Press "Enter" to skip to content

MUMİ FİZİKA KURSU MOLEKULYAR FİZİKA. Niftalı QOCAYEV. II Cild. Universitetlər üçün dərslik

Maddə quruluşu haqqında ilk fikir eramızdan əvvəl IV əsrdə yunan mütəfəkkiri Demokrit tərəfindən irəli sürülmüşdür. Demokritə görə, maddənin ən kiçik və bölünməz hissəciyi atomlardır. Yunanca tərcüməsi “bölünməz” olan atom sözünün bir termin kimi qəbul olunma səbəbi də, məhz budur. Maddə quruluşu haqqında o dövr üçün çox ciddi sayılan bu fikir nə Demokritin özü, nə də onun ardıclıları tərəfindən inkişaf etdirilməmişdir – atomların təbiəti və onların bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətləri haqqında heç bir fikir söylənməmişdir. Maddə quruluşu haqqındakı atomistik ideyalar, fizikanın elmi əsaslarının qoyulduğu sayılan XVII əsrdən inkişaf etməyə başlamışdır. Elə bu vaxtdan etibarən maddə quruluşunun molekulyar-kinetik nəzəriyyəsinin təməli qoyulmağa başlamışdır. Uzun müddət bu sahədə aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq XIX əsrin II yarısında molekulyar-kinetik nəzəriyyə, əsas etibarı ilə Maksvel, Bolsman və Klauzius tərəfindən inkişaf etdirilərək mükəmməl şəklə salınmışdır.

Molekulyar fizika

“Molekulyar fizika” fanini o‘rganishdan maqsad, kuzatishlar, amaliy tekshirish va tajribalarni ymumlashtirish asosida fizikaviy nazariya to‘g‘risida tushuncha hosil qilishdan iborat. Fizikaviy nazariya fizikaviy hodisalar va kattaliklar orasidagi bog‘lanishlarni matematik ko‘rinishda ifodalaydi. Shunga ko‘ra, molekulyar fizika fani ikki maqsadni ko‘zga tutadi: 1.U talabalarni kuzatish, o‘lchash va tajriba o‘tkazishning asosiy uslublari bilan tanishtirishi lozim, shu bilan birga, u umumiy fizika amaliyotidagi fizikaviy namoyishlar va laboratoriya-amaliy ishlari bilan qo‘shib olib borilishi lozim. 2.Molekulyar fizika kursi faqat tajribalargagina asoslanmasdan, balki fizikaviy nazariyani ham aniq bir matematik ko‘rinishda taqdim etib, talabalarning nazariy bilimlarini, xoh fizika sohasida, xoh fizika bilan chegaradosh bo‘lgan boshqa fanlar sohasida amaliy vazifalarni yechishda qo‘llashga o‘rgatadi. Shuning uchun umumiy fizika fani yetarli matematik saviyada va fanlararo chegaralarni aniq ko‘rsatish imkonini beruvchi doirada yoritilishi lozim: –talabalarda fizik qonunlar va tamoyillarni ularning matematik ifodalari bilan yetkazish; –talabalarni fizik hodisalar va fizik kattaliklarni aniq o‘lchashning asosiy usullari, tajribada olingan natijalarni qayta ishlash va tahlil qilish, muhim fizik asbobuskunalar tajriba natijalarini qayta ishlashda EHMdan foydalanishning eng sodda usullari bilan tanishtirish

Specifications

Search

Buxoro davlat universiteti Axborot texnologiyalar markazi © 2019

Powered by ATM

 • Bosh sahifa
  • Yangiliklar
  • Markaz rahbari
  • ARM haqida
  • Foto lavhalar
  • Sayt xaritasi
  • Blog Featured
  • About
  • Features
  • Services
  • O`zbek tilidagi adabiyotlar
  • Rus tilidagi adabiyotlar
  • Xorijiy tildagi adabiyotlar
  • Elektron talim vositalari
  • Ingliz tilidan topiklar
  • Fan dasturi
  • Malaka talablar

  ÜMUMİ FİZİKA KURSU MOLEKULYAR FİZİKA. Niftalı QOCAYEV. II Cild. Universitetlər üçün dərslik

  2 Niftalı QOCAYEV ÜMUMİ FİZİKA KURSU II Cild MOLEKULYAR FİZİKA Universitetlər üçün dərslik Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 01 aprel 2008-ci il tarixli 397 saylı əmri ilə tövsiyə olunmuşdur. Bakı

  3 Qafqaz Universiteti Nəşri Nəşr : 30 Prof. Niftalı QOCAYEV ÜMUMİ FİZİKA KURSU II cild MOLEKULYAR FİZİKA Universitetlər üçün dərslik DƏRSLİYƏ RƏY VERƏNLƏR: Prof. Bəhram ƏSGƏROV Azərbaycan MEA-nın akademiki, BDU-nun Bərk cisimlər kafedrasının müdiri Prof. Eldar MƏSİMOV BDU-nun Maddə quruluşu kafedrasının müdiri ELMİ REDAKTOR: Prof. Adil MAHMUDOV DİZAYN: Sahib KAZIMOV Qafqaz Universiteti Nəşriyyat Komissiyasının ci il tarixli Ç-QU /008 saylı təklifi və Elmi Şurasının tarix, 2008/61.04 sayılı qərarıyla Universitet nəşri olaraq çap olunmasına qərar verilmiştir. Q Qocayev Niftalı Mehralı oğlu, Bakı, 2008

  4 Oxuculara təqdim olunan bu dərslik müəllifin Bakı Dövlət universitetinin fizika fakültəsində 50 ilə yaxın müddətində oxuduğu mühazirələr əsasında yazılmışdır. Burada molekulyar fizika və termodinamikanın əsasları müasir proqrama uyğun olaraq sıx əlaqəli vahid bir kurs kimi şərh olunur. Dərslikdə molekulyar-kinetik nəzəriyyə, molekulların sürətlərə görə paylanması (Maksvel paylanması), termodinamikanın qanunları və onların tətbiqləri, real qazlar, mayelər, bərk cisimlər və onlarda baş verən fiziki hadisələr, həmçinin bəzi kinetik hadisələr (köçürmə hadisələri) proqrama tam uyğun olaraq müasir səviyyədə təhlil olunmuşdur. Kitab Universitetlərin fizika fakültələrinin birinci kurs bakalavrları üçün dərslik olmaqla yanaşı, eyni zamanda magistrlər və molekulyar fizika ilə maraqlanan hər kəs üçün də faydalı ola bilər.

  6 M Ü N D Ə R İ C A T ÖN SÖZ I FƏSİL BƏZİ QISA MƏLUMATLAR MOLEKULYAR FİZİKANIN MÖVZUSU ATOM VƏ MOLEKULLARIN QURULUŞU HAQQINDA QISA MƏLUMAT MOLEKULLARARASI QARŞILIQLI TƏSİR MADDƏNİN AQREQAT HALLARI. 23 II FƏSİL İDEAL QAZIN STATİSTİK NƏZƏRİYYƏSİ (MOLEKULYAR- KİNETİK NƏZƏRİYYƏ) MOLEKULYAR-KİNETİK NƏZƏRİYYƏNİN ƏSAS MÜDDƏALARI İDEAL QAZ MODELİ TEMPERATUR ANLAYIŞI. İSTİLİK TARAZLIĞI QAZIN TƏZYİQİ MOLEKULYAR-KİNETİK NƏZƏRİYYƏNİN ƏSAS TƏNLİYİ MOLEKULYAR-KİNETİK NƏZƏRİYYƏNİN ƏSAS TƏNLİYİNDƏN ALINAN NƏTİCƏLƏR TEMPERATURUN ÖLÇÜLMƏSİ. TEMPERATUR VAHİDLƏRİ BROUN HƏRƏKƏTİNİN NƏZƏRİYYƏSİ FIRLANMA BROUN HƏRƏKƏTİ MOLEKULYAR HƏRƏKƏTİN XARAKTERİSTİKALARI. 61

