

Addım 9

Orijinal planınız üzərində işlədikdən sonra onu diqqətlə nəzərdən keçirin. Lazım gələrsə, planı düzəldin, məntiqi ardıcıllığın pozulmasını aradan qaldırın. Plana dəyişiklik etdikdən sonra onun icrasına davam edin.

7 AYA YAZILAN DOKTORLUQ DİSSERTASİYASI VƏ. – “Həqiqi alimlərin dissertasiyalarının təsdiqi 40 ay yubadılır”

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında yol verilən özbaşınalıqlar, qanunları saymamazlıq haqda neçə müddətdir ki, yazılır, danışılır. “AzPolitikaşinfo”nun məlumatına görə, vəziyyət o həddə çatıb ki, iqtisadiyat üzrə Ekspert Şurasının 5 üzvü ölkə başçısı İlham Əliyevə məktubla müraciət edib.

“Ekspert Şurasının üzvlərinə təzyiqlər edərək, səviyyəsiz işlərə müsbət rəy yazdırır”

Onlar yazırlar: “Biz AAK-ın iqtisadiyyat elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvləriyik. Vəli Hüseynov sədr vəzifəsini müvəqqəti icra edəndən bu quruma elm ictimaiyyəti tərəfindən nifrət dözülməz həddə çatıb. M üəyyən qədər müqavimət göstərməyimizə baxmayaraq, onun özünü elm adamı deyil, “bazar adamı” kimi aparması bizi bu addımı atmağa məcbur etdi. Vəli Hüseynov davamlı olaraq Ekspert Şurasının üzvlərinə təzyiqlər edərək, səviyyəsiz, savadsız işlərə müsbət rəy yazdırır . Konfliktə getməmək, abır-həyamızı gözləmək naminə dözürdük. Son iclaslarda isə ekspert üzvləri olaraq təzyiqlərə dözməyərək ardı-arası kəsilmədən, açıq şəkildə öz etirazlarımızı bildirirdik.

Diqqət edin: 2 iyul 2018-ci il tarixdə Ekspert Şurasının iclasında iddiaçı Əliyev Ruslan Yusif oğlunun (SOCAR-ın “Azəriqaz” İB Baş direktorunun satış üzrə müavini) “Azərbaycanda mənzil sferasının inkişafının təşkilatı-iqtisadi problemləri” mövzusunda elmlər doktoru elmi dərəcəsi alması üçün təqdim edilmiş dissertasiya işi müzakirəyə çıxarılıb. Bu dissertasiya işinə Ekspert Şurasının 25 iyun 2018-ci il tarixli iclasında rəy yazmaq, ekspert, professor Ədalət Əliyevə tapşırılmışdı.

Lakin sonradan Vəli Hüseynovun təkidi ilə dissertasiya işinə rəy vermək hansı səbəbdənsə ekspert Şəfa Əliyevə tapşırıldı və bu da iclasda verilən kollegial qərara hörmətsizlik və qanun pozuntusu idi. Dissertasiya işinin 2017-ci ilin son aylarında təsdiq olunması ilə yazılmasının arasında isə cəmi 7 ay vaxt çəkib”.

7 aya yazılan doktorluq dissertasiyası müzakirəyə çıxarılıb!

Ekspert Şurasının üzvləri haqlı olaraq qeyd edirlər ki, elm və təhsil idarələrində çalışanlar elmlər doktoru dissertasiyasını 10 ilə güclə başa çatdırırlar. Vəli Hüseynov isə 7 aya yazılan işi müzakirəyə çıxarır. Bundan başqa Əsasnaməyə görə doktorluq işləri üçün iddiaçının AAK-ın tələb etdiyi nəşrlərdə 20 məqaləsi çap olunmalıdır. Ruslan Əliyevin isə cəmi 15 məqaləsi olub.

“Özbaşınalığın dərəcəsinə fikir verin: Vəli Hüseynov 4 iyul 2018-ci il tarixdə AAK-ın Rəyasət Heyətinin iclasında bu qanunsuzluğa etiraz edən ekspertləri cəzalandırmaq məqsədilə Rəyasət Heyətinin üzvlərinə onları tərkibdən kənarlaşdırmaq təklifini vermişdir. Bu təklifə ciddi müqavimət olsa da, Vəli Hüseynov Rəyasət Heyətinin üzvlərinə yalan informasiya verərək, guya bütün bunları ekspert şurasının sədri ilə razılaşdırdığını bildirmişdir. Ekspert Şurasının sədri isə bildirib ki, heç bir üzvün tərkibdən çıxarılması haqda nə yazılı, nə də şifahi razılıq verməyib”.

Prezidentə şikayət edənlər daha sonra konkret faktlar göstərirlər. Məsələn:

Vəli Hüseynovun idarəçiliyi dövründə yazılan müsbət rəylərin çoxu qeyri-qanuni olaraq gizli rəylərə göndərilib və mənfi rəy alınıb, ya da mənfi rəy yazılanlar müsbət həll olunub . Bu, kütləvi hal alıb və növbəti mərhələlərdəki proseslərdən Ekspert Şurasının üzvlərinin xəbəri olmayıb.

– Mərhum akademik Arif Mehdiyevin sədr olduğu dövrdə 2 dəfə Ekspert Şurasında imtina olunmuş işlər Vəli Hüseynov tərəfindən yenidən müzakirəyə çıxarılıb (halbuki 2 dəfə imtina olunmuş işlərə baxmaq olmaz). Bu faktın araşdırılması xeyli neqativ halların ortaya çıxmasına səbəb ola bilər.

Kənd təsərrüfatı sahəsində olan müdafiə şurasında ayda bir neçə dissertasiya işi müdafiə edilir (yəni normadan artıq). Hansı ki, 2 fəlsəfə doktorundan və ya bir elmlər doktorundan artıq müdafiə təşkil etmək «Əsasnamə»yə ziddir.

Bu şurada hətta profilə uyğun olmayan, məsələn, turizm, neft-qaz sənayesi, maliyyə və s. sahələrdə müdafiələr təşkil olunub. Bu şuradan Ali Attestasiya Komissiyasına gələn bütün işlər Vəli Hüseynovun müxtəlif istiqamətli təkidləri ilə qısa bir zamanda təsdiq olunub. Bu şurada müdafiə edənlərin əksəriyyəti isə elm və təhsildə çalışmırlar, özəl sektorda işləyirlər.

Həqiqi alimlərin dissertasiyalarının təsdiqi 40 ay yubadılır, amma.

“Ali Attestasiya Komissiyasının əsasnaməsinə görə, doktorluq dissertasiyaları 6 ay ərzində müsbət, yaxud mənfi şəkildə həllini tapmalıdır. Bir neçə alimin Vəli Hüseynovun rəhbərliyi dövründə dissertasiyalarının müdafiə və təsdiq tarixlərinə nəzər salaq:

1. ADNSU-nun dosenti Gülgəzli Ələsgər Səməd oğlu 07.02.2014 tarixdə texnika üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 01.12 2017 tarixdə təsdiq olunub (təsdiq müddəti 46 ay).

2. Texniki Universitetin dosenti Əmirov Fariz Qaçay oğlu 22.09.2015 tarixdə texnika üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 22.09 2017 tarixdə təsdiq olunub (təsdiq müddəti 24 ay).

3. İqtsad Universitetinin dosenti Aslanov Zabit Yunus oğlu 10.02.2016 tarixdə texnika üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 23.02.2018 tarixdə təsdiq olunub (təsdiq müddəti 24 ay).

4. AMEA Kibernetika İnstitutunun elmi işcisi Rüstəmov Yasin İsmayıl oğlu 22.09.2015 tarixdə texnika üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 17.02 2017 tarixdə təsdiq olunub (təsdiq müddəti 17 ay).

5. Aviasiya Akademiyasının dosenti İsmayılov Balaəmi Qasım oğlu 27.11.2015 tarixdə texnika üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 10.02 2017 tarixdə təsdiq olunub (təsdiq müddəti 15 ay).

Təhsil müəssisələrində və akademiyada işləyən bu alimlər Ali Attestasiya Komissiyasınin Ekspert Şurasına dəfələrlə cağırılıb və müsbət qərarlar alsalar da, Vəli Hüseynovun doktorluq dissertasiyasından fərqli olaraq, doktorluq dissertasiyasına qoyulan tələblərdən 10 məqalə az yox, çox çap etsələr də, dissertasiyalarının təsdiqı 10-40 ay yubadılıb.

Lakin bəzi “vacib” adamların doktorluq dissertasiyalarının təsdiq tarixlərinə diqqət edək:

1. SOCAR-in Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru İsmayilov Fəxrəddin Səttar oğlu 28.03.2018 tarixdə texnika üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib və 2 ay ərzində təsdiq olunub. Qeyd edək ki, İsmayılov Fəxrəddin Səttar oğlu İnstitut direktoru olduqdan sonra qısa vaxt ərzində namizədlik və doktorluq dissertasiyaları müdafiə edib və təsdiqini alıb.