  7 2.11. TOQQUŞMALARIN ORTA SAYI MOLEKULUN SƏRBƏST YOLU. SƏRBƏST YOLUN ORTA UZUNLUĞU SƏRBƏST YOLUN ORTA UZUNLUĞUNUN TƏCRÜBİ YOLLA TƏYİNİ MOLEKULLARIN SÜRƏTİNİN TƏCRÜBİ YOLLA TƏYİNİ (ŞTERN TƏCRÜBƏSİ) BAROMETRİK DÜSTUR PERREN TƏCRÜBƏSİ MOLEKULLARIN SÜRƏTLƏRƏ GÖRƏ PAYLANMASI. PAYLANMA FUNKSİYASI EHTİMAL. EHTİMAL SIXLIĞI EHTİMAL VƏ ORTA QİYMƏT MOLEKULLARIN SÜRƏT TOPLANANLARINA GÖRƏ PAYLANMASI SÜRƏTLƏRİN QİYMƏTLƏRİNƏ GÖRƏ PAYLANMASI (MAKSVEL PAYLANMASI) NİSBİ SÜRƏTLƏ İFADƏ OLUNAN MAKSVEL PAYLANMASI MAKSVEL PAYLANMASININ TƏCRÜBİ TƏSDİQİ. LAMMERT-ELDRİC TƏCRÜBƏLƏRİ MAKSVEL-BOLSMAN PAYLANMASI III FƏSİL TERMODİNAMİKANIN BİRİNCİ QANUNU VƏ ONUN İDEAL QAZA TƏTBİQİ SİSTEM VƏ ONUN HALI. PROSES TARAZLIQLI VƏ TARAZLIQSIZ PROSESLƏR DÖNƏN VƏ DÖNMƏYƏN PROSESLƏR QAZIN GENİŞLƏNMƏSİ VƏ SIXILMASI ZAMANI GÖRÜLƏN İŞ DAXİLİ ENERJİ İSTİLİK MİQDARI TERMODİNAMİKANIN BİRİNCİ QANUNU ENTALPİYA

  8 3.9. İSTİLİK TUTUMU. SABİT HƏCMDƏ VƏ SABİT TƏZYİQDƏ İSTİLİK TUTUMU TERMODİNAMİKANIN BİRİNCİ QANUNUNUN İDEAL QAZA TƏTBİQİ İDEAL QAZIN İSTİLİK TUTUMU İDEAL QAZIN İSTİLİK TUTUMUNUN KVANT NƏZƏRİYYƏSİ HAQQINDA QISA MƏLUMAT TERMODİNAMİKANIN BİRİNCİ QANUNUNUN İDEAL QAZDA BAŞ VERƏN PROSESLƏRƏ TƏTBİQİ İDEAL QAZIN BOŞLUĞA GENİŞLƏNMƏSİ İZOTERMİK PROSES İZOBARİK PROSES ADİABATİK PROSES. ADİABAT TƏNLİYİ POLİTROPİK PROSES IV FƏSİL TERMODİNAMİKANIN İKİNCİ VƏ ÜÇÜNCÜ QANUNLARI TERMODİNAMİKANIN İKİNCİ QANUNU KARNO MAŞINI. DAİRƏVİ KARNO PROSESİ KARNO PROSESİNİN GEDİŞİ. KARNO MAŞINININ FAYDALI İŞ ƏMSALI KARNONUN BİRİNCİ TEOREMİ KARNONUN İKİNCİ TEOREMİ GƏTİRİLMİŞ İSTİLİK. KLAUZİUS BƏRABƏRSİZLİYİ ENTROPİYA ENTROPİYANIN HESABLANMASI ENTROPİYANIN FİZİKİ MƏNASI. BOLSMAN DÜSTURU ENTROPİYA VƏ SƏRBƏST ENERJİ TERMODİNAMİK TEMPERATUR ŞKALASI «MƏNFİ TEMPERATUR» TERMODİNAMİKANIN İKİNCİ QANUNUNUN STATİSTİK MAHİYYƏTİ TERMODİNAMİKANIN İKİNCİ QANUNUNUN FƏLSƏFİ MƏNASI TERMODİNAMİKANIN ÜÇÜNCÜ QANUNU (NERNST PRİNSİPİ). 188

  9 V FƏSİL REAL QAZLAR VƏ MAYELƏR MOLEKULLARARASI QARŞILIQLI TƏSİR QÜVVƏLƏRİ MOLEKULLARARASI İNDUKSİON QARŞILIQLI TƏSİR MOLEKULLARARASI ORİENTASİON QARŞILIQLI TƏSİR MOLEKULLARARASI DİSPERSİON QARŞILIQLI TƏSİR MOLEKULLARARASI QARŞILIQLI TƏSİR ENERJİSİ. LENNARD-CONS POTENSİALI HİDROGEN RABİTƏSİ MADDƏNİN AQREQAT HALLARI QAZ HALINDAN MAYE HALINA KEÇİD. TƏCRÜBİ İZOTERMLƏR BİRİNCİ NÖV FAZA KEÇİDİ REAL QAZIN HAL TƏNLİYİ. VAN DER VAALS TƏNLİYİ VAN DER VAALS İZOTERMLƏRİ. BÖHRAN HAL MAKSVELL QAYDASI GƏTİRİLMİŞ HAL TƏNLİYİ REAL QAZIN DAXİLİ ENERJİSİ REAL QAZIN BOŞLUĞA GENİŞLƏNMƏSİ COUL-TOMSON EFFEKTİ QAZLARIN MAYELƏŞMƏSİ MAYELƏRDƏ SƏTHİ GƏRİLMƏ İKİ MÜXTƏLİF MAYENİN SƏRHƏD SƏTHİNDƏ TARAZLIQ ŞƏRTİ. KƏNAR BUCAQ BƏRK CISIM-MAYE SƏRHƏD SƏTHİNDƏ TARAZLIQ ŞƏRTİ SƏTHİN ƏYRİLİYİ İLƏ ƏLAQƏDAR MEYDANA GƏLƏN TƏZYİQ KAPİLLYARLIQ ADSORBSİYA. SƏTHİ FƏAL MADDƏLƏR MAYELƏRİN BUXARLANMASI VƏ QAYNAMASI DOYMUŞ BUXAR TƏZYİQİNİN TEMPERATURDAN ASILILIĞI. KLAUZİUS-KLAPEYRON TƏNLİYİ MAYELƏRİN QAYNAMASI MAYENİN İFRAT QIZMASI. BUXARIN İFRAT DOYMASI MAYE KRİSTALLAR. MAYE KRİSTALLARIN NÖVLƏRİ. 301

  10 5.29. MƏHLULLAR MƏHLUL ÜZƏRİNDƏKİ DOYMUŞ BUXAR TƏZYİQİ. RAUL QANUNU HENRİ QANUNU MƏHLULUN QAYNAMA TEMPERATURU OSMOTİK TƏZYİQ VI FƏSİL BƏRK CİSİMLƏR MOLEKULUN SİMMETRİYA ELEMENTLƏRİ ASİMMETRİK MOLEKUL. AYNA SİMMETRİYASI KRİSTAL QƏFƏSİ KRİSTALLOQRAFİK KOORDİNAT SİSTEMİ. KRİSTAL MÜSTƏVİSİ, MİLLER İNDEKSLƏRİ KRİSTALDAXİLİ QÜVVƏLƏR. KRİSTAL QƏFƏSİNİN QURULUŞU İLƏ FİZİKİ XASSƏLƏRİ ARASINDAKI ƏLAQƏ KRİSTALIN DEFEKTLƏRİ BƏRK CİSMİN İSTİLİK TUTUMU BƏRK CİSMİN İSTİLİK TUTUMUNUN KVANT NƏZƏRİYYƏSİ BƏRK CİSMİN İSTİLİK TUTUMUNUN DEBAY NƏZƏRİYYƏSİ KRİSTALLAŞMA. ƏRİMƏ VƏ SUBLİMASİYA FAZA DİAQRAMLARI. ÜÇORTAQLI NÖQTƏ ANOMAL MADDƏLƏR. POLİMORFİZM İKİNCİ NÖV FAZA KEÇİDLƏRİ HELİUM I HELİUM II FAZA KEÇİDİ VII FƏSİL KİNETİK HADİSƏLƏR (KÖÇÜRMƏ HADİSƏLƏRİ) QƏRARLAŞMIŞ İSTİLİKKEÇİRMƏ QEYRİ-STASİONAR İSTİLİKKEÇİRMƏ DİFFUZİYA STASİONAR DİFFUZİYA QARŞILIQLI DİFFUZİYA. 398

  11 7.6. QEYRİ-STASİONAR DİFFUZİYA TERMODİFFUZİYA DAXİLİ SÜRTÜNMƏ. ÖZLÜLÜK KÖÇÜRMƏ ƏMSALLARI ARASINDA ƏLAQƏLƏR KÖÇÜRMƏ TƏNLİYİ MAYELƏRDƏ KÖÇÜRMƏ HADİSƏLƏRİ BƏRK CİSİMLƏRDƏ KÖÇÜRMƏ HADİSƏLƏRİ SEYRƏKLƏŞDİRİLMİŞ QAZLARDA KÖÇÜRMƏ HADİSƏLƏRİ EFUZİYA. MOLEKULYAR EFUZİYA İSTİLİK EFUZİYASI İZOTERMİK EFUZİYA RADİOMETRİK HADİSƏ ƏDƏBİYYAT. 433

  12 ÖN SÖZ Fizika ixtisasına yiyələnmək istəyən gənclərin ixtisas üzrə dünya görüşünün formalaşmasında Ümumi fizikanın müstəsna rolu var. Orta məktəbdə bu və ya digər fiziki hadisələr haqqında ümumi biliklər əldə etmiş gənclər, ümumi fizikanın köməkliyi ilə universitetdə bu hadisələrin dərinliklərinə varmaqla, onları təfsilatı ilə öyrənir, hadisələrin riyazi modellərini qurmaqla biliklərini daha da dərinləşdirir, özlərini daha mürəkkəb fiziki hadisələri dərk etməyə, daha yüksək səviyyəli nəzəri kursları öyrənməyə hazırlayırlar. Ona görə də, tələbələrin istifadə edəcəyi dərsliklər istər elmi, istərsə də pedaqoji yöndən bu yüksək tələbata cavab verəcək səviyyədə olmalıdır. Bu səbəbdən, Ümumi fizika üzrə dərslik yazmaq arzusunda olan hər kəs, öz üzərinə götürdüyü yüksək məsuliyyəti lazımınca dərk etməli, dərsliyi yazmağa başlamazdan əvvəl öz elmi-pedaqoji imkanlarını və bu sahədəki səriştəliliyini dərindən nəzərdən keçirməli və yalnız müsbət qənaətə gəldikdən sonra belə məsul işə başlamalıdır. Əlyazma hazır olduqdan sonra isə, onu, yalnız səriştəli mütəxəssislərin süzgəcindən keçirdikdən sonra çapa təqdim etmək olar. Bunlar mənim şəxsi qənaətim olduğundan, Ümumi fizikanın Molekulyar fizika bölməsi üzrə dərslik yazmağa başlamazdan əvvəl, bu tələblərə özünütənqid mövqedən yanaşdıqdan sonra fəaliyyətə başladım. Əlyazma hazır olduqdan sonra, onu birbaşa aidiyyəti olan mütəxəssislərə verərək, onlardan tənqidi qeyd və məsləhətlərini bildirmələrini xahiş etdim. Sərəncamınızda olan bu dərslik, məhz belə ciddi süzgəclərdən keçdikdən sonra işıq üzü görmüşdür. Bununla bərabər, oxucuların tənqid və təkliflərinin ola biləcəyini də istisna etmirəm. Belə təklifləri mənə göndərəcək oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm. Dərsliyin əsasını, Molekulyar fizika üzrə 50 ilə yaxın müddətdə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində, 5 il İstanbul və Ərzurum Atatürk universitetlərinin Fən fakültələrində, ci tədris ilində isə Qafqaz universitetinin Riyaziyyat və fizika bölümündə oxuduğum mühazirələr təşkil edir. Dərsliyin ərsəyə gəlməsində, müəllifdən başqa digər şəxslərin də əməyi danılmazdır. Kitabın yazılması və nəşrə hazırlanması zamanı öz qeydləri və faydalı məsləhətləri ilə onun səviyyəsinin yüksəlməsinə kömək etmiş BDUnun Bərk cisimlər fizikası kafedrasının müdiri, akademik Bəhram Əsgərova, Optika və molekulyar fizika kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat 11

  13 Melekulyar Fizika elmləri doktoru, prof. Faiq Əhmədova, Maddə quruluşu kafedrasının müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof. Eldar Məsimova, Kristalloqrafiya, mineralogiya və geokimya kafedrasının müdiri, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, prof. Məmməd Çiraqova və fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent Hakim Abbasova dərin təşəkkürümü bildirirəm. Dərsliyin elmi redaktoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, prof. Adil Mahmudova əlyazmanı redaktə edərkən çəkdiyi böyük zəhmətə və verdiyi faydalı məsləhətlərə görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Kitabı çapa hazırlayarkən dizayn və tərtib işlərində göstərdikləri köməyə görə BDU-nun əməkdaşları, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dos. Lalə Vəliyevaya, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Məcid Qocayevə, BDU nəzdindəki Fizika Problemləri elmi-tədqiqat institutunun əməkdaşları Ülkər Ağayeva və Xavər Həsənovaya, Qafqaz universitetinin əməkdaşları Ramil Hacıyevə və Sahib Kazımova təşəkkür edirəm. Prof. Niftalı Qocayev Qafqaz Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti. Bakı, 2008-ci il. 12

  14 Təhsil millətin gələcəyidir *** Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. Cəmiyyət təhsilsiz inkişaf edə bilməz. Heydər ƏLİYEV Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Təhsil Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasının ən öncül istiqamətlərindən biridir *** Təhsil hər bir ölkənin gələcəyini müəyyən edir. İlham ƏLİYEV Azərbaycan Respublikasının Prezidenti I F Ə S İ L BƏZİ QISA MƏLUMATLAR 1.1. MOLEKULYAR FİZİKANIN MÖVZUSU Mexanikada cisim, yalnız həcmi və kütləsi ilə xarakterizə olunur, onun daxili quruluşunu və halını müəyyən edən digər parametrlər – temperatur, təzyiq və sair mexanika üçün əhəmiyyət kəsb etmir. Mexanikada cismə müəyyən həcmli səlt maddə kimi baxılır. Cismin kütləsi və ona təsir edən yekun qüvvə məlum olduqda, tərtib olunmuş hərəkət tənliyini başlanğıc şərtlər daxilində həll etməklə, cismin hərəkətini xarakterizə edən bütün fiziki kəmiyyətləri müəyyən etmək olur. Lakin, elə fiziki hadisələr var ki, onları öyrənmək üçün maddənin daxili quruluşunu və onun halını müəyyən edən makroskopik parametrləri – temperatur, təzyiq, daxili enerji və sairləri bilmək, həmçinin, bunlar arasında əlaqə yaratmaq lazım gəlir. Fizikanın bu bölməsi molekulyar fizika adlanır. Bir qədər konkret desək, molekulyar fizika – maddənin daxili quruluşuna və onu təşkil edən hissəciklərin (atom və molekulların) hərəkət qanunlarına əsaslanaraq onun xassələrini, müxtəlif aqreqat halları arasında baş verən keçidlərin qanunauyğunluqlarını, müəyyən xarici təsirlər nəticəsində baş verən fiziki hadisələri və sairləri öyrənməklə məşğuldur. Molekulyar fizika bəhsində elə fiziki hadisələrlə rastlaşırıq ki, onları öyrənmək üçün, hətta atom və molekulların özlərinin də daxili quruluşlarını bilmək lazım gəlir. Molekul və atomun daxili quruluşu yuxarı kurslarda tədris olunan atom fizikası və kvant mexanikasında təfsilatı ilə öyrənildiyindən, həmin anlayışlara ehtiyac duyulan yerlərdə onlar haqqında yalnız hazır məlumatları verməklə kifayətlənəcəyik. 13

  15 Melekulyar Fizika Molekulyar fizika, çoxlu sayda hissəciklərdən (atom və molekullardan) ibarət olan sistemləri və bu sistemlərdə baş verən hadisələri öyrəndiyinə görə, belə sistemlər üçün səciyyəvi olan bəzi məsələlər üzərində dayanmaq lazımdır. Onu da qeyd edək ki, sistemin çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət olması, onun daxilində baş verən prosesləri öyrənmək üçün xüsusi metodlardan istifadə etmək zəruriyəti yaradır. Bu səbəbdən, mümkün olan belə metodlar haqqında qısa məlumat verək. Həmin metodlar aşağıdakılardır: dinamik metod, statistik metod və termodinamik metod. Dinamik metod. İlk baxışda bizə elə gəlir ki, guya çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət sistemlərdə baş verən hadisələri öyrənmək çətin iş deyildir. Doğrudan da, qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün, sistemi təşkil edən hissəciklərdən hər birinin kütləsini və ona təsir edən yekun qüvvəni bilmək kifayətdir. Çünki, hissəciklərin hər biri üçün hərəkət tənliyini (Nyutonun 2- ci qanununun riyazi ifadəsini) tərtib etdikdən sonra alınan diferensial tənliklər sistemini başlanğıc şərtlər daxilində həll etməklə, sistemə daxil olan hissəciklərdən hər birinin yerdəyişmə vektorunun zamandan asılılığı, yəni r r r = (t) asılılığı müəyyən oluna bilər. (t ) -dən zamana görə birinci tərtib törəmə alsaq, maddi hissəciyin sürətini, ikinci tərtib törəmə alsaq isə təcilini təyin edə bilərik. Bu kəmiyyətləri bildikdən sonra maddi hissəciyin impulsunu (hərəkət miqdarını), kinetik enerjisini və onun hərəkətini xarakterizə edən digər fiziki kəmiyyətləri müəyyən etmək olar. Məsələnin belə həll metodu dinamik metod adlanır. Dinamik metod ilk baxışda cəzbedici görünür. Lakin, deyilənləri axıradək icra etmək o qədər də asan məsələ deyildir. Bu yolda qarşımıza iki ciddi çətinlik çıxır. Bunlardan biri, baxılan sistemlərin (cisimlərin) çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət olmasıdır – ən kiçik makroskopik sistem olan 1 qrammol maddə təxminən molekuldan ibarətdir. Bu sistemi dinamik üsulla öyrənmək üçün, bütün molekulların koordinat (x i,y i, z i ) və impulslarını (K x, K y, K z ) müəyyənləşdirmək lazımdır. Qarşıya qoyulan bu məsələni həll etmək üçün tənlik tərtib edərək, onları həll etmək lazımdır. Tərtib olunan çoxlu sayda diferensial tənliklərdən ibarət mürəkkəb sistemi həll etmək üçün, hər molekulun halını müəyyənləşdirən başlanğıc şərtlərini müəyyən bir anda molekulların koordinat və impulslarının qiymətlərini bilməliyik. Bu isə özü-özlüyündə çox müşkül məsələdir. Bu çətinliyi nümayiş etdirən sadə bir misala nəzər salaq. Tutaq ki, normal şəraitdəki 1 sm 3 qaz molekullarının, yəni təxminən 2, sayda molekulun hərəkətini öyrənmək tələb olunur. Hər molekul 3 fəza koordinatı (x, y, z) və sürətinin 3 toplananı ilə, yəni 6 14