2. Vəli Hüseynovun himayəçiliyi ilə AAK-da texnika sahəsinin kuratoru olan Kələntərli Nailə Merac qızı mexanika üzrə doktorluq dissertasiyasını 13.05.2016 tarixdə müdafiə edib, 22.09.2016 tarixdə təsdiqini alıb (1 ay müddətinə). Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 01 iyuldan-14 sentyabr tarixinə qədər Ali Attestasiya Komissiyası işləmir.

Bütün bunlar Ali Attestasiya Komissiyasında baş verən özbaşınalıqların kiçik bir hissəsidir. Görəsən nə zaman Dövlətin mühüm strateji bir sahəsini elmdən kənar, ekspert rəylərinə, kollegial qərarlara məhəl qoymayan, vaxtilə çox böyük nüfuza malik olan bir qurumu öz ambisiyalarına qurban verən Vəli Hüseynovun əməllərinə qiymət verilməsinin vaxtı çatacaq? Burada hər gün baş verənlər Azərbaycan elminə həqarətdir.

M.Rüstəmov

Şərhlər

Abdulrzayev 2022-03-11 17:58:15

Vıli Hüseynov rüsvətlə təyin edildiyindən indi də verdiyini geri qaytarır.Plaqiat işlər bəs necə keçər? Ölkə rüşvətlə idarə olunur.

Elmi işçi 2018-09-03 14:23:58

Azərbaycanda son 40-50 ildə bir dənə də oldsa fundamental elmi iş,ixtira, açılış edə bilməyən Azərbaycan Elmlər Akademiyasına hər il büdcə ayırmaları,əlavə məsrəflər ayrılır, səviyyəsiz,köçürülmə,lazımsız mövzulardan ibarət işlərə veilən saxta elmi adlar ( işin harasısır ki, S.Novruzov da doktor diplomuna sahibdir) verilir,buna isə heç bir qurum nəzarət etmir və ya bütün yaramazlıqlar bağışlanılır.Səbəb?

Fazail Hasanli Goycay 2018-09-03 14:23:58

Qaz magistralina qanunsuz qosulmalara gore rayonlarda yigilan pullar Azerqazda Ruslana verilir o da hemen pullarnan sellenir ozucun. Istese srazi akademek diplomu da alar hele Ludmila da saxliyar. Eslinde bele memura hec Babayaqa da palojnu doyul. Gedib daglarda qoyununu otarsa daha yaxsi olar. Eybi yox onun da medesinin yuylan gunu geler.

Oil Engineer 2018-09-03 14:23:58

V.Huseynovun xaricde Azerbaycan elmini nece teqdim etdiyini onun xarici dovletlerden aldigi mukafatlardan gormek olar.En azi MQU-nu bitiren tek Azeri ziyalilarindan biridir.Ishindeki noqsanlara etrafindaki kohne ishciler gerek imkan vermeyerdi.

Agdamlı balasından nabranlı Əmrullaya 2018-09-03 14:23:58

Can qardaş, yamanca az dedin, amma tam saz dedin. elmlər doktoru ordusuna qatılmaq iddiasında olan, bütün həyat yolu plagiatlıqdan keçən bu Ruslan Əliyev Azəriqaz İB-də özünün gizli mənimsəmə mexanizmini qurub. İşə qəbul, təyinat, yerdəyişmə və sair kadr məsələlərini özcaynağına keçirən Ruslan heç Əkbər Hacıyevi də vecinə almır. Belə olmasaydı o, qaçqın kimi Mingəçevirdə yaşayan, Neft Akademiyasını bitirmiş qardaşım Həsənov Orxan Sabir oğlunu heç olmasa adi çilingər kimi işə pulsuz götürərdi. Lənət

Emrulla nabran 2018-09-03 14:23:58

Ay bunun yemiw kellesine quzu kesim ele. Bes nice bilmiwdiz siz. Ele bilirdiz bu Ruslan Mingecevirden olan Ludmilasina Nabranda bagiwladigi villani halal maawiynan alibdi. Ay hay daniwanda duzlukdan dem vuran bu dahi elm fedaisi magistiral xetden ogurruyub castni abyektdere satdigi qaza gore heray 100 minnen artiq pul qazanir helede. Iki kelmeni sparkalkasiz danwa bilmiyen bu weyx Nesrulah yeqin ziyat semezadenin acigna akademik olmax istiyir. Istiyibse olacax ozude cox tez. Cunki haram parasi lap coxdu.