  16 Bəzi qısa məlumatlar kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Deməli, baxdığımız sistemin (1 sm 3 qazın) hər hansı andakı halını xarakterizə etmək üçün 6 2, sayda kəmiyyət müəyyən etmək lazımdır. Bir saniyədə 1 milyon əməliyyat aparan kompüterdən istifadə etsək, qarşımıza qoyduğumuz bu məsələni illər boyunca fasiləsiz işləməklə həll edə bilərik. Bu isə, praktik cəhətdən tamamilə əlverişsiz olmaqla yanaşı, ağıla sığmayan işdir. Ən yaxşı halda, müasir kompüterlərdən istifadə etməklə, təxminən milyon molekuldan ibarət olan sistemin hərəkətini dinamik metodla öyrənmək mümkündür. Deməli, hissəciklərinin sayı milyondan qat-qat çox olan sistemlərin öyrənilməsi ilə məşğul olan molekulyar fizika üçün dinamik metod tamamilə əlverişsizdir. İkinci çətinlik birincidən az əhəmiyyətli deyildir. Məsələ ondadır ki, hətta müasir kompüterlərlə mümkünsüz məsələni həll edə bilsək də, yəni hədsiz dərəcədə çoxlu sayda molekulların koordinat və impulslarından ibarət nəhəng cədvəl tərtib etsək də, bu cədvəl bir şeyə yaramaz. Çünki, əldə etdiyimiz rəqəmlər dəryasından istifadə etməklə, sistemin halını xarakterizə edən makroskopik parametrlər (həcm, təzyiq, temperatur) arasındakı əlaqələri müəyyən etmək, praktik olaraq mümkün deyildir. Statistik metod. Yuxarıdakı qısa şərhdən göründüyü kimi, dinamik metod çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət olan sistemdə gedən prosesləri öyrənmək üçün tamamilə əlverişsizdir. Başqa sözlə desək, belə sistemlərdə gedən fiziki prosesləri öyrənmək üçün, sistemi təşkil edən hər bir hissəciyi, yalnız onu xarakterizə edən fərdi fiziki kəmiyyətlərlə təsvir etməklə hissəciyin fərdi hərəkətini müəyyənləşdirmək yolu – dinamik metod yaramır. Çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət sistemləri, ayrı-ayrı hissəciklərə aid fərdi kəmiyyətlərlə deyil, hissəciklər toplusuna, yəni bütövlüklə sistemə xas olan kəmiyyətlərlə xarakterizə etdikdə, ümid verici nəticələr alınır. Belə sistemlər statistik qanunlara tabedir. Sistemi təşkil edən hissəciklərin sayı çox olduqca, statistik yolla əldə edilən nəticələr daha etibarlı olur. Statistik sistemlərdə mövcud olan qanunlar, ehtimal nəzəriyyəsinə əsaslanaraq statistik metodla müəyyənləşdirilir. Bu metodla az miqdarda hissəciklərdən ibarət sistemlərdə gedən fiziki prosesləri öyrənmək olmaz. Statistikada, sistemi təşkil edən hissəciklərdən hər biri, hissəciklər toplusunun orta xarakteristikaları ilə təsvir olunur. Məsələn, statistik metodda söhbət ayrı-ayrı hissəciklərin (fərdi hissəciklərin) enerjisindən deyil, bir hissəciyə düşən orta enerjidən gedir. Termodinamik metod. Bir az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, statistik metodla yalnız çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət olan sistemləri tədqiq etmək 15

  17 Melekulyar Fizika olar, başqa sözlə, statistik metodun əsasını sistemdəki hissəciklər sayının kifayət qədər çox olması təşkil edir. Bu növ sistemlərdə baş verən fiziki hadisələri başqa metodla da öyrənmək mümkündür. Müəyyən olunmuşdur ki, sistemdə baş verən hadisələrin daxili mexanizminə fikir vermədən də, sistemi bütövlükdə xarakterizə edən makroskopik fiziki kəmiyyətləri və onlar arasındakı əlaqələri müəyyən etmək mümkündür. Belə yanaşma üsulu termodinamik metod adlanır. Termodinamik metodun mümkünlüyü, sistemin çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət olmasındadır. Bu mümkünlük onunla əlaqədardır ki, çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət sistemin termodinamik tarazlıq halında, sistemin halını xarakterizə edən makroskopik parametrlər, onu təşkil edən hissəciklərin koordinat və impulslara görə ilkin paylanma detallarına qarşı həssas deyildir. Termodinamik tarazlıqdakı sistemin təcrübi yolla ölçülmüş parametrləri (temperatur, təzyiq və sair) sistemin orta xarakteristikaları olmaqla yanaşı, hal parametrləridir. Sistemin makroskopik xarakteristikası olan hal parametrləri onun, yalnız verilmiş konkret halını xarakterizə edir, onun bu hala haradan və hansı yolla gəlməsindən asılı deyildir. Məsələn, sistemin temperaturu 15 kelvindirsə, sistemin soyudulma, yaxud qızdırılma yolu ilə, izotermik, yoxsa adiabatik və sair proseslərdən hansını icra etməklə bu hala gəlməsinin 15 kelvinə heç bir dəxili yoxdur. Vacib olanı odur ki, verilmiş anda sistemin temperaturu 15 kelvindir. Eyni sözləri, təzyiq haqqında da demək olar. Deyilənlərdən də göründüyü kimi, p və T tarazlıqda olan makrosistemin halını təsvir edən hal parametrləridir. Termodinamik metodda, sistemin halını xarakterizə edən müəyyən makroskopik kəmiyyətlər temperatur, təzyiq, daxili enerji və sair arasında mövcud olan əlaqələr müəyyənləşdirilir. Məsələn, müəyyən qaz kütləsini üç makroskopik fiziki kəmiyyətlə – həcm, temperatur və təzyiqlə xarakterizə edərək, təcrübi yolla bunlar arasında əlaqə yaratmaq mümkündür: Boyl- Mariot, Gey-Lüssaq və sair qanunlar, məhz bu kəmiyyətlər arasında əlaqə yaradan qanunlardır. Bir az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, haqqında söhbət etdiyimiz məsələləri statistik metodla da həll etmək mümkündür. Deməli, statistik və termodinamik metodlar eyni məsələləri müxtəlif yollarla həll edən metodlardır. Onu da unutmaq olmaz ki, bu metodlardan hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Məsələn, termodinamikada pv = RT ifadəsi təcrübi yolla, statistik fizikada isə nəzəri olaraq ( p = nkt şəklində) müəyyənləşdirilir. 16

  18 Bəzi qısa məlumatlar Buradakı hər iki ifadə eyni məna daşıyır. Doğrudan da, N – bir mol qazdakı molekulların sayını, V isə 1 mol qazın həcmini ifadə etdiyindən, vahid həcmdəki molekulların sayı: n = N / V olar. Nk = R yazsaq, P = nkt / V = RT / V, yəni pv = RT olur ATOM VƏ MOLEKULLARIN QURULUŞU HAQQINDA QISA MƏLUMAT Maddə, atom və molekullardan ibarət olduğundan, onun daxilində gedən proseslərin bu hissəciklərin quruluşu ilə əlaqədar olan tərəflərini öyrənmək üçün, atom və molekulların quruluşu haqqında məlumatımız olmalıdır. Bunu nəzərə alaraq, atom və molekulların quruluşu haqqında gələcəkdə bizə lazım olacaq bəzi məlumatlarla tanış olaq. Molekul, maddənin kimyəvi xassələrini özündə cəmləşdirən ən kiçik hissəciyidir. Bu tərifin mənasını daha aydın başa düşmək üçün bir misala nəzər salaq. Aydındır ki, suyun ən kiçik hissəcikləri elektron, proton və neytrondur. Lakin, bunlar nə təklikdə, nə də birlikdə suyun kimyəvi xassələrini özündə əks etdirmir. Hətta, bir-biri ilə kimyəvi rabitə əmələ gətirməyən bir sərbəst oksigendən və iki hidrogendən ibarət atomlar toplusu da su deyildir. Suyun kimyəvi xassələrini özündə cəmləşdirən ən kiçik hissəcik, yalnız HO 2 kimyəvi birləşməsidir ki, buna da su molekulu deyilir. Eyni sözləri digər molekullar, məsələn, CO 2 karbon qazı molekulu, CH 6 6 benzol molekulu və sair molekullar haqqında da demək olar. Məlum olduğu kimi, molekul öz növbəsində atomlardan ibarətdir. Ona görə də, ilk söhbətimizi atomun quruluşu haqqındakı məlumatdan başlamaq məsləhətdir. Atom – elementin kimyəvi xassələrini özündə cəmləşdirən ən kiçik hissəciyidir. Daxili quruluşuna fikir verməsək, atomu, radiusu təxminən 10-8 sm olan kürə kimi təsəvvür edə bilərik. Lakin, atom, ümumi halda ayrı-ayrı hissəciklərdən – elektron, proton və neytronlardan təşkil olunmuş mürəkkəb sistemdir. Atom, radiusu sm olan müsbət yüklü nüvədən və onun ətrafında müəyyən qayda ilə paylanmış elektronlardan ibarətdir. Atom bütövlükdə neytraldır, çünki nüvənin yükü ədədi qiymətcə elektronların yekun yükünün miqdarına bərabərdir. Nüvə də bəsit olmayıb, mürəkkəb quruluşa malikdir – müsbət yüklü protonlardan və yük daşımayan neytronlardan ibarətdir. Neytron və proton nüvə hissəcikləri olduğundan, onlar nuklon adlandırılır. Bu ad nucleus (ingiliscə nüvə deməkdir) sözündən tərtib olunmuşdur. Eyni yüklü hissəciklərin, yəni 17

  19 Melekulyar Fizika protonların, radiusu sm olan çox kiçik həcmdə yerləşməsi ilk baxışda qəribədir, çünki protonlar bir-birini itələdiyindən, onlar belə yaxın məsafədə yerləşərək dayanıqlı sistem əmələ gətirməməlidir. Bəs belədirsə, protonları bir-birinə bağlayan hansı qüvvədir? Bu sualın qismən cavabı Mexanika 1 kursunda verilmişdir. Orada qeyd olunduğu kimi, təbiətdə 4 növ fundamental qüvvə mövcuddur. Bunlardan biri, məhz nüvə qüvvəsidir. Nüvə qüvvəsi, nuklonlar arasında təsir göstərən qısa radiuslu (yaxın təsirli) güclü cazibə qüvvəsidir. Protonlar arasındakı nüvə cəzb qüvvəsi, onlar arasındakı elektrostatik itələmə qüvvəsindən müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyük olduğundan, protonlar bir-birini itələmir, əksinə cəzb edir. Atom elementar hissəciklərdən təşkil olunduğundan, onun daxili quruluşu klassik mexanika qanunları ilə deyil, tədqiqat obyekti mikrohissəciklər olan kvant mexanikası qanunları ilə öyrənilir. Kvant mexanikasına görə, atom ixtiyari enerjiyə deyil, yalnız müəyyən enerjilərə malik ola bilər – diskret enerji hallarında olur. Atomun hər enerji halını sxematik olaraq bir üfüqi xətlə təsvir etsək, onun enerji səviyyələrini (atomun enerji spektrini) şəkil 1.1- dəki kimi təsvir etmək olar. Burada, E 0 – əsas (həyəcanlanmamış) halın, E 1, E2, E3 və sair isə uyqun olaraq, 1-ci, 2-ci, 3-cü və sair həyəcanlanmış halların enerjiləridir. Şəkil 1.1-dən də göründüyü kimi, həyəcanlanmış halların sıra nömrələri artdıqca, qonşu enerji səviyyələri arasındakı fərq azalır. Atoma, ixtiyari iki səviyyə arasındakı enerji fərqinə bərabər miqdarda enerji verildikdə, o nisbətən aşağı enerji səviyyəsindən müvafiq yuxarı enerji səviyyəsinə keçər. Tərsinə, atom nisbətən yuxarı enerji səviyyəsindən aşağı enerji səviyyəsinə keçdikdə, bu səviyyələrin enerjiləri fərqinə bərabər miqdarda enerji verir. Bu enerji, ya elektromaqnit dalğası şəklində şüalanır (atomun şüalanması), ya da zərbə vasitəsilə digər atoma verilir (şüalanmasız keçid). Molekul, iki və daha çox atomdan ibarət olan daha mürəkkəb sistemdir. Buna daxil olan atomlar bir-birinə kimyəvi rabitələrlə bağlıdır. Molekul elementar hissəciklərdən ibarət olduğundan, onun quruluş və xassələri kvant mexanikasına əsaslanaraq öyrənilir. Müəyyən olunmuşdur ki, molekulun da enerjisi kvantlanır, yəni molekullar istənilən enerjiyə deyil, yalnız müəyyən diskret enerjilərə malikdir. Lakin, molekul atoma nəzərən daha mürəkkəb sistem olduğundan, onun malik ola biləcəyi enerjilər toplusu – molekulun enerji spektri atomunkuna nəzərən daha mürəkkəbdir. Heç bir hesablama 1 N.M. Qocayev. Ümimi fizika kursu, 1-ci cild, Mexanika, Bakı

  20 Bəzi qısa məlumatlar aparmadan deyə bilərik ki, molekul daxilində bir-biri ilə bilavasitə kimyəvi rabitə əmələ gətirməyən atomlar arasındakı qarşılıqlı təsir nəzərə alınmadıqda, molekulun enerjisi, onu təşkil edən atomların enerjilərinin additiv cəminə bərabərdir. Bu qeydləri nəzərə alaraq, molekulun enerjisini müəyyən edək. Sadə mülahizələrə istinad etməklə, molekulun enerjisinin aşağıdakı E n E 4 E 3 E 2 E 1 Şəkil Atomun enerji səviyyələri. tərkib hissələrdən ibarət olduğunu söyləyə bilərik: 1. Molekulu təşkil edən atomların enerjiləri, 2. Molekul daxilində bir-biri ilə kimyəvi rabitə əmələ gətirən atomların bir-birinə nəzərən rəqsi hərəkətinin enerjisi, 3. Molekulun bir bütöv olaraq oxlar ətrafında fırlanma enerjisi. Molekulun tam enerjisini müəyyənləşdirən üç növ enerjinin birincisi atomun elektron enerjisidir ( E el. ) – diskret enerji səviyyələrində yerləşmiş elektronların enerjisidir. Bundan başqa, molekula daxil olan atomlar öz tarazlıq vəziyyətləri ətrafında rəqs etdiyindən, bu hərəkətlə də əlaqədar enerji mövcuddur. Enerjinin bu toplananı rəqs enerjisi ( E r ) adlanır. Nəhayət, molekul üçölçülü hissəcik olmaqla, həm də fırlanma enerjisinə ( E f ) malikdir. Haqqında söhbət etdiyimiz bu üç növ enerji arasındakı qarşılıqlı təsirin nəzərə alınmadığı halda, molekulun yekun enerjisi aşağıdakı kimi təyin olunur: E = Eel + Er + E f. Kvant mexanikasına görə, elektron, rəqs və fırlanma enerjilərindən hər biri kvantlanır hər üç növ enerji diskret qiymətlər alır. Lakin, 3 müxtəlif 19