BURA SADECE 2018-09-03 14:23:58

AKADEMIKLER ISE PUL YIGAN MAKLERLER

helime 2018-09-03 14:23:58

azerbaycanda neche elmler doktoru-cerrah var ki, neinki,emeliyyat etmek,hetta emeliyyat kesiyi bele apara bilmirler.Hele gunde gobelek kimi biten, televiziyadan ozunu reklam eden,hechne bacarmayan felsefe doktorlarini demirem.Eger sehiyye(sohbet insan heyatindan) bu gundedirse ve gelecek hekime ders deyen muellim ozu hechne bacarmirsa,gorun bashqa saheler ne gundedor?Hamimiz qocalacagiq,amma bu gun kafedralarin ekser pedaqoqlari insult kechirmish,chox qocalmish,ayaq uste gucle duran,xeste insanlardi

Asif 2018-09-03 14:23:58

salam, hörmətli azpolitika. Bu müraciət tezadlar.az-da dərc olunub, müraciətin originalı bizdədir. İlkin mənbəyə istinad etsəydiniz, Vəli müəllimin xətrinə dəyərdi?

Ramiz Nasirov 2018-09-03 14:23:58

Vəli müəllimi şəxsən tanıyan biri kimi bu yazının tam iftira olduğunu bildirirəm.

Azərbaycanlı 2018-09-03 14:23:58

Azərbaycanda elm tənəzzül edib. üçün elmi ad almaq roblem deyil.Çünki aşağıdan yuxarıya qədər Azərbaycan . Kim buna nəzar t edəcək ki?

Fəxrəddin 2018-09-03 14:23:58

Vəli Hüseynov həm böyük alim, həm də görkəmli elm təşkilatçısıdır. O, AAK-nın nüfuzunu qaldırmaq üçün çox böyük işlər görür. Bu materialı yazanlar əvvəlki dövrün qayıtmasını istəyənlərdir, amma bu mümkün deyil. V.Hüseynovun AAK-da gördüyü işlər, sağlam elmi mühit yaratmaq səyləri belələrinə sərf etmir.Ona görə də onu uzaqlaşdırmaq üçün hər vasitəyə əl atırlar.Amma bu nömrə də keçməyəcək

Aslan 2018-09-03 14:23:58

Dünya şöhrətli alim Azad Mirzəcanzadəni VAK-dan uzaqlaşdırandan bilmirdiniz axırı belə olacaq?

elcin-jurnalist 2018-09-03 14:23:58

ruslan eliyev istedadli gencdir-elmi ve dunyagorusu yuksek olan kadrdir. Onu taniyan biri kimi deye bilerem ki o daim o uzerinde calisan-muasir elm ve texnikani mukemmel bilen ziyalidir.

Həbibə 2018-09-03 14:23:58

Yəqin Vəli Hüseynovu devirmək istəyən qrupun .

Shahin 2018-09-03 14:23:58

“Konyukturshik” VAKa qarshi pozuculuq fealyyetine start verdi.

məmmədqulu 2018-09-03 14:23:58

Adabəda müəllim pul qazanır da bə.

EWDER 2018-09-03 14:23:58

AZERBAYCANIN NEYI VAR KI,ELMIDE OLSUN. ALIM,MALIM BOW WEYDI. NAZPERIDEN SORUWUN,INANMIRSINIZSA,EWDER OL CANI. ESAS INKIWAFDU. KEYF ELEYIN

Tosun paşa 2018-09-03 14:23:58

Siyaquşun, Ruslanın, Hadının və bunlarabənzərlərin doktorluğuna niyə belə aqressivlik edir bu millət mən anlaya bilmirəm. İnsafən deyin görək öz sahələrində onlardan daha yüksək zirvə fəth edən kadrımız varmı? Yox, əsla Siyaquşdan yaxşı kulinar olmadığından ona kotlretşünaslıq doktoru, Ruslana qanunsuz qoşulma doktoru, Hadıya hasartikmə doktoru, Zahidə sabunbişirmə doktoru və s. fəxri adlar vermək məgər ən doğru seçim deyilmi? Ruslandakı fırasət tam fısqırıqdır. 7-cə aya alimi-üləma ola bilib talant yiyəsi

Həbibə 2018-09-03 14:23:58

Yəqin Vəli Hüseynovu devirmək istəyən qrupun nümayəndələrinin fəaliyyətinə start verilib.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.