  21 Melekulyar Fizika enerji növünün spektrləri müxtəlif quruluşa malikdir. İsbat olunmuşdur ki, fırlanma enerji səviyyələri rəqs enerji səviyyələrinə nəzərən daha sıx, rəqs enerji səviyyələri isə elektron enerji səviyyələrinə nəzərən daha sıx yerləşir. Bir qədər konkret desək, iki qonşu elektron səviyyəsi arasında təxminən 10 rəqs enerji səviyyəsi, iki rəqs səviyyəsi arasında isə təxminən 10 fırlanma enerji səviyyəsi yerləşir, yəni Δ E el. >> Δ E r >> Δ E f. Başqa sözlə desək, iki qonşu fırlanma səviyyəsi arasında keçid yaratmaq üçün lazım olan enerji ən az, iki elektron səviyyəsi arasında keçid yaratmaq üçün lazım olan enerji isə ən böyükdür MOLEKULLARARASI QARŞILIQLI TƏSİR İki neytral atom, yaxud molekul bir-birinə yaxınlaşdıqda, müəyyən məsafədən (atom, yaxud molekulun diametri tərtibində olan məsafədən) başlayaraq bir-birini cəzb etməyə başlayır. Oxucu, bu cəzbetmə qüvvəsinin ümumdünya cazibə qüvvəsi olduğunu düşünə bilər. Belə düşünmə, ilk baxışda təbii olsa da, yanlışdır. Müəyyən kütləyə malik molekullar arasında həmişə mövcud olan ümumdünya cazibə qüvvəsi hiss olunmayacaq dərəcədə kiçik olduğuna görə, haqqındı söhbət apardığımız cazibənin səbəbini başqa yerdə axtarmaq lazımdır. Bildiyimiz kimi, istər atomlar, istərsə də molekullar yüklü elementar hissəciklərdən ibarət mürəkkəb sistemlərdir. Ona görə də, atom və molekullar arasında çox zəif ümumdünya cazibə qüvvəsi ilə yanaşı, həm də elektromaqnit təbiətli cazibə qüvvəsi mövcuddur. Müəyyən olunmuşdur ki, söhbətini etdiyimiz bu cazibə qüvvəsi, qarşılıqlı təsirdə iştirak edən maddi hissəciklər arasındakı məsafənin 7-ci dərəcəsi ilə tərs mütənasibdir: A F c =. 7 r Burada, A- mütənasiblik əmsalı, r isə qarşılıqlı təsirdə olan hissəciklərin mərkəzləri arasındakı məsafədir. Göründüyü kimi, bu qüvvə mərkəzi qüvvədir. Ümumiyyətlə, mərkəzi qüvvə (yalnız təsir məsafəsindən asılı olmaqla təsir xətti mərkəz adlanan nöqtədən keçən qüvvə) ilə onun yaratdığı potensial sahə arasında qüvvənin cazibə, yaxud itələmə olmasından asılı olmayaraq, F = du / dr asılılığı mövcuddur. Bunu nəzərə aldıqda, iki atom (yaxud, iki molekul) arasında mövcud olan qarşılıqlı təsir enerjisi: U c. = – a / r 6

  22 Bəzi qısa məlumatlar olur. Burada a – atomun (yaxud, molekulun) elektron quruluşu ilə əlaqədar mütənasiblik əmsalıdır. Bununla yanaşı, müəyyən məsafədən başlayaraq, qarşılıqlı təsirdə olan atomlar (yaxud, molekullar) arasında həm də itələmə qüvvəsi təsir etməyə başlayır. Bu qüvvə də elektrik təbiətlidir – atomlar birbirinə kifayət qədər yaxınlaşdıqda, onların elektron buludları bir-birini örtdüyünə ( iç-içə girdiyinə ) görə və nüvələr bir-birinə kifayət qədər yaxınlaşdığından, atomlar arasında güclü itələmə qüvvəsi meydana gəlir. Bu qüvvənin məsafədən asılılığı B F it. = 13 r kimi ifadə olunur. Burada, B-mütənasiblik əmsalıdır. Göründüyü kimi, neytral atom, yaxud molekullar arasındakı itələmə qüvvəsi, onlar arasındakı cazibə qüvvəsinə nəzərən məsafədən daha kəskin asılıdır. Qüvvə ilə potensial enerji arasındakı asılılığa nəzər salsaq, qarşılıqlı təsir (itələmə) enerjisinin atomlararası məsafədən asılılığının U it. = b / r 12 İfadəsi ilə təsvir olunduğuna inanarıq. Burada b – atomun (yaxud, molekulun) növündən asılı olan sabit kəmiyyətdir. Atomun (yaxud, molekulun) radiusu dedikdə nə başa düşəcəyimizə bir qədər aydınlıq gətirək. Şübhəsiz ki, bu hissəciklər müəyyən radiuslu sərt kürə deyildir. Radius anlayışı, atomlararası (yaxud, molekullararası) məsafənin azalmasından asılı olaraq, çox kəskin artan itələmə qüvvəsinin varlığı ilə əlaqədardır. Bu qüvvənin varlığı hesabına atomlar (yaxud, molekullar) bir-birinə, praktik olaraq, yalnız müəyyən məsafəyədək yaxınlaşa bilir. Ona görə də, bizə elə gəlir ki, guya atomlardan (yaxud, molekullardan) hər biri onların yaxınlaşa bildiyi ən qısa məsafənin yarısına bərabər radiuslu kürədir. Başqa sözlə desək, atomlar (yaxud, molekullar) arasında mövcud olan cazibə qüvvəsi, onların müəyyən həcmə malik olması ilə əlaqədardır. Deyilənlərdən belə nəticəyə də gəlmək olar: bir halda ki, atomun radiusu iki atomun bir-birinə mümkün olan qədər yaxınlaşması ilə əlaqədardır, onda belə çıxır ki, atomun radiusu temperaturdan asılı olmalıdır – mühitin temperaturu yüksəldikcə, onu təşkil edən atomların radiusu kiçilməlidir. Bu mülahizə məntiqə uyğundur. Doğrudan da, mühitin temperaturu yüksəldikcə, onu təşkil edən atomların istilik hərəkətinin kinetik enerjisi artır və bu səbəbdən, nisbətən böyük enerjiyə malik atomlar bir-birinə daha çox yaxınlaşa bilir ki, bu da atomun radiusunun kiçilməsi deməkdir. Həqiqətdə də belə olur. 21

  23 Melekulyar Fizika Lakin, atomlararası itələmə qüvvəsi o qədər böyükdür ki, atomların kinetik enerjisinin artması, bu qüvvəni dəf etməkdə zorluq çəkir və ona görə də, atomlar əvvəlkinə nəzərən bir-birinə çox az yaxınlaşır, başqa sözlə desək, atomun radiusu temperaturdan asılı olaraq dəyişir, lakin, bu dəyişmə çox cüzi olur. Beləliklə, qarşılıqlı təsirdə olan neytral atomlar (yaxud, molekullar) arasında eyni zamanda həm cazibə, həm də itələmə qüvvələri mövcuddur. Hər iki qüvvə eyni zamanda təsir etdiyindən, sistemin yekun qarşılıqlı təsir enerjisi: U U c + U = – a / r 6 +b / r 12. = it Bu potensial enerji, elmi ədəbiyyatlarda Lenard-Cons potensialı adlanır. Qarşılıqlı təsir enerjisinin məsafədən asılılığı şəkil 1.2-də təsvir olunmuşdur. Əyrinin minimumuna uyğun gələn məsafədə itələmə və cazibə qüvvələri bir-birini tarazlaşdırır. Bu məsafə atomun (yaxud molekulun) diametri olaraq qəbul olunur. E r o r D Şəkil 1.2. Atomlararası qarşılıqlı təsir enerjisinin məsafədən asılılıq əyrisi 22

  24 Bəzi qısa məlumatlar Cazibə və itələmə qüvvələrinin, qarşılıqlı təsirdə iştirak edən maddi hissəciklər arasındakı məsafədən asılılıq xarakteri müxtəlif olduğuna görə, daha konkret desək, itələmə qüvvəsi cazibə qüvvəsinə nəzərən məsafədən asılı olaraq daha kəskin dəyişdiyinə görə, nisbətən uzaq məsafələrdə (hissəciklər arasındakı məsafə, onların diametrindən hiss olunacaq dərəcədə böyük olduğu hallarda) cazibə, nisbətən yaxın məsafələrdə isə itələmə qüvvəsi üstünlük təşkil edir. Bunun səbəbi, itələmə qüvvəsinin ( F it 1 / r 13 ) cazibə qüvvəsinə ( Fc. 1/ r 7 ) nəzərən məsafədən daha kəskin asılı olmasıdır. Atomlararası məsafənin dəyişməsi ilə əlaqədar, neytral atomlar (yaxud, molekullar) arasındakı qarşılıqlı təsir enerjisi, onlar arasındakı müəyyən bir məsafədə – cazibə və itələmə qüvvələrinin qiymətcə bir-birinə bərabər olduğu məsafədə, minimal qiymət alır. Bu vəziyyətdə qarşılıqlı təsirdə olan iki maddi hissəcik – iki atom (yaxud iki molekul) arasındakı məsafənin yarısı atomun (yaxud, molekulun) van der vaals radiusu, enerjinin minimum qiyməti isə van der vaals enerjisi adlanır. Bu enerji, qarşılıqlı təsirdə olan hissəciklər arasındakı van der vaals rabitəsini qırmaq üçün lazım olan enerji olduğuna görə, van der vaals dissosiasiya enerjisi də adlanır. Atomun (yaxud, molekulun) radiusu haqqındakı qeydlərimizi, qarşılıqlı təsir enerjisinin atomlararası məsafədən asılılıq qrafikinə nəzər salmaqla davam etdirək. Qarşılıqlı təsirdə olan hissəciklər – atomlar (yaxud, molekullar) arasındakı itələmə qüvvəsi, bu hissəciklər arasındakı məsafənin qısalmasından asılı olaraq çox kəskin artdığına görə, potensial enerji əyrisinin itələməni ifadə edən qismini r oxuna perpendikulyar istiqamətdə yönələn düz xətlə əvəz edə bilərik. Bu o deməkdir ki, qarşılıqlı təsirdə olan hissəciklərin mərkəzləri, hissəciyin diametrindən qısa məsafəyə qədər yaxınlaşa bilməz, başqa sözlə, atom və yaxud molekul sərt kürə kimi təsəvvür olunur. Bildiyimiz kimi, iki sərt kürənin mərkəzləri bir-birinə, kürə diametrindən kiçik məsafəyədək yaxınlaşa bilməz. Bunlar arasındakı ən qısa məsafə kürənin diametrinə bərabərdir MADDƏNİN AQREQAT HALLARI Aqreqat halı dedikdə, maddənin qaz, maye və bərk cisim halları başa düşülür 2. Bu halların mövcudluğu, bir-biri ilə rəqabətdə olan iki faktorla əlaqə- 2 Aqreqat sözü ingiliscə bağlayıram mənasını daşıyan aggreo sözündən tərtib olunmuşdur. Maddənin dördüncü aqreqat halı plazma Molekulyar fizika kursunda tədris olunmadığından, burada onun haqqında söhbət aparılmır. 23

  25 Melekulyar Fizika dardır. Aqreqat halları haqqında daha təfsilatlı məlumat almaq üçün, həmin faktorlara nəzər salaq. Məlum olduğu kimi, atom və molekullar daimi qarma-qarışıq (xaotik) hərəkətdədir. Təbiidir ki, hərəkətdə iştirak edən istənilən maddi hissəcik müəyyən kinetik enerjiyə malikdir. Bu enerjiyə xaotik hərəkətin (istilik hərəkətinin) kinetik enerjisi deyilir. Xaotik hərəkətin kinetik enerjisi atomlar (molekullar) arasında təsir göstərən van der vaals cazibə qüvvəsini qırmağa çalışır. Bu səbəbdən, maddənin üç aqreqat halından hansında olması, xaotik hərəkətin kinetik enerjisi ilə van der vaals cazibə enerjisi arasındakı nisbətdən asılıdır. Sistemi təşkil edən hər bir molekulun (yaxud, atomun) daimi xaotik hərəkəti nəticəsində malik olduğu kinetik enerji, iki qonşu molekul (yaxud, atom) arasındakı van der vaals cazibə enerjisindən böyük olduqda, molekullar arasındakı van der vaals cazibəsi zəifləyir, yaxud qırılır. Bu səbəbdən, belə sistemi təşkil edən hissəciklər – atom, yaxud molekullar, praktik olaraq sərbəst hissəciklər kimi davranarlar. Sistemin belə halına qaz halı deyilir. Molekulları arasındakı cazibə çox zəif olduğundan, qaz müəyyən forma və müəyyən həcmə malik olmur – hansı qaba yerləşdirsək, onun formasından və həcmindən asılı olmayaraq, bütün qabı doldurur. Xaotik hərəkətin bir molekula düşən orta kinetik enerjisi, iki molekul arasında mövcud olan van der vaals cazibə enerjisi tərtibində olduğu halda, molekullar sərbəst deyil, bir-birinə bağlı olmaqla, nisbi hərəkətdə iştirak edir. Bu zaman, molekullar arasındakı məsafənin orta qiyməti sabit qalır. Belə molekullardan təşkil olunmuş sistemin həcmi sabit qalır (molekullar arasındakı məsafənin orta qiyməti sabit qaldığına görə), lakin, sistem müəyyən bir formaya malik olmayaraq, yerləşdiyi qabın formasını alır. Belə maddə maye adlanır. İki qonşu molekul arasında mövcud olan van der vaals cazibə enerjisi, bir molekula düşən orta kinetik enerjidən böyük olduqda, molekullar (yaxud, atomlar) bir-birinə bağlı olmaqda davam edir və onlar arasındakı məsafə sabit qalır. Mayelərdən fərqli olaraq, bu halda həm də molekulların tarazlıq vəziyyətləri də fəzada öz yerlərini dəyişmir. Belə atom, yaxud molekullardan ibarət sistem bərk cisim adlanır. Hər aqreqat halının xarici əlamətləri ilə yanaşı, onlara uyğun daxili əlamətləri də var. Bu əlamətlər də, haqqında geniş söhbət etdiyimiz van der vaals cazibə enerjisi ilə, xaotik hərəkətin orta kinetik enerjisi arasındakı nisbətlə əlaqədardır. 24

  26 Bəzi qısa məlumatlar Qaz molekulları tam mənada daimi xaotik hərəkətdədir. Hər hansı bir toqquşmadan digər qonşu toqquşmaya qədər qaz molekulları, praktik olaraq heç bir qarşılıqlı təsirdə olmadan, sərbəst hərəkət edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ixtiyari iki molekulun bir-biri ilə toqquşma müddəti, iki qonşu toqquşma arasında molekulun hərəkət müddətindən müqayisə olunmayacaq dərəcədə kiçikdir. Hər toqquşma nəticəsində molekulun hərəkət istiqaməti dəyişir. Bütün bunların nəticəsi olaraq, qaz nə müəyyən formaya, nə də müəyyən həcmə malik deyildir – qabın həcminin böyük və kiçikliyindən, həmçinin, onun formasından asılı olmayaraq, qaz qabı tam doldurur. Başqa sözlə, molekullar tam xaotik hərəkət etdiyindən, qazın həcmi və forması, yalnız onun yerləşdiyi qabın həcmi və forması ilə müəyyən olunur. Qeyd edildiyimiz kimi, maye molekulları qaz molekullarına nəzərən birbirinə daha yaxın yerləşir. Qaz molekulları hər toqquşmadan sonra sərbəst hərəkət edərək, fəzada öz yerlərini arasıkəsilmədən nizamsız dəyişdiyi halda, maye molekulları öz tarazlıq vəziyyətləri ətrafında xaotik rəqsi hərəkət icra etməklə yanaşı, xaotik olaraq, bir tarazlıq vəziyyətindən digərinə sıçrayır. Bu sıçramalar nəticəsində maye müəyyən formaya malik olmayıb, yerləşdiyi qabın formasını alır. Lakin, mayelərdə iki molekul arasındakı qarşılıqlı təsir enerjisi təxminən hər molekula düşən orta kinetik enerjiyə bərabər olduğundan, yəni molekullar arasındakı cəzb qüvvəsi, qazdakına nəzərən yetərincə böyük olduğuna görə, qazdan fərqli olaraq, maye müəyyən həcmə malikdir. Maye kütləsinin müəyyən bir formaya malik olmayıb, yalnız yerləşdiyi qabın formasını alması haqqında söylənilən fikir etirazla qarşılana bilər. Bu etirazın səbəblərindən biri, çəkisizlik şəraitində maye damcısının müəyyən formaya – kürə şəklinə malik olmasıdır. Doğrudan da, çəkisizlik şəraitində maye damcısı kürə şəklində olur. Lakin, bu fakt dediklərimizə zidd deyildir. Doğrudan da, çəkisizlik şəraitində Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri yox edildiyinə görə, mayelərdə təsir göstərən səthi gərilmə qüvvəsi rəqabətsiz qalır. Bu şəraitdə səthi gərilmə qüvvəsi maye kütləsinin formasını müəyyənləşdirməkdə həlledici rol oynayır. Səthi gərilmə qüvvəsi öz təsiri ilə, verilmiş maye kütləsini ən kiçik səthə malik şəklə salmağa çalışır. Həndəsədən məlum olduğu kimi, eyni həcmli müxtəlif formalardan, səthinin sahəsi ən kiçik olanı kürədir. Deməli, çəkisizlik şəraitində Yerin cazibə qüvvəsinin təsiri yox edildiyindən, təsir göstərən yeganə qüvvə səthi gərilmə qüvvəsi olduğuna görə, maye damcısı kürə şəklini alır. Bu hadisəni çəkisizlik şəraitində olan kosmonavtlar müşahidə etmişlər. 25

  27 Melekulyar Fizika Bərk cismin atom, yaxud molekulları arasındakı qarşılıqlı cəzb qüvvəsi, mayelərdəkinə nəzərən daha böyük olduğuna görə, bərk cisim həm müəyyən həcmə, həm də müəyyən formaya malikdir. Bərk cismi təşkil edən hissəciklər (atom, yaxud molekullar) öz tarazlıq vəziyyətləri (kristal qəfəsinin düyün nöqtələri) ətrafında rəqs edir. Yeri gəlmişkən, bu növ rəqsi hərəkətlə əlaqədar bir incəliyə nəzər salaq. İlk baxışda elə görünə bilər ki, guya, bərk cisimləri təşkil edən hissəciklərin hərəkəti xaotik xarakter daşımır, başqa sözlə, bərk cisimlərdə hissəciklərin tarazlıq vəziyyəti ətrafındakı rəqsləri nizamlı hərəkətdir. Lakin, nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, rəqslərin tarazlıq vəziyyətləri fəzada öz yerlərini dəyişmədiyinə baxmayaraq, rəqslərin baş vermə istiqaməti arasıkəsilmədən xaotik olaraq dəyişir. Bərk cisimlərdə hərəkətin xaotikliyi təkcə bununla bitmir. Tarazlıq vəziyyəti ətrafında baş verən rəqslərin təkcə rəqs istiqamətləri deyil, həm başlanğıc fazaları, həm də amplitudları arasıkəsilmədən xaotik olaraq dəyişir. Onu da əlavə edək ki, rəqslərin baş vermə istiqamətinin dəyişmə müddəti, rəqs perioduna nəzərən çox kiçikdir. Bu isə o deməkdir ki, müəyyən bir istiqamətdə baş verən rəqsi hərəkət öz istiqamətini ani olaraq dəyişmir, hər istiqamətdə kifayət sayda rəqslər icra olunduqdan sonra, rəqs yeni bir istiqamətdə icra olunmağa başlayır. 26

  Molekulyar Fizika – Wikipedia

  Мolekulyar fizika — fizikanın bir bölməsi olub , maddənin daxili quruluşuna və onu təşkil edən hissəciklərin (atom və molekulların) hərəkət qanunlarına əsaslanaraq onun xassələrini, müxtəlif aqreqat halları arasında baş verən keçidlərin qanunauyğunluqlarını, müəyyən xarici təsirlər nəticəsində baş verən fiziki hadisələri öyrənir.

  Mündəricat

  Tarixi

  Maddə quruluşu haqqında ilk fikir eramızdan əvvəl IV əsrdə yunan mütəfəkkiri Demokrit tərəfindən irəli sürülmüşdür. Demokritə görə, maddənin ən kiçik və bölünməz hissəciyi atomlardır. Yunanca tərcüməsi “bölünməz” olan atom sözünün bir termin kimi qəbul olunma səbəbi də, məhz budur. Maddə quruluşu haqqında o dövr üçün çox ciddi sayılan bu fikir nə Demokritin özü, nə də onun ardıclıları tərəfindən inkişaf etdirilməmişdir – atomların təbiəti və onların bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətləri haqqında heç bir fikir söylənməmişdir. Maddə quruluşu haqqındakı atomistik ideyalar, fizikanın elmi əsaslarının qoyulduğu sayılan XVII əsrdən inkişaf etməyə başlamışdır. Elə bu vaxtdan etibarən maddə quruluşunun molekulyar-kinetik nəzəriyyəsinin təməli qoyulmağa başlamışdır. Uzun müddət bu sahədə aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi olaraq XIX əsrin II yarısında molekulyar-kinetik nəzəriyyə, əsas etibarı ilə Maksvel, Bolsman və Klauzius tərəfindən inkişaf etdirilərək mükəmməl şəklə salınmışdır.

  Molekulyar fizikanın mövzusu

  Molekulyar fizika sahəsi çox geniş sahədirdir. Elə fiziki hadisələr var ki, onları öyrənmək üçün maddənin daxili quruluşunu və onun halını müəyyən edən makroskopik parametrləri – temperatur, təzyiq, daxili enerji və sairləri bilmək, həmçinin, bunlar arasında əlaqə yaratmaq lazım gəlir. Molekulyar fizika, çoxlu sayda hissəciklərdən (atom və molekullardan) ibarət olan sistemləri və bu sistemlərdə baş verən hadisələri öyrəndiyinə görə, belə sistemlər üçün səciyyəvi olan bəzi məsələlər üzərində dayanmaq lazımdır. Onu da qeyd edək ki, sistemin çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət olması, onun daxilində baş verən prosesləri öyrənmək üçün xüsusi metodlardan istifadə etmək zəruriyəti yaradır.

  Metodlar

  Dinamik metod

  Qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün, sistemi təşkil edən hissəciklərdən hər birinin kütləsini və ona təsir edən yekun qüvvəni bilmək kifayətdir. Çünki, hissəciklərin hər biri üçün hərəkət tənliyini ( Nyutonun 2-ci qanunuun riyazi ifadəsini) tərtib etdikdən sonra alınan diferensial tənliklər sistemini başlanğıc şərtlər daxilində həll etməklə, sistemə daxil olan hissəciklərdən hər birinin yerdəyişmə vektorunun zamandan asılılığı müəyyən oluna bilər. Yerdəyişmə vektorunun zamana görə birinci tərtib törəmə alsaq, maddi hissəciyin sürətini, ikinci tərtib törəmə alsaq isə təcilini təyin edə bilərik. Bu kəmiyyətləri bildikdən sonra maddi hissəciyin impulsunu (hərəkət miqdarını), kinetik enerjisini və onun hərəkətini xarakterizə edən digər fiziki kəmiyyətləri müəyyən etmək olar. Məsələnin belə həll metodu dinamik metod adlanır.

  Statistik metod

  Çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət sistemləri, ayrı-ayrı hissəciklərə aid fərdi kəmiyyətlərlə deyil, hissəciklər toplusuna, yəni bütövlüklə sistemə xas olan kəmiyyətlərlə xarakterizə etdikdə, ümid verici nəticələr alınır. Belə sistemlər statistik qanunlara tabedir. Sistemi təşkil edən hissəciklərin sayı çox olduqca, statistik yolla əldə edilən nəticələr daha etibarlı olur. Statistik sistemlərdə mövcud olan qanunlar, ehtimal nəzəriyyəsinə əsaslanaraq statistik metodla müəyyənləşdirilir. Bu metodla az miqdarda hissəciklərdən ibarət sistemlərdə gedən fiziki prosesləri öyrənmək olmaz. Statistikada, sistemi təşkil edən hissəciklərdən hər biri, hissəciklər toplusunun orta xarakteristikaları ilə təsvir olunur. Məsələn, statistik metodda söhbət ayrı-ayrı hissəciklərin (fərdi hissəciklərin) enerjisindən deyil, bir hissəciyə düşən orta enerjidən gedir.

  Termodinamik metod

  Müəyyən olunmuşdur ki, sistemdə baş verən hadisələrin daxili mexanizminə fikir vermədən də, sistemi bütövlükdə xarakterizə edən makroskopik fiziki kəmiyyətləri və onlar arasındakı əlaqələri müəyyən etmək mümkündür. Belə yanaşma üsulu termodinamik metod adlanır. Termodinamik metodun mümkünlüyü, sistemin çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət olmasındadır. Bu mümkünlük onunla əlaqədardır ki, çoxlu sayda hissəciklərdən ibarət sistemin termodinamik tarazlıq halında, sistemin halını xarakterizə edən makroskopik parametrlər, onu təşkil edən hissəciklərin koordinat və impulslara görə ilkin paylanma detallarına qarşı həssas deyildir. Termodinamik tarazlıqdakı sistemin təcrübi yolla ölçülmüş parametrləri (temperatur, təzyiq və sair) sistemin orta xarakteristikaları olmaqla yanaşı, hal parametrləridir. Sistemin makroskopik xarakteristikası olan hal parametrləri onun, yalnız verilmiş konkret halını xarakterizə edir, onun bu hala haradan və hansı yolla gəlməsindən asılı deyildir.

  Ədəbiyyat

  • Niftalı Qocayev ÜMUMİ FİZİKA KURSU II Cild MOLEKULYAR FİZİKA. Bakı-2008.192s.
  • Ахматов А. С. Молекулярная физика граничного трения. М.: ФМЛ, 1963. — 472с.
  • Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р.Молекулярная теория газов и жидкостей. М.: ИЛ, 1961. — 931с.
  • Дерягин Б. В., Чураев Н. В., Муллер В. М.Поверхностные силы. [ölü keçid] М.: Наука, 1985.
  • Квасников И. А. Молекулярная физика. М.: Едиториал УРСС, 2011. — 230с. ISBN 978-5-8360-0560-3
  • Кикоин А. К., Кикоин И. К.Молекулярная физика. 2-е изд. М.: Наука, 1976.
  • Матвеев А. Н. Молекулярная физика. М.: Высшая школа, 1981. — 400 с.
  • Оно С. Кондо С. Молекулярная теория поверхностного натяжения в жидкостях. Пер. с англ. М.: ИИЛ, 1963. — 292с.
  • Molekulyar Fizika [ölü keçid]
  • ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.